document(3).pdf - docshare.tips (2023)

BIBLIOTECA ACADEMTEI ROMANE

CATALOGUL

MANUSCRIPTELOR GRECESTI
INTOCMIT DE

CONSTANTIN LITZICA
CONFERENTIAR LA UNIVERSITATE.

EDITIUN EA ACADEMIEI ROM A NE

CU 15 STAMPE FACSIMILE

BUCURE$T1

Instit. de Arte Grafice «CAROL GOBL» S-r I. St. Rasidescu
16, Strada Doamnei, 16

1909

www.dacoromanica.ro

18.063

BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMANE

CATALOGUL

MANUSCRIPTELOR GRECESTI
INTOCMIT DE

CONSTANTIN LITZICA
CONFERENTIAR LA UNIVERSITATE.

EDITIUNEA ACADEMIEI ROMANE

CU 15 STAMPE FACSIMILE

BUCURESTI

Instit. de Arte Grafice «CAROL GOBLD S-r I. St. Rasidescu
16, Strada Doamnei, 16

1909

www.dacoromanica.ro

18.063

PREFATA
Pub licand acum 8 ani o descriere samara a manuscriptelor
grecesti din biblioteca Academiei Rome lite, spuneam, n introdu-

cere, urmatoarele : A trecut aproape un secol, de-cand revolu(iunea lid Tudor Vladimirescu a pus capat domniilor fanariote
in Prile Romane ; totus nici azi inca nnii din istoricii noqtri,
cand trateazet istoria sec. XVIII-, par'ca nu gasesc cuvinte destul
de puternice i colori destul de negre, spre a zugravi aceasta
epocei de asuprire. De sigur cei i suferintele indurate de Ro-

mani in timpul domniilor grecesti au fost mari, si vremea
scursd dela curmarea lor nu tocmai lunga, spre a inchide rcinile noastre si a arunca valid teimaduitor al uitetrii peste ele.
Cred insa ca la aceste doua cauze man/ trebue sci mai addogam
incd dona, foarte importante. Istoriografia noastrd e de data
recenta ; ea coincide, panel la un punct oarecare, cu infiriparea
Romaniei moderne si in mod for(at a trebuit sei fie la inceput
subiectiva, patriotica si panegirica, panel sa devinet obiectiva,
rece i criticet, cum e azi; in aceasta ultimet fazet ea n'a intrat
decal in-ultimii ani, a,lec cci n'ar fi sitrprinzator sci gdsim, prin
scrieri apdrute mai ieri, alaltaeri, declama(iuni si invective incompatibile cu eel mai elementar simt critic. Aceasta e prima
canal. A doua e necunostin(a exacta qi amanun(ita a izvoarelor.
Set ne gandim numai la imensele boga(ii manuscripte ale arhivelor din Orient, cari ne sunt neaccesibile din principiu; set ne
inchipuim numai lumina noud, pe care aceste comori ar aruncet-o

asupra perioadei ce ne preocupd, feicandu-ne poate sei o privim cu al(i ochi; sei ne gandim meicair la vraful de hartii grecesti praluite, caxi, zac prin bibliotecile din tam noastrel si
sunt destule
i «tunci poate vom ajunge la concluzinnea, cci
o apreciere a epocei fanariote, in toate amanuntele ei, e incd
www.dacoromanica.ro

IV

lwipita si nu poate nimeri peste tot adeveirul. Numai cdnd ne
vor fi cunoscute heirtiile din Orient, de cari vorbiam mai sus,
numai ccind actele, documentele, manuscriptele grecesti dela noi

vor fi fost clasate, studiate, publicate, numai ccind admirabila
ri extrem de importanta publica(iune a Academiei .Române Bibliografia romeineascei veche", de Bianu si Hodos, va fi ajuns
la sfeirsit, faccindu-ne cunoscut ce se public& i deci ce se celiet
pe la noi, numai atunci vom puled pas), sigur in istoria socialei
culturald a sec. X VIII, numai atunci mom pule& aprecia,
cum se cuvine, acest veac de tristei memorie.
Dorind sa contribuesc ceit de pufin la luminarea acestor chestiuni, am intreprins studiarea i catalogarea manuscriptelor
grecesti din biblioteca Academiei Romeine; rezultatul acestui

studiu formeazet lucrarea de fap. Limba greacd e pu(in cunoscutei la noi; paleografia greacd si mai pu(in. Toate manuscriptele catalogate de mine erau literà moartd si nu puteau folosi la nimic; acum, acei call se ocupei de istoria secolului trecut,
de nu vor putea consulta, chiar originalele, dar vor sti cel pu(in
ce anume se afid in. bibliotecei
vor putea forma meicar o
idee succintei despre importanta colecfiunii".
*

*

*

Cele spuse acum 8 ani se potrivese i pentru ziva de astazi,
intruceit nici una din imprejureirile semnalate nu s'a modificat
in mod sim(itor. Pe de alta parte importan(a colec(iunii de manuscripte grecesti din biblioteca Academiei a mers crescand in
raport cu sporirea numarului de manuscripte, care in rastimpul
acesta de 8 ani s'a incincit, ajungtind la 830, dela 162 ceite erau
in 1900.
Fa(ci de acest spor atelt de considerabil, nu mai puteam unmet
acum calea pe care o adoptasem in primul catalog, unde manuscriptele erau descrise in ordinea in care se gdsiau in biblioteed. De rcindul acesta am repartizat manuscriptele in 7 mail
sec(iuni
dupa cuprins ii anume :
I. Manuscripte istorice i geografice. A. Istorie i Geografie.
B. Documente, Socoteli, Scrisori.
II. Galli de scoala. A. Filozofie. B. Gramatica , Retoricd,
Epistologra fie, Teme, Digionare. C. Cdr(i de stiin(e. D.

III

Miscele.

Literatura, Florilegu, Proverbe, Maxime,

IV. Drept.

www.dacoromanica.ro

v
V. Teologie. A. Manuscripte biblice. B. Scriitori bisericesti.
C. Iciturgice. D. Miscele-teologice.
VI. Miscelanee.

VII. Varia.
In cuprinsul fiecarei sectiuni, manuscriptele Wan fost asezate
intamplator, ci dupa anumite criterii ; in primul loc m'con condus
de vechimea manuscriptelor, asezcindu-le in ordine cronologica
si anume intdin manuscriptele datate, pe urma cele nedatate;
ccind o opera se gasia in mai multe manuscripte, le-con asezat
aldturi, san in orice caz foarte aproape uncle de altele, chiar
daca trebuia set sacrific criteriul cronologic. Intrucat insa, in
biblioteca, manuscriptele erau ordnduite si numerotate, am dat
fiecarui manuscript cloud numere : unul al catalogului, altul
numarul bibliotecii.
Pe cat m'au iertat puterile si mijloacele noastre bibliografice,
am cautat set identific scrierile anonime si sa dau indicatiunile
bibliografice necesare, in primul loc dacci opera este publicata
ori nu. Recunosc insa ca in aceasta privinta mai reimaine mult
de facut, si oricine se poate convinge, percurgeind indicele si vdzeind intinderea mare a articolului Anonim.
0 oarecare dificultate o formeaza, mai ales pentru indice, ortografia numelor proprii. In Apus este obiceiu ca numele proprii

grecesti set fie transcrise dupa pronun(area erasmica. La noi
lucrul prezenta oarecari inconveniente, cad uncle nume (Calinic,
Ghenadie, etc...) sunt intrate in uzul comun si se scriu dupa or-

tografia curenta. Pentru usurarea lucrului am admis ambele
transcrieri: ccind numele n'a intrat in uzul comun, se va gas1
numai cu transcrierea erasmica, iar cand a patriots in limba
noastra, atunci se gaseste, la indice, subt ambele transcrieri
(spre ex. Kallinikos si Calinic).
Am man(inut si de rcindul acesta obiceiul de a reproduce in
catalog in extenso prefe(e, documente, noti(e istorice si culturale
mai de seama, insofindu-le si cu traducerea romand ; de asemeni am tradus peste tot titlurile operelor, dar aim eliminat
traducerea cuvintelor ini(iale ale fiecarei opere, intrucat aceste
cuvinte au numai rostul de a putea usura o eventuala identificare

si mai mull nimic. Prin urmare traducerea ion

este

inutila.

Catalogul se incheie cu un intreit indice : I. Corespondenfa
intre numerele bibliotecii si ale catalogului, imat cineva care
www.dacoromanica.ro

VI

ar sti numai numdrul din bibliotecd, say care ar aved in mind
manuscriMul, sei poald OA imediat $ i descrierea lui in catalog.
IL Indicele cronologic. III. Indice de autori si opere.

Incheind, imi rdmâne pldcuta datorie de a mul(umi tuturor
acelora cari m'au ajutat, limp de ani de zile, la aceastd lucrare
mig4loasei. In primul boo se cuvine set mul(umesc d-lui I. Bianu

pentru tot sprijinul moral pe care mi l-a dat ; apoi d-lor R.
Caracas, Al. Lepddatu si I. Tuducescu pentru pretiosul ajutor
pe care l-am arid , dela d-lor in descifrarea notifrlor chirilice
din manuscriptele grecesti.
8 Ianuarie 1909.

www.dacoromanica.ro

C. Litzica.

ERRATA
La pag.
D
D

D
D
D

0
»
D

72 randul 22 de sus in boo de infeleptului fiu, cete0e lintel. slu fiu
94
»
30 0
singhel
Grigorie, singhel
D

127
154
207
216
312
322
497

D

18

»

25
22

»

13

A

31

D

D
D

18
4

D

D

D

D

D

262 (456)
303 (630)

D
D

262 (145)
303 (309)

D

D

Sec. XVIII

D

Sec. XVII

D

D

433 (136)

433 (138)

D

D

D

D

D

Seo. XVIII
Sec. XVI
746 (16)

o

Sec. XVII
Sec. XVII

D

747 (16)

554 sä se observe c5.: cifrele mari aratà num5,rul curent din ca-

talog, iar cifrele cursive secOunea manuscriptului.

www.dacoromanica.ro

I.

MANUSCRIPTE

ISTORICE SI GEOGRAFICE

www.dacoromanica.ro

A. Istorie si Geografie.
1 (313).
Sec. XVII (1687). Hartle; 314 fol. plus 5 .albe la ingeput nenumerotate;
2IX16 cm. Cartonat. Din biblioteca Seminarului Central.

Titlul lipseste.

.

Este istoria Papilor (Vitae Pontificum) a lui Platina, tradusil
in greceste de Ieremia Cacavela;
Tatit notita, care se afla la sfArsit, fol. 340v; 'E-ce),acdrOyi 7C%pocc Ecycop( a Too Iniztva 8cdc 7cpoctavrij; TOG sOyevectdrcou xxi ivaoo-cci-cou dipxotoc 1.teriXou )soyoe&-cou Tir); Myypoaccx(ac zuptou Kumcr-ccentvou tot3 317c.pccpuo6civou, TCZp& Tot) Xoymnitou zupiou "lapep,fou

Ka:mei:Um, extc..; auxen xca [tetZ rclateco; th ittetccy2A-crcasv arrb th
v tip 1687 AszellOpEou ct).. MirtricHe Too'

i.xtr.vcxbv e?; v.otviiv cppc'tcrvi

'litmvCvari.
S'a sfarsit aceastii, istorie a lui Platina din porunca prea cinstitului i vestitului arhon mare logoffit al Ungrovlahiei domnul
Constantin Brâncoveanu, de cittre prea invitiatul dornn leremia
Cacavela, care, cinstit i cu credintit, a tradus-o din latineste in
limba comunii, la 1687 Decemvrie 19. Amintiti-vA de cel ce a
scris, cititorilor, de Mihail Macri din Janina.
p6ctperrroc ol avccycAcr.ovTec, MCXCnOU TOO IlIazol 765 ç

2 (549).
Sec. XVII (1696). Male; 216 pag. scrise; 21X16 cm. Cartonat. Dela Muzeul de Antichitilti; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava A aparOnut candvh
stolnicului Constantin Cantacuzino.

La inceput 5 fol. albe, nenurnerotate.
1. Pag. 1. `03ouropcxbv earb Topcc5Xam; i_tritpci7coXt; l'ulutVz; zoci
Eon cc5-cciiv -caw Optcov tirx X-Ijvag iv Toirccp at. xat 7repl rirx .Y.Arluz7Iptag

v cir tottiiv. Itinerar dela Tobolsk capitala Siberiei i pftnit chiar la hotarele Chinei; tot aci si despre -tam Siberiei i riturile din ea.
xce teov

www.dacoromanica.ro

4

pt-

à ak.71
Kix; 61:CV1 xcai
'AAeUou Mtx.a71Xo61(*u
TO5 ItSriXou paacXicog xal p.eycaou xv
yjc ILsycVow, [ttxpic t xoi 7.euxf6 Tcociac a6toxpch.opoc irly.T.07)
dab al; M67x6x; [Le-ci 7:pecOsta; sE; -6 Pacastov 7.-T6 X-Tiag Nw.6?,ao.;

Mai jos este nota 'E pocp

EE

E

yi

zsc ecit6 'AOZtt t;pny Mocpt(ou y.Aceasta carte s'a
scris atunci cilnd din porunca marelui imparat i marelui cneaz
6 c.na0o'cpco; v

Alexie Mihailovici, domn a toata Rusia mare, mica si alba, a fost
trimis din Moscova la imparatia Chinei Nicolae Spatarul in anul
dela Adam 7183 Martie 3.
In josul paginei este nota: 'Ex Taw To5 KcovatornEvou, Kavtaxou-.

Dintr'ale lui Constantin Cantacuzino.
Textul incepe la pag. 3 : 'Ev i:st ;pny.
La urma, pag. 204 se aria urmatoarele doua notite :

`crivo0.

1tsp(J

kit!) gY

CMiltaiTou xo
.

Xpeat.ofi yevviicecoc v mvi 'Oxvop.pao-c),euo6ci, 7:6Asc Mo.gx6:1, 7zpoo.T.cget TOO TCD/O

v ETEC 0;M c

at Itsyfatti

),oymyro-cou eii(ou eepntavaptrou -cfl; diytag xal xptato-

626(atou 7..6)seca; elepoucaXtt, imp6v-cog xal a6roo' iv STi

eytarti xal

S'a tradus in anul 1693 dela nasterea lui
Hristos in luna Octomvrie in prea marele oras imparatesc Moscova, din porunca prea cuviosului i invatatului sfantului arhimandrit al sfantului si de IIristos umblatului ora§ Ierusalim, fiind si
el de fatA in acest prea mare si stralucit oras.
),x117:..pq't

7C6Xec toót.

'Eypicm oh xapbv & xecpb; MczatX to B4OVIT(OU, &a: 7:poc-carri;
ppvo vE6,;-ou aipxovro.; o-to)svixot), xupiou
to0 cocpancitoo xal
xuptou Ktovatav7tvou toO xXecvo5 Kavtaxo4voG, iv t
tiOev-nxt Ito/
rijg ciyta; Tptc.o; ToGT6:aouXpos66,/6a ei'; Bouxoupiattov. arK 3104ptty.

Cartea de favt a fost scrisa de mAna lui Mihail Byzantios, din
porunca prea inteleptului si renumitului arhon stolnic, domnul
domn Constantin Cantacuzino cel vestit, in manastirea domneasca

a sf. Treimi a lui Radu \Toll, la Bucuresti 1696 Martie.
pag. 206-208 albe.
2. pag. 209. HeptypacA vijc Kaczta; 0.274sarig.
Caspice.
Inc.: HepLipacpt 6a05 ata6iostov.

Descrierca marii

3 (5801.

Sec. XVII (1608?). flartie; 332 pag.; 20X16 cm. Cartonat. Dela Muzeul de

Antichit4; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

Pe pagina 2 se afla urmatoarea notitä: Kai T6as 7:pbc Tot; ea),occ ix tiiiv icptepwOivzwv 3c6Aiwv tfj; v Bouxoupectfy aX-rivtxf-6
axo?,tii; xecp.inc iv .r,q) ca6aaply [tovaarripup toO diyiou n::<66x 1:45 b

www.dacoromanica.ro

5

aji

7cavccif9) -ccicpcp CacoteXociv-cc, Ecrctc; a'av 7COTE TO.AlLipECE`i

diTCGt'SVCoUCGt

Toofrcrig TCATO EUTO) acpcoptagvoc xccpac .0,EoG xuptou xxv-coxperaopog oat

orc63mo.; Tip odcovhp avAittatt. (1783 iv [1.71v1 Meg). rewpy(ou louXtx-

$i aceasta pe litngrt celelalte este dintre crtrtile däruite
scoalei grecesti din Bucuresti, care se girt in cinstita miThrtstire
a Sfitntului Sava, inchinatrt sflintului mormAnt, si cine vreodatil
vc5).

va cuteza st o instrtiineze dela ea, sit lie blestemat de domnul Dumnezeu a tot Iiitorul si ostmdit la vecinictt afurisenie.
(1783 luna Maiu. Gheorghe Iu Han). Atilt data citt si isctilitura sunt
de mita', recentit, scrise deasupra datei ei incdhilnrii vechi. Notitt
pare a li subscristi de IIrisant Notara.
1. pag. 3. Ic-copfx xpovcxii acsi;toocx owe E.7.CTOILty 7:apf TE TOO oUt yfjc, ;cep( TE TO5 Cp0)Tbc CGOTOO xxl IT6CVTOD circXeo; -caw
fith 0Eo3 3-ittouprOirciov v ktipacg g,7cepE te Tfig r.Xic.s.w; to 'Atop
xxE TG.W XOCVSP xce g)1g.Cronictt istoricrt trattmd pe scurt despre
pxvo5 xoci

i pruntint, despre 1urnint i in scurt despre toate cele frtcute
de Dumnezeu in 6 zile, si despre zidirea lui Adam si celelalte

cer

Este cronica lui Mihail
Glykas; cf. Migne, Pair. gr. 158, col. 27 sqq. Manuscrisul de latrt
cuprinde numai partea I, necomplettt.
Inaintea titlului citat mai sus se aflri. cateyit versuri iambice; inc.:
in rand.Inc..: Bpaxum5XXx6ov iyzapdatto.

13:13)%og xpovt-/31 covasatg TEroUpytIc; cf. Migne, loc. cit.

Pe pagina 3 jos se
yEou to

Kag-cpukou.

notita : Kal 7:66 7-cpb; TOEg a).?,otg Pswp-

$i aceasta pe lângi. celelalte este a lui

Georgios Kastriotes.

2. pag. 314. 0 scrisoare a unui Tar Alexandru al Rusiei dare
3 mari demnitari. Scrisoarea pare a Ii fictivrt; ni se spune et
e tradusrt textual duprt o cronicrt sloveno-rusti din Mamie Novgorod. Inc.: Wgcevapos (327,0;e6.
3. pag. 317. Ritpou FUXXC011 icspl tg torcoypaykc; K(ova-cav-rtvou-

A lui Petru Gyllius (Pierre Gilles) despre topografla
Este traducerea capitolului introductiv. La urmil, pag. 332 se allit nota :

x6Xeon.

Constantinopolei.Inc.:.11 !Lb o5V Kwva-coottvot57.oAtc.

1:6 7:cc,o6v Tot). DAVou 7:pootitcov [LET,E.... [Le607) LV. Tfj; 2.7.7oaog .npb;
iAXTivfax, 7:ccp' iitot5 NmoXtiou -coo' 1:7:x0apfou iv Tt xAstvt Moczo64

axpy cpay xupiy recopyty tq KaCiTpC6Tii MG! XE(SOW
eig migfrta, xoc-c3c ..cb 1698 louMou 27. Aceastrt precuviintare a lui

)(2p0;611Evog T5

Gyllius a lost tradustt, din limba latintt in cea greacti, de mine
Nicolae Sprttarul in vestita Moscova, fticand plticerea scumpului

www.dacoromanica.ro

6

prieten domnul Georgios Kastriotes, si st fie spre aducere aminte.
In anul 1698 Iu lie 27.
Pe scoarta linalrt este urrnrttoarea insemnare: Srt-s stie ct am
scris eu care mai jos mil voi isc1I. Iordachi (?) logallit. Mart. 1762.
4 (386).
Sec. XVII. Iin.rtie; 447 pag. scrise, plus 5 fol. albe nenumerotate la Inceput, si 5 la urma; 31X21 cm. Cartonat.Dela Muzeul de Antichitiiti; fost mai
inainte al Colegiului Sf. Sava.

La inceput lipsesc 2 loi din text, cu titlul i o parte a introducerii. Primele cuvinte sunt : -cat o: ypaltItaig Tcp6; -cog ziw.),ou rip
7-;eptcpipetav.

iNfanuscrisul cuprinde o cronicrt in greaca vulgara, dupil izvoare
bizantine, incepithd cu facerea lumii si sfilrsind cu cAderea Con-

stantinopolei sub Turci. E constituit din 2 dull. Fiecare capitol
e intitulat Xpria*, Ora,col, privitor la o anume perioadrt de timp.
Cartea intttia contine oracolele pttnrt Ia cilderea Constantinopolei, car-

tea a doua oracolele ulterioare, de dupil crtdere.
La tine, pag. 447, vrisim scrisA de chiar mtma lui Hrisant NonAs(tara urmrttoarea notitrt: .Ma-catonovia cpsua-orcovia 6).; ml
-c2;,

ctov. eIEpocoi.op.00 XpócsoMog.

Vorbri goalli sau mincinoasrt, in cea

mai mare parte. FIrisant al Ierusalimului.
Cf. si Krumbacher, Byz. Litt.= pag. 629, No. 8.
5 (590).
Sec. XVII. Hartie; 130 pag.; 15X10 cm. Cartonat. Dela Muzeul de Antitichitrqi; lost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

Pag. 1-2 cuprind tabla de materii; pag. 3-9 albe; pag. 10-11
iartisi Labia de rnatcrii; pag. 12-18 albe.
Pag. 19 incepe textul. Sunt in total 16 capitole cu cuprins
istoric, extrase din diferii scriitori vechi. Inc.: Hepi -cf-j; pat).stag cthv

o

AEOt&now tv Xeyoltivoo 'Mac(wov xxl Ilpo-ceycdtvcov.

E scris in limba greacrt vulgarrt.
Iatrt titlurile celorlalte 15 capitole:
2) Hapi tg pact4Cag virig Xeyollin; 14676.

Teg-co; 6 T.6;-..o;.

3) HEpi. Tar/ ef.p.X.6P1 Tor:i Neavi notaltof1.

4) Hapl 'cCov cipx6iv Tog Ne(Xou.
5) Hapi -cog 6,16Ra-co; -cog Ne(?ou.

6) Hap: tog MeAsx-ca.y,ap pactXico; Mtavipteu.

www.dacoromanica.ro

7

7) Ait( o: Occk 'sty Ono(av 6 MeAexTolxap gxap..ev icoXX v.cx sEg Tic
ixyarjatac Xat p.ovacrijpta Tthv xptaTtavthv.
8) llp ro0 jcaXato0 E-coz4 ETt ot) th abT6 napi 7reicev.
9) IIEpZ "0"; pactXstag Tthv 7caXatthv pactXicov c
MyinCTOU.
10) IIEp tç yivicicog ToO Alcukte0 %al Tirl; (.14g Toth
11) Ilipi TN acaHiptrig ToO Alexi [Lef) 67toG Mociv e/g Tb E(vatov 6poç.
12) Hip! ToO dpxovTog 'gspvotcip.7cE71 &no); mink. icpage "C011); v.o-

).oypou xcd Oiv Er.a0ov xax6v.
13) IIp -cfi; civcapopel; TOO rgeplio*L7LE71 np6; TOv pactaia Eitec Tot);
xcaoyipoug xal Tirs Brae-idx% ToG illoAtiO.
14) Hap Tthv igpiTeav 'Apo'c6cov Tthv y6pov ToO 6pou; Icvi.
15) Ikpt T.Giv ax),a(ithv Too p.ovaaTnp(ou.

16) Ilipl cipxac6rtiTog tc Tar, p.ovaxthv

TciCeo.K.

6 (668).
See. XVII. Hartie; 53 fol.; 15XI0 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

Pap:. 1. 'Avdcltnacc Itapcstil toO dy(ou 6poug toO Ma), t ),Eyo[tiva
Hcitpca, el; itei;i1Y cppoicrev.
Amintire partialä a Sfamtului Munte
Athos, asit nurnitele Patria, in prozit Inc.: "rarepa cicp'ori bacToi4r1.

Este istoria legendarA a muntelui Athos si mai ales a milnAstirii.
Vatopedi.
7 (4).

Sec. XVIII (1765). Dartie; 191 fol.; 34X23 cm. Cartonat do curand. D5roil. de A. Papadopol-Callimali.

Contine o traducere in greaca vulgarA a istoriei bizantine a lui
Dukas; traducerea Insä incepe cu capitolul al 15-lea din Dukas.
Inc. : BaccAda 'Icovvou uio0 'Avbspovizou. `S-2; .7.ci67j X0C7C6v 6 'Itoivy% e?g Tip 116Xcv xo cTiso071 BaatXei4, Exa;te -th Vivito: toO Mim,

yeaVic. Adeca : «Dornnia lui Ioan frul lui Andronic. Cum a intrat dar loan in Constantinopole si s'a incununat impArat, a frrcut
voia lui Bajazid». (Dukas, ed. Bonn. p. 56: '0 66 pactXsi4 'liocivvr6
do2,0thv iv t1 7Cast xal oTecpOsig BacO,ibg ecirAs icpth-cov xar.

th

oci%va to0 IlaytocDit xpt-ctv ToOpxov).
Pe fol. 2 jos cetim: Ka: TO`ai ix Tthv Tog 'Iegivvou Baxapiaxo6)sou
p.spaou ptaTtcipn xcel 31xatopaaxog 11; IteriX72g ixxX7)cEaç. Adec5. :

«Si aceasth carte e dintr'ale lui loan Vacilrescu mare vistier
dicheofilax al bisericii celei mari».
Pe fol. 177" gilsim notita urmiltoare: 1765 67.'co.)6p(ou 21 &px-ijOri

www.dacoromanica.ro

8

xcti voelt6piou 13 iTeXyb071, adecti: «in 1765 Octomvrie 21 s'a inceput i Noemvrie 13 s'a sfarsit».
Cronica merge pan& la moartea lui Mahomet III (1604); parte&
finalii pare a sta in 1egtitur5, cu cronica lui Dorothei din Monembasia.
8 (19).
Sec. XVIII. Hattie, 102 fol..-1-2 albe la inceput, 23X17 cm. Cartonat. Din
biblioteca Scheian5..

Pe fol. 1 cetim: Koct, -c68.s.

-colv 4v pcpxwv IT.O.V. 1795 louXiol.,

1, kl-VirCpC0; .1.%706g%c c-xx0.6:pco, adectt:

i aceasta e din cartile

mele, 1795 Julie 1, Dimitrie Sturza sprttarul». Titlul e:
:uvo.7.-ctxt etpxoctoAoyta -cCov TXXiivcov, ic .cij; yentavtxr1; ei; SirP
xcth' )40; inXoupav OtiXextov ILETAypzUhrUCC 7:CO retopyrou Kwva-m-cf.vou ExxeXXacptou TO ix Ko-,,c'cvii; .rri iv Mocxe`oovic. Adicrt :

«Arheologia sinopticrt a Grecilor, tradustt din nemteste in limba
noastrrt mai simplti, de ctitre Gheorghe Constantin Sachellariu din
Cozana Macedoniei».
Inc. rn yboc tc-ov CEXAlivto 617.0 ixzrofmactv e?,; cv EOptkrtiv.

fol. 98-102 albe.
9 (42).
Sec. XVIII, Ilârtie; 220 fol.; 24X17 cm. Cartonat. Diiruit de d-1 1). A.
Sturdza.

fol. 1-2 albe; fol. 3-5 tabla de materii; fol. 6-7 albe.
fol. 8. IIep: I3),xxfocg. CH

ot)! viva TVcpc& fiv 7) cent p.sti ton 'Ep'6e-

Despre Valahia. Tara-RomAneascrt ertt
aceeas cu Ardealul i cu Moldova.E istoria scrisrt de stolnicul
Constantin Cantacuzino si publicatil la 1806 de fratii Tunusli.
Manuscrisul de fatrt cuprinde toatrt opera.
fol. 110 150 albe.
Xtou xocl Tiri; MoXazgo:g.

Pe fol. 107-109 se Oa diverse notite istorice romanesti, pe
cari le dau aici in regest :
F. 107. 0 insemnare a scriitorului prin care spune cä va artita.
«cele mai deosebite lueruri, paracsene lucruri, ce s'au intAmplat
in vremea vietii mele».
Lucrurile notate sunt urrntitoarele:
1. «La It. 1740 s'au frtcut un mare cutrernur de prtmant intr'a
treia domnie a lui Constandin Voevod Mavrocordat, inatt clopotele singure se trtigea.», etc.
2. «La It. 1742, in domnia lui Mihai Voevod Racoviirt s'au
www.dacoromanica.ro

9

gAsit aproape (15, orasu Rusilor dA Vede o mare cApatanA irt

malu garli Vezi». E vorba, probabil, dupA amAnuntele ce se dau,,
de o rtimAsitA de Dinotheriu.
3. «La It. 1764, in domniia lui Stefan Vvd. RacovitA, ce aveA
el la Tarigrad Capichehaia p acel tiran Stavrache, care proho-

risind in nazaru lu Sultan Mustafa, atunci intre alto tirAnii ceam arAtat la a lui domnie ca s'au urmat, au Mcut si aciasta».
IntAmp !area ce se povesteste 0, cum VodA, auzind de nunta fetei
banului Toma Cretulescu cu un strAin, Iordache, feciorul lui
Necolache vel paharnic, CernAvodean de fel, li se aratti binevoitor cuscrilor pima in ziva nuntii, cAnd pune «in hiarro la curte
pe ginere i pe total situ, iar pe fatti, o mitriti dupA Radu S1A-

tineanu. Scriitorul incheie zicAnd: «In scurt s'au inceput nunta
cu'n ginere si s'au sfArsit cu altu». Apoi aratA cum, de inimA rear

Neculache cade la ipohondrie si in timp de 6 ani toti II consideril de «esit din minti», cAnd in sMrsit el aratA, intr'o imprejurare, ftilor sii di a fost in tot timpul sdravAn, dar s'a preMcut
de fricA.

Fol. 109. «La It. 1774 cAnd s'au incheiat pacea intre Rosia en

Turcii la luna lui Iule, atunci cu 3 luni mai inapoi Ia luna lui
.Aprile s'au intAmplat la Vlahia in jude0.1 DAmboviti aproape dA,
TArgoveste aciastrt ciuderie». E vorba de ivirea, din senin, a unui

nor luminos, din care au inceput a iesi trAsnete, etc.
La urmA, fol. 219v-220 sunt eAtevA extrase cronologice, in
romAneste, dupit cartea abatelui Joan d'Artois;Trivitoare la Valahia.
10 (129).
see. XVIII. Hattie; 71 fol.; 33X21 cm. Cartonat. Din hiblioteca Episeopului
Dionisic dela Buz6u.

vtç

pI
NpovoXoyto: Ectopmt atoavecivoutax v alp/col( ?: c gtc4
za.)" xptuvaveu'v 7cpay,Obt7., liciXtata ta: 7.21a Tl/iv OfqxpEav xol 'Ep6eMoo/ zal Tob; ir:izetva -c677.0u, a7:6 Xptato5 yevvwg ILizpc cidtepov,.
v. aLay6pcov xpovoypicixov eE; T.tv 4,s-cipxv 6c7:)v ypciacv, 'nap' i[Lor,
To5 i'Xxx[atou luooivvou 'A6/Z1,9, 7cpb; xd:ptv T.G.)v cptXocppovotSvtwv eoxyvtbarcov (sir) imiteX6i; auvtehi:ax.

Cronologie istoricA, cuprin-

zAnd pe scurt faptele, demne de amintire [Acute de crostini, mai

ales cele din Ungaria si din 'Ardeal si din locurile de dincolor
dela nasterea lui Hristos pank azi, din diferite cronici in limba
noastrA, simpla de mine prea srneritul loan Adam compusA cu in-

www.dacoromanica.ro

10

grkjire pentru cetitorii doritori de stiint4.Inc.: '0 p.ovoyavt;
Merge pimil la anul 1764.
11 (154).
Sec. XVIII. IlArlie; 256 fol.; 21X16 cm. Cartonat. Din biblioteca Episcopului Dionisie dela Buztiu.

1. fol. 2. dociOsco; 0,zty 19.sog na-cpeciprig tfp; 6:y* 7r6Xenn 'IsoicrxXtlt xc 7C0iG7); thaza-Ling, sip -cclicou'cup stcd Xoytozoity apxowct
c7.x64 ii xupfy NtzoXciy, xcipcv eath 010 IT.pbc gprz crurcripc6811. Do-

siteiu din mila lui Durnnezeu patriarh al sflintuIui ora§ Ierusalirn
si al intregii Palestine, prea cinstitului i Invttatului arhon sprttar
domnului Nicolae, gratie dela Dumnezeu pentru fapte mfmtuitoare. Inc. : T6v (Doarlpix cpaal AmLifcptov.
2. fol. 3. 'hp tazapeanc'cry, 'yecozcittp c1 ovotday Osanciro ii[tthv
xxl isaTpcdcpx-fi Tfig c-cytag 7:64to; eIspouccatp. vczi nciarig IIcacactEvri;,
v 6cpsc2,orbrip i'actcpcil zal ebAcz671 7cpoaxirniacv
7.7.1 'nay SF t dyx0Ov xcc i. ccotov.Prea fericitului, prea santului

xupitp xuptcp AoatOicp

si prea inteleptului nostru stiipan si patriarh al sflintului oras

Ierusalim si al intregii Palestine, dornnului domn Dositei, cu-venita inchinare pioasri, pitnrt la prarnint si mice buntitate si mfmtuire. Inc. : 'Ev &q ys.
E rAspunsul spAtarului Nicolae Milescu.

3. fol. 5. CAltitoria spritarului Milescu in China. Inc.: `11 ye)
Uscatul lumii intregi. Necomplet. Este
numai o parte din opera lui mai mare, cratoria in Siberia.
Pe scoarta lv cetim urmiltoarea notitrt in romtMeste: Ghenare
12, 1782 Miercuri seara s'au mazilit Alexandru Vod i au imbriicat caftan Nicolae Vodà Caragea dragoman Bind dela Ghenarie 6.
621; Sli; oExoujiivri;.

12 (174).
Sec. XVIII. I-Ihrtie; 130 fol.; 23X17 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

La inceput 2 fol. albe, nenumerotate.
'AvdoAoyEa Ec-copteov eath x-clastog xóc[Lou dlyp

vri; TEXeut; Tor;

Culegere de istorii dela zidirea lumii 'Anil la moartea
lui Hristos. Inc.: Kat& 1.-6v rcp-cov xpOvov TOO x6cItou ip 771;
Xpcatot1 yevvilasto; 4052.Este o cronicA scrisiti in greaca vulgard.
_Npccrrop.

www.dacoromanica.ro

11

13 (183).
Sec. XVIII. Hartie; 234 fol.; 23XI6 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

La inceput 7 fol. albe, nenumerotate.
fol. 1. Taw Ectoplxi avoicav Itipoc athtepov.
Partea a doua a
llorilegiului istoric. Inc. : Tatorna; zoa. v claciatocc. E o cro-

nich universalh, scrish in linTha greach modernh i anume continuarea celei de sub No. 12 (174); incepe cu moartea lui Isus
lIristos si se terminh cu anul 1655.
14 (202).
Sec. XVIII. Male; 67 fol.; 22X16 cm. Cartonat de curând. Dáruit de d-1
C. Erbiceanu.

Un fragment din istoria editath de fratii Tunusli. Inc.: AU0svtat5VITO; 'CGO Accytdnoc l366ce MItceaap4.7cce.

Incepe cu anul 1460 si se terrnira cu anul 1689; cf. edit. din
1806, pag. 128-287.
15 (235).
Sec. XVIII. Hartie; 182 pag. +2 fol. albe la inceput; 26X18 cm. Cartonat.
Din biblioteca Mitropolitului Iosif Naniescu.
pag. 1. 130,(cw .,spcixoy T.CvIX; etco?,6you; Ea-cop-tag tan) iz?,atircpcirciraw
-idntOwov MoX8o6( o4 vs zcd Oittypo6),ccxfccg zcd Taw 74ct" ;3act),sccov xxE
71yci-cwv, ipx6p.evoy a7.6 7,b
dczcc xtXtoci-.6v ax-cazoccoc-thv gaoticzoc-c6v Titaptov ET.og th cinb zricao; z6cp.ou pixpc Too iw.r.cixt; xacocto0.

Carte care cuprinde cateva istorii insemnate ale celor mai
strhluciti domnitori ai Moldovei si Ungrovlabiei si a imprettiilor
8i

regatelor de prin prejur, incepand dela anul 6874 (=1366) de

la facerea lumii panri, la anul 7000 (1492).

Inc.: ell aeutipcc za-

7.o(-4-vtg tç AfoX6so-'-_,Ng aEg ITOM xpóyov auv66/. Aticzo2,oy that v&
pgocciogtolLey ),Enrottspthg (cf. N. Costin in Koghlniceanu, Legopise(e,

tom. I p. 83 sq.).
La finele rnanuscrisului citirn. : Eo

th atwiTpcctps

T.t V

7capor,-

cm) azptEEctc'av Ectoptovi 6 p.C(7.7,p(T.Tic Nczacto.; Ktoativ, ecteg ixpri-

pcittas piyx; )oyor

tts-cX E

-coptov

ipxstocE zaTi cuvixEtco zal

7p-os & Mupi.ov KwaTip XoyoOáv)g. Adich:

Panil aici a scris foarte adevhrata istorie de fath rilposatul Nicolae Costin, care a fost mare logofht; duph dansul vine la rand
www.dacoromanica.ro

12

si scrie

logofritul Miron Costin. De rapt este o compilatie

dupri diferite cronici; merge panrt Ia anul 1601 la moartea lui
Mibaiu Viteazul.
16 (495).
Sec. XVIII. II:laic; 82 pag. scrise; 21X15 cm. Cartonat. Dela Muzeul de
Antichitati; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

Pe scoarta Intâia cetirn: aceast[rt]

sviint[rt] crtrticickil iast[e] a

lui Gligora§co. re6pyto; 6
Pe §coarta Snail', (tligorwo Filipescul. Iledyyto.;.
Pag. 1 albrt.

Pag. 2 are titlul I 'AX-tiOsatci-cri soviOpotgL; 17(by ivilLep(acov 'tfic
M7coO3cc; iliCOL TOO' Mouvt.2vCoU EU); tfi; OatiYgE.0); ¶2otri;.Foarte adevrtratrt adunare a jurnalelor Budei adiert a Mudaniului pitnrt ht.
cucerirea ei.

Pe pag. 3 incepe textul 'Apt0[1.6.g 77p6ito;. 'Dion[tspi; ix3o0ergx
arcb Tor) K(po th Atzopov e%; T2) Koltopcbt. za Too. 'Iotivtou zpv:.
Nurnrtrul intftiu. Jurnalul dat din tabilra imptiratului la Comorn.
21 Iunie 1686. Inc. : 'Ay acai axi cix6itn.
17 (516).

Sec. XVIII. Hartie; 220 pag.; 22XI6 cm. Cartonat. Dela Muzeul de Antiehitati.

La inceput 3 fol. albe, nenumerotate.
pag. 1. `IcToetz auvozt.txt w.apciAW,a; tthy Fint6Wily MyypoRaxto4Ts :tat MoX3/6taq, 7C6OEV tivE; 1;( "g7:p2;Zav x

.7c6gac grrl Exa;u:o; 29T6r/

ilye16vetice, r.pootoll Too 14-rd,o7dc:ou zo:1 kogs6egttou atAivtou 7.72
Mo)azgag, zup(ou zuilysit6vo;, 7.p6Tspov /Lb 06yyeo6X/x(7..g, vOv
p(ot, 'Icticivvou Kuivuto:vt(vou Nw.oX6cou pos6631, IteTzppacOst:go.: i7th T.fic
p-Axxvysic

ato:Xixtou E; Ttv zotvi-jv filtetipxv acO,E7.7.0v 07.76 AZ:6:poLl

,Expf6z Tp7o-ce,,`"ouv:fou, iv To'd 77.pUrap itr.0 t

iv naGhp

T.E.0 4%3 ll)rivi Izvvouzp:T.

^I'SILOv(2g MOV306?,17,(2;

Istoria paralelti pe scurt

a domnitorilor Ungrovlabiei i Moldovei, de undo, caf.e sunt, §i
ce au frtcut i citti ani a domnit Iiecare din ei ; din ordinul prea
fnaltului §i cuviosului strtpitn i domn, mai inainte al Ungrovlahiei,
iar acum al Moldovei, domnului domn loan Constantin Nicolae Voe-

vod tradusrt din limba romftnit in limba noastrrt- simp1t de dare
Lazrir Scriba din Trapezunt, in primul an al domniei din Molwww.dacoromanica.ro

13

dova, la Iasi in anul 1734 luna Ianuarie.

Inc.: nITiov ETC d:r.p'ot5

yierovev.

Pentru autor .si operk cf. N. Lima Ist. Lit. Rom. 1, 465-6.
18 (533).
Sec. XVIII. Millie; 376 pag.; 21X16 cm. Cartonat. Dela Muzeul de AntichiLiiti, lost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

La incept 3 fol. albe, nenumerotate.
pag. 1-6 tabla de materii, necompleth.
pag., 7-12 albe.
La pag. 13 incepe textul. Este o antologie istorick in proztt oi
versuri, cuprinzitnd 'un foarte mare numar de extrase de prin
diferiti istorici greci rnai ales bizantini. Uneori se citeaztt izvorul, de cele mai multe ori instt nu.
Inc.: 'Ex tcov 'Itoivvou TU-ccou. Dintr'ale lui Ioan Tzetzes.
Tcov 'Aucup(o)v rivacxx.
Povestirea mercre pantt la epoca lui
Pompeiu.

-

19 (536).
Sec. XVIII. lfArtie: 596 pag. scrise; 21X15 cm. Cartonat. Dela Muzeul de
Antichit50; lost mai inainte al Colegiului SI. Sava.

La inceput 2 fol. albe, nenumerotate.
pag. 1 are urmrttorul titlu : 'ArcavOtaltaTa &x to6 yewypacptxo0 pe
62(ou TOD %bp ME).stfoo 'AOyAbv.
Florilegiu din cartea geograficrt
a domnului Meletie al Atenei.
pug. 3-11 tabla de materii.
pag. 12--20 albe.
pa!4. 21. Msisittoc; 'AOrm.-6v tor; &it
Meletie al Atenei
-cAtre cetitori.

Inc.: (Davep6v efvet.
pag. 29. 'Anavfgoltata Ex -cij; vewatZ ¶1.17CwOdardc yecoypoapodi; 13(6i.ou TOO r.atneporaitou zaZ cosat0T4TOU tivrponoXitou 'AOnviov xupfou

MaXec(ou, au)sx6iv-ca p.eTi 7coUfig (fapcPs(ag impez tor)" anencxo
Florilegiu din cartea geograficrt
ypaltitatmco xu,siou Havzyukou.

de curAnd tipttritil a prea sfantului i prea inteleptului mitropolit al Atenei domnul Meletie, adunat cu multrt sarLruinl,rt de cAtre

gramaticul domnesc domnul Panaghiotes.
-co

Inc. : ME 8Xov óio

6yolta.

www.dacoromanica.ro

14

20 (567).
Sec. XVIII. HArtie ; 52 fol. scrise ; 23X17 cm. Cartonat. Dela Muzeul de
Antichitati; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

La inceput 3 fol. albe, nenumerotate.
fol. 1. Kcovatavtivo; Boe668x; 'trot ciaxcxeb a nop.mp,ovviviczoo

t.r(--

ypx7;11. Constantin Voevod sau scriere de amintiri dacice.
Este tractatul istoric al lui Petru Depasta. Inc. (fol. 2): IIdcvu,
ttiv o5v 2rtycntpug.

Publicat de C. Erbiceanu, Cronicarii Greci, pp. 295 sqq.
21 (632).
Sec. XVIII. Hartie ; 104 pag. ; 17X11 cm. Cartonat. Dela Muzcul de Antichitati.

Pe prima scoarta cateva proverbe, greceste i latineste.
Pe pag. 1 note far& ,valoare ; pag. 2-13 albe. Pe pag. 14 se
afla notita : 'Ex Tthv To0' Aptia-cpx; qspo9iou. Dintr'ale lui Ieroteiu.
al Silistrei.
1. pag. 15. T.swypoScpot cipxarot.
Geograli vechi. Inc. : Ompo;,
xx0i cfrque.
2. pag. 18. .A.a.tx.6v 7c6Xsco Y.ce.
%at .no-czp.ths) am.); ply vg,fr
xxXo0vtac noic ai th coGAcv cbvo/tgov-co.
Lexicon de orase, led

xv

rauri, cum se numesc acum si cum se numiau in vechime.
Inc.: 'Apithvxc 'AC7=6; notzttk.
3. pag. 102. ezupdcatz cixoUcp.zTA.Lucruri minunate. Inc.:
'Azep.svi; ei"cia;parCow.

pag. 104 alba.
22 (700).
Sec. XVIII. Hartie; 169 fol. ; 34X24 cm. Cartonat. Din biblioteca Mitropolitului Iosif Naniescu.

La inceput 4 fol. albe.
Fol. 1. Bc6Atov nparcov Goyim Tip Tth/1.71; 4X2:0).0"(t2V 7.21 raloor
X2/ Ti sç yeyentivoc Torg &nth 7caXaco?."; 132acXe0v: `13(ottodtov Eo.);olz-,cbaeo.K Tapxuv(ou ).:ourcip6ou xxi TEXEtniri; 'co5 Irpcircou Pxuacxofi xpci.-

-coug.Cartea intaia cuprinzand antichitatile i funclarea Romei si
intamplarile ulterioare ale celor sapte regi vechi 'Ana la izgonirea
lui Tarquiniu Superbu si sfarsitul primului stat regal. Inc.
CO ),6yo; dipa Tcop.abuir) npayOttov.

www.dacoromanica.ro

15

Intr'o a cloua carte, fol. 44 pana la fine, povestirea merge pan&
la cucerirea Italiei intregi de catre Romani (c'crth *gckseco; Txpxovtou

go); TthY gxTb; 'ItxX(a; Ccvcc6tiascov).

23 (718).
Sec. XVIII. Hartie ; 330. pag. ; 27X19 cm. Cartonat. Cumpiirat.

La inceput 5 fol. albe.
Pag. 1. clatopEct xpovtxt litg:ofigx xre imtoittv 7:ept TE 'COO o5pavo5.

xact tç T; 7cepe

Ts TOg PICon.bg

otkof3 Y.Z. 7civ-cow tizAthg teiri

fyrzb.

,Osou ktcoupppiv-con iv filtipzg E, cept TS TS-1g 7cACcaso4 to 'At,egt
xal Taw Xot7Cdiv xx9E,T.*.Istorie cronica tratand pe scurt despre
cer i prtmant, despre lumina si in scurt despre toate cele facute
de Durnnezeu n pse zile, i despre zidirea lui Adam si cele-

lalte la rand. Este cronica bizantinului Mihail Gly.kas; cf. Migne,
Patr. gr., vol. 158, 1 sqq.

Dup5, titlul de mai sus urmeaza 6 versuri, din cari citez pe
primul: Beao.; xpovott aUvOect; TsxvoupiCx;.Inc.: Bpzicutv5XX7.6ov
iixapolt-cw cot.

Pe primul folio se afla i notita:

Iip.

zz: torno v.ezi 7.2i ensaceasta

),cov 7roUthv lifAvvou Aczitc0-CE5OU aldtL47,09 ItOavYty(T01).*i

pe langa altele multe este a lui loan Diamantidis primarul din
lanina. Apoi, in romitnete, iscalitura: Bolliac.
24 (2).

Sec. XIX. Hartie ; 101 fol. ; 37)0.4 cm. Cartonat de curand.

Cuprinde istoria Daciei dela 2000 a. C. pima, la 1204 p.

C.

duprt care vine (fol. 69) o descriere a Terii-Romane§ti: Ileptypzpil
-rij; BAxxfo4, facute de Ernanoil Brtleanu.

Fol. 1, 3-4 §i ultirncle 27 sunt albe.
Pe fol. 2 cetim : `E[tcooid, IlzXXtoZvog.
Pe fol. 5 6 se Oa urmatoarea dedicatiune:
'Opdiv la,/ vv

zze

deal To!) Ca4YP,o0' tpóvo.i
Obyypo5Xocxecx; )yet/ovlxv,
Jacv EXaxe tb 0.socppoi,prizov rth-r4; 5,4)o; ati Ti; ToczOta;-

zoe. TriXtzczkoq fiagt?axcic; incoupy(ag xd cgtenzr.vo,4 airtiri; Oxpesti,acc;, itootczAw Tip ACV-fay, Stmopkvov, 6); iitoi cOivo;
Lx[1.7cpci
TE xcd bccpi-cou; mini); 7cp4e.t; %al tO cpuami xad inEwcirm r:Xecon-

xrigtxra, CiTcep ot'.q 87cco; ip.cioccivouut tv v "XvOplmocc krepoxtv ockijgxat iisycasce5.cvcc, &XX&

rcpiv etlyivecco,

xcd xccpocycriptcov'm Tip &x Tcpoyciwov ?salt-

noxa0CatIpc xpouotb T6v xxO' .4itag aNvx.

www.dacoromanica.ro

16

11t Extov Oi 6 eXixtaTo; aOTtil; Oorii,o; diUto; rao; ivasilat Ttv a6vTor; i),Xoi; xtilp6Ttoua' c'cO6agio; 1TivT/i
-Tovov npoOult(av liou, Eva
xc ectaillacao; 6o v Trp xacpip Tirl; 7czvexXcipTpou czinfi; laye/iovia;,

rt

8-0,-s:udAv otY6' Oa% Tthv auaxepthv ateu?,a6i4Orlv, 6AX' Eact
.46 rco)ao0 ei5pov 67,op.vidiaTa Tthv ePto/tafwv Ocsanappiva &v 11 Aaxia,

-05 7c6vcov

TOOT% I-civTa ia6v2a x 7co)athv auyypaTion, oi6[Levo; zpijaip.a avTto;
-iri,66:a

ir,;(1.YfE),OS;

intaTigq; Tthv Ti ipx17.-a allpeu6vvov %al Ti

xoa& arcou646vTwv, cite Otil xal noXurrecpia; 7cp6;ev2 zal

cb;

v 7.2-

allovTa gOr xal ijOri aidapopa T6')V 7cdaat IToTi paatAiwv, fiyep.6vtov Te xai EattOT6W, 6n6aot p.ev To6Twv [teyaA6cppove; xac ipeTfi;
iyzpaTe.'; ir:e6icoaav ivaapultevoi. (ivap,apuv6p.evot rns), 67c6aot 6i Or,'
-c6Ircpy

aiazioi; auvOs.iac; xai cpa6),7; geu.); ITapaaupOivTe; ineaiwaav Earro,poil_tevot. Kai at irtixeipta0ei; Tip 7mpl. Aaxia; xa. Maxim; EaTop(av,
cuvasTe)a611riv EE.; '7C pa; TO ipyov cicyayeN, yoao61ievo;, [Ltil Tij;

t/r,

Oda; iriCaaeo, 7,0.1po:Oet.riv Cnth -caw 606); xpiv6vaov "CZ npiittata. 1Ith;
-6 ot'ix giteX2,ov; on6te rc).e:70-coL
Tibv auyypaTicov iv Te.; afrotiv

iaTopiat; rcapeveipouac xo Ti r.epi Aaxia;, o56el; là EacatTipav auveypcZcpaTo Ea'coptav, 6); 101 'ixon az.per; irzoOsi'et; IT,.-.61; Tip Til; cikriOsta;
iyet5peacv. '0 yip iTavaa/tiTcop xp6vo; gid,ecc,be tc SE TOO Kp6Twvo; ('?)
zal TGri Aftovo.; 1Ipouaafou FETC72C, au: oaaiv xaTame lAb ti) aaa ix, Tthv

Top ellpo66Tou %al ITpii6covo; auAXgeci Ti; zal autov ItETZ(EvEGTiptOy
13pCiGkiz

TVA

67.0/041.27.2. O AV au3: xal

Tthv Toao6Twv iTthv 77.6-

pi6;coilt, Tat pe.)v Te xai c12,),cov 3ap6apwv iiTtOpo/tt ip.iixavov axe66v
7:enoirixe Ttiv Tfi; EaTopia; TCGOTW aup,70,oxiiv, 6c r Tthy 1Tpcmtirtov
ac' dp01,ettv
iv2cpu6p.evov circ?,eTov xpfjp,a. 'Mai Tito; Oncaa6thv,
tieyfaT'qc xaTtilyopia; &sap 157ZOUTC4f7p, 6v grICOV iaxpiathaac, aaa 00
wv xpoao6o6)awv A6r.ov auvidOpocaa.
EaTopithv, aaa & iitoxeipwv xz2
itapeao.ma,
cpcxT6v, tv4
(1)v auvapit6aa; TaUTip *eV EctopEccv d
Oi7cep eripov Ttil; eariOsia; iiy6Tepa, alTto; v A xal TOCOT2 x2T3: votpav

6 zp6vo; ei; zvt2 Wriv %al c't.acicpecav ITapa17,i/v.Pyi. Ta6-op o5v tv
aTopiav, 6,; aurpipouaav to nepi oi dipxara xaTaytvop.ivoi;, 77.poaye:pm tqi bsoctriptcx.vp aoTtij; ackt, Co; ariitei-ov Tied; aouXixil; tiou fyrco73,1-Jeto;. Tivi 8' 3:v di)acp eixov atzataTepov 7tpoaavaOio-Oac, ob A
ülleTipy OsocppoupiiTtp atPec, th; T(1)v intaTrillthv iyxpaTei:, xal Tthv imaTri:i6vorv icp6py, aocpth Te xri6ett6vi. xai &ITapccrpin-ccp OixaaTt, irp 7,6:VU
ipye 7,poacputh; ipri,6',;ei TO 2,ezOiv «Xaoiy; T6T' e6aacp,6vto; gxeiv
x6vTcov cpi2oaocpo6vaov ti) cpc2,o.a6cporv civocaexollivojv apyv.» Agat TO:vuy eilLevth;, ip.cppoviaTaTe zal imeixiaTate 1Wsp..6v, Ttv TaT,E(Nty 1100
T2Utip v,poacpopolv To0 7COVii/LO:T0j,

intathv oöx cç Ttilv cfav To6Tou,

au' ei; tv aidtheacv Too' .n.poaxop,i,,ovT,o;, xal

www.dacoromanica.ro

6;

Tfl.; .0.ip.cao; Tp67,lito;

17
"VP rt),sovor:ovt: xiX).ec r74; /6(og Xczp.r.96.crizoc -c6 c'exxXX4 ocirctii Xitt-

poxr

7:puvov az: yeep v at ti.eyaXor.pmer.q4 e?7,6zw;
th r.iXoct
17.0t v AEyinvcy cptovOiv «Opoca6vst ply fi eEXXi; iv -cep tExtetv,

ai TEni, [tiya 'arm.»
T-ri; Glieripog 15socppoupiicou 1:471),61711:0;

'Ettayq% Hanttivog.

Iata acurn si traducerea romana : Vii2and domnia de pe tronul
eel inalt al Ungro-Vlithiei, de care domnie cu drept a avut parte
Inaltimea Ta cea de Dumnezeu pazita, pentru multele i marile
tale fapte regesti i pentru bunatatile tale vrednice de lauda, fericese
l'ara-Romfmeasca, i fac cunoscut tuturor, dupa puterile mele,

strMucitele ii virtuoasele tale fapte precum i calitatile firesti
§i castigate ; caci acestea nu 'numai c arata, inaltarea si marirea ta asupra oamenilor, dar, deosebind neamul tau stralucit,
fac din veacul nostru un veac de aur.
«Gat despre mine, prea plecatul tau serv, nu am cum sa-mi
aria altfel Myna mea arzatoare; dar pentru ea si nu par de tot neJolositor si netrebnic fatil de altii, in timpul lericitei tale domnii,
n'am crutat munca si nu m'am temut de celelalte greutati, ci
toate arnintirile despre Romani in Dacia, ritspandite ici colo, le-am

adunat din multi scriitori, cci am crezut ca sunt ajutoare de
folos pentru aceia, cari urmaresc lucrurile vechi i ravnesc la
cele frumoase ; ele ne dau i o botrata cunotin
i ne aratit
ca intr'o oglinda feluritele obiceiuri i moravuri ale vechilor
regi, principi i particulari, cum anume cei cu mintea larga
cu sulletul virtuos au supravietuit cu IbJIit, iar cei ttrriti de
obiceiuri rele i oasnice au fost dati uititrii dupit moarte. Totusi
hotarandu-ma sa scriu Istoria Daciei si a Valabiei, rnt temearn
sa due lucrarea la sfarsit, pentru ca nu cumva, indepartandu-ma de
adevar fart voie, sa fiu dovedit de cei ce cunosc i judeca luerurile drept. Si cum sa nu mrt tern, cand foarte multi istorici amestect in scrierile lor i tirile despre Dacia, dar nimeni n'a Solis
o istorie deosebita, caci nu avea dovezi sigure pentru ailarea ade-

varului ; fiindca timpul cel a tot biruitor a nimicit si scrierile
lui Kroton (1) si Istoria Getica a lui Dione din Prusa, i n'a lasat
decal, vreo cateva insemnari scurte, pe cari le putem aduna din
Herodot, din Strabon si din alti scriitori mai noi.
(1) Cine va fi fiind west serEtor, nu tiu.
B. A. R. Manuscripte grecefti.

www.dacoromanica.ro

18

Pe de altrt, parte, scurgerea aMtor ani i nrtvrtlirile TAtarilor si
ale altor barbari au frtcut aproape cu neputintrt impletirea acestei
istorii, crici nu se poate implini sirul intamphirilor. Dar gândindu-

nu mi se lacrt o vinit din pregetarea mea, am intoles
crt trebue sit arra amrtnuntit tot ce am adunat de prin carti
rni srt

de istorii, din manuscrise on din hrisoave ; din acestea Inchegànd istoria de MIA, cum am putut, am dat in vileag cele ce
am grtsit mai apropiate de adevar, pentru ca nu MIMI vremea.
srt le arunce i pe ele cu incetul intr'o deplinti uitare si in\ almrtsealrt. Aceastrt scriere, care poate fi de folos celor ce se indeletnicesc cu cele vechi, o inchin Initltirnii Tale celei de Dumnezeu
prizite, drept semn al supunerii mele plecate. i cui altuia as fi
putut-o inchina mai bine, deck Inaltimii Tale, care esti stitpan pe
stiintrt si priveghezi pe oamenii de stiintrt, care esti Domn intelept
si judecrttor neclintit, crtruia i se potriveste vorba, crt «popoarele
«atunci sunt fericite, cand strtpanitorii lor sunt libozoli ori filozolii
«ieau stripanirea». Primeste deci cu buni1tate, stripáne Iuminat si
binevoitor, inchinarea =Hart a muncii mele, uitându-te nu la pretul darului ci la inima inchiattorului, si ca un copil al Dreptatii daureste cu prisosul stralucirii tale prtrtile lipsite de frumusete ale lucrririi de fatrt ; crici Mrtriei Tale i se potriveste vorba
spusrt de demult in Egipt: «Rare ori rodeste Hellada, dar cand
«rodeste, drt nastere la ceva mare.»
Al Iniilçirnii Tale de Dumnezeu prtzite
Emanoil Baleann.
Textul incepe la fol. 7: Bc6Xtov rcpiryrov, f_tipo; np&-cov, rrpO -4:Teoli TOU/AVCOV y it4og oi5c2 t apto7c2:xfp; f.xu0:2;.

ate) 2000.

C

De notat cri la marginea din dreapta sunt indicate poste tot
izvoarele, iar la cea din stanga cronologia. Textul e scris in liinba
neogreacrt temperatil. Lipseste sfarsitul operei, in care se povestia
istoria Domnilor. Pentru autor i opera, cf. Iorga, Istor. Lit.

Rom., II, p. 362-3.
25 (3).

Sec. XIX (scris in zilele noastre). Hartic; 245 fol., scrisc numai pe recto;
34X21 cm. Cartonat tie curAnd.

Calrttoria Sprttarului Milescu. Titlul e urmrttorul :
`Oaocnopcx6v arth To6Xax7i; ivri-c,:o7co2scog )2.up.mpEag xoci gun octiT.Gw
TEM) 6pECOV Tir); Irivac, iv tol'ity th xxl 'imp/ Trig Eu7ap(2.; x2/ Ttliv Ey
ccUtt

-gotap.6n. Adicrt:

www.dacoromanica.ro

19

«Itinerar dela Tobolsk, capitala Siberiei, si pAna chiar la hotarele Chinei; tot ad i despre tara Siberiei si despre raurile dn.
E o copie cu totul moderna, fricuta de Sion dupla un manuscript mai vechiu, care se afla la Iasi. In manuscriptul original mai
exista, afara de titlul transcris mai sus, si urmatoarea notita:

Typirl

Si a,(5c

ij

[3('6i,o;, &row zati 7rpoataytv Too reyRou pz

ac?,601; xcc: /tzycaou xvigou 'AXsUou MtxcoiXo6:Tuou, rcciarig p.syciXric,
[uxpi-g TE %al leyx/c `Pwata; ccUroxpitopg, i74:p971 arth T-Tic Mo-

xcç LST

pEC)-6EECCg E?; TO 13 COOOV Tly;

Xfpcg XriRazg 6

,7:,2001-

pto.,27 iv itec 7183 MottOt.) 2.

Adicrt:

«Aceasta carte s'a scris atunci când din porunea marelui imparat
si marelui cneaz Alexia Mihailovici, imparat a toata Rusia mare,

mica si alba, a fost trimis cu solie dela Moscova la imparatia
Chinei Nicolac Spatarul in anul 7183 (---=-1675) Maiu 2.

Descrierea acestei calritorii, tradusrt in romiineste de Sion, a
cost publicatrt in Analelc Academiei Romane, Seria II, torn. X
(1887-88 , Memoriile Sec tiunii Istorice, pag. 80-181. Cf. i ms. No. 2.
26 (68).
Sec. XIX. Ilartic; 29 fol.; 20X13 cm Cartonat.
fol. 1. .6ailtr4tp(ou Kcorciltiv iiy.s[tOvo; tirs Moaxdoc; cult6e6rjx6tz
vino iv T76 13),ori( c Kccv-rxxou:rpt-ov xat Bpnzo6sivcov, l_tetay2407,-CCUOivt2
ply v tirs repitavtm%; y)7ç e:; tv iip.stipav &rafiv Otii,i7trov rcapi
tC

AortyriTO'J %Upton retopytoo ItoZvvou 72:46ipcc TO ix EtatCatrIg 1795

A lui Dimitrie Cantemir Domnul Moldovei intamplarile Cantacuzinilor j BrAncovenilor din Valahia, traduse din nemteste in
cc,,ie'.

limba noastra simpla de dare prea invatatul domn Joan Zavira
din Satiste 1795. E o copie CU totul moderna duprt un manuscript mai vechiu.
fol. 2. TO civaicvdoczovv..Crttre cititor.Inc.: MeTgi, Taw aiawv
imaigtwv anypa:piwv to0 aEciivo; 'COUTO:). Este prefata traducatorului.
fol. 4. nr.6i6717.6.7% tv g Via B;tax:cc Kccv-cca.00vthv xa2 Tar) BpayxorAmv. Inc.: Ktovatcyravog & Iixvtaxou;r4vOg (uEO; to 1::%*:Triv 61,)o0
Intamplarile Cantacuzinilor si BrancoKavtaxo4avoO) (sic).

venilor din Valahia. 0 traducere romana facuta de Sion, dupa
textul grec, s'a publicat in Operele lui D. Cantemir, t. V, pag.
1

31.

www.dacoromanica.ro

20

27 (699).
Sec. XIX. Il Artie; 122 fol.; 36X24 cm. Cartonat de curAnd.

Miscelaneu istoric, cuprinzitnd texte grecesti si franceze.
latrt, in scurt, cuprinsul rnanuscriptului :
1) fol. 1. Lista judetelor Munteniei.
2) fol. 1". Calittoria lui Alexandra Muruzi dela Constantinopot
la Iasi in 1802.
3) fol. 3. Scurtil introducere in istoria Moldat ei.
4) fol. 4. Catalogul domnilor Moldovei (1352-1803).
5) fol. 6. Scurtrt istorie a Moldovei, dela descrdecare pttrirt
la 1802.
6) fol. 22v. Traducerea hatiserifului din 1802 privitor la Moldova.

7) fol. 32. Lista functiunilor din Moldova.
8) fol. 36. Lista ispravnicilor din Moldova in 1801.

9) fol. 42. Liste de boieri din 1802-3.
10) fol. 44". Copia . scrisorii lui Callizary i Maurojeni dare
Cusnikoff (in frantuzeste).
11) fol. 45. Copia petitiunii acelorasi dare Prin(ul Prosorovskii
(in frantuzeste).
12) fol. 50v. Lista agalelor din tinuturile Moldovei.

13) fol. 53. Declaratiunea curtii rusesti contra Angliei, 1807
(in frantuzeste).

14) fol. 55. Traducerea greacrt a declaratiunii de mai sus.
15) fol. 56. Un extras din Journal de Franefort (in frantuzeste)
despre declaratia de rrtsboiu a Angliei contra Rusiei, 1808.
16) fol. 57. Declaratiunile Curtilor din Viena, Petersburg si Paris,
privitoare la reinnoirea negocierilor pacitice, 1805.
17) fol. 71. Conversatiunea unui anonim cu comisarul cornercial francez la Iasi (1803), in frantuzeste, privitoare la procesul
unuia I3lénac.

18. fol. 72v. Conversatia unui anonim cu consulul rusesc la
Iasi (1803) in afacerea unui giuvaergiu evreu. Textul e parte
grecesc, parte francez.
19) fol. 74. Diverse note consulare, grecesti i lranceze.
20) fol. 78v. Politica si progresele rusesti (extrase din Moniteur

universel); pe verso al fieciirei foi este textul francez, iar pe
recto traducerea u.reacrt; dela fol. 81 traducerea greacri inceteazii.

www.dacoromanica.ro

21

21) fol. 107. Tractatul de aliantil intre Franca si Austria, 1807
(in frantuzeste).

22) fol. 107. Tabloul cuceririlor rusesti dela 1721 inainte (in
frantuzeste).

23) fol. 108. Lista persoanelor mai insemnate din statele europene la fmele sec. XVIII (in frantuzeste).

24) fa 112. Conventia intre Franta si Austria 1807 (in franIuzeste).

23) fol. 113. Declaratia Austriei contra Angliei 1808 (in Irantuzeste).

26) fol. 115. Declaratia Rusiei contra Suediei 1808 (frantuzeste
si greceste).
27) fol. 117v. Manifestul Curtii din Copenhaga contra Suediei
(in frantuzeste).

28) fol. 119. Extras din Journal de l'Empire privitor la abdicarea lui Carol al IV regele Spaniei (in frantuzeste).

B. Documente, Socoteli, Scrisori.
28 (11).
Sec. XVIII. Hartle; 94 fol.; 30X20 cm. Cartonat. Cumparat.

Titlul e: lit;)St To5 a60tou, adicá: Condica frhtietatii. E un
siinplu pomelnic de nurne proprii. Pe fol. 1-2 se ailfi urmittoarea prefatA:
Keoat. to5 c136.cpoltou. 1:(1)atZ r.sp6 Z-fteptooel; tq, Eapip zag. cseexaply
dy6p.xtt vrovivy tiV iifori %al ,Oso:p6p(ov -cpubv
To5t4) Vat?, vi)
Eer,ccpviiv TqJ avtxo`601.1.710ivt: (sic) ix (3i0pari bit' Eahov civcatotio'cztov toG

7caveuyevecnitou, 7capc6XE7ttoTO'J %xi iv6CgOTecuOU ipX.OVSoc p.Sidaot)
IzA Kavtazoucrpo5 xx! tispmf); -mob;
CmccOxpiou xupiou
upio
pordOeti; 7.4ci go3e6creco; 7.21 ToO iv 112%opfx St Xije.c. ToS6'ouX Kazi;o,
mpti(tov SE ri b`i6I-Lar2 Sthy 6p9o36.ilav xptattotvv Taw ypacpOivtow

ec30.cpCirr, acopt;or) xzi rby sp67cov zthv i1sX2,6vstov yevia9at ecaz)thv.
riveTac Si cias?,cp6c; 6 PouX61.t..svo; oi.lvo;* &my [0,2,17 tb irpc7rrov auvapEOWit afiv aircol"; x/E air* ecaeXcpbg e?.; T%-iv (5719bra tofkoy E p61,, yabv,
ExEc xpiog
86013 et'.; Tie/ ixzkv(o:v gvoc it6vov ypOlcov, Ei rb vi
ypayOt tb6volloc oc5too EF.j 'thy xenacxce Stec c;i8eXcp6v ilsEtTOC ecy' o5 ypo:cpet,

-thy xiOe xpOvov vet xpecocat v& 816-0 e% rv cc5-Criv izziolorav ec.v&

ypóaiov, xat 'mato vet Tivratat (sic) ay apou ',;(ofiq Gc5-co5, 871Xxat eoov t;11.

www.dacoromanica.ro

02
ell 8i af.S
x',*ij( V& zpatoal V3 thv pArtaLOVEUn cie!, zal p.676( 7.3v
if.iv;a6v TOL) Vi ToI3 xiplj Eva G2p:oncathoupyov 548copoaottuoç, fiyouv
xtopic 70.-qpuntifi- tp67.o; asrit1oc.-6vri; ,azoildtato; z21 'o'caco.; 7oVt 7(;)
pouAo[avy tk 6X(10v T17,07E; vi ity7ittOvthETZ TOI; itiVTOTS, 71.2%. 372V

Odn

vxc 67:o0 ci77406cyt,i, v

npo-cri.tx &no

To-

TO5 iNETZ G2pCVIC/XsETOUpyoy .647.2pattii701;,

la 2o),),2 1-;:o;32 xxl rariptoitar; IteyiX9.;:g p.6Xtg 6i,:oz-cc2tsa.

Ati tooto rcpizac la Tip dAfnv iXe.wocOvviv v& cir.;ox-cilat011,,EN

itiytatov 07)ampbv, aktv azeObV

7,0070v

trij. co.)7-02; pa;, 6T:
7:poasuA tirp; imosnat4 xx: 1j d,..(z tibv asicov Xettouprrov Exou:t

T6v

"erjv Dariacy.

ItEydc)v airix:ttv iveorzcov Too* 4hoo, ati taw.) zitw 6.notc.ov ,21imotz.; 6
-7.1.5pto; rivotTo itv rAso.); xz cu/Az:z0t.;, wapopoi v 'CC% 7,X727% (sic)
Lt7".

Alatou 7.71

i7.7i

(sic) c.1-th Xptato5 cak.

'Eye° /ay 7X miyzori iArixv;zo;, Q TST; cdo.wfv,) itylgiric
Zyc!ta iv06,3s ten-th tiov ypoqtltaitop ittOriv.

Tb ip.%4

31-qui1?. Lw'i crzotAr

latMraclucereaacestei prefete: «Condica fratietritii. Condicti sffmtrt

inchinatrt acestei biserici sfinte si cinstite cu numele color 3 slinti
Ierarhi, ridicata din temelie cu cheltuiala prea cinstitului i prea
renumitului arhon mare sprttar domnului domn Mihail Cantacuzino,
si cu oarecare ajutor si cheltuialrt a fericitului intru pomenire
Radu Coltea; aceastä condica cuprinde numele drept credinciosilor crestini, cari s'au scris frati, si arath chipul cum srt se

faca fratii pe viitor. Cel ce voeste, se face Irate in chipul unmator: Cand va fi si fie si el socotit frate, impreuna cu cei de
pima azi, la aceasta sfanta bisericrt, are datoria srt dea bisericii
numai un leu, pentru ca sti se scrie numele lui in condicrt, dint
Irate; iar dupa ce a fi scris, va fi dator srt dea tot la aceasth biserica eke un leu pe an, si asta se va face toath ieata lui, adica
Mat cat va trai. Jar aceasta bisericrt va fi datoare a-I pomeni totdeauna, i dupri moarte a-i face la 40 de zile un sarindar
fara plata. lath un chip minunat de milostenie, i usor pentru ori eine voeste cu putin lucru sa fie totdeauna pomenit, iar
cand va muri i ori unde va muri, sa i se faca un parastas la
40 de zile numai decat, lucru ce se capata deabia cu mare cheltueala i cu multa plata. De aceea se cuvine sa dobandim, cu aceastrt mica milostenie, acestrt comoarrt mare, ha chiar, putem zice,
nrtdejdea mantuirii noastre, caci ru.r.raciunea bisericii i puterea

sfintelor liturghii au mare trecere inaintea lui Dumnezeu, i prin
www.dacoromanica.ro

23

mijlocirea lor fie Ca Domnul st ne tie milostiv i iertator, trechnd
cu vederea greselile noastre.

Main 23 in anul dela Hristos 1706.
Iar eu cel mai mic dintre toti, pentru vecinic pomenire am
pus aci, sub cele scrise, numele rneu.
Mihail Ca ntacuzino.

fol. 3-36 pornelnicul de nume proprii.
Restul Oat la fine alb.
29 (84).
Sec. XVIII. IlArtie; 238 fol.; 21X16 cm. Brix,qtt in piele. Cumparat.
loylvvou Nczo2sciou 'A?4civapou 3ose6Ba Tyspcivo; MoVtri;

cnoXocE -cm; 7cp6.; 8tcap6poug. Ale lui loan Nicolae Alexandru sloe-

vod Domnul Moldovei cftteva, scrisori dare diferite persoane.
Cuprinde 98 de scrisori ale lui Nicolae Mavrocordat. dintre cari
unele au si fost pUblicate de Em. Legrand. Epislolairegrec. Paris
18883, (Bibliotheque grecque vulgaire, torn. IV).
30 (194).
Sec. XVIII. Ilartie; 68 fol.; 30X20 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

Cuprinde o serie de socoteli i inventare ale rnAnastirii Mrtrgineni.
31 (219).
Sec. XVIII. HArtie; 49 fol.; 21X17 cm. Legat cu piele. Dela Seminarul
Central.

Un catastih cu socoteli incurcate, ale unui bogasier din Bacuresti. Socotelile sunt dintre anii 1727 1732. Printre insemnrtrile
grecesti se grtseste uneori i dite una romtmeascit
32 (223).
Sec. XVIII. Ilitrtie ; 42 fol.; 33X23 cm. CarLonat. Dela Seminarul Central.

Colectie de scrisori dela diferiti.
1. fol. 1. Mici modele de scrisori Mrit insemniitate.
2. fol, 2. 'Ema.r.oXii Katcapdou Accr.6,its

TZ pb ; T61,0

dipxovtx Aou-

Ziaxou).ov tby yipowcz.Scrisoare a lui Cesarie Daponte ciltre ar-

www.dacoromanica.ro

94

hon Dudescu cel bttrân. - Inc.: 'IDA; era/ -ha/
xai

th Tupy6=;catov

eaCC.

3. fol. 3". Fara. titlu.- Inc. : He:6v "CC Xpfjp,M cciN. - La urrat
e data: v itet °clay Noep.6pEou - In anul 1733 Noemvrie 8.Pare a fi un discurs in onoarea slinOor Mihail §i Gavril.
4. fol. 5". 'Icrov ci7LzpiXAcovzov 'coo 7C(XOTOTUTCOU ypciRtzto;.-Copie
identicit a scrisorii originale.-Inc. : 'AptctOv Ts xat itp 13flp Xuactei,io-tatov.- La urrra are data: cct.po& dwcall6pfou x1-1789, Octornvrie 28, i poartrt iscrtliturile : Grigorie al Ungrovlahiei, Parthenie al Silistrei, Hrisant fost al Grevenei, Cosma al Buzilului
§i Filaret al Mirelor.
5. fol. 7. rpcittp.z 7cpbg -c6v Kwvatav-ctvoun64tog cruyxxpvccx6v Ph
"C& XptatoUysvoc xocl i'vaacx-ccx6v -q; GrcotaXsicc; toci Oöyypo6Xcxxia;.Scrisoare de felicitare pentru Cráciun dare patriarhul din Constantinopol, i care aratä supunerea mitropolitului Ungrovlahiei. - Inc.: Tb nepbrou ace* TODTO Stria-cram.
6. fol. 7". HO; -thy iycov Tupv66ou aurAccpvccxav xxi

pecatrz..txbv.

('atre sfantul mitropolit al Tfunovului scrisoare de felicitare

de solie.- Inc.: I1o)Ji

§i

v @ppm= er% tb vec ipdcPw.-La urmii

e data: czgoi, aexev6p(ou T7- 1790, Decemvrie 9.
7. fol. 9. rpcipltac to pxov-cog Iliccivou NcxoXo'cou 317cpxyxo6Ccvou
7cpag Tay ascnc61-tiv.
Scrisoarea lui arhon Banul Nicolae Brâncoveanu dare mitropolit.- Inc.: Ma Av E7.ca-cpccptv to xbp 'Ayys)1.-

E din anul 1791. Ianuarie 5.
8. fol. 10. 'Anoxpetexbv erz' oiiv incivtnat; rot; aEo76-cou s?; tb
To5 4pxowcog Morcivou Bpayxo6civou NmoXiou. - Rilspunsul mitro-

politului la scrisoarea lui arhon I3anul Brimcoveanu Nicolae.Inc.:

liccl 6v-cwg r

Uncicycipsuat; tiov

ypccitp.Cc-cwv

that xxpax-,-.7ipc-

crux6v. -E ritspunsul mitropolitului Ungrovlahiei Cosma din 25
Martie 1791.
9. fol. 11. rpcittitx to0 'AXgdiviipou Bo666x eicladdvtoll

17,p6; z6v

asc76-cyjv.-Scrisoare a lui Alexandru Ipsilante Voevod cMre mitropolit.- Inc.: Hccvcap6rucce xccl Olonpópaire [tvrpo7colOrcc iita 06y-

-rpoptxfm; xtipte Koaft2.-Scrisoarea e datatii din 1791 Julie 3.
10. fol. 11v. 'Anoxpictxbv -m0 asalt6Tou icpb th to
Oircou 'AXEcicvapou Boep6Soc "TtpriXcivtou.-Itrtspunsul mitropolitului la seri-

soarea Dornnului Alexandru Ipsilante Voevod.- Inc.: Tiiv ecn6
t prtrjg tog ifie3/1kir1ovto; p.upto7c6Ont6v p.oc ExX/pcpov cct3T71; inccroXiiv.

-E datatit dela 22 Iulie 1791.
11. fol. 12v. Tpirp.cc npbc tb xotvbv t

www.dacoromanica.ro

0ivrou Mcxccip, BosO6Scc

25

2:o15*.J. Scrisoare critre popor a Domnului Mihai Su(tt Voevod.

Inc.: ll'Epc xzi *Eo7cp66A-Irce
Datatrt din 1791 August 5.

ooc

ite Otlyypo6)axtag..

12. fol. 13v. 'Anoxpt-ctx6y Tot) %mot; npb..; Tby xo0iy-criy.Rrtspun-

sul poporului crttre domn. Inc.: Tv 6/te-cipxy Osoge6eatchriy UthX6Trita.

13. fol. 14v. 'IacatTepoy To5 `ecan6tou 7spb; Tby cz5Obtrdv.

Parti-

cularri a mitropolitului ciltre domn. Inc.: 'Ay xcd 5),XotE,
X6-cx-re ccadtaz.
Datatri din 1791 August 8.

i.)03-

14. fol. 16. "Iaoi to6 cv30evtoto6 ypictItx-co; anoxpc-ccxo5 tp tbnap& ToCi dcyfou 6ecnsOtou cuyxotpricmcSv. 'Itudyy% NotóActo; gAgy 4so5
lIdtpot) Maupoyivn Boe1366mc aôeiv-c7i; xcd ,yelt6.)v m; MyypopAccxlces.

Copia rrtspunsului dornnesc la scrisoarea de felicitare a

sfântului mitropolit. loan Nicolae Voevod, al lui Petre Mavrogheni,.
prin mila lui Dumnezeu stripan i clornn a twin, Ungrovlahia.
Inc. : Hczytepcbsorce ;sat Osonp6Unts prponoXE-cec tfjg diyturccitrig 717TpozaekK OU'yypo6Axxtac xt5pce rpnycipm.
DataUi din 1786 luna

Aprilie.

15. fol. 17. 0 serie de modele de scrisori de felicitare, de mulr
tumire., enciclice de mitropolith_modele de disoursuri festive,. etc.,
kirk' importantrt.
33 (13).
Sec. XVIII/XIX. Hartie; 64 fol ; 28X18 cm. Broqat. Dilruit de Generalul
Pencovici.

COpii dupi . diferite scrisori dela diversi. Scrierca hind foarte

uriti i tearsrt, nu pot precizit dela eine provin scrisorile.
Partea finalii a manuscriptului, dela fol. 41v, cuprinde texte turcesti (poate traducerea scrisorilor grecesti?).
34 (197).
Sec. MX (181). Hartie ; 106 fol.; 29X17 cm. Cartonat. Cumpilrat.

Pe prima scoartit se allrt notita Copia des D. B. 1815.
Cuprinde un mare numrtr de notite, conturi, socoteli i .scrisori franceze, germane si grecesti, ale unui oarecare D. B. care
ujrpeo 11. i odatrt (fol. 14) Anvircpcog
pe alocurea semneazrt
moat (?) poate Dimitrie Bitleanu.

www.dacoromanica.ro

26

35 (467).

Sec. XIX (1824). Itirtie ; 16 fol.; 20X15 cm. Cartonat. Dela Muzeul de
Antichitati.

Toate paginele manuscriptului sunt impartite lb douil coloane:
pe una din ele, dela fol. 1-12 inclusiv se afla traducerea latina
(necompletä) a tractatului lui Archimede despre echilibrul planurilor. Pe coloana a doua, si dela fol. 14, pe ambele coloane.
se Oa socoteli grecesti privitoare la scoala dela Sf. Gheorghe,
la episcopia Argesului si la mosia Vadu-Lat. Toate socotelile sunt
din anul 1824.
Pe verso al primei scearie se gaseste textul grecesc, necomplet
si plin de stersiUuri i adaose, duprt hotarirea mitropolitului
Ignatie al Ungrovlahiei, privitoare La niste socoteli ale manastirii
Vierosi.
36 (231).
Sec. XIX (1840-1). Hartie; 90 fol.; 29X19 cm. Cartonat. Cumpaxat.
Pe fol. 1 citim : Kcicaag /te.tpy.6iv Kxtdcattxov, 1840 Matou Tcpcbtri,

Bouxoupiatcov. rpriy6pm; Mc-/AX Mccup(aco. Condica numerarului

cassei, 1840 Maiu 1, Bucuresti. Grigorie Mihail Mavrides.

E o condica de socoteli pe anii 1840-41.
37 (734).
Sec. XIX (1854). Ilartie ; 2 fol. ; 38X22 cm. Foaie volanta. Cumparat.

0 scrisoare de rugaminte a lui Gheorghe Pesakow ctitre K.
Tsokas, datata din Bucuresti 4 Julie 1854.
38 (1).
Sec. XIX. Ilartie; 67 fol.; 38X28 cm. Cartonat.

Pe scoarta prima. cairn Conti Correnti, iar pe verso, de m(na
moderna, dela illeindstirea Cotroceni.
Contine socoteala veniturilor i cheltuieliler manastirii Cotroceni dintre anii 1802 1810-

Foile 1-2, 14v-18, 44v, 48-62, 66 si 67v, sunt albe. Socoteala incepe (fol. 3) dela anul 1802 si merge pana la anul 1810
-(fol. 47"). Pe foile 63 67 yin eatevet socoteli dintre 1798-1803.
www.dacoromanica.ro

27

39 (5).
Sec. XIX. Hartie; 43 fol. scrise, plus 2 la inceput si mai multe la fine
nescrise; 35X23 cm. Cartonat.

Regest dupri. 271 documente, privitoare la istoria noastrti si
mai ales la mtintistirea Cotroceni, din a doua jumtitate a sec.
XVIII si inceputul sec. XIX, panrt la 1817.
40 (6).
Sec. XIX. Hartie; 242 fol.; 36X23 cm. Cartonat. Scris de mai multi.

Contine cOpii dupti actele insirate i rezumate mai jos.
1. fol. 1. Act din 1816 Octomvrie 1, prin care se drt voie lui

Dimitrie Olteanul srt-si facrt case pe mosia mrtnristireascrt
Posta-Veche.

2. fol. 1". Idem din 1816 Octomvrie 7, prim care Stoian schimbrt

un loc cu Atanasie Iconomu.
3. fol. 2". Idem din 1816 Oct. 9, prin care se inchiriazti lui Dinu
Pescarul 5 pogoane din mosia mtinristireascrt Tc67:Xta (Cioplea ?).

4. fol. 3. Idem din 1816 Oct. 11, prin care Christen Bogasierul
pltiteste 30 lei vechi chirie pentru via de pe ulita Dudetti.
5. fol. 3". Idem din 1816 Oct. 15, prin care II6exo; AotiTq (Pascu

Lupu?) se oblig a plAti chirie 10 1. v. pentru un loc de vie
pe mosia Mrtictinesti.

6. fol. 4. Idem din 1816 Octom. 18, prin care se legalizeaztt de
mtinristire cumptirarea unui loc de case de care polcovnicul
Ioniirt.

5. Idem din 1816 Oct. 19, prin care se inchiriazti lui
Stoian Tabacul (Rrtbacu ?) 3 pogoane pentru vie din mosia

7. fol.

mtintistireascrt Mrtictinesti.

8. fol. 6. Idem din 1816 Oct. 19, prin care se inchiriazti lui Mamole Tabacul (Rtibacu?) 5 pogoane pentru vie din mosia mrtntistireasca Mrtictinesti.

0. lol. 6" . Idern din 1816 Oct. 19, prin care se inchiriazti lui
Zamfir Croitorul 7 pogoane pentru vie din mosia mtintistireascrt Ti;070L% (Cioplea?).

10. fol. 7". Idem din 1816 Oct. 26, prin care se legalizeazti do
mrtnrtstire cumproarea de ctitre cripitanul Matica a caselor
lui Minea Dulgherul de pe mosia mtintistireascrt in mahalaua
Staicu.

www.dacoromanica.ro

28

11. fol. 8. Idem din 1816 Noemvrie 2, prin care se legalizeazrt
cumplirarea de dare *erban a caselor lui Neagul Brtrbierul (?)
(lkelcipe) de pe mosia mithrtstireascil n6n2 ta (Cioplea?).
12. fol. 9. !dem din 1816 Noemvrie 10, prin care se confirmrt
dreapta stripanire a Mariei asupra caselor prtrintesti, de pe mosia milnitstireascrt din mahalaua Apostol..
13. fol. 9v . 'Hem din 1816 Neemvrie 10, prin care se confirmrt

de milnristire cumpilrarea de cAtre Teodora vriduva a casei
lui Gheorghe, situate pe mosia miThrtstireascrt in mahalaua
( Irrim idari.

14. fol. "9v . Idem din 1816 Noemvrie 11, prin care Giovan (Ion ?)
sin Penu Cupeci bilmbrtcaru (rto6civo; Giv nivou )toonsT 13a:tea:zi-

p.%) se obligli a plAti 27 1. v. pentru via ce cumprirase dela.
Ecaterina preoteasa.

15. fol. 10. Idem din 1816 Noemvrie 12, prin care lone sin
Vladu (11i,ing abi B)ciaou) iea cu chirie dela mrtnristire un loc
in mahalaua Crirrupidari.

16. fol 11. Idem dln 1818 Aprilie 4, prin care Hristu Gheorghe
capritrt voie sii facrt ce va pofti cu casele lui din mahalaua
Radu Vodrt, din jurul mrtnrtstirii.
17. fol. 11. Idern din 1819 Septem. 24, prin care se constatrt cit
s'a fricut mrtsuristea locului rrtposatului lancu, din mahalaua
Radu Vodri.
18. fol. 11v . Idern din 1797 Aprilie 23, prin care Alexandru Palea
Pitarul, spune cri, are cu chirie un loc al mrtnastirii Radu yiazi

.

19. fol. 12. Idem din 1817 lunie 25, prin care se constatrt mrtsurarea locului lui Manuil.
20. fol. 12". Socoteala lui Chir Stoian despre veniturile i cheltue-

lile rnosiei aldrirari, dela 1818 Aprilie 23 la 1819 Aprilie 23.
21. fol. 13. Idem a aceluias, dela 1817 Aprilie 23 la 1818 Aprilie 23.
22. fol. 13'. Socoteala lui Laurentios, din 1817 Decernvrie 16,
pentru chiria mahalalelor.
23. fol. 14. Scrisoare dela un anonim crttre Ierodiaconul Metudiu din Brasov (28 Noemvrie 1823).
24. fol. 14. Scrisoare anonimrt dare un loan Cercireul (18 Fevrualie 1824).
25. fol. 1,1". Scrisoare a lui Synesiu Iviritul cittre un anunirn
(18 Aprilie 1820).

www.dacoromanica.ro

29

26. fol. 14". Scrisoare anonimrt, frirrt data, crttre un anonim.
27. fol. 15. COpii duprt petitiuni. Cerere crttre domn sa precizeze

suma anualrt, ce fiecare Mrmrtstire va trebui s. dea Scoalei
Domnesti.

28. fol. 15. Cererea unui inchis la puscrtrie, dare Domn, ca srt lie
liberat.
29. fol. 15'. Mem critre domn, in afacerea delimithrii mosiei

Ghistesti din Vlasca.
30. fol. 16. Idern, spre a sili pe locuitorii mosiei Valea Vrtleni din
Muscel, srt achite claca.

31. fol. 16. Idem, a unuia care de 5 ani n'a primit pomana ce i
se cuvenirt.

32. fol. 16. Idem a egumenului dela Radu Vodri, ca si sileascrt
pe Gheorghios Kumulos s restitue min.stirii 8416 lei.
33. fol. 16r: Idem a unui anonim cittre cancelaria austriacrt pentru
o desprigubire.
34. fol. 17. Idem crttre caimacami in afacerea dela No. 32.
35. fol. 17. Idem a egumenului dela Radu Vodrt in afacerea mosiei Tutana, din Judetul Arges.

36. fol. 17v. Idem dela acelas in chestia clrtcasilor de pe mosia
Flrtmemzeni.

37. Idem (a crtlugrtrilor din Radu Vodri?) pentru regularea datoriei
dela mrmitstirea Cotroceni.

38. fol. 18. Idem in chestia scutelnicilor dela Tutana.
39. Idem pentru crticarea prtmântului mithrtstirii Papeni (Popeni?)
din judetul Rrimnic.
40. fol. 18. Idem pentru crilcarea primântului mosiei mrtnitstiresti
Paraipan.

41. fol. 19. Idem in aceeas chestie.
42. Idem pentru delimitarea mosiei mitinrtstiresti Mithesti.
43. Idem pentru partea cuvenitii unor mitnrtstiri din veniturile
ocnelor.
44. fol. 19. Idem pentru plata subventiunii crttre coala Domneascrt.
45. Mem pentru crticarea mosiilor mrmristiresti Glina i Chlditrari.

46. Idem pentru re.gularea subventiunii ce erA. a se da *Icoalei
Domnesti.

47. fol. 20. Idem pentru a chemit in judecatrt pe un oarecare
Nicolae Adam.
48. Idem a crtlugrtrilor din Radu Vodrt (dela 1819 Maiu 11) in

www.dacoromanica.ro

30

privinta unui schimb de mosie fAcut de fostul egumen Ignatios.

49. fol. 20v . Idem spre a sili pe niste locuitori din jurul 13ucuresti1or sti pliiteascit embatic.

50. Idem ii privinta vAnzzlrii unor case din mahalaua Apostol
(1817 Maiu 19).

51. Idem pentru regularea unei datorii de 20.000 1. v.
52. fol. 21. Idern in aceeas cbestie.
53. fol. 21v . !dem ca sit se inapoeze mAnrtstirii Radu Vodil niste

case de pe mosia Mttictinesti.
54. fol. 22. Mem a lui Anthim Bapianu (?) pentru judeeala cu
schitul Dudulesti, din 4 Septemvrie 1818.
55. fol. 22v . Idem a arhimandritului Teodosiu dela Radu Vodit
pentru rnosiile Dealu Spirii si Lupestii (1814 Sept. 20).
56. fol. 23. Idem pentru mosia Stretmba din jud. Vlasca.
57. Idem pentru regularea unei datorii a mtintistirii de 25.0001. v.
58. fol. 23v . 'Ans).oKtcc. Idem pentru punerea la ordine a locuitorilor mosiei Popesti.
59. Idem pentru delimitarea prtmemtului, indticat de rniinAstirea
Vaciiresti.

60. Idem ca s. darueascrt mrairtstirii chtivet tigani.
61. fol. 24. Idem pentru hotArnicia mosiei Siipunari din Ialomita.
62. Idem pentru hotrunicia mosiei Ghistesti din judetul Vlasca
(8 Iunie 1819).

63. fol. 24". ldem pentru fundarea unei biserici in Lupestii-desus, mabalaua Posta-Veche.

61. Idem pentru restaurarea metohului dela Tutana.
65. Idem ca sa rilscumpere un loc cu o binà la Gorghani (Gher.
gani ?).

66. fol. 25. Idem a unei vrtduve ca siti capete vreun ajutor.
67. Idem a unui bolnav ceremd un ajutor.
68. Hem pentru vanzarea la mezat a bi'dtii mrtnistiresti Cornatelu.
69. fol. 25" Hem pentru delimitarea mosiilor Vorniceasa i Glina.
70. Idem pentru delimitarea mosiei Tufeanca.
71. fol. 26. Idem din cauza Inct1citrii unei mosii mrmrtstiresti de
crilugtirii dela Dudulesti.

72. fol. 26". Taxpipc. Idem a mrtnrtstirii Radu Voda in diverse
cbestiuni bänesti.
73. fol. 27. Idem pentru un ajutor.

www.dacoromanica.ro

31

74. foL 27". ldem pentru rescumprtrarea unor livezi dela schitul
Tutana.
75. fol. 28. TaxpEpt mop/ tfig Mao-12; '12aciva;.

76. 28v. Idem spre a da voie mruirtstirii Radu Vart sit vitnzrt
uncle mosii ca sit scape de datorii.
77. fol. 29. ldem dare marele ban, de un necunoscut, spre a-i
veni in ajutor.
78. fol. 29v. Idern crttre Doamna, a unei femei care cere ajutor.
79. fol. 30. Idem a arhirnandritului Grigorie dela Radu Vodit
crttre sprttar (13 Fevruarie 1819).
80. Idem pentru scoaterea profcsorului Iatropulos.
81. fol. 30v. Idem pentru inapoierea &are mrtnrtstire a unui loc.
82. fol. 31. Idem catre mitropolit (?) ori egumen (?) a unuia care
voia srt fie primit din nou.
83. fol. 31v. Idern a unuia care voeste srt cumpere niste crtr(i..
84. Hotruire domneascri (?) prin care Clucerul mihrdirt Filipescu
e scos din func-tiune.
85. fol. 32. Aceeas cerere dela n° 80.
86. Contract de inchiriere a 12 mori. din jud. Muscel.
87. Scrisoare din 1820 a unui anonim dare Synesiu Iviritul.

88. fol. 32v. Scrisoare din 1820 dare Partenie egumenul schitului Berea.
89. fol. 33. Ica acctcpcipcov incaToXdiv (COpii duprt diferite scrisori).

Scrisoare anonimrt critre un egumen dela Athos, relativii la
datoriile mrtnristirii Cotroceni.
90. Idern a unui anonim crttre altul despre o datorie de 10001. v..
91. fol. 33v. Scrisoare anonirnrt.
92. fol. 34. Idem.
93. fol. 34v. Idenn.
94. fol. 35. ldern crttre Mitropolitul Larissei Germanos.
95, fol. 35v. Scrisoare anonimA.
96. Idern.
97. fol.. 36. Idem.
98. ldern.
99. fol. 36v. 0.pcovcv.6v ypoigt% (Scrisoare ironicrt).

100. Scrisoare anonimrt.
101. Idern.
102. fol. 37. Idem.
103. Idem.
104. fol. 37v. Idem.

www.dacoromanica.ro

32

105. Mem.
106. fol. 38. Idem.
107. fol. 38w. Idem.

108. Scrisoare a lui Grigorie dela Radu VodA (I3ucuresti, 20 August 1819).
109. Scrisoare anonimrt.
110. fol. 39. Idem.
111. fol. 40. Idem.
112. RAspuns la scrisoarea precedentA.
113. fol. 40v. Scrisoare anonimA.
114. Testament. (La
Anonim.

115. fol. 41. 0 scrisoare din Atena. 1815, Septembre 13 dare
dascAlul Veniamin i iscillitA do 4 efori ai Eteriei i ai Scoalei:
'AXgca6pog AoyoUtric., Mcy.ccip, Toupvcc6hoo,
Wm; Kccpoisn;,
I. Ifcc-co5acq.

116. II xze CdICOO co

xcXoo Bsvvcxiav yavoilivri cincicpaac; iv its:
To.5 dipxorco:; nivou Bpxyzo6civou cithe vi
gdX6/1
y c
Mccyja; auvdpcov, Cog g ce.-ciag zoo i'acipOri 6 Ataciaxcaog Nedcputo; Aotlx.cc; dth tobc p.c46)Tcig to cyAefou.

1818 6x-cw4iou rcepi

-

Hothrirea luatA in contra dascAlului Veniamin, in anul 1818

Octomvrie, de dare arbon banul Brancozeanu, ca sA iasA
din hotarele Valahiei, 616 din cauza lui a fost bAtut daschlul
Neofit Duca de dare elevii scoalei.
117. fol. 42. 'Ica Beacp6pcov cumotowrov. Cbpii dupA diferite tocrneli.

Act de inchiriere din 1818 a mosiei mAnAstiresti Chioseret
si Marotin pe 10 ani.
118. Idem (1818) a mosiilor mAnAstiresti Valea VAleni, Voinesti
si Tamera (?) (TVcp.epx).

119. fol. 42w. Idem din 1817, pentru arendarea mosiei Malu-Ros
din districtUl Secuieni.
120. 0 polith a lui Gheorghe Kostandache din ChisinAu (1822).
121. Un testament al lui Nectarie monahul.
192. fol. 43. Adresa lui Joan Alexandru Nicolae *01 Voevod
cAtre Mitropolitul Nectarie, la urcarea domnului pe tron.
123. fol. 43v. CuvAntare rostitA la scoala din Tara-RomAneascA
de cAtre domnul C. Psomaki (ACyog ixcpcov0E:g sç -c6 iv Mot-

zia axov 1,:api Too zopfou K. krolicbfail.
124 lol. 45. Alegere din cugetArile contelui Ochsenstirn tradusA
din frantuzeste. Despre singurAtate. CEz),F-x-ci ix saiv atoxaa-

www.dacoromanica.ro

33
1-t6v TOO xGtTO; '(gENOGTepv011 bt TOO

raXotoo. Rep/ 'al; lima-

(ocS).

125. fol. 45°. Te, Ycrov toO ei5peOgvtoc ma& tb 1580 to
sEc

ith Xptatop

Tip viyav "AxuXccv. (Copia hotaririi lui Pilat contra man-

tuitorului).
126. fol. 46°. 0 scrisoare iscalita de r. revvdcato; si 'Itocivvng Wow%
§i adresata din Odessa la 11 Maiu 1818 catre Lambru Ressu.
.127. fol. 47. Scrisoare anonirna.

128. fol. 47°. Scrisoarea lui Teodosie catre mitropolitul Heracliei
Meletie (5 Noembre 1817).
129. Scrisoarea patriarhului Serafim catre Teodosie (25 Noemvrie 1817).
130. fol. 48. Scrisoare anonima.
131. Idern.
132. 0 scrisoare a lui MavouXcim; Ar:Sup.og.

133. fol. 48". Scrisoare din Constantinopol 1819 Octomvrie 1.
134. 0 scrisoare semnata Xarnocp6X4 NtxypOpog '.167)pirtN.

135. Scrisoare anonima.

136. fol. 49. 0 scrisoare a lui Gr. Grädisteanu.
137. Raspunsul lui Gr. Romanitu catre Gr. Gradisteanu.
138. fol. 49". Scrisoare anoni.ma.

139. Petitie dare spatarie.
140. fol. 50. Act, de lichidare intre un Nicolae Adam si Teodosie
arhirnandritul dela Radu Voda (1818 lunie 25, Bucuresti).
141. fol. 50'. Socotelile actului de lichidare de mai sus.
142. fol. 51". Scrisoare anonima.
143. Idem.
144. Un testament anonim.

Foile 52-165 albe.
145. fQ1. 166. Act de schimb reciproc intre manastirea Radu Voda
si vistierul Boaap. (1812 Noemvrie 16).

146. fol. 166. Idem din 1813 Ianuarie 11, pentru un schimb de
loc intre Baratie si manastirea Radu Voda:
147. fol. 167. Act din 1817 Septemvrie 20, pentru vanzarea locului de mai sus.
148. Act din 1813 lanuarie 1, pentru 2 roti de sare dela Slat-lie
si Telega, ale inanastirii Radu Voda.
149. fol. 167". Act din 1813 Fevruarie 4, prin care se daruesc manastirii Radu Voda niste case de pe mosia Balteni.
B. A. B. Manuscripte greceqii.

www.dacoromanica.ro

3

34

150. Act din 1813 Fevr. 9, pentru o judecata, a manästirii Radu_
Voda .cu niste locuitori din Bucuresti.
151. 0 anafora a boierilor Veliti din 1793 Maiu 6, iscalitti. de Constantin Muruzi.
Foile 168"--220 albe.
152. fol. 220"-222v llept TETA, 1101-axkOv Top RovaatripEou Tama Boa-

666Gc. Catalogul mosiilor manastirii Radu Voda in diferitele
judete.
153. fo1-223-223. Insemnarea veniturilor manästirii Radu Voda.

Foile 224-234" albe.
154. fol. 234". Copie dupa un hrisov romanesc (1).
Foile 235 STA la fine albe.
41 (7).

Sec. XIX. Hartie; 113 fol.; 33X22 cm. Cartonat de curand.

COpii de scrisori farniliare si de afaceri dintre anii 1821-1833.
Unele din ele nu Bunt copiate in intregime, ci numai rezumate.
42 (9).
Sec. XIX. Hartie. 40 fol. (din cart primele 3 st ultimele 13 albe); 33X22.
cm. Cartonat de mull si stricat jos la dreapta.

Pe scoarta e scris cu majuscule titlul urmator : Koacicruxov iv
tit

iiircEkgxec (sic) gacoScc xi i'coSoc toO epoG p.ovacrovfou Kotpoz;"cc-

viou ckrth coca Eco; quote eog gacoOev cpiwovtoct (sic) ; adica :

Condica in

care se cuprind veniturile i cheltuelile sfintei Manastiri Cotroceni dela 1814 pana la 1815 cum se \Id inauntru
I. fol. 3-13. Socoteala cheltuelilor i veniturilor manastirii pe
anii 1814-1817.
Fol. 14 alb.
II. fol. 15-26. Civil dupa, actele de inchiriere insirate nTai jos:
1. Act din 1836 Ianuarie 1, prin care se inchiriaza lui Barbu
Olteanu Plugar V, de pogon.
2. Idem din 1/1/36 lui Tudor Sarbu 1V3 pogon.
a
a
Fo1.15" 3.
Ion Ungureanu 3/4 de pogon.
4.

a

a

Nicolae Campeanu 1/4 de pogon.

(1) Diata ctitorului:
Hrisovul máriei sale raposatului Radului Voevoda fiul lui Mihnea Vouvod

ce au imprenoit si au Indreptat sfanta manastire si au inchinat-o metoh la
Ivir. (Urmeaza. hrisovul).

www.dacoromanica.ro

35

Fol.16
»
»

»

»

D

»

»

»

»

»

»

»

D

»

»

16"

5. Idem din 1/1/36 lui Parvu sin Stoica 1 pogon.
»
»
Dimitrie Junghiatu V, de pogon.
6.

7..

8.
17. 9.
10.
11.
17" 12.
13.

18. 14.
15.
18" 16.
17.
19. 18.
19.
19" 20.
21.
20. 22.
23.
20" 24.
25.
21. 26.
27.
21" 28.
29.
22. 30.
31.
22" 32.
33.
23. 34.
35.
23" 36.
37.

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

D

D

»

»

D

D

»

»

»

»

»

»

»

D

»

»

D

D

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Iordache Giuraru 3/4 de pogon.
Anton Olteanu 1/4 de pogon.

Ion sin Pavel 3/4 de pogon.
Mihail Colivaru V, de pogon.
Dinu Viitäse lu 1/4 de pogon.
Dinu sin Neculai 1/2 de pogon.
Täranu sin Gh. Vättise lu 3/, pog.
Stoica sin Manea 2 pogoane.

Dragnea sin Stan 1 pogon.
Petru sin Neculai 1/2 de pogon.
Voinea sin Ilie 1 pogon
Ionita sin Stoica 11/2 pogon.
Ivan sin Ilie 1/2 pogon.
Ion sin Hristea 3/4 de pogon.
Marin sin Gh. Ungureanu 2 pog.
Toma Popescu 2 pogoane.
Tánase sin Ivan 19 pogoane.
Costache Saincescu 1/2 pogon.
Visan Grosaru 1/2 pogon.
Radu Botezatu 1/2 pogon.
Mihai sin .erban 3/4 de pogon.
Florea sin Dragbici '/, de pogon.

»

»

Mihalcea Dascalu 3/4 de pogon.

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Gh. sin Dima Vataselu 1 pog.
Mihai sin Parvu 1 pogon.
Gh. sin PArvu VAtäselu 1/, pog.
Stan Moraru sin Radu V, pogon.
Dumitru sin Ion Zidaru 2 pog.

»

»

»

»

»

»

»

»

*tefanei Va.duvei 1/2 pogon.
Papa Panaghioti 3 pogoane.
Pandele fiul fostului pop5, Dinu
21/2 pogoane.

»

»

»

24. 38.
39.
40.
24" 41.

Dinu roydmag 11/2 pogon.

Neculai Vizitiul 1/, do pogon.
Grigore sin Neculai V, de pog.
»
»
Gheorghe sin Lefter V, de pog.
Velicu GrAdinaru 3 pogoane.
42. (1834 Iulie 15)
25. 43. (1833 Fevruarie 20) Tudor sin Ion 1 pogon.
»

»

»

»

www.dacoromanica.ro

36

44. (1836 VI)
».
Fol. 25" 45.
n

46.

»

26. 47.

a

48.

a

e
a

Constantin Ion 1 pogon.
Musat lrbu 1/2 pogon.
Toma Ungureanu 2 pogoane.
Durnitru sin Spirea 1/2 pozon.
Matei sin Petru 11/4 pogon.

Restul pAnf't la line alb.
43 (157).
Sec. XIX. Hartie; 45 fol.; 20X14 cm. Cartonat.

I. fol. 1. 'AvOoXoyt% atogpóptov 7cortlp.oZtano.- Culegere de diferite
Mil, Je, eipSriv.

poezii.- Inc.:

11. fol. 3. 'Ema-coXal avapcbv aXXoyfp.ov.- Scrisori dela oameni
distinsi.

1. Daniil Kerarneus din Patmos care loan Mikellis.
2. Rfispunsul lui Joan Mikellis &are Daniil Kerameus.
3. Cittre acelas.
4. fol. 4. Felicitarea poporului din Smyrna dare Aloxandru
Ef;utu.

5. Scrisoare dare ierodiaconul Ioasaf (probabil dela Daniil
Kerarneus).

6. fol. 5. Daniil dare loan Mikellis.
7. Ciltre Ioasaf Ierodiaconul (a lui Daniil?).
8. Aclinp.cs.
0 povestire despre Paris si Elena.
9. fol. 6. 0 povestire intitulatfi Maurikios,
10. fol. 7. loan Mikellis ciltre dascilul Gherasim.
11. fol. 8. Rrispunsul catre loan.
12. Joan Mikellis cfitre patriarhul Neofit.
13. A aceluias dare marele logoffit.
14. fol. 9. A aceluias dare noul dragoman.
15. A aceluias, scrisoare de recornandare.
16. fol. 10. 0 scrisoare cfitre Joan Mikellis.
17. loan Mikellis dare dasaul Daniil.
18. Räspunsul lui Daniil.
19. fol. 11. Acelas dare loan Mikellis.
20. Acelas cittre Gherasirn.
21. fol. 12. Acelas dare tati11 srtu.
22. Anonim, scrisoare de recornandare.
23. fol. 14. Idem.
24. fol. 15v. Idem.
www.dacoromanica.ro

37

25. fol. 17. Idem.
26. fol. 18. Anonim, catre grilmAticul Gheorghe.

27. Anonim atre Dorotei.
28. fol. 19. Anonim crttre Jacob.
29. fol. 20. Un anonim critre altul.
30. Constantin Byzantios cAtre C. Gheorghiadis.
31. fol. 21. Raspunsul acestuia critre Byzantios.
32. fol. 22v. R5spunsul domnului c5.tre armas.
33. fol. 23. loan Mikellis catre dascrtlul Ierotei.
34. Manuil gramaticul ctitre arhidiaconul Iosif.
35. Constantin Gheorghiadis critre un anonim.
36. fol. 24. Daniil grämäticul crttre un anonim.
37. fol. 25. Const. Gheorghiadis crttre Constantin Byzantios.
38. Ciltre episcopul din Smirna, rugilminte.
39. fol. 26. Crttre acelas, multurnire.
40. Const. Gheorghiadis crttre loan Mike llis.
41. fol. 27. Hristofor ierodidascal ciltre un anonim.
42. Rrtspuns la scrisoarea precedentrt.
43. fol. 30. Const. Gheorghiadis critre Constantin Byzantios.
44. fol. 31. Rrtspuns la scrisoarea precedentrt.
45. Petru din Smyrna c5.tre Const. Gheorghiadis.
46. fol. 32. Nicolae Phokeus dare un anonim.
47. fol. 34. Scrisoare dela un anonim.
48. Const. Gheorghiadis dare Ilie din Cefalonia.
49. fol. 35. Constantin din Tracia dare Const. Gheorghiadis.
50. fol. 35v-39v se afl5, 7 scrisori anonime.
51. Dimitrie Olandezul dare Const. Gheorghiadis.
52. fol. 40v. La caderea din dragomanie a lui loan Caragea.
53. fol. 41. Anonim &are grmticu1 Teodor.

54. fol. 42. 0 poezie.-Inc.: 'V; akyl

'nap'

arciaa. Fol. 44-45

insemnilri f5x5, valoare.
44 (380).
Sec. XIX. 11 Artie; 19 fol.; 34X21 cm. Bropt. Dela Muzeul de Antichitali.

-

fol. 1. Ta xx-cde tbv 0. Keryp.
Actele privitoare la. Th. KaiInc.: "Otccv ri fepkcerov Tthy civepeorwv xstWtoy.
Contine calevA articole, scrisori, acte, privitoare la Theophilos

ris.

Rairis, de prin anul 1839.

www.dacoromanica.ro

38

45 (566).
Sec. XIX. Hartie; 160 pag.; 24X17 cm. Cartonat. Dela Muzeul de Antichitati.

Manuscriptul nu are nici un titlu. Este un pomelnic lung de
nume proprii de botez, nume de vii §i morti, probabil n scop
de pomeniri §i parastase.
46 (696).
Sec. XIX. Hartie; 228 fol.; 38X27 cm, Cartonat. Daruit de d-1 I. Kalinderu.

Contine copii duprt un mare numrtr de scrisori dela un necunoscut dare diferiti, din anii 1836-1839; cele mai multe sunt
grece§ti, unele, foarte putine, franceze. Scrisorile au cuprins mai
ales comercial. Foile 39 panil la fine albe.
47 (702).
Sec. XIX. Hartie; 163 fol.; 33X20 cm. Cartonat. Cumparat.

Contine un mare nurnAr de scrisori dela Anton §i Ion Tsiriklianos din Galati dare unchiul lor Fotie din Sira §i altii ; serisorile sunt din anii 1859-60 i au continut comercial.
48 (717).
Sec. XIX. Hartie; 140 fol.; 29X20 cm. Cartonat. Cumparat.

Contine un mare numilr de scrisori comerciale dintre anii
1856-1862 ale familiei Tsiriklianos.
49 (719).
Sec. XIX. Hartie; 403 fol.; 28X19 cm. Cartonat. Cumparat.

Contine un foarte mare numrtr de scrisori comerciale ale familiei Tsiriklianos dare diferiti dintre anii 1862-1879.
50 (728).
Sec. XIX. Hartie; 23 fol.; 38X23 cm. Bropt.

Socoteli ale unui anonim din anul 1849.

www.dacoromanica.ro

IL

CARTI DE KOALA

www.dacoromanica.ro

A. Filozofie.
51 (10).
Sec. XIII. Pergament. 182 fol. si 2, la urmil, de hartie; 26X18 cm. Legat
cu piele. Aveh 31 de caiete (cvaternioane), din cari primele 7 si 6 fol. din ultimul au cilzut. Din biblioteca Scheiana.

Logica i Fizica lui Blemmydes. Inc.: Tag dvrcxecildvag ç gx.
&pv,61-7yrog sEg c.puxpd-cyca. Des.: p.o:AXov p.iv oi.)v Itca xipcv 6v4Aoriput
iv tth 19.e Co.

Textul in Migna, Patr. gr. 142, si incepe la col. 840 A. Tablele sinoptice din Migne, dela finele fiedtrui capitol, nu se gAsese

in acest manuscript.
Pe verso al ultimei foi de hârtie sunt diferite notite calenda-rice, fAra, insemnittate.
52 (468).
Sec. XV/XVI. Ilartie; 40 pag.; 21X15 am. Brosat. Dela Muzeul de AntichitAi; lost mai lnainte al Colegiului Sf. Sava.

Mutilat la inceput si la fine. Este un caiet dintr'un manuscript
mai mare, tratand despre suflet si puterile lui. Primele vorbesunt : &n tv Iscceixacra atcrOligc; xae gyinscav.
53 (574).
Sec. XVI. Hartie; 483 pag. scrise; 20X16 cm. 13rosat. Dela Muzeul deAntichitati; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

Miscelaneu scris de mai multi.

I. pag. 1. Inceputul lipseste. Este un scurt tractat de logia
Primele vorbe sunt: Seeov e bixgcrrog ca4uyia.
2. pag. 65. Logica lui Nikephoros B1emmysle2. Pag. 65-66
tabla de materii. Pag. 67 incepe textul : Ncxypdpou poyacrcoG xat.

www.dacoromanica.ro

42

-rcpea6uTipou ToP B41111(8014 stov.r.oynth incTopil VI; )onlg Tcpanta-

Xontil.Cuprinde nurnai cartea ra Textul e lacunos si scris de rnai multe mani.

Ts*. Inc.: 'El Tet3iprep

3. pag. 282. ArimTpeou eipxcentaxaTC011 BouXyapia; ToP XtolicatavoP

.04 Tb tç cpc)socrocp!'oc; 6pyavov.A lui Dimitrie Chomatianos arhie-

piscopul Bulgariei, explicari la organul filozofiei. Inc. :
ol

"gcrrcep

atoczyct+tbotovTeg.

4. pag. 354. Top cpcloadcpou OeoSeopou

To5 HpoSp6Roy tieTdappexacc

-ToP SEuTipou 130,:ou rij; ciltoSetxTc)Ig Tcpayp.ocTet'occ, fiTot Tibv baTiptov

A filozofului Teodor Prodromos
explicarea crirtii a doua a tractatului apodeictic, adic5, a analitice.eivcauctxthv ToP 'ApcaToTaot4.

lor ultime ale lui Aristotel. Pag. 351-355 tabla de materii;
pag. 356 incepe textul :

ALaXce6eov 6 'AptaToTiX76.

54 (674).
Sec. XVII (1697). Hártie;,920 pag.; 24X17 cm. Cartonat. Dela Muzeul de
Antichitilti; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

Pe fol. 1 citim, cu litere chirilice : Theofilu tu Corid (aleu) is
tin fisikin tu Aristut (elus) theomnimata (sic).
pag. 2 albrt.
pag. 3. E?; cptAococpico lzpoStoix.rlacc.Introducere la filozofie.
Inc.: Tdiv ecsa .017pCcatrz. Este cunoscuta scriere a lui Corida-

leu. La urmrt, pag. 919, citim notita urmätoare, scrisä de aceeas mama cu restul manuscriptului: ErAlcpe 7cdpcc; icapoPaccf3(6Xo;
-xxra Tb axi4 grog (kith Xpicrco0 &az xecpbc 'Itoivvou AoyoOdTou yew'tot) Tfig [teydeXix ixxX7iat'ag,A luat sfarsit cartea de fatA in anul

dela Hristos 1697 prin mana lui Ioan, logofrttul general al marei biserici.
55 (539).
Sec. XVII. Hilrtie; 328 pag.; 20X15 cm. Cartonat. Dela Muzeul de Anti-chitati; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

Pe pag. 1 este nota: Aoyoth ToP Hocxvipou;. Logica lui Pachymeres.

pag. 2-12 albe.
1. pag: 13. ratopyfou accot6vou nptoTex'aixou xct/ Scxatocpacexo; TOG
Han.tipou; incToph 7c 'AptaToTiXoug Xormc.A lui Gheorghe Pa-

,chymeres diacon, protecdicos i dicheofilax, rezumat al logicei

Iui Aristotel. Inc. : Pewee:at nap"Holay.
www.dacoromanica.ro

43
2. pag. 176. ToG crocpcotcraou xcc: Xoycco-cou KopuSoaitog

tc g 'Al9-

vt-Ov Ex Oacng etc th C -cc-uv nept cpucnxijg ixpodccreun.

A prea inteleptului i invatatului Coridaleu din Atena expunere la a Ta carte
despre fizica. Inc.: Tv dx-cci) rcepi cpucnxijg axpookrecog.

56 (405).
Sec. XVIII (1700). Hartie; 734 pag. scrise; 21X15 cm. Cartonat. Dela Mu2eul de Antichitikti; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

La inceput 1 fol. alb, nenumerotat.
pag. 1.- 13c6Xiov 'cijg icepl yevicrawg xccZ cpeopc74 7cpcmuccekg.Trac-

tatul despre nastere i pieire. Inc.: llept Toioco-qv &pa xoaczycv6iieect. Este scrierea lui Alexandru ExaporituL
La sfarsit, pag. 734, gasim notita: EEg -th 4 d'rth Xptcrco0 all-qcps
Tiptict

Tcapopact 13(6Xog ltap'Ep.o0 Espaystp, kpop.ovcixou -co0 eccatou,

fp nal isLaixeriv imp& toO aocpuncitou xupo0 Es6c4o-co0 To5 Kuppttou,
4v. no Ch3yxpo6AaxCc,c ma& mvcc Evrt-thgptov. --- La anul 1700 dela
Hristos a luat sfarsit aceastä carte prin mine Serafim ieromona-

hul din Thasos, pe care am si invatato dela prea inteleptul
domn Sevastos Kiminitul in Ungrovlahia, in luna Septemvrie.

0 pecetie a acestui Serafim se vede
pollovaxog

i pe pag. 1: t Eepapitt, Ee-

x Atovuatou 1695.

57 (705).
Sec. XVIII (1704). Hartie; 166 fol ; 32X22 cm. Cartonat. Dela Seminarul
Central.

La inceput 10 fol. albe; pe verso al acelui de al 10-lea se alb,
scris, cu litere latine: Is ta peri geneseos ce ftoras tu aristotelus.
Textul incepe la fol. 1, rail. titlu. Este scrierea explicativa a lui

Alexandru Exaporitul la tractatul lui Aristotel despre natere
pieire.
inc.: Tkpi Totaitqv &pa xccrocycve5p.0a. La urma, fol. 149, este no-tita : 'Ev gut cx4,8 v p,7iv? bur cop,6carovL,
eeo0 -cb Sibpov xcd 'AvToviou Ithvog,
"Tc xptcrcbg t6vo er Sga %al vim.
Ply eOxc'cptcrcov cpariiiv crot cpipco, Mye,
'IOthv rcoOetvg -c6pp.oc TEA) impyp.ivcov.

In anul 1704 luna Hecatombaion (lulie?). Darul lui Dumnezeu
§i osteneala lui AntoniZAVAlia, \Thmai lristos sn-i fie slava 0
biruinVt. Iti aduc, Cuvantule, glag de multumire, vázand capatul
clorit al ostenelii.
Fol. 150 pana la fine albe.
www.dacoromanica.ro

44

58 (498).
Sec. XVIII (1715). Hartie; 145 pag. scrise; 21X15 cm. Cartonat. Dela Muzeul de AntichitAti; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

La inceput 2 fol. albe, nenumerotate.
pag. 1. Ilepl rijg viv ugouXabv ttextcaót7rcog

13t6X(ov 'iv,

iv

rp yl

vac-co:LOT% xoa 7) ciVpstc. ttiv &vOpcoTavcov xpantoi-ccov 7CoXttotorg %at

ilOota; X6yot; xcteapg d7coSeCxvvcca xoa Scoaorthic 7COLpaaCciotat.

0 carte despre desertticiunea sfaturilor, in care cIesertaciunea §i
adevärul lucrurilor omenesti se aratá curat in vorbe politice §i
morale si se drt la ivealli prin dialog. Inc.: To eopoacitatov ttbv
npozypdmov.

La sfarsit, pag. 145, este notita: All[tircpcog Norcapic Ecerpocroptcrct,.;
itte-rocyMnt*. 'Ene-ci07) xoptovIg TO's f3 A5yoticnou cq
v Bouxou-

Dimitrie Notara (1) iatrofilozof a tradus. S'a pus cap4t (?)
la 12 August 1715 ih 33tiburesti.
pecray.

59 (422).
Sec. XVIII (1717). "'Artie ; 1005 pag. scrise ; 23X17 cm. Cartonat. Dela.
Muzeul de Antichitati; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

La inceput 4 fol. albe, nenumerotate.
pag. 1-15 tabla de rnaterii.

pag. 16-22 albe.
pag. 23 are titlul scrierii :
sX0o0acz CTç p.sycikrig TCYJM

BLZAtov cz

to

il9txt cioc),ocrocpfcc 7Cp0-

'Apco-covaoug To0 2.-:txyetpitou;.-tvvva auviOscav ô cójr1ç xca Enrcebg 'El.tpAvoutX 07)(socupO;
eiaccap271g ToO Touptvou, ella
po Nurcocpoi;yXIvct
è
TOO

p.syoiXou

EocTpocpcXócocpog & I1eXonov4co;, itpoctgEt ToO p.00tocpuoto'ccou xca iyaovitou ncaptcipxou -ccirv dlepocoXt5p.cov xuptou xuptou XpucroivOou nor, xoa

irp24 mcpb; Moo ockoO.

Cartea Iritâia, adidt filozofia etick provenind din marele izvor al marelui Aristotel din Stagira, pe care
a aldituit-o contele si cavalerul Emmanuel Thesaurus nobil din
Turin, si pe care a tillmticit-o Dimitrie Notara iatrofilozoful din
Pelopones, din porunca prea fericitului i prea sfamtului patriarh
al Ierusalimului domnul Hrisant, care-i era unchiu dupti mama.
Textul incepe la pag. 25 : '1/ Tixv71 einux7'1g.
I) Identic cu Dim. Gheorgulis Notara din Iorga, Igor. Lit. Roni. J, 45 i 54?'

www.dacoromanica.ro

45

La sftirsit, pag. 1065, se aflit notita : MaOsp[tnyetA.q Itet arth XptcTO a:44 iv Bouxoopeatty tijc 05yypoaccxCag. S'a tradus in anul
dela Hristos 1717 in Bucurestii Ungrovlahiei.
60 (442).
Sec. XVIII. (1725). HArtie; 760 pag. ; 21X15 cm. Cartonat. Dela Muzeul de

Antichit4; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

Pag. 1-4 mici notite de logic. Pag. 5-22 albe ; pag. 23-24
iarits notite de logicit. Pag. 25-26 albe.
La pag. 27 incepe textul. Este tractatul de logich al lui Coridaleu. Inc.: Oti [tóyoy 2 oiXXX xod, May 6pOd4.
La fine, pag. 730, este notita: KOorpe Tiptice xocth sb acpxs alyoUctou x19. Or.b xscp24 I041_tevto; Eepop.oycixou.
A luat sfitrsit la
1725 August 29 de alarm, ieromonahului Clement.
Pag. 731-733 iarils notite de logica.
Pag. 734 760 albe.
61 (555).
Sec. XVIII. (1729). IltIrtie; 296 pag. scrise; 21X16 cm. Cartonat. Dela Muzeul de Antichit54i; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

La inceput 4 fol. albe nenumerotate.
Pag. 1-5 labia de materii; pag. 6 alba'.
pag. 7. Ek eel Top sococr6cpou nepi cpuao* axpooicrscoc iinop.,v4tccroc.
Reflexiuni la scrierea filozofului despre fizica acroamaticrt.Inc. :
IUTCOiltac xdcpcy. Este un comentar al scrierii lui Aristotel. La

fine, pag. 296 este notita: 1729 lotaiou 19.-1729 Iulie 19.
62 (448).
Sec. XVIII (1730). HArtie; 493 pag. scrise ; 21X16 cm. Cartonat. Dela Mu-

zeul de Antichit4; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

La inceput 3 fol. albe, nenumerotate. pag. 1-13 cuprind prefata, iar pag. 15-24 tabla de materii; pag. 25-28 albe.
pag. 29. Eic 'r

xtc pc6),toz tç CpUoll* axpocicreon

7tozpoccppecosc;

xat 77.cial/ccro: azao0Larz notp?z Fspact[tou fspop.ovazou Mixou T00
Kpv6g, Tog zeal, into-zip-by x(re allyotipaw (sic) tiz; 3tcaixto4 xotvo0

T,E

Scaccalccaou xal ToO EEpoO stiarraXiou xlipuxoc.

Tiilmáciri si cerce-

thri la cele opt dirti de fizicit, date la luminrt de ieromonahul
www.dacoromanica.ro

46

Gherasim Vlahos din Creta, daschl al stiintelor pe arnândou1
limbf i ierochirix al evangheliei Inc. : IIpWT7) Siga icatv.
Manuscriptul cuprinde numai prirnele 3 cArti, din cele 8 anuntate in titlu. La sfarsit, pag. 493, este data 1730.
63 (430).
Sec. XVIII. (1733) HArtie ; 861 pag. scrise ; 21X16 cm. Legat cu lemn.
Dela Muzeul de Antichitilti; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

La inceput 4 fol. albe, nenurnerotate.
pag.

1. 13t6Mov 7cptircov cpuctxfx cixpoicrewg TO5

cocpuncitoo xoa

XorinciTou xuplou Osocpaou KopuSz?,Xitog Too' 'AOTatou. Cartea

intAia a fizicei prea inteleptului i Invi4atului domn.Teofil Coridaleu Atenianul. Inc.: Tun, Pam 91ipoiccr.a ITicpuxe. Cuprinde
intreaga fizica, in 8 dirti. La fine, pag. 861, este notita : acpq
lavvouapiou xa

1733 Ianuarie 24.
64 (47).

Sec. XVIII. (1743) Hartie; 376 fol. ; 22X16 cm. Cartonat. Dela Facultatea
de Teologie.

Fol. 1-15' albe.
Pe fol. 15" citim : Ka/ TOZie obv To% caXocc llapOsvtou
xou Ioup..eAckou TpalTei;ouvTtou To6 MeT4onoN,ou,

Eepoilovci-

aiks.tM aceasta

impreunä cu altele este a ieromonahului Partenie Metaxopulos
Sumeliotul din Trapezunt 1768.
Fol. 16 18' diferite notice logice, retete medicale, i insemn6ri
aramaticale.
Pe fol. 17" jos citim: acPp.71 my/ voagpiou igc"cppi tijg Xoytxtilg
xccl caog akc ccOyoticrcou c. 1748 la 14 ale lunii Noemvrie am
inceput logica i sfarsitul ei la 1 August. Fol.18"-- 20 albe.
Despre general. Inc. : Th To(vuv
1. fol. 21. Ilapi T00 xa9C2ou.
xakAou.
2. fol. 23. E% inacav Ttv )oycxtv TCpantccceixv wpooip.cov. 'Ex TCOV

"cop 'IIAcciaou Mavacrol. Introducere la intreaga disciplin& a logicei. Din ale lui Eliade Manasse. "Oca Evexi Tou xtveiTac.
3. fol. 24. E% 6:1-maccv Tip Aoynevi npayp.octs(cri npookuov. KaZ TOSe
Acap4vTou IleTaAa- TO ix Tupvo'c6ou, v0v Si ix Taw ¶06 'IIXcdcaou Mavacrol.
Introducere la toatá disciplina logicei. i aceasta e din

ale lui Diamant Petala din Tarnavos, iar acum din ale lui Eliade

www.dacoromanica.ro

47

Manasse. OU p5vov xaXi-4 Este, probabil, o scriere a lui Coridaleu.
La urnart, fol. 347, citim : Kttc il_tos Too iltaplxvTou lIeTaXec
xat BpaXou ix TupvcZ6ou Trig eercaXiczc, nipz; 60,7)soev atiTil

7)

TOG'

7,:pay-

p.aTefa iv iTsc acppy iv BouxoupeaTt 1).Averea mea Diamant Petala

numit si Vryllos din Tarnavul Tesaliei; s'a sfArsit aceastil scriere
la anul-1743 in Bucuresti.

Fol. 348-376 albe.
Fol. 376v rezurnate din logica.
65 (48).
Sec. XVIII. (1745) HArtie; 367 fol. ; 22X16 cm. Cartonat. Dela Facultatea.
de Teologie.
To6 aocpancitou Osocpaou Kopu8aXito; .rupoXey6p,eva iv Tip 7cept q)uxqjg

A prea inv4atului Teofil Coridaleu introducere la cartea
despre suflet. Inc.: To cpuctoXoymOv t
ecopEag teipoc.
(3c6V1p.

Pe fol. 1 citim: Kat T6as abv Tag 'dUot (137ohou Espop.ovcixotr
llepLavspc6Tou. Si aceasta, impreuná cu celelalte, e a lui Filotei
ieromonahul Peristeriot.
Pe fol. 367" se anti notita urrntitoare, bifatrt cu negru : 'EnEpatio0y1
CaPIIE

7cOvo;

nap! (Puxijc napoticsa npayttaTeta paOiicec iv iTet crarqpicp

xt TV x

coI3

voap.EpEou p.-17vbg iv BouxoupEaTicp

ap.o0 MaT0cdou 7cportocuyxiXou T00

xlp.a xat

X lIorrovcavil;

s'a

i

sfarsit de invAtat scrierea de fata despre suflet in anul mantuirii 1745 in 22 a lunii Noemvrie la Bucuresti. E osteneala.
si averea mea Matei protosinghel din Pogoniana.

66 (255).
Sea. XVIII (1745). Hartie; 287 fol. +15 albe la 1nceput; 23X17 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

Pe verso al ultimului fol. alb dela inceput se OA notita : Kat
¶6.36 7Cpbc Tag COAOLg Ilapeevrou Eepop.ovcixou Zoup.EALWT011 Tparc4ouv-

TCou to6 MET4arcoaou a(1)51--i aceasta impreunA cu altele a ie-

romonahului Partenie Metaxopulos Sumeliotul din Trapezunt
1768.

Pe fol. 1 sus, citim: a4p.8 : xc Toa Noep.epiou figtipmv To6 nspl.

(Puxs 1744 Noemvrie 26 am inceput scrierea despre suflet.
UrmeazA textul.
ToG

crocpurcectou

eaccpaou KopuSaXAiwg 7CpoXey6lleva iv

www.dacoromanica.ro

¶(1)

=pt.

48

f3t6Mq.). A prea inteleptului Teofil Coridaleu introducere
la cartea despre suflet. Inc. : Tb cpuotoXoymbv re 19stoptocc rapoe.
Tot pe fol. 1, sub titlu, se afth nota: 'Ex tthv TO5 TX LOW Mocvocaall ccP.t-/1 Matou y Din ale lui Eliade Manasse, 1768, Maiu 3.
Pe fol. 277 gAsim nota : 'ETcepoad)07) 01 )) icp JU>ç npaytiatita

-4)ux-,1,;

p.oNcet v tec morqp:p whts, xatdc tip xp top NostAptoo tinvbs,
Ic Bouxoupeathir latiat% xczi it6vo
toO Atcy.dv-cou IIstaXei top (xod
BpaXou manu recent.) ix Tupvci6ou t Aocplacru. Cartea des-

pre suflet s'a sfarsit de invAtat in anul mhntuirii 1745 la 22 ale
lunii Noemvrie, in Bucuresti; averea si osteneala mea Diamant

Petala zis si Vryllos din TArnovul Larissei.

fol. 278-287 albe.
67 (707).
Sec. XVIII (1750). I-15.rtie; 3 1:7 fol.; 32X2t cm. Cartonat. Dela Seminarul
Central.

La inceput 7 fol. nenumerotate. Fol. 1 alb.
Fol. 2. ToO a0Cp(OTCGTOU xuplou Osopaou too KopuScaXiwg etg cpaoo-ocp:av Itpoikofx)7cag, ônorov th -cf); cinXoaocpiag ghop,cc. A prea fate-

leptului domn Teofil Coridaleu introducere la filozofie, care este
sarcina filozofiei.

Inc.:

fithv ECiac

ripacsctict zi-cpuxe.

Pe fol. 1 sus citim : 'Ex tc.iiv toO E5yev1ou Esp(ottovcixou) Xouge?,Atou).Dintr'ale ieromonahului Eugenie Sumeliotul.
La urrnbi, fol. 294", citim: Taog tibv

rt

ti); cpuciDq; cixpocaeon pc-

eXiaw, nepactoOivrwv Ey gtst ourqp(p octpv (x5yot5atou C iv Bouxoupeathp TTN BAxx(occ, v )p.ipo:c; toO crocptoto'ctou OCcica:rxCaou xupiou 'A),eo'cviipou Hoacza 'Avotamo(ou, )5Tep.ovet5orcog TOO 60,1Xo-ccitou tv c6-

0ivtou xupou xup:ou Tpyropiou Ty/xa lios66`cia toO coptotitou, xo:/
iypc4071 at& xecpbc 41,0 zoo Mcx4X. Sfaxsitul celor opt dtrti de
fizic acroamatica, incheiate in anul mântuirii 1750 August 7

in Bucurestii Valahiei 1w zilele prea inteleptului dasc5.1 Alexandru Papa Anastasiu, pe ca. nd dornnià prea inaltul nostru stiipan

domnul domn Grigorie Ghica Voevod cel prea intelept, i s'a
scris de maim mea Mihail.
Urmeaz4 3 fol. albe.
fol. 298-304 sunt ocupate de un rezumat al fizicei acroamatice,
-dupa care vine o notità din 1768 a lui Eugenie Sumeliotul, po.sesorul acestui manuscript.
Restul pânit la fine alb.
www.dacoromanica.ro

49

68 (49).
Sec. XVIII (1752). Hirtie; 561 fol.; 21X15 cm. Cartonat. Dela Facultatea
de Teologie.

7cpoScorwriac. Introducerea la filozofie.

Inc.:
Taw &KG 071pciacila iticpum 'co% dv0pdyrcoK mad. Este scrierea lui
Ei; sptXocrocpeccv

Cuidaleu.
Pe fol. 1 cetim : Krfcc (1ta013E01) kpottowixou lliptatepulnom
Averea lui Filotei ieromonahul Peristeriot.
La urma, fol. 561°, Se afia, notita : Taos Taw bx.v1) -r4c cpuolxfjc
axpociastoc iic6XEcov, nepaccoOtilaric (sic). iv Ecet actyrIpty acpv13 plAM-

lier&XT/ opx toS olyfou Ildavs, 'In
&ply tip MIT Tfic BXaxicK, 7capaMast.1thy Top xuptou StScwx4Aou /lot
)(LCIWOC aVira [1ST& slxciacz iv r

recopyfou ToO AccpcaaaCoo, ypdp.p.cm. si [emailprotected]; 6y86-Q, 170. Toti

rnyopfou Da= (3os663o; (sic) nicris Oerrypo6Aczxfag, cipxcepcasUowroc

itc xupfou Neocp&sou soti gx lipft7N (sic) : 0eqi Si -4 wcanX(y cis!

faTco ts 86EZ, civ.Sfarsitul celor 8 carti ale Fizicei, care a fost
sfarsita in anul mantuirii 1752, luna Munychion in 29 (29 Martie ?), in ziva de' Dumineca Sf. Pasti, in satul Izvor al Yalahiei,
Gheorghe din Larissa; iar de
.dupa invatatura profesorului meu
scris, la 8 ale lui Metageitnion f8 lulie ?), pe vremea lui Grigore

Ghica Voevod a toga Ungrovlahia, pe cand era Inca mitropolit
domrnil Neofit din Creta : iar prea stralucitului Dumnezeu sa-i
lie slava in veci, amin.
69 (464).
Sec. XVIII (1754?). liaxtie; 644 pag.; 21X17 cm. Brosat. Dela Muzeul de
AntichitAtl; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

ToO anytntkou & citogiruov ipmeicx etc tip nspl yevlaawc xcd

A prea inteleptului Exaporitul explicare a tractatului lui Aristotel .despre nastere si pieire. Inc.: Hsi)/ TotccUrriv apC4 XOCTCcrer6p.eOcc npocyp.orts(av.
La fine, pag. 544, gasim, de all& mama, notita: caPva : 1754.
tpeopdig ToO 'Aptato-clAouc 7cpayiloasEctv.

70 (210).
Sec. XVIII (1755). Ilaxtie; 100 fol.; 28X20 cm. Cartonat. Dela Muzeul de
AntichitAti; fost mai inainte.al Colegiului Sf. Sava.

Pe fol. 1 gasim cateva notite gramaticale Para valoare. Pe fol.
1° tabla de materii.
B. A. B. Manuscripts grecelti.

4

www.dacoromanica.ro

50
fol. 2. capve 'AvOecrtript% 747cr7 i itecroOvTN. Aoymil npawcasfcc
cruvapp.oXoneeracc 7ccepdc co

pocsocpoXoycorcitou 7C porconand Mocsxanó-

Xeco; %%I ScSoccrxcaou xupfou eso86pou 'Avoccmccoiou licc66catcfrcou xcd
nap' ccUto0 axaohracc Ev TT) Tijc181cc; Torcpfao; vecocrd 18pueefcrg axoXt.

1755 luna:Anthesterion (Fevruarie?) in 15. Tractat de logica compus

de prea inVatatul protaereu al Mtvschopolei i profesor domnul
Teodor Anastasie Cava Hail- 6i dat la lumina tr-§coala de curAnd
iiritatA in propria-i patrie. Inc. : llpoo(.uov. Ivc rç axefoc; TEAccbsyrro; Zyxpcmix Timm dveptorcc4.

Pe fol. 99'cetim : Tao; kat r4 Ost? Sgcc %at xpi-coc, typicm
Wog xecpb; czerco0 sot) csuvccpp.oXoyiicrcevto;. SfArqit

Se

i lui Dumnezeu

slava §i putere; s'a scris de &liar mAna alcatuitorului.

Ur-

meaza efttevA 1.verstri Mr& legatura cu manuscrisul.
71 (45).
Sec. XVIII. Hartie; 266 fol.; 22X26 cm. Cartonat. Dela Facultatea de Teologie.

Pe fol. 1 cetim: Ex libris Ioannis Vaccarescul.
fol. 2. To0 o-ocpeyacrou xal Xoyuoti-cou xup(ou 0eocpRou ton KopuSccUico; cqoAcccruxal =pan/lucky; elg th ttercov 7cpC6Tov TOY tisTac Tec
cpucsexa 'Aptcr-cotiXouc. lipooftuov.
Inc.: 'Axpotci-cri o5croc sCoV te),ectoTcx6y &v chOpdyrcocg gem, cpcXocsocpfcc.
Ale prea inteleptului §i in-

vatatului domn Teofil Coridaleu observari explicative la prima
carte a metafizicei lui Aristotel. Introducere.
72 (431).
Sec. XVIII. 11A.rtie; 248 pag. scrise; 22X16 cm. Cartonat. Dela Muzeul de
Antichit4i; fost mai Inainte al Colegiului Sf. Sava.

La inceput 3 fol. albe, nenumerotate.
Pe pag. 2 citim: Din vivlióthica sfintei Mitropolii.
Pag. 3 incepe textul. Fara titlu. Cuprinde explicarile i comentariile lui Coridaleu la Metafizica lui Aristotel. Inc.: 'Axpotivi
okra Ttliv ssAstorrattliv.

73 (522).
Sec. XVIII. 116.rtie; 252 pag.; 21X16 cm. Cartonat. Dela Muzeul de AntichitAti; fost mai Inainte al Colegiului Sf. Sava.

Pe prima scoarta, notite scurte filozofice.

pag. 1-2 albe.
www.dacoromanica.ro

51

1. pag. 3. Ilepl .rij; tgetog xixmou 6 cpOLOcrocpog iv To% p.vrec
Despre ordinea de care s'a servit filozoful in Meta-

Teg cpopcxi.

fizia.

Inc.: CH ply oin 19.stopfa.
2. pag. 5. esocpaou Tog KopuSaXXicog axoXacraxat 7Capcappiccac; se; Ta

verCov dacpct cv p.stec Tet cpuacxec 'AptcrcotiAouç.

Ale lui Teofil Co-

ridaleu observäri explicative la cartea intala a metafizicei lui
Aristotel. Inc.: 'Axpovi ot3acc rv TeXecorrocv.
Manuscriptul cuprinde explicArile lui Coridaleu la cele 4 cArti
de metafiziciti ale lui Aristotel.
74 (227).
Sec. XVIII. I-Ittrtie; 483 fol.; 27X18 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

Pe legaturá citim: 1773 Aristetelis Phylosophica (sic). E data
când s'a cartonat manuscriptul.
La inceput 17 fol. albe, nenumerotate.
1. fol. 1. Printre randurile titlului citim: 'Ex Taw Tog Etlyevfou
Espop.ovcixou Eoup.eXcdrcou.
Din ale ieromonahului Eugenie Sumeliotul. Titlul-este :
Tog crocpuncitou xal Xoycondaoo Eleocpaou xog liopuScaXion tog 'AOnvcdou sEg Tet

nepi Om Tog 'ApcatotiXoug ptsvcc 157copilrace.

Ale

prea inteleptului §i inv64atului Teofil Coridaleu din Atena explicAri la Cartile lui Aristotel despre suflet.-- Inc.: Tb cpucrcxbv

'V)

cpucnoXoycx6v rijg &toga; r.tipo;.

fol. 268-271 albe.
2. fol. 272. Tog croponci-cou xuptou esocpaou To0 KopuSceXAitog önop.-

ttt efg 'thy nepl dyczvog Tcpczyp.cactav.
CrllvOTCTEXeG xoci.
Ale prea inteleptului domn Teofil Coridaleu scurte observatiuni
vfjp.ccra

§i cercetAri la tractatul despre cer. Inc.: Ot-Ov tcg v671Xyg.
La sfax§it, fol. 483v, cetim: Kal Tbas zuyxcivec y' v Mysvfoo Fepop.oveixou tot) Youp.sActkou xrilp.cc abv Tag dAXot; [3c6Xfo4, Airo Sh
ain Cii 1oycxt tie96Scp OsocpfXou Tog liopuaccUicog xcci r nepl puotx91;
&xpoicrecoc TOO cc6tol:5, xal c 7cept 4iuxc irporrpatatcz TOG ccenoG, To%

-cc npoyupcicrp.,ccac Tog 'AcpOovfou xod Tt skraycon

Soopl xal

t

.1;

Aoyocli; Tofi Eouy-

Ebyevfou Tog Bookro'cpetoc Xoyott. 1768 'AnpcXfou npdyrn.

aceasta este averea ieromonahului Eugenie Sumeliotul Impreunä cu celelalte carti, i anume : Metoda Iogicl a lui Teofil
Coridaleu, Fizica acroamatid, a aceluias, Scrierea despre suflet a
aceluias, PregAtirile lui Aphthonios, Introducerea la logic& a lui
Sugduris i Logica lui Eugenie Bulgarul. 1768 Aprilie 1.
.,$i

www.dacoromanica.ro

52

75 (277).
Sec. XVIII. Ilartie; 193 fol.; 22X16 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

La inceput 4 fol. albe, nenumerotate.
fol. 1. lIpoXsycitte.co: iv To 'nap!. 4,uxi); PL6XEcp. eritopNijp.cyca ToO
crocpcovcivou liopuSaXXico; et; -6 nap! cpuMc Too 'Aptcrto-caouc. Pre-

cuvantare la cartea despre suflet. Observatiuni ale prea inteleptului Coridaleu la scrierea lui Aristotel despre suflet. Inc.: Tb
cpuatoXortxbv TN .0swpfac.

76 (280).
Sec. XVIII. Hartie; 422 fol. scrise, plus 3 la inceput si 3 la fine albe;
21X15 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

Pe primul fol. numerotat, chiar sub titlu, gäsim notita: 'Ex Taw
TOO

(Nyzfou Amrtivptcfcaou Apuo-cpEou. Dintr'ale lui Fotie Dimitriade

din Silistra.
Manuscriptul contine cunoscuta scriere a lui Coridaleu despre
suflet.
ToO aocpundccou etocpaou toO KopuBc4XXio4 Tcpasy6p.eva av
bscopicc; [tipoç.

tj

nepl

cpum 13c6Mp.Inc.: Tb cpuacoAoymbv 11;
77 (507).

Sec. XVIII. Irartie; 602 pag. scrise; 21X16 cm. Cartonat. La legat s'au Intre-

buil4at 2 foi de pergament dintr'o veche psaltichie greacl (sec. XII/XIII).
Dela Muzeul de Antichititi; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

Pe verso al primei scoarte citim notita: 'Ex Tcov -coO v ticompEcc
/ VAL recopytou 'Itoivvou zoO ig 'ApreActxfou xpvtaTfacovoc iv I
iv Bouxoupearfoc; axoXt tpfvou ScSacrxiXou Tiov `EXAnycxeeto vezenttcizcov
xcd. sEc Team dcpcspcoOiv p.evei b.dcvonov akoO.
Dintr'ale fericitului

intru pomenire Gheorghe loan din Ampelakion, care a fost al
treilea dascAl de greceqte la qcoala crin Bucure0i, §i däruit acestei §coale dup. moartea lui.
pag. 1. ToO aocponcivou esocpiXou KopukUion npoAerittevcc gv zip

nePZ cPuXIJS pt6X4.- A prea inteleptului Teofil Coridaleu prolegomena la cartea despre suflet. Inc.: Tb cpwstoXoymbv T71; Ostopfa;
ViPoc.

www.dacoromanica.ro

53

78 (376).
Sec. XVIII. HArtie; 604 pag.; 35X22 cm. Cartonat. Dela Muzeul de Antichit4; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

La inceput 4 pag. albe. Pe pag. 4, este doar notita :

'Ex -cciiv

TOO KawarcanNou rxiouxac TO ix M7joiccg. Din ale lui Constantin
Gheuca din Mesia.
pag. S. Too aocporcci-cou xupfou escicpaot) toO liopuScaAiwg etc cpaococptocv npoScofxync.

A prea inteleptului TeoflI Coridaled intro-

ducere in filozofie. Inc.: TOv Sacc 0)1pcEcrtp,cc 7cicpuxe.

79 (420).
Sec. XVIII. Bartle; 1039 pag. scrise; 23X17 cm. Cartonat. Dela Muzeul
de Antichit4; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

Pe pag. 1-2 notite Mat valoare.
pag. 3. TO aocpusitou xupfou esocpaou Toa KopuSoaXion 6E; cptXo-

aocpfccv npoScoCxyrts. A prea inteleptului domn Teofil Coridaleu
introducere in filozofie.-- Inc.: Taw &act b-ripcicrclicc.

Pe scoarta ultima, sub notite

fára,

valoare, sta insemnarea,

de alta mAn6: Typcal,s Tdas 'Mc:oda:nog 'Icoiv<yqc>. 1730 louXfou

A scris acestea Atanasie loan. 1730 Iulie 1.

1.

80 (426).
Sec. XVIII. HArtie; 818 pag. serise; 22X16 cm. Cartonat. Dela Muzeul de
Antichitäti; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

La inceput 2 fol. albe, nenumerotate.
Pe pag. 2 citim: 'Ex viiiv ToCi Ey ttaxccptc

1 Xigec reewtou Icoiv-

.AFtilaxcou xvilltcaraccv,cog &v ti) iv Bouxoupecrtiocc axoXtil
Tphou Staccaxcaou Taw Waivocoiv tmenpiettov xcd al; cckiiv ticpceptuOiv
you ToO &

8.civcaov ocko0. Din ale fericitului intru pomenire Gheorghe
Ioan din Ampelakion, care a fost al treilea profesor de greceste la
scoala din Bucuresti i dáruit acesteia dup. moartea lui.
pzrec

pag. 3. ToO clocporcdcou xupfou Osocpaou Too liopuaccXXion rç cptXo-

A prea inteleptului Teofil Coridaleu intro=play irPoataxnaeg.
ducere in filozofie. Inc.: Taw &co ,aripciattice nicpuxs.
81 (440).
Sec. XVIII. HArtie; 636 pag. scrise; 22X16. cm. Cartonat. Dela Muzeul de
AntichitMi; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

La inceput 4 fol. albe, nenumerotate.
www.dacoromanica.ro

54

Pag. 1 incepe textul. Este introducerea la filozofie a lui Teofil
Coridaleu.Inc.: Din &Fa Olpiaciia.
82 (419).
Sec. XVIII. Hartie; 781 pag. scrise; 22X16 cm. Cartonat. Dela Muzeul de
Antichitati; fost mai Inainte al Colegiului Sf. Sava.

Pe pag. 2 citim : Kat TO8s crio

TOE; &XXOLg &x Tar/ 'coP

'liodavou

Too nazi Mciaxou TOO ax ToupvMou, xod &mg 8' a v 'note ToAirirecev
ciTcoevilicrat Tat5.cng soft() kVA) dcpcoptapivog %al orc,68czo; "Vi) cdonflp

civaeip.au. 1749 Nosp.6pfou 25.
i aceasta impreunä cu altele
este dintr'ale lui loan fost Mosul din Tarnova, §i eine ar cutezh

vreodat sà o instaineze, s5, fie blestema §i osandit la yecinica afurisenie. 1749 Noemvrie 25. lar mai jos, in române§te:
Din vivlibthica mitropoliei.
Manuscriptul cuprinde tractatul de logid. al lui Coridaleu.
Titlul lipse§te. Primele ,vorbe sunt: 8cra Evexci 'LOU zwer-cat.
83 (429).
Sec. XVIII. Iliatie; 746 pag. scrise; 22X17 cm. Legat cu lemn. Dela Muzeul de Antichitati; fost mai Inainte al Colegiului Sf. Sava.

La inceput 1 fol. alb, nenumerotat.

pag. 1. "EzOsac uvoittx t 82,71g auXXoyco-uzl; ispantaTetaq, SnSohEacc itapdc to0 Xoyconcitou xat aocpurcitou Kopu8aWcoc zupfou @aocpfXou p,7ponoXftou 'AO76.w.
Expunere sinoptid, a intregii ma-

terii logice, data la lumid, de prea invMatul §i inceleptul domn
Teofil Coridaleu mitropolitul Atenei.Inc.: 'Ocra evexi 'SOU IttvErt02.
84 (484).
Sec. XVIII. HArtie; 176 pag.; 21X16 cm. Cartonat. Dela Muzeul de AntichitAti; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

pag. 1. Ifpoofticov Efc Xoyczfiv. Top aocpwcitou xoci Xoyconcitou zupfou eeocpfXou toO Kopu8aXXic.4 bcOacc; VAT' i7CCICIAll rIg Xoytxfig npaip.castag.
Introducere in logica. A prea ir4eleptului §i invMatului

domn Teofil Coridaleu expunere pe scurt a logicei. Inc.: 068av
06S4) TO% civOpckcocg -cfp,cov.

www.dacoromanica.ro

55

85 (180).
Sec. XVIII. Hartie; 450 fol.; 22X16 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

Pe fol. 1 sus citim : Kai T6as Tpmpfou Espopovixou.
aceasta este a ieromonahului Grigorie.Pe aceea§ pagink jos,
sta, scris, cu litere cirilice: V. Mitr., probabil: Vivlibthica Mitropoliei.
1. fol. 1. Ek altaCrOW "eV Xorxtv Top 'AptcrcoTEXoug pleoSov npo-

&thorn; tsoc slaccycop5.Introducere la toatä metoda logic& a lui
Aristotel.

Inc : CH nept Tip cpaocropfccv anouBil 6114 67coSixezat,

vim cpcXoltaeicrsaToc.

Este tractatul de logica al lui Sugduris.

2. fol. 40. Ek cptlocrocprav TcpoStotmatç.
Introducere la filozoInc.: 1'6v 8acc ,81piacila nicpuxe To% civOpd.nrotc xaM. Opera
fie.

lui Coridaleu. Cuprinde explicAri la cartea Iui Aristotel despre
fizick
86 (489).
Sec. XVIII. Hartle; 290 pag. scrise; 19X14 cm. Cartonat. Dela Muzeul de
Antichit54i; fost mai 1nainte al Colegiului Sf. Sava.

La inceput 5 fol. albe, nenumerotate.
Pag. 1. TO Xorcorcizou xupfou EouySoupl Too int croptqc p.Eycatov
Ecrnxóto; 6vopze sE; ancoccv Tip Aoycxtv co 'Aptcrrotaoug pleoSov
npo5coimatc frun sEaccycoyil.

A prea invátatului §i prea vesti-

tului pentru intelepciune domnul Sugduris introducere la toat6.
metoda logia a lui Aristotel.Inc.: 11 nepl tv cpaoaocpico cncouSI.
Pe prima pagink indatä dupa titlu, se afI5, notita: 'Ex, SOY TO
Mavocaoil 'HX(ct to Ex Maevixou.
Dintr'ale lui Manasse Ilie din
Melenic.
87 (497).
Sec. XVIII. Hartie: 160 pag. scrise; 21X16 cm. Cartonat. Dela Muzeul de
AntichitAti; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

La inceput 8 fol. albe, nenumerotate.
Pag. 1. E/; &nom= Tip Xortips Top 'AptcrcoTEXou; gOoSov izpoScormcnc t'-cot etcrayurA.
Introducere la toata metoda logic& a lui

Aristotel.
Inc.: CH imp/ Tip cpaocrocpEccv anou. Este logica lui
Sugduris.
Pe prima pagina, sub titlu, se afla notita: 'Ex Taw toO 'Icoivvou

www.dacoromanica.ro

56

Dintr'ale lui loan Scarlat. Pe aceea§ paginA, sus,
stA scris cu litere cirilice: V. Mitr., probabil Vivli6thica MitroExcepXatou.

poliei.
88 (563).
Sec. XVIII. Hirtie; 154 pag. scrise; 21X14- cm. Cartonat. Dela Muzeul de
Antichitati.

Pag. 1. Ek dnaccev tip Xoycxilv toS 'Aptcr-cotiAouc plOoSov npoScof-

mac; Firot, etaccrwrii.Introducere la toatA metoda logic& a lui Aristotel. Inc.: CH iscpt Tip cpaocrocpfav. Este tractatul de logica
al lui Sugduris. Pe pag. 1 sus citim: 'Ex Tthv TOO NOCON1.1,0O.
Dintiale lui Nicodim.
89 (171).
Sec. XVIII. Hartie; 195 fol.; 22X16 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

La inceput 3 fol. albé, nenumerotate.
'AAgOwSpou ippmvicog Too B4rxvcrou 67cop.viittcact EE; ra roO 'A.(x.-

orDou

tspl yevicrecoc xcel cpeopciq. Ale dragomanului Alexandru

dinBizant explicAri la. _scrierea lui Aristotel despre na§tere §i
pieire.

Inc.: Ilepi totat5T7 &pcc xcerczytyvcitteecc irpcmurrefro:

90 (491).

Sec. XVIII. Hartie; 241 pag. scrise; 22X16 cm. Bropt. Dela Muzeul de
Antichitati; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

Inceputul lipse§te. Primele vorbe sunt: 'Aptcnotanc o?)

p.6voy

Tcepi, TOY CETCX6W CH.01104T(Ov.

Manuscriptul cuprinde o serie de comentarii la scrierea lui Aris,
totel despre na§tere §i pieire (nept yevicrao xcd cpeopas). Poate a
lui Exaporitul ?
91 (515).
Sec. XVHI. Hârtie; 495 pag. scrise; 22X15 cm. Cartonat. Dela Muzeul de
Antichitäti; lost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

La inceput 2 fol. albe, nenumerotate.
Pe pag. 1 sus citim : Kat -rdae pet& T610 nXoni 'Aecivaccrou SA
TCOV011 CaPty 'Owcw6pfou x7).

i aceasta impreunA cu celelalte este
a lui Atanasie Antoniu, 1713 Octomvrie 28.

www.dacoromanica.ro

57

Pag. 1. 'AAgoivapou ippmvicog totl B4avtfou nparp.casta eE; tec toO
'Aptcrcotaoug 7cepl yevicrew xcet. cpeopeig. A dragomanului Mexan-

dru din Bizant explicare la scrierea lui Aristotel despre na§tere
§i pieire.

Inc.: Ilept TOLCGOTV apcc xccrocrtyv6pAcc.

92 (61).
Sec,. XVIII. Hartle; 188 fol.; 23X16 cm. Legat cu lemn.

La inceput 3 fol. albe, nenumerotate.
Pe fol. 1 cetim: Metacputztxt auvra9sracc ;lb xal auvEpavtakicra In
ts 7cc2occ6v xod %/ion nap& to0 cropoXoycondccou xoptou Btxenfou Aar.
p,o3SoG TO ix Kecpcanyvfocc, ItetcappocaOstacc Se xca iv 7coXXorg nXilpco-

Oeicsa, auez xoct xath TgL11 13c6Xfon, xecpoeXcdon xcd asX(Scov TeOsicYcc,
vcd phiv xcd Sccasarivcaesicra npbc 4otipccv xce.cd:XvInv, nap& TO 'CMnavoO Scaccaxclaou Iccp.outX Movaxou recopyceou -ma zg 'AO76v, caP4

ckcpcAfou n.Metafizieä alcAtuitA §i adunata, din scriitori vechi

§i

noi de catre prea invatatul domn Vichentie Damodos din CefaIonia, t5Imacita i mp1initä n multe pTrff, brAnduitä dupa, carti,
capitole §i pagini, ba chiar i explicata pentru o mai u§oarà intelegere de care smeritul dascAl Samuil Gheorghiadi cAlugArul din
Atena, 1787 Aprilie 23.
fol. 2-6 o prefata, a lui Samuil.
fol. 7 alb.
fol. 8-12" tabla de materii.
fol. 13 15 albe.
fol. 16-20. lipookuov sEq cZnaaav Tip ttstacpuacxliv.Introducere
la toata metafizica.
fol. 21. DI; p.e.coccpumxilg 13c6Xfov itparrov. Cartea intala a meta-

fizicei. Inc.: T

rkt% ucurvi to5vop.a.
93 (344).

Sec. XVIII. Hartie; 109 fol.; 21X16-cm. Cartonat.Dela Seminarul Central.

La inceput 1 fol. alb, nenumerotat.
fol. 1. 'V eIvcct 81 vetcapoacxt xod t Ovaper. Ce este metafizica
§i cu ce se ocupa. Inc.: rl'g inco-4% tak% th 6vopa.
Este tractatul de metafizicti, a lui Vichentie Damodos (Bodync5
Aczp.o.ac),. cum se poate deduce dintr'o notita de pe fol. 45. Cf. §i
manuscriptul precedent.

fol. 108-109 albe.
www.dacoromanica.ro

58

94 (28).
Sec. XVIII. I-Urtie; 168 fol.; 22X16 cm. Cartonat. Däruit de A. Papadopol-Callimah.

'Iwkrcou AttpEou Imp/ etkruchicg firm xdryceptn.A lui Justus Lip-

sins despre statornicie.

Inc.: HO away-at-iv ci7cepx6p.svoc d; AV

Btlivriv vi)g 'Aoucaptccc.

La fol. 164 gäsim o epigram6 in distihuri elegiace a lui V. Vulcaniu, pentru opera de fatä. Inc.:
Actptd: Sou cracks cntoXclii cp0Ovog 6p.p.00ZC ntiAccg.

La fol. 167" se OA notita: Kai -c68 'hixivvou Bcota<peaxo()Xou>
i aceasta

p.sycaou ficastcin xal Scxcaocpt5Xccxo; tij; /1E1,01; ixxXljafaç.

e a lui Ion Vacarescu mare vister

i

clicheofilax al marei bi-

serici.
95 (232).
Sec. XVIII. Hartie; 116 fol.; 27X19 cm. Cartonat. Din biblioteca Episcopului Dionisie dela Buz Au.

Matoquacxt 'Avtorgou revvousvaiou isassacx05 cpaoa6cpou, vezoappaGest:aa stg -thy EXArivocip accraextov cin6 -cqx XcacviSoq7capet Eöysvfou.

Metafizica lui Antonie Genovezul, filozof eclectic, tradusA din la-

tineste in greceste de cátre Eugeniu.

Inc.: Tip Vetacpucrodiv

sc

815o ot =coot accapoGneg.

96 (248).
Sec. XVIII. 116.rtie; 102 fol. +3 albe la 1nceput; 23X17 cm. Cartonat. Dela
Seminarul Central.
fol. 1. METacpucm* pipo; nptirrov, t ImoXoyla er-c' ov

7cpcircri cpcXoao-

cpicc cunshract ply napi Top o-ocpuyccitou %al Xoycandccou xupfou M. Icpcas-

pbcou Xptcrrcavo0 BaCpsYcnipou, toO %cad( th ropx6xtov 132atXotoo

vvccsiou ataccaxixou al; Tip Acafwov cpcovip, p.etoxsukracc Si ek AV
aXecarx isccpc7c Too

iXXorquotitou %bp /17)1.1.7rcpEou NmoXOcou toO Amp-

6ipecoc. Partea intaia a Metafizicei, Ontologia adia prima filozofie, compus4 in latineste de prea inteleptul i invatatul domn
M. Frederic Christian Baumeister, profesor la gimnaziul regal din
Gorlitz, si tradus a. in greceste de prea invAtatul domn Dimitrie
Nicolae Darvaris.
Textul incepe pe fol. 2: 01)cXocrocpEct ul ,ascd-catov diva xxi xciXXcaTov.

fol. 99 pan& la fine albe.
www.dacoromanica.ro

59

97 (302).
Sec. XVIII. HArtie; 94 pag. scrise; 22X15 cm. Cartonat. Dela Seminarul
Central.

La inceput 2 fol. albe, nenumerotate.
pag. 1. E'wy rç loytx17;, auvsdetace napie TO

rthv intOurnp,ibv

StSaaxGraou xuptou Me OoSfou Top & 'liotzvvEvcov. Introducere la lo-

gick compus5, de dascalul de stiinte, domnul Metodie din Ianina.

- Inc.: Tb picrov

at' o5 Exacrcog.

98 (387).
Sec. XVIII. HArtie; 87 fol.; 32X22 cm. Brosat. Dela Muzeul de AntichiMO; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

Pe primul folio citim titlul: 'Itocivvou NmoXciou 'AXgivapou (3oe-

-

6c5ace ovAdycou xca

yet.t6vo; nal; 05yipo6XaxEcq, rcept TE)v xothrix6v-

A lui Joan Nicolae Alexandru Vo.evo.d stapán i domn a
toattk Ungrovlahia, despre datorii.
Fol. 2 alb.Textul incepe fol. 3: 'E%/xev 6 15ebc Dt) Top civOpd.)-

SUM

nou cp5csec.

Pare a fi chiar originalul scris de Mavrocordat.
99 (404).
Sec. XVIII. Hartie; 642 pag. scrise; 21X15 cm. Cartonat. Dela Muzeul de
Antichit4i.

La inceput 3 fol. albe, nenumerotate.
Pag. 1. sus citim: 'Ex Tiiiv TOG recopyfou Scaccaxcaou ufo5 OeoS6pot) TO Tpoot4ourcEou. Din artile lui Gheorgheprofesorul, flul lui
Teodor din Trapezunt.
Primul capitol, pag. 1, are drept titlu: lipoXey6p.eva e/c cb e Taw
p.e-cac TO4 cpucmcac To5 aocpunitou KopuSoaXico;.Introducere la al 5-lea
capitol al metafizicei prea inteleptului .Coridaleu. Inc. : Tphov
eBri altcpciXAu.

Al doilea capitol, pag. 2 are titlul: MtxcciiX toO 'Ecpecriou axacce
cpucrocck 'AptcrrotiXou;.A lui Mihail din Efes scholii la metafizica lui Aristotel.
Manuscriptul intreg contine intr'adevär scholii la pomenita scriere
eE; Tet

a lui Aristotel. Totus la fine, pag. 642, avem notita: 'Me
o5v TEAoc Eaxev cc5T6 TS tb v5 xat t

cr5p.TCCOM

'SEW I.LET,64

www.dacoromanica.ro

'CG4

ply

cpucsocat

60

cr5vtaN xat at etg a5t3; axoXal to kcisou taw yaw 6cpcov TeUo0.
Aici s'a terminat §i capitolul N i toatti oranduirea metafizicei
scholiile la ea ale §efului filozofilor Psellos. Nu pot hothri &A,
scholiile sunt inteadevär ale lui Psellos ori ale elevului säu Mil
hail din Efes ; dar, judecând dupa. Krumbacher, Gesch. der byz.
Litt., pag. 4311 not 3, paternitatea acestuia din urm& e mai probabilä.
100 (407).
Sea. XVIII. Hartie; 250 pag.; 21X15 cm. Cartonat. Dela Muzeul de Ana
tichitáti.

Inceputul §i anume primele 3 fol. lipsesc. De asemeni §i la
sfar§it au azut cAteva foi.
Manuscriptul cuprinde un tractat de logicá. Primele vorbe sunt:
km 6 avOponco; xaO' oi Tb thov xccfac,o-c-Faxe-cat.
101 (469).
Sec. XVIII. Hartie; 518 pag. scrise; 20X14 cm. Legat cu piele. Dela MuzeuI de Antichit4i, lost mai inainte 1 Colegiului Sf. Sava.

Pag. 1 3 cuprind prefata chilli; pag. 4 alb& Pe pag. 5 se aflii
insemnarea : 'Ex taw to5 Eci66a o?rfou axoXc, 1784.Din ale §coa-

lei Sfântului Sava, 1784..-- pag. 6-14 albe.

Pe pag. 15 incepe textul cu titlul urmátor Et;

CiTCOCO-CGV thy

Xoymilv piOoSov IxOsac crundiercra nap& repaatitou lepottovkou BXcixou too Kprit6; to5 taiv alCCCrow.div xat' ckp.,cpozipa; tec; StaXix-couc

xocvo5 xo:Orlyrizoo xat to5 lepo0 e5arreXtou -carce2vo5 xiipuxo;.Expu-

nerea hitregei metode logice, alatuitä de ieromonahul Gherasim
Vlahos din Oreta) dascAl de §tiinte pe amândouä limbile §i smerit
chirix al Sf. Evanghelii. Inc. : Aoyoth ply o5v iativ inco-clim.
Pe aceasta, paginrt mai gäsim notita : 'Ex Troy ToO recopy(ou ulo0
OeoMpou to5 TpaTceouvtlou. Din ale lui Gheorghe flu! lui Teodor din Trapezunt.
102 (534).
Sec. XVIII; IlArtie; 440 pag. scrise; 21X16 cm. Cartonat. Dela Muzeul de
Antichit4; fost mai Inainte al Colegiului Sf. Sava.

La inceput 3 fol. albe, nenumerotate.
pag. 1. Ek t2c 6=6 (3t6Ata tijg puouirig cbcpocicrecog.napacpp6ccrec; te
ixSoOivta ?Cap& rEpalliou Eepop,ovixou BAkou too Kpl-

xal

rpt

www.dacoromanica.ro

61
thG ToO 'caw irctcrqp,c7n xca' & po&pc Te4; accaixvouG xotvo0 Scacc-

La cele
opt carti ale Fizicei talmaciri si cercetari date la lumina de ieromonahul Gherasim Vlahos din Creta, dascal de still-4e pe amandoua limbile i chirix al glutei gvanghelii. Volumul II.
pag. 3-22 tabla de materii.
pag. 23 incepe textul cu cartea a 4-a. Inc. : 'ExSoOelaw iv tip
cxcaou xat Too Eepo5 akyyeXtou xi)puxoc. T6pz4 Sekepoç.

/zpo-ceOivu.

103 (478).
Sec. XVIII; Hartie; 89 pag. scrise; 21X16 cm. Cartonat. Dela Muzeul de
AntichiCati; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

La inceput 3 fol. albe, nenumerotate.
pag. 1. 'Apxothov agca, rcep/ micron xcd. cpOopac.

celor vechi despre nastere i pieire.

Pareri de ale

Inc.: lispl ply oily

Giv crtot-

xztaw.

104 (447).
Sec. XVIII. IlArtie; 258 pag. scrise; 23X17 cm. Cartonat. Dela Muzeul de
Antichitliti; fost mai lnainte al Colegiului Sf. Sava.

Fag, 1 notice parA valoare; pag. 2 alba.
Pe pag. 3 este insemnarea : BAspaou cpucnxil.Fizica lui Blemmydes.
Textul, fara titlu, incepe la pag. 5. Inc.: llaiv t arzcov Ica! cipzi).
Este intiadevar tractatul de fizica al lui Blemmydes (v. Migne,
Pair. gr., vol. 142, col. 1024, sqq). Contine numai primele 31 de
capitole.
105 (483).
Sec. XVIII. IlArtie; 251 pag. scrise; 21X15 cm. Cartonat. Dela Muzeul de
AntichitAti; fost mai Inainte al Colegiului Sf. Sava.

Cuprinde Logica i Fizica lui Nichifor Blemmydes.
106 (485).
Sec. XVIII. Hattie; 1288 pag. scrise; 21X16 cm. Cartonat.. Dela Muzeul
de Antichitaci; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

La inceput 6 fol. albe, nenumerotate.
www.dacoromanica.ro

62

1. pag. 1.

Tn-coposil Xeuxetimov frcoc tixvri prropc-A.

imbrkata in alb, adich arta retorica.

Inc.:

Retorica

OE ply TCCCXMCOl TrOv

vipcov.

pag. 78-88 albe.
2. pag. 89. 'Erectophi el; "Cip ToG 'Apco-rotiXou; Sccaextodiv.Pre-

scurtare la dialectica lui Aristotel.

Inc.: liothinep oE TOO Rot)

iv:carcoo.

pag. 206-215 albe.
3. pag. 216. Tor; vp put/ vjg cpilavo; cpcXoaocponacv

Uycalvecv

xod

votaphin aciyetv. Stinätate i vieat5, fericitä celor luminati de lumina firii.

Inc.: Meta tb gayaysiv ip.auTóv.

pag. 222-223 albe.
4. pag. 224. 'Eyxecp/Otov cç etvo*yrian; cpuolxfic cpaocrocptoq.
Manual al reinviatei filozotii fizice. Inc.: 0E6; ETU%) 6v eitScov.

pag. 361-369 albe.
5. pag. 370. NcxoXiou zoo KoUpcsouXcc zE tà rcepl oUpavoii palov
askepov 'AptcrrotiXou;.A lui Nicolae Cursulas, (comentar) la cartea a doua a lui Aristotel despre cer. Inc.: Etniov ay sq) npetrup
(3c6Xey.

pag. 595-605 albe.
6. pag. 606. Trcopriatocrce xal 71..r.1-atata sE Tb Ton 'Apco-toziAou;
nepl yeviovog xal cpeop4.Observari i cercetári privitoare la scrie-

rea lui Aristotel despre nastere i pieire.Inc.: 'Anopta Tag gn-

yntatcProbabil tot a lui Cursulas.
pag. 890-1003 albe.
7. pag. 1004. EE; r ToG cpaocrOcpou 7cep1 4)uxN atagtc.Discutiune privitoare la scrierea filozofului despre suflet. Inc.: TO
xccUlo-cy o

r

cpuoutii; tvivov.

pag. 1215-1227 albe.
pag. 1228-1232 tabla de materii a scrierii care urmeazA.
8. pag. 1236. Hap/ Ton 6pcap,o5 xat -qg Stacpeaeon .q; Tcp6T71; pc-

Xoaocptcg.Despre cupringul i diviziunea primei filozofii. Inc.:
MeTcapuomil &au crocpla.

107 (537).
Sec. XVIII. HArtie ; 424 pag. plus 5 fol. la inceput, paginate deosebit ;
20X16 cm. Cartonat. Dela Muzeul de Antichit5.0; fost mai Inainte al Colegiului Sf. Sava.

Primele fol. contin tabla de materii.
www.dacoromanica.ro

63

Manuscriptul cuprinde un tractat de logica dupa Aristotel.

pag. 1 2 prefata.
pag. 3 incepe textul: CO ttitepoc voGg TCSpGTT4

'cc? TpOrccp.

108 (551).
Sec. XVIII. Hártie; 776 pag.; 21X16 cm. Cartonat. Dela Muzeul de AntichitAti; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

La inceput 4 fol. albe, nenumerotate.
pag. 1. rewrreou To5 rfaxotapl rcepOarIng a Tec tot5 'ApccroviXouq.
A lui Gheorghe Pachymeres enciclopedie a filozofiei lui
Aristotel.

Bc6Xtov Sekepov. CH cpumxii dx.pciaaLg. Inc.: CO cnto7tht
T66 V6MOU TOUTOU. - pag. 73. 13c6A(ov Tpttov .th nap/ oUpcoo(1. pag.
138. 13t6Xfov TiTceptov, th ltept yevicraog xoct cpOopCcg.
pag. 175. BcRiov 747GTOv. Usi Resecopcxiov.
pag. 253. l3t6Afov EXTON), napl V.Rov
p.,optcov.pag. 297. 8c6Atov 163ovov, v nepl tiJox9)g.
pag. 394. BL-

6Xtov iiyaoov, =pi ciacrOilavo; xal cdcr0765v.
pag. 456. Bc6Mov gvvocrov, tib Tref)/ c.xiro yeviason.
pag. 498. Bt6Aiov Sixatov, p.vcdc tec
pucaxi.
pag. 579. BL6Xfov ivaixwtov, tec flOtxac frcoc Ncxopoixeca.
pag. 689. Bc6Xfov ScoSixoc-cov. llcp ta xecoliciTcov, nepf ca TON) ei-c6pAav
ypoctipbv xat -c(i)v TOO cpcXoaCcpou wracevtxfiiv.

109 (604).
Sec. XVIII IlArtie; 112 pag.; 20X14 cm. Cartonat. Dela Muzeul de Antichittti.

Inceputul §i sfar§itul lipsesc. Primele vorbe sunt: Ev8*v otxsfy
0cociv4p 'VA) cpflov StarripiracrOca.

Este un tractat despre amicitie. Au cazut, dela inceput, primele
24 capitole. Ordinea foilor a fost cu totul stricata la legat, incat
cu greu s'ar putea determina §irul lor.
110 (611).
Sec. XVIII. Hartie; 1136 pag. plus 3 fol. nenumerotate la inceput; 18X13
cm. Cartonat. Dela Muzeul de Antichitati; fost mai 1nainte al Colegiului
Sf. Sava.

Pe fol. 1 se gäsesc diverse iscalituri in romanegte: Silvestru
ierodiacon ot mitropolii; loan andescu vel Clucer (ultimul cuvant §ters), Ioan Candescu vel logofat, loan Pop Niculae.
Pe fol. 2: 'Ex TO olytou Mopiew.Dintr'ale sfantului Mirelur.
www.dacoromanica.ro

64

Pag. 1. lioncrcardvou Tcc

o0 rcavvidytou Ov.cop.ca gxXoyod ix

TO =Lump 19s6crpou dg Teq 67cotag nepcixnat cbcpc6iN cmgouXii
A lui Constantin.
npfizsc vec xdp met tint:, rl vec &Tar) 6 ibsv.

Ceau§ din Ianina, extrase scurte din. Teatrul Politicesc, in care
se cuprinde sfat exact ce trebue s faca. Domnul §i dela ce sá
se abtie.Inc. : CO tystitbv xpecocasi.
111 (615).
Sec. XVIII. Hartie; 66 pag.; 21X15. cm. Cartonat. Dela Muzeul de Antiehitlti; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.
p CCrCOTEXOU; nepl
'EUrrnacc eZs olTartiv cppciacv eIg Tip al5VTO/i0v TOO
cipa-cGiv xcd xcottCov ScSocaxaMav, novipeicra ply 67c6 EsOacrroO Tpco.ce-

à alg tbv öchX6Toccov, dicre6icoydou toO Kull-of-coo, &p poOrZ
crta.cov xcci 19soa6acrzov x6pcov x6pcov 'Icocivvr KCOvatanrvov Bacracc-

pdc6av pos66v8cc. 'Ev Itec croycnpflp arrq.Traducere in limba simpla, a scurtului tractat 1 lu.i. Aristotel despre virtu0 i viii, Paella

de Sevastos Kiminitta din Trapezunt_li inchinatä prea inaltului,
prea evlaviosului §i de Dumnezeu slavitului domnul domn Ioan
Constantin Basarab Voevod. In anul mântuirii 1698. Inc.: 'AUcop.tic

dvat xovtec et; Ron

B. Gramatica, Retoria, Epistolografie, Teme,
Dictionare.
112 (530).
Sec. XVII (1666). Ihrtie; 47 fol. scrise; 21X15 cm. Cartonat. Dela Muzeul de

Antichitáti; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

La inceput 2 fol. albe, nenumerotate.
Pe pag. 1 gasim notita: Ka! ..c68 Tcpb; To% (Mot; recopytou Kps-

touXaxou.i aceasta pe lânga celelalte este a lui Gheorghe (lordache ?) Cretulescu.
pag. 1. Bpaxtia p,i0o8o; 7coig

Set alnUiTTELY glTurcoXiiv.

curt&

metoda cum trebue compusa, o scrisoare. Inc. : 43cXer th aocp6v.
La fine, pag. 67, citim TgXo; kcc dith XpLazoO yevviimos (z)(C
&vvt

p.callawriwithvo; cpOEvoyccic gv icast 05avvaTiv. Sfa'r§it in anul

dela na§terea lui Hristos 1666 ziva a 9 a lunii Memacterion
sppe sfAr§it (22 Noeruvrie-?) in ora§uI Venetia.

www.dacoromanica.ro

65

113 (355).
Sec. XVII (1682). Hartie; 66 fol.; 18X13 cm. Cartonat. Dela Seminarul
Central.

La inceput doutt fol. albe, nenumerotate.
Pe fol. 1, sus, e scris, de alta, mânä decAt restul manuscriptului:
'AXEVcvapou Maupoltopaitou
A lui Alexandru Mavrocordat.
1. fol. 1. Hee,/ ypocp.p.caoqg cruvtgeon xatec tec Nub tan Top X6-

Despre sintaxa gramaticalä dupá cele opt Orli ale cuvânthrii. Inc.: XpkteOcc Tag icpasocx.ccxorq dipepocg.
Este intr'adevär
sintaxa lui Exaporitul.
you.

Pe fol. 39" citim notita: Hipocc arktyps Itsc ocx7c6 `Excecop.6ca6vog
p

Eatccp.ivou, gv Kaivarcouvounast.

A luat sfarOt in anul 1682,

la 2 Hecatombeon (2 Iulie ?) in Constantinopol.

fol. 40-41 albe.
2. fol. FAA, titlu. Este tot un tractat de gramatica, pe intrebäri
vi ráspunsuri. Se indic6, intaiu pe scurt subiectul §i apoi incepe
textul.

Inc. : 'Ercetail irepi yp&p.p.occog.

114 (98).
Sec. XVII. Hattie; 148 fol.; 15X10 cm. Legat cu lemn §i piele. Dela Facultatea de Teologie.

Manuscript bilinguu greco-slavon; e un tractat de grarnatica
greacrt; in stânga e textul grecesc, in dreapta traducerea slavona,.
Inceputul §i sfiir§itul lipsesc. Inc: IloacqGig accapoOvtocc Tet cicpcova;

Dela fol. 68 lipse§te traducerea slavona dar e lAsat loc; dela fol.

95 locul alb dispare §i textul grecesc merge neintrerupt pe ambele pagini.
115 (603).
Sec. XVII. Hartie ; 67 fol. ; 16X10 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.
Fol. 2 'ExcatoAcipcov tivaptarov TLEptgxov toc er871 Ta.A0 E7CLCnoA6v.
Epistolar trebuincios cuprinzand felurile scrisorilor. Inc : Bxe7C011.610

8TE,

ixeNoc..

Contine un mare numär de modele epistolare, pentru diferite
ocaziuni.
Pe fol. r este insemnarea: 'Epp.tvice St&

Tb

pentru tärnhie. 0 retetä pentru fäcut tamale.
Pe fol. 2, jos, citim : Kc tbaa 43[XczpiTou Etvattou.
'este a lui Filaret dela Sinai.
B. A. R. Manuscripte grecefti.

www.dacoromanica.ro

Explicare
Si aceasta
5

66

116 (456).
Sec. XVIII (1725). HArtie; 126 pag.; 21X15 cm. Cartonat. Dela Muzeul de
Antichitgi ; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

Un tractat de gramatica italiana, in greceste. Titlul sunä

:

rpcep,-

p.catxii tccacxii ScUaxoucrcc è etlxcaanirtiv p.iikaov Toi4 cipxccptoug vi
civccycv6axouac, vdc ypdcpouol xcd vdc op.cAokrt Thy tzcacxiiv suiXEWC01/
etc alyov xoccpoG acciartnice p.stayAormaCiercroc in?) Thy cppccv.cgcxlv
efc cv ttsTipav ci7gXgiv ScciXemov nay& rs(OpTIOU KOMUMNOU Zaoptril
'hoccvvIvwv St& x&ptv vv Spoysvcov !lot, of &motor. inthullockst vdc pccvTip ItaXocilv 1,24m:ray zczt cogiiveleracc pi 7C0XXOtK xavóva;
icpsupsp.ivouc 'Nap' ccircoG xcd cac5xXripcc xecpciaoacc.Gramatica italiana
Ocivouac

invAtb.nd foarte usor pe incepatori s citeasc6, sa, scrie i sá vorbeasa, limba italianä in putin a. vreme; tradustt din frantuzeste in
limba noastr 6. simplä de Gheorghe Constantin Zagoritul din Ianina,

pentru cei de acelas neam cu mine, cari doresc sâ invete limba
italianä, si imbogälita. cu multe regule Osite de el si cu capitole intregi. La fine, pag. 125, cetim data: 1725.
117 (614).
Sec. XVIII (1736). Hârtie; 146 fol. ; 16X11 cm. Cartonat. Dela Muzeul de
Antichit6.0.

1. fol. 1. ToG crocpco-cohou xca Xoymni-cou xccl 7cccadiv Taw inccrcv
8c3cco-x&Xou Zcapoo Ts cipto-cou xuplou 'AXgaivSpou tc pccrovivou rcepl
Tpoy.p.o:-ccx
auv-cgscoc xcadc tdc am-a° 1thp to0 Myou.
A prea in-

teleptului i invatatului dascal de toate stiintele si doctor foarte
bun, domnul Alexandru dracromanul (Exaporitul), despre sintaxa
gramaticala., dupá cele opt pArti ale vorbirii.Inc. : Xp6p.e0cc zok
7CpUraxt0t*.

La urmá, fol. 6r, este noti-ca: riyparnat gv Tip cmpxc ETet 'Oxto-

609. S'a scris In anul 1736 Octomvrie.
2. fol. 67". `E-cdpou Mb; civcov4tou nap/ auvtgsco; "rib

o

Xóyou

itepew. A altuia, anonim, despre sintaxa parcilor vorbirii.-- Inc. :
lIsp

v ot3v tou Ter0X0rx06.

3. fol. 82. Un tractat anonim de gramatia

Inc.: rpccil.f.Lcacxh

icrd -cixv71 toS dpOuig vosiv.

4. fol. 140". Ilept bpOoypcccpicc. Despre ortografie. Inc.: 'OpOoypcapfcc icrcl p.i0oSoc.

www.dacoromanica.ro

67

5. fol. 145. 'Env= 237 TO poccraiu4 Toopx6v v &TCicrceas np6; cv
PGVICXia 'AXoyzeviag Alonaariv cpczyspdpnonag Tip [tiny, p.stexyAorcvp[tivri circb c Xcarvov Etc th op.cax6v.
Scrisoarea impáratului

Turcilor, pe care a trimis-o atre impäratul Germaniei Leopold,
declarand rasboiu, tradusa din latineste in greceste. Inc.: '0 Men1thrtx 6 uE6g triq rceppinou.
118 (65).
Sec. XVIII (1758). Hartle; 112 fol. ; 19X14 cm. Cartonat.

Fol. 1 e titlul urmator :

Aeuxstp.ovoOact piTopcxil er-couv 'Acpeovloo rpoyup.vciaturrez gx vix Accavcov &vOcAori9ince cpcovilg xcet gy 11Arlvtxt ScceAixty intoo-cpcoOivtoz, crnouSt xaZ Tc6wp 'Avoccrtocatou lTcic
BezcsacnroN,ou To0
'Iwavv/vwv gv ri2' mot/oncase Tupvci6cp 1-7); entcatcq
accapt6ovtog, xcipcv tthv tke atiTOG Scactaxoplvwv rcpuronstpcov 1.tcce7ycrov.

g

Retorica imbrácatg, in alb, adecä pregátirile lui Aftoniu culese din latineste i asternute pe greceste prin silinta i munca
lui Anastase Papavasilopulos din Janina, care locueste acum in
orlselul Tirnavos al Tesaliei, fácuta pentru scolarii säi incepâtori.
Pe fol. 1v gilsim 2 poezii ale lui Iacob ierodiaconul din Cypru.
fol. 2. Tci.) TCconsporci-ap xoct Xoycandacp turcponoAttri t

ch,ccovivic

mtponavoc Aapiaanc xupty xupitp IIcepOevEy eacsvcfp.tp xcd iVtpxy
Seutipcq esvccatcq xcc/ TCGICOV 'EXXaoc.
Inc.: ''Enpercev 4, Si-

antrca.Prea sfantului si invátatului mitropolit al prea sfintei mitropolii Larisa domnului Partenie cel prea cinstit i exarh al
celei de a doua Tesalii si al intregii Ellade.
Pe verso alte 2 poezii ale lui Iacob ierodiaconul din Cypru.
fol. 3. ilpootp.cov.Inc. 'Evopcbv §v Tbv nepl Tat xaXec cXov.
fol, 4. tocr tç pitopcxc Inc.: Ti 7CVC' icraV PrCopnvil ;
Elemente de retorich. La fine, fol. 112" data: Kcaix vS oapvl

vatou 20, adecii: La 1758 Maiu 20.
119 (384).
Sec. X Vlif (1762).1-1M-tie; 461 pag. serise, plus 14 fol. nenumerotate la inceput ;

32X20 cm. Cartonat. Dela Muzeul de Antichitäti; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

Primele 2 fol. albe; urmeaza apoi o foarte ami-inuntitA tablti de
materii. Pe verso al ultimului fol. nenumerotat cetim notita: 'Ex
'VA) too licovatcerctvou rxiouxa ToG ix Milcgccg (corectat de ala mAna.

in 111ov:s(ag). Dintr'ale lui Constantin Gheuca din Mesia.

www.dacoromanica.ro

68

Manuscriptul cuprinde un tractat foarte intins de gramaticil si
sintaxa, greaca. Inc. : Oi Ovov Enstac.
La fine, gäsim notita : rinarroct Si nozp' ip.oG _TO iv. 1117rgoc;
licovatav-ctvou rxdouxcx, 'dtec t4i (sompfy captft. louXfou t. S'a scris de
mine Constantin Gheuca din Mesia, in anul m4ntuirii 1762, lulie 10.

120 293).
Sec. XVIII (1764). Hartie; 48 fol. ; 22X16 cm. Brosat. Dela Seminarul
Central.

Pe fol. 1 sus citim : TT(); 1764 lavvouotptoo 8.--- Anul 1764 Ianuarie 8. Urmeaz5, apoi titlul :
TO5 7Cavagicrcou xcel xpvcoG OscracxXov(xri; to `App.avo7soU)m Xgtxbv MGT& crrocxst-ov 7cepkov Tec xocv(og ypiyolleva Pial,OCCCC, iv ip IstxvliCat ¶Evcz ply cco-abv elaiv ktzci6oaa, tfvez Si its-ca6octcxac, xcel Tokcov
Tan auvvicycsma Emu:my xal TM. 811Xoi xcci list& rbscovrcpoOL.astov CitArCiaavcca. 'Ey' ivi bticrttp a-cotxdcp Tcp&yrov tIv xeiwcat TOC cip.e.c4.6ccuz Ap.cacc,
vete,: ai TaD.rtz 'rex pzca6czEvovzo: r2ç mot/ .xcd x21*--ic t s?; aCITIZtip

xal et; cduocztxtip, xcd ofkcco cru[uckvoarcat .r? Excac-ciacrapa atocxer.a.

A prea cinstitului i judechtorul Salonicului Harmenopulos dicOonar pe alfabet, cuprinzand verbele cari se scriu de obiceiu, in
care se arat5, caH dintre ele sunt intranzitive i caH tranzitive,
si dintre ele cu ce se construeste fiecare i ce insemneaza. La
fiecare 1iterI sunt puse Intâiu cele intranzitive, apoi cele tranzitive
cu genetivul, si in urrnà cele cu dativul i cu acuzativul, i astfel
se implinesc cele 24 de litere.-- Inc : 'AyciXAop.oct

Te,

xcdpco.

121 (613).
Sec. XVIII (1764-65). Hartie; 398 pag.; 19X14 cm. Cartonat. Dela Muzeul
de Antichitati; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

La inceput 5 fol. albe, nenumerotate.
Fag. 1. Xt5vc4c; -rixv71.; pi-ropcxfic xcadc mow.) xal &rcemptacv 'AXeEivapou TOO g drco
Rezumatul artei retorice.. pe intreb4ri
riispunsuri., al lui Alexandru Exaporitul Inc.: Ti &cat 7.1toptxi2.

Pe prima pagina, sus, citim : 1764 cox : (sic) 12 xelp 'Icodovou.
1764 Octomvrie 12, mama lui loan. Iar mai jos, de alt5. mAna:
'Ex Taw 'fn. iTc4 p o u EspoScom6vou. Apuatpfou 1768 71 'Iouviou.

Dinteale ierodiaconului Filaret din Silistra, 1768 Iunie 8.
La fine, pag. 394, este notita : 1765 cl)su. q.-1765Fevruarie22.

Pag. 395-398 albe.
www.dacoromanica.ro

69

122 (244).
Sec. XVIII (1787). HArtie; 87 fol. ; 23X17 cm. Cartonat. Dela Seminarul
Central.

La inceput 3 fol. albe, nenumerotate.
1. fob 1. Tixvw c5ntopodic elaccroycx StaxaxaMcc path irpgion iv
aixa Tp3-illacn Soap-vim.
InvAtäturA introductiva, la arta retorica,

cu aplicatiuni, impArtita in zece sectiuni. Inc. : "Anag Xóyo; pitopcxen.

La fol. 80" este notita : PEWpycoc 1787 IouXfou 5 : Gheorghe, 1787

Iulie 5.

fol. 81-82 albe.
2. fol. 83. 'Avawt5p.,ou 7cepi Prcoptxfic A
retoricii. Inc.: CH .ri-copcx.il iarcv i7CCGT741,71.

unui anonim despre

123 (437).
Sec. XVIII. Hârtie; 403 pag. scrise; 23X17 cm. Cartonat. Dela Muzeul de
Antichitlti; fost mai inainte al Colegiului SE Sava.

Pe pag. 1 citim: Kai taa 440 TO recopyfou Llointa, Eypack 1704.

,5i aceasta este a mea Gheorghe Duca, am scris 1704.

pag. 2-6 albe.
pag. 7 are titlul cu rosu: Ppap.p.auxii auvu9eraa =pa TOG Xoyttovitou xal aocpurirou Macrxraou xupiou xuptou Notoalittou TOO Ma-

Wpixou 'm0 ix ciospiiiv ririg eeTTaXfag. GramaticA compusä de
prea invAtatul si inteleptul daschl domnul Nicodim Mazarraki
din orasul Fere al Tesaliei.
pag. 8 albä.
pag. 9 incepe textul : Er7COM Si icpstg.
124 (470).
Sec. XVIII. Hartie; 318 pag.; 21X15 cm. Cartonat. Dela Muzeul de Antichitilti; fost mai inainte al Colegiului St Sava.

Pe pag. 1-2 diferite incercAri de condeiu si notita urmAtoare:
Kai TOSe Tcpb; Torg diXXoc; Etecpcivou MoX8a6(ou &up xai Tt at'yzoO xscpt
lypcicpn.

i aceasta impreuná cu altele este a lui *tefan din

Moldova, de a cilrui mânä a si fost scrisa..
pag. 3. TO aocpundcrou xal )oranc'ccou TCcapbg )1161v Mcx4Xoy To0,

InxiXXou Scaaamata nepi Tirig TO Xóyou auwcgewq.

www.dacoromanica.ro

A prea in-

70

nvatatului nostru pärinte Mihail Singhel invAt6.Inc. : ell 7-cep/ 'clg crungsco; rot
tura despre sintaxa vorbirii.
teleptului

i

X6you.

In josul paginei cairn notita : 'Cod T6Se (13aapitou Icvattou.
Si aceasta este a lui Filaret din Sinai.
125 (486).
Sec. XVIII. HArtie; 116 pag. scrise; 2*(16 cm. Cartonat. Dela Muzeul de
Antichitäti.

La inceput 5 fol. albe, nenumerotate. Pe pag. 1 sus cairn :
i aceasta este a lui Grigorie

Kat TOSe rpnyoptou lepoizoydexou.

ieremonahul. Urmeaza textul :
`11 ypap.p.ocrotil ETccativi tircot ypap.p.ce-cmcci 19.i.o.scc 70,71picrcce-ca tte668(p

Sccamccxt anocrupwearaca stod el; acciXecy Tcpotakic:rou z virs 'rim;
StaXexttmg 'cc xat 7Zpomroolg 'IAaphovoc Ktycacc KurcpCou EepoStacc-

axdaou xz tepoxiipuxo;.*tiinta gramatica, adic a. principii grama-

ticale asternute pe deplin prin metoda dialecticA si destinate
discutiunii, din arta didactic i practia, a lui Ilarion Kigala din
Cipru, ierodascál i ierochirix. Inc.: Tpatip.orccwil icnt Tixy71.
126 (595).
Sec. XVIII. Hartie; 450 pag.; 16X11 cm. Cartonat. Dela Muzeul de Antichit5ii; fost mai 1nainte al Colegiului Sf. Sava.

La inceput 7 fol. albe, nenumerotate.
1. pag. 1. Acoyoufou top 18pcpcbc -cixn ypaituzvoci,. Arta graInc.: Ppaplia-ccxii iatcy gvizetptcc.
rnatica, a lui Dionisie Tracul.
2. pag, 15. Incepe un manual de sintaxa greacä. 1:151PC4L; Tibv
Itpo-coottotio v 4Optov.. Sintaxa articolelor prepozitive. Inc.: 'Ey
irt )(pipet toO npotawcocoO ipepou.

127 (610).
Sec. XVIII. Hartie; 320 pag.; 18X14 cm. Cartonat. Dela Muzeul de Antichiati; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

Pag. 1, 2, 4, insemnAri gramaticale; pag. 3, 5-14 albe.
Pag. 15. eecZWpou ypap.ttoacxfi; throcycoll; Taw ak Ticraccpa, oh tpf-_

Too. Cartea a treia din introducerea gramaticalá in patru cArti, a
lui Teodor. Inc.: 'Ecpgirjg ai rzczeic 'thy cdrthy Tp6icov.

www.dacoromanica.ro

71

La pag. 131 incepe cartea a 4-a a aceleias scrieri :

eeol3Wpou

ypap.p.catxu asaytolig tb TiTaprov.

Pag. 252-262, 264 298, 300-317 albe.
Pe pag. 263, 299, 318-320 diverse note grarnaticale. Pe pag.
ultima. se OA scrisä, cu litere latine, insemnarea : Ctima Daniil
monachu Patmiu gramaticu. Averea alugarului Daniil din
Patmos, gramaticul.
128 (267).
Sec. XVIII. liártie; 207 fol.+3 nenumerotate la inceput. 21X15 cm. Cartonat. DAruit de d-1 D. A. Sturdza.

Pe primul fol. nenumerotat e notita: Kat 'thaS criN rotc

Xocg

inccipxst xvillia ilibv 'Altoo-sciXou ratopyfou Eyoupicp, 1827 (13e3pouar

Si aceasta impreuna cu altele este lucrul meu Apostol
Gheorghe Sguref, 1827 Fevruarie 5.
Pe verso al fol. 3 nenumerotat se al% notita : KV)p.a scal TOSE
ptou 5.

crbv Tag c1XXoc; NotoXo'cou nana Tatopytou Kaxil. Si aceasta impre-

unA cu altele este lucrul preotului Nicolae Gheorghe Kaki.
Mai jos o alta nota de posesiune din 1824 Iulie 20 semnat4 de
Anastasie Rigani Sguref.
fol 1. `Epplvefa e% Tb .thracrsov Troy s% tgaaapcc '01; ypaigia.cosfic
TO xupiou esoac1you I'14 cpaonovnesiaa xciptv Tthv cpcXop.,a06v TCMpet

A cevcilX liovaxo0 Top Ilatplou. Talmacire la cartea a patra din cele

4 ale gramaticei domnului Teodor Gazis lucrata pentru doritorii de invittatura de cAtre Daniil cAlugarul din Patmos. lnc.:
'Ercc6aXXo1lvtp Tb TiTapTov ckvarrigat.

fol. 202 p5m6, la fine albe.
129 (471).
Sec. XVIII. Hartie; 210 pag. scrise; 20X14 cm. Cartonat. Dela Muzeul de
Antichitati; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

La inceput 1 fol. alb.
pag. 1. Osoaclyou ypap.p.atmirx sEaccroM TOY a% Tiacrapa ..cb Ti-

Taptov.A lui Teodor cartea a patra din cele patru de introducere gramaticala. Inc.: Aarthv xal nap/ GlAngs(4.
Textul este insotit de o sumrt de note explicative pe margine.
Pe prima pagina ni se spune a textul este compus de Teodor,
iar notele explicative de Gherasim, fost profesor la scoala din
Patmos.

www.dacoromanica.ro

72

130 (505).
Sec. XVIII. Hârtie; 364 pag. scrise; 23X16 cm. Cartonat. Dela Muzeul de
Antichiali; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

La Inceput 4 fol. albe, nenumerotate.
'Apxt aiv ser) Tthv gporrtipitew Taw nap& TOG Crocpurccitou xc

Xo-

renciTou xupoO Mayo* MoaxonoUXou ScopOtoeivtwv.Inceputul, cu

Dumnezeu, al intrebarilor oramduite de prea inteleptul i invatatul domn Manuil Moscopulos. Inc.: 'ft &arc 7rpocrwata.
131 (545).
Sec. XVIII. HArtie; 188 pag.; 20X14 cm. Cartonat. Dela Muzeul de Antichitäti.

1. pag. 1. 11patt,p,catx-1; tixv% csóvociAg. Rezumat al artei gramatice. Inc.: rpocillieotil go-cc Tixv7).
2. pag. 89. eip.cacc Ag coi ocporcOaou 'A)4civ8pou xcti nac:s6iv int=wan) &pia.= ScSocaxiXou ypap,v,a-axlg, (nth TO crocpcAor.unciccoo xoc-

Orlyyrcoa xupfou l'uopyiou 7CapaSoOircoc iv Tt .qg iv Bouxoupecniy
oa3Oevuxu dxcaripig: gni vii; t,sp.oviccg coU crocporcitou oio0 casop 'AXe-

UvSpou NcxoXciou poe6civaz iv gtec nip.nvp cç SetYthpa; dycoa it

Teme din gramatica prea inteleptului
Alexandru, profesor at tuturor stiintelor, predate de prea invatatul profesor Gheorghe la kccademia Romneasca din Bucuresti,
pe timpul domniei prea infeleptului fiu Alexandru Nicolae Voevod\ in al cincelea an al suirii pentru a doua oarl pe tron.
To0 0p6vou (iva6Ccavog.

Tenie greco-eline.

pag: 187-188 albe.
132 (600).
Sec. XVIII. I-15xtie; 78 fol.; 16X10 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

La inceput 4 fol. albe, nenumerotate.
fol. 1. 'AXgivSpou ger picog TOG B4ccv-cfou /cep/ ypap.p.oacr* auvTgeon xoccdc T?Z &xt

pipl

co

X6you.A lui Alexandru dragoma-

nul din Bizant despre sintaxa gramaticala dupa cele opt parti
ale vorbirii. Inc.: XpUlleOcc Tor; npo'comaxorc dipOpocc.Este sin-

taxa lui Exaporitul.
www.dacoromanica.ro

73

133 (70).
Sec. XVIII. Hartie; 76 fol.; 20X15 cm. Cartonat. Dela Facultatea de Teologie.

Cuprinde tálmácirea gramaticei grecesti facutit de Sevastos
Kiminitui, dup5, gramatica lui Apollonios.

Pe fol. 2 cetim aceste 2 notite de rn'aini diferite:
'Ex tcov ToG '1-1Xccaou Mocvccacr.
Nov SA Efrrevsfou EoutteAcdnoo.

Dintr'ale lui Eliade Manasse.
Iar acum a lui Eugeniu SumeliotuI.
134 (461).
Sec. XVIII. HArtie; 572 pag.; 21X15 cm. Cartonat. Dela Muzeul de AntichitAti; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

La inceput 6 fol. albe, nenumerotate. Pe verso al celui de al
6-lea, cetim titlul: Xe6cotoO Tpoac4ourctou 7T0CpCiCpp0MCg sEg viiv TO
'AnoXXcov(ou ypec[tp.occotilv.
A Iui Sevastos din Trapezunt tMm5.cire la gramatica lui Apollonios.

pag. 1-9 prefata.
pag. 11-21 tabla de materii.
pag. 23 incepe textul: "Ayocv Scacpipec.
135 (86)
Sec. XVIII. Hartie; 160 foL; 21X16 cm. Legat cu piele. Dela Facultatea
de Teologie.

Tractat de gramaticá greacä. E caietul de insemnari al lui
Sevastos Kiminitul, cum se vede dintr'o scurta, notita pe fol. 3":
Lw,ecopmccipcov Es6co-toO.

136 (58).
Sec. XVIII. Hartie; 103 foL; 26X19 cm. Cartonat. Cumparat. Post odinioar5, al lui C. Bolliac.

EinTop,o; sEaocroyil Tt; 4oc6cx76 yXdxscrri.ScurtA introducere in

limba arab&

E un tractat de gramaticä.
www.dacoromanica.ro

74

137 (631).
Seo. XVIII. Hartie; 288 pag.; 17X10 cm. Legat cu o foaie de pergament,
pe care se afla un text grecesc din sec. XIII, probabil bisericesc. Dela Muzeul de Antichitä0; fost mai 1nainte al Colegiului Sf. Sava.

Cuprinde o gramatic& Italian& in greceste, urmat& de un scurt
vocabular.
Textul incepe la pag. 9: Mit 9oSog 80; vec tuati scvdc; tv 1-coacxhv
yX6craccv

TCEpcixouact

8X-tiv Tip ipacplicacxtv xcz/ vcxpbv Xetxbv th

bccoob; Sccabyotn. Metod& ca sä Invete- cinev& limba italianä, cuprinzánd toatA gramatica si un mic vocabular cu destule dialoguri.
138 (295).
See. XVIII. HArtie; 123 fol.; 21X15 cm. Legat cu Iemn. La legAtur5, s'au
intrebuintat foi dintr'un manuscript turcesc. Dela Seminarul Central.

La inceput 3 fol. nenumerotate.
Pe verso al primei scoarte si pe primele fol. nenumerotate sunt
chteva insemnäri, dintre can singurele importante sunt urm&toarele:
Pe scoartA:
US' &too 7c6cpuxav Xpucrc'cveou ki.ogavt.tou.
"Oart; ricycptxr.in TOOT() Acc6iov &pet,
Nec
Tip &pecv 7CGCTipow ,asocpcipwv
Tvecc (?) cruvccOpoccebtow iv 7c6Xec Ncxcciwv.

Adicä: Aceast& carte este a mea Hrisant din Dimitzana; eine
o va lu& fur&nd-o, s (aib6) blestemul stintilor pArinti adunati
aici (?) In orasul Niceenilor.

Pe primul fol.:
ToGTo -cb 13c6Xorov (sic) rciXec Top Xpuadcv0ou fepop.ovo'cxou IleXcn-covvnatou.
Aceastä carte este a lui Hrisant ieromonahill din Pelo-

pones.

Iar mai jos :
civecPtoG

Kocl TOas npb.; torg cfUot; XpoucivOou lepop,ovcixou
dpxcp.ocv8pftou xupo0 Xpuadcveou HeAarcovvnatou.

aceasta impreunä cu altele este a ieromonahului Hrisant, nepotul
arhimandritului domnul Hrisant din Pelopones.
Restul foilor nenumerotate e alb.
b7c' bcpcv nivaxo; Etrouv axaca
Tan, Ts &Tat:6v xczl vv uyxecplwov EZSCov TOY kipdawv.CAteva, ob1. fol. 1. Hocpccantletiop.ccti nova

-co0

servatiuni la tabela de subt ochi, adic& scholii ale felurilor de
www.dacoromanica.ro

75

verbe simple si compuse.Inc.: 'Arco:ve dp.iXec 'LOC th t'n; crundcgstog

Explicari de naturä gramaticala.
2. fol. 25. til vet& cç 7cpocrrixceicrn; dxpc6stag xl Talipoug o.uvro[flag xccescrtrixura ma May xexpcpin TeroXorra, 6Xocrxspix Te cd-cco&p
to ),6you' EpconcrOstacc ix TcoXXtbv xcci cpcXarcomOsicra xdpcv -cCov npenonerpon

Xoy( cc xcci Meat; dvccyxodcov tcv0v xavOvcov el; Tdc &cab

p.ccevabv x(re ipkvjacv xcI

7c6xpcacv. Tehnologia foarte judecatA

alatuitá cu exactitatea trebuincioas i cu toat& scurtimea, si
expunerea intreag& a catorva regule de folos, privitoare la cele
opt pArti ale cuvantului; adunat& din multe i lucratA pentru
elevii incepAtori pe intrebäri i raspunsuri. Inc.: Tr iaTt ypdp,p.o: ;
fol. 111 pan& la fine albe.
Pe scoarta ultim& piste socoteli far& valoare.
si

139 (541).
Sec. XVIII. Ilartie; 158 pag.; 20X15 cm. Cartonat. Dela Muzeul de Antichitati; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

Pe scoarta iniial, precum i pe pag. 1-2 diferite notice far&
valoare.
1. pag. 3. Hap/ xavOvcov dvolid.cm xat f5nriv.ov.Despre regulele

numelor i verbelor. Inc.: "0-cocv evat

15

kilyoucra.

2. pag. 7. Ma aUvocpcg ypattlicercxt ix accEpOpcov.Nou tractat de

gramaticá dap& diferiti. Inc.: IIoXXol TcaXctxtbs.
Textul se termin& la pag. 154.

pag. 155-158 contra diverse notite gramaticale i lexicale.
140 (40).
Sec. XVIII. I-15,rtie; 418 fol.; 20X15 cm. Cartonat. CumpArat.

E un manual de stilistic a. si frazeologie greaca.
1. fol. 6-59 tabla alfabeticA de materii.
2. fol. 60. (13pdasow akqvcxcliv cirth i6SopArixowca Tpuliv cruyypcapicov
crovicXentivcov xal el; xocveug TOrtoug xcccecrcpeTivtov 3c6Xtov eocpeXcp.thTOCCOY StOd dvcxyxccc6Tatov, o
phvov TOE; TCpo6e6rptócrt pAkcccig, caXec

at

xab ccinotg T01,-g eg axpov 7CCGC6atocc iAnXcex6ac xocOrirrcarg, iXX7ivccrci
auyypeccpuv pIXXoucrw.
Inc.: 'EwrcoMto 'mac ToG axono0.
Carte

de fraze grecesti adunate din 73 de scriitori

i insirate dui:A

locuri comune, foarte folositoare i trebuincioas6, nu numai scolarilor inaintati, dar chiar i profesorilor ajunsi la capatul inv&triturii, dar caH vor aye& sä scrie greceste.

www.dacoromanica.ro

76

Pe fol. 3r 3v sunt doul poezii ale lui Nicolae Constantin Belgrädeanul, relative la aceastä scriere.
Inc. (fol. 3): Tper; Tcpb;
fol. 3v : AUxer;, Baprvs, Xst.xbv ypic.pcx; plya.

Tag ETCTixtg Sixa.

141 (236).
Sec. XVIII. HArtie; 518 pag.; 23X17 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

La inceput, 7 fol. nenumerotate; -primele 3 sunt albe.
Pe fol. 4 citim : NotoXiou Kawatowstvou 86xcc cr-civc Tccactocot se;

Thy pf6Xov. A lui Nicolae Constantin zece versuri politice privitoare la aceastA carte. Inc.: Tpsr.; Tcpb; Torg invixt; Sixcc ot 1.)yypc:ccper.; cç [3(6Aou.

Iar mai jos: eS-.1; gx vi; pc62,01.) &vcIwult.ov lagtxbv Ssziatcysov xcce

Ca din partea cartii zece versuri iambice anonime, pe intrebAri i räspunsuri. Inc.: AOxer; Bocp(ve, )gmbv
ipananóxptacv.

TP*; gym.
Pe fol. 4v-6 indicele pe alfabet al tuturor autorilor utilizati
la facerea culegerii de expresiuni. Fol. 7 alb.
Pe fol. 8 sus se afli notita: Kocl cOSe abv Tor; (Wm; 43:XoHiou
Ispop.ovdcxou Ifeptcrtspircou.

asta Impreun& cu altele este a

ieromonahului Filotei Peristeriotul.
Manuscriptul cuprinde o culegere de expresiuni din 73 de scrii-

tori vechi. Textul incepe la fol. 8 :

Too peXTtcrcou 7CMpatpirmw,

Ilicittov.

142 (310).
Sec. XVIII. HArtie; 836 pag.; 20X15 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

Este un fel de frazeologie greco-elinh. Pentru cAte o expresie
greacA vulgara, se dau o sumil, de expresiuni echivalente din greaca
veche.

La inceput 3 fol. albe, nenumerotate.
pag. 1 incepe textul: 'Ep.7coSit) 'Ma TOO CrAorcoG. To0 13eXricrrou
rcapoczpinecv. Colectia se termina la pag. 706. Paginele 707-718
albe; pag. 719 pânä la fine tabla alfabetia de materii.
Pe ultimele 2 fol. extrase ii notite Para valoare.
143 (247).
Sec. XVIII. Hartie; 234 fol.; 23X17 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

Tractatul de retoricA al lui Coridaleu. Inc.: Ttv gp.cputov too
Out.day xczl Icpsatv.

www.dacoromanica.ro

77

144 (312).
Sec. XVIII. Hartie; 286 fol. scrise, plus 6 albe la inceput; 22XI6 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

Tractatul de retoricrt al lui Coridaleu. Inc. : Tip gp.cputov
Ou

teat-

xal 'e'cosatv.

Pe fol. 234 gttsim urmAtoarea notità: Kai TOO's tuycvs

v Et!)-

yevtou Espor.ovdcxou TOO ZoveXcthTeu xlita abv tor; cVdLoc; pc6i/otc,
Xiro coin TTI Aorxt REO68cp eeocpaou TOO Kopa0aXECog xai ref Tcepi
(pat)* axpoiceto; to5 aO'coG Tip' TS 7.spl yevicstog xoi cpOopezg ako
Tokou .041 t Itspi oUpocvo0 xca 'imp! tFux:74g Tcpczyciocceic TOO ccircoii, xat
ref sEcocron '1; Xoindrig ToG Eouyaoupil xal ref EUyevEou to BouX-

y4stoc oytxti-. 1768 inpraMou 7cpcircri. Si aceasta este averea iero-

monahului Eugeniu Sumeliotul impreuna cu celelalte cArti si
anume : metoda logica a lui Teofil Coridaleu, fizica acroamatica
de acelas, despre nastere i pieire tot a lui, i tratatul despre
cer i despre suflet al aceluias, i introclucerea logicit a lui Sugduris i logica lui Eugeniu Bulgarul. 1768 Aprilie 1.
145 (397).
Sec. XVIII. Iiiirtie; 336 pag. scrise; 27XI9 cm. Cartonat. Dela Muzeul de
AntichitMi; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

La inceput 5 fol. albe, nenumerotate. Pe verso al celui din
urmik din ele este notita : 'Ex Taiv Ton Hapeev(ou ourLeckou, acpen.

Din ale lui Partenie Sumeliotul 1778.
Pe fol. 1 sus citim : Kai TOSe Tcpbc Tag 6,XXotg ix tiov ToO rstopytou uto0 NcxoXc'cou. Si aceasta pe langA celelalte este dintr'ale lui

Gheorghe fiul lui Nicolae.
Manuscriptul cuprinde tractatul de retorica al lui Coridaleu.
fol. 1. HpooCticov sk Tip pi-copcxiiv T6xvviv.
Introducere la arta
retoria Inc. : Tip Ev.cpu.cov gntOuplav xai gyeacv.
146 (453).
Sec. XVIII. Ilttrtie; 267 pag. scrise; 21X16 cm. Cartonat. Dela Muzeul de
Antichitati; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

Pe scoarta Intâia, precum i pe pag. 1-2, tipuri de scrisori.
pag. 3. Tractatul de retorica al lui Coridaleu. Inc.: Tip Ep.putov
iTueui.tiav r.cd gyeacv.

www.dacoromanica.ro

78

147 (506).
Sec. XVIII. HArtie; 188 pag.; 22X16 cm. Cartonat. Dela Muzeul de AntichitMi; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

La inceput 6 fol. albe, nenumerotate.
Pe pag. 1 sus citim: 'Ex v.-6v Too (I)accpitou EepoScax6vou T00 ix
Apt 50-cpcq kiintptciSou, agy Mcdoui9..Dintiale ierodiaconului Filaret Dimitriadi din Silistra, 1763 Maiu 9. Aceeas notitti, re-

vine la pag. 61 si 129.
1. pag. 1. lIpookuov ek 'cip PicopExip Tiprp. Introducere in
arta retoria --Inc.: Tip gp.cputov &luau/I/co xcci icpeacv.Este tractatul de retoricA al lui Coridaleu.

pag. 59-60 albe.
2. pag. 61. eiac;

IrcopcxGov uvthv xxvcivcov Espoxiiput piaccrcoc crup,62AXoplvcov, ollg ix As Accci.viSog cpcovfx 6 iv Eepoaccovivocc Mccxcipco;

ak Tip EXXiach pcovt, ciTcccvlbpip.avog -co% cpiXoXóyotg 7cpoti07.6.Sta-

bilirea câtorva, regule retorice interesand mai ales pe oratorii
bisericesti, pe cari ierodiaconul Macarie traducându-le din limba
latiná in cea greacä le-a propus doritorilor de invä-caturä. Inc.:
Mcxpec cppov.goucav ot pi-copeg.

pag. 126-128 albe.
3. pag. 129. `1317-c0pcxil MeXeTtou TO 'Aenwilv. Retorica lui Me-

letie al Atenei. Inc.: MaXoucrcv 6pACcoo ypcapecv.
pag. 184-188 albe.
148 (458).
Sec. XVIII. HArtie; 500 pag.; 23X16 cm. Cartonat. Dela Muzeul de Anti-

chitati; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava. Pe prima scoartà se ail&
o ornamentatie in aur, reprezentând rastignirea lui Isus.

La inceput 3 fol. albe, nenumerotate.
1. pag. 1. Tractatul de retorica al lui Teofil Coridaleu. Inc.:
Tip gp.cpu.cov incOuplccv xca gyeacv.

2. pag. 245. 'AAeNv8pou Too gcacogirCOU (sic) oUvogn Tixvw
ktopcxfig xocrec Itsoacv xxi. &Tc6xptacv.A1 lui Alexandru Exaporitul

rezumatul artei retorice, pe intrebAri si raspunsuri.Inc.: T/ &au
(57-trop Do).

www.dacoromanica.ro

79

149 (81).

Sec. XVIII. Hartie; 65 fol.; 21X15 cm. Cartonat. DAruit de Ministerul
Cultelor.

fol. 1 alb.
fol. 2. nvocpcc Tip% rs.nTopo* xaTet rceOcitv xcci &7c6xpcatv, 'AXeLI<LBoio-x.aXac>. TI acrct plTopcx*

c'cvSpou Too g 'Ano

Rezumatul artei retorice pe intreb6.ri i raspunsuri, al lui Alexandru Exaporitul.
Necomplet.
150 (46).
Sec. XVIII. HArtie; 406 fol.; 23XI7 cm. Cartonat. Din biblioteca Episcopului Melchisedec.

1. fol. 1. Tixvn (57optxii. TZ that

(571toptxt, 7g6Osv iovotuicren,

Tai4 6l.tougec xat Scoccpipa 47rb Tip StaXax-axilv.Tractat de retorica.

Ce e retorica, de unde a fost numit& in ce seamära si se deosibeste de dialectic& Este tractatul de retoricA al lui Damodos.
albe.
lipe4c; r2c Taq (57Iropotecg ipmvefccg %ate( cruvtopiccv auv-

fol. 325-334
2. fol. 326.

'weer= nape): TOO StaacmciXou xuptou Boterctou Aap.o8o5. Inc.; 'ErcaSt

'rç Prcopcxfig tez

p.a01)1/0CM.

Aplicatiune la tálmAcirele retorice,

cornpusa pe scurt de dascalul domnul Vicentiu Damodos. Pe
scoarta finala cetim: AceastA carte este dreaptä a paxintelui ermonahului Cornilie. 1829 Ghenare 28. Domitian Staret.
151 (547).
Sec. XVIII. Hartie; 716 pag. scrise; I9X14 cm. Cartonat. Dela Muzeul deAntichitMi; fost nai inainte al Colegiului Sf. Sava.

La pag. 20 se aria titlul `137Tropoct crunsOsicra noya ro oyanciTOO Bcxevrtou Ntat.wao0 to liecpaanyticog.
RetoricA compusA de
prea inteleptul Vicentiu Damodos Cefalonitul.

pag. 21-41 au tabla de materii ; pag. 42 alb& Textul incepe
la pag. 43: U. that f5n-coptx ;
Pag. 3-19 albe.

Pe pag. 1 2 se aflä urmhtoarele notite
plpa; &rya04iric ToO Teocraou el; Tobg reSi KotacBeg xat !Ina

acgn l'errcep.6plou xe ktipa 7thp7Ctii etipqc bra6v .q;
XtcsOn 6

www.dacoromanica.ro

08
31Apat. 5oocirric Anoltk is1m3N nolci9
4a.r)a, '5vc33aLo?
Socha, 5u..a..y? oon.. clo!osoc9d, 529 Aga, A919oo .AoaL91

iqrim

nolc39113111.31 'Lc%

idp-14 'll_xz7c3nN

3A712

ttofTeocbq pox

9 -932

52)10 50AFrImAzd2

57conlocht 57olvozog 9 AO)Xdp 5(41.p9oloy 5kxopyoxIN

54a,

.5olooa

tqfir no;d9Tkoaltoc
A94.91-1? 513 AD? Aly9ll 9 Sttio,ox 1-12c)31 5IL3chj
pox 520Inconpoltm k03.(TP311, 523 co. X92211. 'Isolavoz A3s:m:394 zal3aL2 523 go..
losopAox non. r.Aopotcyi Q02. Fx.oa, no,pockol
(403 no/d9Tko3.x0,
id3114, `tau11331. ts-Opt1)2? 9 2pnrizX
5P 934 91
113(39:73d ?MC A3A11? clelp Goaxpo 5tcd)n314 9 5talopx7orlpom c?aLp

-2.!?adtoosoliv

5zwoot oorloAQoa.

?trbox 5Ppra sxtlorlo?

statsg

no2c)-lconco, k 39I4/9X? 934
Anol!.4 Aold(Itioox 523 Ts :,oi,vox
Q01

Af4.1

6g 5,ociT4
Aly911

ri

?7ox

ickigt

Aga. tzotptnso

obc4o.n32

A3331x3a.

hrtno no2d97-Imaiso, '27 idr14. '1112da. A3MQ0311.22 9 ?yag 5aa.A3c1o? losco7X3;
Fox (II Ao7dcoonq (19A?).2 ShripyD23,7 9 wripo, 5pyrooN
tc2rfgo noldgrima.xo, "57 bd3TP.L i,(13-4.027c3Z11 393(396? lo3997ox op72 Xopyli
54ar1 9 5917ca9ytufg; Soorl 5ttaqocloo Soldolkdj nod2Aop.pu-c Z-Apsd -30g
57o29g (-49d9rico1xo, 'oox ic3314 'CLI2c31 3c3t4,2L? Atp. .AZX9OX no2clgriconso,
'3x idrgt 'th2p99:o.c 3d42t? opo.. v7,19oo,
no2d9rimixo, (" il:331gt 11110-132L Asrboxfp.rg pi cp. ppyp 523 -x9onacolm
5147-1

.71oim
dmoogpox 53amorox Asolax? Avrixt9artox,3 523 -oacjv
'9 no)d9rhoN o'oc3rIc Ilzoldox 523 -71
xsiott, get,),911X31f, eloYq21)
noy39.113oK

roold97y

5z,:37,9

oo

70,74714,

52

'8 nolc39thoN

J. o'oc334 obc33a,c132 529

toydoll

5-7odc,9

'8 -ox

112.3do., 529 'In7plchioaqv hic) '6
no;d9r10
ood34
liodo..3a. 523 onttopd:ox '57z7ptLyxxa, 5ood(z) 'L noaLs9 531AONchr Aron ci. .,1?oyp
5,g1.430970 u.n201-1 311 Aga. Ak9771Ljn111L7ON ?7.7X Tri Aga. 4A32:0!),13T1 1.12C?

clo3i9119 2

A3TIX)91./.A

idA,

r)2

no2c39Thom
aa,

tap:,

3

(10I(1!),(19T1 Le.231-1
o'oc33r1,t Daarripaz,

21.X0A 1XrAOX 523

31-1

Aga,

Martmcao 09odaLTIR A9 523 AoofLooya

Asrloorl.px 7x3yx31-131 523

'7IpatoondooN

5x,c392

601

'pz,:p

57ock.9

'gr

loc4r14
7x),mox 523

no3c597-13coxr.

Usxmodzi.E. 7x2yx31-131 523 rook-L '7x:ppoN 52ock9 `8 1 aa.r229
'76,oynoXnoaLR: soodcli '6 no;c391-13oK tc obc41-1,c eraop99oox 7x2yx3r13,1, 529 -v1
`1,1crixna.o 5=4,9
Ilicoo ?chat Sopa. 9 527dc-,9 5(43.. SonicnA Sonmottchal, A91.
Mpoetcop 523 5.10x02.0di AsTizoyth 323 4629171%311(0, nold9Thom
oOttric

axmcklx ?chat

57ea,

8 zd92

i

5dT

A31-looytk 523 71.so?dooxoog

vrei voaoonpval aolsoog :!..rpuulasu!
89LT o!antuoldos gg Ut tz op Tor 'el apnsvaD do Tlyp !z
Isoj smou!
nolo aoll§rra
oInm-!pox p vdnp !oup opz
T

www.dacoromanica.ro

81

adic5. 30 Septemvrie, Marti seara, a fost inchis §i al doilea elciu
al Ru§ilor in acela§ loc.
1768 Septemvrie 28, in zi de Dumineca, s'a facut dragoman al
irnpAratiei arhon logoffitul Nicolache Hutu.
1768 Octomvrie 6, a intrat in Tarigrad hanul Criunului Gherei,

§i ductmdu-se in-Wu la Capigl-bap, s'a intors pe urm5, la conacul säu aproape de Eski-Serai.
1768 Octomvrie 9, in zi de Joi, a fost scos Hamza Pa§a din
vizirat §i s'a facut vizir, in locul lui, cairnacamul cu numele Nisangea Pasa(?).

Hamza Pasa a stat vizir 29 de zile si in ziva de Luni 13 Octom vrie a plecat din Tarigrad cu obisnuitul sekterè? (in traducerea
greceascii xcaiipcov ?) la Hania.

1768 Octomvrie 14, in zi de Marti, a murit Veli Efendi *eikIslam §i a doua zi s'a facut *eik-Islam Osman Mula.
1768 Octomvrie 17, in zi de Vineri, a irnbracat caftan de bei
al Valahiei prea inaltul nostru stilpan Grigorie Alexandru Ghica
Voevod ; la 21 Octornvrie, in zi de Marti, a luat cuca ; la 25 Octomvrie, in zi de Sb.robiatii, a luat tuiurile.
Octomvrie 30, in zi de Joi, am iesit cu alaiul la Cuciuk-Kjoi.
Noemvrie 1, in zi de Sambittä, plechnd de acolo, am poposit
la Bojuk-Cekmece, 6 ceasuri departare; Noemvrie 2, ziva Dumineat, la Silimvria, 8 ceasuri ; Noemvrie 3, ziva Luni, la Ciorlu,
8 ceasuri; Noemvrie 4, ziva Marti, la Burgas, 9 ceasuri; Noemvrie 5, ziva Mercuri, la Patruzeci de biserici, 7 ceasuri, unde
lAsilnd tot alaiul domnesc cu Capigi-basa §i cu Beizadeaua, am
pornit cu cal de po§ta (rnenzil), impreunit cu domnitorul, inainte
spre Valahia.
Noginvrie 6, ziva Joi, am prânzit la Fake, 12 ceasuri; in aceea§
noapte am conacit la Carnabad, 10 ceasuri ; Noemvrie 7, ziva
Vineri, prânz la Ceali-Kawak, 8 ceasuri; in aceea§ zi conac la Buhular, 9 ceasuri ; Noemvrie 8, ziva Shmtata, prânz la TaseziKjoi, 3 ceasuri; in aceea§ zi, pe la ceasurile 6 seara, trecAnd Dunarea la Turtucaia, am ajuns in Oltenita ; Noemvrie 9, ziva DuminecA, pe la 8 ceasuri din zi am ajuns la Vacrtre§ti.
152 (687).
Sec. XVIII. Hartle; 274 fol.; 21X15 cm. Cartonat. Cumprat.

Fol. 1. Actp.coSo0 friTopcx#1.Retorica lui Darnodos. Textul incepe la fol. 3 : 11606v ciwo[tc'cabl el f5r-i-copcxii ;
B. A. R. Manuscripte L.recesti.

6

www.dacoromanica.ro

82

Pe fol. 1 gasim urmatoarele doutti notite: 'ESdO)7 iv BouxouS'a legat (manuscriptu)) in Bucuresti in anul dela Hristos 1754 Martie 14.
Iar rnai jos : Ka/ T6Se 7cpk 'Lac os),ot; Toivvou rewpriSou.
ti aceasta pe Iângt altele este a lui Joan Gheorghiadi.
Ultimele 2 fol. ale manuscriptului sunt ocupate cu sentinte
maxirne de prin scriitori vechi.
pmcfcp iv gTEL ecrth Xptcr-ro5 atpv3 Mapt(ou ta.

153 (509).
Sec. XVIII. Hattie; 283 pag. scrise; 21X16 cm Cartonat. Dela Muzeul de
Antichitliti; fust mai inainte al Colegiului St Sava.

La inceput 3 fol. albe, nenumerotate.
Pag. 1. Rept kicopcxU Tim; at5yrop.o rcapaoats napi tori coycoTX-mu xal Xoycorcirou xupEou xuplo..) repzafp.ou Eepop.ovoixou BXcixo.

TO5 Kvq-cbc, tori Taw inca-cv.t.ibv 6:mp2cori ix8o0a.7a. Scurtiti invti-

tAturiti a artei retorice, datiti la 1umini de prea inteleptul si invAta-

tul domn Gheorghe Vlahos ieromonahul din Creta, dasciil de

stiinte. Inc.: Ta

rijg .07rsopcxN 6vop.a.

Este un tractat de retoriciti in 3 citirti.
154 (596).
See. XVIII. Hartie; 272 pag.; 17X11 cm. Legat cu lemn. Dela Muzeul de
Antichitiiti; fost rnai inainte al Colegiului Sf. Sava.

La inceput 4 fol. albe, nenumerotate.
1. pag. 1. 'Exhacc ktopcxthv ttvtirv xxvóvapEepop4 p.iXtatx criv.paXXovtov, GI% ix -EN XattvESo; cpcolg 6 iv tepoStax6votc Maxcipto;
Etc ttv aXacc cpcovtv earavOcaOcp.evo; Tag cptXoA6yot; 7cpo507pcs. Ex-

punerea crtitorvii regule retorice importante mai ales pentru predicatori, pe cari ierodiaconul Macarie traducAndu-le din limba
latintt in cea greadi le-a oferit iubitorilor de invAtAtura.
Inc.:
MmeX yeovtiCoucnv o! Kcopeq.

2. pag. 151. Rept TO 'nth; Set Op.:X[av ypciTstv.Despre chipul

cum trebue scris un discurs.Inc.:

Amax; 61.m.X(av ypdapetv.

155 (400).
Sec. XVIII. Hartie; 168 pag. serise; 23X18 cm. Cartonat. Dela Muzcul de
Antichitati; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

Cuprinde un tractat anonim de retoricii. 1415.r5, titlu. Prime le
vorbe sunt 'Div iv ktopcxt glit ycz irCollv ciyxtvom.
Sfarsitul lipseste.
www.dacoromanica.ro

83

156 (82).

Sec. XVIII. Hârtie; 51 fol.; 22X16 cm. Cartonat. DAruit de Ministerul
Cultelor.
1. fol. 2. ToP crocporcc'etou xupEou ezo:paou Top' KopuSaXAiwg ToP tio-ce-

pov Stec Too &tot) xai Rovavco0 ayorkta-co; OsoSoar.ou [te-covop.acsOiv-co; gxholg rcepi in:crcoXtxthv -enccov. IIpoof[tcov.
Inc.: Tfl; incatoXfig

A prea inteleptului domn Teofil. Coridaleu, care mai thrziu prin haina santä calugtireasca s'a numit Teodosie, expunere despre tipurile epistolare. Introducere.
Necomplet. Comentat pe margini.

781i ply th 8711.tottx 6v.

2. fol. 21. IIpooktcov c Tic crzciascg. Inc.: eIxaveog nepi Tetiv neoyul.tvaap.civ.ov ToP 'AcpOoviou gaxpc6Waav-cac (sic).
Introducere la

pregrttirile retorice.

E un tractat de retoricA, probabil tot al lui Coridaleu. Necomplet. Comentat pe margini.
157 (711).
See. XVIII. Hartle; 32 fol.; 30X21 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

Fol. 1 un scurt text turcesc.
1. fol. 2. ToP cocpurcitou xupiou esorglou too* KopuOaXXiwc tori Patsati ToP
ou wcl povaxotoo axiiitato; eeoSooiou ve-rovop,aa9ivTog gx0eat; nepl inccrcoXEViiv tt.'actov.
A prea inteleptului domn
pov

Teolil Coridaleu, care mai tarziu prin sfanta haina cAlugilreasca
Inc.:
s'a numit Teodosie, expunere despre tipurile epistolare.
Tfjg inco-coXfig )SO

v.

Pe acest fol., sus, citim : Kai zdOs p.stac tthv 6XXon Zaxapta Eei aceasta impreunA cu cele'AX6avrcovopiou.
pcacca6vou tori

lalte este a ierodiaconului Zaharia din Alvanitohori.
2. fol. 28. 0 scrisoare a lui Coridaleu catre Chiril patriarhul
Constantinopolei. Inc.: TgFcec xat tha.

3. fol. 29. 0 scrisoare a aceluia§ dare Sophianos. Inc: 04
Cacameg.

4. fol. 29. 0 scrisoare a lui Maxirnos
Marrunios critre David
_
Ihischel ('EaxeXicp)

Inc.: Mil paacXer 7Z0Zi.

5. roi. 29v. 0 scrisoare a aceldia§ dare cuviosul Samuil.- Inc.:
A6youg Ae5ytov enacbipeopac.

6. fol. 30. 0 scrisoare a lui Coridaleu dare Dionisie Macri.
Inc.: Er rip Trate met vPv.

www.dacoromanica.ro

84

7. fol. 30v. A aceluias catre acelas. Inc.: E ao yivocTo.
8. fol. 31. A aceluias dare Nicodim Metaxa. Inc. ; 'Exec St
Sgc6v.

fol. 32 alb.
158 (288).
Sec. XVIII. Hartie; 97 fol.; 22X16 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

Pe scoarta i pe foaia initiala nenumerotata, se afla o suma de
insemnäri, in parte sterse, fat% nici o valoare.
fol. 1. Titlul general lipseste. Manuscriptul cuprinde foarte multe
tipuri de scrisori, pentru diferite ocaziuni i pentru diverse persoane; este un fel de stil epistolar.
Catre sfArsit, fol. 76 sqq., afara de tipuri de scrisori, gasim
titulaturile diferitilor mitropoliti, episcopi, inalti functionari, precurn si modul in care trebuesc incepute i sfarsite scrisorile
can Ii s'ar adresa.
Pe fol. ultim iaras insernnari fara valoare.
159 (67).
Sec. XVIII. Hartie; 75 fol.; 19X14 cm. Brwt. Dela Facultatea de Teologie.

1. fol. 1. Manual de teme. Contine o serie de bucilti in greaca
modern i traducerea lor in greaca clasica.

2. fol. 48. Un manual epistolar, cu modele de scrisori dare
diferite persoane inalte, mitropolit, episcop, etc.

Fol. 73-75 tabla de materii a partii a doua.
160 (296).
Sec. XVIII. Hartie; 245 fol.; 21XI7 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

Inceputul lipseste. Primele vorbe sunt: Ttv csamiplocv trig cidur7i; aou.

Tot manuscriptul cuprinde un mare numar de terne, adica texte
i servind

neogrece urmate de traducerea lor in greaca veche
ca simple exercitii gramaticale i stilistice.
161 (385).

Sec. XVIII. HArtie; 552 pag. scrise; 32X22 em. Cartonat. Dela Muzeul de
Antiellitäti; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

Pe scoarta i pe prima pagina insemnari flied valoare. Pagiwww.dacoromanica.ro

85

nele 2-30 albe. Textul incepe la pag. 31: "Avep..og itptp.oc xxl

64p.

Este un dictionar greco-elinesc, cu un mare numilr de citate.
Pe fol. 1 sus citim : Kl 6z at)v Tag dXXot; &z "UM/ TOO retopv Bouxoupectip.
aceasta

Tiou Ihotaxp-4c-cou nap' otr, xod ypct

impreuna cu altele este dintr'ale lui Gheorghe Papahristu, de
catre care s'a si scris in Bucuresti.
Pe scoarta finala, se anti urmatoarele dou6, notite, de mâni diferite:
'Ev Etet capp.71 louVou ta ktipo,c 7[Ep:Tati, ExXectptc iiVou iyiveto xd
toccev eirth WI; -ce.-cdpvx ifipa; T1.; ktipar; aixpt Tr); i6S6mg: 6vtog

Rot) iv Bouxoupeatty xcl anouSgov-cog ç 'thy croyoXoyulna-cov xbp
'AXgavapov, xact icdeo; I.Loc auvi67) Suaocrov xod pztac tparg ti-,p,tau
xpOvoug latpetArlv nxpec SOO goxandccou cipxccapo6 xuptou Mcvain
8g xca (3acracx6; lcapbc ixpripAccccrev.

In anul 1748 Iulie 14, ziva

Joi, s'a facut o intunecime de soare si a tinut dela ceasurile 4
ale zilei pana la ceasurile 7, fiind eu la Bucuresti i nvAtand la
prea invatatul domn Alexandru; i mi s'a intamplat o boalg, grea
si dupit 3 ani i jumittate am fost vindecat de prea vestitul doctor
domnul Mihalache, care a fost si doctor domnesc.
'Ev gtEG CCtpoi3 p,r1v/ Matou t ktepz 7CE117M7 Cyce ivvdarl gitece xxX1'1% tit

merybv 6pvcOcq. Stitpt6ov si4 tiovco-ciwcov Macyctvivc. In anul

1772 luna Maiu 17, ziva Joi, ceasurile 9, a cazut grindinit cat oul
de gaina; locuiam la miinastirea Margineni.
162 (445).
Sec. XVIII. Hartie; 992 pag.; 22X16 cm. Cartonat. Dela Muzeul de Antichit50; fost mai inainte al Culegiului Sf. Sava.

Pag. 1 are titlul si numele autorului:
A4c)thv iXX7ivcxbv xa
rcXbv bvor,461.1.evov Wtcivzporcog 7tovriOb
to opurcoitou NotoXciou to5 Kepoglicog cpc?,oaciTou xcxl lazpoG

itp

g

'huavvtvcov. Dictionar elinesc i grecesc alcatuit de prea
inteleptul Nicolae Kerameus filozoN L dadorul din Ianina.
Pag. 2-- 4 albe.
Pag. 5 incepe textul. Inc.: A l'Attrnag cptkiiv.
La fine, pag. 992, notice fara valoare.
Tog

163 (553).
Sec. XVIII. Hartie; 146 pag.; 22X15 cm. Cartonat. Dela Muzeul de Antichiti'tti; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

Cuprinde un vocabular greco-turc. Vorbele turcesti sunt scrise
cu litere grecesti.
www.dacoromanica.ro

86

La inceput i sfAr$it, notite lexica!e grece$ti.
De!a pag. 116, vocabu!arul este pur grecesc.
164 (401).
Sec. XVIII. liArtie; 115 pag.; 25)07 cm. Cartonat, Dela Muzeul de Antichitgi; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

Fol. 1. 'Ovoitccattxbv el; -cee Too Acoaxopfaou nept (9,71; lx-cpc.

Vocabular la scrierea lui Dioscorides despre materia medicalA.
Este un vocabular elino-greco-turc. Vorbele eline sunt traduse
in greaca modernA $i in turce$te: cuvintele turce$ti sunt scrise

tot cu litere grece$ti.
165 (466).
Sec. XVIII. flartie; 86 fol. scrise; 20X16 cm. Cartonat. Dela Muzeul de
Antichitati; fost mai inainte al Colegiufui Sf. Sava.

La inceput 3 fol alhe.
La fol. 1 incepe textul. Este un vocabular greco-turc.
166 (526).
Sec. XVIII. HArtie; 128 pag. scrise; 20X15 cm. Cartonat. Dela Muzeul de
Antichitaid; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

Dictionar turco-grec. Vorbele turce$ti sunt scrise cu litere grece$ti. Echivalentele lor sunt redate in limba greaca veche.
167 (558).
Sec. XVIII. Hartie: 264 pag.; 21X15 cm. Cartonat. Dela Muzeul de Antichitati; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

Este un fel de dictionar; cuprinde un mare numAr de cuvinte,
nemezate in ordine, ci in$irate cam la intAmplare, cu o serie de
explicatiuni in grece$te, cu echivalentele lor uneori in turce$te,
alteori in latine$te, frantuze$te, etc.
168 (607).
Sec. XVIII. HArtie; 222 pag. scrise; 19X12 cm. Cartonat.Dela Muzeul de
Antichit'ali; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

Pag. 2-5 diverse notite turce$ti; pag. 6 14 albe.
Fag. 15 incepe textul. Este un dictionar turco-grec, scris cu
litere grece$ti.

www.dacoromanica.ro

87

169 (251).
Sec. XIX (1801). HArtie; 328 fol.+3 nenumerotate la inceput; 23X17 cm
Cartonat. Cumparat.

Este o eolectie de fraze, expresiuni i cuvinte grecesti clasice,
culese de prin scriitorii vechi i orânduite in ordine a1fabetic5.1
pe capitole.Inc.: 'Ara& rfOxp-ci.'0Xtroxpcivcov cz ic,oktepov.
Pe fol 297' citim TiAog TO5 7C0CpcappocaapEou. 1801 Ain,otfmTou 3.
'Ev Bouxoupea-4. Sfarsitul culegerii de fraze. 1801 August 3 in
Bucuresti.

Fol. 298-326 tabla de rnaterii.
Ultirnele 2 fol. albe.
170 (628).
Sec. XIX (1827). HArtie; 22 fol.; 17X12 cm. Bropt. CumpArat.

Pe prima scoartil se ceteste : 1827 Abyoixrcou 10. TeroXoymbv
cç ypc:ccip.atotilc.-1827 August 10. Tehnologie prescurtath a gramaticei. Inc.: 1-16aot eiciv th ypiv.p.ceth.
cruycetp.w.brov

171 (12).
Sec. XIX (1834). HArtie; 24 foL; 29X20 cm.; erà intAiu legat cu piele, acum
cartonat.

Colectiune de formulare de scrisori, un fel de stil epistolar.
Pe scoarta intâia e sterna Moldovei; se vede un cap de zimbru,
o stea, deasupra o sabie si un buzdugan, la dreapta si la stAnga

cilte un leu si mai multe stindarde, jos 3 tobe, 2 tunuri, mai
multe pusti i ghiulele.
Pe verso se citeste: Map-riciu 19 gtin 1834: Martie 19 an 1834.
172 (109).
Sec. XIX. HArtie; 91 fol.; 17X11 cm. Cartonat.

Tractat de gramatia greacti. Cuprinde o Iist. de verbe si de
substantive neregulate precurn si vreo catevà regule grarnaticale.
173 (195).
Sec. XIX. Male; 79 fol ; 25X17 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

Un tractat de gramaticit
www.dacoromanica.ro

88

174 (337).
See. XIX. 1-letrtie; 101 pagine scrise; 20X15 cm. Cartonat. Cumptirat.

tin tractat de sintaxA.
La inceput 3 fol. albe, nenumerotate. Pe verso al celui de al
treilea se afIZt o notitit mai lungit, din care extrag vorbele: Airci>
th xcevoviapcov toy<ve

v xrtiii,ct Matta Sou Moipxon. Acest mic trac-

tat de regule este averea lui Miltiade Marcu.
pag. 1. Hep/ aup.cptovair".
Despre acorduri.

Inc. : ll6c eabr

cd au[tcpcoviat ;

La sfiirsit 10 fol. albe, nenurnerotate.
Pe scoarta finalit, nsemntiri fitra valoare.
175 (361).

Sec. XIX. ILIrtie; 80 fol.; 15X10 cm. Legat cu piele. Dela Seminarul
Central.

Pe verso al primei scoarte cetim : Che tode sin tis allis Zachariu ex Ivirias. --*i. aceasta impreunit cu altele este a lui Zaharia din Ivir. Iar mai jos : 'Ex tthy OG '10.1CMOU 'ERLCV/OutX
7Cpbc Toi-; CIXXOC; it21 To3Z.
Dintr'ale lui loan Emanoil i aceasta
pe lAngit celelalte.

Fol. 1-2 tabla de materii;
fol. 3 -7 albe;
fol. 8 incepe textul. 74; ypapvccax4; peO6Sou pLwoy Batitspov.
Cartea a doua a metoadei gramaticale.lnc.: TI icr-ci aup.cpcovfx.

Fol. 75-80 albe.
176 (366).
See. XIX. Hartle; 151 fol.; 17X11 cm. Cartonat. Dela Serninarul Central.

Contine un tractat de gramaticit. Inceputul lipseste. Primele
vorbe, pe fol. 2, sunt: &cat XErytzt PpMXEOL;

Fol. 149-151 albe.
177 (411).

Sec. XIX. Hartie; 70 pag. scrise, plus 2 fol. nenurnerotate la incei,ut
23X17 cm. Cartonat. Dela Muzeul de AntiehitAti.

Pe primul fol. nenumerotat cetim : Torko th auvromstxbv incipxEt
ip.o0 tc0 TgyopEou 'liocovfarig, k Si -rofito

xXitp.sc,

www.dacoromanica.ro

incxoacipaTog gas=

89
inth 7ccrotwv 'S&P) ciyyacov. 1825 Mdou 20. Ppriy6pcoG 'Iwavv(671G.

Aceasta sintaxA este a mea Grigorie Ioanid, i eine o va furk
va fi blestemat de toti ingerii. 1825 Maiu 20. Grigorie Ioanid.
Manuscriptul cuprinde intr'adevilr un tractat de sintaxti greacrt.
Inc.: Hap! crov.,cpwvcdri. Rocca e/afv.

Pe scoarte, notite fitrA valoare.
178 (444).
Sec. XIX. Hartle; 164 pag. guise; 22X19 cm. Cartonat. Dela Muzeul deAn tichitgi.

La inceput 6 fol. albe, nenumerotate; pe verso al celui de al
4-lea cetim : Xpucyciv0ou Ezpop.ovkou.A lui Hrisant ieromonahul..

Pag. 1. rpap,p,cccocil.GramatickInc. Tac ypciplucca 6:vat.
Necomplet. La urma, mai multe folii albe.
179 (299).
Sec. XIX. Hartie; 202 pagini scrise; 23X16 cm. Cartonat. Dela Seminarut
Central.

Contine un mare numrir de teme, texte grecesti moderne cu traducerea lor in greaca veche, ca exercitii de gramatica si de stil.

C. Carp de tiinte.
180 (396).
Sec. XVIII (1764 ?). lifxrtie; 480 pag. plus 10 fol. nenumerotate la inceput; 27X20 cm. Cartonat. Dela Muzeul de Antichitäti; fost mai inainke al
Colegiului Sf. Sava.

Pe primul fol. nenumerotat grtsim notita : acgc 'Iavoucepiou
itt i'rigrz-co tv TcapciSocav vij; yetop.stpia; 6 Mciaxcao; )thp
'lioaty s tv Mo78x6icri v c Tiov topczip.--ov gxxXlcric. 1766 Ianuarie 19, ziva Joi, a inceput predarea geornetriei dascrdul chir
Iosif in Moldova in biserica papistasilor.
Mai jos e desemnatil roza vanturilor; pe fol. nenumerotate 3-6
prefata autorului ; fol. nenumerotate 7-9 albe.
ttipcc

Fol. nenumerotat 10 are titlul carçii. E-cocxecc yetoliewiccg -cac sOx2,efata,
ply 13c6Mcf, tthy Encniacov thth TO5 icp&cou pixpt to6 fx-cou,
E6o aa ,c611 aT,Eps Coy, ivaixotrov xcd StoSixcccov. 'Esc Si apt9toruxt,
15suipl'w.octoc 'ApxcpilSouc, tpcyonop.zrpta 'tat xtovExcd 'Topa 67th Noqy6pou Too Oco-c6x7i.
Elementele euclidiane ale geornetriei, sase
crirti de geometric planrt dela prima pAnit la a sasea, dourt in

www.dacoromanica.ro

90

spatiu, a 11-a si a 12-a, si 'Inca aritmetica, teoremele lui Arhimede, trigonometrie i sectiunfie conice, de Nichifor Teotochis._
Textul incepe la pag. 1. Sus cetim notita: ovga 'Ox-rwp.pptcp cp
tpipip ticsas -q; i7Ctativs-1764 Octomvrie 12 am Inceput aceasta
stiinta.

Pag. 446-477 albe.
La pag. 478-480 se Oa mai multe notice, din cari numai urmatoarele au oarecare valoare:
pag. 478. ovg.circpcMou ty Rd.)cOri 6 lion* xal grin/ itoucpsiN
.6 Tcpdyriv BeX3 7 isob-cr6. Tip atkiii =pip iteXeircnasv 6 'Acaciv repit
-pin; r.txt Env xcing 6 Mcco-oUX rspit ciTth l'EattnoXt.-1767 a fost

gonit muftiul
i s'a Mout muftiu fostul \ref efendi. In acelas
timp a murit Aslan Gherei han i s'a facut han Masul Gherei din
lamboli;

pag. 479. 1765 Aprilie 28. Fiind iau la sor (sic) fus (sic) (poate
Corfus ?) am auzit din gura protosinghelului Serafim Chipriotul
-cum ca la Gherusalirn *au mersu hagii la le(a)t 1764 o mie

la 1753 find

i

patriarhul acolo au mersu 1250 de hagii, iar

intralti ani, dupa cum se tampla, cand 600, cand 700 si mai multi,
-dela cari hagii dela tot omul poate sit aiba sfantul morrnant cate

200 lei unul cu altul, asasdire si dila milosteniile di peste tot
locul poate sa aiba pi tot anul cate 20.000 lei adeca 40 pungi
de bani. Cu toati aceste vinituri nu potu sa agiungh de cheltuiala ce face pi tot anul manastire afara de dobanda banilor ci
platesti si di dajde Turcilor ci da numai la zahere di hrana m5nastirii mergu 150 pungi di bani pe anu. Cu tot hagiul cheltu.esti maniistire 60 lei, adecit 30 lei da. Turcilor si 30 lei cu hrana lor.
181 (434).
Sec. XVIII. HArtie; 313 pag. scrise; 22X16 cm. Cartonat. Dela Muzeul de
Antichithti; fost mai inainte al Colegiului Sf. Say a.

La inceput 7 fol. albe, nenumerotate.
Pag. 1 are titlul: BC6Xiov .r.a?soiv.evoy icspE dvaXoycxo0 aCaq-COU.

Carte numita despre compasul analogic.
pe scurt a cuprinsului cartii.
Este un tractat de geometrie.

www.dacoromanica.ro

Urmeazil expunerea

91

182 (438).
Sec. XVIII. Hartle; 154 pag. scrise; 23X17 cm. Cartonat. Dela Muzeul de
Antichitati; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.
Drotxsfwv EinaefOou gnrcop.ii.

clid.Inc. :

Rezumat al elementelor lui Eu-

Erip.er,Ov gatt.

Tractat de geometrie.
183 (620).
Sec. XVIII. liârtie; 430 pag.; 18X13 cm. Cartonat. Dela Muzeul de Antichitati; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

Pag. 1-10 albe.
Pag. 11. Ntscop.kou rapacrip.ou lluanoptv.or.i dcocytorrig &ptOp.rittx%

A Pitagoricului Nicomah Gherasim cartea
intAia din introducerea aritmetiet in doutt carti.
La pag. 235 incepe cartea a doua a aceleias scrieri. Textul
este insotit de multe figuri si de un mare numilr de comentarii
pe margini.
zEg St5o th

cp6nov.

184 (676).
Sec. XIX (1809). Ilartie; 85 fol: 22X18 cm. Cartonat. Cumpärat.

La inceput 2 fol. nenumerotate. Pe al doilea din ele cetim :
ITOCXEN CiptOp.vcoqg auvapp.ocHivicc nocpct ToG aocpcaopozoitou

iinpi-

TpEou II. to ro6UM npbg xAacv tiino cctAottccOthv viwv. octal% 'EypcicpElemente
Or) 'nap& ToO zupiou lioncrrawavou Koxocam &v 'Iocatotc

de aritmetict alatuite de prea invätatul Dimitrie P. Govdela spre
folosul tinerilor iubitori de inviilaturil. 1809. S'a scris de domnul
Constantin Cocosiri in Iasi.
Textul incepe la fol. 1 : cJJ leptepittxt ETvoct pia intatidpi.
Necomplet.
Pe fol. ultim este o lista de ciirti franceze, aflAtoare intr'o 1adtt (?);

iar pe verso o 1ist de carti grecesti afilitoare in acelas loc.
185 (740).
Sec. XVIII. Hartie; 127 fol.; 27X18 cm. Cartonat. Cumpärat.

La inceput, 15 fol. albe, nenumerotate. Manuscriptul cuprinde
un tractat de geometrie i de trizonometrie.
www.dacoromanica.ro

92
Fol. 1. 'Enc.top,t Tfig Tecop.e-cptag WAS ix Wig rcaxcov cpcovil; sec Tejo
opOXOTLOYCGCT011 Scaxaxcaou xup(ou 'Ico-

iXAciaac pxcvexesicsoc 7T00 to

Prescurtare a geometriei lui Vlod(?) tradus 5. din limba francezl in cea.
civvou 4)opvcdou To5 iE 'Aypicpur, firm &pal; Oecracaictg.

greceascA de chtre prea inv5,tatu1 dascAl, domnul Joan Forneu din
Agraf, adic5, din Tesalia muntoasit
186 (54).
Sec. XIX (1817.-1818). HArtie; 193 fol.; 20X20 cm. Cartonat.

1. fol. 1. rzwp.stpict aTocxstz.
XCCI-LPICev i'WCOV3EN.

Inc.: En[Leiov sr= ltpaylICC VIVI;

Elemente de geometrie.

La urnA fol. 72, e

15 lavovapiou 1818, Tqi 95 19.scp xffqxg.
Scriam la Iasi in 15 lanuarie 1818, iar lui Dumnezeu multurnire.
Fol. 72v-74 albe.
notita: s'Eypayov v 'Icxatcp t

2. fol. 75. 2...ccxxeN yugodj,;Inc.: (I)Oatc dvca. vOiloc iyxexapocativoc iv Torg cn.1.)p,ac-,cv.E1errrente de fizicit La fine, fol. 142, e notita:
s'Eypcapov id Tolicivy vi.) 1817 .1Exep.6ptou 12. Scriam la Roman,

in 1817 Decemvrie 12.

Fol. 143-146 albe.
3. fol. 147. IIept iletscopoXorx6v.Inc.: 'Ay' of5 iEstibicav -cix ird

yç yrav6p.eva.Despre meteorologie.
La urmii, fol. 190v, e notita: 'Typoupov v Twp.ivy tç MoAacc6Cacc -cc) 1817 'dm l'entsp,6piou 12.Scriam in Romanul Moldovei
in anul 1817 Septemvrie 12.

Fol. 191-193 albe.
187 (92).
Sec. XIX (1818). 1-15.rtie; 153 fol.; 18XI1 cm. Cartonat.

Tractat de Aritrneticrt, Algebra si Geometrie.
La inceput 12 fol. albe, nenumorotate ; po primul din el() so
a115, notita : 'Ex tv co 'AXgivapou 13Xxsto0.Dintr'ale lui Alexandru Vlastos.
Pe fol. 72 cetim: TiXog tç 'AXyi6pr,g -c?j; Urcb to Me-cp,rcoi)p Strepp,avfac auyypaystan; x
cap& 'Akvacrio..) Tori (?)
ll'a:Alac; <ix> Tqg ACCTLytao; itisaypoccOsEcnN zEg na0aoacv T6v iv
82ax6cXou ..a1;
Sal

KcarXxvtxt 15ptaxottivtov crAcat pAntaw czercoG. 'EreXthoav 1818
Sfar-

/Unmu 8, 6 ypitkg 'EXsuOipcoc. 'hoivvou KouxouXtUrcrig.

situl Algebrei compuse de Metzbur profesor din Germania si
www.dacoromanica.ro

93

tracluse din latineste de catre Atanasie Psalidis pentru predare
elevilor ski ce se ea in scoala Caplanica'. S'a starsit in 1818 August 8, scriitorul Elefterie loan Cuculiotis.
188 (4871.

Sec. XIX. Hartie; 320 pag.; 21X15 cm. Cartonat. Dela Muzeul de Antiehitati; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

La inceput 3 fol. albe, nenurnerotate.
Pag. 1. lIspl &ptemtcyM; xac2 7p npaztty.o0 ec51; pipou;.Despre aritmeticii i partea ei practicil.
Inc. : Tb ply el gaziv gv
TOE; am.

Sfarsitul manualului lipseste.
189 (279).
Sec. XIX. Hartle; 222 fol. scrise; 22X17 cm. Cartonat. Dela Seminarul
Central.

La inceput 3 fol. albe.
Fol. 1. (Ducstxt 'fibthovou (1)pcSepExou Bouzep4.Fizica Iui Ioan Fre-

deric I3ucherer.Inc. : Tk

nep: Taw cpucrw.thv e/cniriicset.

190 (724).
Sec. Xfx. Hartie; 95 fol.; 24X19 cm. Brosat. Daruit de d-1 P. Garboviceanu.
Fol. 1. 'ETcm:op.il cpuatrAg ek ptutat Tp(cc, Cath Neopircou Aot 5xa.Re-

zumat de fizicii in trei cArti, de Neofit Duca.Inc.: IR& ply x21
leply,vbv Tb -eriv cp5cav.

Sflirsitul lipseste.
191 (151).
Sec. XIX. 1-lirtie; 150 fol.; 16X11 cm. Cartonat. Din biblioteca Episcopului Dionisie dela Buztiu.

Un tractat anonirn de geografie.

Inc.: rp.ap.pij icatt pgixo;

D. Pliscele,
192 (576).
Sec. XVIII. (1700 -1717). Harlie; 196 pag.; 22 X16 cm. Cartonat. Dela Mu-zeul de Antichit5ti; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

Po prima scoarirt se afla don:A mici poezii, una in onoarea lui
www.dacoromanica.ro

94

Alexios (poate Alexandra Exaporitul), alta epitaful lui Sevastos
Kiminitul; apoi o suma de notite i insemnari lexicale i gramaticale, caH continua pana la pag. 10.
Pag. 11-12 albe.
1. pag. 13. Rept auvtgew; Taw To6 X6you p.spcbv.Despre sintaxa.

partilor cuvantului. Inc. : rniv tchiuv apOpwv. Este sintaxa lui
Alexandra Exaporitul, cam se vede i dintr'o notita scrisa de
alta mana, pe pag. 13 sus.
La pag. 133 este insemnarea: Taos tils ImPokil; ipatillaTtxN.

4.

Ktoc-ccattNog & ypcitpx.;: trqvb.; 'IczvouapEou tH.Sfarsitul grama-

ticei de fata. 1700. Scriitorul Constantin. Luna Ianuarie 19.
Pag. 134-135 albe.
2. pag. 136-163 contin insemnari de natura gramaticala.
3. pag: 164. 'AG 7ccoas6cicycou xoct xpero6 Oecracaov(x% to
vorcol5Xou )4c-hbv xce-cec

eAptte-

arocxeov 7cepti.xov tdc xow; ypcap6p.svcc 5-

A prea respectabilului judecator al Salonicului Harmenopulos dictionar pe alfabet cuprinzand verbele uzuale.Inc.:
'AriX),opcct tb xcdpo.).Cuprinde numai litera a.Urmeaza iar note
ItIZTC4.

aramaticale.
4. pag. 173. ExapXity VT) 7CCOEtnaEEr xoci Xoyfy &yap/ 0e6cpcAog 6

KopuSoaAek: Catre Scarlat, barbatul prea renumit
Teal Coridaleu. Inc.: A611,..o: crocpbv.

i

invatat,

5. pag. 175. EE; yenpacptccv xxl np6-cspov 6E; 4.7..c.op!ccv crcicacpcxip.
daccroymcozipoc ci6vo4k, zoG aocpurc&rou xcd Aoymeccou KopuBcaXion.

Introclucere sinoptica la geografie .si mai intiliu la teoria sferica, de
prea inteleptul i invatatul Coridaleu Inc.: "Mog oarog 6 cdcr076,;.

La urma, pag. 191, cetim : T zoo et".rreXco; rgyoptou p,ovccxo5
xecp/, to tç v.eycarig ixxX7ics/cec; GuyxaXou, eviceypicm xati tb cv4)ct;
Itog xt atirciiptov.
S'a transcris prin mana neinsemnatului calagar, singhel al marei biserici, la anul mantuirii 1717.
Pag. 192-195 albe.
Pe pag. 196 si pe scoarta linala, iaras note gramaticale i metrice.
193 (510).
Sec. XVIII. (1708). Hartie; 902 pag.; 21X10 cm. Cartonat. Dela Muzeul de
AntichitAti; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

Pe prima paginti, sus, cetim: axce Isxsp.6plou
recopyfou nr.c6 eec2Wpou Tpoor4ouvctou.

oc.

'Ex 'rib TO

1675 (1) Decemvrie 1. Din

(I) Nu are nimic a face cu Arsta manuscriptului, care este, de sigur, dia
veacul XVIII.

www.dacoromanica.ro

95

ale lui Gheorghe Trapezuntinul flul lui Teodor. In josul aceleia*
pagine este notita: Kai Tea crbv Tor; daXocg Eccp.ou* EepoStax6vou.
aceasta impreunA cu celelalte este a ierodiaconului Samuil.
1. pag. 1. IIpoofp.cov e?.g cinceamv tiv Xoyncip npanurcsfav.Intro-

ducere in toata logica. Inc.: 05 p.Ovov xcadig &we xoct Mczy-49.
Este opera lui Coridaleu. Are o sumä de scholii i explicAri pemargino.
La fine, pag. 656, se [At data : zn Noegpfou x 1708 Noemvrie 20.
2. pag. 657. nvoggg yevtxt TCov aacc 7ceptixet if Aoycxt Tcperntoccelx.
xi cisoopfogng tat5tric 7cpbg Tip cOatv.
Rezumat general al celor

cuprinse in logica i asemänarea ei cu natura. Inc.: Tper; dulyivinetac.
Pag. 659 alba.
3. pag. 661. Ilpoottuoy Etc Tip pitoptxtv tirriy.Introducere la
ccE

arta retorica. Inc.: Ttiv gp.cpur,ov iTCCOv(co xcet

&peaty.

Scrierea.

lui Coridaleu.
Sfitrsitul lipseste.
194 (191).
See. XVIII 0729). Ihrlie; 101 fol.; 16X11 cm. Cartonat. Dela Seminarul
Central.

1. fol. 2. 'Acp9oviou aocpcato0 Tcpoyup.vdcapAta. -- Ale lui Aftonie-

sofistul pregAtiri retorice.

Inc. : '0 p..rAog 7conTubv tv cpcmX0e.

Fol. 30-32 albe.
2. fol. 33. Ek eircacrocv Sty XOTOtty SO0 'Aptatcrcaou; pleoSov npoauvrefierao: nap& recapriou Eotrraoug top g.

Scobqcre; firm daavoyt

Introducere la toata metoda logica a lui Aristotel,
Inc. CII 7repi -ctvcompusa de Gheorghe Sugduris din lanina.

untAivfvo.w.

f.pcAoaccolav c7cou8i1 65u0; ;57-v24(e-cat.

Fol. 97" cetirn notita: c4x0. IsTrzep.6ptou xe Er.eXecW971 if napoDaa,
tcX, ç 'lioivw.vcc. Adica:
sEcrocroit ate& xecpbc E/to Top tznetvo5

1729 Septemvrie 25 s'a sfarsit introducerea de filth prin 'mina
mea prea smeritul Themeli, la Ianina.
195 (393).
Sec. XVIII. (1744). liCtrtie; 267 pag. scrise; 24 x20 cm. Cartonat. Dela Mu
zeul de Antichitilti; fost mai Inainte al Colegiului Sf. Sava.

Pe pag. 2 cetim: 'Ex Vino toO Kwvatonecivou rxiouxa Too" Ex Mot-atocc.

Din ale lui Constantin Gheuca din Mesia.
www.dacoromanica.ro

96

1. pag. 3. To6 aocporco'crou zupEou eaolcaou Too' Kopui3ocUicog ()nor/iv:cm auvon.cixec xal 71.si-jp.a.ccc sç ttv itp oUpocvoO Tcpantatefav.

Ale prea inteleptului domn Teofil Coridaleu observatiuni sinoptice
cercetrtri la tractatul despre cer.Inc.: Ot 6v Ttg v67psu; 2ç 176Xcv.

La pag. 68 este notita romãneasca : Aceastri carte iast a lui
Costandin flciorul lui Todirascu logoiftt de visterie i cini s'ar
tampla srt o fun sri Ili blrtstrtmat purure de svinta biserica a lui
Hristos. Amin.

Iar la pag. 231 citim : Xelp NixcaXou Kunplou 1744.Mitha lui
Nicolae din Cipru. I 744.
2. pag. 235. Fitra titlu. Este un scurt tractat de logicrt, poate
un rezumat dupil Coridaleu. Inc.: "lIntvo: vov cp:XocoTiczy.
196 (583).
Sec. XVIII. (1767). HArtie; 189 fol. serise; 1001 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

Pe prima scoartrt este isctilitura in monocondil: Avccota.siou. Pe
fol. 1 sus cetim: 'Avoxywafou f.a.662 staZ TOSe.

Si aceasta este a

lui Anastasie Sava.

rfol. 1. Un tractat de gramatica. Inc.: lisp/ cetsta-co* ano10.u[tiv. Despre acuzativul absolut. `II a?Textott cinoXeXup.ivri.
2. fol. 49. @mid Mczytarpou 'tat& &Xcpcikcov Ovop.citcov eattxv
i'Osoyxt.
A lui Toma Magistrul alegere pe alfabet de vorbe

atice. Inc, : "A ply
trgApri.

& U.
Sus se afla nota : 1767 'IouVou 20
1767 Julie 20 am inceput. La urrna, fol. 189T cetim:

'Ev i."Tec 1767 Yerctsp.6pfou tp Bouxoupiattov, 'Avccatc'caco; Eepott6vaxcri.

In anul 1767 Septemvrie 12 Bucuresti, ieromonahul Anastasie.
197 (87).
Sec. XVIII. (1769). HArtie; 140 fol,; 23X17 cm. Cartonat. Dela Facultatea
4.1e Teologie.

Fol. 1 alb.
1. fol. 2. lisp: ccEttcccirSd; &noXeXup.ivw. Otottei ToO Mn(azpou Xs7.6v. Kro.ct (1)t.XoO&ou ispop.ovCcxou Heptatepc&cou.
co)up.in yEve-cca. 11:darCOTE.
Despre acuzativul

Inc.: A?-ciacrtxt
absolut. Dictio-

narul lui Toma Magistrul. Averea lui Filotei ieromonahul Peri steriot.
2. fol. 36. ecof.ta Mocitateou
grawrod.
Inc. : a piv a Si

xati

co,cpciertrov 6vottoittov eartzCov

dr.u.
alegere de vorbe atice dupa alfabet.
www.dacoromanica.ro

A lui Toma Magistrul

97

Pe fol. 139' cetim : Taog 'cinv baoyitiv @coo Too MorrEatpou iv
at.ga cinupouccpEou a', adica: Sarsitul alegerii lui Toma Ma-

I-cet

gistrul in 1769 Fevruarie 1.
Fol. 140 alb.
198 (189).
Sec. XVIII. HArtie; 66 fol., 14X10 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

Pe primele 3 fol. se gasesc câteva notice Mr% absolut nici o
important&
1. fol. 4. 'EyxstpEacov Tfi; p.sTpcxN Tiv/76, noc7i6iv imp& repocatp.ou
Zepop.ovcixou BXixou ¶013 Kpircb; Too 1:(51./ inccrnpliv xcce &p.cpotipcq

xcti Espoo ereMou xig)uxoc.
Manual
de arta', metrick %cut de ierornonahul Gherasim Vlahos Cretanul,
dascal de stiinte pe amAndoua limbile i chirix al sfintei evanTag ataAEWCOU; xceellyri-coO

ghelii. Inc.: CH ReXt-c6Ou-coc
toccov dycalla.

Tfijv iroucroiv xcit. Tr); cpcXoaocp[oc; th inthp-

Fol. 30-31 albe.

2. fol. 82. 'Avccatccatou EepoStocx6vou ToG i 'Aypcicpwv, x 'caw TO
Oso&bpou Ton Cat;zi rcept apeoypoccpicc; St& atExon rcoXrccxitiv. A lui

Anastasie ierodiaconul din Agraf, din ale lui Teodor Gazis despre ortografie, in versuri politice. Inc.: 'Opeoypcapfog p.ccenta, 'imp!
Taw dvotrcivv./.

3. fol. 44. Un tractat de gramaticit greacti. La urrna, fol. 61,
un rezumat al declinarilor latine.
Pe fol. 62v-63' si 66 se gasesc câteva, versuri.
199 (207).
Sec. XVIII. HArtie; 243 fol.. 18X14 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

FoL 1-15 albe.
1. fol. 16. 0 scrisoare a lui Nicodim Metaxa cittre Pahomie
Doxara, episcopul insulelor Cefalonia i Zante, datatä din Londra, 1624, Gamelion 24 (Ianuarie 24 ?).
Tcp 0.socpaeatc'cvp xcd Daoycimozo'cvp xuptcp HccxoPp VT) 64ccpci,
rcpovoic 15eop gntaxciny liecpctXX7IvEct; %at Zcou5vOou, 7)p.et4y v Xptcrup rcoap i. ae6ccaptortday, Ttiv bsosti.op.im cdSCo xcd sons(Oetocv.Inc.:
v nccbthv.
Tani thv gurcipm %al cponrepaiv

2. fol. 20. TO aosourcitou xuptou esocpaou ToO KopuSce2a6un Too
Oatepov ata ToO Osfou xcd liovccxmoo axiii.tccroc OsoSocrEou ps-covoriczInc. : T ir.tcrsoXg,
aim; 60st:ft; 77.spZ i'rccato7x6r, tirruov.

n

B. A. R. Manuscripte grecesti.

7

www.dacoromanica.ro

98

ply Tb 871/.toTcx6v. Textul e insotit de un comentar perpetuu inPe acest fol., sus, este notita: 'Ex.
tre rAnduri i pe margine.
Tfiiv t

arreviou Espop.ovixou Eout.teXctinou.Dintr'ale ieromonahu-

lui Eugenie Sumeliotul.
Fol. 100 alb.
3. fol. 101. Eic cbccarav Tip Xoycxip Too' 'ApcaToTiaouc p.i9oBov 1Tpo-

Introducere la toatA logica lui Aristorzywiii.
tel. Inc.: `II Tcepl Tip cpcXocrocciav anouSil .)*.a; inToSixeTccc.Scrie6co1macg fiToc

rea lui Sugduri.
Textul e necomplet. Fol. 208" pAnA la fine, albe.
200 (321).
Sec. XVIII. Hartie; 57 fol.; 20XI5 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

Pe verso al primei scoarte, o serie de notite lexicale, vorbegrece§ti vechi traduse in greaca vulgark
Fol. 1. Scurte extrase, de cAte 2-3 randuri, de prin diferiti autori vechi, mai ales din Xenofon. Pe verso cetim notita: Ebv To%eaXocq xx? Toas ypc'apcc Et:J.14m; Espott6vaxo; EouileXlcoTrx.

Impre-

unA, cu altele a scris-o §i pe aceasta ieromonahul Eugenie Sumeliotul. Aceeaq notitA o gAsim i pe fol. 2, sus, impreunA cu
data 1765.
Fol. 2. inteaccbtcaTi Tcycc ix Tiov To 'AIToXXcoviou rpostipaToso.

Cateva. insemnAri din ale gramaticului Apollonios.
XiiXoug o

Inc.: Tb ea-

Sixes= cipOpov.

Intreg manuscriptul cuprinde chestiuni de gramaticA greack
conjugAri de verbe neregulate, regule de accentuare i ortografie, etc
201 (350).
Sec. XVIII. Hartie; 53 fol.; 2IX16 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

Cuprinde un tractat de prozodie §i metricA greacA.
fol. 1. IIept p.iTpow imor.octo4.

Despre metrele epopeei. Inc.:

'EnolTocta &t Tixn aeueipcoc.
Tractatul de prozodie scris in proza, se terminA la fol. 38, uncle
incepe metrica, compusA in versuri.

Fol. 50-53 albe.

www.dacoromanica.ro

99

202 (373).
Sec. XVIII. 11:1rtie; 215 fol.; 17X12 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

Pe fol, 1 sus citim : liczZ "LOU Zczxapiou Eepoacomóvou niXec.
aceasta este a ierodiaconului Zaharia.
1. fol. 1. Teme elinesti si neogrece.

Si

La sarsitul lor, fol. 60", citim: ceIPP; Matou A apxccev vec yfvn cpeopac
19-avocctxo0 'scat 'qg TCavo5xXo4 tieraotin7.-1756 Maiu 30 a in-

tcO

ceput sA se facä foarte mare pierzanie de moarte din ciumä.
2. fol. 61. IIpco(itta EevocpCov-cog Kópou natasfa.
Inceputurile Ciropediei lui Xenofon. E traducerea neogreaca.
Fol. 92 albrt.

A lui Xenofon Ana3. fol. 93. EavoyaMog KUpou 'Av(z6o1cseen.
Inc.: Aapetou xca HapccracitcSog.
Sunt 4 carti.

basa lui* Ciru.

203 (383).
Sec. XVIII. Ilârtie ; 228 pag. scrise, plus 6 fol. la inceput nenumerotate;
32X21 cm. Cartonat. Dela Muzeul de Antichit6ti; fost mai 1nainte al Colegiului Sf. Sava.
1. pag. 1. (Ducmil npczyrtoczeta aurceOeracz nap& TO aocpoXoyutycdaou
StSccaxdaco xupc!ou eec86pou 'AvacmccaCcu Ka66c2u1rtou to5 ix Mouxu-

7cOlecog, xad nap' cercoti ix3o0eiaa iv t
/SpovOelan axoAt.

Trig /i3Eog

iza-cpt3og moat/

Tractat de fizicà compus de prea invatatul

dascAl domnul Teodor

nastasie Cavaliotis din Moscopole si pro-

pus de el in scoala de curAnd infiintata a patriei lui. Inc.:
Oats Tiov v tq [LET& G6itatOg. In josul primei pagini sunt calevà
notite, din cari una e mai importhntru Tx Taw Tc5 oExov6ou xuEste dintr'ale economului
goo AccvcilX itEXEC. cao, cpsupouccptou 19.7
domnului Daniil, 1800 Fevruarie 9.
2. pag. 125. 31e-casouam3 l cruvreOdacc nap& TOO czino5 Eepoxipuxog
xal nparcozancz Oso8(1)pou 'AvacrcxcEou Ii(x6xXXu.kou.
Metafizica

compusti de acelas ierochirix si protoiereu Teodor Anastasie Cavaliotis.

Inc.: To trig uztt:c;ouatzfx 6vop.x.

204 (389).
Sec. XVIII. IlArtie; 1214 pag.; 31X21 cm. Cartonat. Dela Muzeul de Antichit4i; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

Pag. 1-34 tabla de materii.
Pag. 35-42 albe.
www.dacoromanica.ro

100

Pag. 43. II IxUaat4 zoti.cpth; etc iv c27,72,6-orce. Pallasias, elegant

cci e simplu.
Manuscriptal cuprinde o enciclopedie generalit a tutulor stiintelor i anurne : Grarnatick Retoric6., Dialectick Logic5., Fizica,
Metafizica, Teologie, Filozofie practicá (Moraltt), Economie, Politick
MedecinA.
Textul incepe la
ixdcatou 6 cp12,67ocpo; Scadcazit

pag. 44: Tircapa

C-qToUp.eva icp'

La fine, pag. 1193-1114, un vocabular pe 3 limbi, greceste,
italieneste si artibeste, al vorbelor tehnice din text.
205 (423).
See. XVIII. liártie; 604 pag.; 22X16 cm. Cartonat. Dela Muzeul de Antichitati; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

Pag. 1-2 au o scurtil cuvantare pentru Sf. Paste. Fara titlu
nume de autor.

Inc.: Xpuc,-ost'ail; ivaTiUst.

Pag. 3-4 albe.
1. pag. 5. Mcxaip, 77.pea6u-cipou zai cuyzWou Top emocrToXnto0 4p6you Toiv dlepoo.o2o5p.cov pikaog repi Trig TOP ).6you o'llvtgE(.0;, axiBtaabsraa iv 'Eaicrg 77,6),EL Mec077.0"Mill%; Euplog, aErijozt A4«pou Ito-

A lui Mihail presbiterul 1i sinkelul scaunului apostolic al Ierusalimului metoda despre sintaxa cuvAntarii,
compusä in Edesa, oras al Mesopotamiei din Siria, dupii cererea
z6vou zat cpaoc6you.

diaconului i filozofului Laziir. Inc.: IIspi -al; -coo X6you auvTgecog.

Pag. 84 alb4.
2, pag. 85. ToP crocpunc7cTou MaUt.tou toG IDavot271 StiXoyo; nspi

ypaRtaTcY1;. A prea inteleptului Maximos Planudes dialog despre gramatica. Inc.: Kayb; Tc.bv Xbytov at'itCov.

Pag. 215-216 albe.
3. pag. 217. TO cocpurciTou zupoO MaUp.ou to0 IllavolV671
crlingFAK TEOV TOO X6you j.pGJv.

'Tref)/

A prea inteleptului domn Maxi-

mos Planudes despre sintaxa partilor de cuvant. -- Inc. : lisp/
auvTgewg 7p.Ev pouXop.ivotc.

Pag. 313-317 albe.
4. pag. 318. Texvo),oyEac abv
p Otyfy zaTi alocxdov crunebeqiivat, ix Scacp6pcov ipzvtaki.,32C 7COL7iTtiJV t zai Xoyoypicpcov.
Regule

gramaticale pe alfabet compuse cu ajutorul lui Dumnezeu, culese din diferiti poeti i logografi. Inc.: Tb a p.Optov.

www.dacoromanica.ro

101

206 (441).
Sec. XVIII. Hartie; 344 pag.; 22,X16 cm. Cartonat. Dela Muzeul de Antichart-0; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

1. pag. 1. Tlitoptxt Too ).(ap.6vog.
Inc.: 1I ktoptat that lila Tixwq.

Retorica domnitorului.

2. pag. 79. el-I Otzt toO fr(sp.6vog.
Etica domnitorului Inc.:
CH fiOcxt that gym p.ipo;.
3. pag. 133. AtaacxxXet'ov toO 1(sp.,6voc xxl E5yevCov etv4aw. Mipog
Tor; t(e[1.6v,4.
Invatatura domnitorului §i a
oamenilor de neam. Partea a doua. Economia domnitorului.Inc.:
SEUT.spov. Oxovot

`11 ii9txt,

ci

pacO,s0.

4. pag. 145. ell 7COXMLitt Too 7)yep.Ovoc. Politica domnitorului.
Inc.: "ratepa i7cb -cat no 7tpc.ota pig.

Pag. 221-222 albe.
5. pag. 223. `II Xoitxt toO 'e.yet.t6vog.

Logica domnitorului.

Inc.: 'Ay act23: zat

Xoytxt.
6. pag. 259. Tflg Prcopmfig p.E1368ou 7Z perxetpo; xa/ pctzerot 7capc16oat;.
Predare scurta §i u§oartt a metodei retorice. Inc.: 71
r577-coptzt Tip ózoiay.

Pag. 279-286 albe.
7. pag. 287. ToO cor.pcouitou tuptot) KopukUitog Too 'AO7patoo zpo-

A prea inteleptului domn Coridaleu din Atena introducere in arta retorica. Inc.: Tip gp.tputov
ofiltov sk Tip ktopcztv TEXV7pl.

i7a9u[ttav zal

gcpecav.

La fine, pag. 344 se afla, de alta mana, data 1740.
207 (443).
Sec. XVIII. HArtie; 130 pag.; 21X10 cm. Cartonat. Dela Muzeul de AntichitAti; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

Miscelaneu, avand un foarte mare numar de scurte notite lexicale, grece§ti, latine §i turce§ti, precum §i o lista de carti grece0i pi latinepti.

La pag. 43, una din aceste liste este precedata de insemnarea:
1724 (Peupouaptou 15. Tec aacc p(tafa) in folio ixpatipapsy eF.; Bou-

otoupi7tt.-1724 Fevruarie 15. Cartile in folio pe can le-am oprit
la Bucure§ti.

www.dacoromanica.ro

102

208 (474).
Sec. XVIII. Iiiirtie; 901 pag. scrise; 21X16 cm. Cartonat. Dela Muzeul de
Antichitati; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

La inceput 4 fol. albe, nenumerotate.
1. pag. 1. CrirOp.vva car107CTOthli xc.1 CrItidlata el; Tip isepZ ot)pavo0

7cpaylicasfav. Rezumat sinoptic §i cercethri la tractatul despre
cer.

Este scrierPn. lui Coridaleu.

Inc.: Orciv -cc; vbpst);.

Pag. 245-252 albe.
2. pag. 253. 'AX4ivapou ipplvito; so0 B4av-crou npairasta

sEg

A dragomanului
Alexandru (Exaporitul) din Bizant explicare la scrierea lui Aristotel despre na§tere i pieire. Inc. : lIspi TOCC677111 &pa %cantc& toO 'Aptcrco-caou; icepZ Tevicreco; xat cpOop&;.

vOileAcz.

209 (513).
Sec. XVIII. HArtie; 330 pag.; 23X17 cm. Cartonat. Dela Muzeul de AntichitAti; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

La inceput 4 fol. albe, nenurnerotate.
1. pag. 1. CH TCOACTLXi7 TOO 7)-rep.6vo;.

Inc.: "Tcrcepa

Politica dornnitorului.

itO -c& Si)o.

Pag. 67-68 albe.
2. pag. 69. CII )o'tx toO ryep.6vo;.Logica domnitorului.Inc.:
"Av xaXa zat
Aoyotii.

Pag. 97-104 albe.
3. pag. 105. 1-1 cpuomil zoo

).rep.civoc.

Fizica domnitorului.

Inc.: To 5volla cpuccxt.
210 (520).
Sec. XVIII. Ilartie; 178 pag.; 21X16 cm. Brosat. Dela Muzeul de Antichi-

t4; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

Pag. 1-2 albe.
1. pag. 3. El; i7:CLUCtV tv ),oyottv ToO 'Apccrco-c6),ou; tti0o6ov 7:poStamm; fir% elaccyco-.A.
Introducere la toath metoda logica, a
Inc.: ell nep/ 'sty cpt),ocsocpfav,
Este logica lui
lui Aristotel.

Sugduri.

Pag. 81-86 albe.
2. pag. 87. Notopixou repaanvoo &pcOncol; elaccycoyil;

www.dacoromanica.ro

-c6)v eE;

103
ZUo TO

ispOtoy. A lui Nicomah Gerasenos, din introducerea aHt-

metica in douä arti, cartea intala. Inc.: OE nO,occol xcd 7cparcoc.
3. pag. 155. E5xXstaoug a-cocxeeov 7Cpenov.
Inc.: L'atetoy icruty.

Primul element al

lui Euclid.

211 (529).
Sec. XVIII. 1-15.rtie; 192 pag.; 22X16 cm. Cartonat. Dela Muzeul de AntichitAti, fost mai Inainte al Colegiului Sf. Sava.

Pe pag. 1 se aflä, de 2 ori, iscalitura: Serafim ierodiacon.
Pag. 2-16 albe.
1. pag. 17. Tnzopcxt to

yait6voc.

Retorica domnitorului.

Inc.: CII prcopcxt Etyca.

Pag. 88-98 albe.
2. pag. 99. CH flecxt Too' 'yep.6yo;.
ii9:xt eryoct.

Etica domnitorului.Inc.:

3. pag. 176. LIcamaxoastoy -cOy ,r)yep.6yctn, xcd soyayOy eiyapoy. Mipog

Invätätura domnitorului §i a
oamenilor de neam. Partea a doua. Economia domnitorului.

asti-cepoy. 0/xovop.txtil ToG )5yep.Oyo;

Inc.: II .110txt,

j.) 13ccacXED.

212 (544).
Sec. XVIII. Hartie; 472 pag.; 20X15 cm. Cartonat. Dela Muzeul de Antichit4; fost mai 1nainte al Colegiului Sf. Sava.

Pe pag. 1 sus e notita: T6 r.ccpby 13c6Moy
cr-conrcEyou uloG Ton 'liocivvou.

p>a &oO -coo Kew-

Cartea de fatä este a mea Constan-

tin fiul lui Joan.

Pag. 1-2 tabla de materii.
'Itocarylwoy
Pag. 3 titlul: Bnacaphoyog Espolloycixou MccxM co
TerroXoitac Scipopot eEg 'sty ypogil.tomxiiv Tim%) xa-ci cipcOp.by TenV
ç dypiXeczy Taw tcsOrcthv cc5ebtocrvcscroVcpwv ypy.dacoy, xofir
Too, ecexopiwoy (?) &XX-idsoug bzepco'corcv. IIpotpoq AtoyucrEou Espop.ovi-

xou AETtoXoG TO iv Vi.) TOO 'AOcovo; claxopvTog 6pec mad p.ccevcoo ctircoo.

licadc Tr!) xacocrthy ictxoacocrc6v gaomxoatbv geSo[toy kog ,c2) xocrp.oaorciiptov circb XpLato0 yeyvilaecog, v Tc6Xec tfuv 1.ocoyiycoy. A ie-

romonahului Visarion Macri din Ianina diferite regule de gramaticA, duprt num6rul celor 24 litere, date la luminrt spre folosul
elevilor sái cari incep (?) a se intreba, reciproc; din indemnul
ieromonahului Dionisie din Etolia, care trrte§te la muntele Atos,
www.dacoromanica.ro

104

elevul situ, in anul mantuirii 1677 dela nasterea lui Hristos, in
orasul Ianina.Inc. (pag. 4): Aci3ciaxcao; Ti icra. ypip,p,cc;
2. pag. 243. TO aocpunciTou xcd XonoTo'ccou Stactaxcaou, p.eydaou
Vrcopo;
p.eydarl; ixxXviatocc Ecccpop -ce apEo-tou xuptou xuptou 'AAeEcivapeu to0 ix Kwvatawcwotncaetog Trep/ ypocp.p.camilg au:ad:Eu.0; xoaa:

t

A prea inteleptului i nvatatului profesor, mare orator al marei biserici si medic foarte bun, domnul
domn Alexandru din Constantinopol despre sintaxa gramaticala,
th bxzeo [Lig TOO X6you.

dup5, cele opt parti ale vorbirii.Inc.: Xpd.y.eecc tor; 7cpotocxvxotc.

Este sintaxa lui Alexandru Exaporitul.
Pag. 314 alba.
3. pag. 315. eicsec;
(yr oc-cpcoht,..7ca

ypcep..p.cmxod 7rXripic-ccrccet pe968T cicaaexttxt

xcel cE; stdaAw irpoteoetsca ix Tilg Tixv% 19scopriuxii;

Itpawumg '1Xocptcovog li-cydaa Kunpico IspoScaczaxiXou oat Ie.
poxiipuxoc
Teze gramaticale complete, asternute dupa metoda
'CC VA1

dialectica 0i destinate conversatiei, dui:A arta teoretica i practica
a lui Ilarion Kigala din Cipru, ierodascal i ierochirix. Inc.: rpotp.p.catxii iatc tir7).

4. pag. 407. Fara, titlu. Este tot un tractat de gramatica, pe
intrebäri i rtispunsuri.Inc.: 'Eizet8i1 7cepZ ypcip.p.oc-coc.
Pag. 440 alba.
5. pag. 441. Hepi ttrov cup,pcovc.Cov. Despre acorduri. Inc.: 'II
dvopaatcx-ii.

6. pag. 447. 'Eyxeccacov tijg p.e-cpcx; Tim; 'nap& repcccip.cu Fepoi.tovcixou Mixou coO Kpvc6c, too tcov iztai.-tatiov xo:O' ecp.c.pc-cipou;

(sic) -cez; StcaixToug vOpc zl Too Espo sUotyyeA(ou x4uxo;.

Manual de arta metrica de ieromonahul Gherasim Vlahos din
Creta, profesor de stiinte pe ambele limbi si chirix al sfintei evanghelii.

Inc.: CH p.eXctOgvco;

v p.oucnbv.

213 (616).
Sec. XVIII. HArtie; 141 pag.; 19X14 cm. Cartonat. Dela Muzeul de Antichitäti; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

La inceput 5 fol. albe, nenumerotate.
1. pag. 1. 'A)4civSpou Mccopoxop8ciTou p.eyiXou Xoyo0i-cou tgi; [Leyc'tX71; ixxXvicsiag xcd &J ancWii-ccov vic xpoczatag PaacAstac -caw '00wpzeviov, imp/ ypczp.p.attmg GlPitgEt0; MCC& Tat exceo gm Top Aóyou.

A lui Alexandru Mavrocordat, mare logofat al marei biserici
Exaporit al puternicei impáratii a Turcilor, despre sintaxa gramaticala dupa cele opt parti ale vorbirii.
www.dacoromanica.ro

105

Pag. 2 alba; pag. 3-5 tabla cle materii; pag. 6 alba. Pag. 7
incepe textul: Xp4EOcc Tor; nparaxtmorg.

Pag. 120-125 albe.
2. pag. 126. 'Ex trov napoquiliv To0 copor, IcAcquiiwrog.Din pro-

verbele inteleptului Solomon.Inc.: BouXt xa>4.
3. pag. 140. 'Ex -cibv to opoG Escpix. Dintr'ale inteleptului
Seirah. Inc.: liDapp.ovt cocgag.
214 (647).
Sec. XVIII. Hartie; 211 fol.; 15X11 cm. Brosat. Dela Seminarul Central.

1. fol. 1. Un tractat de gramaticrt. Inceputul lipseste; primele
vorbe sunt: Rept cipcOpAliv. OE ciptep.ol dal uperg.

Fol. 94 alb.
2. fol. 95. 'AX4civapou ipmvilog Too B4ccv-cfou rcepst ypaRtauxtij;
auvtgeo.); xceth TaC Ox-c6 !lip) Tor) X6you. A lui Alexandru drago-

manul din Bizant despre sintaxa gramaticala dupa, cele opt parti
ale vorbirii. Inc.: Xp4te9cc Tor; 7rpotaxtmois.Sintaxa lui Exaporitul.

Fol. 174 alb.
3. fol. 175. 'Enstp[atov virj; [tetpt)* tgxg noopiv 7capeic

rp-

atttou Espop.ov6:xou Mo'cxou Too Kg-a); TO Taw iracrqpiiv xat' &p.cpoTipac .sk StaXixtoug xaOrirrcoii xaZ Espo0 sUccryeAtou xlipuxog. Ma-

nual de arta metrica facut de ieromonahul Gherasim Vlahos din
Creta, profesor de stiinte pe ambele limbi i chirix al sf. Evanghelii.Inc.: CH ii.2,tt6Outog tibv llouothy.

4. fol. 197. Fara titlu. Este tot un scurt tractat de metricrt.
Inc.: notvux-ii icra. pippcc.

Pol. 203-205 albe.
5. fol. 206. IIEpt 7sept6Sou. Despre perioada.
Ectl 24tg.

Inc.: IIeptoSo;

Un tractat de stilistica.
215 (737).

Sec. XIX (1820). HArtie; 75 foL; 19X14 cm. Brosat. Cumparat. Manuscriptul
se compune din 'Atli disparate, reunite intAmplAtor.

1. fol. 1. Teme greco-elene. Sfarsitul lipseste.
2. fol. 12 Auctou Unip to0 'Epatoc9ivoug cpcivou ancAoilx.A lui

Lysias apararea pentru omorul lui Eratostene.Inc.: IIoUdc T6.
incOup.o0cra. Este traducerea neogreaca.

www.dacoromanica.ro

,

106

3. fol. 22. Too atYcoO xocrat ToO 'Epcccoo-OivoK.A aceluias contra

lui Eratostene. Inc.: Aiv

p.i cpatvitoa.Traducerea neogreactt.
4. fol. 40. Auc(ou-8 xacti tthv arron0a7n. 1820 Matou 13 'Avapia;

Al lui Lysias (discursul) al 4-lea contra negustorilor
de grâne. 1820 Maiu 13. Andrei loan.
Inc. : lloXXo AOv.
Traducerea neogreack
loRivvou.

5. fol. 45". 'Ex TOD 'Avttcptihrcog, ),Cyoc xoccat xopeuto0.Dinteale

lui Antifon, discurs contra dAnluitorului. Inc.: IIoAMc yXuth. -Traducerea neogreaca.
La urrnk fol. 59, este notita 'AvSpiccg

Icoivvou Duccp2-c76.Andrei loan Stamati.
6. fol. 60. Auc(ou )hrog i7ccticptoc.
A lui Lysias discurs funebru. Inc.: "Av iatoy,A6v. Traducerea neogreack Necomplet.
216 (110).
Sec. XIX (1850?). Hartle; 72 fol.; 20X12 cm. Cartonat.
Fol. 1. 'ExXoycipcov ipacxmOv sEg xpirrscv TOW r:purcorcifpwv vijg clac),11;

aCCabttoll, auXAsx0iv Unb ArincpEou NcxoXiou Too Accp6ipstog top ix
KAitcoUpag t Maxecioviag, TUrcotg Si th 77111=010 ix363oTocc acoriore
xat imatopOcket cpcXoysvoug ¶tvb; xal cpcXotioócrou. 'Ev '16ccrac tç MoX-

Carte greceascA cu budqi alese, pentru uzul incepatorilor limbii simple, adunatà de Dimitrie Nicolae Darvari
din Clisura Macedoniei, se tiptireste pentru a 5-a oarti cu cheltueala i indreptarea unui iubitor de neam i de muze. In Iasii
Soc6fac ccon.

Moldovei 1850.

Copie dupa o carte tipAritl Contine bucati de lecturk un
vocabular greco-român, i un tractat de gramatick
217 (697).
Sec. XIX (1865). HArtie; 33 fol.; 37X23 cm. Cartonat. Cumparat.

Pe fol. 1 sus citirn : BpatAx tt 18 Maptfou 1865. Braila 18
Martie 1865.

Este caietul unui scolar, in care se tn.', mici bucAti de cetire
in vederea gramaticei, precum si traduceri din Esop, Lucian,
Xenofon, Plutarh.
218 (365).
Sec. XIX. HArtie; 147 fol.; 17X12 cm. Cartonat. Cumparat.

Fol. 1 alb.
1. fol. 2 poart5, titlul : Oetop(occ xoci wczpompricet; ypeg.tp.omxczi.
Regule i observatiuni gramaticale.
www.dacoromanica.ro

107

Pe fol. 3 incepe textul: '0 t csiivciecrp.og. Tot pe acest folio, sus,
se afla, iscalitura cu cerneala violeta: Bo iliac. far jos: 'Ex tcliv
to 'Apc.rciou EEpoScootóvoy. Dinteale ierodiaconului Agapie.
2. fol. 47. Top 7CCOME6TCOU /Cai xpvco0 eecracaovixn; Too CApp.evo-

isoaou Xecxbv ,xceth crcocxerov. A prea cinstitului judeciltor al
Salonicului Harmenopulos, dicOonar pe alfabet. Textul incepe
la fol. 47v: 'AydcUop.ca tb xcztpo.).
219 (432).

Sec. XIX. Hartie; 136 pag. scrise; 23X16 cm. Cartonat Dela Muzeul de
Antichitäti; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

La inceput 1 fol. alb, nenumerotat.
Pag. 1-2 desenuri astronomice.

1. pag. 3-4 are prefMa crotii.Textul insus incepe la pag.
5. Este un manual epistolar, cu o surnä de tipuri de scrisori.
Pag. 93-94 albe.
2. pag. 95. Rancoit E; Xoycm;.Introducere la logica.Inc.:
Tb vicrov St' ot3 Excco-coç.
Este un rezumat de logich compus de
Metodie din lanina.
220 (585).
Sec. XIX. HArtie; 201 fol.; 18X11 cm. Brosat. Din biblioteca Mitropolitului Iosif Naniescu.

Fol. 1. AcciXoyot p.e.T4b ScSa:axiXou xcd Too perito0.Dialogi intre profesor si elev. Inc.: KccA(bg .4X6ec, 7Coccaf. [Lou.

Text bilin-

guu, având pe o parte textul grec, iar in fata traducerea roEste un manual de scoala, cu paradigme gramaticale,
un mic vocabular etc. . .
mama.

221 (619).
Sec. XIX. Ilartie; 104 pag.; 19X11 cm. Brosat. Dela Muzeul de Antichit4i;
fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.
Pag. 1. ExoXerov rcpCotov Taw isptotarcetpuw. Prima scoala a in-

cepatorilor.Este un fel de abecedar grecesc, cu regule de citire si pronunOre 1 cu bucati de lectura.
Pe pag. 1 sta insemnarea: T cpc)aci-rc noccpfac Accvliv 6 auTypc4.yebc Se4 awe-Anat. awc.a.
Iubitei patrii a Dacilor inchira autorul dac. 1819.

www.dacoromanica.ro

108

La urrna, pag. 99, este o scrisoare a autorului cAtre Nicolae
Filipescu, datata din Ploesti 1819 Noemvrie 13, si un fel de recomandare a cartii.
In multe locuri ne intAmpin 5. un monogram, care pare a cuprinde literele N, A, M; poate cA abecedarul este opera lui Naum
Ramniceanu; cf. Iorga, Istor. Lit. II, 341-50.

www.dacoromanica.ro

LITERATURA.

www.dacoromanica.ro

Literatura, Florilegii, Proverbe, Maxime.
222 (14).
Sec. XIV/XV. Hartle; 317 fol.+1 albe la inceput; 26X19 cm. Legat lntaiu
cu piele, acum cartonat.

Pe primul fol. nenumerotat cetim: Tep zcotspencity dytcp ap-Aceper.(?)
xopfy pot xopicp Tocote4 .. soxewthiv dram adica: Prea cuviosului

sfântului arhiereu Ioachim blagoslovire (?) amin.
1! foL 1-315. Traducerea Metamorfozelor lui Ovidiu, facuta, de
illaxiinos Planudes. Titlul e rupt in manuscript.
2. fol. 315v. <rvth[tac> )(Am KciTcovog Tcoliceiou, 64 ix .cg
Accri.vcov sEc

v aXiScz p.,e-cilvenev 6 cpcXocsocpckoccog,

TOM); p.0v0C-

Xb; itbp MCK40; 6 IlAcootV6)7g. Maxime folositoare ale Romanului

Catone pe cari le-a tradus din latineste in greceste prea invrttatul
dilugär domn Maxirnos Planudes.--Textul e mutilat,
si prea
necomplet si scris de alai, rnAng, decAt restul manuscriptului.
223 (388).
Sec. XVIII. Hartie; 287 pag.; 30X20 cm. Cartonat. Dela Muzeul de Antichitati; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

Cuprinde traducerea celor 15 carp de Metamorfoze ale lui
Ovidiu, in greaca veche; este, foarte probabil, traducerea fácut&
de Maximos Planudes.
Titlul dela fol. 1 sung,: '06cSiou Izept [LETallopythaEto;
rcpcinov.

(.)cov fic6Atov.

A lui Ovidiu, despre metamorfozele animalelor, cartea

inthia.Inc.:

Tecg

elg xawa: cWiicax.

224 (37).

See. XVII (1665). Hartie; 210 fol.; 2114 cm. Cartonat; e scris pe 2 coloane, in intregime de aceias mOnO.

0 poema istoria a lui Ioachim din Cipru.
www.dacoromanica.ro

112

Fol. 1. BceMoy 6vottai;6mov rciAn if/1'0W oxn Troy Toupzthv isth
TOG seicepecrcisou xal barX[ITCpC076:TOU iteycaou abOevtb; xcci nptvT4inou

t ç lapxporc&crig Bev= lic:cc.
Ca rte numitä luptä adeca biltälie a
Turcilor cu prea cuviosul i stralucitul mare stilpAn si print al
strtlucitei Venetii.
Fol. 2. Tor; eocre6eo-viccot.; xx/ 6p9o8oEoycci-cot; dErccori xptcmccvor;,
acctog coycripEccv 'nap& ToP ivb; 15p.voup.ivou Too iv i-cp/x67) .asoP 7cavToxpci-appoc, 'knots/11 cipxwv`6ptrtig Kincpcos 6 %C,..v.4eXXtigg s 7:pc'eT-

Tuturor prea cuviosilor i drept credinciosilor crestini,
milä, mântuire dela atottiitorul Dumneeu, unul cel cântat in
Treime, Ioachim arhimandritul din Cipru cancelarul salutare.
Tetv.

Vine apoi introducerea autorului.
Fol 4v. 'Itoccxelp. cipmp..caap(771; 6 Kincpcoç. Urmeaza indicarea cu-

prinsului.

Fol, 5 incepe textul. Inc.:
E?ç :16xv 'qg i;coamtx7d; tpcdthoc rcavocyr.og
Hop csi6ttat xpvgvavibv w.tiv rim); sksesEa;.

E scrisa in versuri politice rimate. Pe fol. 207' este notita : 'Ex
(sic) aurclpEou ccx.s iv my/ aöyokvp.
In anul mântuirii 1665 in
luna August.
Urmeaz& apoi in proza, nurnele castelelor din Creta luate de
Turci i povestirea scurtil a unei expeditiuni a Turcilor contra
Germani bor.

225 (546).
Sec. XVII (1670). Hitrtie; 170 pag.; 21X15 cm. Cartonat. Dela Muzeul de
Antichitati; fost mai Inainte al Colegiului Si. Sava.

La inceput 1 fol. alb, nenumerotat.
Contine ode de ale lui Pindar, insotite de traduceri i explicari interlineare i marginale.
b itccp6v êv. xecp6;
La urrnä, pag. 170, se aflá notita: 'EX6
TO recopyi.ou T00 Mouas),71 (?) 1670 4)supouoptou 71. Cartea de fata
s'a siksit prin mana lui Gheorghe Museli (?) 1670 Fevruarie 8.
226 (465).
Sec. XVII (1676). Iliirtie; 108 fol.; 20X14 cm. Legat cu lemn. Dela Muzeul de Antichit54i; fost mai Inainte al Colegiului Sf. Sava.

Este cunoscuta scriere Stephanites i Ichnilates. lath titlul ei
cu ortografia originalului: Ariotyricrocg itzpo2 top pocUouthyou Regan

www.dacoromanica.ro

113

Irbg illysv ilc tilv 'llvatocv xxl orcpcpsv 'th pri6Xov "COW ti; Sexanivte auvcomUtoz; xxl nth; g-mmtorOt. Si) ainth napck Top BacraXico; 'DI;

Hepcga; Top Loapk.Povestire despre filozoful Perzoe cum s'a
dus in India §i a adus aceasta carte, cincisprezece convorbiri, §i
.cum a fost cinstit pentru aceasta de catre regale Persiei Chosroe.
La fine, fol. 108, se afla notita cu row: 'Evi-cq 1676 ocOyoticycou

18.In anul 1676 August 18.Urrneaza iscalitura nedescifrabila
in monocondil a scriitorului.
227 (24).
Sec. XVIII (1783). 116.rtie; 98 fol.; 21X15 cm. Cartonat de curând.

Cuprinde Iliada lui Homer, §i anume cantuI I §i II "Ana la
versul 701 inclusiv, xat SOlio; iii.tiTeX4
Pe fol. 2 cetim notita: 1783 &npOlou 24 4Vcp.riv 4.40,4 Seu-cipce-

1783 Aprilie 24 am inceput, intr'o Luni.
Fiecare cuvant al textului e tradus §i parafrazat intre randuri.
228 (60).
Sec. XVIII (1785). 1-15.rtie; 30 fol.; 23X17 cm. Cartonat.
'AXgccvSpo668cc; 6 ciauvzfarrco;. KellcpSEcc cruNrce0eracc Toy& Tcvo; civco-

vtivou iv gtSE. ccpne: 1785. Inc.: Aouthv 'Tat& Siv gxecc.Alexandru

Voda, cel ticalos. Comedie compusa de un anonim la anul 1785.
229 (80).
See. XVIII. 1-1Artie ; 76 fol. ; 20X15 cm. Cartonat. DAruit de Ministerul

Cultelor.

Fol. 1 alb.
Fol. 2. Tvfjp.cc np&cov, 'th onoiov neptixec Tilv vuOixtv Sclimaiv Tog
Ytecpavhou met 'Ixv7)Xcitou.Inc.: '0 pczaasb; T(.7)v 'Ivathv 'MeacraVolt
ipthznaev Eva ant) Tth; Cpa0a6CFOU; Toll Xinivtag.
SecOunea inthia

care cuprinde povestirea mitica a lui Stefanit §i Ihnilat.
230 (455).
Sec. XVIII; IlArtie; 150 pag. scrise; 21X15 cm. Cartonat. Dela Muzeul de
Antichitäti; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

La inceput 2 fol. albe, nenumerotate.
Pag. 1. (DiXoOiou HCcpepya.Inc.: '11 ply rcapotpla. Este cunos-cuta opera a lui Nicolae Mavrocordat.
B. A. R. Manuscripte grecefti.

8

www.dacoromanica.ro

114

La fine, pag. 150, este notita: Konc-ca,nrvo; rewpitou gx Euriipa;
to Zayopets 6 ypdaks Constantin Gheorghiu din Sotira Zagorei

este scriitorul.
231 (550).
See. XVIII. Ilartie; 264 pag.; 22XI6 cm. Cartonat. Dela Muzeul de AntichitAti; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

'La inceput 3 fol. albe, nenumerotate.
Pe pag. 2 se aft urmatoarea notita, veche in limba franceza:
Extrait d'une lettre de Monsieur l'abbe Bignon Bibliothequaire

du Roy de France a Son Excellence Monsieur le Marquis de
Bonnac Ambassadeur Extraordinaire de S. M. T. C. A la cour de
Constantinople.A Paris le 10-me May 1720. Je suis très oblige
A Votre Excellence du manuscrit intitule: ctlaoegou Ildcpepya, qui
a accompagné Yôtre lettre, lequel occupe maintenant une place
honorable parmi ceux de la Bibliothèque du Roy, a, qui j'en ai

fait present. C'est une espèce de roman fort instructif, et très
amusant tout A la fois, dont l'auteur est homme de beaucoup
d'esprit et très verse dans la lecture des bons livres en plusieurs.
langues : son style est elegant, ses descriptions sont vives, et

les portraits des différentes nations, dont il a pris les personnages qu'il fait parler, sont très ressemblans et approchent beaucoup
du naturel; enfin j'ai cru qu'il méritait le rang qu'il occupe.
Pag. 3. 4)aoegou licipepya.

Este cunoscuta opera a lui Mavrocordat.
232 (602).
Sec. XVIII. Hartie; 157 fol.; 17X1I cm. Cartonat. DAruit de d-1 C. Erbiceanu.

Pe fol. 1 este iscalitura (1)(IrCt0; 1778.

Fol. 2 5 albe; pe fol. 6", cetim: atFoc .1:e1tegpfou a xat T66
7Tb; -cor.g daAocg

z 'caw to0 'Avacnagfou 7C27Ci (?) ix 1.'ep6svo5 x6-

przs.-1776 Septemvrie 1 §i aceasta pe langa altele este a popii
Anastasie dela Cerven (?).
Pe fol. 7 verso este notita : K& -c6Se 7cpbg to% dAXocg &z

C(614

etcpceptoeincov 3c6Ahov qg ay Bouxoupeatip g),AVOLTS ax0?Mc nap& ci
t.t..Cov

pt,6-crycoc, XECI16,1g iv Tr!) cre6aap.hp p.ovoccrriiptcp to0 ciyfou

1466a

vi) iv Sq) ircoocyfy ...cdcpcp 67co.:2,o0vcc- 6o-ct; s'av note TOA4LiGECE11 ci7C0EVA-or:MC Tat5.qg TOOTO, TRU cicpcoptc:rp.bo; 'nap& aeon xupfou nomoxpi-

www.dacoromanica.ro

115

topoc xo fyrc6Scxo; tip

odcovicp

clan&past.

'Ev my/ Mary 1768. '0

IspocoX6ptiv 'Ecppc4.*i aceasta pe langti altele este dintre cele
daruite de smerenia mea scoalei grecesti din Bucuresti, care se
aflä in cinstita natintistire a Sf. Sava, inchinatil sfe.ntului mormant;
si cine vreodata ar indrazni sä o instrAineze, sit fie afurisit de
Domnul Durnnezeu a tot tiitorul i supus vecinicei anateme. In
luna Maiu 1768. Al Ierusalimului Efrem.
Fol. 8. (fqXoOdou IIcipepya.Este cunoscutul roman al lui Nicolae Mavrocordat.
Tot pe fol. 8 grtsim, de 2 ori, notita: 'HAcciaou Mavacniz). Dintre
ale lui Eliade Manasse. Iar pe fol. 157' este notita: CITI-ccipxet. ip.o5
TOG 'Ava7COXYEGU o4ocz locvouctpiou cy T0nc4ouxi0u. Este a mea a

lui Anastasie din Rusciuc, 1771 Ianuarie 13.
233 (62).
Sec. XVIII. Hartle; 170 fol.; 22X16 cm. Cartonat. Druit de d-I M. Stroescu.

Pe fol. 1 e scris cu capitale urmAtorul titlu: '0 'qg ircerc% anca-

?aye; ij ol

xpc-ux6v Bockroccezp rpcacavo5 IIEScappczaev gx 'cirx yrxXXcxfj; cpcovgic napec 'Icoivvou 'Pcx2 71 rcpkv p.eycaou cs.coXvixou TOO ix
Mrcu2Avrig, -c6p.og npeircog, gv 'Iacyhp tfig MoXac.:6(ag oapv3.Cel scapat

de inselaciune sau critica lui Baltazar Gratian, tradus din frantuzeste de Ion Rali fost mare stolnic, din Mitilene, volumul
in Iasii Moldovei 1754.
Fol. 2. '0 7Cape01, 7:pcvsog thp.oc neptixac fca: nept ve6-cirro; tits% rii;

npórrn; )p,txtag. Acest prim volum cuprinde cele relative la tinerete adeca, la vra.sta dintAtInc.: '0 pacXebc Trig lancaz; (13fAc7c7rog

Wysepo.

234 (63).

Sec. XVIII. Iltirtie; 133 fol.; 22X16 cm. Cartonat. Lama de d-I D. A.
Sturdza.

Pe fol. 1 e notita: czOnl

noXurceptepyo; Eatopfa Crndpxec gx Taw

igjv [3t6Voiv ZR (in monogram) 1791 GETCT. 17.Aceasta foarte curioasa istorie e din ciixtile mele ZR. 1791 Septemvrie 17.
Fol. 2 Ilpaoyoc.Inc.: Ttv xcaXycipow xAcnv 6.7coO 6 avOpcoTcog.--

Prefata.

Fol. 8-9 albe.
www.dacoromanica.ro

116

t

Fol. 10. Mipoc lcprotov. Rept vs6wco; Tcept Tfj; 77,ptk71; 15XMCCGc
TOO dvOpthnou. Inc.: 1)(Amno; 6 Sekepog Olyog Tfa `Icnsavtac. Par-

tea intaia. Despre tinerete sau despre prima vArstä a omului.
Aceeas istorie ca in No. 233.
235 (88).
Sec. XVIII. Hartie; 246 fol.; 16X12 cm. Legat de curand.

Istoria lui Andronic i Critil.
Inceputul i sarsitul lipsesc, caci s'au pierdut foi.

tn t

7c.very.o: p.ou.
Inc
Des.: [Lovitio3ouc xxcocq(Sog xod dvspotapocM. .

. .

236 (169).
Sec. XVIII. Hartie; 26 fol.; 21X15 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

Pe fol. 1 e notita: 4;DuXXCtax Tot; noitep

telui Daniil.

Acce9.. Cartea Orin-

Pe verso : Acovimoc ixxXvscipric.Dionisie eclisi-

arhul.
Fol. 2. Licimic: cpuvocpeXis xal ,accup.oco(a. Povestire ma.ntuitoare de suflet i minunatA.Inc.: e O clya0b; xcci cpacivOpurcoc Osk.

Este o mica povestire-novelä, un episod din vremea Turcilor.
237 (348).
Sec. XVIII. Hartie; 24 fol.; 20X14 cm. Cartonat. Din biblioteca Mitropolitului Iosif Naniescu.

La inceput, 1 fol. alb, nenumerotat.
Fol. 1. Aciincn; tpuxtocps)Ac %at .ftocuvoccia.Povestire mântu toare
de suflet i minunatit Inc.: CO aicthbg xcd cptAdcveptorcoc 0.e6c.

238 (605).
Sec. XVIII. Hartie; 664 pag.; 19X15 cm. Cartonat. Dela Muzeul de Antichitati; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

La inceput 3 fol. albe, nenumerotate.
Pag. 1. CH 'Apysvi; to 'liocivvou BocpxXcdou.Argenis a 'ui Joan

Barclay. Contine cartea a doua si a treia din traducerea neogreaca a romanului Argenis, scris in latineste pe la inceputul sec.
XVII de scotianul John Barclay.
www.dacoromanica.ro

117

239 (488).
Sec. XVIII. 1-1Artie; 328 pag. scrise; 20X15 cm. Cartonat. Dela Muzeul de

Antichitali ; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

La inceput 2 fol. albe, nenumerotate.
Pag. 1. CII 'Ana* too 'liticrmou BapxXatou.Argenis a lui John
Barclay. Inc.: Bt6Xtov tdcaptov. EE; T6crov

v i-coXpzacre.

Contine cartea a patra din traducerea neogreacA a romanului
Argenis de John Barclay. SfArsitul lipseste.
240 (577).
Sec. XVIII. Hartie; 170 pag.; 20X15 cm. Cartonat. Dela Muzeul de Antichit4i; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

Manuscriptul contine capitolele parenetice ale lui Agapetos, insotite de comentarii.

Pag. 3-14 contin dedicatia acestei opere dare BrAncoveanu,
fAcuta de Sevastos Chiminitul; pag. 15-18 o prefat ctre cetitori de acelas ; pag. 19-24 altA prefata a lui Barbu, fiul lui
Radu Izvoranu, mare stolnic, tot in greceste, i cu data 1707
Martie 28.
Pe pag. 1 o notitA romAneascA din 25 Octomvrie 7221 (=1712)

a lui Gligore bilrbierul, care a curnpArat cartea.
241 (178).
Sec. XVIII. Hartie; 427 fol. scrise; 21X16 cm. Cartonat. Dela Seminarul
Central.

Oiaspov TCOXETCZbv 8 tiva Ser Tbv )yep.6va npcittecv xo T(w.ov aniauvolg Elg Tip )11-Asa= cbcpc6Coc Statc'crcec, listacppaceiv gx t
vspoxpxov loylvvou
-cipav arckilv SCCaSILTOY nap& Too aaxta-cou

Teatrul politic
care orAndueste anume ce trebue sit faca un domn si dela ce sA
se stApAneasca, tradus din limba latinA in limba noastrA simplA
de cel mai smerit intre preoti preotul loan Avramie, in Bucuresti
la anul 1716. Inc. (fol. 4): Tip &petty (1); cpimet gcipaatov xa
Eep&.0

co

'A6paplou, av Bouxoupecrthp Itec atptc.

nobrciiv.

Traducerea a fost facuta de Nicolae Mavrocordat (Iorga, Literat.
p. 55); alt manuscript (Xenopol i Erbiceanu, Serb. scol., p..
408) o atribue tot lui .Avramie.
1,

www.dacoromanica.ro

118

242 (265).
Sec. XVIII. HArtie; 363 fol.; 21X16 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

La inceput 3 fol. nenumerotate. Pe fol. al doilea, insernnrtri
despre vArsta omului, cu numirile cari se dau fiecarei varste.
1. fol. 1. ToO crocpurrc'ccou Etriscriou al ,acculloqlievezt. kto-roXc(.

Scrisorile admirate ale prea inteleptului Synesios.Inc.: Ncxcivapy.
llocactg ycb )brouc gyevvriacimv.Scrisorile sunt traduse intre rtndun i comentate pe margine.
Fol. 270 alb.
2. fol. 271. 'ETCcOSCOpfat Twig el; T?Xç i.itcotoXdcg Too aocpco-citou Eu-

veatou.CAteva, observatiuni la scrisorile prea inteleptului SyncSiOS.

Inc.: Acixoc[to; Eicapipec x6o-p.0ti.

Fol. 358 pttnrt la fine albe.
243 (570).
S. XIX (1803). 1-lartie ; 134 pag. scrise; 20X14 cm. Cartonat. Dela Muzeul de Antichitgi.

Pag. 1. `Iatopfx TOO Kints

81

Koplvt.; xcd Tfig 'AUXoctacq. 1805

ilexegptou 23.Istoria Contelui de Comenz §i a Adelaidei. 1805
Dechernvrie 23.

Este un roman tradus din frantuze§te de un necunoscut.
244 (733).
Sec. XIX (1820). HArtie ; 14 fol.; 29X20 cm. Brosat.

Fol. 1 are titlul: Ko&o vz -qc BXxxi.oz; kg/1)011=06r.=
voXoytcz tcov lcapthv elg T6v "AcOnv, 6E; tper.g 7cpc'cetc. 820 xati MVO;

'Impacov.Comedia nourt a Valahiei, supranumith imnologia doc-

torilor in infern, in 3 acte. 820 in luna Aprilie.Este o comedie
satiriziind pe mai multi doctori din Bucure§ti.
245 (53).

Sec. XIX. "'Artie ; 8 fol. ; 30X21 cm. Bresat. alma de A. PapadopolCallimah.
CII

exocTil te-ccip-cri 'Ictvouctptou. c'rilvog 'AXEVI:vapcp 'liocivvii A'. ellys-

phvi. Tar/

'llwopivon IIoXttetiov Twttiv(cc; xcd Mo) Safi(ag, 1517.2) Temp..
Inc: `II eticpp6ouvoc ktipcc qg Accxfag cbccciUec.

I. (I)pczyxdia7).

www.dacoromanica.ro

119

Ziva de 24 lanuarie. Irnn lui Alexandru Joan I-iu domn al Principatelor Unite, al României si al Moldovei, de Eparn. I. Francudi.
246 (156).
Sec. XIX. Hartie ; 27 fol.; 21X16 cm. Cartonat. Din biblioteca Episcopului Dionisie dela Duzith.
1. fol.

'Ca xcci ceexcnvincivp oiy(cp incuxOncp

2. Tip .asocpc),scrsdmp

'Ap..*crfou zuptcp not xupicp 'hoatcp -c3:g tometvk [Lou 7cpoaxuv*re:;.
Inc.: To xpiog 6no0.
Prea iubitului de Dumnezeu i prea cins-

titului sant episcop al Argesului domnului domn Iosif plecatele
mele inchinäri. 0 scrisoare a lui Gheorghe G. (?) Peloponesianul, din 1808, Octombrie 9, Bucuresti.
2. fol. 5. Accaoyoq (1)uyA; Ts
icin6cov. Ilpo),oyfet

i acC)naToc, St& crcixcov clnkpcov xxl

Si TO aCtinoc.Convorbirea sufletului si a corpului,

in versuri libere i versuri iambice. Vorbeste inaiu corpul. Inc.:
'Aye not aye (I)

Xuyera:

atipty.
247 (200).

Sec. XIX. HArtie ; 30 fol. ; 24X16 cm. Cartonat de curand. Curnparat.

0 poemä in greaca modernä. Are, in loc de titlu, urmAtoarea
dedicatie: 110,71vo-rcivi xoci gxXanrcpoti7.71 poccaccaa zupta xuptz' Acppo-

Sivq, 19.th r.cd oco-roxpataiptacz Tciicrri; xxXXovric.Prea senina si prea

strrducititi regina, doarnntt Venus, zeitA i imprifttteasá a toatA frumuseta. Inc.: "Oc-c.cg zaviva 7;6117111/ eccp' &au-cop cuyypich.
248 (25).

Sec. XVIII. HArtie, 146 fol.; 22X15 cm. Legat cu piele. DAruit de d-1 D.
A. Sturdza.

La legatura s'au intrebuintat foi dintr'un manuscript slavon,
scris cu litere majuscule. Pe copertrt, chipul lui lsus i literele IC.

Pe prima foaie gasim notita Arip.711.-ptou to coUpt;cc Itaco x&yth
abv mots 1784 cpsup. 10, adeczl: A lui Dimitrie Sturdza sunt si
eu impreunA cu altele, 1784 Fevruarie 10, apoi iscalitura in monocondil a lui Dimitrie Sturdza.
1. fol. 3' E6o-coceiou zccO,' crapAvEccv xcci Tanty7 Spanc4.Inc. II6Xcg
sopUxonicg.

Des. (fol. 901 xal TOy diantvfocv incl.Este cunoscutul

roman al lui Eustathios (sau Eumathios) Makrembolites.
www.dacoromanica.ro

120
2. fol. 91v. Myryou 7COCIIVCX61/

11, 7COCCeC Acr:cpvcv xcd

'Ev Ain6p 07ipthv. Des.: fiv Tcot[tivwv Tccetyvtoc. Este textul grec

al mult cunoscutului roman despre Daphnis §i Chloe.
249 (104).
Sec. XVIII. Hârtie; 80 fol.; 14X10 cm. Cartonat. CumpArat.

1. fol. 1. H vcricc To() 1E04. Inc.: 06.con XotTcbv Cog entop.ev
aot Too; 114op.dvot.Jertfa lui Ieftar. E scrisA in versuri politice.
2. fol. 50. Tpayopac Tcpbg tv EUXoyinlimv Ecoacivccv.Inc.: 1.5?,
sEg

Tip Ecoacivcc,

eo.

xocpec

xapec elg -cob; yoveig. Cântec la binecuvântata

Suzana. Tot in versuri.
3. fol. 51. TpccrOac Xcco5 'EcrOilp -cijg pcarcXfacriig.Inc.: "Acstopv,

xopthcRoliev, lapcaiXrucc.Cântec al poporului reginei Esther.
4. fol. 51v. TpayoGac Tfig xcaijg p.011 'Iova:O. Inc.: Aare TCGilltE;

iv Tuptivocg.Cantec al bunei mele Iudit.
Dela fol. 53-67 o serie de mici poezioare §i cantece.
Fol. 68-78 albe.
Fol. 78-80 versuri romane§ti.
250 (591).
Sec. XVIII. IlArtie; 64 fol.; 15X11 cm. Brop.t. Dela Muzeul de Antichiati.

La bro§at s'a intrebuintat o foaie de pergament dintr'un manuscript grec (sec. XII), cu poezii biserice§ti.
1. fol. 1. Inceputul lipse§te. Primele vorbe sunt: M 19.62UArCag
.

vet arrocacticna.Sunt fabulele lui Esop n traducere neogreacä.
2. fol. 48. 1'cc6pfou (sic) Waiivog Te.cpc'co-ccxa.
Tetrastihurile
Ellenului Gabrios (Babrios ?).

Inc.: 'Avapbg Tcodv.

La fol. 57 incepe traducerea neogreacti a acestor tetrastihuri.
Necomplet.
251 (735).
Sec. XVIII. Hitrtie ; 14 fol. ; 21X15 cm. Broat. Cumpgrat.

1. fol. 1 alb. Pe fol. 2 cetim titlul: Aica Tot) 'AyysXdotil. Cantarea lui Anghelachi. Inc.: s'AvOpcorcog faciixooç.
2. fol. 4v. (PuX),claz Too 'A1 re7oix71 'cod KouToupXix71.Cartea lui
Anghelachi §i a lui Cuturlachi.
Inc.: 1-frov Eva; yipcov.
0

poveste.

www.dacoromanica.ro

121

252 (111).
Sec. XVIII/XIX. HArtie; 8 fol ; 20XI8 cm. Brop.t.
Ilapix Xnatg etg &bv &nip cbtaXXaM VIA/ Xptatcavolli Ex -cirx Mco-

p.avD1; SotAseag.Rugitminte atre Dumnezeu, pentru scilparea
crestinilor de sub sclavia turceasca.
Contine o serie de rugAciuni, amestecate cu poezii bisericesti;
intre altele un canon, cu acrostihul: 0Wpg yvoa [tot, Xptati, csei>
nca-cip Xitpec.

Inc.: Clea TC2VT0a6VallS, 6 iv arittefot; xat Tipocat.

253 (370).
Sec. XIX. Hartie; 201 fol ; 17X11 cm. Cartonat. Din biblioteca Mitropolitului Iosif Naniescu.

Este o colectiune de c6.ntece insotite de melodiile lor in notatia bisericeasca.

Fol. 4-122 contin cântece turcesti scrise cu litere grecesti.
Fol. 123-188 contin antece grecesti.
Fol. 189-198 contin cantece românesti scrise cu litere grecesti.
Pe fol. 2 cetim titlul: BE6Xog xcaoup..in skipTai TCEpti.xoucra auXXoyip iSt tan veorthpcov xoc/ )8trc6pcov gurreptx0v tteXcliv.Carte nu-

mita. Euterpe cuprinzAnd o culegere din cele mai nouit si mai
dulci cântece de lume.Tot aici ni se spune c5, punerea pe muzica a fost filcut6, de Teodor Phokeus si Staurakes Byzantios, cu
indreptarile lui Hurmuzios Hartophylax.
Se pare ei, lucrarea a fost tipäritä la Galata, Constantinopol,
in anul 1830.
254 (589).
Sec. XIX HArtie; 126 pag.; 17X12 cm. Cartonat. Dela Muzeul de Antichitäti.

La inceput 2 fol. nenumerotate.
fol. 1 alb.
Pe fol. 2. CAteva versuri românesti de loan N. din 1827.
1. pag. 1. To Okco fi-cot yuvatxtbv xaOpintrx.
'AX710iN xat 6xt 41E Ocnng.

Toaleta, adica a femeilor oglinda adevaratil si nu mincinoasti.
Inc.: (Dam p.,ou kcourco?.

Este o poem& satirica in contra femeilor, in greaca modernA.
2. pag. 53. 0 serie de poezii, tot satirice, in contra femeilor.
www.dacoromanica.ro

1 ')2

255 (630).
Sec. XIX. HArtie; 168 pag.; 16X10 cm Cartonat. Dela Muzeul de AntichitAti.

Ektvo; Acogaoug.-Diomidiada sau imnul
1. pag. 1. Acoplatac;
lui Diornede.- Inc.: WO:U(1) TeC gcdcyacrca.
2. pag. 20. Metoczeata Mouudiv & cocpb; Bapacadcxo; chr.oxacpv
Tip Maxiav. Ernigrarea Muzelor sau inteleptul Vardalah luându-i rdmas bun dela Valahia. - Inc.: 'Axoperce, Mo0croa, csiatavev.

t

3. pag. 26. "ri_tvog EE.; -thy ecoaliov K. BapSaXc'cxov 'liocivvou Xcc-

ecapa.- Irian crttre renumitul K. Vardalah, a lui Joan Haviara.Inc.: HocOaov d MoOaa tacg p.eAcoSEczg.

4. pag. 29. M. Excvoi 7reptypasot Poatou. - A lui M. Schina descrierea (moiei) Ro§i.-Inc.: Ai5o ii[tipa; -ctv ItoXrcefav.- 0 poemä
descriptiva.
5. pag. 36. Ari[tritpfy MoupoLii. -Lui Dimitrie Moruzi. Inc.:

0 poezie.
6. pag. 44. Vat 7cbOtitoc.70da de doliu.- Inc.: r.L.cetz

Ovvribv v x6cp.cp geci7Lo0crac.

6,

1367774-

pr); ta: vepc'c TOU.

7. pag. 45. NotoXdcou Hapa(ou rcpb; Tip ExcvaStxtv olxoygvecav.

A lui Nicolae din Paros cAtre familia Schina.-Inc.: Ttv y)Acrcav
vac xcvilaw.-0 poezie.
8. pag. 49. I. Extvez; npbc IcbccoPov Mov.
I. Schina catre Iacob Rizu. - Inc.: 143Oxaptcra) not3 p.' gatetUe;.-Poezie.
Momos.- Inc.: OE ,Osol, Ilati 6 Mailloc.9. pag. 50. Mth[tog.
Poezie.
''Eporca cab
10. pag. 53. ''Epo.); voteolievo;.-Amorul
vac tow. Poezie.
11. pag. 51. 'Evintvcov. Ot5pat; xal XXO7).-Vis. Thyrsis §i Chloe.Inc.: KaAil cyou p.ipa.-0 poernA dialogatrt.
12. pag. 62. Tb v A6pv-0 Opcova.-Rasul din Dorna. Inc.
OSaTa xccl a' eaA0C.
Versuri.

-

13. pag. 70. Ncy.o2dcou Haruca8orcolfaou 'AOnvot; 6Socrcopeta.-A lui

Nicolae Papadopol crtlatoria Minervei.- Inc.: earcert"Acmpodou.Poezie.
14. pag. 72. TO a13-co0 el; -cb gap.-A aceluia§, crttre primävara.

Inc.: Tb gap (Waco.- Poezie.
15. pag. 78. Top akoo, ireptypacpt %Awl-dm A aceluia, descrierea unui club.-Inc.: El; tb %),o61-cc v aurgtic.
16. pag. 72. Top ab-co6, pcowx.11.-A aceluia§, odà bachicrt.-Inc.:
(1)0,oc &mad yevvaroc.

www.dacoromanica.ro

123

-

17. pag. 86. AE nap6ivot Top Mto-o)soyyku.
Fecioarele din Misolonghi.Inc.: OE t xcacc&val.Poezie.
18. pag. 88. 'Itoivvou Xocetapei etc Ttv .ivgapTrictav Tfj; `E),Xciaog.
A lui loan Haviara, la neatárnarea Greciei. Inc.: Mae; viiv 'EScov.

19. pag. 91. 'Eopp.risflpto; np6.; 'rob; "EXXrivo4. Cantec de in-

dernn catre Greci. Inc.: Aiv cry

-cpomj pa4.

20. pag. 95. NtxoXou llocnnce6ono5Aou Tcpbg 're); `'Da.pa.; eu'at

aLsyspso.A lui Nicolae Papadopol, dare Greci, oda de desteptare.

Inc.: AECite 7TCGE6Eg Tthv `D,Vivcov.

21. pag. 101. 'EncoToXii etg noug sob; xptasco:vobc paat),Er.; nept
avgapTrloiczg Tfic TXXciaog. astxoupneerca ply roaxtast 'nap& I. r.

Bcsvvi xoostscivou Too iv T45 aspasoniatp pcto-tXtxo0 c6p.ostoc, p.o:v.ópou

xx6oatipou Ton ciyEou AouSo5xoo, piXou:; Tg cpaoTertxigi; isepstocc,
p,2,o14 T),g iv Ilapcoiotg iscpeEx; .qc pccolXncirp-3. &%a:871plocç. MaTcappcmftercra ai Eicrov otóv TE &xpc6thc cEg cv xah3p,tXoulthriv 7p.-Cov Stc'aex-

ati aTExwv noXcTcxcin Sexocncrcom7acE6cov no:p 11. & K.Scrisoare
catre toti regii crestini, pentru neatarnarea Greciei, compusa in
Tov

frantuzeste de I. G. Vienné capitan al corpului de armata regaM,
mare cavaler al ordinului Sf. Ludovic, membru al societatii filotehnice, membru al societatii academice regesti din Paris. Tradusa cat s'a putut mai exact in limba noastra comuna, in versuri
politice de cincisprezece silabe de dare G. D. K.Inc.: '9 dog',
Ts; xptcrabvulict.
22. pag. 128. IIpbg cpaov. Hap% Ton spo:y=5 isciHou.;.

amic. Despre suferinta tragica.Inc.:

Crttre un

(DpEtsto 7.c.ci )1.a-m7ton-collo:L.

Poezie.
23. pag. 134. Aiovsoc Ton cosocosecTou pactXion nepi KOMT=T:110u-

-

it6Xcw.A1e lui Leon prea inteleptul imprtrat, (prevestiri) despre
Constantinopol.

Inc.: OeiToc oE crTExoc.

24. pag. 135. Xpriap.bg eöpsOct; aEg T3: .0.ep.iXtoc TEA) Tetvbv XxXx186vo; int 70,cotc7.)v yeypaKtivoc, int 'IouXevstomp Pa:aaci.Oracol grt-

sit la temeliile zidurilor lialchedonului, scris pe placi, in timpul
dornniei imparatului Valentinian Inc.: NAp' ETC at vt5p.cpat.

25. pag. 136-138. Mai multe mici poezioare.
26. pag. 139. EEg MtrtX Extviv.-Poezie catre Mihail Schina.
Inc.: MoOaca IIteproc.
27. pag. 138. Et; Tbv oExou!1c=thv 71:0;TpCdtpXyl zUpto Eczp.ou9s.

Catre patriarhul ecumenic domnul Sarnuil.Inc.: Mvfip.cc TOS'
prjasov.

www.dacoromanica.ro

Ca(-

124

28. pag. 139. El; .thy oizoupemthv ncapccipmy x6pLoy 'Lomb:toy.
Inc.: TaN alpe'

Catre patriarhul ecumenic, domnul Ioanichie.
6p6:ecg.

29. pag. 142. 'Eysteop.cov Tcpocsevexeiv Tri) eUyever xupp McxailX
Excycl, Tcpanoyeye uEip -co0 e6yevo6; ipxoyto; ileyc'aou xcaRivou xuplou

hirinrprou Era. Lauda, adusA cinstitului domn Mihail Schina
fiul prim nascut al cinstitului arhon mare hatman. domnul Dimitrie Schina. Inc.: r Eva Ono0 cd iscpirlyeg.
30. pag. 143. Btoypcxyla TOO 7Caveuysvo% dpxono; p.,e-FiXou xa-cp.d.you xuptou xuptou A71117irptoll

Y-xcycji

'imp& recopyrou 'Aytokyciaou. 'EY

Kcavi67,3 1824.Biografia prea cinstitului arhon mare hatman dorn-

nului domn Dimitrie Schina de catre Gheorghe Antoniadi. Irk
Chisinau 1824.Inc.: Extya Xoc-cp.civou

aecS-111.tou.Poezie.
31. pag. 145. '9.,Sh irpoacpconkr.cra Tcpl); 'thy nocveuyevicaccrov *coy
TOO

nd aurrOo; nap& lli-rpou
recopycdthou SOO xablyrisop. 'Ey B4carthp 1818. Oda, declamata ca-

*coy 'liocivnv /xcyciy aEg Tat yeyi0Xca

tre prea cinstitul domn Ioan Schina 1a nasterea mAntuitorului de
catre profesorul Petre Gheorghiadi. In Bizant 1818. Inc.: "Ompoy -Coo xocpStay tiou.

32. pag. 147. "Irtoo; eirpptcrcilpto; npb; T611 areyia-rarov apxoyca.

Imn de multumire catre prea cinstitul arhon hatman Dimitrie Schina Inc.: IloXXol cipxciloc EypaxciTticzYoy Awiltpcoy Encey.

lhxy.Iscalit de ilcoyt5aco; 6 axoXdcpmc.
33. pag. 148. Tq ebyevec-cd-ap eipxovcc lisyciXcp xccw.ciwo xupfy xupty.

Alat7ply Er4.Prea cinstitului arhon mare hatman domnul Dimitrie Schina. Inc.: 'E9o; inccipxec EspOY. 0 poezie.
34. pag. 150. IIpb; 'thy apxoy-cdc rcocrraymoy xt5pcov xt5pcoy 'hoOLvyriv

Ixtyczy. Catre arhon postelnicul domnul Joan Schina.Inc.:
incoxpeet-c' c
xpoy.
0 poezie.

31&

35. pag. 151. 'Acrila 7:Pocmex9iv c4 eirreyet apxowct veyciAy Trocr-ceXylzy xuptcp xupty 'Icoiyrj Extvq. CAntec inchinat cinstitului arhon mare postelnic domnului Joan Schina. Inc.: Xcape (3764
tij; rccaplao;.
36. pag. 152. Tcp p.oucroxoap'icy cfpxoyu TcoateXv6ty xuply xuptcp
'Iücvv Extve.c. Lui arhon postelnicul domnului Ioan Schina cel

impodobit de Muze.Inc.: II6Oey v xcituo rv apkip.Poezie.
37. pag. 153. 146; -thy rcayeuyeyiatxtoy ipxoyza mcaov 2thate),CAtre prea cinstitul . arhon mare postelnic
Ioan Schina. Inc.: Thy eirrevdo-ca-coy XxLveev. 0 poezie.
.38. pag. 154. 14. eirreyeascivp xcd arixoyip Roucrrlyirg xupicp Mcvrxov 'Icocivvriv Indy.

www.dacoromanica.ro

125

Ixtva, oE to6 eipxowro; xatlicivou zuptou Ami.vcpfou. Prea
cinstitului frunta§ al Muzelor domnului Mihail Schina, fiul lui
arhon hatmanul domnului Dimitrie. Inc.: ToG Ina Tcoa EN' 6
1.1.6vo.
Poezie.
39. pag. 155. IfpC; 'sty Extvo:Ocvsriv oNoyivetco.
Care familia
xoct),

Schina. Inc.: Tip y),thacav vet xtviico.).

Poezie.

40. pag. 158-168 diverse mici poezioare privitoare la membri ai familiei Schina.

Pag. 169-176 albe ; pag. 177-178 au o tablä partiala de
materii.
256 (730).
Sec. XIX. Ilartie; 16 fol.; 20X14 cm. Brosat.

1. fol 1. llobip.ce Odopoto5 TWO; drcoi6vou i; 'EXXiSo;. Poezia
unui descedent grec din EHada. Tbv anpov xpóvov tirx anygpam; Too Wlvotoo 19voug. In al doilea an al ridicArii. neamului
grecesc. Inc.: .T,Tpicp' vorpoc tbv Tpox6v .c)N. Poezia e iscalita
cu initialele Z. D.
2. fol. 2. HONAC4 CrXct6ovotoG eacoyóvou &x BouXyap(ac.
Poezia
unui descendent slay din Bulgaria. DP 7c4pt-up Exec Tfx 'coo iX)ajvcxofi Zhou; aveyipascoc.In al citicilea an al ridicarii neamului

grec. Inc.: 'To); nete cupavv(a.
Imn.
3. fol. 13". IitvO.
.onoarea domnului Valahiei.

Inc.: CH .asi

044.

Un imn in

4. fol. 14"-15 dou5, scurte poezii, una in onoarea, alta spre
.defAirnarea lui Voda Caragea.
257 (463).
Sec. XVIII (1715). Hartie; 174 pag.; 22X16 cm. Cartonat. Dela Muzeul de
Antichitäti; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

La inceput 3 fol. albe, nenumerotate.
La pag. 1 incepe textul. Are drept titlu: Pvirlioa.Piireri. Este
o culegere de sentinte, maxime, cugetäri, de natura eticA.Inc.:
BpaSicoc pouXeoou.

Pe scoarta finalä cetim : Kat TOSe Osoadvou recopyfou yiypoccps
i aceasta a scris-o Teodor Gheorghiu din
1715 ix flawdiv.
Patras 1715.

www.dacoromanica.ro

126

258 (308).
Sec. XVIII (1764). Hartie; 82 fol. ; 20X15 cm. Cartonat. Dela Seininarul
Central.

Pe prima scoartti giisim insernnarea veche: 1:wecuip.atipcov Etta.

Caiet de insemnari
scris de mana proprie a fericitului Filaret.
Manuscriptul cuprinde, intr'adevAr, un numär foarte mare de
note $i extrase din cliferiti autori, pe cari i-a cetit Filaret. Culegerea, cum se vede la fol. 2, a fost inceputg in anul 1764.
Printre extrasele grece$ti, grisim $i unele franceze. Sunt pu$i
la contributie, in special, scriitori greci vechi $i medieval
xelpwc xecpcSipcapo" TOO II com p to u (11EXapitou.

259 (480).
Sec. XVIII (1765). Hartle ; 360 pag. ; 21X15 cm. Cartonat. Dela Muzeul de
Antichitati ; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

1765 IaPe scoarta finalä gäsim data a,ge 'Iavvouapiou a
nuarie I.
La inceput 3 fol. albe, nenumerotate.
1. pag. 1. Far& titlu. Este o colectie de proverbe, maxime
sfaturi morale.Inc.: 'Eporcipei; 6 ScaciaxaAo;.(Poate a lui Exaporitul ?).

2. pag. 24. TeD akop cppovTlatia-ca.
Ale aceluia$, cugetttri.
Inc. (pag. 25): Oiecicep (445ayiciiv pOtv. -- Este opera lui Alexandru Mavrocordat Exaporitul (?).
La pag. 194 g4sim notita in versuri: 'ApxiOixcou band% t61 rpm
yoptoco tv dp.c Kttia, 'Iwivvou '6' ix xepbc cimypcicpip.Sunt proprietatea lui Grigorie mitropolitul Daciei, $i am fost transcris de
mitna lui Joan.
260 (36).
Sec. XIV/XV. Hartle; 218 fol.; 22X14 cm. Legat cu lemn. Daruit de d-I
C. Erbiceanu; fost al manastirii Golia.

E un florilegiu de sentinte morale, luate din Evanghelie, Parintii bisericii $i din autorii clasici; ultimul autor
ce$te

cronologi-

pe care 1-am gäsit citat e patriarhul Fotie. E ceva. in

felul scrierii lui Antonios «Melissa». Inc.: 'hp/ cips-* xal xaxfagi
too ocyfou stiarriXfou:

rv

s

66b; 7) cl7r6youcsa sE; Tip

La fine e mutilat.

www.dacoromanica.ro

coliv.

127

Fol. 216" gAsim scris de mana mai modernä, si in monocondil:
.117pocpcivrig Espottóvaxog porcons&vbg ix viiaou Agpvric. Mitrofan ie-

rornonah la Vatopedi, din insula Lernos. Aceeas iscAliturti, se
afli i pe fol. 218", insotit5. de data: 1777 Ianuarie 15.
261 (268).
Sec. XVII. Hartie; 122 fol.; 22X17 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

La inceput douli folii albe, nenumerotate.
Fol. 1. NcxoAc'cou Mccupoxopaitou IicovatcomonoXt-rou ixXoyod z tiihk
&vocycwooxop.iwov ccircep pE6Xitov, anotccp.muOeramc 2c rotav xpv.Ale

lui Nicolae Mavrocordat din Constantinopol culegeri de prin cartile cetite de el, stranse pentru propria-i trebuinta.Inc.: Ex 'caw.
tots Magt.tou ToO Tuptou. EE isyive'co gv Tip VAIncatc.

Contine un foarte mare numAr de extrase i rezumate, grecesti i latine, din diferiti autori. Pare a fi insus originalul lui
Mavrocordat.
Fol. 19-25, 29, 39, 43, 47 49, 58-68, 80-86, 104-118, 121
122 albe.
262 (456)
Sec. XVIII. Hartie; 12 fol.; 18X13 cm. Brosat. Din biblioteca Episcopului
Dionisie dela Buzau.
Noueecrica To5 &otafp.o...) ccii0EYMJ 'lioiwou NmoXiou 'AXeVoSpou
posusz, c57roo i869)7crav Tip ufjp at'rco5 xupfy zuptcp 'Icoivv7,1 KowatowTin) NcxoX,iou pos66acc, iv kat crorcriptcp ocq)xe Tics 7)yep.ovtag minor).

Inc.: Thy cpO6ov top Ozo5.Sfaturile renumitului donan Joan Nico-

lae Alexandra Voevod, cari s'au dat fmlui sau dornnului domn
Joan Constantin Nicolae Voevod, in anul mantuirii 1725 al domniei lui.
263 (494).
Sec. XVIII. Hartie; 108 pag. scrise; 21X16 cm. Cartonat. Dela Muzeul de
Antichitati; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

La inceput 2 fol. albe, nenumerotate.
1. pag. 1. 'Ex Tthv Toc; Eoutacc. Dintr'ale lui Suidas.

Inc. :

Edxppcov EupcmoUato;.Este o scurta notitä privitoare la scriitorul
antic Sofron.

www.dacoromanica.ro

128

2. pag. 3. Too etkrgeo-ToiTou, UthAoTiTou xxt aocpurciTou octAdvTou
Ica/ )yrp.Ovog 7C(171; MoXSIOtcg Te xo:t Oirrypo6Xczyjag xuptou xupfou
Toivvou NcxoXo'cou 'AXEVoSpou poE6O3a gyxecp(Scov gv J yviii[tocc xcd

xca icoXtTEfav. A prea cuviosului, prea inaltului i inteleptului st'apAn i domn a toat6, Moldova si Ungro-

Wpoydcrticao: ITEpl gib)

vlahia domnul Joan Nicolae Alexandru Voevod manual in care
(se afili) pAreri i cugetAri despre moravuri i guverrarnitht.
Inc.: EatteTi6ouXov, riTacov.

264 (625).
Sec. XVIII.
Central.

;

46 fol. scrise; 17X11 cm. Cartonat. Dela Seminarul

La inceput 3 fol. albe, nenumerotate; pe verso al celui de al
3-le cetim : Kal TOSE cthv Tag auoc; ExccpXciTou.

preunil cu altele este a lui Scarlat.

*i aceasta im-

1. fol. 1. Tcp skeSsaTiTtp, ix),c41.1.7cpoTo'cry xcci socAoliccOermiTy

v.ap-

liTy 14 TOO aocE6EVT&Tou xcci yockilvoTciTou 'Itoivvou NtxoXiou 'AXEc'tviSpou ITEplovog Tcciarx OUTxpo6Xccyjag, Tip linel vo'caric (Jac% npo-

-crxónatv.Prea piosului, strAlucitului si de invAtiltura, iubitorului
domn Scarlat, fiul prea piosului i blAndului Ioan Nicolae Alexandru domnul a toatA Ungrovlahia, inchinarea cu tot respectul.
Inc.: lIxoucrToa ),Itry.
Este o dedicatie-prefal5, a lui Azarie Tzigala cAtre Scarlat, in
-care se face, cu exemple, lauda limbii grecesti.
2. fol. 16. 'ExXoyoci gx Sco:cpópwv, auXXsyeraocc ivtç vipcv.Cu-

legeri din diferiti, facute pentru amintire.

Sunt extrase din

Dione Cassiu, Xenofon, Kinnamos, Plutarh, Eustatie (al Salonicului), Ioan Hrisostomul, Teofilact al Bulgariei, Vasile cel Mare,
Grigorie al Taurorneniei (?), Sf. ScripturA.

Pe fol. 46 un scurt text turcesc scris cu litere grecesti.
265 (281).
Sec. XVIII. I-15.rtie; 372 fol.; 2IX16 cm. Cartonat.DelaSeminarul Central.

La inceput 4 fol. albe, nenumerotate.
Fol. 1. Moo:ninon KcovalocvccvonoXiTou 7Tptp.p.Exripfou TS Tiri; TOG
Xptcao0 p.ey&An; ixxXrptag xal Tptaciva.; xpni.a.sfaccyco; p.sycaou ypocp,-,
tvraxo0 cç xXccpcpoTiT% cd,OoTeio4 Oöyypo6)axfccg, ixXoyod ix Tan,
ILETex noX)M; incp.7,e(og avaymoaxoltivcov cerup pc6Mov einoTcqueu0Er-

www.dacoromanica.ro

129

crat sç tar:av xplatv xx Tar/ yaw') 0613T00.

A lui Panaghioti Con-

stantinopolitanul i primichirios al marei biserici a lui Hristos si

care a fost de.3 ori mare gramatic al prea stralucitei domnii a
TJngrovlahiei, culegeri din cartile cetite de dansul cu multa saxguinta, stranse pentru folosul sau propriu si al amicilor lui.
Scrierile excerptate sunt :
Sf. Scriptura, Rugaciuni, Teofilact al Bulgariei (talcuirea Evangheliilor), Nomocanoane, Chiril din Alexandria, Polibiu, Libaniu, Dionisie din Halicarnas, Appian, Nectarie mitropolitul Ierusalimului.
266 (282).
Sec. XVIII. Hartie; 231 fol.; 21X16 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

La inceput 12 fol. albe, nenumerotate.
Fol. 1r-1v tabla de materii.

Fol. 2-3 albe.
FoL 4. Havayethwu lio.netarmar:o)17..co npcilimxriptou r rç TOO
Ipto-co0 p.eyearjg ixxXnafog xcc/ tptcrixt.; xpilla-ctamv-roc Rspaou ypectip.cacxoti T7 1; ivacqinpotivrj; czoOsv-catu; 05yypo6Xcextac ixAor../ ix vino
reti 17.0XMig g.r.tp.sXthz; civarmazopivcov ezövp 13t6XEcov, inotaimsuOstA lui Panaghioti
crca 81 el; ta(co xpijacv zal
iv cpawv aircoG.

Constantinopolitanul i prirnichirios al marei biserici a lui Hris-

tos si care a fost de 3 ori mare gramatic al prea stralucitei dornnii a Ungrovlahiei culegeri din cartile cetite de dansul cu mare
sarguinta, stranse pentru folosul säu propriu si al amicilor lui.
E o urmare a manuscriptului precedent (265). Scrierile excerptate sunt.: Grigorie Teologul, Choniates, Plutarh, Vasile din Seleucia, Sf. Atanasie.
Fol. 211 panA la fine albe.
267 (391).
Sec. XVIII. IIartie; 428 pag.; 28X2I cm. Cartonat. Dela Muzeul de Anti-chitati; fost mai Inainte al Colegiului Sf. Sava.

Pag. 1-4, cateva retete medicale.
pag. 5. 'ExXoyca StOccpopoct 0.aupdcatoct cptXonovriOsEcrac v.l gv zottpq)
coxeEptog ypczcpsicog.
Tfjc
t7 Tcapipywc %cc/ incrpoxciarlv oElv.o;

-nap' ip,o0 toO )x(tou HowcycLtou KcollatancyounoM-cou 7rpclittcy.72pfou t q; Top Xpco-ToO p.sydcAlig gr.v.)apf.a; %cd p.syciXou ypalip.catxop
-cpccixtg Ttilg rceptcptou ocOesv-teEcz; Clayypo6AccxEcg, gv. Tthv GbaytvtocrB. A. R. Manu;cripte grecefli.

9

www.dacoromanica.ro

130

Cav wiacv xaZ Taw
gp,CoV cpacov.Diverse culegeri minunate stranse in timpul studiului i scrise in treac4t de proprie mân'A de mine prea smeritul
xolibcov floc (3c6ACcov xal ecnota[usukicrac s

Panaioti din Constantinopol primichirios al marei biserici a Iui
Hristos si mare grhmätic de trei ori al renumitei domnii a Ungrovlahiei, adunate din c5.1Iile cetite, spre folosul meu si al amicilor.
Pag. 6-7 au tabla de materii. Pe pag. 8 incepe textul: '0 xplvEcv XaxWv.

268 (481).
Sec. XVIII. Hârtie; 198 pag.; 2IX17 cm. Cartonat. Dela Muzeul de Antichitii0; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

Pag. 1. 'Ex -c6,/ to6 rewpytou to uptaXou, a:Trot:moo p.citt.cc 7SaXacrov.Din ale lui Gheorghe Synkellos mici fragmente din scriitorii vechi. Inc.: 'ErcEtai) ag Briptocrak 6 ..qg Xce),Sexilc (imamAoyEag.

269 (586).
Sec. XVIII. Hartie; 332 pag.; IOXI1 cm. Cartonat. Dela, Muzeul de Antiehit50.

La inceput 3 fol. albe, nenurnerotate.
Pe pag. 1. sus citim not4a : 'Ex Taw TOO rappcip. EEpo&ax6vvi
Xilopvaiou.Dinteale lui Gavriil ierodiaconul din Smirna.
Pag. 1. Hapottliac gUrpcxal blvo6tou, gx Tap Tagatou xal ALSO!too, xatec Trocxerov.Proverbele eline ale lui Zenobios, dintr'alo
lui Tarraios si Didymos, pe alfabet. Inc.: 'A6uarlvbv inccpcipwa.
270 (650).
Sec. XVIII. HArtie; 338 pag.; 21X15 cm. Cartonat. Dilruit de Ministerul do
Externe; fost al generalului E. Pencovici.

La inceput 1 fol. alb.
Pe pag. 4 cetim titlul: Hapotplat auXXextkraat efath Stacpcipwv

3c-

6Xfon 15/c6 Hapkviou Espollovoixou Kc4col5X-ti to g 'hoavvEvon, EEg xpijacv xcei tbCpaECOC11 -cCov cpcAonemov Cr7r0Uaatar) xal iv Xpccrcip

tiv &as),

Proverbe culese din diferite dirti de dare ieromonahul
Partenie Catiuli din Ianina, spre folosul celor iubitori de invätiltura si a fracilor nostri intru Hristos.
Pe pag. 5 sunt patru versuri dedicatorii ale lui BeXX4 'Iwavvixtoç. Pag. 6--7 prefata. Pag. 8 incepe colecia de proverbe, cari
sunt orânduite in ordine alfabeticä.
yaw.

www.dacoromanica.ro

131

271 (593).
Sec. XVIII. II Artie; 66 pag.; 16X11 cm. Cartonat. Dela Muzeul de Antichitilti; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

Pe pag. 1-2 diverse note §i incercrtri de condeiu. Semnalez
numai pe urmAtoarea: 1748 'Iou Xfou 14 gicvav gxiTigg

.11/(ou eópoc

5 vilg fip.dpac xal ixpdcmgev Tcapciwo (sic) clith play Copav.-1748 lu-

lie 14 s'a intknplat o intunecime de soare la ceasurile 5 din ziu5,
§i a tinut mai mult de un ceas.
1. pag. 3. TCov i'77Cee =OW xat Teo
v cz5.colg XOLTMptOlioup.ACily
CbroyeEyllASOC, cup.EotAct xal insof9xac.A celor §apte intelepti §i a

celor numarati cu dânii, maxime, sfaturi, sentinte.lnc.: 'Apetfig
dxzrov gcrtf.Parafrazat intre rânduri n greaca modernA.
2. pag. 47. liaveov th niaxce.Canonu1 dela Pa
Inc.: 'Avacrwicrewg pip.
Parafrazat intre rânduri.
Pag. 60-63 albe.
Pag. 64-66 contin scurte extrase de prin diferite poezii religioase.
272 (117).
Sec. XIX. HArtie; 35 fol. scrise; 10X7 cm. Cartonat. Din biblioteca Scheianit

CPth auvriOpotagva &nir, accupOpou; cruyypacperg.Maxirne adunate

din diferiti scriitori.

E o colectiune de maxime grece0i urmate de cAtevit poezii
franceze.

www.dacoromanica.ro

Iv.

DREPT

www.dacoromanica.ro

Drept civil qi bisericesc.
273 0 274 (20 §i 21).
Sec. XVIII. HArtie; 2IXI7 cm. Cartonate. Däruite de d-I N. Voinov.

Erau intiliu 3 volume; actualul No. 273 (20) e volumul 1 §i
No. 274 (21) volumul 3 ; volumul 2 s'a pierdut. No. 273 are 234
fol., No. 274 are 155 fol.
E o colectiune de legi, facutii. de Mihail Fotino din insula Hios,
dupa ordinul lui *tefan Racovita; volumul 1 contine legi civile,
volumul 3 legi religioase.
In No. 273, fol. 3-5r, este urmAtorul hrisov al Domnului:
1.06cyyn; E-cicpavo; McxatX Tax.o6C-c;ac 3or66,30-4, iXicp &of) atAivTT); xal lysi_teov =icy-A; 05yypo67.axtag.
I-cox 46psvot nb aimpattycov xp do ; órzog Ince%) Sti vi cppovtfccop.ev aypincvot; 6p.p.ccac xca vot Scerecyepp.ivy 1-civra iicra auv-cdvoucrt xo !
cipopclacv
ç xcatv Stofxrpcv xat eUxocIdav tç fig Acixop.ev 0.e6t3ev
fiyepoyiag xal cppoy-govteg nepl Toiraov xzr? th fpcwthy, 7719sAlicapev
nate) tb Suva-thy v civaxa7,icrwiey ti-jv 6xocrplay ixsEmy Tthv kayo
E-ruxbv 7LCO; vi Staxu6spyionat c'aix-con cxi yi i-reivT/C az6atitog, xat

emoXot5Oto; pouXtv 16ouX6150wey 6:i y3: cruatipopey YATZ Tcp&coy toi4
noXvccxob; yeliouc, icp'
Scsvapytims; irpoacpudig xcci cipp.o`dicoc 'MT&

TE 'thy vopv =1 Sty ,OikN aincTiy x2 v& pt 7Mpo:62,incoliev athoUg
Sceverroulayoug xataxpricraxthc 4.oc xcd arcepccrxirrcoc, xaOdy; Eon Tdipa
Eruxov vi Evepycbmd, "cb ôno!"ov akb ETEvero ocEtra Reidc2,71; (3Xci671;
ek Eva Ex Ceat011 Tthv xpcvcplvcov, %at cc?-cta eIg th 1,2 npouxpoUccottev
xad tag sk -thy ipovi5s6v T6y toga cittsvov tp.N ttiv yq.LovIv TothTy.), xcd vac xorcyrroplOCop.ev cip,s.A.e!ac cit.cx xal cixaptcycetac eip.eXe(o4

ply, (14 ap.eXotivre; afi; xx4; o?ootoo-spocptac ToO" 7GOXUXUOVTOU TOCYCOU
axc'apou; VIM) noXt-muTiv fircoOicsetoy xcd 1.ch npoaopp.ft;ovTe; aorb ek sie
Siou

Icithac Sci TOO aviptonog Smaiou, ôrcoii xcaac xpiog npirrec vac

drconwp.ev ek xiOs play Cathesacy, xal pa 'MOTO v

www.dacoromanica.ro

x&p.W.011ev vat

9CT

-art

r72 VA
'anolo,t, 770X 79A Ar4TI 2317:27A704 5o)
2319
5oA3rI9lAm2
Vhi.. .5xy.1222 57o)1iolooXp ?2 5q) 4,11 531A7t32 5901V:170X
570)1C+770X93 573 A91 A011r A?30 7p72 31 mom A0)Arl0yl3ch9 Auudp. 45t1.3..sclp
pox X71Dly7pT1 5!/.3. 51...tA9.00lvx12 A? Q., '19on.,39z3.c000pz,? 00j, (told? AnA)01 -901

to

'M139702.7002 '507.970):3

001 p 5poc:1310clo11 pochX. 30A3rhAiod2
M0Z11D910 A0)1901 Ac91

A3riz.o).0,oc1333.cp VA A3110).0tp.d3q

ACOX717y0ll 'AO)712A 53A7110 531A2 90 AOA9TI

1tis.1

(1,3.A3p3L

p523bo0 Tyyv pox l0Arii.ontd0xinol2 03.,A032? Zi1 2zx 50)3Lopdcboo1311 oploox
21 oorlkoA Acturpo pox V.I.,Aoytno 234 Ameopa,c, A0)1 'A0)T1)710A poA Afpi pox
.5U.,l0yx3 AgonslAiN pox op12 Ar4,2, Alpsy?lx? no3.9o1 AarlooD2dm2 ood2Ap
A0l1pc92 ?oox dp A0129T1 Ar#1 31 A3670d9Q, pox Atpcp.moleAyxx? A70)327271L
AOATFIDZATIn131 770X 5?dlf. 5001 5(104% 50)(14793 '701A0X2 A?1 A012710271171 poZ
001 goi.spdx Say2p132-1
Aolooamlloy 2:1A0Xdp A01z3,t2 Accp. mocb2D0ylcb

51

5r3Dayxx? y4.zXlic
701A709 720X cd7031.

A24731(14 `A0)X. ACil pox A3o411 AoxlAchpX3o32, X fAd /3,311

57=2

AX)411 .9X7170111-170d).

A2TJ

7Z)X 57)Dfl,ACI3C33?

7C3Xr

sop% 3'31hL3 A 9idx(4? Szlop (0/) 51 31 5Txr10A 5)?bc1z12
'52,yg 00r12 qg pox 5)p1 5)pxlizo1 5r)3okAns3 (3oi.to Sap. looA29 A? `3141.,dX
pox ooso2 .,(31)(03!? pox 3o1221-16 523 51 531D9O3.3.malgr2t 32Dr1 513D30o31,9
5(132

pox

q1-1

234

31 Am3. Acoxropood `031-12A Acra ...o3onttyxv.?
Amxu., AcoripiOA pox Amyyp. 2d3ool2 Acod 60)),(94 m0nc110A ?rx zy2 op3mx 3.

'So/pyyno 50A3119n4

1coo

Acp.z/m2

523 A3. 1A0.7177127Ano 3M).3. +?1, Ar37071. ZIVX1A90 A0A311b.C3CL72 523 .519(33..
A02,z1.lo3'(31q
p3x 6A01701D391thcp S23 2 AZ9t1.03131D063.:, 127X 53A31
5n0TI91
poboa.z12 ppoo3.213oxlooAF no,o3.t. pox orhypim 0 A41 AZ2TI0AC,13 p7): Af.{..yoox

Dtcx2o12

S!ba.

no346noclioso 5A19z1

Smoidx32 07o3L Amchoc,
33.N

'Szc:lopi., 21

A03.3.3orch 5033.93ymozcboo.tp

cp.,

?zx 42231? 573 (71 VA looltdc33A312
.51419z1 T12 43.. Amtar012 Goi 4c0pox12

573 Av3l.c:13A3

63.10Y A93110Y
(301
A

A7070AA.3 A0)A73X3

cd7021, A0311Vi.

707d11.1

2zx A?onninco2

A3o3e3(33 AO13myylodoo2Lp 5201 51or12A
,03ox cp.,g7o (op) 7oritc2A 2oox Ar.tov.D A0)1

'AgyrioA pox Surrox A?ormdchoo1311 T1zx Ato.

(*)

loito

Amd2AF 2oox

A0)t2 App.

Am112A

vox zogri9v(33.A? 52g

52a y2

140(1)CklX73l3.
7?3.

ooitIc3.1c3x,

pox -x.00d
iZX Amixx12 Amg.c)dx -y?,Lloodooll

5non

Ao A2

5Q01 57.31dX 2:901 31 574716°XdP

00X71A30970 AOTIgt 1102AX912 72)X 5001L70y A0)1 A0)X7d3T1 A(07d1417dX V72

z 31311opynd)

523 367pX AliD3022(3

V1

o23.27X

5n0119A zloox32 cp sco3.93yz.pootho2

531A0n91ichon0c2t
kb;Sconor 5T3.. 5Fxri10A 57pboa.x)12 51.3 spox
Am302312 5moz3cp pox Sifaccfmodatcylthp pox 531A0X302daz, chy2 10A 52a 23.,
`401,ox)2 500y2290 47.00dIVAr Z7A71 001 (1077X412 531A110:021. th3 7A111.p2i20
Scoext,Dociu ?oox

i71272 '501A703423 AVC9 001E2 513439 0.070ck0)ch A0)1qC3170Ar

Snorl2A 50A9TI9APOThly 13y3.e 33r)FTInc02 57e3.
70A3T12A1706011r

Aoyyno9

A3T170X()23?

77,7X

C11

A9d701:

x?

A0C13131-1

.733-13-1pcil

AR, 333.? th)dtams)

3.

A0X po%

5gon.,

A0)1 A0)ii2A 52,om02c, 50)190

-*fob

www.dacoromanica.ro

A9X71A30970

-2Dnc/X

137

Iatit traducerea romana a acestui hrisov :
Ion *tefan Mihaiu Racovita Voevod, din mila Domnului stripan
§i Domn a toata Ungrovlahia. Gandindu-ne la datoria stringenta pe
care o avem, ca sa ingrijim, cu priviri neadormite §i cu mintea

treaza, de toate ate contribuesc §i privesc buna indrumare §i
orandueala a domniei, de care ne-am invrednicit dela Durnnezeu,

avand grije de toate acestea, pe cat ne sta, in putinA am voit
dupa puterea noastra sa reinviem buna ordine a acelora, cari din
intamplare sunt guvernati neregulat §i sunt condui far& orandueala; de aceea am luat hotrtrirea s statornicim mai intaiu legile politice. Pentru acest sfar§it, lucrand potrivit atat cu gandul
cat si cu dorinta particularilor, sa nu-i trecem cu vederea, cand
sunt tratati §i nepotrivit §i nechibzuit, cum erau tratati de
obiceiu pana acum; acest lucru er a. pricina de mare stricitciune pentru fiecare din impricinati, §i cauza sit suparam si
noi pre sfantul Dumnezeu, care ne-a daruit cu aceasta domnie,
$i sa fim acuzati de neingrijire §i de nerecuno§tinta; de neinsi

grijire, ca unii ce n'am purtat grijit de buna carmuire a navii
politice, batute de talazurile marii §i n'am ancorat-o in limanuri
sigure prin dreptatea cuvenita fiecaruia ; caci noi avem datoria
sa facem dreptate in toata afacerea §i cu aceasta sit procuram
fiecaruia lini§te, ca sa nu murmure §i sa nu se indigneze, ca e
batut de nedreptate ca de furtuna ; iar de nerecunotintit am fi
acuzati, ca unii ce n'am dat la iveala roade de recunWinta catre Dumnezeu, atat prin alte fapte virtuoase ce suntem datori s.
implinim, cat i mai ales prin dreptatea, intru care domnul se odihne§te. Apucandu-ne deci de lucrarea de fata cu amandoua
nile, am hotarit sit punem in lucrare infiintarea acestor legi politice ; ele fiind nu numai incurcate, dar §i impriWiate, aveau nevoie §i de traducere dupa intelesul lor adevarat, §i de adunare,
ba chiar §i de alegere. Din aceasta cauza §i pentru implinirea.
acestui scop am numit un barbat incercat i potrivit, care cunoa§te §i §tiinta profana §i pe cea religioasa, §i e bun cunoscator inteale legilor, pe prea cinstitul §i invatatul arhon consul al
filozofilor marei Biserici a lui Hristos Mihail Fotino din Hios,
care a fost §i mare paharnic, iar acum pe langa noi mare gramatic ; acesta cercetand amanuntit §i controland cu toga sarguinta, toQle ordonantele legale, precum §i obiceiurile parnantului

cafi pana acum sunt in uz, adunand tot ce a fost folositor §i
potrivit cu aceste chestiuni, luand materialul §i din legile impa'ra-

www.dacoromanica.ro

138

testi si din canoanele bisericesti si din diferite alte arti de legi,
dup5, puterea lui adun'andu-le pe toate la un loc, a iesit tractatul

de 41 impArtit in 3 volume, foarte complet si exact, la care
s'au mai adriogat i cateva ordonante foarte trebuincioase i folositoare la buna cArmuire i randuealri, a acestei teri pazite de
Dumnezeu. Aceastrt carte fiind cercetatrt cu deamAnuntul de oameni intelepti i gilsindu-se la fel cu legile, cAci pazeste neschimbat intelesul propriu si scopul legilor, precum si bine tradus ii. dupil intelesul legilor, a fost aprobatil si de noi i data in

vileag, pentru ca O. fie pusa in aplicare la toate judecrttoriile
acestei leri, fiind ca o temelie pentru orânduirea dreptAtii i toiag
pentru aplicarea legilor i judectitilor drepte. Ordonrtm deci
poruncirn la toti judeatorii, la boierii domnescului nostru divan
si la cei din judechtoriile terii, sA pAziti in orice afacere nestrrtmutat dreptatea legilor, aplicand cum se cuvine poruncile legale
Ia fiecare chestiune, Mr5, patirnrt i partinire, si Para srt faceti cumva.,

pentru nici o cauzä, vreo rasturnare a dreptatii; cad eine va fi
prins cillcAnd dreptatea ii pangarind legile, va incerca, pedepsele
legilor. Astfel hotärind, am dat i i acest hrisov domnesc al nostru.
In anul mântuirii 1765.
Fol. 6-7v avem o prefatA a autorului, frtril vreo deosebita
importantrt. Repetá, inteun stil si mai umflat, ceea ce a spus Dom-

nitorul in hrisovul de mai sus.
Fol. 8-12° indicele alfabetice; fol. 13-15 albe.
Fol. 16. llepl bpOoak-ou icEctscog.Despre credinta ortodoxrt.Inc.:
xocvh
tthv pimp.

Ko; ycvthaxone; öTc

t

No. 274, fol. 1-5 albe ; fol. 6-8 indice alfabetic.
Fol. 10. Ilepi Bccrp(apxou.
icrz? dx(13v

Despre Patriarh. Inc.: noccptcipxric

iz Xptutoil.
275 (122).

Sec. XVIII (1797). Hartie ; 225 fol.; 33X23 cm. Cartonat. Din biblioteca
Episcopului Dionisie dela Buzilu.
Nolux6v wpoxecpov gevey.Oiv Urcb Tc&v-cerl zthv vzcOoXotiov voplimov
ixraystactczoiv TS 7.0:1 pzatXcvaiiv nocp6c Tog Tcp.cendc-cou TS %at Xoicto-cizou Cacitou TCOV cpcXca6cperi vijc ToG Xptcrco5 ir.ycZXc iv.raricsice; %al
7r.pcb-i)v p,syd:Acu 7taxapvExou AIcxccip, clNozscvonol:acti Xku, &cep xal pxTacopagOiv e?; AX)rinttv ircWriv atOFAEZTOy napdc to cditoti &with') sE;
tptx ptzmce, 'AvOoXoyEa pocciatx(tiv vOp.ctiv zou2 xxXriatccatotaiv zocvóvcov
byottocaOiv, %a: acptsp0371 ri ticpriXotOcccp, ix),.attr.potivp %at zbaz6scrccivp

www.dacoromanica.ro

139
abOivtK x.,z2 7.regâv: tv.yorAonpanicr-ccrery icç ObyypcRaxicg xupty
xupiv '16)64vvii ExccpXcitcp- rgyopEou rxixc,c pos6C8qc iv 'gut camipk)

o*. 'Av-reypc'tcpyi ai nap& rawpylcu MeSeXvr.tccc',cpou xt th tpq;
gTog.Manual de legi extras din toate scrierile de legi biserice§ti

§i imparAtesti de aitre prea strAlucitul §i prea invätatul consul al
filozofilor marei biserici a lui Hristos si fost mare paharnic Mihail Fotinopulos din Hios, care manual fiind tradus de acela§ in

limba simpla s'a impartit hi trei arti, numindu-se Antologia legilor impAräte§ti §i canoanelor biserice§ti §i s'a inchinat prea inaltului §i prea piosului stAphn si Domn a toath Ungrovlahia Dom-

nului Domn Joan Scarlat Grigorie Ghica Voevod, in anul mantuirii 1767. S'a transcris de Gheorghe Medelnicerul in anul 1797.
Este codicele de legi fácut de Mihail Fotino §i dedicat lui loan
Scarlat Grigorie Ghica Voevod, in anul 1766. Cf. §i ms. No. 273-274,

cari cuprind acela§ codice de legi, compus de Mihai Fotino, ins5,
dedicat lui *tefan Racovita.
Fol. 2 cuprinde acela§ hrisov, dela No. 273.

Fol. 3-4 aceea§ prefata a autorului; fol. 5-9 tabla de materii. Fol. 10 incepe textul, care prezenta deosebiri fa tti. de cel

din No. 273 274.
276 (131).
Sec. XIX. HArtie; 207 fol.; 31X2I cm. Cartonat. Din biblioteca Episcopului Dionisie dela Buz'au.
Nop.cx6v 7cpcixecpov, gsvexeiv G7th 7C.VTUPI Teov X200ACY.6110 voli(p.WV
xoci paat),otetiv nap& TOO TC[tROTiTOU xat Xoyuircitou
§7c6crou tir.no cpcXocrácpwv -lc Too Xptato tiara% iv.70a3a(o4 %al rcpkv
ixxX*YrrtaCYTMEri t

p.syc'eXou 7:0:xcepvixou Mckz^riX (13cotscvoroaou Vou 67cEp r.czi

Oiv e?; iXirivuttv 6:70s;v atcaextov nap&

p.e-cacppoccr-

a:6TO StlipiOn et; tpfcz
j3c6Ma, 'AvOoXoita paccAotari vóuov v.cti ixxXrpccarrcv.cov xavOwov bvop.ccaeiv, Isoci cicptepci)On 'cc? 64,71Xotdatp, isaa.p,rcpo-ccIty xal El.,agecncity
eziAivna %ad tep.Ovc veycaoicpeTceavicup 7ccicrTic Otiyypo6Xocxtag xuptcp
TOO

%gem Exap)471) rpuopicp rxixc,c (3osS6aa. 'Ev ITEL ovgc.
Manual de legi, extras din toate scrierile din legi biserice§ti §i
irnpailte§ti de dare prea cinstitul §i invAtatul consul al filozofilor
marei biserici a lui Hristos si fost mare paharnic Mihail Fotinopulos din Hios, care manual find tradus in limba simplA tot
de el s'a imp6rtit in trei cri, numindu-se Antologie de legi impartite§ti §i de canoane biserice§ti, §i s'a inchinat prea inaltului,
xup(tp

www.dacoromanica.ro

140

strälucitului i piosului strtpan i domn a rtoatä Ungrovlahia, Domnului Domn Ioan Scarlat Gri9zorie Ghica Voevod.In anul 1766.

Pare a fi o copie dupá No. 275.
277 (378).
Sec. XVIII. Hartie; 343 pag. scrise; 33X23 cm. Cartonat. Dela Muzeul
de AntichitMi.

Contine condica de legi a paharnicului Mihail Fotino din Mos.
Pe pag. 1 gAsim o poezie româneascii, compusit in strofe de
cate 4 versuri rimate, ca inchinare a operei .crttre Domn, pe care
o reproduc mai jos.

Pag. 9. Este hrisovul Domnului Ion Scar lat Grigorie Ghica
Voevod.Inc.: Ercx4dp.sv ot. eucocpaitycov xpioc.Este identic cu
hrisovul lui RacoviVt din No 273.

Pag. 11-12 contin dedicatia autorului. Inc. :

Tip

sucrav xcd

IT,EnotxtXvivoy.

Despre lei acest manuscript are indicat pe margine izvorul

Textul incepe pag. 13. lisp/ SC011 7CoXLicxthy vóp.wv.

gile civile.

fiecarui articol.Este in strâns 5. inrudire cu No. 275 si 276.
Iata, poezia de pe fol. 1 :
Prescriitorul catre cetitoriul stapAn si obste.
R4vnind acest domn fericit (a)
Ca sA rAmAie pornenit

Cu laud' al siiu nume
In veci in ceastit lume,
Unitu-s'au co-acel bArbat (b)

Om prea vrednic de orice sfat
Si laudat cu totul
Paharnicul Hiotul.

Care si far' a pregeta
N'au zAbovit a arata
Silin)a, vrednicie,

Precum inainte scrie,
Ricând acest luminritor
In zi si-n noapte sthilitor
Care si lumineazA
Pre toti ii indrepteaza
(a) Scarlat VodA Ghica
(b) Mihail paharnicul Hiotul.

www.dacoromanica.ro

141

Lucru pot zic(e) adevarat
Cu suflare sfanta lucrat.

Si este si o sa fie
Spr' a lor slava-n vecie.
Deci precum cel dintaiu ravnind
Iar cel d'al doilea unind
Cu ravna vrere buna
Port' arnandoi cununa.
Asa un chip fu si acum
(Cu osebire oaresi cum).
Stapane intelepte,
Judecator prea drepte (g),

Ravnind sa aibi cest giuvaer
Placut si nouA si la cer,
Oglinda ce arata
Dreptat' adevarata,
N'am zabovit sa ma silese
Porunca sa ti-o implinesc,
Cu toata a mea credinta
Pre cat imi fu in putinta.
Insa nu c(a) aceia sa fac,
Ci-alor lucrare sa-ti prefac.
Care o si priveste
Ma rog si o priimeste.
Iar caci atat am indraznit
Co acelora d-am potrivit
Aceasta a meafapta
De tot-i asemanata
Insu-rn o prea cunosc curat
CA trebuesc a fi mustrat.
Dar iar iau indrazneala
Raspunz fara sfliala
C-o osebire cat(e) ar Ii
Toate de a sa irnplini
La ori ce ca sa fie
Deplin prin prothimie,
Carea la mine cu prisos
S'afla, find neputincios.
(g) Clucerul

tefan.

www.dacoromanica.ro

142

(*aped fac indreptare

Spre veri care mustrare.
Ramaind numai datorat
A ma rugh neaparat
De cei ce-or sa piteasca
Sa nu ma osandeasca,
()And vor gasi vre-un cuvant
Gre0t condeiu alunecand
Ci oarneni fiind, creaza
Pi Ida pre sine-0 vada.
qlefan loan.
278 (209).
Sec. XVI/XVII. Hartie; 421 fol.; 31X21 cm. Legat cu lPmn. Dela Seminarul Central.

Carte de legi civile i religioase.
Inceputul 1ipse0e. Ile prima scoarca se alb, copiate randurile
initiale, caH lipsesc din manuscript. Iata toata notita: Okon eiipov
iv aUcp c'cvtrrpeccpy [Le-ci th Tcpoo(ilcov: lIvus-cca ()Zvi pisog list& noXAot3 licixeou ivtafjOa iv t cepccpipp cicycco-cciro [L71.rporc6)ct tthv intaniawv

erpv, fiag icrclv 6 yak tori &Ttou ivagou Tcpco-coOp-cupog xcd 4xtStax6vou ETEcpivou, i7c1 TOO xXthç xxl 0..sapicruog. iv Taixcra cipxtepaut;0Vtog TCO:vcepuncirou )(al 0..sottivircou /1711207COVTGli 157CEE4cu xoci go'cpxou

7ccfccyrig Bocorctag (1) xal -c6v ¶6v7rov (sic) glrixcov (sic) Too ECFmg, xupo6
%clomp, o Ti) xccth xciattov ilztxXtov Maxrn eyrEvicrca-coç, xai 7) intyew; akoG rca-cpic &,o-fpol5prito; wjac); Zaxiveou (sic). Imp' ip.o0" col
eircsXoGg Soiaou aircoci MavoutX voTosp.Cou -to5 MCCX4G5 705 i)t, Nauradoulg IIeXorcovilcov iv gr.EL int CtitCCIXEXCOatip
xottJi vvcrp ivatxtcthvccte-co:FriN ant) 'AO6cp., cbth ± Tirig xoatioacorrip(ou xa73: coipxa yevvilason"COO xup(co xai 19.ed3 xcc/ acon,pog

1/.21'w '111001

Xpro to

viOU 'Aadc[L

XCXCGO-C(0 TCEVTaXOCTCOUTO.:1- gixou'rel) 7cpdrcy 'A7cpc))cp (sic) Tptaxocrct.

Iata traducerea noti(ei : S'a sfar§it aceasta carte cu multa oste-

neala aici in renumita prea sfânta mitropo:ie a Thebei cu apteport,i, care este biserica sMntului, renumitului mare mucenic §i
arhidiacon Stefan, pe cand pastoria intiinsa frumos i placut lui
Dumnezeu prea siAntul 0 de Dumnezeu cinstitul mitropolit pt
exarh al intregei Beotii Onand §i locul celui din Sida domnul
(1) PAná ad e pe scoart'a; de aci inainte urmealä pe prima foaie a ma
nuscriptului.

www.dacoromanica.ro

143

Iaosaf, cu numele lumesc Macri, a carui patrie parritinteasca este
ostrovul Zante cel de Dumnezeu pazit ; de mino smeritul säu
serv notarul Manuil Malaxos din Nauplion al Peloponesului in
anul 7069 Indiction 4 dela Adam, iar dela intruparea mântuitoaro
a Domnului Dumnezeului j mAntuitorului nostru Isus Hristos,
noul Adam, 1561 Aprilie 30.
Urmeaza, dela foL 1-20 tabla de materii.
Fol. 21 incepe textul.
Hepl xptto0 too that eEg ITCZYCCq cuilrcaOi/g. .1e: -thy xpt* tty aerccv
ti)g orov TS COMN p.tp.ei'cOat.

Sarsitul lipseste.
279 (688).
Sec. XVII (1610). Hartle; 180 fol.; 21X14 cm. Cartonat. Dela Muzeul de
Antichirati.
Fol. 2-19` tabla de materii.
Fol. 19v-20r un capitol canonic
Fol. 20"

din Joan Hrisostornul.

incepe textul. Inc.: Hpitec ..c6v xperip Touzia-ccv.

Pe fol. 180 este notita : '.E-ce2,stio9r) t nzp6v vcwoxivovoy 8tec xepog

LC0 Maxapiou Too Xopto%.a E. %al viou p.a6-q-co0 E:q tir) p.n4111 toO

dcrfou ivagou [teyaXop.ipT..4o,7, recopytou Too 'Aperotri. axt pp/ Matou
t&p
Ea560'CCCO.
Nornocanonul de fatii s'a sfarsit prin mAna.
mea Macarie Hortatzi nou invAtticel in rnanastirea sfântului, renumitului mare mucenic Gheorghe Arsachi, 1610 luna. Maiu 19

ziva StEmbata.
280 (307).
Sec. XVII (1613). H5.rtie; 214 fol.; 20X15 cm. Cartonat. Dela Seminarul
Central.

Nomocanonul lui Manuil Malaxos.
La sfArsit gasim notita :
Tcp 7roviicavu Xptati

Coç 'Mir/ &gangly.

OCXCy.

Celui care a

muncit, da-i, Hristoase, sprijinul tau, 1713.
Fol. 211 'Ana la fine albe.
281 (331).
See. XVII (1681). Hartie; 223 fol.; 21X15 cm. Legat cu lemn. Dela Seminarul Central.

Nomocanon in limba greaca vulgara.
La inceput 3 fol. albe, nenumerotate.
www.dacoromanica.ro

144

Fol. 1. Introducerea.
Fol. 3-16. Tab la de materii.
Fol 17. Incepe textul. Inc.: rIpinov iNcet -c6v xpv.
Pe fol. 219 se aflA urmatoarea notitA, pe care o reproduc pstrând in totul ortografia originalului :
Tvp.thvot xcd at5yxcae; zat cppoyttas; 7coXXxr4 iypicpot tio (3t6Aijov
tokov fiyouv th v6pcxov xal cipkapootbv Unb xcpbg ip.ou To5 iXxxicrrou
xoc: cillocvccoxo0 repo/cat/ion Eepo[tovoixou xczi Tco-ci Uyoup.ivou .7%. ce6a7,-

pia; p.o\/; Tthv icav[Leytarew tgccepxcov MtxcqXon x21 l'a6wixou x2ti
Tip/ viollGOV) (?) xiopav, ixcipcgx ONEE0t; xspalv iv troSs fIcanacpi-co,
'No; c2rTrac intb nviHttiv. 'EteXocOOn iv gtot crannpho avroc iv pmvl goo-

vouapiou d. In iarna i suparAri i griji multe s'a scris aceasta
carte adicA nomocanonul i arhieresc de mAna mea prea smeritul i pAcatosul ierornonah Gherasim, fost egumen al cinstitei
manastirii a prea marilor taxiarhi Mihail si Gavriil din Ora.... (?),

am scris cu maim proprie in aceastA cArticicA, ca sa fie spro
amintire. S'a sfarsit in anul rnAntuirii 1681 in luna lanuarie 1.
Fol. 220 pAnA la 'fine albe.
282 (126).
Sec. XVII. IlArtie; 184 fol.; 21XI5 cm. Legat cu piele. Din biblioteca Episcopului Dionisie dela 13uzAu.

Nomocanonul compus de Manoil Malaxos in Theba, la anul
7071-1563.
Fol. 2-3 prefata autorului, care se terminA cu o notita aproape
identicA cu cea a No. 278.
Fol. 3v-15 tabla de materii.
Fol. 16 alb.
Fol. 17 incepe textul. Inceputul lipseste. Primele vorbe sunt :
ixo th txxcov.
Sfitritul lipseste.
283 (598).
Sec. XVII. Hârtie; 400 pag; 16X11 cm. Legat cu lemn. Dela Muzeul de
Antichirdti; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

Pe pag. 2 se afla notita urmatoare: SA se stie cA aceasta carte
i iaste a lui Onea Brasoveanul gi o vándut
lui .Nicolae lani (man. rec.) 7241 (?)Iar mai jos: Cu slova Neaca iaste lefeneascA
culei.

Pe pag. 10, in monocondil : KabiyoUlievoG MeXxcas8ix.
www.dacoromanica.ro

145

Pe pag. 12 se afla notita: aino TO napov f1716Atov en/71 SOU N7p1.6'Robot) xcei 8-1-48e.ce xcicpri Too ccyriou ETccuporcasoc.AceastA carte

CGE

de fatA este a lui Nicolae Joan si se da, dar Sf. Stavropoleos.
Pe pag. 13 incepe textul. Este un nomocanon.

Pe pag. 13-14 o scurtá introducere ; pag. 15-38 tabla de
materii. Pe pag. 39 incepe textul propriu zis: llØicsc thy xpciliv.
284 (609).
Sec. XVII. Hartle ; 344 pag.; 19XI5 cm. Broqat. Dela Muzeul de Antichitalti.

Foile initiale si finale au cazut.
Pag. 1-12 tabla de materii. Pe pag. 13 se afla urnititoarele
notite:
1773 'Iavouczpiou 10. lio0 67cd:pxec 'Doxplou Ezpop,oveixou

yoot-

oo Oöyxouplou (?).-1773 Ianuarie 10. Este a mea ieromonahul
Ilarie, egumenul din Ungureni (?).
Et; cvP,C pivb; 'Iouvtou 41.671xco ol Nep.(41 et; tO KopcoXoinrrn
xcti ef; -thy lo0ov i";XOriv et; tb Boxopicrcn, scat isormxv oE Boxoptct tivoc xcc: t Boxopicmc Ellen Eptp.ov xcci & 6X6sccco; cd)Oivt71; icpuye," 'IouXfou sEg Tip npótlyi el; -thy Ao6vcc6ov 7COTCyAr tte-cEMICCC ti)X0001
licascApot xcia To6pxou; noXok xca pl flay Tccecra th 5vop.dc TOO 'Hp
=pep.. Etp.spct 7Cipx.c7) eo' pc tpfrr) xczi. xo'cycto A; 7)p.ipcc;.
La 1737

luna Iunie au intrat Nemtii in CAmpulung si in Iulie au venit la
Bucuresti si au fugit Bucurestenii si au rtirnas I3ucurestii pustii;
si prea inaltul Dornn a fugit la 1 Iulie la rhul Dunäre; pe urma
-au venit musafiri (?) i Turci multi si cu un pat, cu numele
Ibraim. Azi 5 la ceasurile trei i un sfert din zi.
cc4,X71 pipbg Moctou Xce 'Ems%) (sex* plycc; elg 'COCJOY

vc

sinc7.) 6r.o5

xcacvoG 86kri xod xap:ncivca; lOcipicyccv cicp' iawcot; Tatç xca
v EvOuRoOvte 11,718i Eyetve Titco; arpp.k. "11,,
tepoc ileTee thv tAvav gyecvev .actva-ctxbv ileio:X6-ccccov.-1738 luna Maiu
1.:scsciev

asyco ol itaXcaol 7cb;

-31 s'a facut un cutremur mare, intr'atat sii. spun ca, au crizut
cosurile i clopotele sunau singure; i spuneau cei Mtrani ca nu
in minte siS. se fi Mout asa cutremur. Dup5, o luM, a fost molirna
foarte mare.
Pag. 14 alM. Pe pag. 15 citim: 'Ev Trp civintx Itec ijX9ov sEg nfl
tep6v Rovaci-tilpcoy MTcpc'crou in' 6vott4op.ivou (sic) .46 aa 6 ay kpoS:ax6voc; acixto-co; 'Icp6Oo to

otocpuoti-cou dIepoaoMpov, x Pam)sucti;crri; Tcc5ect4 nx-cp13c pAy, vp è rivet g vorcoArov, lyouve6cov
.6 v Espop.ovcixotg xty 'Dopicov i'CayopOrc; (?).
B. A. R. Manuscripte grecefti.

70

www.dacoromanica.ro

146
`Ispeeso; Espoaccizovo; TOO iiVitaptCOTACCOU 7CO:TptipX.OU Tar) elspocioX15-

[taw CA6pacplou.

In anul 1781_ am venit la sfanta manastire nurnita, Brat eu cel
mai smerit dintre ierodiaconi Ieroteiu al prea fericitului patriarh
al Ierusalimului, nriscut in Constantinopol, de neam din Rasarit,
pe cand era egumen ierornonahul Ilarion din Agora (?).
Ierotei ierodiaconul 'prea fericitului patriarh al Ierusalimului
Avramie.

Pag. 16 alba. Fag. 17 incepe textul. Este un nomocanon.Inc.:.
llp&itai

-c6v

%pit/iv.

Pe aceasta pag., sus, cetim : Kat T68s rcpb; tor; &XXot; Etscpciv oth
METE(O*01). i aceasta pe langa altele este a lui ,tefan dela.
Meteora.
285 (727).
Sec. XVII. 1-1Artie; 450 pag.; 20XI4 cm. Cartonat. Din biblioteca: Mitropolitului Iosif Naniescu.

Nomocanon.

La inceput 19 fol. nenumerotate, cari contin tabla de materii.
Textul incepe la pag. 1: ilpinet ,thy xpizilv.Necomplet.
286 (177).
Sec. XVIII (1750). HArtie; 142 fol.; 21X16 cm. Cartonat Dela Seminarul
Central.

Nomocanon. Pe fol. 1-8 tabla de materii.
Fol. 8 incepe textul. Inc.: Ilpinst thv xptTilv Toutiatt tby 4xtspia.
Pe fol. 142 gasim notita: 'Eypciapn Tit nap6v vop.txbv ati xetpb;
gi.ton Top tilicetyctoAo5 xae ciiiccOoD; inzip ncitacg, v t cZyctouiv3 intaxont MrcouUou re 0Optpo6Accxicc;, &ic t
ysp.ovfa; TOO socre6sa-ccitot.)-

jsv

TO;

calivtou xupfou xupEou rnyopfou rx(xo: (30366acc, cipxtepoasticv± iv t7 nzpotioT buts:tont Mrcoui;iou ro5 15socptXecrcderou xace ),o-

Tuotcitou mrcpb; ),Vav xupEou xupEou (DtAapitou TOO Ex Z2x6vOou, [Letl

accncin; airco0 se; fisfatov ccöto pvtitiv,

gy

e'TSC

V, Tanstvbg cceno5.

Scao; 'Ayyskrjc. Nornocanonul de fata, a fost scris prin mama
mea pacatosul §i neinvatatul intre toti, in prea sfanta episcopie
a Buzaului Ungrovlahiei, pe timpul domniei prea evlaviosului
nostru Domn Domnul Grigorie Ghica Voevod, pastorind in aceasta.

episcopie a Buzrtului prea iubitul de Dumnezeu §i prea invatatul nostru parinte domnul Filaret din Zakynthos, cu cheltueala.
lui pentru vecinica lui pomenire, in anul 1750, sluga lui plecata
Anghelis.

www.dacoromanica.ro

147

287 (333).
Sec. XVIII. Ilârtie; 176 fol.; 21X16 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

Nomocanonul lui Manuil Malaxos.
Fol. 1 alb.

Fol. 2. Un scurt extras de chteva rAnduri, in greaca vu!garii,
dintr'un discurs al lui Gherasim patriarhul Alexandriei.
Fol. 3. Introducerea nomocanonului.

Fol. 4-17 tabla de materii.
Fol. 18. Incepe textul. Inc.: IIpi.nec -Eby xpvciiv.

Fol. 175-176 albe.
288 (421).
Sec. XVIII. Hartle; 324 pag. scrise; 24X18 cm. Cartonat. Dela Muzeul .de
AntichitAti.

La inceput un fol. alb, nenumerotat.
Pag. 1-34 tabla arnanuntitrt de materii.
Pag. 35--36 albe.
Pag. 37 incepe textul. Inc.: IIpinst -thy zpvctiv.
Este nomocanonul lui Manuil Malaxos.
289 (701).
Sec. XVIII. HArtie; 256 pag.; 33X23 cm. Cartonat. Dela Muzeul de Anti-

anti

La inceput 7 fol. albe, nenumerotate.

Pag. 1-21 tabla de materii; pag. 22-24 albe.
Pag. 25. Prefata cartii. Inc.: EUxTiov ii-70v.
Pag. 29 incepe textul: IIpinec 6 xprclic.
290 (206).
Sec. XVII. Hartle ; 206 fol.; 21X14 cm. Legat cu lemn. Dela Seminarul
Central.

Fol. 1--4 tabla de materii.
Fol. 5r albA.
Fol. 5v. "Evtcap.ct ak 7tveup.ccax6v.Porunca unui spiritual.
Inc.: CH Tometwitu )p.c-iili civatiOrici a oc.

www.dacoromanica.ro

148

Fol. 7 incepe textul. Prime le cuvinte nu se pot ceti, fiind prttat manuscriptul. E vorba la inceput despre sinoadele ecumenice.
Este manualul lui Mateiu Blastaris. Necomplet.
291 (128).
Sec. XVIII (1736). Hartie: 90 fol.; 36X25 cm. Cartonat. Din biblioteca Episcopului Dionisic dela Buz Au.

Nomocanon.
l'ovtayila v.azi ctotxdov Troy ipizeptaxop.ivwv dcrcamby 67coOicsecov iv
torc Espotc v.z ,a-docg %wicks:, Tcovrieiv te eip.a Ica? cruvtaiv VII' v E.spop.ovcixocg aaxEcrup Mat0a(p.. Inc.: Tb -cCov f.epthv xx? &I'm, (sic)

Orânduirea, dup5, alfabet, a tuturor chestiunilor
cuprinse in sfintele i dumnezeestile canoane, lucrattt i cornpusrt
de prea smeritul intru ieromonahi Mateiu.--Manualul lui Blastaris.
Pe fol. 82v se afM urrniitoarea notitrt : '0 LI EepsOatv iX&xtcyco;
xpfata xav6vtov.

xa/ aaxsUapto; XaXrciag 'AOavactog 6 EapacrE-crig Tcato ypacp.st); Tog
7.ap6v.cog volou MatfictEou ¶00 BXOcc-capc, iv gtec coyciwi.cp acpp.clou-

vtou a.Cel mai smerit dintre preoti i sachelar Atanasie Halidas
Sarasitul sunt scriitorul pravilei de fatit a lui Mateiu Blastaris in
anul mântuirii 1736 Iunie 1.
292 (51).
Sec. XVIII (1788). Hartie; 358 fol.- 22XI6 cm. Cartonat. DAruit de d-I D.
A. Sturdza.

Fol. 1-6 albe.
Fol. 7. Vivtayp.a xaTZ azotxerov Taw ip.neptexop.ivcov anacthv UnoOicrecov Tag Eeporg xca 0-eotg xavOcc novOiv 'SE dElia: xod cluv-useiv Tip
Inc.: Tb TCov tsp&v zai
iv Eapop.ovaxots xuptcp MaTeaty. IlpoOmpf.a.

19.thov xavovcov fivblas.Orimduirea, pe alfabet, a tuturor chestiunilor cuprinse in sfintele i dumnezeestile canoane, lucratti si corn-

pug, de ierornonahul Mateiu. Precuvântare.

Este manualul lui

Mateiu Blastaris.

Fol 31-37 tabla de materii.
Fol. 38 incepe textul. HEpt 'q; dpOcagou neGTEO.K.
Tcov tepGiv Tofvuv CaccOicrecg xav6vwv.

Inc.: Tag

Pe fol. 358' se aflä notita :

th napbv v6p.cp.ov Sca xscpbc 040, ToO Tanecvo0 zod gAzx(cnou Kupa).cu Eeeop.ovaxot), Top gv. visaou Wig Acdpou (sic) app.coplvou, oo taxa v.cci 7cpcotoouptiAX6u too pootapcuncirou ciyfou 'AXeccvapelac; stupEou v.uplcu repaaCp,ou, meta Pcb agnq itog tb actniiptov.
'EcaXEtóO

www.dacoromanica.ro

149
-fouXtou ES 1E.tipa Ezna itipoc (1)ast Env tflg .?1.1.gpcc; iypcicpn iv al.tipac;

aXat; 7CEInfrot.CMCCAceast5, carte de legi s'a sMrsit prin mAna mea

prea umilitul i smeritul ieromonah Chiril, care se trage din insula Leros si care a fost i protosinghel al prea fericitului sant
al Alexandriei domn domn Gherasirn, in anul mantuirii 1788, Iu lie
in 14, ziva a 6-a (SarnbMV) ora 6 a zilei; s'a scris in tot in 50
de zile.
293 (22).
Sec. XVIII. H6rtie; 359 fol.; 23XI6 cm. Cartonat.

Pravila, bisericeasa In fruntea foL 1 cetim : Kai TCSE npbg coç
#XXOC; MEO0a(OU Espop.ovdcxou Aspiou (3<c6Xiov>. ti aceastá carte

impreun6, cu allele e a lui Metodie ieromonahul din Leros.
1. fol. 1. Eivrcayva x0Vta: TCOLXEM 'CUP/ itirceptentivop einacebv intoOicrecov Tor; Eepolg xai 19.6totg xavciar 7rovrieiv t dim xzl auvuOiv cji

iv Espopovcixot; xupfy MatOcdtp. HpoOecopfa. Inc.: Tb rv pv xat
Olicov xav6vcov.
Oránduire, duptt alfabet, a tuturor chestiunilor
cuprinse in sfmtele i durnnezeestile canoane, lucratil i compusil
de ieromonahul domnul Mateiu. Precuvantare.
Este manualul
lui Mateiu Blastaris.

Textul propriu zis incepe la fol. 40.
2. fol. 351. 'Ex ToO xavomoo TOO dcyfou Itoivvou toO mateuto0.
Inc.; 'AU& yet() xal -thy mateuttiv 19.e.rov Toxivmv.Din pravila sfan-

tului Ioan postitorul.
3. fol. 356". Ncxiira Top Raxapotitou HpaxXsta; ci7oxpicsecc Tcp6;

tvo KtOVOIO:VCNO intaxonov, nepi eov iparci-4971 Inc.: CH lib tixpt-

esca.A prea fericitului Nicheta al Heracliei raspunsuri catre un
episcop oarecare Constantin, despre cele ce a fost intrebat.
4 fol. 357". ToG iv ctytot; NcxypOpou KvotvtvowtóAco

toO Stio-

Xorruotl xoniOveg &X Trull btxX7201M7TVA5 V MirtOO amageow xod TC0V a5Y
ccötc) ciyfwv nce;cipaw.Inc.:
xath Eirvom TauvOt.
A sfantu-

lui Nichifor Confesor al Constantinopolei canoane din poruncile,

bisericesti ale lui si ale sfintilor OHO, caH erau cu el.
5. fol. 359". Ex TOW anozpiaecov toO zporrdccou imathrcou KETpouc (?),
Tcpbg 'thy EEptlycccrov infaxonov Augayjou tby Ka6ciatXav.
Din räs-.

punsurile prea sfântului episcop din Kitros (?), cAtre prea sfântut

episcop al Dirahiului Cavasila. Textul lipseste.

www.dacoromanica.ro

150

294 (621).
Sec. XVIII. lifirtie; 668 pag. scrise; 18X13 cm. Cartonat. Dela Muzeul de
Antichitati; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

1. pag. 1. 'Ex Teov Tor) cruramicao; Ma,T9o:Cou to Macs Tipeo);.
Din manualul lui Mateiu Blastaris.Inc.: &cat Xek icTcv Evvop.oc.
Incepe cu cap. 5 din cartea a 2-a; cf. Rita lles qi, Polies, II5vTayp.oc,

vol 6, pag. 123.Nu conIine textul intreg, ci numai extrase.
Pag. 251-264 albe.
2. pag. 265. Teov potatXmov 3c6Xiov azinspov.--Cartea a doua din

basilicale.Inc.: '0 v6p.o; ,i7th TN ScxoccocUvw. Sunt extrase din
diferite dirti ale basilicalelor.
295 (222).
Sec. XVIII. Hartle; 1238 fol.; 31X20 c.m. Cartonat. Dela Seminarul Central.

7tVT6p.tv Tiov Eeptin xotv6vcov. IIpocip.tcv.La rezumatul sfintelor canoane. Introducere.Inc.: Tez Tthv piv xav6vwv

fol. 2. EF.;

i

tvOrias.

Textul incepe fol. 11. 'EraTop.t c&v
Xcapeimcv ¶

Espiov xav6vwv.

Inc.: Mt

xTicet.

Pe fol. lv este o notita a d lui C. Erbiceanu : Aceasta scriere
este originalul lui Neofit Cavsocalivitul, ce a fost profesor in Academia Sf. Sava din Bucuresti. A scris i romitneste: Infruntarea
Jidovilor. A murit in Milnästirea Neamtului.
296 (170).
Sec. XVII (1635). HArtie; 215 fol.; 20X14 cm. Cartonat. Dela Seminarul
Central.

1. fol. 1. 0 rugäciune.

XpccTi 6 bek

Inc.: Kópte

2. fol. 4. Nomocanon. Fol. 4-18 tabla de materii. Pe fol. 19
incepe textul.--`0 Oex6p.evc; To5 4 Xoytapoii; Tthv evi6pthnwv.

Pe fol. 203' avem notita in versuri scrisá cu ros:
ntip.cov, Tovravib;, et)TeXt;,

cicxevat'rs71;

'AvT6)vcoc. yiypacpcc Tijvas 6 ,015-crig

"E-cou; (;ptt.y"Iczvouccpty.

Nenorocitul, plecatul, neinsemnatul, sdrentärosul preot Antonie
am scris aceasta carte, anul 7143 (1635) Ianuarie.
Pe acelas fol. ceva mai sus, de alt5. mtma, e scris : 'AveXixO1

www.dacoromanica.ro

151

xaci nap' 440 toS TC47[Ecn5 tio0 -071; TOO Xptatoo i)tr..7(a;
'COS 11E),07COvnolOU e

KotyrporVoc Trp acine xpOvy

)11.6.111Crfiltlipt2g.

S'a cetit si de mine umilitul fiu al bisericii lui Hristos .... (numele e sters) din Pelopones, la Cotroceni in anul mantuirii noas-tre 1719.

Fol. 204-213 albe.
3. fol. 214. Itrryjornitex6v.Rugaciune pentru iertarea pAcatelor.`11 [teTptOrtl;

Fol. 215 alb.
297 (163).
Sec. XVII. lartie; 132 fol.; 10X9 cm. Legat cu lemn. Necomplet la fine.
Dela Seminarul Central.

Nomocanon. Pe fol. 1 cAteva notite fárrt valoare.

Fol. 2-15 tabla de materii.
Fol. 15" incepe textul.

Inc.: '0 8ex6p.svo; Tot);

Xoycap.ot); TO:no

avOptkctov 6cpeaet eNocc Tinto; aycz06; Toiv 7cdorstov.
Pe fol. 1 se afla iselliturra Kcovatona(voq) 'Apxcp.(cevapkric).

298 (635).
See. XVII. Hartie; 584 pag. +29 fol. nenumerotate la inceput; 15X10 cm.
Legat cu lemn. Dela Seminarul Central.

Pe scoarta inthia un scurt extras din istoricul Josef.
Fol. 1-2 scurte extrase din parinti ai bisericii.

Fol. 3-5 albe.
Fol. 6-28 tabla de materii. Fol. 29C alb; pe verso se aflA urmátoarele 2 notite:
KaTet Tb Wta iv ttrivt 'ArpaXttp zyvp.ipcT TET4p-cn ixotilliOri 6 npo-

Tiyoolievoc )thp ra6ptip, a '.161pEriN 6 g 'Ablviov.La 7131 (=1623)

in luna Aprilie 23, intr'o Miercuri, a adormit proigumenul chir
Cavriil Iviritul din Atena.
KM'S& tb pXc:c wtivl Mccerthp xp 4.ipa Ioc66iTy ixotp.ipli 6 iv tepov.ovixocc %bp Neao; 8cmcg intflpxe x 4ou XEou.La 7131 (=1623)
in luna Martie 22, intr'o SAmbat5, a adormit ieromonahul chir
Nil care eM din ostrovul Hios.
Textul incepe la pag. 1. Niov voticx.bv ItaouateoTxTov

vilt noua foarte bogata.Inc.: '0 6Ex611vo; 'rob; Xcytap.ok.

www.dacoromanica.ro

152

299 (305).
Sec. XVIII (1724). Hartie; 364 fol.; 22X15 cm. Cartonat. Dela Seminarul
Central.

Nomocanon.

Pe prima scoartl §i fol. 1 notite filra valoare.
Fol. 1"-3 diferite rugaziuni, scrise de mânä mai recenta decht
restul manuscriptului.
Fol. 4. "IcrcopLx xaccoc norm/ -cp Onov Ixec. Tip bvop.ocatocy

Il

eltopxia

apxcentaxcnN Ilioyericavfx.Istorie in ce mod ti are numele
eparhia arhiepiscopiei dela Pogoniana.La sfax§it e notita: 'Eypicn
Vic

nap& trx 4tij; 'COCITCL1,6Tntog flurra)vccoilg Ilopeev Eon ma beg)* ToG
(?) 1763 'Oxtco6pEcu 23 iv Bouxoupecrcly t ObyypoVaxfocc

S'a scris de smerenia mea Partenie al
Pogonianei §i nepot al lui Str .... 1763 Octomvrie 23 in Bucure§tii Ungrovlahiei; am scris spre amintire.
Fol. 8-44 tabla de materii, fol. 45-47 albe.
gypc4ce sEs gv015placv.

Textul nomocanonului incepe la fol. 48.: '0 3ex6p.svoc 'sok 7,oycav.ok vb.,/ &vep&rceri.

Merge neintrerupt pan& la fol. 357, unde gasim notita :

occpza

'Oxto[t6prou c )(Op NocoXiou Eepicoc xal craxeUcepicu .qg Mocricone5-

Acc4.-1724 Octomvrie 6, alarm lui Nicolae preotul §i sachelarul
din Moshopole.

Fol. 358 panä la fine sunt ocupate de adausuri la anume locuri din nomocanon, de modèle de scrisori §i diverse notice Mr&

vreo valoare. Notitele finale, ca §i cele dela inceput, au fost
scrise prin Valahia, foarte probabil la Bucure§ti; par a ti de aceea§ mánA cu cele dela inceput.
300 (220).
Sec. XVII (1658). Hartle; 382 fol.; 20X20 cm. Legat cu lemn. Din biblioteca Mitropolitului Iosif Naniescu.

Carte de legi compusa, de Iacob Arhimandritul din Ianina.

Fol. 1-3 albe.
Fol 4-30 tabla de materii.
1. fol 31r Scrisoarea prin care autorul i§i inchina cartea catre
patriarhul Partenie.Inc.: Th xccOvov scal ciaOsvig tfiq &tfç acavoiccc.

2. fol. 31". Prefatä prin care autorul Ii recomandä opera dare
www.dacoromanica.ro

153

toti arhiereil din toate eparhiile.Inc.: <H> Tcaporicra 13(6Aoc Ovop4op,ivn paxTnpia apxtspitov

3. fol. 33". Prefata cartii. DupA ea vine o ar&tare pe larg a izvoarelor de cari s'a servit autorul si indicarea persoanelor cari
au tratat materii similare, ca legi civile, religioase, canoane, despre sinoade ecumenice si locale, despre erezii, etc... Inc.: T(1)
XOrp xupfou of oöpavol icrrEpecApco.

4. fol. 56" incepe textul. Inc.: CO plyac l'pnyOpcog 6 N6acqq,
nXiiprx yevOttevc

nvEop,aTog &riot).

Scrierea e completA. Capitolele sunt asezate in ordine alfabe
ticA, si nu dupa legrttura lor intrinsecA. Aceasta spre a inlesni
consultarea cArtii, care, dupA intentia autorului, trebue sa fie un
fel de Vademecum al arhiereilor pentru orice caz de judecath.
Ii s'ar prezenta.
La fine, fol. 378 grisim mai multe notite datate, din cari cea.
mai importantA e urmAtoarea: 'Eypc'cpri St& xecpb; Acovuotou kpottovoixou ca>nZ gTouc, c<v v j.tnvl Nosp.ppip (c. S'a scris de mAna
ieromonahului Dionisie in anul 1658 in luna Noemvrie 16.
Celelalte notite sunt datate, una din 1679, alta din 1673.
Fol. 379 pAnA la urrnA, albe. Pe una, 380", grisim notita: 1774
'lavvouaptou 1. KaZ 'LOU ix "CCM, TOO McxatX Apixou xal ScOacrzo'cXot.,

Top iE 'ASpcavouz6)zw.-1774 Ianuarie 1. Si aceasta e dintre ale
lui Mihail Drakos profesorul din Adrianopol.
301 (664).
Sec. XVII. Hartie; 237 fol.; 10X15 cm. Cartonat.Dela Seminarul Central.

Pe fol. 1 sus este o pecetie pe care se vAd doi sumni, probabil
APIAX
doi evangelisti, 1 i cu legenda urmrttoare: EcI3PAITIE
TP(IA)z.1015.: TQN MOITTAPQN.

Pe aceeas paginA, jos, cetim: KaZ TOSE (DC:tape:Too EtvaTou. Si

aceasta este a lui Filaret din Sinai.
Fol. 1-22 tabla de materii.
Fol. 23 incepe textul: 111 nvEupaTtxi, poiXe etc T6v voov cou.

Este un nomocanon in greaca modernA.

www.dacoromanica.ro

154

302 (306).
Sec. XVIII. Hartie; 173 fol.; 22X14 cm.. Legat cu lemn. La legat s'au Intrebuintat foi dintr'o carte greca tiparitit. Din biblioteca Mitropolitului Iosif
Naniescu.

1. fol. 1-13 tabla de materii.
FoL 14-21 diverse rugaziuni.
Fol. 22-24 albe.
Textul incepe la fol. 25: 05y, circath; npbg th Tan/ cip.ceptrip.Cacov.

Este un nomocanon.
Pe fol 148 gäsim notita: Xeip gypo4ev vaeri-co0 TOO VOCTC01 llbsplf

limica (sic) T6v Ariorcrpc tithr;

(nedescifrabil). 1733 Nosy,-

Ep(ou 8.A scris mana elevului preotului Petru, anume Dimitrie
fiul lui
1733 Noemvrie 8.
2. fol. 149. Atinlat; !Imp& v.o xati =XX& cbcpacp.,o, eath ximov

ivcipetov imatriv ciaesAv.Povestire scurt

i foarte folositoare
de un virtuos sihastru bolnav.Inc.: HopeuOttevo; 'nazi gv t p4.4).

FoL 156-157 albe.
3. fol. 158. 'AnoxdaritIA; ifs intsparta; ascrnavng ktano .asotOxou
xod. ciecnocpMvou Map:a; 76 rciog etaz.v .thv napcascacn xod tet; v.cac'ecrec;

taiv o'cp.aptcoViiv. Apocalipsul prea sfintei noastre stapane nasca-

toare de Dumnezeu i pururea fecioare Maria, cum a vazut raiul i iadurile pacatosilor.Inc.: 'Avgn noti wavayta.
4. foL 169. 'Ar:oxciA14:c Tv') dii(ou 'lioCcvvou to0 Oso),ciyou. Apo-

ealipsul sfantului Joan Teologul.

Inc.: Met& tv

civciatocatv.

303 (630).
Sec. XVIII. Hartie; 197 foL; 19X13 cm. Legat cu lemn. Din biblioteca Mitropolitului Iosif Naniescu.

Pe prima scoarta era o notita a unuia din posesorii manuscriptului; a fost stearsa cu cernealä, i azi nu mai putem ceti decal
data: 1766 Septernvrie 12.
Nornocanon.

Fol. 1-14 tabla do materii.
Fol 15 incepe textul. Inc.: co oa zoakIn tthv alTocrcacov.

Fol. 196 pana la fine albe.

www.dacoromanica.ro

155

304 (381).
Sec. XVIII. Ha1rtie ; 780 pag. plus 2 fol. nenumerotate la inceput; paginatia incepe cu 513 si se termina cu 1291; primele 512 paglni s'au pierdut,
.31X2f cm. Cartonat. Dela Muzeul de Antichitilti.

Pe fol. 1 nenurnerotat cetim in româneste: Aceast4 sfanta carte
iaste a piVintelui Thevaidos.
Pe fol. 2 nenurnerotat: 'AxoXouOla e?,; cipxd:pcov (5a,sopopoona.

Slujbil la incepator purtator de rassii.Inc.:Ibril o

71speog.

Pe fol. 3. paginat cu 513, incepe textul. Inceputul, cum am spus,
lipseste. Primele vorbe sunt: OZXXot 6tHcntaXot Xiyouv.Este o carte
do legi, dispusti alfabetic.
Pe pag. 1267-1272 listä de mitropolii i episcopii.
305 (532).
Sec. XVIII. HArtie; 72 pag.; 21X15 cm. Cartonat. Dela Muzeul de Antic-11104i. Fost 'mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

Pag. 1. Nó[tot. Pacramol Sca ixeivou; Ono o-up.6ouXeUoucrc xai 67coa

augordoDat xcd 67:0

&AAouc

v& yin Tiro-cm; acpc'atta.Legi im-

pärAtesti pentru cei cari sfatuesc i cari ajutt si cari trimit sa
se facil vreo greseaIA. Inc.: V. Stacp6pst.
306 (654).
sec. XVIII. Hârtie; 339 fol.; 18X11 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

Pe fol. 3 o scurtti, notita de natura teologicii. Fol. 4-30 alba.
Fol. 31. FAra titlu. Este o adunare fticutri cam la intamplare
dupa, diferite tractate de legi.Inc.: KA71pcx6c ip7cg6.)v yuvexa.
307 (690).
Sec. XVIII. Hartle; 60 fol. +3 nenumerotate la inceput; 20X15 cm. Cartonat. Cumpärat.

Pe primul fol. nenumerotat cetim: votIng vop.txt %al paollmil
Tcpbc 'rot% %pt..* &Cage; To0 st37s6earcktou PczatXion louamtavo0 toc
cUycolio; &vaxecpaXxioxrc; Teo%) Paat2stxtbv aino5 Stataythv, se; clirOlv
cppdcolv.Manual de legi i porunc4 impilräteasat cAtre judecAto-

ri a prea piosului imprtrat Justinian, adica scurt rezumat al poruncilor lui imparatesti, in limba modernii.
Textul incepe la fol. 1: E4 tativiv Tip 15SOCp1540C7010.

www.dacoromanica.ro

156

308. (588).
Sec. XVIII. HArtie; 620 pag.; 16X10 cm. Cartonat. Dela Muzeul de Antichitriti; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

La inceput 14 pag. albe.
1. pag. 15. 'Anb t xcaoupivng 13:6Xou i'xXoyi) xcd cripiogAg "dew
OcccOaxari
f3c62Jcov, ixXoyaLAlegeri din cartea numitt alegere
51 adunare din cele 60 de carti basilicale.Inc.: cii =lac Scopeew
npozacc.

Pag. 51-66 albe.
2. pag. 67. Hpoof[uov tci 'A-vccaachou Tcpbg Tbv akoxpchopo:

Me-.

xorijA. Precuvantarea lui Attaleiates cittre imparatul Mihail.
Inc.: MaXuri, i ,accOtcrce pactXs0.-- Dela pag. 73 incepe scrierea
juridicrt a lui Mihail Attaleiates.Inc.: IIcvtcç bOponcot Soaoc.
Pag. 225-226 albe.
'I)

3. pag. 227. Ncip.ot. ,[3ccatXcxol 8ti ixeivoug &nor/ ow.FouXelkucrt scat

67cot5 cup.6oriOotict.Legi basilicale pentru acei cari sfatuesc i cari

dau ajutor. Inc.: Eup.6otasOst Twig. In limba neogreaca.
Pag. 343-350 albe.
4. Pag. 351. XpucrcivOou ncapccipxou eIspocroXt5pav sEcyczywril ncivu.
thcpacp.og xod aecibv avocyxcdoc Elg .cobg v6p.aug.
A lui Hrisant pa-

triarhul Ierusalimului introducere la legi, foarte folositoare 5i
aproape indispensabila. Textul incepe la pag. 355: NO[tog gait,
)(mak crwectbst.

Pag. 510-514 albe.
5. pag. 515. Kco6veg volicxct am) vjg TOUTtov inseEcap6cretog.Re-

gull juridice fart exceptiunea lor.Inc.: Oö
Pag. 535-546 albe.

er ckvaxcoperv.

6. pag. 547. HepZ fizOv.thv currevefcg xod ycip.o.w xexaaup.iveov.

Despre gradele rudeniei ti nuntile oprite.Inc.: II carniveccc Ecrclv.
6vop.cc.

Pag. 564 570 albe.

7. pag. 571. Dosithei Magistri liber III continens D. Adriani
Imperatoris sententias et epistolas.Cartea a treia a magistrului
Dositeiu continand sentintele i scrisorile imparatului Adrian.
Textul este grec. Inc.: eowt.t.c6v &au xod iTczve.c6v.

Pag. 587-588 albe.
ro

8. pag. 589. TO accpco'ciTou acaccaxoUou xcxi pxycaou ViTopog Trig
Xpccrcoo pxycalg gxxXlicrictg xupicu cvtwv Stocacicpriccg ri1G wrci.

www.dacoromanica.ro

157

Tpci.totpfas xX-ilpovoiltag ivv6p.ou in-coOicson.A prea inteleptului das-

cal si mare retor al marei biserici a lui Hristos, domnului Spatonis, lamurirea chestiunii despre mostenirea legala tripartita.
Inc.: "Om iTcodthrta 97irspoa.

Pag. 597 pana la fine albe.
309 (8).
Sec. XVIII. IIhrtie; 269 fol. 32X21 cm. Cartonat.
Fol. 3. KcovaTavT(vou CApitevonotfaou xpaop OeacaXovfxri; npeixetpov,
Tb 41,61 _Lvov

gdc6L6Xo; ei; xotvip yXctiacav tteTappaceeraa. zopOo-

Oeact à %at baseer.aa mai Tip Tcgcv, th 6cpog xai v6w. Tl; rcpcoTOTLTCOU iXX7pne4g gaef6Xou, napi 'AX4Cou Eacavo0 to g 'IcoavvEvov,
Woe/ xaZ Tb nepl Troy auvotxecricov grXELPI&OV 7Cp0aSTEO7i, 6, TS 3:2Tde

d7cpci6riTov 1TEv4, npoTparct xl ancinj to0 navtepcoTiTou xat cs6aa1ttuacraou 1171TparcoAiTou ellIpaxXefac xuptou repad/iou, oi5 xai Torg dvaM[ta.acv 011 7Cpcii-cov TeTtimoTat 1772 'Iou Mou 2 (data pare a 11 scrisä

de alta mana).Al lui Constantin Harmenopulos, judecrttor in SaIonic, manual numit hexabiblos, tradus in limbo. moderna. Indreptat si asezat dupa ordinea, caracterul i intelesul originalului
den, de catre Alexios Spanos din Ianina, care a mai adaogat micul tractat despre casatorie i tabla alfabetica, dupa indemnul si
cu cheltueala prea sfantului i cuviosului mitropolit al Heracleei
domnului domn Gherasim, cu ale carui cheltueli s'a si tiparit
acum inthiu 1772 Iulie 2.
Atat pentru Harmenopulos cat i pentru Spanos, vezi K. Krumbacher, Geschichte der byzantinischen Litteratur, 2 Auflage (1897),

p. 607. Manuscriptul nostru n'are nici o importanta, pentru text,
caci a fost copiat duprt o editiune tiparitä.
Fol. 266r-266' este un catalog al tuturor functiunilor din Moldova (Karcaoyog 62a.ov Wino acpcpcxhov T11; HoySavia).

310 (155).
Sec. XVIII. HArtie; 23 fol.; 24XI8 cm. Cartonat. Din biblioteca Episcopului Dionisie dela Buz6u.
Acxavtxt Tixv1 Alip.71TpEou HavayttoTtim veriXou 10,ouTVapl 'MT&
tb acPaa Iv); 7) &mitt &pozpenthg npoarcepthwrcoa zcd 7,:ponviivextat
sE; 'ay 1541X6T0a0V, dicepicaaTov xat cpc.Xontacov animv %al finióva

lieya?x7cpanicaaTov itcç Myypoactxtas, v.Upcov xUpcov 'lioivm

www.dacoromanica.ro

158
favSpov

licovatavtivou Moupogv pos668av iv )-rep.,ovfac nast Bou-

Artä judiciara a lui Dimitrie Panaghiotache mare Clucer in anul 1779, care in mod foarte
cuvenit s'a rostit i s'a dedicat prea inaltului, prea piosului §i
iubitorului de dreptate strtpan §i Domn stralucit a toatä Ungrovlahia, Domnului Domn loan Alexandru Constantin Muruzi Voevod in orwil domnesc Bucure§ti, 1793 in luna Aprilie.
xoupeatty acPqy XCCCe6 to Iva thrpfAXcov.

Fol. 3-4 tabla de materii.
Fol. 5-6 dedicalia cAtre Domn.
Fol. 7-9 prefala. Fol. 10 incepe textul : Acxavost that. lila SOvaplc.

Necomplet.

www.dacoromanica.ro

V.

TEOLOGIE

www.dacoromanica.ro

161

A. Manuscripte biblice.
311 (94).
Sec. XII. Pergament ; 330 fol.; 15X12 cm. Cartonat de curand. Din biblioteca Episcopului Melchisedec.

Tetraevanghelie.

E scris cu minuscula, pe o singura coloanä.
La fol. 12" se gäsesc scrise de altä I-Ong, (sec. 13/14), cu negru,
urmatearele versuri :
ij TETO.g clias Teo Roo9.71-co'n TOO Aóyou

ixxst th kOp,cc taw aecppkow Mycov.
toivuv 6 `640v 533 xcaOxvec TOO TCfvecv
cpuy,* xcacipSec xceZ TC0'4EC tecg cppivcq.

Adeca : Aceasta patrime a inviltaceilor Cuvántului imprästie
curentul vorbelor vesnic curgatoare ; deci, insatatule, nu intarzia
sa bei ; inunda suflete i adapa mintile.
312 (665).
Sec. XII. Pergatnent; 207 fol.; 14X10 cm. Legat cu lemn. Din biblioteca
Episcopului Ghenadie Enaceanu.

Cuprinde textul celor 4 Evanghelii.
La inceput si la fine se gaseste un fragment pe foi de hartie
dintio scrisoare a egurnenului dela manastirea Simopetra catre
un Ioanachi Reizi. Se vede i pecetea manästirii Simopetra.
313 (360).
Sec. XIII/XIV. Bombycin, avAnd la urin5, 13 folii de pergament; 160 fol.;
17X12 cm. Legat cu piele. Dela Seminarul Central.

Cuprinde cele 4 Evanghelii.
Pe fol. 2 jos cetim, de mama recenta: Ka: 7,6`as crip, TO% aUocc
.rupeqv Topvópou 'fionfly.

Si aceasta impreuna cu altele este a

lui Iosif fost al Tarnovului.
Cele 13 folii de pergament dela sfarsit cuprind indicarea partner din Evanghelii cari trebuesc cetite in diferitele Dumineci
sarbatori.
B. A. R. Mamtscripte grecefti.

11

www.dacoromanica.ro

162

314 (319).
Sec. XVII (1679). Hartie; 205 fol.; 20X14 cm. Legat cu lemn. Dela Seminarul Central.

Psaltire.
E scris& pe doua, coloane ; in coloana din stânga stA textul

grec, in cea din dreapta traducerea in greaca vulgarä. Inc.
Maxcipcog

La fine, fol. 200' gasim urmatoarea notitä: )(alp cip.ap-ctoAo0 illMdna pactttosului preot

pNrpfou Eepitog Icupo6m. 'IouVou x, axo0..

Dimitrie Surumi. Iulie 20, 1679.
Urmeazä apoi cAtevà versuri ale copistului privitoare la traducerea neogreacä.
In josul fol. 200' se aflä notita, de mânä mai thrzie: Tb napbv
tkariiptov tkccipm ip.o0 'Avviritou Eepitos BotatXono62,ou -roG ix viric
ACYOU

Kpfirq5. Psaltirea de fat5, este a mea preotul Antonia

Vasilopulos din insula Creta.
Fol. 202 parA la fine albe.
315 (124).

Sec. XVII. Ilartie; 210 fol.; 21X15 cm. Legat cu lemn. Din biblioteca
Episcopului Dionisie dela Buz'au.
..14/3 7Cpocptcou ;cal pactaicog

Aog. Inc.: Maxcipcog &viip ag.

A

lui David proorocul i regele cântare.
Necomplet. Are in tot 25 caiete (caternioane).
316 (694).
See. XVIII. (1742). liârtie; 193 fol; 48X32 cm. Legat cu piele. Dela Seminarul Central.

Cuprinde textul Vechiului Testament, i anume Gent:a, Exodul,
Leviticul, Numeri §i Deteuronomul, având pe margine foarto
multe explicari i comentarii de ale parintilor bisericii.
La sfitrit, fol. 193, cetim: Taos a4),A3 Nos[tpfou a.

Sfa,rit, 1742

Noemvrie 1.
317 (695).
See. XVIII (1742). lifirtie; 389 pag. scrise; 44X31 cm. Legat cu piele. Dela Seminarul Central.

Cuprinde textul celor 4 Evanghelii cu un mare numttr de comentarii pe margine. Este scris de aceea4 mAn6, cu No. 316 (694).

www.dacoromanica.ro

163

La fine, pag. 389 cetim notita : 'Ev i.cet cnotnpfy ccppii iancpc
Tipp.a Iouviou ta 7rap"fwdovou npip.cxwfou Too vo.capiou T.),; Too Xpccrco0
p.e.rdang ixxiopfocg.
In anul mantuirii 1742 a luat sfArsit la 14
Iunie prin loan primichirios, notarul marei biserici a lui Hristos.
318 (234).
Sec. XVIII. Hartle; 409 fol. scrise; 26X18 cm. Cartonat. Dela Seminarul
Central.

La inceput 8 fol. albe, nenumerotate.
Pe fol. 1 sus, scrisä de altrt mama' deck restul man uscriptului,
se OA notita: 'Ex vin ToO ClExoutievfoutkcopmtwv. Din Comentariile lui Oekumenios. Pentru acest scriitor cf. Krumbacher.
Geschichte der byz. Litter., p. 131, sqq.
Manuscriptul cuprinde scrisorile Sf. Pavel insotite de foarte
multe comentarii; apoi scrisorile eatolice ale lui Iacob (1), Petru
(2), loan (3) si Iuda (1), cu comentarii.
319 (238).
Sec. XVIII. Härtie; 102 fol.; 24X17 cm. Cartonat. Din biblioteca Mitropolitului Iosif Naniescu.

Fol. 1 alb.
Pe fol. 2, intre note flirà valoare, cetim: 1799 Eentegplou 17
XcepciXa[moc 'hocivvOu.
1799 Septemvrie 17 Haralamb Joan.

Fol. 3. '166. boy. Textul scripturii. Fiecare capitol este dat
intAiu in limba veche, apoi tradus in greaca vulgara. Inc.: i'AvOpuncó; Ttc ijv iv x6pc,c.

La sfhrsitul manuscriptului, note Mr& insemnAtate.
320 (353).
Sec. XVIII. HArtie; 81 fol.; 21X15 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

Cuprinde o sumä de scurte extrase din Evanghelie si din eerierile apostolilor.
La inceput 5 fol. albe, nenumerotate.
Fol. 1. Extrase din Evanghelia dura Mateiu.
Fol. 9. Extrase din Evanghelia lui Marcu.
Fol. 11v Extrase din Evanghelia lui Luca.
Fol. 15v. Extrase din Evanghelia lui loan.
Fol. 21. Extrase din Faptele Apostolilor.

www.dacoromanica.ro

164

Fol. 25. Extrase din Scrisorile lui Pavel.
Fol. 67. Extrase din Scrisoarea lui Iacob.
Fol. 68. Extrase din Scrisorile lui Petru.
Fol. 75. Extrase din Apocalipsul lui loan.

Fol. 77. panä la fine alba.
Pe prima scoartrt se aflit imprimat cu aur un cap de bou cu

steaua, un corb cu crucea, o sabie, un buzdugan, iar in cele
patru colturi se aflA initialele : Ito N A B adicA : Ito Nicolae
Alexandru Voevod. Manuscriptul, cum se vede, a facut parte din
biblioteca lui Nicolae Mavrocordat.
321 (403).
Sec. XVIII. Hartie; 708 pag. scrise; 25XI7 cm. Cartonat. Marginea paginelor auritl. Dela Muzeul de Antichitäti.

Pe prima pag. cetim : 'ExXoyat viri; ,OzEoc; yp2cpf6.Culegeri din
Sf. Scriptura.
Pag. 2-6 albe. Textul incepe la pag. 7.: oe, SUvo:Tzc 1762,4 xpu61vcct.

Contine un mare nurnAr de pasagii adunate din vechiul si
noul Testament.

B. Scriitori bisericeqti.
322 (375).
Sec. XIII. Pergament; 8 fol.; 25X17 cm: Foi volante.

Serviau drept leg&tura la un alt manuscript. Sunt intr'o stare
foarte proastä ; rupte, deteriorate, scrisul in parte sters.
ConOn poezii bisericesti canoane.
323 (739).
Sec. XIII. Pergament; 2 fol. ; 22X17 cm. Volant.

Servia drept legaturA la un alt manuscript. Cuprinde fragmente de poezii bisericesti.
324 (261).
Sec. XII/XIII. Pergament; 197 fol. + 3 la inceput nenumerotate; 31X21
cm. Legat cu lemn. Din biblioteca Episcopului Ghenadie Enáceanu.

Fol. inthiu nenumerotat, pergament, este rupt dintr'un alt mawww.dacoromanica.ro

165

nuscript si legat intamplator ad. Contine un fragment dintr'o
poezie religioasã, un canon, in cinstea Maicei Domnului.
Pe fol. al doilea nenumerotat gásim notita : Tecopyrou EspoScaxavou Acovtacciall Ccitopfrou.- A lui Gheorghe Dionisiadis ierodiacon

dela Sf. Munte.
Mai sunt incA vreo dou6, insemnäri DIM valoare.
Fol. 1. Kav6veg ITOCpaxX7uxoi ;cat inciliccarccxoi Tcpbg Tip fyisapayiav

OcarOxov, 4,oaX6vevot iv Totc aTcoSEcnvtocs. - Canoane de rugaciune

si de lauda catre prea sfanta näscAtoare de Dumnezeu, car& se
cantä dupa, cina.
Sunt de toate 56 canoane, in mare parte ale lui loan Damaschin. Pentru identificarea lor dau aci inceputul fiecäruia.
.

1. Fol. 1.

Holm,/ aoc ircgcov (paip.

2. Fol. 5v. '4Aircco; auv6eg .0.66v.
3. Fol. 10v. `A.rfccalla eixpocv.cov.
4. Fol. 15. CO wag atpcaccag TV) obpavtiiv.

5. Fol. 19v. CH pi-cog itincou as.
6. Fol. 24. Htxpic SouXekg paeatg 'lapccip,.
7. Fol. 29v. Eorciiptog nicpuxag.
8. Fol. 33v. 'AUXog nciXat xXl[tg.

9. Fol. 35. Mopcpcoesk ix aoa.
10. Fol. 39. 'Eyxw[thov aoc aececak.
11. Fol. 42. A6To iliol st3puelto;.
12. Fol. 45v. Thy sUas6th; ai .8.eas6xov.
13. Fol. 48v. `Qg Wpoc(ocv ck nepcxocXX1.

Zco.rx milt nicpuxag.
15. Fol. 55v. 'Aap.cc =WA/ &atolls.).
16. Fol. 57v. AleyaX6vulie p.On.
17. Fol. 61v. 'Ap,eXetc,c -thy plov.
18. Fol. 64 v. et-4 nriyip soaTaocixvieg.

14. Fol. 52.

19. Fol. 68. E-Evocypin p,ot napetaxou.
20. Fol. 71v. M xocc,64axtov .6pog.

21. Fol. 75v. Eompkg apnyOv.
22. Fol. 79. 'Easfaellaccv Xotof.
23. Fol. 81v. HpoaSixou rty ix fl.JUAg.
24. Fol. 86. CH 116vn iv irStpacrilorg.
25. Fol. 89v. Tip aTCELponvccRov Osop aociaccv.

26. Fol. 93. Kupicog xcil (A.064 yeyivmxag.
27. Fol. 96v. 1'6 p.3,1 civ.c0orptc.
28. Fol. 100".1A6o; ix naOCuv.

www.dacoromanica.ro

166

29. Fol. 104.

(I)G.K nO xcruccaxlvorocrow.

30. Fol. 106". eaop.,cc v ao/ nage-ma_
31. Fol. 109v.lIveop,ce auvrezpep.iiivoy
32. Fol. 113.
v dxs-c6iv gx (3X6ou;.
33. Fol. 116. (Dercocpóps axlivfj.
34. Fol. 119. 'AXXov 7CCGpciSeccs6v

GE.

35. Fol. 122v.IIdiacet c tthy civOpthrccov.
36. Fol. 126. MstaXa606ace
37. Fol. 129. Tb TiN gp.fp; Sccoota;.

E.

38. Fol. 132v.Kcyccmccp.rccop.evo; nXqlsa.

39. Fol. 136. HE); [Lou OprAato thv 13Cov.
40. Fol. 139v. IICti; rcpoaiXOco aot plyv7).

41. Fol. 143. 1.1ixt. oho

Siriatv -ccc51-71v.

42. Fol. 147. Mil tin6a77 c/icc07).
43. Fol. 150. 'A6uacrov 7) TE7t0OCM.
44. Fol. 152v.Tdcyp.caa Tcbv dyyfAcov.

45. Fol. 156. T4 auvmprijacarct 11.scp.
46. Fol. 159. Nth= crou rcp6; ystb871.
47. Fol. 162. Nip.ceac c.o7Ippt5.cotç.
48. Fol. 166. Tb -cfjg tot,; 'Jou npoopcbv.
49. Fol. 169. Agarcocvm 0.sotexs.
50. Fol. 173, 'Axponrcs ,8sar6xs.
51. Fol. 175. AsSoczaligvcc nspi aoG.
52. Fol. 179. Nctp.itcov mirliv as 7:paa6suuxiiiv.
53. Fol. 183. HoAXoic cruvax6p.svo; 7zscpa:atiorc,

54. Fol. 186. Abyov 19.sop
55. Fol. 190w."IXEWv to

cnotioccco6ivvx.
7LO:pObe.

56. Fol. 194. Nixptoaov rij,; accpx6; [Jou.
325 (256).
Sec. XVI/XVH. Hartie; 228 fol ; 20X15 cm. Legat cu lemn. Din biblloteca
Episcopului Ghenadie Eniceanu.

Kavóve; t intspcxy(ocg ,Osot6xou (.1)0,X6p.svoc iv torg circoastizvocc
noEvice ToG cyou 'Imivvou to Accp.ccamvo0.-Canoane ale prea sfintei

nAsatoare de Dumnezeu, cari se cântä dui-A cinä; opera sfântului loan Damaschinul.
Sunt in total 53 canoane. Pentru o mai usoar 5. identificare a
lor, dau aci inceputul fieekrui canon.
1. Fol.
1. Inc.: Ilciwccov xoci ckyyacov xcci Ppotirm
www.dacoromanica.ro

167

2. Fol. 5. Inc.: Xceps, rcpocp.rraw .cb «.4suak.
3. Fol. 8v- Inc.: Xcepoc; 6 no:vivo; yak.
4. Fol. 12v. Inc.: Xexpet; c);'cfoc xccpC.rtocrov.
5. Fol. 17. Inc.: NscpiAtv OXOsoco.cov.
6. Fol. 20v. Inc.: 'Iaxi,g %al axt5p(op.cc.
7. Fol. 24v. Inc.: Xcepoc; axliporce Tcty.).
8. Fol. 27v. Inc.: `11 th ccag Tor; 7cipocacv diyA.
9. Fol. 31. Inc.: Xceps 7.6ap.ou oxinn xoci xopi.
10. Fol. 35. Inc.: )(ceps il.pOvs 'mime 156oG.
11. Fol. 39. Inc.: )(cepa; cpcutscv6-covrov Soxsrov.
12. Fol. 43. Inc.: Xceps xccpatv Tag iv rcsAcleyst.
13. Fol. 46v. Inc.: Xarp öy cv cpcotocpOpov.
14. Fol. 50. Inc.: Xccpecv -cip aliv.
15. Fol. 53v. Inc.: 'AXtel 0.soToxov.
16. Fol. 57. Inc.: Xceps 15p6ve xupEou.
17. Fol. 60v. Inc.: )(ceps c2v th volvvcc.
18. Fol. 64v. Inc.: XcepoK tkcspocyia.
19. Fol. 68. Inc.: 0so86xs rcapOivs.
20. Fol. 71v. Inc.: Xceps asp.vt gstp.
21. Fol. 75. Inc.: Xceps 6po; dirov.
22. Fol. 79. Inc.: (I>co-ct aou xccecepanOmp.
23. Fol. 82v. Inc.: CO 7CC/CYCCZ Tt Grcip voGv.
24, Fol. 86v. Inc.: Excp.coisrce; tte.s' so-,opoaimx.
25. Fol. 90v. Inc.: Thy vo6v [Lou xccpftcoaov.
26. Fol. 95v. Inc.: (Pont (sou xoacrcyccuaov.
27. Fol. 99v. Inc.: Xapeig tv xcepiifccv Rou.
28. Fol. 103v. Inc.: (Duc( aou vottip.
29. Fol. 107v. Inc.: AryXt aou -ctv cpwacpOpov.
30. Fol. 113. Inc.: Xceps th CCP ciyyiAwv b.ceip.cc.
31. Fol. 118. Inc.: 4,to.coS6xs )sccp.nk.

32. Fol. 122v. Inc.: Xdpmóc aou

(T61/14j.

33. Fol. 127v. Inc.: Xcepe 19.p6vs ,O.sot3.

34. Fol. 132. Inc.: Xceps

ToG che cc?Covog.

35. Fol. 137v. Inc.: (Docetvo-ci-cca; dc.xtfac.

36. Fol. 142v. Inc.: Xccpci; drcefpou Talipwaov.

37. Fol. 148. Inc.: Xcipmk aou Mac.
38. Fol. 154. Inc.: Xcepoc; obcouplvw xpataCcop.oc.
39. Fol. 159v. Inc.: Xcipmág aou &Tall.
40. Fel. 164v. Inc.: Myccaóv p,ou -ctv cpux.ip.
soas6siccc.
41. Fol. 168v. Inc.: Xceps

www.dacoromanica.ro

168

42. Fol. 173v. Inc.: Miaow 'CCP Cp(Ott Crou.
43. Fol. 178. Inc.: 0E4 cpuni aou evraeil.
44. Fol. 182. Inc.: Xodps j 76X)1 Tof) &op.
45. Fol. 186. Inc.: (I)(ircto-6v p.ou Osovixe.
46. Fol. 189v. Inc.: Xodpe rciv-ccov npocrcaoice.
47. Fol. 193. Inc.: (Duni npaa6stacg nou.
48. Fol. 199. Inc.: Tbv icrxo-napivov [Lou )orap.6v.
49. Fol. 204. Inc.: (I3co-c6g aou cç ,astacg.
50. Fol. 209. Inc.: Xafpotg Onspayfa.

51. Fol. 213. Inc.: Xatoa tç paac?.etag.
52. Fol. 218v. Inc.: 0E4 i7ccXcip.,4 ac aou.

53. Fol. 223v. Inc.: Xarps Taw natgpcov.
326 (257).
Sec. XIV/XV. Hartie; 219 fol.; 20X15 cm. Legat cu lemn. Din biblioteca
Episcopului Ghenadie Enficeanu.

Un mineiu pe luna Fevruarie,.avAnd un mare numitr de poezii
canoane
mai toate fragmentare
sfinOi din fiecare zi a lunii Fevruarie.

religioase

i

privitoare la

ktipa ixec
1. Fol. 1. Mir) 4Daupoucipcog gxtov )p.ipag x71 i) x6.
x xccl vi gyag y. Elg Tip d Ilpoe6pTca qg ancercav* to

clipac

xupiou xxl ,aeoG scat acor/Ipo.; 111.63v 'Firma Xpta-coCi xo:1 To0 irtou p.e-

ycatp.oiptupog Tplicpcovog. - Luna Fevruarie având 28 sau 29 de

zile; ziva are 11 ceasuri

§i

noaptea 13. La ziva nttia, preziva

i Mântuitorului nostru
Isus Hristos si a sfantului mare mucenic Trifon.- Inc.: ell aernt

IntAmpinArii Domnului i Dumnezeului
aUtperc(Catoct ixxiaJcsicc.

2. Fol. 11. Tcp aircip iqvt r. 'II liTCCCTCCnat TOO WJetOU kt.651.0 'f-qcroti

Xptcrco0. - In aceea 1uni, ziva a doua. Intampinarea Domnului

nostru Isus Hristos.

Inc.: Thy anaptyparrcov X6yov.
yiou xai Scxxiou Eup.sWv.
3. Fol. 25. M-trit VT) aotip, y'. To

In

aceeas lunä, ziva a treia, a sfAntului i dreptului Simeon. - Inc.:
'0 nocrAg raw irccivviw.

4!Fo1. 32v. MT/ vp aLECIP, a'. TO Onfou 7Ccapk Lv 'Icrt86.you
In aceeas 1unt, ziva a patra, a sfAntului nostru
parinte Isidor Pelusiotul.- Inc.: eaocpavefag apktou.
5. Fol. 39v. Mvil tqi oci;71.), a'. Tfig olytag tic'cptupog 'AyecOrig.- In
aceeas lunä, ziva a cincea, a sfintei martire Agata.
Inc.: N6p.ov
Tbv iv ypiNtatc.
Tog 11171Xouactirrou.

www.dacoromanica.ro

169

6. Fol. 47v- 317/ "Cq) °dm?, f. ToP 6o-fou tcp
uiv Bouxaou
i7ccax67cou 1).thpvw.In aceea 1uni, ziva a sasea, a sfAntului nostru
parinte Bukolos, episcopul Smirnei. Inc.: 0 7CortrriN Tiro 6:7-cilium/.
7. Fol. 54. 3171 trp 041)* ';'. Tor-) &riot) 7Ca-cpbg tciv liccpOeviou
incax67cou Accp.,cpcbccov, %al ToP 6afou cxrp
iiv Aouxd Top iv VP Etn-

luna, ziva a 7-a, a sfAntului nostru
pArinte Partenie episcopul din Lampsac si a sfantului nostru
plo 1-85 CEXAdiSoc. In aceea

pArinte Luca din Steriul Elladei.Inc.: Dig `EXA-ticnc6v-cou .st) xXoç

8. Fol. 67v. Miv tq

in4), 7-1'. Too cZyfou p.syccAotidcptupoc OsoMpou

..coO E-cpcmiXdcrou xcci ToO c-cytou npopficou ZccxccpEou. In aceeas luna,

ziva a 8-a, a santului mare mucenic Teodor Stratilatul si a
sfAntului prooroc Zaharia.

-

Inc.: Xccipocc &

cpcaccknc XptcyroP.
9. Fol. 82v- Tcp CZIYUT) mvt, 15'. Too cleyfou picptupog Nosncpópou.

In aceea lunà, ziva a 9-a, a sfAntului mucenic Nicefor.

-

Inc.:

N6p.oc; neteccpxoiv Too 80 ktag.
10. Fol. 91v- Tcp ccimp 11-qvt, c'. To0 &Tfou gp-cupoc XccpaXciptouc

(sic). In aceeas lunA, ziva a 10-a, a slAntului mucenic Haralambie.
Inc.: "OAo; ix vs6.cricoc
11. Fol. 97. Tcp cci.rup tripl, cm'. Toti iyfou Espoliciptupog BAccatou.

In aceeas lunA, ziva a 11-a, a sfAntului mucenic Vlasie. Inc.:
'Ev

t

dax-ijusc pAcca.cijaccc.

12. Fol. 105. Tcp cart? pm, to'. Top iv *c-rfocg iscctpk kccio MeXe-ciou ecpxcvccoxárcou 'Avtcoxetcq tg ttey.0.71g. In aceeas lunä, ziva

a 12-a, a sfantului nostru pArinte Meletie arhiepiscopul Antiohiei
celei mari. Inc.: 3fe),erilo.cc; p.ccxdpts.

--

13. Fol. 112v. Myivi TCp abvp, qr. ToO Ociou 7Txtpbc )1.tcbv MCCVCCGCvcavo0.

In aceea 1uni, ziva a 13-a, a cuviosului nostru parinte

Martianian.

Inc.: 'Asmccv iX6p.evog.

14. Fol. 120. Tip 0:6-ccp privi, LS'. Too ciafou rtp

ulv Agevztou.

In aceeas lunA, ziva a 14-a, a cuviosului nostru ptirinte AxenInc.: Agrjaw aux-licecog.
tie.
vi, cs'. Too 6cyfou eacocrcaou
15. Fol. 126v. Tcp aliT(1)

In aceeas luna, ziva a 15-a, a sfAntului apostol Onesim.

Inc.:

HotolloO t

Opriatoacc.
16. Fol. 132v. Tcp CIGUTC?

nil,

Ce. Tots

ifou itivcupoc fIccp..cpuXfou

'tat tcliv abv acing). -- In aceeas luná, ziva a 16-a, a sfAntului mu-

cenic Pamfilie si a tovaräsilor W. Inc.: 'Arcocr-cauo
17. Fol. 139. Tcp

ccirup

mvt,

Eaciptett,oc.

Top c'cifou pxycaop.c'cptupog @so-

In aceeas lunä, ziva a 17-a, a sfAntului mare
mucenic Teodor Tiron. Inc.: Aiiipov 6 Xpccrsbc nXoutonendv.
86pou ..coO Tivcovog.

www.dacoromanica.ro

170

18. Fol. 148. Tcp sting) pp:. of. Tor) gv dcyfoc; 77.0:*; tv Agorco;
Ikina `134.7-1;.-In aceeas lunk ziva a 18-a, a sfantului nostru pa-

rinte Leon Papa Romei.- Inc.: 'Ep.cpOsocrocpcirmov 06 voogv.
19. Fol. 154. Tcp cd)t(i) !Inv!, 0'. Too cicyfou Ci7coat6aou 'Apy,(rucou.-

In aceeas luna, ziva a 19-a, a sfAntului apostol Archippos.- Inc.:
430)-d ¶thv ).6rov "Apxcrizoc.
20. Fol. 15911. Tcp me).* MY!, Y:. 1 of) iv iyfoc; rccrup6; 7)1)..6")v Mono;

intaxeircou Kativ1;.-In aceeas lunk ziva a 20-a, a sfantului nostru
parinte Leon episcopul Catanei. Inc.: Agwv 19.gócppov nocv6Mcg.
21. Fol. 165. rhp oct'yrcp Fivz, xce. TO &(oo .r.cap6; ignav TtiloOgou

rot gv 1:141.66),ot; (1. -In aceeas luna, ziva a 21-a, a cuviosului
nostru parinte Timoteu din Simvoli. - Inc.: IIcitsp ,01.6,:ppov Tcp6Oes.

22. Fol. 171. Tcp cdrup irrivi, x6'. cii dipeac; VIP/ ).E.460,0)1, Ttijv
ciyflov p.cepreipcov Toiv iv Tor; Ebyevtou.- In aceeas luna, ziva a 22-a,

gasirea moastelor sfintilor mucenici din Eugenia.

Inc.: Toe;

iroXutp6r:ot; rcigat;.

23. Fol. 178". Di) ce'crup tpd, xy'. To

dytou Espop-iptopo; IIoXu-

In aceeas lunk ziva a 23-a, a sfantului mucenic Policarp, episcopul Smirnei. - Inc.: "Che -cl; napxcipnou grc,cax6r.ou 2:/.1,6pv%

&you 6 xapn6;.
24. Fol. 184". Tcp cce,:ccp mv!, xe'. 'H stIpsat; Tfi.; vploc; xacpcairi;
Tog dyfot, npocpircou llpapOtiou v.cd [3277cco-coo lonivvou. - In aceeas
lunA, ziva a 24-a, gasirea cinslitului cap al sMntului profet innainte mergator si botezator Joan. - Inc. : Xcdpoc; ERZ xecpc0,11.

25. Fol. 194°. Tcp cemp

ivi,

xi... Too iv ciy(oc; nsccp2); ki.c-ov Txpacriou ipxtsr,:cax67cou licovcruxv.mounasco;.
In aceeas lima, ziva

a 25-a, a sfantului nostru parinte Tarasios, arhiepiscopul Constantinopolei. - Inc.: Trip To5 clacet xsd ;Ivii-at.
26. Fol. 201". Trp oct'rap mil, w.;'. To0 eiytot, Hoppupfou gntaxekrou
11471;.
In aceeas luna, ziva a 26-a, a sfantului Porfirie, episcopul din Gaza.
Inc.: Tor; TColl Saxpócov coo e(19.pocq.
27. Fol. 207. Tcp cayrcp mvt, xc. Tots 6atou ncapb; ft_tCov IlpoxoIcEou Too Aexar:oXr.-cou. - In aceeas luta, ziva a 27-a, a cuviosului
nostru parinte Procopie Decapolitul. - Inc.: Kat' dx6voc yev6p,evoc.
28. Fol. 212". TCI) aUtcp
vi, xV. Tor) 6atot) Tc.capb; 4,Cov BacrcXetot, to0 6p.oi,oyritoo p..athICOG TOO ciy(ou IIpoxontou tots AexarcoXftou.

- In aceeas luna, ziva a 28-a, a cuviosului nostru parinte Vasilie Confessor, elevul sfantului Procopie Decapolitul.- Inc.: Tii;
itaxapc6-c-trco;

t

örcip vo0v.

www.dacoromanica.ro

171

29. Fol. 218. Tip &c4 tvl, x8.'. Too cio(ou icatpb; t6v xat
oXopyco0 Kacnavol- In aceea 1un, ziva a 29-a, a cuviosului
nostru parinte si Confessor Kasianos. - Inc.: 'Ayya)scxioc (3ukac.
Ultimele foi ale manuscriptului lipsesc.
327 (139).
Sec. XVI (1690). HArtie; 201 fol.; 20X15 cm. Legat cu Iemn.

Mineiu pe luna Martie ; cuprinde numai poezii bisericesti, canoane.

Pe fol. 201" cetim :

eaocpckvrx Eapop.Ovaxoc o ypOccpa; to 137i13)40V

TOUTO meth T(.0 itcog Ctin itocr pivz oprilo; xca ot38sk ToXiAcrti cbcoEavOcryi ab-cb va &
tcq &pci; Tbv ayEcov .sprlaxoalpv Sixa scat 2Ixtbv kocp6pov rcatipcov .thv ivrixcda crlivo8ov cruvaX,Mvcov xcd to th atiapcoAob,

adecä: Teofan ieromonahul cel ce a scris aceastä carte in anul
7098 luna Martie i nimeni sä nu indräzneasca a o instraina,, sä
aihd blesternele sfintilor 318 parinti cari au tinut sobor la Nicea si ale mele platosului.
Iata poeziile cuprinse n acest manuscript :
1. fol. 1. V.; Tip 7-cpcb-criv. Tfig Ccicz; p.ricp6g 4,Cov EUSoxia;.-Inc.:

Ilpótapov ciaxcasa.
2. fol. 6v. Mrivi Tip at3-cqi 13'. Too Ccifou OsoUrcou.

Inc.: elapabc

ispUrca-coc

3. fol. 12. Mrivi Tth aim? y'.

c`tylaw pap-ctiptov Eircpcinou xat
Inc.: TptuipcOp.oc p.crcptups;.
Teino abv akorg.
4. fol. 17". Mrivi Tth CIOTth 8'. Too &goo 7ca-cp6; 7)p.(i)v rapacrittou TOO
iV 'Cth I0paCin. ---- Inc.: IlciTep Oscicppov rapciacp.s.
TCov

5. fol. 22. IV1,vl Tth alitth a'. ToO

yEou v.ciptupoc KWvcovo;.

-Inc.:

EcpoSpcozci-cou xatixowcac.

6. fol. 27. Mrivi Tth cokth c'. TEW ayfwv /43 p.aptUpcov. - Inc.: OE
iv icryfccocc.
TEA) &yEcov lepovap-cUpcov Tein, iv Xip7. fol. 34. Ably/ vi) ming')
now intaxorcriadnacov. - Inc.: Mcip'cupec &irCtirCOL.
8. fol. 40. Mr/ Tth OGOTth 7j. TOO IV &ytot; esocpuXix-cou NmomBefag.-Inc.: llctap OsocpoXoncre.
9. fol. 45. Mrivt Tth akcii 01. T6iv C crEcov p, p.apSpov. - Inc.: (Di-

powcac c& rcap6vta.

10. fol. 56. MnvE Tth akip

ToO dcytou itiptupog Koapc'ccou.-Inc.:

lepovExco p.aptiyaw.

www.dacoromanica.ro

172
11. fol. 61v. 111-qvt TrO

ta'. Too v riyEot; 7Ccecpk 4.thv Loppo-

&tq

v(ou elepoo.oA6p.u)v.- -Inc.: Icoppcoo6vng gm'ovuttoc.

12. fol. 68. M7Ivi Tip aircth

tr. Top &don esovivouc tç Euyptavg.

- Inc.: '0 eack c;ou xt5pce
13. fol. 73. Iblvt Tth dm?' ty'. CH (ivaxop.thil Top Asttpivou ToP c`cyfou

Notyp6pou icarptcipxou.-Inc.: Ta wig aocptag aou plepa.
14. fol. 78. 1111v1 Tth akth Le. ToP riylou 'AXgivapou To5 Ev rmn.
- Inc.: '0 ncivaocpoc 'AXqavapoç.
15. fol. 83. 3171. 'cc? drat') ts'. Tthv cityEtov p.,ap-cUptov 'Ayantou %at
tthv abv a6Torg.-Inc.: Mc'eptups; Xpco-coti g7rrdcptOp.ot.
16. fol. 88v. Mrt t(i) CtUteij Le. TOO &riot) ttciptupo; Ictqvou. Inc.:
TE as 6vottoicrottsv.

17. fol. 93. Mrivi Tth aerffil
=iv as gyvcovev.

LV.

ToP 6a(ou 'A)gfou. - Inc.: "AvOpw-

18. fol. 99. 3111vt. Tth ming)

C71'.

ToP Otyfou KupaXou eIspocoX6mov.-

Inc.: `Sk aattp civatkaXxag.
rth W. Tthv cityitov tt,apt6pwv XpuacivOou %at
19. fol. 105. Mypt tqi
Aapiwq.-Inc.: OsEag E7Cciv6ascoq.
20. fol. 111. Miv tp akth x'. Tthv ayftov natiptov civatpsClimov gv
Tor) 4yEou Eci66a. - Inc.: Tcps-cbv tb axpOtatov.
21. fol. 117v. Ably/ t(i) aenq) xa'. Tor.) infou natp6c 4.thv xocl (51.to-

1.1.011

),orrcoo 'Iaxtheou toO giztax6nou. - Inc.: Ttv atatmloucrav.
22. fol. 123. MT?. Vil Cercfp

xr.

ToP ciyEou t.tipTupog BaatAdoo.

-

Inc.: 'Isptoo6v7IG crcoAat.g.

23. fol. 129v. Alipt tip aim? xy'. Top aylou na-cpbc

)p.(7.) NExtovK.

- Inc.: Movacc tecg Top cithp..trcog.
24. fol. 135. Mrivt Tth aktp x6'. ITpos6p-aa tOO s6ayysAtoltoO. -Inc.:
Kexpupl.tivov parlytov.
25. fol. 140v. Afrivt -cc) aercep xe. co e6aryataplc 004 67Tepayfa;
15sot6xou.-Inc.: KatotxtetpEcrag -c6 noEvta 6 70Liartic.

26. fol. 160v.

A.I.7)vt VT) aiyrth

ne. 'H o6v4t; Too &mayyaou Fa-

6pvid,-Inc.: NoOg & npoateovtoc.
27. fol. 169v.

11117vt tth ab-cth

Trjg OcrEag p.arcpthvw -ow gv Ow-

craXovini.

Inc.: louSaftov cppuo'cyt.taTa.
28. fol. 175. Mnvt TeP COVi.) x71. Top 6cr(ou 7carpb; tffw 1),apilovoG
Toti veou. - Inc.: BEov axuAESurcov.
29. fol. 181. 11171vt zth akth a.'. ToO 6aEou TcaTp6; 4.thv Mcipxou

xat zdiv air/ MUTOrç. - Inc.: Mciptoug (sic) EspiRa.

30. fol. 187. 11E Trp akth A'. Tor.) 6ofou na.cpk 7,p.thv 'Itoietvvou
cmr(PcaPitog tç xMilootos.

Inc.: Hatep 'Itoc'tvvn &its.

www.dacoromanica.ro

173

31. fol. Mvi t

aim.? Xce. ToS Safou nocTpbc

t6jv `Trcordou v

ypac.- Inc.: Ilitep ,O.E6cppov erniTte.

J.

328 (409).
Sec. XVI (1549). II Artie; 329 fol.; 22X16 cm. Legat cu lemn. Dela Muzeul
de Antichitgti.

Pe fol. ultim, 329, se af1 a. notita scris5. de aceeas mán4 cu
restul manuscriptului : Enype @Se T6pp.a T6 napbv 13q3Xfov, cthyoUcrup
x71

i7c/ IToug.

EvatxTulw

)14iou v.i.,x2sog

a aeXiivrig x6xXo; 7. .-

Aici a capAtat sfArsit cartea de fath August 28 in anul 7057 indiction 7, crugul soarelui 1, crugul lunii 8. - Iar mai jos: Oso0
Darul lui Dumnezeu i osteneala
46 [emailprotected] xal LopoHou 7c6vog.
lui Doroteiu.
Manuscriptul este un mineiu pe luna August cuprinz'and poeziile bisericesti cari se cânth in fiecare zi ale acestei luni. Inceputul lipseste.
1. Primele vorbe sunt: xciallog t ItXivrig iiXeueipo.)T2c.
2. Fol. 14. Mnvt tep a5c9 sE; rip ', `.11 civaxop.tai7 ToO Asupcivou
Top olyfou npunolidcycupoc xa ecpxcacccx6vou E-cecOvou.

3. Fol. 26. Alipi Tcp ctimp y'. TCtiv ócsfe.w 7raTipm 4.thv loomxtou,
AcariTou xat (Daticrrou.

4. Fol. 33v. KO Tep aiyciii 8'. Tisiv ciricov &I-a& ItOdaC011 Tifo 00
'Ecpicstp xal tç clyfoc; ócnopciptupog EiZoxfccg.
5. Fol. 41. M71 Tep exkip s'. llposópTcoc TN. p.sTattopcpkeon Too
xupIou teSiv 11=0 XpcaToO xat TOO oyfou p.dcpTupos Ektyvtou.
6. Fol. 54v. T9 ctemi) [opt c'. cif 0 yoc 1.tetati6psocoatc soG xupfou
xccl 19.ao9 xca aorqpog 7*(5v 'NcroO XptatoG.
7. Fol. 73v. Tip car9 plvt

8. Fol. 83v. M7/ tE

V. Too ..(fou .5acovdcpTupoc Aop.eTtou.
rq '. Too ciyfou A/p.cXcavoO intaxOnou

KuVxou.

9. Fol. 93. Mnvl sq, exup 0'. Too cicyrou &7coo-T6Xou MaTO.Ca.
10. Fol. 103v. 317/ Tc) enco C. To0 Cf.yrou phpTupog xcet &pkacaxóvou AccupsvTfoo.

11. Fol. 113. T9 thscp iinv/ cce. Too 4:ytou

EepoOptupoc

no) cipxt-

Stax6vou EiacXou.

12. Fol. 124v. Mrivt cqi
'Amirrou.

UT9 43'. TON) 6.yEaw pApTOpow cl)coT(ou

xal

13. Fol. 136" Mivl q) akep Ey. TO Scrfou ircapbc )11,6)v Mgtp.ou
coO e0p.oXopiToO.

www.dacoromanica.ro

171
14. Fol. 138v. Alvl 'cc? aim? Ls% Hpothptca -c1G xocp4aso4 cç incepaytac Oeo-aixou xxt ToO ayfou Tcpocptcou Mcxcdou.

15. Fol. 150v- Mv tqi
nofvrx

cz5-cq).

te. CII xof.molg tç incepayiag Sza-

p.c-ov .8.eoTOxou X1 eismap.a.ivou Alaptcq.

16. Fol.

169v. Mv tj

airap cc'.

ell g 'aeaoc civaxop.cat tç

ecxecponociiTou elx6vo; TOO xuptou )114:6,./ 'IncroO Xpcato0 firOL TOO 6.yrou

ra/SnXtou xal To0 jty/ou tcdcp.cupo; AcoMSouc.
17. Fol. 185v. .1171 'Cc) aka) Cc'. TOO .},fou Optupoc Mtipcovo;.
18. Fol. 194. 11117v/ Tip mkt? c72'. Tcbv aricov Icap.sUpcov (13X6pou xaZ
AaUpou.

19. Fol. 203Y.317/ Tq.) at'xrcp oW. Toiv 6:y(cov vapv5pon 'Avapiou ToO
I.cpavpdaou xz Taw abv akep ScaxcXicov vevraxoakov i'vvev.O.ov.ca
tecciw.

20. Fol. 211. Milvi Vq encl.) x.'. ToO cecyfou npocpircou Segrom§5.
21. Fol. 220. 1VITZ tq) czerceil xoe. Too ciytou fircoutOXou eaSSaiou xat
.qc 4.yeag itcrcp..cupo; BOcacril;.

22. Fol. 231v. KO VT) 7.litti) itr. TO ciyiou p.iptupo; 'Ayakvixou.
mkt? xy'. ToO ayiou ttiptupoc AoUnnou.
23. Fol. 244v. Myr/
24. Fol. 244v. Mrivi Tip akip ot8'. To5 'aytou Zepop.c'cptupog EO.wxf.ou.
Ej

25. Fol. 252. Mnvi -cci) at'yrci) zee. CFI gracvoSog ToO Xeccpbou toO iyfou
dacoataou BapOoXoRafou xal pAtt.n TOO C'tyfou drcog-a5Xou Thou.
26. Fol. 265. Mv t4 OTeP )te. D.T.w ayhov p.aptUpon/ 'AN/Spc=0

xal NaTaMag.

27. Fol. 276v. Mv rqi akcp xc. Top Soiou icatpb; Win llovK.
28. Fol. 283. MnvZ tcp at'yui.) x711. Too 45criou xxspbc kl,Ew Mcouicoc.
29. Fol. 289. MT/ Tip aercip xW. CIL dnotoRil .c1; Tyla; xscpaX.1c
Top tcplou npocptcou IlpoSpótiou xal (3ca.rnatoO Tociwou.
30. Fol. 307v. Tcji ativp p.riv/ A'. Taiv ayhuv crytamdiv Küncr.cavTcvounaswg 'AAgcivSpou, 'hada/you xal Hat'Aou ToO Niou.
31. Fol. 318. Mv c4 at'rcc? Am'. Tec xcameicrux As tcicç V.w.qc
tfjc incepocyloc; .0.eat6xou.

329 (340).
Sec. XVII. Hartie ; 279 fol.; 21X15 cm. Legat cu lemn. Din biblioteca
Episcopului Ghenadie En5ceanu.

Este un mineiu pe luna August, si cuprinde un mare numAr
de poezii religioase.

1. Inceputul lipseste. Primele vorbe sunt :

p.eyaXiivo) cpCog xal

7cveOp.oc npoaxuvth.- Sunt poezii privitoare la ziva de 1 August.

www.dacoromanica.ro

175
2. fol. 3. Mr-pl TET) era!)

r,

civaxoRtail ToF.) Xe4civou Tor) iyfou Op-

tupog x2 pxtaccexcivou Eticpivou.
Luna aceeas, in 2, aducerea
moastelor sfantului mucenic si arhidiacon 4tefan.
Inc.: T.T) Top
7CV6Ilatog xciptTL.

3. fol. 13. AihvZ 'Sep

cict3Tep y,

T(.7)v

Safü.w 7ccrcipwv )11(iiv 'Icraxxfou,

Luna aceeas, in 3, a cuviosilor nostri
OHO Isaachie, Dalmat si Faust.- Inc.: OE 50Cof aou xtipLe.
Ace Xtdc.cou x

(1)ceyrrou.

4. fol. 20. AInvl .c4) mkt? r, 'VIP/ &ytori ct& natt.W TOY iv 'Ecpicry.

- Luna aceeas, in 4, a sfinWor sapte copii din Efes.

Ilcycz-

vOp.ou Epocrckp.ccrog.

5. fol. 26. Mv tj

ockg) s', TcposOptcx tç yfccg listccp.opcp6oecoc
tori xupfoD xcd 19.so5 xca ,vircilpog fip.rov 'Inco0 Xpto.cofi xcd Too iyfot,

itip-cupo; alcyviog.

Preziva sfintei schimbroi la fa-tä a Domnului, Dumnezeului i mântuitorului nostru Isus Hristos, si (ziva)
sfântului mucenic Eusignie. - Inc.: .AEOTE auvocvtop.ev.
6. fol. 37. M71 ta; 6(5-* s', eiy(C livccquipcpwcn; tori xupfou sat
19.soG xal ci-ongjpog )1.1.6.)v 'Ir)ao5 Xptcco15.-Luna aceeas, in 6, sfanta
Schimbare la rata, a Dornnului, Dumnezeului i rnantuitorului
Inc.: Hpb tori naopoo GOD %opts.
nostru Isus Hristos.
TOO
7. fol. 54v. Mvil ta; atiVti
-(to,.) c5,3topt9po; Acl.tatiou. Luna aceeas, in 7, a sfantului mucenic Dometie.
Inc.: "Wap
cknoffittevoc.

8. fol. 61v. M.rivi tq) ockg) 7)% "COD iyfou A4tcXEctvo5 imsx67coo KuVxoo.

Luna aceeas, in 8, a sfântului Emilian episcopul din

Inc.: E-4p,spov Oiciae*g.
Cyzik.
9. fol. 70. Itrivi 'cep cc6-c(i) 6', Tor) ;iyfou i7roi.c6?ou Mcctafcc.- Luna
cavni,ct; ivInc. : T
aceeas, in 9, a sffintului apostol Mathia.
agoo.
10. fol. 77v. Mrivi Vti C4k4 e, to5 iyiou Ory.copog xcd (ipx.L6ccotóvoo

Luna aceeas, in 10, a sfantului mucenic i arhidiaInc.: AG-ce vf.r) tv xpeCT-co-cce.
con Laurentie.
Accupevcrou.

11. fol. 85v Mnvt TCp oc6t6,) cz' , TV) &i(ou piptupog EikcXoo.-Luna

aceeas, in 11, a sfântului mucenic Euplos.- Inc.: MopcpoUttivo;
otxtov, XpoTi,
12. fol. 93. Mrpt. 1(1)
'Avcxficop.

oc+ycg)

cp',

tthV &yir.ov p.ccrycl5pcov

(Dario') %al

Luna aceeas, in 12, a sfinOlor mucenici Fotie

ei

Inc.: 115p ciA i7ctc4Ortze.
Aniket.
TcposOptca Ttg xotripeon .qg Camp13. fol. 105v. .111vt Tip ctOtti,
Luna aceeas, in
To5 tyfou 7cpo:Atou Mcxcdou.
ocyfcq OE.o.c6xol x

www.dacoromanica.ro

176

14, preziva adormirii preasfintei näscAtoare de Dumnezeu i (ziva)
sfântului profet Miheu. - Inc.: 'Ev xty.6iXocg viejcswilev.
14. 115v- Mrp: Tti) cckip ce',

t xofmacg -cfl; tkcepayfog Se =dm; iiimbv

ilso-r6xv). - Luna aceeas, in 15, adormirea prea sfintei staphnei
noastre näscatoare de Dumnezeu. -Inc.: 1-1ofotg oE sineXet; xeata:.
'EUcrvi; ivaxop.c8i7 '1; kat15. fol. 134v. Mv tq air* cc',
öv Triaor.) Xptstor.). -- Luna aceeas,
in 16, aducerea din Edesa a icoanei acute nu de man5, omeneasca

ponotfizoo eNcivo; tor) xuptou

a dotnnului nostru Isus Hristos, - Inc.: not.ot; oi plywia% *614.otot.v.
16. fol. 146v. MIlvi T,q) akip LC, tor) 6.y(ou ilificupo; Mt5p.ovo;.
Inc.: Hofocc o:
.ineXer; xeaeac.
17. fol. 156. Myii 'CCP czrcip os', v.bv 6..y(wv p.c'tptupcov (13)Wpou xoti

Luna aceeas, in 17, a sfantului mucenic Miron.

Acctipou.

Luna aceeas, in 18, a sfintilor mucenici Flor i Laur.

Inc.: (Y.))( dp[ta rcupflioppov.
18. fol. 164v. Mvp: Tip mkt; tO.', Too &Tico.) p.dcp-Npo; 'Avapiou Too
ItpatriXiToo.
Luna, aceeas, in 19, a santului mucenic Andreiu
Stratilatul. - Inc.: `PrIv.dc.ccov To5 oe7nor.) rce6ptid,.
19. fol. 172. Mrpl. t(i) 26-C(i) x', tor) 6.yiou Tcpocpir000 Iccp.00ljX. -

Luna aceeas, in 20, a sfántului profet Samuil.

Inc.: 'The 6 at'

-11J.Cc; xxa.'

20. fol. 180. Miivi -cc) czkcp xce, To5 ayi.ot) fircoo-c6Xou ficaaccfou xc

..c4; iyEa; Optvo; Bicro.r6.- Luna aceeas, in 21, a Sfantului apos-

tol Tadeu si a sfintei mucenice Basse.

Inc.: Wow OccSaccre

arcOatcas.

21. fol. 192v. Mrpt, tti.) co'nfo xf3', to Ocytou riptupoc 'Aycz6ov(xou.
Luna aceeas, in 22, a sfântului mucenic Agatonic.
Inc.:
llpdyrriv kc466-c71-ca.]

22. fol. 206v MrpE 'CC!) ak6,) x8., Too 6;.y(ou Esporiptupoc Ekuxol.).

Luna aceeas, in 24, a sfantului mucenic Eutichie.

Inc.:

Mcipsu.; Einum p.axcipce.

23. fol. 212v. MyA tq aircq) xe', inc'ooEio; tor) Xeccidcyou TOO Ecyfoy
eaco7raou BapOoAordou xoci Top Certou 6crcoataou Thou.
Luna

aceeas, in 25, reintoarcerea moastelor sfAntului apostol Bartolomeu si ale srantului apostol Thu.- Inc.:T6v noXticpwtov fiXtov.
-coiv '6..ricov p.aptUptov `A'aptavo5 nal
24. fol. 226v. MT/ t6; ce.)TCp
NoczaVog.

Luna aceeas, in 26, a sfintilor mucenici Adrian si

Inc.: Tip OnipTcv.ov at9Xviacv.
Natalia.
25. fol. 235v. Mvpi Sq) %kg) 4', Tor) 6aEou mrcpbg

www.dacoromanica.ro

iv flog.tivo;.

177

Luna aceeas, in 27, a cuviosului nostru pärinte Pirnen.
Inc.:
V cc vio, llv, avoildowilev.
26. fol. 240v. Mv tj cc?rcii)
to o'crfou 7Ca-cpbc tirAT)v Mwaiwc
-top Alafonoc
Luna aceeas, in 28, a cuviosului nostru prointe
Moise din Etiopia
Inc.: Mwail; 6 itcAuOpiakrica;.
27. fol. 246v. Mrivt tei)

einotopM Vic uttEccg xecpo:X.N

Cd.ng)

-soa Ttitfou ivac*u 7Cpocritrou llpoSpOp.ou v.cd pantccrroO 'Iwcivvou.

Luna aceeas, in 29, therea capului cinstitului prooroc inainte
mergrttoi 1 i botezator Joan.

Inc : reva0,fwv TEXouvivwv.

28. fol. 264v. Mnvi 'CC!) czercip X', 'SUP/ olyEwv 7ccaptccpxthv 'AX4oiv6pou

%a: fIccaou ToO viou.

Luna aceeas, in 30, a sfintilor patriarbi

Alexandru si Pavel cel tAniir. .Inc.: '0 ncaatag xl xcal;.
29. fol. 275. Mv tfi) CdITCp Xd, tez xaTccOiaccz ..c7dg ..a[tEccg d)v).2g ti-;;
imspaytoc; 0.eovixou.
Luna aceeas, in 31, punerea cinstitului
brim a prea sfintei nAscritoare de Durnnezeu.
Inc.: CH aop6;
xtraxoucra.

Sfiirsitol lipseste.
330 (499).
See. XIX. Hartie; 213 pag. serise; 20X15 cm. Cartonat. Dela Muzeul de

Antichit4.
Osotoxciptov.

Theotocarion.

Cuprinde poezii religioase inchinate Maicei Dornnului. Este a
copie modernit dupil o tiprtriturrt filcutA la Venetia in 1681; tiparitura nu e cunoscutit lui Legrand. Iatä titlul complet al ei:
fleo'coxdcpcov eopothccaov xca xapi_ta'auvov, tb Tcpiv kaiiX6.4 ovrypcapiv
ix tthy TOO ciyiou 8pou; 13E6Xwv, ncep"ArcrcEou p.ovaxo0, xoct tav5v tctcCwcj)Ov 're xat Stop OaAliv cE; Sgocv cd.rc.; ,c05 ,#c7capOivou x6p7i; xoc:

15.sotopoc nap& NcxoX6ap Mum!: q E 'Navy (my. 'Eton bray. ''Eret
hrcb 0.e.oyovEag arca'.

331 (269).
Sec. XIX. (1804). Irlie; 7 fol.; 22X10 cm. BroW. Din biblioteca Episeopului Ghenadie Enkeanu.

Fol. 1 alb.
Fol. 2 este ocupat cu titlul scrierii i numele autorului. 'Av-rtcpcovo:

tv

tql; tievzp.opcpckecoc toO xupEou %at 19.soG xal atorilpoc

Incori Xptcrco0. Antifoanele.(cânthrile) schimbrtrii la fata a domnului i Dumnezeului i mântuitorului nostru Isus Hristos.
11

B. A. R. Manuscripte grecefli.

www.dacoromanica.ro

178

Manuscriptul nu cuprinde chiar cantarile, ci nurnai in dicarea
lor, cu tot mersul liturghieis
Drept autor ni se. dit Dirnitrie II. Polizoe dela Agraph.
.

332 (271).
See. XIX. Hartie ; 30 fol. paginate; 22X17 cm. Brosat. Din biblioteca Episcopului Obenadie Enaceanu.
ONat xati (12,cpc2671-cov avar.vcoax.6p.vot c

tv

;cal naltp.sytavoli -c4cotpxfov Mtxaips xaZ ra5pcilX.

overiv 'LEP/ 0'61 10

Strofe dupit

alfabet cari se cetesc la stirbAtoarea sfintilor i prea marilor taxiarhi Mihail si Gavriil. Inc.: Tobg amarriXouc -cfp; Tptiao; e5y71goluItev.

E un imn bisericesc Ilicut in totul dupti norma renumitului
'Ax(1:0c7co; al

lui Sergios.
333 (343).

Sec. XIX. 1-ICtrtie; 31 fol.; 21X15 cm. Cartonat. Din biblioteca Episcopului Dionisie dela Buzilu.

La hiceput 1 fol. alb, nenumerotat.
v ycov 'Iwobv7iv 'ray esoxo1. fol. 1. Oxo xzt Cacpakcov a
yov xal VmyyzAcati,v. Ilthavz 'Itoiwou to Vy(evcxof) Xaptopt5Xxxog

Tit); peyciA7ig gxxX7)c(og xi cias),To0 ToO ciyiou Mipxou vo 'Ecpicrou.
Strofe pe alfabet catre sfitntul Joan Teologul i Evangelistul,

opera lui loan Eugenikos, hartofilax al marei biserici i frate al
stântului Marcu al Efesului.
Inc.: My p.aOrycip cpRov XptcrcoO.
2. fol. 11. Orxec awca riXcpcikcov ivaytvtocrx6p.eva eZ.; tv Eoptiv.
Taw 15stcov %al rcapp.eyfcraov -c4camcov MexailX xzi ra6p*.Strofe

pe alfabet de cetit la silrbatoarea sfiOlor i prea marilor taxiarhi
Mihail si Gavriil.
Inc.: Tot% &p'oyyou c Tpta`doc.
3. fol. 21. Otxot xata &?,cpci6ritov avaytwaxóitavoc v Ti) iopt7,1 to5

ciitou [teycao;tciptupoc recopytou. Strofe pe alfabet earl se cetese
la sArbrttoarea sfantului mare mucenic Gheorghe. -- Inc.: To? TxXudffiap Xptcr-co6 p.eyal,o[Loiptupt.

Fol. 31 alb.
334 (263).
Sec. XVI. HArtie; 534 fol.; 20X14 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central
La legat. s'au 1ntrebuintat 2 foi dintr'un triod romilnesc Lipiirit.

1. fol. 1. Kocrlici, lfleilautu EE; 76v Aac.a. A cornierului Kosmas

www.dacoromanica.ro

179

(e vorba de cillugärul Kosmas Indikopleustes) despre David.
Inc.: MeTec TO,/ Mtocia xal TOv

ToUTo..)

E un simplu

8:c28oxov.

fragment de 3 fol.

Fol. 4-5 albe.
2. fol. 6. 'Icocivvou [tovaxori vod Zwvapci yenv6Tog p.eyoUou apoyyapfou Tfjg ftCyAng %al nporTaa71xpliTou ginlac; rib,/ civacrract[uov xav6vwv Tiny To0 Alp.arsxrivoG. Hepl xxv6vog xal e!p[tor) xod Tponapfon
xtzl ci)Oirx. En Tat 8i TO Tponotptco (sic) tv uvorcTcx&Tepov erTa xal
nXaTuxdrtepov.

A cillugArului Joan Zonaras care a fost mare

drungar al -viglei i protasecret (1) traducerea canoanelor de inviere ale lui Damaschin. Despre Canon', Hirm, Tropar i OdA.

S'a tratat la tropar (sic) (2) pe scurt, pe urrnii, mai pe larg.
Inc.: 'ate1 xa,v6vcov ipp.vida icT1 Tb iTapbv a6vTayita.

Inceputul scrierii de fatrt, anume fol. 6-9, se allti publicat
in Migne, Patr. gr. vol. 35, col. 421 sqq. Restul e inedit.
335 (317).
See. XVIII. Hârtie; 334 fol.; 21X15 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

cpcAoc6cpcu xupo5 esoatbpou too ripoap6fm iVirlacc sIg Tok iv
"Leg Esparc am-co-cmocis gop-coes ixTe9ivTag :xavOvag ITapat Tibv eiyhov
xal Gocpv 'not-Tub,/ Koolta %al 'lioivvou.
A filozofului domn TeoToO

dor Prodromos ttdmacire irt canoanele compuse pentru sfintele
silrbtaori de dare sfinii i inteleptii poeti Cosma si loan. Inc.:
Tomag avOpcorc

cpb rv 'air! &v TaEg ascrnoTtxarc.

Pe fol. 333 gäsim notita : 'Foto TO

f3c6Xiov

nicpuxav

ioi TO

ET7:civou )]Toyccivou TigeXinc 'AXI3avrcoxcopiTou: Aceasti-i carte este a

mea .tefan Stoian Celebi Alvanitohoritul. Iar pe fol. 334, nota
mai lungtt: TcGTo TO pt8Xtov tb civTiypacpa aye° ô 1:Ticpavo; 'Ap8avcToxtopimc ek -thy xacp6v To5 7COMEptotdccou &yfou OscnT6Tou xuptou xbp
Aocit9ecn 6 On
ckpM inEaxono; MITo4atoo, aEceMeov Si 6 ao06.771c
'Ictx'ovou 'AXgivOpou P68ag ix yboug ai Moupe.4 arCExce-ciatnasv aöAceastil carte am transcris-o
TOv piTporcoX(Triv. 1794 MapT(o,) 7.

eu t.-,;tefan Alvanitohoritul, pe timpul prea sMntului nostru stfpn
domnul domn Dositeiu, care a fost mai inainte episcopul Buzi1ului,

iarcând a intrat domnul loan Alexandru Vedli din neamul Muruzi 1-a Mcut mitropolit. 1794 Martie 7.
1) Comandant al gardei imperiale si prim seeretar imperial..
(2) Alto manuseripte au :6 ',67..epov: mai Intetiu.

www.dacoromanica.ro

180

Observ ct inthiu a fost pusil data 1794 lulie 6, pe care in urmli
co?istul a sters-o §i a inlocuit-o cu cea de rnai sus.
336 (134).
Sec. XVIII. Hartie; 299 fol.; 2IX15 cm. Cartonat. Din biblioteca Episcopului Dionisie dela Buzau.
Tori cpcXocióyou xupo6 Osoad)pou tt Hpo Sp6p.ou iVjyrict; E; tob; iv

-cal.g kW; Sianotcxxi.; iopTac% ixtncq stay Ovaq nap& tcov ayttov

A filozofului domnul
Teodor Prodromos talmilcire la canoanele compuse de sfintii si
inteleplii poeti Cosma §i Joan pentru sfintele srtrbtitori.
0 serie de explicatiuni, strofil de strofa, a poeziilor sus citatilor doi poeti. Pentru aceastrt scriere cf. Migne, Patr. gr. 133,
1229 sqq. i Th. Prodromi Commentarios in Carmina sacra rnelodorum Cosmae Hierosol. et Ioannis Darnasc. edidit H. .M. Stevenson, praefatus est L B. Pitra, Romae 1888. Cf. i ms. 335 (317).
xcd =pan) 7C0CyCCOv Koattei xMi TOOMOU.

337 (362).
Sec. XVIII. Ilàrtie ; 136 fol.; 16X11 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

Inceputul lipse§te. Manuscriptul contine o serie de explicari
cnmentarii la diferite canoane (poezii) biserice§ti. Se citeazit citto

un cuvhnt din textul poeziei §i pe urrnrt vine comentarul.
Fol. 1-8. Comentarii la un canon pentru sf. Cruce.

Fol. 9-11 albe.
19. Comentarii la un canon pentru botez.
Fol. 20-21 albe.
Fol. 22-28. Comentarii la un canon pentru intámpinarea DornFol. 12
nului.

Fol. 29-34. Comentarii la un canon pentru Florii.
Fol. 35 alb.
Fol. 36-43. Comentarii la un canon pentru na§terea lui Hristos.
Fol. 44 52. Comentarii la un alt canon pentru na§terea lui
Hristos.

Fol. 53-73. Comentarii la mai multe canoane pentru saptamAxia patimilor.

Fol. 74-89. Comentarii la douit canoane ale lui Joan Darnaschin pentru Inviere.
Fol. 90-94. Comentarii la un canon pentru Durnineca Tomei.
www.dacoromanica.ro

181

Fol. 95-100. Comentarii la un canon pentru InUtare.
Fol. 101 alb.
Fol. 102-134. Comentarii la mai multe canoane ale lui loan
Damaschin si Cosma.

Fol. 135-136 albe.
338 (38).
Sec. XIV/X.V. Hartle; 357 fol.; 20X15 cm. Legat cu lemn.

KupaAou cintemcsx6not, 'A)4avapet

cp rç bunocaCcrou xzi

6l_tootnfou Tptiaog. A lui Chiril arhiepiscopul Alexandriei despre
treimea cea de o ifintrt §i substantti.
339 (264).
Sec. XVII (1632,. Ilartie; 471 fol. scrise ;;i paginate; 20X15 cm. Cartonat.
Dela Seminarul Central.

La inceput, dourt fol. albe, apoi 5 nepaginate. Din ele, primele
douA sunt ocupate cu o prefatrt a autorului, Nicolae Armeriotul,
iar urmrttoarelo 3 cuprind. tabla de materii.
Textul incepe la primul fol. paginat. EUVOICTEXt ixXoyt ix -cdiv
to ttaxapiou KupaXou, apxcencathnou 'Algavaperag Oso)uoycxthv pcpXkov EC; -eriv ,O,s6nveucreov ypacptv, icomOstax 70:pi NcxoXc'cou I4a)(Caton iv Espegac, to
th

'App.71pt&cou, &cc Eitec Tcc'carig Trig Mcocito; ypacpu

to5 Xptc.roG ItucT4cov aNtypacoace; ar[tolvetac.

Alegere sinop-

fiat din crape teologice privitoare la sf. Scripturrt ale fericitului
Chinn arhiepiscopul Alexandriei, iftcutA de smeritul intre preoti
Nicolae Armeriotes, crt in toatti, scriptura lui Moise se arata sirnbolic taina lui Christos. Inc.: 116-nokco ply yecp & vOpuncoc In
cipxzig.

La pag, 930 grtsim noti(a: '16 7czpbv ellype 7cipoc; xecc& '0) axvi3
ply! 'Iouvfy xc:. NExacco; iv EspeOacv &Xto 'Appipc&rtig g 'homyCartea de fatit a luat sfarsit in anul 1652 luna
vivcov naeon.

funie 26. Nicolao Armeriotul col mai smerit dintre preoti, din
orasul Ianina.
340 (260).
Sec. XVII (1687). Hartie; 223 fol.; 21X15 cm. Cartonat. Dela Seminarul
Central.

Cuprinde un tractat anonim de teologie. La inceput, fol. 1 si
urrnrttoarele, se alit o prefa(rt-dedicatie a autorului dare arhon
www.dacoromanica.ro

182

Stolnicul Constantin (1) care, in dorinta lui de culturk a cerut si
i se puie la dispozitie si un scurt rezumat de teologie. Textul incepe fol. 2v: lisp: tir); oy Tirry OsoXo1Ea4.
Pe ultimul fol. scris, 216, .grisim notita: E BX2x(o:v sic (DtXeziaTc. v.opiov iypthm xo:th th 047.4 l'eITTeitepCco x.S'a scris in Va-

lahia, in satul Filipesti, la anul 1687 Septernvrie 20.

Fol. 217 00, la fine albe.
341 (314).
Sec. XVII (1691). HArtie ; 84 fol.; 21X15 cm. Cartonat. Dela Seminarul
Central.

Pe fol. 1 o notita si un tip de scrisoare fara importantrt.
Fol. 2 alba.
Fol. 3 incepe textul. Este o copic din anul 1691 dupa o carte
tiparita la 1622, anume Catehismul crestin al lui Zaharia Gerg«nos. Pentru aceasta carte cf. Legrand, Bibliogr. hell. XVII
siècle, tom. I, p. 159 sqq. Titlul este exact la fel cu cel din Legrand, dar textele ulterioare latinesti, publicate de Legrand, lipsesc din manuscriptul nostru.
La urma, fol. 81v, cetim notila: Tv gtec axtioc mvbc Nosp.6piou e,
Tao; xxi Tip osrp 46;c4.ln anul 1691 luna Noemvrie 5, sfarsit si

lui Dumnezeu slavrt.
342 (528).
Sec. XVII. HArtie; 416 pag.; 20X15 cm. Cartonat. Dela Muzeul de AntichitAci; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

Pe prima scoartrt se Art scurte citate din diferiti poeti greci.
Pe pagina 1 sus e notita: Kai T6iie abv Tor; axXo:; 67.6cpxe: Top

Xox(

8:82axcaou MUexou,

v.

-ccov tc

'OptyivotL; pc6Xicov xecp6-

i aceasta pe langa altele este a dascalului Marcu, manuscript cu partite frurnoase din scricrile lui Origine.
ypacpo;.

'ExXweriv

poGax 1Teptixec pc6Xog ypctcptxitiv

s

t

cttv iatiXoce

(sic) Wv (sic) (2) ix Ocapópcov (3(.6Awv Tcp 'Qptyivet TC0cOstatTri ilOpocc-

plmv.Cartea de fatrt cuprinde o alegere de chestiuni i desle(?) privitoare la scripturi, adunatrt de prin diferite carti

gItri

scrise de Origine.
(1) Foarte probabil Constantin Cantacuzino.
(2) Probabil

v.,21

).6osapi.

www.dacoromanica.ro

183

Pe pag. 2 jos se aflrt notita autografri: Kai -c686

7cp2);

're; auot;

ix Tar/ cicptipcoOgv-ccov [3:6),Ccov tfi; iv BouxoupecT(y a?aricxfp; axo)d);

xecttivric gv TCp ci6aapip tiovaavipty toO Cciiou Eci66a, 'CO iv zip

7:ec-

vayEcp ticpcp Emote XoOvz.c., gattg O'civ nOTS ToXitlicrecev &Tc*veticat tat57%
Tofito, gcrro) ciptoptaithvoc ip
oO xupiou 7Conaoxpecropog xat UnciCntog

Tg) akovicp dva9g[tatc. 1728 it)rit Mary. '0 leporsoX4tcov 7Ccapt-

pmg

aceasta impreunrt cu celelalte este dintre
-cartile drtruite scoalei grecesti din Bucuresti, care se aflit, in cinstita mnristire a sfantului Sava, inchinatrt prea sfantului rnorrnitnt,
si cine ar indrrani vreodatrt sit o instrilineze dela dânsa, sg, fie
afurisit de Domnul Dumnezeu cel atottiitorul i supus vecinicei
afurisenii. 1728 luna Maiu. Patriarhul Ierusalimului Hrisant.
Xpl5aavOog.

i

Aceeas notitil, scrisrt de altit mttnrt si frtriti iscPitura lui Hrisant,

se aflri pe pag. 3 sus.
343 (303).
Sec. XVIII (1707). Male; 145 fol.; 20XI7 cm. Cartonat. Dela Seminarul
Central.

La inceput 3 folii albe, nenurnerotate.
Pe fol. 1 gsim urrnritoarea notitrt:
KaZ tc58e NrxoXciou MaupoxopSeccou KOnotWiTtvonoXi-coU to0 [teicUo6

Xoyoktou Tfig peyeang TOO XptoO ixxXyda; xaZ ievcxoo ipti.trivdw;

bOwp.avcxilg paccXeCag. Msteypci.cm cbt6 toO acoxelpou f3c6Xeou TOO
cuyypacpion xatec T6, ceg Etog th curnriptov.
i aceasta este a lui

Nicolae Mavrocordat din Constantinopol, mare logofrit al rnarei
biserici a lui Hristos si dragoman general al impitirritiei otomane.
S'a transcris dupa, cartea scrisrt de rnâna proprie a autorului, in
anul mAntuirii 1707.
Fol. 2. MaUv.ou Map-rouvr.ou TOZ7CMOG incovinou KuO4cov TO KgA
Tbg irepi vijg toO navayfou 7-cvet5p.ato; ixrcopet5cree4, 3c6Xia Tpta.

lui Maximos Margunios Cretanul, smeritul episcop al Cytherei,
despre purcederea duhului sfânt, trei citirti.UrmeazA apoi tabla
de materii, lista autorilor pomeniti, o scrisoare-dedicatie a autorului dare Ieremia patriarhul din Constantinorol, din anul 1583.
Textul incepe la fol. 12. Intiliu o introducere de 2 folii, apoi,
textul. Inc. (fol. 14): IloAXilg /Lb EOM fill
Fol. 143 01111 la fine albe.

For cgcov.

www.dacoromanica.ro

184

344 (298).
Sec. XVII XVIII. HArtie ; 216 fol.; 20X16 cm. Cartonat. Dela Seminarul
Central.

La inceput 7 fol. albe, nenurnerotate.
Pe primul folio nunierotat gilsim, jos, urmatoarea notitii: II
xp(o u
3i6Xcr; carn dcpmp601 'et pl.spomiXec Apixrcp2; rapi to
`IspoOiou Apt5a-cpcg.
Aceastä carte s'a inchinat roitropoliei din
Silistra de ctitre reposatul leroteiu al Silistrei.
Fol. 1. Metocp.cipcp(oac; TOO notA2co5 eiv0p4nrou xcd ton thu Tiveac;
13(6Xo; xatzvuxtotil nap/ -cdiv 'mac/4(ov co dv0pdmou icrxd-ccov,
tisTcappaakiacz ix -cfs XaTtvfao; ei4 tv xocVriv Teo,/ TXX7ivoptop.2hov
-cpc0. Metarnorfoza omu&de XEXTOY 7czpi lerivvou Kotorivo to
vc

lui vechiu i nasterea celui nou, adica carte de pocilintil despre
cele patru sfArsituri ale omului, tradusit din limba latinit in limba.
greaca comunii, de catre doctorul loan Cornnen.La inceput se
ga'sesc trei prefete; textul incepe fol. 12: K20' Ev tp6rcov 6 7G2Xxthg ivOpencoc. Opera este ineditl; rnanuscriptul este chiar originalul.

Fol. 215-216 albe.
Pe scoarta ultimä cetim notita: 'Eyiveto ij itztdcppacrt; iv Moax66:4
iv i.mc axtrr.
Traducerea s'a frtcut Ia Moscova in anul 1693.
345 (573).

Sec. XIX. Mille; 374 pag.; 20X14 cm. Cartonat. Dela Muzeul de Antichit5.0.

Pag. 1 are titlul: Hapa-cripiiaec; ivu sk TS rip aca2axa)J2v xcd
et; tb ItveGva Tijg bpOoKou ixxAwicg, csuvtasraca, /ay ya?,Xcad nth
toO xupfou 'AXEEdcvSpou Itot5pga, [Let xcppcza9eliszt Si ypacxcati tirc6 -ccvo; Eicx5Xou TOO Xptcao6. Observatiuni asupra invrttäturii i spiri-

tului bisericii ortodoxe, compose in frantuzeste de domnul Alexandru Sturdza, traduse in greceste de un rob al lui Hristos.

Pag. 3-4 tabla de materii.
Pag. 5-8 dedicatia traducAtorului ciltre un Dimitrie.
Pag. 9 incepe textul : Tb 7mpbv sEc th xo(vbv wpoacpep41Evov.
346 (531).
Sec. XVIII (1719). Hartle; 382 pag.; 20X14 cm. Carlonat. Dela Muzeul de
Antichittiti.

Pe scoarta iniiali se aflti notita: CO Agocpoc Y,xpt:6xc Tpccrc4015v-

www.dacoromanica.ro

185
TLOC p.stiipcaps tv (3(6Xos, Itetec

Uoo. x6nou, v ETEL 1719.Laziir

Scriba din Trapezunt a transcris aceastrt carte cu multrt ostenealtt in anul 1719.
Pe prima paging, sus, este data 1718 .1excgpiou
chernvrie 17, de sigur data ca,nd s'a inceput scrisul.

1718 De-

Pag. 1. 'Ax6Aout3og TOO XptaToO etori roO Ke/trcivou (ultimile

a

cuvinte sterse).Urmasul lui Hristos, a lui Torna a Kempis.Inc.:
ACrt& Etvacc X6ycx.

347 (204).
Sec. XVIII. (1719). HArlie; 373 fol. scrise; 20X14 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

'AxcaouCio; toO XpcataUrmasul lui Hristos.Inc.: Ain& etYcc
),6.rcx wO XpcatoO.

Pe fol. 373 grtsim urrnatoarea notitrt: Taog. 'Ey itec xcpc0 mvt.
aszsgp(y. MeicappacrOiy ei!g c'ac)sjy atc2XEY:Cov nap& 'COO p.axapftou pl-

Sfarsit. In anul 1719'
luna Dechemvrie. Tradus in limba moderna de räposatul sfânt
mitropolit al Silistrei domnul Ieroteiu.
Aceeas scriere ca si in manuscriptul precedent.

tponoVtou iyiou Ap6otpx; xbp lepoWou.

348 (137).
Sec. XVIII (1762). HArtie; 304 fol.; 21X15 cm. Cartonat. Din biblioteca,
Episcopului Dionisie dela Buz Au.

'OpO6agoc 6.toAo'(

tc TCCarso4

-cfj; xx9oXcxiig xxl incatoAcx7-1;-

ixxX7iciag tç vocw)axfs.Marturisirea ortodoxa a credintei bisericii catolice i apostolice de räsrtrit.
Este o. copie executatä la 1762, Noemvrie 6, duprt cartea cu
acelas titlu publicatrt de Antim Ivireanul la Snagov in 1699. Vezi
Bianu §i Hodoq, Bibl. roman., sub anno.
349 (196).
Sec. XVIII. HArtie; 250 fol. 26X18 crn. Cartonat. Dela Seminarul CentraL

La inceput 3 fol. albe.
Be6cda cin6`6E*c 6pOoS6ou niate(4.

ortodoxe.Inc.: K2/ dney 6 ask.

Proba sigurA a credintei

Este un tractat de teologie

dogrnatica i polemicii.

www.dacoromanica.ro

186

350 (211).
Sec. XVIII. Il Artie; 244 fol.; 21X17 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

Fol. 1 alb.
Fol. 2. 'Ar.wd6(aion:a

ay.

TATP, 'Icoivvev Top Xpuuo6p.ou.Flori1egiu

<lin ale lui loan Hrisostomul Inc.: Top 7.),ijOiNto; oRiv,

6); ezer,v,

7Cvs-coa.

351 (287 .
Sec. XVIII. IIArtie; 121 fol.; 21X16 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

La inceput 3 fol. albe, nenumerotate.
Fol. 1. Zricccra OzoXoptd:.. To0 ockoci Za.xxplou ;apt -ccvwv &nopteiri nal Xticswv. Chestiuni teologice. A aceluias Zaharia despre
Inc.: :Ott piv 6 0E6; axfsnFo;.
,cittelqt nedumeriri i deslegilri.

Fol. 116 pânit la line albe.
352 (5821.
Sec. XVIII. Hartie; 76 fol. scrise; 17X11 cm. Cartonat. Din biblioteca
tropolitului Iosif Naniescu.

La inceput 4 fol. albe, nenumerotate.

Fol. 1-2 o prefatil pentra cele 2 scrieri caH urmeazit
1. Fol. 3. revwcatou ecpztemax67:ou licova-cavt,cvou7cavo; Tot) Exo)affou 'nap! .7.7j g Itpc'tn-rp; -cor3 Oso ),27.p.sicc; tij v6p.o; st)oriyeXtx6;.A lui

Gennadios Scholarios arhiepiscopul Constantinopolei despre prima

adorare a lui Dumnezeu sau legea evangelicit

Inc.: Auory o5geter)

-zot; ei)es6iet.

2. Fol. 57. Tog c6-coo' citizyx712 bstaacxxXio:
-xcc: anyvcoatthv ipaptviTtov.
A aceluias,

despre Ocatele de moarte i cele reniale.

7cepi T.Cov 157.vaatIttoy

Invturt necesarrt
Inc.: CO ith eixpt-

Lyrepo.
353 (1'73).
Sec. XVIII. HArtie; 141 fol.; 21X16 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

Este traducerea scrierii lui Thomas de Aquin, Despre existentil
materie, fácutil de Georgios Scholarios.

In fruntea scrierii gsim, scrisa de aceeas mfinit cu restul manuscriptului, urmittoarea
www.dacoromanica.ro

187

cpv 6 0-aro; ExoXdcpto; 7GEei OtOlia TOO 0-opo5 67..c arco; 6 eto:tdc";.
Accrtvog (tiv 'rep
v& xx: Tt) agn xal ampepcktivo; 7p6; inecc xa?
,org xcd
col_toc'ext ixxXriaCcc Sczpips-coa, xa &
Oa% coc,obg xod TOr;
4vorrtyvt'ouxoucc. ncivu (1)coiXt4.ov xa2 noxXa 13t6XEcc piv cuveypc42-co sit

-sty xoamtav ypoccptv grarrctxri, no2,23 : Si
-7.oci

iv

e?.;

6kriv Ttv cpaoco;o(acv,

gr)nrilicecc xc22 xdp.evcc, cl")v xcd ikterg xo),Xi Iterzyia.trr-ciaccp.iv, Cov
xod ToOTO gaTCV, nivo xprjacp.eGov dg
v cptXocopfav, xxi p.iXtctz

Spune sfantul Scholarios despre Thoma inieleptul
.ca acest Thoma erft latin i prin neam i prin credinirt si se deosibia de noi prin acele lucruri prin cari se deosebeste i biseTip .asicev.

rica catolicA, iar incolo era intelept

i

foarte folositor pentru

cetitori; a compus multe crirti de tillmlicire la Vechial Testament,
multe privitoare la intreaga filozofie, si explicari i texte, dintre

i noi multe am tradus; dintre cle este si aceasta, foarte folositoare pentru filozofie, mai ales pentru cea bisericeascit
Scrierea incepe cu 0 scrisoare-dedicalie a lui Scholarios cAtre
11Iateiu Karnariotes cunoscut ca scriitor de polemicA religioasa.
can

Inc.: reWpro; 6 ExoXo'cpto; Mat My Tri) Kc4p.opt6.rnri xcdpstv.'Asf coo
-ztv s Tec xoa& 7cpoOupictv xca -th cpcXop,a0k g7CZtviiiv.

Intreaga seriere este ineditil.
354 (226).
Sec. XVIII. IIhrtie; 552 fol.; 32X22 cm. Cartonat. Dela Serninarul Central.

Fol. 1 are titlul i o scurti
Intl titlul:

i

incompletil tablii de niaterii.

eoliot o5 Tcapi Accctvocc StSctaxoiXoo ri); Espa; ,O.e.oXoyfc4; xcc-cec Eavm-ov pcatov 7rp5rcov, p.stnvixOr) ix TOO 2catvcxo5 .r.p6; -ctv Daciacc
TXtirc-cccv 7cccpec A71117)Tp(OU TOO Koadrir).A lui Thoma, profesorul de

sfânta teologic la Catolici, cartea intaia contra päganilor, s'a tra(his din latineste in limba greacil de cAtre Dimitrie Kydones.
Textul incepe la fol. 2.: 'AVpicav IteXi-cilcit 6 Adcpuy

[Lou.

A aceluias
Inc.: 'Ep.eX6cno-cc iv 7ceiat tot;

Fol. 69. ToO ocinop xcaa iOvcx6.iv c3c6Xiov Sekapov.

contra prtganilor cartea a doua.
ipyotg cou.
Fol. 193. ToO ccircoo Ow

cpcXoc6you xa-ci Ovxv f3t6Xfov tpitov.

A aceluias Thoma filozoful contra ptrganilor cartea a treia.Inc.:
eibc p.iyceg *co; xcc2 (3occask.
Fol. 399. TO ocircoo xx-ca levocCo'v Tetiv slg ticaccpa th TiTccproV.

A aceluias contra piighnilor, din cele 4 ciirti a patra.Inc.: 'Bob
totOza ix Itipouc ti5v akoO 68i5v sTpw,ox.

Intreaga seriere este ineditil.
www.dacoromanica.ro

188

355 (708).
Sec. XVIII. IIhrtie; 298 fol ; 31X21 cm. Cartonat. Din biblioteca IitropoIitului Iosif Naniescu.
1. fol. 1. ToG cdnoG crocpanitou xcni Xoytorthou dtxpou asca6you xcel
lcapoG xupfou recopyfou Kopicsal ToG Xfou sE; -a) iv clpn iTcotrissv 8
'hoc Tbv olipcobv xe:d Tip yv.
A aceluias prea intelept ei innS-

tat mare teolog si doctor domnul Gheorghe Coressi din Hios,
despre vorba: la incepul a facut Dumnezeu cerul i pamantul..
--Sunt o suma de capitole, cu cuprins teologic, avand drept titlu,
cele mai multe, un fragment din Geneza.
2. fol. 102". To cct7rcoG nap/ c.c teiiv ayriXeov 811.tcoupyfa;.

celuias despre zidirea ingerilor.Inc.: lIspecoSevivis

A a-

o5c rcepi zein,

oultdmov.

3. fol. 158. TO ccircoG Isperatoeutoc 7gepi tthv Ituarqptcov. A aceInc.: Twig -th twari)pcov.
4. fol. 246. xxXo: Se nit ckrepaXfy xs. 'Alto),oyfz recopyfou Kopsactou 1eo7.6you .q; leer:R.)7; ixxXlcrfa; rcpbg -thy iv 05 'ArrMc,c UM?
Cfoyiby ceoUoyov (1),.; ix vipouc Terri TIC IiwvaTemouvourcavog xXriptxthv.

luias, tractat despre taine.

1631 in luna Aprilie 25. Apararea lui Gheorghe Coressi, teologul
marei biserici, cMre adunarea inteleptilor din Anglia, ca din partea.
clericilor din Constantinopol. Inc.: Hpro-cov
356 (713).
Sec. XVIII. Ilitrtie; 406 fol.; 31X21 cm. Brosat. Dela Seminarul Central_

Primele folii lipsesc. Cuvintele iniiae sunt: olix 6(7(7,64

(plisse.

Taw cipszcov.

Manuscriptul cuprinde tractatul de teologie al lui Gheorghe
Coressi.
357 (335).
Sec. XVIII. lifirtie; 74 fol.; 21X15 cm. Cartonat. Dela Seminarul CentraL

La inceput 3 fol. albe, nenurnerotate.
Fol. 1. Contine o prefatil a autorului anonim, in care arata cu
ce ocazie a compus aceasta carte. Textul incepe la fol. V': eEn-cdc
da TeC ituasfiptoe.

In tot cuprinde 12 capitole, fiecare din ele constituind raspunwww.dacoromanica.ro

189

sul la o anurne intrebare, de natur reIigioas. i care formenzil
titlul capitolului.
E vorba in special despre mistere.

Fol. 52 OM la fine albe.
358 (336).
Sec. XVIII. IIiirtie; 41 fol.; 21X15 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

La incepnt 1 fol. alb, nenurnerotat.
Un tractat religios despre binecuvantarea Maicei Domnului.
Fol. 1. El; tbv seiczyysXtcp.6v VI; 'D'ecycciv.ou.La bunavestirea MaiInc.: ell etip.oppo; za: ),21.1.77.pwrivl avotToXii.
E

cei Dornnului.

scris in greaca modernit
Fol. 41 alb.
359 (706).
Sec. XVIII. Millie; 316 pag.; 33X22 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

3

La inceput 3 fol. nenumerotate ; primele 2 sunt albe; pe al
sunt cAteva, poezii in onoarea lui Dionisie Areopagitul, ale
rui opere se allit in acest manuscript.
Pag. 1 7 tabla de materii.
Pag. 8-17. IIpootp.cov e?g T6v eiycov Atov6stov.
Introducere la

sf. Dionisie.
1. pag. 18. Atovuatou 'Apeonceyttou i77v.77.67.ou 'AOrivoiv, 7.7p6; Ttp.6-

sov g.rciaxorcov, izept 0.thov bvoy4t.tov. A lui Dionisie Areopagitul

cpiscopul Atenei, clitre episcopul Timoteiu, despre numele sfinte.
Inc.: NOv 6i, tri [taxcipte.
2. pag. 129. Atovuctou 'Apeorcovittou ETCLax6nou '[emailprotected], 7cpb; Lit.6-

A lui Dionisie Areopagitul episcopul Atenei, atre Timoteiu episcopul Efesului, despre ierarbia cereasca.--Inc: Mica 6Oct; ayaq.
0eov gnicxonov 'Ecpicon, 7rEp/ tç obpaviou ispapxfcg.

3. pag. 185. Atovocion 'Apsonayttou gracxOnou 'AOriv6v, rpb; Ttilciaxonov, irepi .aj; poccacxil; Espapxfa;.
A lui Dionisie

/1613env

Areopagitul episcopul Atenei, dare episcopul Timoteiu, despre
ierarhia irnprtrAteasa Inc.: "art utiv 3) xccO'tti;-.
4. pag. 272. TO ciyfou Atovocrfou 'Apeorcni.cou intazeacou 'AOnv6iv,
ITO; Ttp.00sov -cbv Olyukoczov gniaxonov 'Ecpdcou, 7.spi i_tucttsq; .0E4-

Aar*. --A sfamtului Dionisie Areopagitul episcopul Atenei, cAtre

Timoteiu prea sfantul episcop al Efesului, despre teologia mis-tic& Inc.: TptZ; Urcepokte.

www.dacoromanica.ro

190

5. pag. 281. TO (y.yfou Atovuotoo 'Apeorcayt-rou incazOnco 'AOrego,
Ale sfântului Dionisie Areopagitul episcopul Atenei, zece scrisori. Sunt adresate : Lui Gaius 4, lui Doroteiu 1,
lui Sopatros 1, lui Policarp 1, liii Demofil 1, lui Titu 1, lui Ioan 1.
La find() rnanuscriptului gäsim, de alta, mhnti, dealt restul, noi aceasta
tita : Ka/ v2s aby Tor; c;'0,Xotg `Ispe/Liou 7.,epoStaxóvoy.
impreunii, cu altele este a ierodiaconului leremia.
incatoXxi aizz.

360 (328).
Sec. XVIII. Hartie; 90 fol. scrise; 21X15 cm. Cartonat. Dela Seminarul
Central.

La inceput 7 fol. albe, nenumerotate.
-Intelepciunea lui Isus, fiul
lui Seirah. Inc.: Kas copia e;:yog. cbth -thy 4sciv.
Fol. 1. Y.ocioCa '171cso0 u7.40 Y.stpc2x.

361 (714).
Sec. XVIII. IIArtie; 379 fol.; 31X2I cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.
(Not(ou TOO 6cictinOZTOU wa-cpccipxou Iitova-ravtcvowthXecog c 'Acpc),Oycov Espeliv xzt ;-/-1-qp,i-ctov ispoXoyta, Tcpb; 'Ap.cpc.X6xcoy Tby
6ackccroy p.-fisparcoMrtly KoV.v.ou v -cep xceptp -cuiv 7cscpcza/voy .titratc'tTcov Eicacp6pcoy E2ç apcOtthv tpcxxoaf.cov GIAJTECy6TRO ETcaucav cdtricsoe-

?oca i

voy.

Ale lui Fotie prea sfantul patriarh al Constantinopolei

Amfilohice sau cercetare asupra unor cuvinte §i chestiuni sfinte,
dare Amlilohie prea cuviosul mitropolit al Cyzicului, care a cerut deslegare la diferite chestiuni in imrniir de vreo 300, pentra
vreme de ispiUt.
Fol. 2 9 tabla de materii. Pe fol. 9 este iscilitura: IlapOeviou
EepolLoy&xou l'.outtackou Tpacit4ouyt(ou TOO 3Istaoico15),ou cage. A

lui Partenie Metaxopulos ieromonahul Sumeliot din Trapezunt,
1765.

Manuscriptul a fticut parto din biblioteca mânitstirii Sumela.
dela Trapezunt, cum se vede dintr'o notil de pe fol. 9 '.
362 (132).
Sec. XVIII. Hartie; 227 fol.; 31><23 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

Fol. 1-7 tabla de materii.
Fol. 8. Ti 'Av.cpcX6x.cot X61ow Eepaw xxl t;')runta2-cwv EepoXoyfa Tcpbq
'A[tcpc).6-4cov -thy PAW-co:Toy (sic) prcpol-r.oXi-criv KuVray..) iv Tel) xcapip TOY

www.dacoromanica.ro

191
=pup:by, ;717w Ocraov acacp6pwv
ciptOlt:dy tptaxositoy c'JyTE:v6YROV i77.1XintY cid-crick-4mm
AmfilohicoInc.: Til.; crcouaip; uou tb yvilutoy.

sau discutiunea unor cuvinte si chestiuni sfinte, crttre Amfilohie
prea sfAntul episcop din Cyzik, care a cerut deslegare la diferitechestiuni in numrtr de vreo 300, pentru vreme de ispitrt.
363 (556).
Sec. XVIII. I-Ifeie; 84 pag.; 21X15 cm. Cartonat. Dela Muzeul de Antiehithli.

Pe scoarta intitia se aflrt numele atice ale lunilor anului,
corespondentele lor moderne.

elk

Pag. 1. are titlul: 'Avt(pp-fpcg Neocpircou HaTe)u ItirceorcoXtrou.
Kt zazi TGO avariOlico; curypdtcparm; %al zurcoypcpoccb; ixcpcoviiawrco; HetpcocyoG %at& Tog cociourc.,i-cou zal rmyOGICOMITOU ONOUILEYLZOG

7catp*xo...) zupfou xupiou 'AbcyoccrEou t

HaTeXipou: axvvi !opt 43£11-

Rtispunsul lui Neofit Patelaros mitropolitul Cretei contra lui Petrianos care a compus anonim si a
vociferat prin tipar contra prea inteleptului i prea santului
patriarh ecumenic domnului dornn Atanasie Patelaros: 1658 luna
Fevruarie indiction 12 in Creta.
pouxpEy zva. tp iv Kpircri.

Textul incepe la pag. 3: Hetpcxyg rtp 7cayocycorcciTy.
364 (398).
Sec. XVIII. ILIrtie; 208 fol. 28X20 cm. Cartonat. Dela Muzeul de Antichi trtti.

La inceput 2 fol. albe.
Pe fol. 3 sus, cetim notita: 'Acpmpuhiv cj

v Bouxoupeutiy 26-

()amyl cricuXt nap -co0 Ita=pLCOTiTO'J 7CcapcipxoU etepouo?,ópAy xupfoth

Xp'iad:YO0u.Drtruit scoalei domnesti din Bucuresti de càtre prea
sfiintul patriarh al Ierusalimului domnul Hrisant.
Inceputulmanuscriptului lipseste. Primele vorbe sunt: npOuoncoy,.
i7rep yEyyc-mc &ATE St& Tip Euxupot6py Euxt5y.

Este un tractat de teologie dogrnaticit si polemic& Ordinea.
foilor este perturbatit. La fine, fol. 202 208, avern o tabla de
materii pe nurne proprii, dar nu a manuscriptului nostru, ci a
unui manuscript care cuprindea prima carte din istoria lui Diodor
din Sicilia.

www.dacoromanica.ro

192

365 (127).

Sec. XVIII. liartie; 416 fol.; 20X16 cm. Legat cu lemn. Din biblioteca
Mpiscopului Dionisie dela Buz Au.

Pe fol. 1 se aflti notita: Ka: Tó
L rcipxet Tog xbp HavT411 MivOou tog

csiw Tot; diXXot; (3(6Xou (sic)

g 'Iwavvivow 1719 'Anpciaiou 8

Botwoupicv. i aceasta impreunti cu alte cArti este a d-lui Pantazi Manthos din Ianina, 1791 Aprilie 8, Bucuresti.
Fol. 2--3 albe.
Pe fol. 4 o rugilciune.
Fol. 5 are titlul: Hi-rpa axavadcAou fiTot ap)(t xa:
pato; a-ov o ixxXriacCov 'AvaToXcx-,; xal Auttrr6,

abate:

ics cyjc-

'IyvaTtou xce.

40.)TEO'i KoPiaTonmvolyn6Xecog nasptapxcliv, GUX4X0eV VET& rcXeicrcrx

ino

Xefac xal nOvou gr. noXXCov Ecaopmetiv 7;cacccCov Te xal vim. Hap&
-to0 XoyuoTicrou, crocpco-cci-cou xai 15socpcXecno'ccou intaxincou Kepvfxrp;

-xai Ka),a6pEttov, vil; iv IleXonovvilay inapyjag xupEou `IIMou .711rivtiPiatrti, de scandal
-LOU TOO EY. Tfjc; vou Kecpx2,Xlivicg 411(1)116\ov).
-adicA inceputul si cauza schismei celor doutt biserici de Rtistirit

§i Apus, pe timpul lui Ignatie i Fotie patriarhi ai Constantinoi muncti, din multi ispolei ; adunat cu foarte rnultii. sII.rguin
torici vechi i noi de care prea invätatul, prea inteleptul si
prea iubitorul de Dumnezeu episcop al Kernikei i Kalavritelor,
--al districtului din Pelopones, domnul Hie Miniatis, originar din
insula Cefalonia.-- Inc. (fol. 6): 'Elicyjca; 171p' ip.op.
366 (324).
Sec. XVIII. HArtie; 38 fol. 22XI6 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.
Fol. 3. 'Aoncaoy( a e/G

Tet

gt6Xoya tthv iv -ciTi intxpEast to0 °cram-

ittirriTou xal Xoicw-cdc'cou ci66c-e Ntxo),clou Kop.vrivoG HanaSexrcoXE, auv-ceOstaa Imp& TO ),oytorccisou iv pctovoe
i EspoScSacrxdaou au-

goo Xpccrcocpcipou. 'EpropompSicou & 'IwavvEvwv. Apärare la punc-

tele importante din deciziunea prea venerabilului i invhtatului
.abbate Nicolae Comnen Papadopoli, compusil de prea inviltatul
intre ieromonahi i ierodidascali domnul Hristofor Emporokomitul din Ianina. Inc.: 'A0ix intdcpxtov 6 0.E6g.
Pentru autor si operk vezi Sal has, NecnAX. cpaoX. pag. 599.
Pe fol. 1 al manuscriptului gtisim urmAtoarea dedicatie:
Tqi CgInIXotiro.), aexpco'ci-cy Te %al ske6ecnday abOivria xxi t,sp.Ovt
7riarig Oirripoaaxia; v.upfy xup(cp 'ItocivvTi NtxoXca) 'AX4c'ciapou pos-

-Z64.

www.dacoromanica.ro

C6I
(lc z000dzu oorl `royolcr
32z29y(44)9 ')rI3t& -Zed
5zpokyp Al2(112./pAp `nookloa izx 21o2 lonoocioye9 -z2c

Aquoxx zonoX2
A1,713X

5U2.

Alako,od 5Tdxrd 5op11d0thp lit.Soc go. 50-)39r SQ01920 A139v012 'ea. 929 60)1
A0)3.A9qog0d323 5mx1oldpoo z631196r310d3i. `xarrifynocki. 23.69o3L ()31.9c11
t,COD3oxlzA

/13.121(0-4711d%

(10D 73O34(1.0

izx 0..41ds:u; ipzo

'-mAr..4.0ZzAp

'tap

po-h So-19)oycs
poAV.m.oug
50) 54^(3193 ZVX
.1rAtcomcialthp po:m thel
01L9 `SnoysIgs 5coyvxlvAp
A?:
IsoltlaL?
cthp Q0yttrk At19Z1 49431-19300Ap
31 x
-91L
TI9rt)PLy.v6 AOt 1rd Aoo .00A9r19)4 x
1cJxp ao611

,134a

pox 5(9 50/0tcyp QOTID13.3093 'x6311932
.51.4xApmp 73.7'MX (101 -ZX
5Pr( 591(1(106.7dx 91 oozoz: zx 5oanoop.sons:2 no3i,x3xodac. A? .io)600 opyyy,
001 (1011,07.D3 5no'aa, 541QZ (331:2) -lin? 92 -ow31 pox cozy. 1;o23)±,?
a
izx
2:onfbooxy;oaoyany
Atwox mon?6s.1. Sloa. (51o292ooc39 coA13 5(9 ço
Agyortp 001901 AO`C(XII 5od2Xn3 .-do34931 3 ((Al 50cht. 00697.1 soo

tap

0l

111o13 650)1plo A? dm.

5)orltepox

AnA

Sc-,2Anounn.A? 5291 Amo. AmAlpyya,

Scloy93 pox 5e-)2),olosalsdaoyoo1311 52o2

'Ag0c3r1101

pOX 712 (0)3y2c, `60)23201

loo pox. 59.47on2 ,oloodslyzx t

)ononza

nooloyttrho

.5OIAOTI3AoG12

101T01

5(01-1900d1C

norl .2o)loyoup ASOcia A(129/0y
QD Atta.9ool 5210D 5102aqs67,2L 'AppdaX 0Jy09124p 'ArT( x2AocIt 5o69T1 A21
G034 aolzrifl.ixamorca 31 FOX -Ti.dslocht
`12,2coo 7:212 291 Z1A9D062. 10D 2,3x.IL
nonsl, L'acoo pita) 5tto.),o2oodaz, so- FOX b5oyo9odaz, 7e12 01 Agxn.ozcl2
5(42 51.42222.d9aLg noo .5ool2lo 342(42=12 pox 54,21dx p`5oolte3d):Aa4 p.;.9,
3:02

)DD(lochoal.

1,

6roApkoglclx(45? Stia, A? loo 657°36= pox (56)33. 5Qa.domolg 5,1o2. Alogoo2o0d9
591m.o3i3d2Lldop 21 FGZ `5017;10(313X0d1L 7?12 ç. (typal. )0D Aodoaccla 5?d2z.
qz 1:0AQOVS? A1A19/01 5201 '51021.91 3,1,(01a.
p.Ap molAloat noo '40)1901
401
'A03 eX31.
1X/(109,3 5013dX91L9 5(0A317(3. 61310 58.1d23X 5z3osx3 5?d3L
A9.1 AO?
(331(.9 5141 51A,D 57,j1D(OdQ3 no)AodZnyou. 31 310,3(023
pox 52o)Aorhoogls 'nom000u 5002(91(3,12m0 91 ?aoz 500,0f:ha:IL? ..0)ox -onq
AZ(3?1 10D 441 'Ar,LIOlg
xa, Sood9xdax gxffm no3d9mx0, zx
.
Soodnarici o 5G.23o3xed)0 5021429ytc()9 514,9vns 54,212Anxsoodu i2Ox dva

A9y2

5q1-1

.5k29X93

50d9choloulx SoXzAcniods3 .5li,:tyikoxodoaniac
Inv/ Lunou i uoaoonpuJI :vuvuloa
Inuop
voad
InIdeiolw,In 0 mInsopvelna uvdms
vveol unteploa.Oun Ininuwop uwop weol ouloa!N napuexaly poAaoA
'ouureoci puubm op clops vs vauj
voreavdy op (vluj voad
vlanos oagoAsop 13 Inin.nAopu 0 vs oanooad -i§olouipodoldoap
aoi !olua tanfollad uo
antuls i o2oisop ao§n olowolgoad -odd
vliv 'vilnpaao upniaal nnunu wool)
ansijos
op
loD
I.IRD
osnd
oll Waojo vsndns 0 no oaoundns vluuntoul vaad tosuils!p op)
8T
zi a)(4aosnuvi5 nkaoa.16

o4iu

www.dacoromanica.ro

191

priceperi si prea inaltei tale valori. Caci scrierea, fiind si de mic

pret si compusa de un (An fara valoare, cautit cu osardie pe
domnitorul care de sus sa binevoeasca, a o primi. *i de contine
intransa lucruri fara, rost si cari au trebuinta de indreptare, e
nevoie de un fruntas al intelepciunii, care sa judece bine lipsurile si sa, le indrepte. Pe de alta parte, deoarece ea nazueste sa
atinga scopul ei din urmit (care este M. se immulteasca si sa ajunga a tuturor dreptcredinciosilor), a inteles di nu va pute&

capata mai usor acest lucru de aiurea, decat numai dela tine
care esti gata, in veacul nostru, sa tiparesti cartile Grecilor si
sa le imparti cu darnicie celor ce au nevoie de ele. Pentru aceste
cuvinte si pentru allele multe, prea inaltate Doarnne, ti se ofera
cu drag si ti se inchina, cu supunere aceasta aparare a mea. Deci
dar, luand-o cu preasfintitele tale maini, rogu-te, Ili tu singur
totul pentru ea, prin calitatile daruite tie de Dumnezeu; fii sustinatorul si aparatorul ei, caci inalta tg valoare este plina, de putere; rii arbitrul si judecatoruI ei, caci intelepciunea ta este desavArsita; in sfarsit, fii raspanditorul ei distins, caci ai putinta de
a o da la lumina prin tipar. Iar eu, pentru toate acestea, dator
voiu fi sa ridic mereu maini rugatoare spre Dumnezeu, in toatit
vieata mea, pentru sanatatea ta intru multi ani, pentru fericirea
ta desavarsita si pentru mA,ntuirea ta in amandoua vietile.
In Corfu, 1724 Octomvrie 21.
Al inaltimii tale prea intelepte inchinator supus si cald rugator.
leromonahul Hristofor Emporocomitul.
367 (330).
Sec. XVIII. Hartie; 120 fol.; 20X15 cm. Cartonat. Dela SeminaruI Central.

Fol. 1 alb.
Fol. 2. AcdXorog TO gv olyfocg Tccapbc lp.6.)v Pnyevtiou clpxcercccrxkou Icasaig Kecppeo, yev6p.evoq p.sti uvo; i6pcdou `Ep 6eiv dvop.c4opdvou, tbcpeXtp.tkorcog %teat =XX& Sti 7Ctinc4 xptcrstcobv, &moo Ent TigSaw= vac X.0:TCGXCaria7,1 Tocg csauccpict; xcel p.cacciag ivdip.ac TOY avoirC4W

Upccfori. Convorbirea sfantului nostru parinte Gregentios arhiepiscopul orasului Kephro (recte Taphar), cu un oarecare Evreu
numit Erban, foarte folositor pentru multe oricarui crestin, caci
se sileste sit rastoarne flecariile si parerile goale ale Evreilor fara.
de minte. Inn.: (I)cdvetca xoack 6-cc.
www.dacoromanica.ro

195

Manuscriptul este foarte stricat de umezealä, incat cu greu se
poate descifra.
368 (349).
Sec. XVIII. Hartie; 279 fol.; 21X15 cm. Brosat. Dela Seminarul Central.

Inceputul lipse§te, incat nu §tim nici titlul nici numele autorului. Este un tractat teologic, despre sfantul -Spirit. Prime le
vorbe sunt (fol. 1) : ¶CLUTV etacpipicv ia* aerv.
Scrierea e de naturA polemic& §i se rapoartä la schisma celor
dou5, biserici.

Fol. 266 alb.
Fol. 267, pânä la fine, cuprinde, de o manit recentä, un index

alfabetic, pe nume de autori, a celor cuprinse in manuscript.
369 (521).
Sec. XVIII. Hartie; 88 fol. serise; 21X16 cm. Cartonat. Dela Muzeul de
Antichitati; fost mai Inainte al Colegiului Sf. Sava.
Fol. 1. TO p.cmapcurcciTou xxi cro:pan&tou ncapbc Retiv nimca xat
nociptc'epxoy 'A;kgavSpefac, talloy Si obtoup.avmoo KkwaTavuvounaion
KupaXou at5v-cop..og npayficasfa mac* 'IouScdow iv dnXt &cabs-cc!) npbc
recbncov -thy lIcifyrav.
A prea fericitului §i prea inteleptului

nostru pärinte, papa §i patriarh al A lexandriei, iar acum patriarh ecumenic al Constantinopolei Chiril, scurt tractat in contra Iudeilor in limba simplä, catre Georgios Pargas.
Indatä dupä titlu urmeazit: 'Kaman gv Ko.tvcrcavuvotyrc6Xic Sa-

nd:I,/ SE xal &2( to

navoccancrecou xod Xor orrohou gv Eepopovd-

xotc xupfou NosoSttou toci MiTc4ci, iv itet avtc

tipärit la Con-

stantinopol cu cheltueala §i ingrijirea prea cuviosului §i invätatului ieromonah Nicodim Metaxa, in anul 1627.
Pentru aceasta, carte vezi Legrand, Bibl. hell. XVII s., vol. 1,
pag. 234 sqq.
370 (554).
Sec. XVIII. Hartie; 636 pag. scrise; 21X15 cm. Cartonat. Dela Muzeul de
AntichitTAti; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

Titlul este, in parte, pier dut, din cauzä cA marginea de sus a
primelor 19 fol. este rupt5. Se mai poate ceti:
'Avtippriacg rcpbg 'AXcAccov Xatcvdcppova rcp ¶

<ixrcopetiaecog> to0

RAspuns catre Alois Opista§ul despre pureederea sfantului Duh.
Inc.: Pot civOpWrcaw.
dylou itvel5p.x.rog.

www.dacoromanica.ro

196

371 (675).
Sec. XVIII. Hartie; 306 pag.; 23XI6 cm. Cartonat. Dela Muzeul de Antic hitali; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

Pe pag. 3 gäsim titlul: Bcptov auvoacxby neptixoy Tei zaTec Nbuovo; 7C capccippu Moaxo6Cag inth Ilaratou [trjtp07COVTOU r gng, avocceOay
Ter)

aOtoxp&Topt rcocatliv Taw Tay:main) 'A4Ely.) A.IcxalpsorAT; iv Eta

1668.

Carte sinodalii cuprinzand spusele contra lui Nicon pa-

triarhul Moscovei, de cAtre Paisie mitropolitul din Gaza, inchinata
impäratului tuturor Rusiilor, Alexe Mihailovici, in anul 1668.

Pag. 5-10 au dedicatia cAtre imparat; pag. 10 15 prefata.
Textul incepe la pag. 16: 'Eeoc iviaxvitpev.

Are in total 3 crtrti.
372 (230).
See. XVII (1644)1 115.rtie ; 333 fol. + 3 nenumerotate la inceput ; 27X19
rm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

0 colectie de invätaturi privitoare la Evangheliile cari se cetesc in toate Duminicele anului intreg, compuse de ieromonahul
Maximos.

Fol. ab au introducerea chrtii: MiEct.to; Espop.civaxo; 6 IhXon6vvnaog (sic) Tag CZTCOGVTaX00 Eljptaxop.ivot; xptaTovt5p.otc Xaorg.
Ieromonahul Maximos din Pelopones atre popoarele crestine de oriunde.
Fol. b"

fol. c" tabla de materii.
Fol. 1 incepe textul. Too cropayriTou MaUvou Espollovixou Too

ileXonovnafou SEttArat Givaytmaxdp.avat, &Sava, E; Teit; xuptaxic Too

Ale prea inteleptului Maximos ieromonahul din
Pelopones homelii cari se cetesc, didahii, la Duminecile intreguInc.: Bi6Xo; yevdason '17)croG Xpto-coO, uEo0 &cut& uLoO 'Alui an.
441. Mace Stxatocairq that. E scris in greaca vulgath. Are in
tot 53 de homelii.
La sfarsitul manuscriptului, fol. 333 ", cetim notita cu rosu: fikoO
&pov zat lIcratou ntivoç, xat &caw Tb dicoEev6an cin6 Tb 1164o0a
vex that acpoptcp.ivog. 'MyroO iypicprb ocöToO va that. rayooa; Too
am) EvtaoToO.

METeayfou. Apoi de altri mama i cu cerneala. neagra.: 'Ev ETet Cpvp

}opt Aö1ot5oTy. Iatä notita: Darul lui Dumnezeu i munca lui
Isaia, i cine o va instraina dela Golgota sa, fie afurisit. Acolo
www.dacoromanica.ro

197

s'a scris, acolo sä fie (sA rämaie) ; Golgota dela Meteorion.

Iar

data este 7152 (.1644) luna August.
Subt aceasta, not5, gasim, de o a treia maria : 'Ev g-cec a& Caxc
tb cly6pccacc &ye!) 6 'Acpevro5X71; Koucevivog.Iar la anul 7226 (---1718)

am cumpArat-o eu Afenduli apitanul.
373 (710).
Sec. XVII (1645). Hartle; 246 fol. plus 3 nenumerotate la inceput; 30X21
cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

Pe primul fol. nenumerotat gAsim data 1644 August 8, probabil
child s'a inceput scrisul. Urmeaz5, prefata ieromonahului Maximos
din Pelopones, datatä din 1644 August 8, Taxgovi§te; apoi tabla
de materii.

Manuscriptul este un chiriacodromion, adich cuprinde Stifle
din Evanghelie cari se cetesc in diferitele Dumineci ale anului
precum §i. didahiile lui Maximos ieromonahul.
La sfArit grtsim notita urmiltoare : Enws TiAoq to itcybv xuptaxoap6p.cov av pmvt 'IouXX(tp 26 gt74 NO xocrittoo-unliptov (sic) axve.

A luat sf6x§it chiriacodromul de fata, in luna Iulie 26 anul mantuirii 1645.
374 (245).
Sec. XVIII (1784). Hartie; 81 fol. scrise; 23X17 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

La inceput un fol. alb, apoi unul rupt dintr'o carte ruseasca
tiparitä §i având o gravura, care reprezentä pe Stefan egumenul
lavrei Pe6erska de lâng5, Kiew.
Fol. 1. Too batou noctp24 i)ttiov MTpou To5 Acci_taanvoO X6yot, auvortotol xa xcadc tiXcpcikrov TcXiipat; savt&c rcveurzczcx71; rabotaK. BceXtov 13'.

A cuviosului nostru pArinte Petru Damaschin cuvinte

rezumative 24 dupa, alfabet qi caH sunt pline de intelepciune
spiritualä. Cartea a IIa.Inc.: lip6Xoyo; Eaob xal Calm Tb crcocxeroy.

Fiecare din cele 24 de capitole incepe cu vreo cateva versuri
introductive, dupa cari vine textul prozaic.
La sfAr§it cetim : 1784 'IouXfou 2
1784 lulie 2.

www.dacoromanica.ro

198

375 (273).
Sec. XVIII (1793). Hartle; 343 fol. numerotate pe pagini, plus 1 nenumerotat
la Inceput si 1 la fine; 23X17 cm. Cartonat. Dela Serninarul Central.

Primul fol. nenumerotat contine cAtevA rugkiuni romanesti.
Pag. 1-32 o prefat5, la scrierea ce urmeazrt.
Pag. 33-43 tabla de materii.
La pag. 45 incepe textul. Titlul e:
To() gv dyfoc; Ica-cpb; 1,11(i)v Isccacx cot) Et5pou Too eivacyjon-co0 xcd.

auxo:crco0 To0 yevoplvou intaxóTcou TT); cptloxpecrcou 7,-.6Xsto; Ntveut,
Myot *suxcarcosoi, rpoccitivTeg [ay 7Cetp' 25-co0 ¶ 16fcc y)stticraTi, &pmveueiv-ce; Si örth tcov exiicov 7cazipatv hp.,thv Hoccptziou xal 'Aepoplou
TCov cpa0a6soov met )auxocatiov Taw iv of ?ztopcx to° 6afou xal 19.eo-

A sfAntului nostru prtrinte Isaac Sirul,
anahoret i sihastru, care a fost episcop al orasului Nineve cel
iubitor de Hristos, cuvAntrtri de sihrtstrie, scrise de el in limba-i
maternä, i traduse de cuviosii nostri pärinti Patrichie i Avramie, filozofii i sihastrii din lavra cuviosului si de Dumnezeu
purtatorului nostru pArinte Sava. Inc.: CO cp,66o; Top 19.so0 &pxii
cpcipou Tca-cpbg hitari Eci66a.

tfig dpsT91;.

Scrierea are doua, arti.
La sfArsit, pag. 686, gtisim notita: 1792 krptAfou 30, &az xstp61

Top clptctao0 Kwvatavztou liovaxo0. 1792 Aprilie 30, de mama
päcatosului cálugrtr Constantie.
Urmeaza, apoi o aIt serie de rugAciuni romAnesti.
In josul paginelor 1, 3, 5, 7 cetim urmiltoarea notitA in rom6,neste: Aceastä carte ce se numeaste stAntul Isaak Syrul imi iaste
drtruit(ä) de sfintie sa prtrintele Vysarion monah ce iaste si (sters
-pe urm4 cu m6,na smintith, mie nevrednicului Dosithei scriitoriul i päc6(tosu1).
376 (712).
Sec. XVIII. Ilártie; 58 fol.; 30X21 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

Aóyoc to0 ciyfou rpyroptou xcrci 'IouXtocvo0 poca:Xito; atrpaTeutcxk

Seircepoq. Al doilea discurs stalpnic al sfantului Grigorie in potriva impäratului Iulian. Inc.: O5co FLV sh. Parafrazat intre
rAnduri in greaca modernA.

www.dacoromanica.ro

199

377 (52).
Soc. XVIII. IIitrtie; 489 fol.; 23X17 cm. Cartonat.

0 serie de cuvhntari bisericesti anonime in neogreaca.
1.

fol.

1-96. Patrusprezece cuvantari avhnd drept subiect

Nasterea lui Hristos.
2. fol. 97-479. Cincizeci i una de cuvitntari având drept subject Patimile lui Hristos.
378 (135).
Sec. XVIII. Hartie; 406 fol.; 23X17 cm. Brosat. Din hiblioteca Episcopului
Dionisie dela Buzau.

Contine o serie de 43 discursuri bisericesti. Inceputul si sfarsitul lipsesc, ash ca, nu pot determinh ale cui sunt.
379 (715).
Sec. XVIII. Hartie; 219 fol.; 30X20 cm. Cartonat. Cumparat.

Este un triod, cuprinzAnd 106 scurte discursuri anonime, având
fiecare, drept titlu, un pasaj din Evanghelie. Sunt scrise in greaca
rnoderna.
380 (716).
Sec. XVIII. Hartie; 120 fol.; 30X20 cm. Cartonat. Cumparat.

Este continuarea No. 379 (715); triod cu discursuri religioase,
avand drept titlu un pasaj din Evanghelie sau vreun verset de
poezie religioasa.
381 (225).
Sec. XV/XVI Hartie; 257 fol.; 29X21 cm. Legat cu piele. Dela Seminarul
Central.

Pe scoarta prima chtevh notite românesti.
Pe fol. 1": `rndosac; cç f3f6Xou.
Cuprinsul cartii.
Fol. 2. Tabla de materii. Sus, cetim notita: CO lepocroMp.op Xpiist navaity tip?" intzatOcpocto; 11 Ecru.° xal dvaOivo a ToD-co TCOti gx -01.; Um:grim; airco5 acpapimov. 'Ey
Bouxoupecrthp 1728 rtivl 'Iouvfou. CO CIspoaoMp.cov anociotavOileOcc.

aczveog acpcsp6cato

Hrisant mitropolitul Ierusalimului a inchinat aceasta prea sfanwww.dacoromanica.ro

200

tului mormant si sa fie blestemat i afurisit cel ce o va luà vreodata din strtpanirea lui. In Bucuresti 1728 luna Iunie. Patriarhul
lerusalimu lui mart urisesc.
Fol. 7 incepe textul. Titlul e: "Epp.nveta vir.0 inoAthv Tocc xupfou

Talmácirea poruncilor domnului nostru
-1717,00 Xptcrco0.
Isus Hristos.-- Inc.: Akri c pt6i.oc tec; to xupiou p.ev ivToXdc; vol
fitubv

te.cg TOUVOII gpmetac neptixEc.

Fol. 252-257 albe.
Pe scoaqa ultima se gasese 12 versuri elegiace in greaca
veche, insotite si de traducerea in greaca vulgara. Inc.: T8'irl)
TprciXatva xa: irpotipon pacrci4o.w.

382 (16K
Sec. XVII. Hartie; 28 fol.; 18X14 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

Pe fol. 1 jos se afla notita: 'Ex -co-pi tot) Karicrcavtivou, top Kavtaxouvo0 : Din ale lui Constantin Cantacuzino.
Fol. 1. eEpp.riveta einXi;4 sEc th xati 'hoivvriv eJayiacov.

Talcu-

ire pe limba comunä la evanghelia lui Ion. Inc.: II cipxt ypotxeztaL noXAaVbc.

383 (666).
Sec. XVII. Hartie; 214 fol.; 14X10 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

Fol. 1. 'AOavautou Tot) iru.tycciccou 7Ccaptipxou 'AX4avSpetas airvok
cixpt6ecni-cri ix TO (sic) na?,a6v (sk).
A lui Atanasie prea sfan-

tul patriarh al Alexandriei rezumat foarte exact din cei vechi.
Inc.: Tr. kb; xa,1 }Lova*.
Este un rezumat dup. vechiul Testament. Necornplet.
384 (703.
See. XVIII. lIftrtie; 606 pag.; 33X23 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

Pag. 1. EEc t

vop.a 1-ca-cpbc xai u:o0 %al ciifou nvEóp.,a-co; too bk.
aso5 `Eppiveta Ta)v tlxXp.Cov auAXEyeaa napi ttliv dzitcov
'7racipcov Em6 to0 clepouo),15}mov 7ccaptaZpxou 'AvOtp.ou.In numele ta_
,kcd p.6vco,)

'talui si al fiului si al sfantului dub, unuia si singurului Dumne-

zeu. Thlmacirea psalmilor, culeasä din sfintii parinti de chtre
Antim patriarhul Ierusalimului.
Textul psalmilor e scris cu
rosu, iar comentariile, multe i bogate, cu negru.
www.dacoromanica.ro

201

385 (673).
Sec. XVIII. Hartie; 150 fol.; 22X18 cm. Cartonat. D5.ruit de Casa Bisericilor.

Pe fol. 1" este titlul: T6p.oq Sekepog -ors 41176(04 'caw Ac4mcx6n,

Volumul al doilea al talmacirii psalmilor lui David.
Manuscriptul cuprinde intr'adevär tAlmlicirea psalmilor, incep6.nd cu psalmul 70.
44cApiiv.

386 (72).
Sec. XVIII. Hartie; 124 fol.; 20X15 cm. Brosat. Din biblioteca Episcopului Melchisedec.

<Eptinve(cd> Ma& iporcanOxpcacv

ç tez Espa sönyaccc Tiov xu-

ptaxtbv 6Xou To0 xpOvou xal (1),Xcov TCYthv gopTCOv xccrac Tbv 19.6Cov eeoCpN1CMCON, cipxcentaxarcov BouAyaptcq, sEg crOv-cop.ov ixXoyijv, Scec -th

sOmt6vetyrov.[Trilmácire?] pe intrebari i räspunsuri la sfintele
evanghelii ale Duminecilor anului intreg i ale altor catorva stirbatori, dup5, sfântul Teofilact arbiepiscopul Bulgariei, scurt5, alegere pentru usoara tinere de minte.--Inc.: Tb v apn v 6 AóTo; xi arivdvec ;

E scris in limba neogreaca.
387 (392).
See. XIV. HArtie; 757 pag.; 28X21 cm. Cartonat. Dela Muzeul de AntichitAti; fost mai lnainte al Colegiului Sf. Sava.

La inceput 5 fol. albe, nenumerotate. Pe primul gasim notita
urmatoare: 'Ex tv vg v Bouxopscrav ccadencmc axoX-g -q; xca&
-Op Itovip TOG ciyiou EcicE6cc xstp.ing, mei, 6 cic.poup-licms apoptavivog

nap& 19,coo rcav-coxpi-copog. Dintr'ale scoalei domnesti din Bucu-

resti dela marastirea sfantului Sava, si eine o va fura, st fie blestemat de Dumnezeu atotfiitorul.
Manuscriptul confine scolii la discursurile lui Grigorie Teologul, probabil ale lui Niketas din Serres. Discursurile explicate
sunt:
Pag. 11. Elg ty v&cv xuptaxilv.
Pag. 51. EIg Tip 7Cempcoarliv.
Pag. 114. EEg Tobg cicyfouc Mocxxoc6atoug.
Pag. 156. EZg -thy eeicov Espoilc'cp-cupa.Kunpcocv6v.

www.dacoromanica.ro

202

Pag. 193. El; Tot); X6you; %al el; -thy gccrorcip louXtzvciv.
Pag. 236. Et; Tip yivmacv Too 'Irmo XpLaToO.

Din cauza lipsei unui mare numgr de foi, nu se poate hotari
precis ce alte discursuri mai sunt.
Pag. 548. El; rpriyopcov Tbv ciSeXcpbv BccaO,Efou toi3 utayiXou.

Pag. 556. Ek Tbv drov 'A0a.vOcacov.
Pag. 625. E?; Tbv naTipot acurrAvTa.
Pag. 660. El; Tip 761, btaT611 7CSW7COVTOG 77.7.Tgpcov .napousiocv.
Pag. 708. Too gv Ocyfoc; 7rOCCpb; /11,5v BamXe(ou To5 p.syCcAou A6yo;

El; Tip ciyfav Too Xpto-ToO ybvriacv.
Pag. 716. TO ceöToO 61.1.tXtcx gspo-cpentmt e:; Ta eirov VoTTcap..a.
Pag. 727. To v 6:1,Co
tp
i6v Bacyci,s(ou ToO tivriXou Aciyo,.;
El; TO eirov 77.7vEopcc.

Pag. 748. TO czöToO napi ,asoAoy( a; ),6yo; itpoiTo;.

388 (390).
Sec. XIV/XV. Ilartie; 639 pag. scrise; 28X20 cm. Cartonat. Dela Muzeul
de Antichitati; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

La inceput 15 fol. albe, nenumerotate. Totus primele folii
scrise ale manuscriptului lipsesc. Cuvintele inifiale sunt: K Tb
plyzOo; cc tithX6;.

Manuscriptul confine numai scolii la 11 discursuri ale lui Grigorie Teologul. Probabil cä sunt thlmaciriIe lui Niketas din Serres.
389 (289).
Sec. XVIII. 1-1Artie; 145 fol.; 21 X16 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

La inceput 6 fol. albe, nenumerotate.
Fol. 1. 'EUrrrjac; Too 7Ccocepcovdczou torcponoXf-cou appthv xat& Ntxlita EE; -cob; civccromaxopivoug Sexag X6youg TV; v ciertoc.; Eorcpb;
t [taw 11 puop fou Tot esoXciyou.
Traducerea prea sfantului mitro-

polit al Serrelor Niketas la cele 16 discursuri cari se cetesc ale
sfantului nostru parinte Grigorie Teologul. Inc.: 'Ax(ov xstpoTov710EC;.

Opera e inedita. Cf. Krunthacher, Geschichte, p. 138. Sunt nu
atat traduceri, cat mai mult scolii si comentarii la scrierile lui
Grigorie.

www.dacoromanica.ro

203

390 (704).
Sec. XVIII. Ilártie; 439 fol.; 34X21 cm. Cartonat. Din hiblioteca Mitropolitului Iosif Naniescu.

Fol. 1' tabla de materii.
Fol. 2. ToG v ay(occ Tcoccp6; ttio- v rp-gopEou apver.car.67cou Keivazowuvoun6Xeco; .co5 CeoX6you X6yot civarmacm6p.svot v: gpmvsobbTS; 'nap& 'COO dcycerccitou natp6g tiv NVYATOU prcporoAf-cou cHpalasEcr; to.0 Ectino.
A sfântului nostru pArinte Grigorie Teologul arhiepiscopul Constantinopolei 16 cuviintäri cari se cetesc, ttil-

mcite de prea sfautul nostru prtrinte Niketas mitropolitul din
Heraclia i Serres.
Manuscriptul de fatrt, ca §i No. 389 (289), cuprinde intr'adevAr

scoliile lui Niketas la urmrttoarele 16 discursuri ale lui Grigorie
Teologul:
1. La sf. Pa§te. Inc.: 'Avoccrcrioetoc fipApcc.

2. La sf. Pa§te. Inc.: 'Enl Tijg cpuXtzvsig itou.
3. La Duminica Nola. Inc.: 'EruzEvta Tcp.diakc.
4. La Rusalii. Inc.: Ilepi WI; ioptc)c.
Inc.: Xpccr* yavvoitat.
5. La Craciun.
Inc.: 'Ep.E.XXav apcc.
6. Discurs funebru la sf. Vasilie.
7. La Boboteazrt.

Inc.: Mani 'Iricroag.
Inc.: X.Oi; v Accpcpcl.
8. La sf. Botez.
Inc.: (Diaou ncTrol
9. La Grigorie din Nyssa.

10. Despre iubirea de srtracie. Inc.: 'AvSpe; ciSeXpot.
Inc.: TE XEmze.
11. Care tatai srtu.
Inc.: Motpori KoTcpccok.
12. La mucenicul Ciprian.

Inc.: 'V l oE MccxxAeot.
13. La Macabei.
tuponovf;.
Inc.: TEr;
14. La lulian.
Inc.:
'AOcxviccov
inzvcov.
15. La sf. Atanasie.
Inc.: Rio; Op2v.
16. La cei 150 episcopi.
391 (259).
Sec. XVIII:Hártie; 169 fol.; 2IX15 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

La inceput o foaie albA, nenumerotatrt.

Pe fol. 1, ff.trã titlu sau nume de autor, incepe textul.
EE xo:l 6 0.66; )11iiiv 1586; iyi*Av 1,3TE.

www.dacoromanica.ro

Inc.:

204

Este un comentar al unui discurs al lui Grigorie Teologul,
discurs de desvinovätire pentru fuga lui in Pont. In manuscriptul nostru se d &ate o scurth propozilie din discurs i apoi urmeaza. comentariul.

Fol. 166 Ora la fine athe.
392 (301).
Sec. XVIII. 1-1Artie; 111 fol.; 22X16 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

1. Fol. 1. Comentar si scolii la discursul lui Grigorie Teo loInc.: Tb Xpccrcb; 6vop.cc.
gul pentru nasterea Domnului.
2. Fol. 37. Scolii la discursul lui Grigorie Teologul pentru Rusalii. Inc.; Me-cpcocppowliv 6 ftoA6yo.

3. Fol. 84". Scolii la discursul lui Grigorie Teologul despre
Macabei.

Inc.: 'Ev Scerg Mocxxcc6exceg (3(.62.oLg.

Fol. 111 alb.
393 (612).

Sec. XVIII. Hartle; 127 fol. plus 8 la inceput nenumerotate; 17X12 cm.
Brosat. Dela Seminarul Central.

Pe primul fol. nenumerotat este titlul:
'ninacc Tflg ,aefceg Xectoupyfccg civeXXeottg xcd XETC'collept, auXXexberacc xxl cruxoupplOzio-cc nape( Kcova-ccenfvou Ax;r6v.ce, Toa [teTovottcweivtog Kcacmpfou, dcpceptokrace la vi) 7C canapenciap xcd .asonpo6Aircy
rimonoXh7,1 05yypo6Aocx(cq xuptcp xuply cPaczpivp. 11-yellovet5ovzoq TOG
ekeescrccitou xcd OthXotitou cc1396,,cou xcd 9iyep.6voc xuptou xuptou Kwvatcottvou NotoXcZou poe66Soc 'ma MocupoxopUtou. T6p.oq 7cpcirroq.

Explicarea sfintei liturghii, deplinä i amänuntitä, adunat5, i pusä

in stihuri de dare Constantin Daponte, numit in urmä Chesarie,
inchinata prea sfintitului si de Dumnezeu pazitului mitropolit
al Ungrovlahiei domnului domn Filaret. Pe timpul domniei prea
piosului i prea inaltului strtpAn i domn domnului Constantin
Nicolae Mavrocordat Voevod. Tomul MUM.

Fol. 2-3` (nenumerotate) dedicatia autorului cAtre mitropolit,
din anul 1758.
Fol. 3r--4v prefata; fol. 4"-5r versuri elegiace,

dare autor; fol. 5"-8 tabla de materii.
Textul incepe la fol. 1 numerotat : "Ave civapxe 15E6, 6 iv tpcal
Este o poem& in versuri politice.

zpocakcocg.

Extrase din ea s'au publicat de C. Erbiceanu n Revista teologicrt III, p. 393 sqq.
www.dacoromanica.ro

205

394 (351).
Sec. XVIII. Hartie; 119 fol.; 19X14 cm. Cartonat. Din biblioteca Mitropolitului Iosif Naniescu.

La inceput 2 fol. albe, nenurnerotate.
Fol. 1. cA7cXoucrcivri

d),Aec xpiicrtpoc au1i660A xo
aeAcpocii icapaCvsat.; 7cpb; fxstvou; 'cob; cinapiou; orcot) lioi5Xowcczt vi Eepatthouv xezi

vi TEAOGaL StV iv Xptatip Tip &CI) Stazoviav. Slat foarte simplu
dar folositor i indemn fratesc dare incepatorii cari voesc st
se facä preoti i st irnplineasa diaconatul in numele lui Hristos
dumnezeul.
Inc.: 'AvEcnog xat stvac s?; Wig.
La fol. 4 incepe cateheza propriu zisA, pe intrebAri i rAspunsuri.

Fol. 118-119 albe.
395 (579).
Sec. XIX (1819). Hartie; 81 pag. scrise; 22X16 cm. Cartonat. Dela Muzeul
de Antichitati.

La inceput 3 fol. albe, nenurnerotate.
Pag. 1. 'Eop,o2,6yriTc'eptov
vee 157:7g:sway th

uc:FT6pcov

yoov

p:17p1 a sk "C06; 17.veup.cccut* nib;

T1; iop.cd,ortio-son. -- Carte de spoveda-

nie, adia explicare cAtre preoti cum sä slujeasca taina spovedaniei. Inc.: 'Exetvo; 67coG IllAnt.
La urma, pag. 81, este notita : Typoicpn b napbv nap' 4.60 civaqou dIapepiou fepoliovixou, et; Tot); auni5 43,supouczpiou 13.

Cartea

de fatä s'a scris de mine nevrednicul ieromonah Ieremia la anul
1819 Fevruarie 13.
396 (252).
Sec. XVIII. Hartie; 38 fol.; 21X16 cm. Legat cu piele. Din biblioteca Mitropolitului Iosif Naniescu.
Hpocncumdcpcov abv ils(13 cycp nepcixov xataXenzein

au

ca Espex

xal as6cialiccx Itporszov4tonot tfi; crcyfac 1c6Xeco,.; IspoutsaXiip. xal rcoialw
HaAato-cfv7x Tci TS kw V.

gEto 67co0 i7cepozda7sev '6 xtipcog tiipAv

olç Xpcark. Cu ajutorul lui Dumnezeu, carte de inchinäciune
cuprinztind cu dearnhnuntul toate locurile sfinte i respectabile
de inchinAciune din sfântul oras Ierusalirn si din toata, Palestina,
cele interne si cele externe, pe unde a umblat domnul nostru
Isus Hristos. Inc.: 'Axoticrate 19.666..6d7; v.al cpcX6xpta-cot.
www.dacoromanica.ro

206

Manuscriptul are un mare numar de miniaturi, foarte rudimentar si neartistic executate.
Pe fol. 38 " cetim, de mana moderna ; Zet Otiei ge'Ort bent
Nicolai Csurcu. Zia Ouc: lit au Ierusalem gebracbt tuarben.
Scrisoarea apartine lui Nicolae Ciurcu. Aceasth carte a lost adusa
din Ierusalim.
397 (121).
Sec. XI/XII. Pergament; 2 foi, a cAror parte inferioarä lipsqte.

Textul e pe cloth), coloane, scriere minusculit stearsä aproape

in intregime, inat nu pot determina natura textului. Pare totus
a fi fost o povestire, poate o vieata a unui dant.
398 (571).
Sec. XVII (1695). Hartie; 282 pag.; 20X14 cm. Legat cu lemn. Dela Muzeul de Antichitati.

La inceput un fol. detasat, nenumerotat, pe care se afla diferite incercari de condeiu.

Pag. 1-2 albe.
Pag. 3. Bfo; xal noXtufa TOO Oafou =0; kl.div Bac:radon TOO
Niou, aurypayelg nap& rpnyopfou Tcacecvoo xat cpaoxpfatou p.ctOnto0.

petrecerea cuviosului nostru Parinte Vasilie cel Nou,
compusä de Grigorie, smeritul si de Hristos iubitorul sau elev
Vieata

i

Inc.: '0 ciynkcao; )(al rthv npocp76.)v nepcacnitspo;.

La fine, pag. 280, este notita, de aceeas man& cu restul manuscriptului: 'ErXauO tb napbv gv Ktovcrcavuvounact iv gut (ivolsc
cod.) 1695 =sec Awn? Ean-cip.6pcov. S'a sfarsit cartea de fata in
Constantinopol in anul 1695 luna Septemvrie.
Pe pag. 281 este insemnarea, de alta mar& Th 7CCCpbv pc6Xfov
oncipxst xcip.o0 toO laxiarou Hirpou xat &ino th cbcoevc kr et bet)
19.sAicyc6

vou vet In Tip 8pyip Top vi TC4VCCZ xrtaarCog .aso0 1695.

Cartea de fath este a mea, prea smeritul Petru, i eine
o va instraina fttra voia mea, sa aiba mania lui Dumnezeu care
a zidit toate. 1695. Amin.
Pe pag. 282 o rugaciune.

www.dacoromanica.ro

207

C. Liturgice.
399 (338).
Sec. XV (1479). Hirtie; 238 fol ; 20X14 cm. Cartonat. DAruit de d-1 C. Erbiceanu.

Fol. 1--3 contine tabla de materii.
Fol. 4. Tuxtxbv axpc6ig cç gwayrcacritxfs cixoXouHfac ci7g6 TE TOG
TU7MCOO TOG 4lou Lit 6cc xa/ iTiptov capoccr9iv acat:p6pow, gxov xat Tel;
xecpiAacz oO ovaxoG xupo5 Mipxou iv erg ixacrcov aStibv
etc

p.sO'i-cipop 'maw ivayxaCcov awevkio.w.
Tipic exact al
slujbei bisericesti adunat din tipicul sf. Sava si din altele difextopfocc,

rite, avand i capitolele citlugärului domnului Marcu in locul unde

e de nevoie fiecare, i cu alte catevit insernntiri trebuincioase.
Inc.: Hpb t06

5vac 'thy fiXcov.

Pe fol. 236" cetim o notitA mai lungA, din care extrag urmiltoarele: Th naithv Ttyraxbv §7cdcpx.st Top BaTonac8fou -hat eUpfaxstac e/c
at,
c Touraca (sic) Tb p.ovccalpt. Acest tipic este al
6x

Vatopedului si se afla la metohul la mangstirea Golia.Iar mai
jos data ciind s'a scris notiO : axpm 1638.
Dintr'o notitil calendarick mai lunga, pe fol. 237 sqq. se vede
ca manuscriptul a fost scris in annl 1479.
400 (57).
Sec. XVIII. (1685). IlArtie; 23 fol.; 26X18 cm. Legat cu piele. Dela MAnastirea Cotroceni.

Pe coperta e reprezentatA adormirea sf. Fecioare.
Fol. 1. II &fa Xercoupyfa Top ilaxapieu 'lidicvvou -cop Xptc:rocre61.tou
(sic).
Inc.: '0 2al4, 6 Ilsbg 7,11(.1v. Sfânta liturghie a fericitului
loan Hrisostomul.
Pe fol. 22 se afla, notita, scrisa, cu my: Tiptia Aorqc Aatinfac
XptcrcoO (?) ivd-cc (sic) aavrripty axrce. Sarsitul slujbei logice a lui

Hristos in anul rnamtuirii 1685.
401 (99).
Sec. XVII. Hàrtie; 55 fol.; 15X11 cm. Cartonat. Cumparat.

Manuscript liturgic, cu o serie de rugaciuni.
Pe fol. 3" cetim : Maxagou Espcop.ovcrcxeu acvarrc XE EepcoaoAprcou

www.dacoromanica.ro

208

tycopacroc evx ypcoco, adeca: A lui Macarie ieromonahul din Sinai

si Ierusalim, am cumparat cu un leu.
Inc. (fol. 4): ell 0sfa Aectoupyia Top iv eiTiocg Imcpbc )p.thv Itocivvou
apxtuctaxencou Küncrcavvvourcavo; top Xpucsocrc6p.ou. Ebxt 'q; npoOicraty;.
0 Osbq )11miiv 6 v6v oöpenocov ciptov.
Sfanta liturgbie a
sfAntului nostru parinte Joan Hrisostomul arhiepiscopul din eonstantinopol. Rugliciunea expunerii.
Fol. 55 alb.

402 (669).
Sec. XVIII (1780). Hartle , 55 fol. scrise; 11X8 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

La inceput 4 fol. nenumerotate; pe al 4-1' gasim titlul urrnator: BCOAcipcov eôxi; tcva; Trepcizov nem przcopeXecrtc'crag. 1780 'Iou-

Carticica cuprinzand cAteva rugaciuni foarte folositoare.
1780. Iunie 9.

vtou II%

Cuprinde intr'adevar un mare numar de rugaciuni, pentru diferite ocaziuni.
403 (624).
Sec. XVIII. Hartie; 40 fol.; 17X12 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

Manuscript liturgic, cuprinzand o serie de rugaciuni, poezii bisericesti si slujbe, la diferite ocaziuni si sarbatori. Inceputul lipseste; primele vorbe sunt: °O.a. geXgorco S''qv Eccb. Este un fragment dintr'un psalm.
404 (627).
Sec. XVIII. Hartie; 44 fol.; 17X11 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

Manuscript liturgic, cuprinzand rugaciuni, poezii bisericesti si
slujbe la diferite ocaziuni si sarbatori. Este identic cu No. 403
(6241.

Inc.: 'Apxt -cil; aypunvfac. Maxcipw; biviip.

Inceputul ve-

ghei. Fericit barbatul.
405 (476).
Sec. XVIII. Hartie; 58 pag. scrise; 23X16 cm. Cartonat. Dela Muzeul de
AntichitAti.

La inceput 3 fol. albe, nenumerotate.
www.dacoromanica.ro

209

1. Pag. 1-2 nuprind alley& strofe din poezii religioase. Inc.:
-Ots ix too EtiXou as vexp6v.

Pag. 3-4 albe.
2. Pag. 5. Tq olyfy xai p.sy&Xy Ea66c'ctcp.
Slujba din sfânta
Inc.: CO sOaxigion 'lioatcp.
3. Pag. 51. 'AxoXouOta TOO &rico natpb; Rew to Ix Baaapa666
1-9jc Muoicg 4.1.71tpfou.Slujba nuviosului nostru pArinte Dimitrie

Sambkta mare.

din Dasarabov al Mesiei. Inc.: Tt ciaxilasc dactie.
La fine 4 fol. albe.
406 (79).
See. XVIII (1780). Hartie ; 114 fol.; 19X14 em. Cartonat. D6tuit de d-I D.

A. Sttrdza.

Fol. 1 alb.
Fol. 2. sus, de altä man a. deck restul manuscriptului: Kai TUB
zpbc tag auotc Moak') tepop.ovcixou Aspfou.Si aceasta pe lânga
celelalte e a lui Metodie ieromonahul din Leros.Apoi vine, cu
rosu, titlul :
'AxoXouefa top tuxpop 4=110, lista tb sUont6v. esb; xeiptN,

tov e.

Ec t xov 0'. Tponcipta

Inc. : 'ft atotôxy ixtev6K v[Sv

npoaSpoctuop.ev.Liturghia sfintirii mici, dupa binecuvAntare, dom-

nul Dumnezeu, pc glasul al 44'. Tropare pe glasul al 4-lea.
Pe fol. 113 cetirn: Tao; xal tq) a.sg) 86ga 1780 touXfou
sit si lui Dumnezeu slay& 1780 Iulie 20.
Fol. 114 alb.
407 (601).

Sec. XVIII. Hattie; 50 fol.; 16X10 om. Cartonat. Dela Muzeul de AntichiCati.

Slujba micii sfintiri.
1. Fol. 1. 'AxcAou0fa too [uxpotS dratsp.op.
2. Fol. 37. Otxot Teo%) Mon) taELapx6v MtxatX xai ra6Ax.
Cântärile sfintilor taxiarhi Mihail si Gavril. Inc. Tok &mayyaouc %lc tpulaN.
Sffirsitul lipseste.
408 (326).
See. XVIII. Hattie; 47 fol.; 22X17 cm. Cartonat de eurind. Din biblioteea
Mitropolitului losif Nan ieseu.

Manuscript liturgic; contine slujba sfântului mucenic Hermolaos
si a sfintei Paraschive.
B. A. R. Manuscripts grecefti.

www.dacoromanica.ro

14

210

La fine, fol. 47, gasim notita cu rosu : Mocaptou & vfaou (sic)
Iipimc, 1750 'AnpcX(cp 26.
A lui Macarie din insula Creta, 1750
Aprilie 26.
Iar pe verso al aceluias folio cetim: 'Ex 'raw rc kiccc Ilccp2axe* Taw Etvocttaw. Dintr'ale sfintei Paraschive a Sinaitilor.
409 (237).
See. XIX. HArtie; 13 fol.; 24X17 cm. Cartonat. Din biblioteca Mitropolitului Iosif Naniescu.

Fol. 1 alb.
Fol. 2. Mviv/ 'Oxvo6picp c8 ftviltolv &
ç &stag torcpkrilc Niccc.In luna Octomvrie 14 facem porne-

)11453v Ifccpacaxsulc

nirea sfintei noastre maice Paraschiva cea Noua.
Este slujba pentru sarbatoarea sf. Paraschive. Inc. :

Huoziccv

ixo6c7cov.

410 (329).
Sec. XVIII. Hartie; 22 fol.; 21X16 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

La inceput 3 folii albe, nenumerotate.
1. Fol. 1. Eöxccl ToO. Auxvcxoc) trot -coci ialtspcvoG.Rugáciuni de
aprinsul lumanarilor adica de vecernie. Inc.: Kt5pcs dx-ctpitov.
Sunt, in tot, 7 rugáciuni. La sfarsit, fol. 4, gäsim notita urmatoare : TcaexiXou Espek, Tocivcc upecy6tnipcc, MmippxouXo;, ocöth tck
av6It.cacc vec Tec [011110vE6IN Sganovi p.ou xccl AotbSpa craw 156Xecc.

Preotul Radul, preoteasa Ioana, Barbul, aceste trei nume s le
pomenesti stapane, i pe Luxandra dad, vrei.
2. Fol. 4. Fara. titlu. Sunt tot o serie de scurte rugaciuni.
or. xiyce.
3. Fol. 9v. 'AxoXoueicc co pAxpoO &Tcccap,op.

Inc: EUxccpccrcoOp.ev

Slujba micii sfintiri.

Fol. 17 panä la fine albe.
411 (149).
Sec. XIX. Mak); 44 fol.; 21X13 cm. Cartonat. Din biblioteca Episcopului Dionisie dela Buziu.

Sunt legate la un loc o carte imprimata i un manuscript.
Titlul manuscriptului este: 'AxoAcoOlex Tot)

Auxvexot).

aprinsul lumanarilor.
Cartea imprimata este slujba lui Joan Hrisostomul.

www.dacoromanica.ro

Slujba de

211

412 (118).
Sec. XVIII. HArtie; 24 fol.; 10X8 cm. Cartonat.

0 rugaciune catre Maica Domnului.
Inc.: .ET0617)

t

66X11.

413 (327).
Sec. XVIII. IIIIrtie; 26 fol. scrise; 22X16 cm. Cartonat. Din biblioteca Mitropolitului Iosif Naniescu.

La inceput un fol. nenumerotat, pe care se afI5, notita: Kat
-cOac abv corg oiXXoc; ix virP, 'ma Exar Aim Ii4opdtvou (3eXiixou crXou-

TVpc, 1814 Matou 26.
*i. aceasta impreuna cu altele este
dintfale lui Scarlat Chicioranu vel. Sluger, 1814 Maiu 26.
Pe fol. 1 se afla titlul manuscriptului, din care se vede ca este
un manuscript liturgic, cuprinzand slujba sfantului Haralambie,

O. copiat dupa un text, cornpus de George din Trapezunt, 0 tiparit in Venetia la 1748. Titlul e: 'Axcaouela TO ecyfou tepop4pTupog Xcycacilticoug TOG OaupaToupyoa.
Slujba sfantului mucenic
Haralambie facatorul de minuni.
414 (369).
-

Sec. XVIII. Hartie; 47 fol.; 18X14 cm. Cartonat. Din biblioteca Mitropolitului Iosif Naniescu.

Pe prima scoartä sunt imprimate vorbele: Taxis Constantinomagni Stephanns (sic) de Pestrogradsci 1737, iar mai jos se vede
vulturul imperial cu doua capete; aceeaq sterna se afla imprimath, i pe scoarta finalä.
Pe verso al primei scoarte cetim: Kai TOSe abv corg Mot; Ea6c4 Eepop.ovixou.

i aceasta impreuna cu altele e a lui Sava ie-

rornonabul.

0 notitA aproape la fel se aflä §i pe fol.

1.

Fol. 2-5 albe.
Fol. 6 incepe textul. Contine o liturghie in onoarea sfintei
Cruci, avand la urma o frumoasa poezie religioasa, compusa
dupa tipul renumitului imn 'Axacatoc.

www.dacoromanica.ro

212

415 (689).
Sec. XIX (1803). Hartie; 32 fol.; 21X16 cm. Cartonat. Dela mangstirea Mara.
ei

Contine 2 slujbe bisericesti, anume pe cea din SArnbata mare
pe cea dela Adormirea Maicei Domnului.
La urmä, fol. 32", gäsim data 1803 August 6 si o notitä mai

Iung6., din care se vede cä scriitorul este un Constantin arhidiacon.

La inceput se Oa, urmatoarea notitA româneascä: Aceastrt
cartälie greceasca, cu prohoade ce s'au scris prin indemnarea
mea i osteneala i osardia sfintii sale pärintelui chir Constantie

arhidiaconul, s'au afierosit de mine bisttricii cei mari unde srt
präznuiaste hramul sfantului arhierarh i frtatorul de minuni
Nicolae din sfAnta mAnastire Râca spre a amAndurora vecinica
pomenire. La leat 1814 A(prilie) 16 zile. Sofronie arhimandrit
igumen sfintei manAstiri Rasctii.

§i

416 (258).
Sec. XIX. Ila.rtie; 21 fol.; 22X15 cm. Cartonat. Dela mAn5stirea Cernica.

Pe prima scoarta i pe primul fol. nenumerotat sunt mai
multe notite romanesti, frä nici o valoare.
Manuscriptul cuprinde o serie de rugaziuni pentru diferite imprejuari. Inc.: lIepl lopoXorilastoc. Despre spovedanie. Me41 Osi) xca Tory/ zai nAcian pou.
Pe fol. 20-21 se afl 6. o poezie alfabetictt exhortativA, in greaca
'Aycincc rcparov 'thy 9s6v
moderna. Inc.:

poXoyoUpcd aot

licerca 'Eby gxep6v aou.
BXine Taw 6,XXcov 'roc %cad,
th cpdXp th Sotóv aou.

Fol. 21 si scoarta u1tim sunt ocupate tot cu notite românesti.
417 (564).
Sec. XVII. HMI* 289 fol.; 21X15 cm. Legat cu lemn. Dela Muzeul de
AntichitAi.

Pe prima scoar tA. si pe fol. 1 incercrtri de condeiu, WA, valoare.

Pe fol. 2 sunt 3 notite romanesti din 1708, 1710 si 1712 despre
nasterea copiilor unui necunoscut, posesor al manuscriptului.
Pe fol. 3 incepe textul. Este o psaltichie, foarte frumos scrig.
www.dacoromanica.ro

213

In josul fol. 3-4 cetim: Aceastä psaltichie ce s chiam& papadichie iaste a sfintei mänastiri Hurez.
Pe fol. 285-289 note oi incerari de condeiu fära valoare.
Contine csantäri compuse de : Hrisafis (Xpuoicpcc), Constantin
Magula (MayouXciO, Balasios (317ccaiac4, Constantin din Anhialos,

loan Glykes, Cosma ieromonahul, Gheorghe din Rodosto, Germanos, Atanasie din ivir, Damian ieromonahul, Arsenachis, Dimitrie din Rodosto, Moscheianos, Ion Cladas, loan Lampadarios
oi Cucuzelis.
418 (791).

Sec. XVII. Ilártie; 117 fol.; 16X10 cm. Cartonat. Din biblioteca mitropolitului Iosif Naniescu.

Psaltichie. Inceputul lipseote. Este un hirmologion pe tot
anul.La fine, fol 117°, se afla urnatoarea notita: 1665 'IouMou
12. To nap() stpittoXbyt focropoacc &no TOW TCOnowacorrato ccyto npori-

youp.avo ncata xop hocncin TO axeuocpAccx% Sca marcpcx 190. Acest

hirmologion 1-am cumpArat dela prea cuviosul sfânt proigumen
domn Iosif Schevofilax, pe 190 aspri.
419 (102).
Sea. XVII/XVIII. Hártie; 232 fol.; 14X10 cm. Cartonat.

Psaltichie. La inceput, o introducere asupra semnelor muzicale biseriseoti. Inc.: 'Apxt aino 0-is4 ) krly Taw aupaSiar* (sic) 'etc

poucaxls. Inceputul cu ajutorul sf. Dumnezeu a semnelor muzicei.

Pe fol. 1, este un sigiliu reprodus de 3 ori; reprezenta, probabil
pe sf. Gheorghe cAlare oi are initialele A. K.
420 (622).
Sec. XVII/XVIII. Hartie; 160 fol.; 17X11 cm. Legat cu lemn. Dela Muzeul de Antichitati.

Pe fol. 1 se OA un lung ex libris cu afurisenie, a ieromonahului Anania Lavriotul din 1762.
Este o psaltichie veche i foarte frumos scris5..

La inceput, fol. 2-8, o introducere in muzica bisericeasa

ei

explicarea diferitelor semne.
Fol. 9 alb. Textul muzical incepe la fol. 10. Contine cântece
compuse de Hrisafis oi loan Glykes.

www.dacoromanica.ro

214
421 (130).
Sec. XVIII (1733). Fl Artie; 342 fob; 31X22 cm. Cartonat. Din biblioteca
Episcopului Dionisie dela Buz Au.

Psaltichie. Este un stihirarion pe anul intreg, compus de Germanos episcopul din Patras Nou4.
Pe fol. ultim cetim notita: 11X7ppe Ti X(); 7capo9aa etattarnxii
crtrimpoSpapv 8C ilia toa cillaptoXotI lav&x7ig 6 xoucpthg, xal Tb 'pctpd ro 1"714y7Ig 6 ulón toi ltrcolaM p.a0711c To0 SactxciXou Zen:
irdvou fl; 1-c74 csi.ta 1733 yeva: elq 29.
A luat sfarsit aceastil

psaltichie prin mine pacatosul Ianache Surdul, si a scris-o Gheorghe fiul lui Boiagi elevul dascalului klerban la anul 7241 : 1733
Ghenarie in 29.
422 (33).
Sec. XVIII (1799). HArtie., 475 :fol.; 22X16 cm. Cartonat. Din biblioteca
Episcopului Melchisedec.

Psaltichie. Contine cb.ntAri compuse de : Petru Lampadarios,
Dionisie din Patras, loan protopsaltul (prohabil Hrisafis), Daniil
protopsaltul, Meletie Sinaitul,. Atanasie ieromonahul, Dimitriaditis,
Serafim Lavriotul, Macarie din Cipru, Anastasie Rapsaniotis, Jacob
protopsaltul i Chiril arhiereul.

Pe fol. 474y se aflä notita urmätoare :

'Eyp&cp072 7) rcapoDaa Of-

6Aoc nap' illop EcZvelou ANtrou, TO ix *ON 'ApllyaccAtd; 1799 'IouMou Tcptlycn iv Bouxoupecrciou.

S'a scris cartea de fati de mine

Xanthos Enitul din satul Amigdalia 1799 Iulie 1 la Bucuresti.
423 (18).
Sec. XVIII. Hartie; 187 fol.; 25X18 cm. Cartonat. Din biblioteca Episcopului Melchisedec.

Psaltichie. Contine ctintäri compuse de : Petru Lampadarios,
loan Cucuzelis, Gheorghe Contopetris, Manoil Hrisafis, Cladas,
Xenos Coronis, Ioan Lampadarios, Arcadichis, Sguropulos i Iacob
protopsaltul.
424 (34).
Sec. XVIII. Hartie; 282 fob; 22X15 cm. Cartonat. DAruit de d-1 Ion BAjan.

Psaltichie. Contine cântäri compuse de Daniil protopsaltul, Pewww.dacoromanica.ro

215

tru Lampadarios, Grigorie Lampadarios, Ioan protopsaltul, loan
Glykes i Petru Vizantios.
La fol. 281 cetim: Tao; abv 0e4 ) &rig) IpSe Too utciptou tópou.A

Sfarqitul cu ajutorul sfantului Dumnezeu aici al tomului al 4:lea.
425 (39).
Sec. XVIII. Hartie; 370 fol.; 20X14 cm. Cartonat.

Psaltichie. Contine cantari compuse de Petru Lampadarios,
Petru Vizantios, loan protopsaltul, Iacob protopsaltul, Daniil protopsaltul, Ioan Cucuzelis i tefan Vizantios.
426 (41).
Sec. XVIII. Hártie ; 159 fol.; 20X15 cm. Brosat. DAruit de d-I P. lonescu.

Psaltichie. Mutilat la inceput i la fine. Cantarile nu au numele autorului.
427 (100).
Sec. XVIII. Hartie; 176 foL; 15X10 cm. Cartonat de curtind. Din biblioteca Episcopului Mechisedec.

Psaltichie. Coutine cantari de : Petru Lampadarios, Joan protopsaltul, Chiril arhiereul, Daniil Lampadarios i Hrisafis.
428 (101).
Sec. XVIII. Hartie; 308 fol.; 14X10 cm. Cartonat. Däruit de d-I I. Bájan..

Psaltichie greaca si romanä.
Yana la fol. 186 cantari grece§ti; apoi 7 fol. albe; restul pant
la fine cAntari romane§ti.
429 (106).
-Sec. XVIIL Hartie; 143,.fol.; 16x11 cm. Cartonat.

Psaltichie. Este un catavasier compus de Petru Lampadarios.
430 (119).
See. XVIII. Hartie; 311 fol.; 11X8 cm. Cartonat,

Psaltichie.

www.dacoromanica.ro

216

431 (120).
Sec. XVIII. Hattie; 75 fW.; 22)07 cm. Cartonat.

Psaltichie. Ineeputul §i sfax§itul lipsesc. Contine cântiiri anonime.
432 (136).
Sec, XVIII. Hartie ; 025 fol. ; 24X16 cm. Legat cu, lemn. Din biblioteca
Episeopului Dionisie dela Buzau.

Psaltichie.

Pe scoart.tt e reprezentata, la mijloe rastignirea lui Hristos, iar
in colturi cei 4 evanghe1i0i.
Contine cânttiri compuse de : Manuil Hrisafis, loan Cueuzelis,
Petru Lampadarios, Iacob Cladas, Gheorghe Contopetris, Areadie
n-ionahul, loan Hrisafis, Xenos Coronis §i Gheorghe Zguropulos.
433 (136).
Sec. XVIII. Hattie; 194 fol.; 20X15 cm. Cartonat. Din biblioteca Episcopului Dinnisie dela Buan.

Psaltichie. Contine cântari anonime.
434 (142).
Sec. XVIII. Hattie; 55 fol.; 18X12 cm. Cartonat. Din biblioteca Episco-pului Dionisie dela Buz/u.

Psaltichie greaca §i româneaseä, amestecatA. Formata din mai
multe bucati, legate intamplator la un loc.
435 (143).
Sec. XVIII. Hattie; 36 fol.; 17X11 cm, Brosat. Din biblioteca Episcopului
Dionisie dela Buzgu.

Psaltichie. Contine cântari compuse de Petru Lampadarios.
SittrOtu1 lipse§te.

136 (144
Sec. XVIII. Hattie; 109 fol,; 23X16 cm. Cartonat.

Psaltichie. Contine bucati disparate, scrise de diferiti.
www.dacoromanica.ro

217

437 (147).
Sec. XVIII. Hartie; 299 fol.; 22X16 cm. Legat cu lemn. Din biblioteca
Episcopului Dionisie dela Buzau.

Psaltichie. Stihirar, compus de diferiti; o mare parte din cantAri sunt anonime.
438 (150).
Sec. XVIII. HArtie; 37 fol.; 18X12 cm. Cartonat. Din biblioteoa Episcopului Dionisie dela Buzau.

Psaltichie. Contine cantari compuse de Petru Berechet si Petru
Lam padarios.
439 (153).
Sec. XVIII. Hartie; 101 fol.; 14X10 cm. Cartonat. Din biblioteca Episcopului Dionisie dela Buzau.

Psaltichie. Hirmologhion, cu o introducere asupra semnelor muzicale.
440 (152).
Sec. XVIII. H&rtie; 131 fol.; 16X11 cm. Cartouat. Din biblioteca Episcopului Dionisie dela Buzau.

Psaltichie, Anastasimatar, compus de Petru Lampadarios.
441 (158).
Sec. XVIII. Hartie; 312 fol.; 16X11 cm. Cartonat. Din biblioteca Episcopului Dionisie dela Buzau.

Psaltichie. Inceputul 1ipseste. Contine cantari anonime.
442 (159).
Sec. XVIII. HArtie; 296 fol.; 16X10 cm. Cartonat. Din biblioteca Episcopului Dionisie dela Buzau.

Psaltichie. Stihirar, compus de Petru Lampadarios.

www.dacoromanica.ro

218

443 (160).
Sec. XVIII. I-Ittrtie; 276 pag.; 16X10 cm. Legat cu lemn. Din biblioteca
Episcopului Dionisie dela Buzgu.

Psaltichie. Hirmologhion, compus de Petru Lampadarios.
444 (161).
Sec. XVIII. Hartie; 86 foL; 17X11 cm. Brosat. Din biblioteca Episcopului
Dionisie dela Buzgu.

Psaltichie.
445 (218).
See. XVIII. Hartie; 160 foL; 23X16 cm. Cartonat. Din biblioteca Episcopului Ghenadie En5.ceanu.

Psaltichie. Hirmologhion, compus de Petru Vizantios.
Pe fol. 159" 160 cateve. cantari romãnesti.
446 (250).
Sec. XVIII. Hartie; 225 fol.; 23X16 cm. Cartonat. Din biblioteca Episoopului Ghenadie En5meanu.

Psaltichie. Heruvic, compus de Grigorie Lampadarios.
447 si 448 (284 si 285).
Sec. XVIII. 1-15.rtie; 189 fol. si 103 fol.; 23X16 cm. Cartonat. Din biblioteca Episcopului Dionisie dela Buau.

DouA psaltichii. Erau la inceput 3 volume, din cari vol. II s'a
pierdut.
449 (367).
Sec. XVIII; Hitrtie; 113 fol.; 17X11 cm. Cartonat.

Psaltichie. Hirmologhion, continAnd cantece de ale lui Pteru
Lampadarios din Pelopones.
450 (379).
Sec. XIX. Hartie; 360 fol. scrise; 32X22 cm. Cartonat. Dela Muzeul de
Antichit5.0.

Psaltichie foarte bogat.1 si frumos scrisit
www.dacoromanica.ro

219

In josul fol. 2-17 se gitseste urrnatoarea notitA in româneste:
Aceastrt carte psalticA ce sa, numeste Stihirariu fost-au a ráposatului dumnealui lane DAmboviceanu biv vel medelnicer pArintehti rnieu, insit scris6, cu mAna sa, toatrt desavarsit; dar den viata
lui fost-au afierosit-o la sfAnta rnitnastire Hurezii, ca dupe moar-tea sa sit srt dea intru a sa pomenire. Deci acum intamplAndu-i-se
moarte grabnick Ind. si Para, de grai si stiind eu a iaste afierositrt la aceasta mai sus numita sfântit manastire ca A. nu ascunzu
talantul si sit hitru subt blestemul prtrintelui mieu (vecinica fie
pomenirea sa) am dat-o la aceastA sfânta mAniistire pe mama sfin-

tiei sale parintelui egumen si arhimandrit chirio chir Dionisie ca
sa fie statornia si nestramutatrt sfintei m6nastiri si lui vecinica
fie pomenire, iar care dupgi vremi dela egumenul manastirei dupa
vremi va sta de se va cuteza a o instraina dela aceasta dant& mrtnitstire, sii-i lie pArtts insusi Hristos la a doua venire si la infricosata judecatA, si am scris cu mane. mea. Iunie 3 zile, leat 1763.
Ioan Dâmboviceanu postelnic.
Alrtturi de isctilitura, se afla si
dou6, peceti, una a tatalui si alta a fiului.
451 (412).
Sec. XVIII. Hitrtie; 184 pag.; 23X15 cm. Cartonat. Dela Muzeul de AntichitAti.

Psaltichie.

Este scrisa de Haralambie Morfiade, cum se vede din urrnatoarea notità, dela pag. 183: ba xacek Xapo:Xdpcouc Top Mopcpcaou.

Este un anastasimatar, care contine cântari de ale lui Petru
Lam padarios.
452 (415).
Sec. XVIII. Hartie; 364 fol.; 21X16 cm. Legata cu lemn.

Psaltichie veche, foarte bogata si frumos scrisA. Contine un
mare numAr de cantrtri compuse de Xenos Coronis, Cladas, Foca
Lampadarios, Clement ieromonahul, Hrisafis, Ghermanos, Balasios, Berechet, Grigore Bunea, Constantin Magulas, Joan Cucuzelis, Gheorghe din Rodosto, Manuil Arghiropulos si loan Glykes.
Inceputul lipseste.

www.dacoromanica.ro

220

453 (416).
Sec. XVIII. Hartie; 264 pag. scrise; 23X16 ern. Cartonat. Dela Muzeul de
Antichitati.

Psaltichie.

Cuntine antAri ale lui Petru Lampadarios.
454 (501).
Sec. XVIII. HArtie; 284 fol.; 23X17 cm. Cartonat. Dela Muzeul de Antichit58.

La inceput 10 fol. nenumerotate. Pe al doilea din ele se MI&
o notitti greacä stearsä, incat nu se poate ceti. Celelalte sunt albe.

Psaltichie. Contine cantäri de ale lui Petru si Grigorie Lanapadarios, Daniil protopsaltul i altii.
Fol. 267 panä la fine albe.
455 (599).
Sec. XVIII. Hartie; 220 fol.; 15X10 cm. Legat cu lemn. Din biblioteca Epiccopului Ghenadie EnAceanu.

Pealtichie.

Inceputul lipseste. Concine mici fragmente de cantari compuse
de diferiti.
456 (626).
Sea. XVIII. Hitrtie; 164 fol.; 17X10 cm. Cartonat. Dela ma.n&stirea Cernica.

Psaltichie. Este un hirmologhion compus de Ghermanos arhiereul din Patras nouä.
Pe fol. 1, sus, cetim: Kat viSs wcticx itioa Nccobp, nporcocmyxiXAou
1829 (Deupouapfou 15.
i aceasta este averea mea, Naum protosinghelul. 1829 Fevruarie 15.
457 (634).
Sec. XVIII. Hartie; 66 fol.; 15X11 cm. Cartonat. Din biblioteca Episcopuhri
Ghenadie En6ceanu.

Psaltichie. Inceputul lipseste. Contine cantari compuse de diferiti.

www.dacoromanica.ro

221

458 (636).
Sec. XVIII. Male; 142 pag.; 17X10 cm. Cartonat. Dela manlistirea Dintr'un lemn; da'ruit de d-1 P. Garboviceanu.

Psaltichie.

Este un catavasier compus de Petru Lampadarios.
459 (639).
Sec. XVIII. Hartie; 164 fol.; 15X10 cm. Cartonat. Dela manAstirea Ghighiu; dáruit de Ministerul Cultelor.

Psaltichie. Ineeputul lipseste. Contine cantAri ale lui Petru Lampadarios.
460 (640).

Sec. XVIII. 115.rtie ; 369 foL; 15X10 cm. Cartonat. Dela mitnastirea Rasca;
dAruit de Ministerul Cultelor.

Psaltichie, precedata de o scurt& introducere asupra muzicei
bisericesti.

Primele 3 fol. sunt ocupate cu note românesti, frt valoare.
461 (641).

Sec. XVIII. Hartle; 476 fol.; 15X10 cm. Cartonat. Dela manastirea Rasca;
cl(truit de Ministerul Cultelor.

Psaltichie. Este un catavasier, compus de Petru Lampadarios.
462 (643).

Sec. XVIII. Maio; 177 fol.; 15X10 cm. Legat cu lemn. DAruit de Casa
Bisericilor.

Psaltichie. Inceputul lipseste; contine cantari compuse de di463 (644).
Sec. XVIII. littrtie; 113 fol. ; 16X11 cm. Cartonat. Cumpgrat.

Psaltichie. Contine cntari compuse de Balasios, Theodulos,
Melchisedec

www.dacoromanica.ro

222

464 (645).
Sec. XVIII. Hârtie; 120 fol.; 15X10 cm. Cartonat. Cumpttrat.

Psaltichie. Un doxastar, continand cantari anonime.
465 (648).
Sec. XVIII. Hartie; 194 fol.; 14X9 cm. Cartonat. CumpArat.

Psaltichie, avand la inceput o introducere scurtit despre muzica
bisericeascii.
466 (649).
Sec. XVIII. H6.rtie; 175 fol.; 14X10 cm. Cartonat. Dela Muzeul de Antichitiiti.

Psaltichie, cu o scurta introducere despre muzica bisericeasca.
467 (657).
Sec. XVIII. Hartie; 127 fol.; 18X13 cm. Cartonat. CumpArat.

Psaltichie. Este un hirmologhion, compus de mai multi.
468 (660).
Sec. XVIII. Hártie ; 202 fol.; 15X10 cm. Cartonat. Dela mânilstirea IlAsca;
&trait de Ministerul Cultelor.

Psaltichie. Este un stihirar compus de Ghermanos, arhiereul
din Patras nouä.
469 (661).
Sec. XVIII. 1-1Artie; 326 foL; 16X10 cm. Legat cu lemn. Dela mArastirea
Rn.sca; däruit de Ministerul Cultelor.

Psaltichie, cu o scurta introducere asupra muzicei bisericesti.
Pe prima scoarta cetim : Tb napby bacrtczatimsdpcov 157ccEmsc 'we-

[Loa Eepoapeiv.. Anastasimatarul de fata este al meu Serafim.
Iar mai jos iscalitura in monocondil : Zepacpalp. Espop.6vaxoc. La
urma, fol. 324", este aceeas iscalitura: Espacpsip, fzpoilOvaxoc Lilonewtru, 1792 "Iouvfou 15.
Serafirn ieromonahul din Simopetra,

1792 lunie 15.

www.dacoromanica.ro

223

470 (670).
Sec. XVIII. Hartie ; 400 fol. ; 10X8 cm. Cartonat. Din biblioteca Episcopului Ghenadie Enaceanu.

Psaltichie. Inceputul lipseste. Con#ne cantari compuse de diferiti.

La urm a. gasim notita urmatoare: 'E-coOrti tPczkrtxt dm. ToG
Hboo lag Xptcycou 'cal 5notog vac Tb Ici671 vec atm cipoptapivoc &nib
tobg abac Inti ica-cpcipxag. Taoc xcel Tq) 19.q Sga. Mtv a6youcrtoc
2, 1719. rIcivoç.u/b; Xpicrcou.
fiul lui firistu si eine o va

Aceasta psaltichie este a lui Panu

lila sa fie afurisit de cei 17 patri-

arhi. Sfargt si lui Dumnezeu slava. Luna August 2, 1719. Panu
fiul lui Hristu.
471 (686).
Secs. XVIII. Hârtie; 168 fol.; 20X15 cm. Cartonat. Cumpgrat.

Psaltichie. Este un hirmologhion compus de Balasios.
472 (691).
Sec. XVIII. HArtie; 143 fol.; 21X16 cm. Brosat. Dela ma.ngstirea Bisericani.

Psaltichie. Inceputul si sfarsitul lipsesc.
473 (693).
Sec. XVIII. HArtie; 440 fol.; 21X15 cm. Cartonat. Diruit de d-1 Per. Pa,
pahagi.

Psaltichie. Este un anastasimatar, compus de diferiti.
474 (721).
Sea. XVIII. Hartie; 430 fol.; 24X17 cm. Cartonat. Legatura de lux. CumpArat. A apaiiinut cindvit unui Niculae Popovici.

Psaltichie. Stihirar prelucrat dupil unul mai vechiu compus
de Dionisie din Pelopones.

www.dacoromanica.ro

224

475 (742).

Sec. XVIII. HArtie; 741 fol.; 25X18 QM. Cartonat. Din biblioteca Mitropolitului Iosif Naniescu.

Psaltichie. Contine un mare numär de cAntäri, intregi si fragmentare, compuse de diferiti.
476 (746).

Sec. XVIII. HArtie; 179 fol.; 23X16 cm. Cartonat. Din biblioteca Mitropolitului Iosif Naniescu.

Psaltichie. Este volumul I dintr'o colectie in 4 volume, cu cantece compuse de Petru Lampadarios.
477 (743).

Sec. XVIII. Hartie ; 202 fol.; 23X17 cm. Cartonat. Din biblioteca Mitropolitului Iosif Naniescu.

Psaltichie. Este volumul II din aceeas colectie.
478 (747).

Sec. XVIII. HArtie; 160 fol.; 23X16 cm. Cartonat. Din biblioteca Mitropolitului losif Naniescu.

Psaltichie. Este volumul III din aceeas colectie.
479 (745).

Sec. XVIII. HA.rtie; 281 fol.; 22X15 cm. Cartonat. Din biblioteca Mitropolitului Iosif Naniescu.

Psaltichie. Este volumul IV din aceeas colectie.
480 (744).

Sec. XVIII. HArtie; 83 fol. scrise; 24X16 cm. Cartonat. Din biblioteca Mitropolitului Iosif Naniescu.

Psaltichie. Heruvicuri, compuse de diferiti.
481 (748).

Sec. XVIII. Hartle; M fol.; 23X16 cm. Cartonat. Din biblioteca Mitropolitului Iosif Naniescu.

Psaltichie. Este un anastasimatar.
www.dacoromanica.ro

225

482 (749).
Sec. XVIII. Hartie; 147 fol.; 23XI6 cm. Cartonat. Din biblioteca Mitropo...
litului losif Naniescu.

Psaltichie. Doxastar.
483 (750).
Seo. XVIII. Hârtie; 113 fol ; 23XI6 cm. Cartonat. Din biblioteca Mitropo..
litului Iosif Naniescu.

Psaltichie. Doxastar cornpus de diferici.
484 (751).
Sec. XVIII. Hârtie; 202 fol.; 23XI6 cm. Cartonat. Din biblioteca Mitropo.
litului Iosif Naniescu.

Psaltichie. Hirmologhion.
485 (752).
Sec. XVIII. Hartie; 111 fol.; 23X16 cm. Cartonat. Din biblioteca Mitropo.
litului Iosif Naniescu.

Psaltichie. Hirmologhion.
486 (756).
Sec. XVIII. 1-1Artie ; 199 fol.; 22X16 cm. Cartonat. Din biblioteca Mitropolitului Iosif Naniescu.

Psaltichie. Heruvice, corn puse de difer4i.
-487 (760).
Sec. XVIII. Hartie; 638 fol.; 21X16 cm. Legat cu lemn. Din biblioteca Mitropolitului Iosif Naniescu.

Psaltichie, cu o scurt 5. introducere asupra muzicei biserice§ti.
488 (762).
Sec. XVIII. Iihrtie ; 453 fol.; 19X14 cm Cartonat. Din biblioteca Mitropolitului fosif Naniescu.

Psaltichie. Stihirar compus de Ghermanos, arhiereul din Patra
nouL
B. A. R. Manuseripte greoefti.

www.dacoromanica.ro

16

226

489 (763).
Sec. XVIII. Hàrtie; 141 fol.; 20X15 cm. Cartonat. Din biblioteca Mitropolitulni Iosif Naniescu.

Psaltichie. Triod cu cantilri anonime.
490 (764).

Sec. XVIII. HArtie; 143 fol.; 18X14 cm. Cartonat. DAruit de d-1 D. A.
Sturdza.

Psaltichie. Contine cântiiri compuse de Ghermanos, Balasios,
Dirnitrie, Petru Berechet, Gheorghe Cretanul, Jacob protopsaltul
Damian si attli.
491 (782).
Sec. XVIII. liartie; 169 fol.; 18X12 cm. Cartonat.

Psaltichie.
492 (792).
Sec. XVIII. Hartie; 156 fol.; 15X10 cm. Brosat. Din biblioteca Mitropolitului Iosif Naniescu.

Psaltichie.
493 (793).
Sec. XVIII. Hartie; 123 fol.; 14X10 cm. Legat cu lemn. Din bibliotec&
Mitropolitului Iosif Naniescu.

Psaltichie.
494 (93).
Sec. XVIII/XIX. Hartie; 317 fol.; 16X10 cm. Cartonat.

Psaltichie.
495 (363).
Sec. XVIII/XIX. Hartie ; 112 fol.; 16X11 cm. Cartonat. Dela minAstirea
Cernica.

Pe verso al primei scoarte cetim : Kat z68s x vino Ton Nocobp.
EspoStaxóvou 1802 Maptfou 26, irropciabi nap' 1110 nap& too xbp Tswww.dacoromanica.ro

227
to sEg gvbscttv.
aceasta este dintr'ale ierodiaconului Naum, 1802 Martie 25, s'a cumpArat de mine
dela domnul Radu psaltul Coltei, i sA fie spre mArturie.
a01) ll)CaTn 'brig K6A-cag xz

Pe fol. 1 cetim: Airrb T2) (3t624o etvca Top 'Icodvou Kavovcipm.

AceastA carte este a lui Ioan canonarhul.
Psaltichie. Este un hirmologhion care confine cântrtri de ale
lui Petru Lampadarios.
496 (417).
Sec. XVIII/XIX. Hartie; 236 pag,; 23X16 cm. Cartonat. Dela Muzeul de
Antichititti.

Pag. 1-2 tabla de materii.
Pe pag. 3 incepe o psaltichie ; este un hirmologhion care confine cAntece compuse de Petru Byzantios.
Pag. 173-231 albe.
Pe pag. 232-236 iarAs tablA de materii a cAntecelor.
497 (29).
Sea. XIX (1817) .Hartie; 160 fol.; 23X17 cm. Brosat.

Psaltichie; confine cantAri bisericesti compuse de Petru Berechet. Pe fol. 160v cetim urrnAtoarele: AC inc-cocrj; ToO icavispoyuckou
ctylou gmaxOrrou Afico4atou xuptou Koricrcavtiou lypacpa gyth 6 kiv1)Tptoq MoccOafou aerciiv
v rtartacx/iv. 1817 Aexegptou 15 AMT (mo-

nogram) MAT (monogram). Din porunca prea sfantului episcop
al Buzäului domnul Constantie am scris eu Dimitrie al lui Mateiu
aceastrt psaltichie. 1817 Dechemvrie 15. Dimitrie al lui Mateiu.
498 (753).
Sec. XIX (1819). Hartie; 265 foL; 21X15 cm. Cartonat. Din biblioteca Mitropolitului Iosif Naniescu.

Psaltichie, confinAnd cAntitrile lui Petru Berechet, prefAcute de
Grigorie protopsaltul la 1819.
499 (754).
Sec. XIX (1819 ?). Hartie; 224 foL; 22X16 cm. Cartonat. Din biblioteoa
Mitropolitului Iosif Naniescu.

Psaltichie. Continuarea numitrului 498 (753).

www.dacoromanica.ro

228

500 (623).
Sec. XIX (824), Hartie; 338 pag.; 17X12 cm. Cartonat. Dela Muzeul de
AntichitAti.

Psaltichie. Este un hirmologhion al lui Petru Byzantios.
La urmrt, pag. 338, cetim urin&toarea noticrt româneascA: Aceastä carte ce sA numeste aprtoA6rcov xdXocpovothv sau scris de mine

cel mai gios iscalit, in zilile pre inaltului domnu loan Sturza
Voevod in inänastirea Precista din Roman. 1824 Iulii 23. Manole
Bat (?).

501 (774).
Sec. XIX (1824), Hartie; nepaginat; 24X18 cm. Broat.

Psaltichie. Doxologhii compuse de diferili.
La urmrt, gasim urmAtoarea notita romAneasca: S'au scris acest

tom de Gheorghie sin loan Jaja cu zisa dascalului mieu Chiosea din luna lui Noenivrie 27, 1824.
502 (502).
Sec. XIX (1825). Hartie; 300 pag.; 21X16 cm. Cartonat. Dela Muzeul de
Antichitáti.

Pag. 1 2 albe.
Pe pag. 3 este titlul: 'ExXoyil p.OUCIL)CfS to0 Sztnipou T6p.ou tfic
'AvOOXOTtag. rpacpercra nap& recopyfou X. MccupouS/ gv Bpacro4 Tpav-

cra6avta; 1825. Alegere muzicalä din al doilea volurn al Antologiei. ScrisA de Gheorghe H. Mavrudis in Brasovul Transilvaniei
1825.

Psaltichie.
Pe pag. 297 gasim urmAtoarea notita.: CO 7Caettog 11; ePtudn
t &cam apxcas kap tot5 &vccroAcxo5 C-tirinuctog 1853 tircoc To0 xatocrco5 bxvzxoattocr-co0 nevuxocno5 Tptrou koug met& 'c'; Toupxfag mat

ttbv UCiV ogiq; rceXAfccg 'AyxXfo4 xca EczpBrivEci:g. revogn; cuvsAicsoç sç Ilaptafotn onb tiov eCTCL7CpOCTWICCOv tthv 7 8uvcillecov `134nafaç, roaXfccg, 'ArrXic4, Toupxfac, AUcrspEoz;, Ilixocric4 xat Ecep871via; öneypicpn crtwepov t auvOlim t dpiRg. 1856 Map-dou 17.

Rásboiul Rusiei care a inceput pentru chestia oriental4 la 1853,
&lie& una mie opt sute cincizeci si trei in contra Turciei i aliatelor ei Franca, Anglia si Sardinia. Frta.ndu-se un congres la
Paris de cátre reprezentantii celor 7 puteri Rusia, Franta, Anglia,
www.dacoromanica.ro

229

Turcia, Austria, Rusia §i Sardinia, s'a subscris azi tractatul de
pace. 1856 Martie 17.
503 (678).
Sec. XIX (1831). Hartie; 746 pag.; 22X15 cm. Cartonat. Dela minilstirea
Rase&

Psaltichie. Contine 46 cAlitari compuse de diferiti.
La sfax§it, pag. 744, este notita : At& Sandy% xal itfastog TO5
4x0vTC4 naxapvfxou Isitfvou npotoOkrou Tirig dytorcartig gMaX.07L-tc
v
cc 1831 (Dpeuapfou 6. 'Eypdan è St& xocp6c Xptato-

thop.civou

cpópou Xiou.Cu cheltueala §i dup& cererea lui arhon paharnicul
Dinu protopsaltul prea sfintei episcopii a Romanului, in anul 1831
Fevruarie 6. S'a scris de mama lui Hristofor din Hios.
504 (651).
Sec. XIX (1831). Hartie; 116 fol.; 19X14 cm. Cartonat. Dela mfingstirea
Ghighiu; dáruit de Ministerul Cultelor.

Psaltichie. Hirmologhion compus do Petru din Bizant.
La urmä, fol. 116°, gäsim notita: Taog %al TO hop 86Ea 831:
Matou (?) 26. SfAr§it §i lui Dumnezeu slavä: 1831 Maiu 26.
505 (30).
Sec. XIX. I-15.rtie; 79 fol.; 23X16 cm. Cartonat. Däruit de d4 P. Ionescu.

Psaltichie. Contine 'theruvice compuse do Petru Lampadarios
§i altii.

La fol. 67 se alb, notita urmiltoare :

WaX[Lbc ¶pf-cog.

x

&iv 7r0-

XneXiou 4iaXp.6; tç, gp,eXarcoctilOs nap& rpnyoplou AaivrcaSapfou
al-Lilo-mg toO ncritspcotdtou dyfou MoX8a6fag xupfou xuptou BevtaMv.

Psalmul al treilea, din polieleon un psalm oarecare, a fost pus
pe muzicit de cátre Grigorie Lampadarios, dupa cererea prea sfantului sant al Moldovei domn domn Veniamin.
506 (32).
Sec. XIX. I-Mrtie; 289 fol.; 22X17 cm. Cartonat. Primele 8 fol. precum
ultimele dela 273 1nainte sunt albe.

Psaltichie; contine cAntari biserice§ti grece0i i române§ti.

www.dacoromanica.ro

230

507 (35).
Seo. XIX. Hartie; 116 fol.; 21X16 cm. Cartonat. Din biblioteca Episcopului Melchisedec.

Psaltichie greacit §i rome.M1.
508 (50).
Sec. XIX. Hartie; 277 fol.; 21X15 cm. Cartonat. Din biblioteca Episcopului Melchisedec.

Psaltichie. Cuprinde doxologhii compuse de diferiti.
509 (89).
Sec. XIX. Hartie; 141 fol. scrise; 17X11 cm. Cartonat.

Psaltichie. Contine cantari compuse de Petru Lampadarios.
Pe fol. 2' se afla notita: TO Ect66ec lcocivvou TeTo6ccvAl (?) 'atm.
'Ev KpocI66.11 1 25 Aexett6piou 1813, adecit: Averea lui Sava Ion
Tetovanli (?). In Craiova la 25 Dechemvrie 1813.
510 (107).
Sec. XIX. Hartie; 225 fol.; 15X11 cm. Cartonat. Däruit de d-1 P. lonescu.

Psaltichie. Contine cântäri compuse de Balasios, Petru Lampadarios, Berechet i altii.
Dela fol. 202fol. 225 psaltichie rornameascii.
Pe fol. 1 e scrisA cu litere cirilice urmätoarea notitil: Aceast&
carte se cheamä Kalofonicon §i este a pärintelui eclisiarhul. sf.

Mitropolii §i este cumparat cu 20 de lei §i eine se va ispiti ca
a6-1 fure sä fie afurisit de trei sute de sfinti prtrinti care au slujit la Nikea. 1837 Octomvrie 18. loan eclisiarhul sf. Mitropolii.
511 (125).
Sec. XIX. Hartie; 41 fol.; 22X16 cm. Brosat. Din biblioteca Episcopului
Dionisie dela Buz6.u.

Psaltichie. La inceput, un tractat de muzica bisericeascA.

www.dacoromanica.ro

231

512 (133).
Sec. XIX. Hârtie; 86 fol.; 23X17 cm. Cartonat. Din biblioteca Episcopului
Dionisie dela Bug5.u.

Psaltichie. Hirmologhion compus de Petru Byzantios.
513 (371).
Sec. XIX. Hartle; 156 fol.; 16X10 cm. Cartonat. Din biblioteca Mitropolitului losif Naniescu.

Psaltichie.
514 (637).
Sec. XIX. HArtie; 163 fol.; 17X11 cm. Cartonat. Dela màngstirea DA1h6uti; diruit de Ministerul Cultelor.

Psaltichie.
515 (642).
Sec. XIX. Haxtie; 342 fol.; 15X10 cm. Cartonat. Dela mân&stirea WMuli; dikruit de Ministerul Cultelor.

Psaltichie.
516 (658).
Sec. XIX. Hartie; 129 fol.; 16X10 cm. Cartonat. Dela nArastirea Itasca;
415.ruit de Ministerul Cultelor.

Psaltichie.
517 (659).
Sec. XIX. Haxtie; 198 pag. serise; 16X11 cm. Cartonat. CumpArat.

Psaltichie.

La inceput si la fine, mai multe foi albe.
518 (677).
Sec. XIX. Hartie; 337 fol.; 22X16 cm. Cartonat. Dela m5.115.stirea Cernica.

Psaltichie.

www.dacoromanica.ro

232

519 (679).
Sec. XIX. "Utile; 213 fol.; 21X16 cm. Cartonat. CumpArat.

Psaltichie greaca §i romAnA, amestecatA.
520 (680).
Sec. XIX. Hartie; 92 foL; 22X16 cm. Cartonat. Dela manAstirea Ghighia.

Psaltichie. Heruvice compuse de diferiti.
521 (681).
Sec. XIX. HArtie; 264 pag.; 23X16 cm. Cartonat. Dela ma.n5.stirea Ghighiu.

Este o psaltichie tipArita, din care au cAzut o sumA de foi ;
acestea au fost Inlocuite cu foi manuscripte. Este un anastasirnatar al lui Petru Lampadarios.
522 (682).
Sec. XIX. lartie; 187 fol.; 22X15 cm. Cartonat. Dela mAn5.stirea R.5.7ea.

Psaltichie. Antologie cu cAntece compuse de diferiti.
523 (683).
Sec. XIX. Hartie; 113 fol.; 21X15 cm. Cartonat. Dela mem4stirea Itàmt.

Psaltichie. Antologie compusA de diferiti.
Pe fol. 1-2 sus, cetim: Aceastil psaltichie este cumpAratA de
arhimandritul Isaia.
524 (684).
Sec. XIX. Ha.rtie; 132 fol.; 21Xth cm. Cartonat. Dela mAnastirea R4ea.

Psaltichie.

Pe fol. 1-2 sus, cetim : AceastA psaltichie este cumpAratA de
arhimandritul Isaia.
525 (685).
Sec. XIX. HArtie; 76 fol.; 22X15 cm. Cartonat. Dela m&nAstirea R4ea.

Psaltichie. Antologie compusA de diferit,i.

www.dacoromanica.ro

233

Pe fol. 1-2 sus, cetim: Aceasta psaltichie este cump&rata de
arhimandritul Isaia.
526 (722).
Sec. XIX. Hartie; 205 fol.; 26X17 cm. Cartonat. Dela manAstirea Cernica.

Psaltichie. Antologie compusä de diferiti. Are notatia muzicalit
alfabetica a lui Agapie Paliermul.
527 (741).
Sec. XIX. ID.rtie; 64 fol.; 27X21. cm. Cartonat. Din biblioteoa Mitropolitului losif Naniescu.

Psaltichie. Anastasimatar compus de Serdarul Dionisie Fotino
si prefilcut de Anton Pann. La urrra, fol. 64v se af16. 10 \Tersuri politice compuse de autor, Dionisie Fotino din Patras.
528 (755).
Sec. XIX. Hartie; 91 fol.; 23X17 cm. Cartonat. Din biblioteca Mitropolitului Iosif Naniescu.

Psaltichie.
529 (757).
Sec. XIX. Hartie; 169 fol.; 22)06 cm. Cartonat. Din biblioteca Mitropolitului losif Naniescu.

Psaltichie. Hirmologhion.
530 (758).
Sec. XIX. Hartie; 137 fol.; 22X16 cm. Cartonat. Din biblioteca Mitropolitului Iosif Naniescu.

Psaltichie. Doxologhii.
531 (759).
Sec. XIX. Hartie; 125 fol.; 22X15 cm. Cartonat. Din biblioteca Mitropolitului Iosif Naniescu.

Psaltichie. Antologie compush de diferiV.

www.dacoromanica.ro

234

532 (761).
Sec. XIX (1820). Hartie; 110 fol.; 22X17 cm. Cartonat. Din biblioteca Mitropolitului Iosif Naniescu.

Psaltichie. Fol. 5-26 un tratat de muzica bisericeasa dupá
metodii nouA, scris la I*.
533 (765).
Sec. XIX (1836). Bailie; 165 fol ; 19X12 cm. Cartonat. Din biblioteca Mitropolitului Iosif Naniescu.

Psaltichie.

Pe fol. ly citim : A6t1

aveoXoTict Oncipxsc 410 Agewcfou To0
`PwaxouXiaxou, avnypicpen Si gv ELEC 1836.
Aceast 5. antologhie
:11

este a mea Axentie Ro§culescu §i s'a scris in anul 1836.
534 (766).
Sec. XIX. Bailie; nepaginat; 30X21 cm. Brosat. Din biblioteca Mitropolitului Iosif Naniescu.

Psaltichie.
535 (767).
Sec. XIX. Haxtie; nepaginat; 35X23 cm. Brosat.

Psaltichie. Concine cântilri ale lui Dionisie Fotino.
536 (768).
Sec. XIX. Ilártie; nepaginat; 28X19 cm. Brosat.

Psaltichie. Heruvice compuse de Dionisie Fotino.
537 (769).
Sec. XIX. Hârtie; nepaginat; 24X17 cm. Brosat.

Psaltichie.
538 (770).
Sea. XIX. Hartie; nepaginat; 23X17 cm. Brosat.

Psaltichie.

www.dacoromanica.ro

235

539 (771).
Sec. XIX. Hiirtie; nepaginat; 31X24 cm. Brosat.

Psaltichie.
540 (772).
Sec. XIX. Hârtie; nepaginat; 25X18 cm. Brosat.

Psaltichie.
541 (773).
Sec. XIX. Httrtie; nepaginat; 25X18 cm. Brosat.

Psaltichie. Foi si coale raslete, adunate inttanplAtor la un loc.
542 (775).
Sec. XIX. Hartie; nepaginat; 27X20 cm. Brosat.

Psaltichie.
543 (776).
Sec. XIX. Ha.rtie; nepaginat; 18X12 cm. Brosat.

Psaltichie. Doxastar. Contine nurnai notele muzicale, fár6. cuvinte.
544 (777).
Sec. XIX. Elartie; nepaginat; 21X15 cm. Brosat.

Psaltichie. Foi i caiete rtislete, adunate intArnplator la un loc.
545 (778).
Sec. XIX. liArtie; nepaginate; 20X14 cm. Brosat.

Psaltichii fragmentare, adunate intamplätor la un loc.
546 (779).
See. XIX. Ha.rtie; 211 fol.; 17X11 cm. Cartonat. Din biblioteca Mitropolitului losif Naniescu.

Psaltichie. Antologie compusä de diferiti. Contine cântari gre
cesti si romAnesti, amestecate.
www.dacoromanica.ro

236

547 (780).
Sec. XIX. Hartie; 114 pag.; 18X11 cm. Cartonat. Din biblioteoa Mitropolitului Iosif Naniescu.

Psaltichie. Antologie compusit de diferiti.
548 (781).
Sec. XIX. Hartie; 301 fol.; 18X12 cm. Cartonat. Din biblioteca Mitropolitului Iosif Naniescu.

Psaltichie. Antologie compus& de diferiti.
549 (783).
Sec. XIX. Hartie; 203 fol.; 18X12 cm. Cartonat. Dela manistirea Cerniea.

Psaltichie. Heruvice de Petru Lampadarios.
550 (785).
Sea. XIX. Hartie; 110 fol.; 17X11 cm. Cartonat.

Psaltichie. Antologie compusá de diferiti.
551 (786).
Sec. XIX. Hartie; 161 fol.; 17X12 cm. Brosat. Din biblioteca Mitropolitului
Iosif Naniescu.

Psaltichie. Inceputul lipseste.
552 (787).
Sec. XIX. Hartie; 177 fol.; 1611 cm. Cartonat. Din biblioteca Mitropolitului Iosif Naniescu.

Psaltichie. Hirmologhion compus de diferiti.
553 (788).
Sec. XIX. Hartle; 165 fol.; 16X10 cm. Cartonat. Din biblioteea mitropolitului Iosif Naniescu.

Psaltichie. Antologie compus de diferiti.

www.dacoromanica.ro

237

554 (789).
Sec. XIX. 116.rtie; 13 fol.; 17X11 cm. Brosat. Din biblioteca mitropolitului
Iosif Naniescu.

Psaltichie. Heruvice de Petru Lampadarios.
555 (790).
Sec. XIX. HArtie; 191 fol ; 15X10 cm. Cartonat.

Psaltichie. Antologie compus a. de diferiti.
556 (794).
Sao. XIX. liârtie; 423 fol.; 15X10 cm. Cartonat. Dela manAstirea Cernica.

Psaltichie. Antologie compusa de diferiti.
557 (795).
Sec. XIX. Hartie; 119 fol.; 15X10 cm. Cartonat. Dela manOstirea Cernica.

Psaltichie. Antologie compus5, de diferiti.
558 (796).
Sec. XIX. Hârtie; 299 fol.: 11X8 cm. Cartonat.

Psaltichie. Antologie compus5, de diferiti.

D. Miscele teologice.
559 (165).
See. XV. Hartie ; 301 fol. ; 21X14 cm. Legat cu lemn. Dela Seminarul
Central.
1. fol. 1. ToO gv CGT(OL; 7DITpbc 1116.)v &co-0,6(ov cintemax6icou KatA

actpefcc; KccrucccSox(cc; T00 Meyaou Aóyoc ek tip `Ecctlepov.

santului nostru parinte Vasilie cel Mare arhiepiscopul Cesareei
din Capadocia cuvAnlare despre cele 6 zile.Inc.: 'E%) (ipxt &canoe%) 6 Orb; .thv oUpcobv Ma Ttv yip. Hp&couacc clpyi) Tc) nept VIc TOO
v.ônitou nun-rime; plAXoycc StnyetaOca.

2. fol. 16. ToO ocötoO et; Tip cipxtv rix yevicseen, Aóyo; Seircepo;.

www.dacoromanica.ro

238

A aceluias, la inceputul Genezei, cuvttntarea a doua. Inc.: Mt%pa; Nov ivStaTpitFavTe; (5)511aac.

3. fol. 25". TO aöToO

e

v ipxtv Ti); yeviamc Aóroc

aploso

A aceluias, la inceputul Genezei, euvtintarea a treia. Inc.: Tec
'cf); 7cP6r1IS 11-LiPc6C gPr.

4. fol. 36. ToO aino0 e/c Tti yiveatv Xbio; t itarcog.A aceluias,
la Geneztk, cuvantarea a patra.Inc.: Va( TM; nasc; navroSanok
&cip.aat

up.,azo7tocG)v.

5. fol. 41. TO cdiToP et; 'Sir/ Tivecnv X6yog nipircog.A aceluias,
Inc.: Kai army 6 15sbg: faccatn-

la Geneza., cuvântarea a cincea.
mitt!) )5 11 poTivriv )(Ovum).

Prin cäderea unei foi, intre actualele fol. 48 si 49, lipseste sfArsitul acestui discurs i inceputul discursului 6. Discursul al 6-lea
merge Ong la fol. 58".
6. fol. 58". TO at)To5 etc Tip Tiveacv Aóyoc i6Soltog. A aceluias, la Geneza, cuvantarea a saptea. Inc.: Ka/ dicey 6 066;: ga-

yayiTto Ta 6t 47tT

puxiiiv

cl)criov 'tar& yivog.

7. fol. 65. To0 ako0 el; tv yiveacv Aóyoc 6rSocl.A aceluias, la
Geneza, cuvântarea a opta. Inc.: Kai stniv 6 06;: gayaiivo
.1/ tPuxilv Cojactv xcc-ci yivog.

8. fol. 75. ToP aino0 elg vv yiveolv 6.rog Maroc. A aceluias,
la Genezä, cuvântarea a noua. Inc.: IIth; Nav icoOtvii TEA) A6yaw TpcinsCa xaTscpcivn.
Toate discursurile de pana aci au fost
publicate in Migne, Patrolog. graeca, vol. 29 pp. 1-207.

-

9. fol. 85. ToP v rlocc noapbc 71)[emailprotected] rpimptou eipxcencax6nou
Manic Aóyog 'imp/ Til; TOO civOpdyrcou xcaccoltelyN. A sfântului nos-

tru pArinte Grigorie arhiepiscopul Nyssei, cuvantare despre zidirea omului. Inc.: HaAato0 )(OW; gXTLCHN circonkriptbacov riptto.

V. Migne, Patr. gr. 44, p. 257.
10. fol. 95. ''ETspo; Xd.rog toO erroO nspl 'qg TOG

civOpWrcou xcc-

Alt& cuvetntare a aceluias despre zidirea omului.
Inc.: '0 v oyóg EoXo[tiov mix iv necOorc Gocpicec X4yocg.V. Migne,
Patr. gr. 44, p. 277.
11. fol. 104'. (Titlul e sters, nu se poate ceti bine; stim de aiurea c sunä cam asal Tc) neXcpii Soay &GO HiTpy riny6ptoc
infaxonoq NUacrqc CAtre fratele sutu Petru, robul lui Dumnezeu,

tocaxetylg.

Grigorie episcopul Nyssei.Inc.: El Tars Stec 'SEW xe7)11,Cit(ilv Ttp.64.

V. Migne, Patr. gr. 44, p. 125.
12. fol. 165. Titlul sters. E discursul lui Vasilie cel Mare, despre nasterea lui Hristos ((Up/ XptaTo0 yew-110E64).

www.dacoromanica.ro

Inc.: Xptcrcoti

239

yivnatg ply oIxera %at npdyril xod &c kop T; ,O.E6T)7Tog atcont
'stria ()co.- V. Migne, Patrol. graec. vol. 31, p. 1457.
13. fol. 172'. To5 ccinotl Aóyoc npoTpsTruxb; a Tb drov pciacttcrtuz.
A aceluin cuvântare exhortativa, la sf. Botez. Inc.: '0 piv

aocpb; loXop.tiw. - V. Migne, Patr. gr. vol. 31, p. 424.
14. fol. 182. Titlul §ters. E discursul lui Vasilie cel Mare desInc.: McepT6pwv 1.1.vilp.mg Tic &v TivocTo
pre cei 40 de mucenici.
x.Opoc. -V. Migne, Patr. gr. vol. 31, p. 508.

15. fol. 189. TO ocircoa lyx6p.cov sç Tbv RayaXop.ipTupcc P6p8Lov.-

A aceluia lauda marelui mucenic Gordios. -Inc.: Nbp.oc laTi cpacrews Targ psXfaaccc;.- V. Migne, Patr. gr. vol. 31, P. 489.
16. fol. 196'. Titlul §ters. E discursul lui Vasilie cel Mare con-

tra celor ce se rmlnie. Inc.: "garcep gnt Teo%) ?capoolv nozpayysXp.ciTtov.
V. Migne, Patr. gr. vol. 31, pag. 353.
17. fol. 203'. Titlul §ters. Discursul lui Vasilie cel Mare contra betivilor.- Inc.: licver ply p.s npbc Tbv Aóyov.- V. Migne, Patr.

gr. vol. 31, p. 444.
18. fol. 211. Titlul e §ters. Se mai pot ghici vorbele initiate :
ToO crocptosiTou, iar rnai jos Xbyog.- Inc.: Ka/ 7cptiiTcc ply Tbv Oebv
IvTaDOce xca&p,sy.

19. fol. 225. Titlul §ters cu totul.

Inc.: IIpocrilysTo Saya nj

0.s4 nap& Tthv ncaccubv. Necomplet.

Fol. 259-60 albe.
20. fol. 261. Titlul §ters. Discursul lui Vasilie cel Mare la vorba
Inc.: ToO Abyou 0110 xAcrcv - V. Migne, Patr.

IIpciasxe cisztyrq).

-

gr., vol. 31, p. 197. -Necomplet.
Fol. 269-277 albe.
21. fol. 278. Drept titlu un pasaj din Evanghelie.
Taxop lJ

Inc.: Hay-

TcXdtvII.

22. fol. 287. Drept titlu un pasaj din Evanghelie. - Inc.: At&
'wino.); Tok aTpaTukcg.

23. fol. 295. Lista, de episcopii cu bisericile cari depind de ele.
24. fol. 299. Notite istorice. - Inc.: loucrstvEczybc dostpcbc louaTcvcavoa.

560 (318).
Sec. XV/XVI. Hártie; 461 pagini scrise, plus 3 fol. la inceput §i 6 la urmi,
albe; 21X15 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

La inceput, tabla de materii.
1. pag. 1. FAO. titlu. Sunt scurte notite istorice despre sinoawww.dacoromanica.ro

240

dele ecumenice §i despre schisma bisericilor. Inc.: Etivoaog TcpWrri

t

gv Ncxcdc.

Pe pag. 12 gäsim urmatoarea notitA: 'Ex trov dytepcoegvvov

tqS

=m(tt) Team napec XpuacivOou ncaptdcpxou clepomMilcov, 6 in ToOto
depciaplaktsvoc gx rtIc SETTCOTaftq ccôt00 Imo dcpcopcolavog xcd chockpoaccrpivoq nap& Osoa xupfou 7Canoxixiaopoc xccl gv tq vcv ccEio vc xal
iv To pIXXovcc. 'Ev Bouxoupso-cfp wpm pmvt cbcp0aly
dir-

P.Din

tile inchinate sfAntului mormant de atre Hrisant patriarhul lerusalimului, §i eine o va furà dela stapanirea ei sPi, fie afurisit

de dare Dumnezeu domnul a tot tiitorul §i in veacul acesta
in cel viitor. In Bucure§ti 1728 luna Aprilie 4. Urmeaza lacklitura patriarhului de Ierusalim(?).
2. pag. 13. NosoXdou TOG cironcraou gnco-x6nou Meedmig, Xoroc ',rept

dOmov. A lui Nicolae prea sfântul episcop din Metona cuvântare despre azima,. Inc.: Thy ply Tcpeircov X6yov.
3. pag. 57. ToG ecytto.ccitou Tccapk )itt-ov Agovuog dmentaxónou

Twafccg npb; Acrufvoug,xca t irep th-cob; xcadc nfatcv 6pbcpio7 ac 1Ov7?,
16yog nepi 'caw cg6p.cov xcd AOCTCCtiv xecpaXcdcov 8ccap6pwv.
A prea

sfAntului nostru pärinte Leon arhiepiscopul Rusiei cAtre Latini
§i catre neamurile la fel cu ei in privinta credintei, cuvântare
despre azim5, §i alte felurite capitole. Inc. : ''Avapeg Twitcdot
fixo&sccre.

4. pag. 76. Nmadou gmax6nou 'Avaaov A61og xceth 'caw egurcc

XectoupyfccA lui Nicolae episcopul din
Andida cuvântare contra celor cari oferA azim5, la sfanta litur7poacpsp6mov gv

nc

sic,c

ghie.Inc. :

eefocv gic6voc.
5. pag. 96. 'Ico&vvou Tog 4:DEXon6vou Ent Tt ..cpcaxca6excitTi tu at.
1111,15 7cpb p,tcic to ficiolcc th vuatExbv Too xupfou Tgyove 6a7C110.

A lui loan Philoponos, cä in a treisprezecea zi a fazei lunare an-

terioare Pa§telui s'a facut cina cea de taina, a domnului.Inc.:

Ater= itp To

Sefnvou.

6. pag. 108. Nocircce p.ovgovtog xcd npecr6utipou p.ovflq TaW ETOU&TON TO Dc7iOdycou npbq Tcop.,cdouc 7cept giquov xca cç to Zoc66dcrou

ycip.,cuv tepicov.A lui Niketas Stethatos cäluglirul §i
stareIul m6.nästirii Studitilor, chtre Romani despre azima, §i desvyrcefccg xccl

pre postul SAmbetei §i despre casatoria preoi,ilor. Inc.: lica6v
Tcpbc

7. pag. 129. Ta taw 4)pctyy6v isccpcmojp.oncc xcd axfar.cacc. OhservaOunile i schismele Catolicilor. Inc.: Kal a tv ou8c4ovtec.
8. pag. 144. HO; 'cok Agyovtaq ek km/ ?Cana 6cycc Ixec 6 =mile',

www.dacoromanica.ro

241

lac, aer xml. cv gxncipsucrty xotvcbc To5 lzvetip,ceToc Execy.
.CAtre cei ce spun a deoarece toate càte le are tatill, le are

-caGToc %at o

ei fiul, trebue ca si purcederea duhului sant sil fie In comun.
Inc.: Et ci),Xoc &cal npbc -thy ncecipm.
9. pag. 147. At5cnc etc Tb TotoaToy p-qTby Tog mponoX(Tou escracc)ovlx-qc, npbc -thy arcor6crczyTce.

A mitropolitului Salonicului

rs-

puns la aceasta vorba, dare cel ce a intrebat. Inc.: Ttp.uIrcaTe
ilycomigve p.ot.
10. pag. 147. TO plTporcoACTou Nmcdmc xup(ou EkTpmT(ou )aiyo;
-ispirrcoc 7cpbc Tcbc XiyoyTac 8Tc gx Ton 7Ccapk xat Tor) utot5 Tb 1Tveijp.m
-Tb dixcov ixTropetkrat.
A mitropolitului din Nicea domnul Eus-

tratie cuvântarea intala ctre cei ce spun c5, sfantul duh purcede
dela tatril si dela fiul. Inc.: 06 Tcpbc gpcy & )byoc.
11. pag. 173. Toi3 octrcoü EöcycpaTfou p.nTparcoX(Tou Nmcdo4 Xciyoc
8skspoc Tcpbg Tot4 71yoyTac &cc gx Tor, Tccapbc xod gx Tor, uEoti Tb
7cyzi.ip.ce Tb eiroy iwiToptheTcm.
A aceluias Eustratie mitropolitul

din Nicea cuvAntarea a doua catre cei ce spun cit sfantul dub
purcede dela tatal si dela fiul. Inc.: 'A),),' 4.c tbe otix &Tcc(A.
12. pag. 186. TO ccUTor.) Notcdocg Xciyog Tp(Toc imp/ Trig Tofi aytou
-nystip.caoc griTopetketoc 7cpbc ropaoXivov etpXCETCECTXOTM MS&074W.011.

A aceluia§ al Niceei cuvAntarea a treia despre purcederea sfân-tului duh ditre Gorsolanus (sic) (1), arhiepiscopul din Milan.
Inc.: Ilp(lny lay 7)p.tv Oo ypecylicam.
13. pag. 200. TO ctOTot; EticrTpaT(ou Notodag ).6yo; Tivaptsc dv-Ttpvtluxbc 7cpbc roprioXecyoy oipxtercEaxamoy MeacoXivow Tcepl Tr); TO
ayfou iTyst5p.ce-co; gxiTopthsaq.
A aceluias Eustratie al Niceei cu-

vAntarea a patra polemica cAtre Chrysolanus arhiepiscopul Milanului, despre purcederea siântului duh.Inc.: Ildacv tv & AzTiyoc.

14. pag. 228. To5 airco5 EkTpccsiou ATopo; Nmodac prcporcoXCTou

A aceluias orator Eustratie mitropolitul Niceei cuvântarea a cincea despre purcederea sfAntului duh. Inc.: 'AXr anmyTritioy elciTc.

7,6yoc 747CTO; 7rept Tcw Top 6ii(ou nveópAToc gxnopeticrewc.

15. Pag. 289. ''Ett xcd oto
cTpccTfou

IN-mm(04. llept t

& X6yoc )sgysTmc etym. Too' aircoG EtiTop ciyfou nveop.mvoc ixrcopetketoc.

aceastA, cuvântare se zice cit ar fi a aceluia§ Eustratie al Niceei.
Despre purcederea slAntului Duh. Inc.: Tor; cpcXoXóyotc fiactAeGcn.
16. pag. 319. Acoagcc tots itaxocpctoTchou tioymxoG xupiou 'Itixiyvou
(1) E Petrus Chrysolanus; cf. Krumb.

2,

pag. 85.

B. A. R. Manuscripte grecefti.

www.dacoromanica.ro

16

249
T00 (Doupvil xca Tcp&cou Top rcivou öpoug p.a-cee toO ME8coXivtov incg-

x67cou II&tpbu =pt. tç ToO diTiou icve6p.acto; irrcopsUcaog

Convor-

birea prea fericitului calugar domnul Ioan Phurnes, staritul dela
muntele Ganos, cu Petru episcopul din Milan despre purcederea.
duhului sant. Inc.: 'Axou.gov xcd v671aov.
Manuscriptul cuprinde atat discursul lui Petru (pag. 319-327) cat i discursul
improvizat al lui Phurnes, ash. numita 'Av.ccppvccxil dinoXoyiet (pp.

327-338). Cf. Migne, Patr. gr. vol. 127, col. 912 sqq.
17. pag. 338. Ilepi .q; Too ciyfou nveórccog ix7copetiavog apca-ccc

Despre purcederea
sfantului duh, vorbe foarte bune ale lui Muzalon, profesorul in-coo MouVawvog ToO xxi.aocpo0 acaccaxiXou.

telept.

Inc.: Aiano-ccfc p.ou Fere, xpdaccrce.

18. pag. 370. NcxoXciou elpxtemax6nou Me94orig 7:Ept vri; soO iyfou.

Ale lui Nicolae arhiepiscopul din Methone despre purcederea duhului sfant alley& ea-Knve6p.cecoc> ix7copeLcatog xecpciXtzta p.aptxci

pitole.

Inc.: "ETC Ee td xotvi.

19. Pag. 386. E6Ou1t(ou p.ovccxoto -coo Ztyccprivoi) xecpCaaca 8W8excc
8-cc ix Tor) 'nOrCpà; p.6vou ix7sope6e-cca -cb tvOt
th óyov, oöxt ai xcct.
iX TOO u/o0.

A cAlugnrului Eftimie Zigabenos dounsprezece ca-

pitole, cä sfantul duh purcede numai dela tatal, nu si dela fiul.
Urmeazn indicarea cuprinsului celor 12 capitole.
561 (186).
Sec. XVI (1558). I-Ihrtie; 465 fol.; 20X15 cm. Legat cu lemn. Dela Seminarul Central.

Prirnele 101 fol. sunt scrise de alta mann, sec. 18.
1. fol. 1-332. Scrierea lui loan supranumit Klimax (Scnrarul).
Pe fol. 1-2r o scrisoare a lui loan din Raithu entre loan Klimax.Inc.: Ftwboxovtag fjp.erg ol sias)serg.
Fol. 2r--4 raspunsul lui loan Klimax. Inc.: 'A7m8eNp.-tiv 6arcep
ircoucco (sic!).
Fol. 5 incepe textul: A6yog ecoxvccx6; Top ec66o1 'Icocivvou to5 xoc(jrlyoup.i.vou -cibv V t(i) Ewa apex p.ovaxinv, Ev cinisTeas Tip &66 ko&vvii 'Cc) xablyoupiwp TTI; Toc1.9o0. Actpvccec à xesocaoacc tpccixovra, (320plat xVp.ccxog 6p.oftog, dath Tarv xeccp.catoTiptov 7ti tec p.stecup6sepa tobc
ETCOIth/OU; aviyOUGC, 7cap' 8 xcci. xX(p.4 I [3'.6Xo; Wvóp.cact.Scriere

asceticn a abatelui loan egumenul calugnrilor din muntele Sinai,

pe care a trimes-o abatelui Joan egumenul din Raithu. *i este
impartith in 30 de capitole, ca treptele unei scAri, care inaltrt pe
www.dacoromanica.ro

243

cei ce le urmeazit, dela locurile cele mai de jos panii la cele mai
inalte, de unde s'a i numit aceastrt carte Klimax (scara
Pe fol. 332 gAsim o notitil, din care se vede c partea veche
a manuscriptului (fol. 102-332 a fost scrisit in anul 7066 (1558),
Maiu 29.

2. fol. 333. Tab la de materii a scrierii care urmeazä, fol. 333v.
'Enta-co )3 l 7cpbc tov eacou-csaayta c'e6e?,cp6v rcep.cpOrivat c(6-up -cob; ei.peeiv-rx.; X6youg 105 aytou na-cpbg (7466i Acopo9iou, Gin iyxcoply 'sof) f3fou

25-coO iv inctop.;) xx? Ocinlatg nspi totli (3(ou tofi c6
othou.
Scrisoare ciltre fratele care a cerut srt i se trimeatil cuvantärile
gasite ale sfantului prtrinte Doroteiu, irnpreunit cu o laudrt a vietii lui pe scurt i povestirea vie(ii pärintelui Dositeiu.
Textul scrierii lui Dorotheos incepe la fol. 346": 'EY (Fyn fte
i7coCnsev 6 41.e2);. -thy "dvOptocov.

562 (115).
Sec. XVI XVII. Hartie; 200 fol; 13X9 cm. Cartonat. Cumparat.

Fol. 1 2 tabla de materii.
Fol. 3 alb.
.1. Fol. 4. 'Apvil to0 7.r.cp6vtog pc6Mou. Ilepi tthy
icsx(o-On 1

xxA7pEce Tic); `1)(ivi;

(Dpay-riiiv.

IL

ciorth Taw teacciptov 7c,:aptapyv T-71;

litovatavztvoun6Xsw; xd Taw Xocrciiiv. Inc.: '11y iv 'It dir4 x

i6-

86p1 away. Inceputul ci1rtii de 1'01. Despre catolici; cum s'a
rupt biserica Rornei de ceilalti 4 patriarhi, al Constantinopolei si
ceilal
2. Fol. 9v (DtXdcyryri Tor) cptXoc6you A6yog xath Aativto.

Ilapcbtkryce *Ls.
tinilor.

Inc.:

A filozofului Philagres, discurs contra La-

up(a,
3. Fol. 46. "Opog Taw cip.tyci-con Tpttliy EEpxpxthy z6iv iv c
(I)0,o0ivi 'A)go:vapr..(o:;, lo)2:xeiv, elepoucAoluov v.z AcopoO6ou 'Ay-ccoxdag, 1C272G til; iv Ca.opevt(c,c auv6aou. Inc.: 'Email
HotAri-

ftte.

rea prea sfintilor trei ierarhi din Siria, a lui Filoteiu din Alexandria, Ioachim din Ierusalirn i Doroteiu din Antiohia, in contra
Sinodului dela Florenta.
4. Fol. 51". 'AxoXouVa zwmOsEcacv (sic) ecith p.sy6:Xng %al iitocg co.
st -cob; ix taw Aotztvtxtliv ceEpiaewg imatpey6vtov (sic) t' p0o6"gy 'Cc x2 v..20o?axt ixxXvoix .q; Kcova-cxYztvour.6Xeon.
Inc.:
v6;3ou

eIctioy a± atc.

Slujbrt tiOritti, de marele i sfAntul Sinod, rela-

www.dacoromanica.ro

244

tivä la cei ce se intorc dela erezia Latinilor la biserica ortodoxrt
§i catolica, a Constantinopolei.
5. Fol. 58. MccUitou Tccc-mt,imou gx0soc; =pi c
bpOU nictscog.
A patriarhului Maximos expunere despre dreapta credintrt. Inc.:
6c-cac 'EN -c6iv Accttvon, xacvocpcovtoc;.

6. Fol. 73. IIspZ ai Taw xecpcaatcov, Vail/

t -caw Tco itaktn, ixxX-ricrix

itetec ettv gaottov aUvoaov crcpc'aXeTac, obx ci-conov v auv64)sc ac*X-

Oerv. Cat despre capitolele prin cari biserica Romanilor (?) gre§e0e duprt sinodul al 7-lea, nu-i nepotrivit srt vorbim pe scurt.
Inc.: lipCoTov xocl iaxtrcov rciv-ccov.

7. Fol. 79v. Icoivvou TOG navocyccotdctou pirponoXttou 10,ocuacou7c6Xeo.)

XO-rog nepi -caw gUitcov, avdscTeu-ccxbc xIXTeC 'Apttevtuw xed (Dperr-

A lui Joan prea sfantului mitropolit din Claudiopole discurs despre azinit, acuzator contra Armenilor, Catolicilor §i Latinilor. Inc.: 'Enstall ooc itcceetv ipsn.
8. Fol. 94v. A6yo; ouvormxiiig (sic) =pi. giquov.Cuvantarea pe
ytov xoci Acc-civon.

scurt despre azimrt. -7 Inc.: 'Ev Tptaiv OXacg.
9. Fol. 101. Tcp itccxccpcco-cci-cy 7c6.7c?: 'AX4avapefcc; 6.-Apcp cicpxtepet
ac' i7rcaTo2g, an' apouc ecytou Icveit g7CCcrzoXt MocOouac'eXcx

ocEriiaccvcc

Scrisoare dela sfântul munte Sinai a cillugärului Mathusala cátre prea sfantul papa al Alexandriei, arhiereu inalt, care
povocxo0.

a cerut prin scrisoare.=. Inc.: 464cicitevo; Telt GC( bet6Tcacc yprivitcacc.
10. Fol. 125". Rept -c.; &yin Tpciaog- norp, tag xocZ cirov TcvsOita
etg ,ast5g.

Despre sfamta treime; tatrt, flu §i sfântul duh, un Dum-

nezeu. Inc.: Tpa; tircoascg.
11. Fol. 128". Too Ccyfou rp-woptou NUccriG ix ttliv ea:Oppcov. IIspi

A sfântului Grigorie din Nyssa, din cele insolubile. Despre ce este dupii cltipul
si asemeinarea lui Dumnezeu.Inc.: 'Ex TO xc;c0.' )116-eg.
To0 id icrcc th 'scat' dx6vcc 19.soa xoci xecOop.acoccv.

12. Fol. 131". Too av eiyfot; 7CcrrpOg

t&v 'AOccvccatou To6 MeriXou

apxcerccoxor.ou 'AXe.;ccvapstag v.cxpdc dcrcoaec'cq rcepi nto-cecoc- aTC6SE*;
Troy Tpubv unoo-ciaccov.
A samtului nostru prtrinte Atanasie cel

mare arhiepiscopul Alexandriei micA probrt despre credintrt; proba celor trei ipostaze. Inc.: Muatilpcov yacp imp*Itevov.
13. fol. 133. Acc7c),gcg lIccvayckou lieTZ gugrou.
Convorbirea
lui Panaghiot cu un azimit. Inc.: Aiye, io gutthccc.
Fol. 139 alb.
14. Fol. 140. Tyxscptacov acaccozcaou -ccvbg 7cEpE 'caw 7cpcindcov tti
ircinoc, &cc ti4

oE xccv6veg rthv v611(0v, [Lilts 6 Xoyccpcocattb; MXec vci
'Cc In %Al); xpcictoOacv oE Tcoricvoc, dXXec apnoGY.SDLthg 15EXEL vc Tck

www.dacoromanica.ro

245

xpitac.

Manualul unui profesor despre primatul papei, cä nici
canoanele legilor, nici socoteala nu vrea s o aibil Papa, precum
sustin Romanii, ci voesc cu ritipire sä o poseadit.
Inc.: Aiv rt.vat dAXo.

Fol. 200 alb.
La fine, fol. 199 este notita : K2 ró6e 7cpbg Tot; a),Xocg Acovocriou
Espop.ovixou Sol

g Aptc.

i aceasta pe lânga allele este a lui

Dionisie ieromonahul din Arta.
563 (294).
Sec. XVII (1684). HArtie
Central,

;

93 fol.; 21X15 cm. Cartonat. Dela Seminarul

La inceput 1 fol. alb, nenumerotat.
1. Fol. 1. Cuprinde scoliile lui Niketas din Serres la discursul
lui Grigorie Teologul la Boboteaz5,.
Inc.: Xptccbg yevviTat..
Se drt ate o mica portiune de text, dupa' care urmeaztt scoliile.
Pe fol. 45" cetim: 1684. CO 1167,041'pdttPag 'th 7CaebV 'AXgavi5poc ix
Tp(xxr);.
1684. Cel ce a copiat scrierea de fatit este Alexandru
din Trikke.
Fol. 46

alb.

2. Fol. 47. Dialectices capita quinquaginta. Cinzeci de capitole ale Dialecticei. Este traducerea latina. a Dialecticei lui Joan
Damaschinul.Textul incepe la fol. 49: Omnium entium nomen
commune.
Fol. 90

Oat la fine albe.
564 (113).

Ms. Sec. XVII. Hairtie ; 31 fol.; 19X14 cm. Cartonat.

Sunt legate la un loc un manuscript si o carte tipAritä.
1. 'Axo)ou( 2ç 'Eby waccrov Gp.,vov ti tencepetAorvivrs Ur:morn;
tubv &oz6xou xaZ dceucapeivoo Maptag. --Slujba", la himnul acatist
al prea binecuvântatei noastre stilpetne, näscittoare de Dumnezeu

pururea fecioare Maria. Este renumitul acatist al patriarhului Sergios. Manuscriptul are mai la fiecare paginit admirabile
si

miniaturi.
2. Fol. 21.v. raopytou To0 XxoAapEou to0 peed vijv eawacv xpwati.aav-co; 7scaptipxou Ktevatavttvounasen Ton stai revaStou 1.1.6..covop.acTA lui Georgios
Oiwcog, et3A e.?; .s6v -Apcov )1_,Zov 'frico6v Xecatóv.

www.dacoromanica.ro

246

Scholarios care dup cucerire a fost patriarh al Constantinopolei, supranumit i Ghenadie, rugitciune la domnul nostru Isus
La fine are o poezie. Inc.: 'AvtvpoOttsv a poGirceç. Cf.
Hristos.
Christ et Paranikas, Anthologia graeca carminum christianorum
(Leipzig, 1871), p. 249 sq.
3. Cartea tipriritrt are drept titlu: 'Axisaou0.(a 'cop
'Eveti limy 1745. Hap& Ncxo Xcap nuxer tqi i 102vv(vo.w.

llIcriE3)77,fou,

565 (358).
Sec. XVII. Hârtie ; 43 fol.; 18X14 cm. Cartonat. Din biblioteca Episcopului Ghenadie Endeeanu.

Contine psalmi i rugrtciuni.
1. Fol. 1. Inc.: Maxo'cpcoc ecvilp.Un psalm al lui David.

2. Fol. 3. '0 itoXuaeog.Polieleul. Inc.: ANErte -cb 'Imps.
3. Fol. 5. Tt xuptaxt .ct; &Tc6xpeun.. La Duminica Irtsatului de
sec. Inc.: 'Ercl taw 7coscogiiv.
4. Fol. 6. 'ExXoyil atdasTerca 7:ccpZ Ncxypcipou to IRepaou; (sic).

Adunarea frtcuta. de Nikephoros Blemmydes. Contine 15 poezii religioase.
Fol. 39 aib.
6. Fol. 40. E?; -c6v Eccov stal 0.eocp6pew 77.ca6pct 7,1.1.65v esocpcim -thv
viov.
La cuviosul si de Durnnezeu purtritorul prtrintele nostru
Teofan cel Nou. Inc.: Avft th 6v6pze.

566 t663).
See. XVII. Ilartie ; 127 fol.: 14X10 cm. Cartonat. Dela Muzeul de Antichitlti.

Pe fol. 1 se aflá urmrttoarea notita româneascrt: Aces(t) catavasier grecescit au fost al pilrintelui Ghenadie apoi pristilvindu-s(e)
sfintiia sa au rAmas la nepotu sAu GheorghiVI, apoi el avanda altrt
carte iar greceascrt am schimbat cu dumnelui prin dragoste cea
frritasc4 a nostra,, si am scris v dni Io Nicolae Voevod brat Joan
Voevodil pristrtvit(u) s'au M(a)r(tie) dni 12: 7227 cruldti am esit
innaint(ea) lui Nicolae Vod(rt) atunci am sos(it) intAi la Bucuresti
cu tat& mieu Parthenie erm(onah) eg(umen) ot Fedelesei innainte-i On la Comana i ciindti (am) scris aici (am) lost an(i) 16,
Ap(rilie) 23 dni 7227 si am scris eu Grigorie Cop(i1). Pe verso
cetim : Acestil catavasiar grecescil iaste al lui Grigorie arhidi-

www.dacoromanica.ro

247

aconul ot Ritmnic snä parintelui Parthenie nästavnicului sf(i)ntei
mAn(a,)stirei Fed(ele)soiului, iar cin(e) ar indräzni i ar cuteza sit
Rule) del(a) dansul sit fie blagoslovit (sic!) de Dumnezeu i de
.cel(e) 7 sobor(e).
1. Fol. 2. Tponcipca avocaticyclicc.

Cantilri de inviere.

Inc.:

Ttv 7cayx6quov agav.
2. Fol. 7". 'Do Ow/ ca. flaw Moto; to5 aocp(orcciccou paac)sio.);.

Cantitri de utrenie 11, opera lui Leon prea inteleptul impitirat.
Inc.: EE; rb iipog tot p.CCOnSCCt;.
3. Fol. 15'. IIcepix)alac; Eg ttv intepaytav OEOTOY.O. Rugaciune

ettre prea sfitnta nascatoare de Dumnezeu.Inc.: IIoXXorg cove-x6p.evo;.

4. Fol. 27. Kav cri rcapaxXlrax6;. Canon de rugAciune.
"My XurviDv inaroycd.

Inc.:

Pe fol. 41' cetim : Ghenadie ierodiacon 1(eat) 7203 (=1695).
5. Fol. 42. Psaltichie. Este slujba sfautului Vasilie.
6. Fol. 55. Mtv on5youcto; c

ciyfa [LETapApcptoctg. Luna August

sfanta schimbare la att. Este slujba bisericeasca. Urmeaza
apoi fragmente din slujbele dela 29 August, ttierea capului sf.
46,

loan, 1 Septemvrie, Nasterea fecioarei Maria, 9 Septemvrie, boa.chim si Ana, 14 Septemvrie, ziva Crucii ; apoi la Conceptia lui
loan Botezittorul, la Evanghelistul Luca, la sf. Dimitrie, la sf.
Cosrna si Damian, Mihail si Gavril, la Intrarea in biserica, la sf.
Ecaterina, la sf. Andreiu, la sf. Varvara, la sf. Sava, la sf. Nicolae,
la sf. Spiridon, la Crtciun, la sf. Vasilie, la Boboteaza, la sf. AposoI Petru, la Intrarea in biserict, si la Dumineca Mare.
567 (105).
Sec. XVII/XVIII. HArtie; 208 fol.; 15X10 cm. Cartonat. Daruit de Ministerul Cultelor.

1. lIcycepcxáv. Inc. (fol. 1): '0 c7ro.; cro5c-ig 'Av.ctinto;

xocOet;c5p.eyn

pfav cpopciv.

2. Fol. 192. llepi Tirig Espag x

prcpbg -caw eipszeov TY); itcotapicq
vorycl; xal cida137M; napczonicew; 67-coG s5ptcr-

Icpocreum %al rcepi r
-xeTat. e?.; meaty zip vpocreurtiv.Inc.: 'II npoceoxt, Saw EE; Tip 7COC45TVCOL T71;.Despre sffinta i cinstita rugaciune, mama virtutilor

despre reprezentarea gandita i simtitil, care se aflit in aceast5.
rugaciune. Necomplet.

3. Fol. 208. Dout texte mici, in neogreaca, flirt legtturt cu
restul, scrise de mânit tarzie.
www.dacoromanica.ro

248

568 (253).
Sec. XVIII (1712). Hârtie ; 472 fol., plus 6 albe la inceput ; 22X16 cm_
Cartonat. Dela Seminarul Central.

1. Fol. 1. ToO Ev ciyiocc iscapbc 7,p.tin rpnyoptou cipxterctathrcou KowtoO eeo),6yoo, X6Toc ç tb ycoy Hiola xod eig Tip

avvouit6)w

ppaSuttircz. 'airplacc Ncxirca to0 EsOciiv toO cipoti.cou prcparcoAttou.

elIpcotXdcg. A sfântului nostru parinte Grigorie Teologul arhiepiscopul Constantinopolei, cuvantare la sf. Paste si Ia incetineala.
Traducere a lui Niketas episcopul din Serres i prea sfant mitropolit al Heracliei. Inc.: 'Axwy xecpoTovntkic 6 &roc rgyopcoc.
Este o traducere-comentar, (land intadu cate o portiune din text
apoi explicarile.
2. Fol. 10v. ToG iv eiyioK rccap6g 15p.6.)v rpuoptou &weacLax6not,
Kcovcrcavuvounascoc Top eeoA6you Xciyoc Sdnepoc s Ti) cirov Hciaxa

A sfAntului nostru pärinte Grigorie Teologul arhiepiscopul Constantinopolei cuvântarea a doua la sf. Paste.Inc.: ToOtov ,thy X6Yov liet-LEXETwiweg. Traducere si comentar in felul de mai sus.
3. Fol. 74. ToG v dylocg noapbg )1.1.(tho r Kroptou Cepxtentaxciltot)
A sfânvim) Kupcootilv.
Kwvcrcarccvounastog ToO OsoX6you sk
tului nostru parinte Grigorie Teologul arhiepiscopul Constantinopolei, cuvantare Ia Ddmineca nouä. Inc.: 'EyxceNcoc ttl-taaOs.
Traducere cu comentar.
4. Fol. 91. Too v cfcriocg rcatc* )116.)v rpyropfou ToO OcoA6you
etc Tip 7C ennxoanjv.
A sfamtului nostru pärinte Grigorie Teologul cuvântare la Rusalii.
Inc.: llepl 'r'; goptIc PpaxLcc.
Traducere i comentar.
5. Fol. 120. To0 akoO X6yoc dc Tok Maxxcx6odoug. A aceluias.
cuvantare la Macabei. Inc.: 'Ev 'sec [Locxxcc6cibtarc p(6),occ. Traducere cu comentar.
6. Fol. 137". Too cdrcoO sE; -thy Op-cupot Kurcpcavciv.
A aceluia
la mucenicul Ciprian. Inc.: Mtxpoo KuTcpLovik Stipuyev. Traducere cu comentar.
7. Fol. 155v. Too aircoO Xóyo; eç cbv gcccottip 'IouXcccv6v. A ace-

luias cuvântare la inspectorul exisot Iulian. Inc.: Tcatv [ay Ooze.
atxcevuthg stvat.Traducere cu cornentar.
8. Fol. 173. ToG iv iyEocc mrcpb; tiEw rgyoptou cipxcemaxd7cou.
Kona.cconcyou7caccoc

Gamy.

TOO

esoAdyou .dyog ilccuicpco; ds. T6y [tiyo:v Bcc

A sfantului nostru prtrinte Grigorie Teologul arhiepis-.

www.dacoromanica.ro

249

copul Constantinopolei cuvAnt funebru la Vasilie cel Mare. Inc.:
'0 Tcpoxefp,evog oikog A6yog.
Traducere cu comentar.
9. Fol. 249. ToG akop X6yog icparrog et; th eiyta (Diincc.
A aceluias cuvantarea inthia la sf. Boboteaza.
Inc. : Hanyuptx6g xat
oryzog 6 Xciyog. Traducere si comentar.
10. Fol. 276. ToG C413"COO X6yog etg th aycov pc'antop.,a. A aceluia§

cuvântare la sf. Botez. Inc.: 0 Tcap6v A6yog clywvccruxiiig. Traclucere si comentar.
11. Fol. 330. Too aircoG X6yog cp' d; rp7iy6pcov Tbv clae?,cpbv BceGado° p.eth Tip xecpotovtav gma-colvta.
A aceluias, cuvântarea a

12-ea; Ia Grigorie fratele lui Vasilie, care a stat la indoealtt dup6.
hirotonisire.Inc.: (I)Rou racto5 &ix gOSCV. Traducere si comentar.
12. Fol. 338. ToO aircoO X6yog etg .s6v táyv 'Mavciacov, cy'.

A

Inc.: CO 7CMaceluia§ cuvântare la Atanasie cel Mare, a 13-ea.
pWv X6yog xaeapbv icy-ay iymbp.cov.
Traducere i comentar.
13. Fol. 370. ToO a5-coO Adyog eig Tip/ Xptato0 yivvlacv.
A ace-

luias cuvAntare la nasterea lui Hristos. Inc.: Thy 1-Cap6v.ta Xciyov
Ey licovathvtcyoundXst. Traducere si comentar.

Pe fol. 393 gAsim notita : M4.,mak o &vyvxovta toO ypo4av-cog NcxoAciou loc'cvvou gy.7c6Xewg 'hoavvtvcov captp Noegpfou

Adica:

cititorilor de cel care a scris Nicolae Joan din
orasul Ianina, 1712, Noemvrie 16.
Fol. 394-395 albe.
14. Fol. 396. Too akoO X6yog et; Tip TiEw pv' iracrx6ruov 7capou-

cEav. A aceluias cuvAntare la prezenta celor 150 de episcopi.
Inc.: OE Exatbv rcevtlixowra in:axonot.
Traducere si comentar.
Fol. 429 alb.
15. Fol. 430. TO at7)-coO A6yog 7:spl cpcXontarztag A aceluias cu.
vântare despre dragostea de sArilcie. Inc.: Iugou2setrurAg [Lb a
Traducere i cumentar.
Fol. 466 o tab1i necompletä de materii.
Restul phnä la fine alb.

Itapcbv A6yog.

569 (254).
Sec. XVIII (1752). Hartie; 144 fol. +2 la inceput albe; 22X16 cm. Cartonat. Din biblioteca Mitropolitului Iosif Naniescu.
1. Fol. 1. 'Eyxecpiacov 7cepZ cdpicrecov

;tat& ava.6arcztatthv, TromOiv.

nape( Hayxpatiou Eepo&ax6vou Ariiicipou (sic) 'COO g IWOMMOv.

Manual despre erezii sau contra anabaptistilor, compus de Panwww.dacoromanica.ro

250

.

.cratios Demaros ierodiacon din Ianina.Inc.: Haat); .th piya aoLa Sathas, nos?, cpaoX., p. 611, numele autorului este HaTxpi.sco; Awipoo. Opera de fatg, e necunoscuta lui
Sathas.
Pe fol. 70 glisim notita: Ma6s th nap6v Tipp.cc 'tat& th xacoo/Etc,' ToG rcvet5p.caog.

-thy intaxoatoatbv nercrixoa-z6v Sekepov, iv mvi Zersegp(cp nip.nvg,

Cartea de fatti a luat slArsit
in anul 1752, luna Septemvrie in 5, indiction 1 in capitalrt.
Fol. 70-71 albe.
2. Fol. 73. Scrisoarea lui Pancratie ieromonahul prin care-si
recomandri scrierea urmrttoare dare patriarhul ecumenic i catre
sinodul arhiereilor.
Inc.: Tqi 7cavanruncittp xat ObtollliEVEXci -got.Ivatxttoivo; izpth-nN iv pocac),suoUccv.

-cpcc'cpx-0 xxl TT) Tan, 17.0nnEpOndatOv %al cgccop.torccivov 6cykov apxtEp6cov

:EEO ouv6Stp

v [is's& nia% oclaoG; iSoccpcodav Bou)axtv npocx5vnacv

Inc.: V. xc:cci T6v 0socp6pov lyvcracov.

Fol. 79-80 albe.
3. Fol. 81. 'Aventypcap6; tç (deasupra HoqxoccT(ou) etno).oyfcc np6;
-cez ixao0iv-coc Xptatocp6pou "Mk xacpcacctoz, tij xoczez 'caw CdrC00 f3Xocasor)-

Nesemnatrt (a lui Pancratie) aprtrare contra eapitolelor unui Hristofor oarecare, sau raspuns la blasfemele lui.

3J.ciiiv &v.clpplo-cc.

Inc. : E 6 -ctv ckpeTtv incavibv.

Textul prozaic se terming, fol. 120, cu o poezie de 26 versuri
trimetre privitoare la botez. Inc.: 11p6; ,aerov oil Ser arvov psacTionIttav.

4. Fol. 121. itgEv-cvitavb; int6 6p0o36'ou accox6p.evoç.

Un auxentinian cornbiltut de un ortodox.Inc.: 'Errec,fit xcc: 6[1.0,oyeig.
Fol. 144 alb.
570 (192).
Sec. XVIII (1772). flartio; 62 fol; 24X17 eartonat. Dela Seminarul Central.

1. Fol. 1. Frtrg. titlu. Inc.: 312.pty.ol. cinb 'sob; xocluxok Esperç.

0 polemicrt in contra celor cari sustin crt numai preotii au voie
srt slujeascrt in orase, nu si crtlugrtrii.
Fol. 18 alb.
2. Fol. 19-20 prefata scrierii care incepe la fol. 21: Rept TO
data ouvexCo; xomovEr.v TCov 0thov p.uatriphov.
Ca trebue srt ne Irnpartäim des cu tainele divine. Inc.: "Otc ply o5v 000, ixicanv,
.o5 ),iyto Tiw; fjp.ipav.
Pe lol. 60 cetim notita: caPop yo:p.71Xtetivo; Tpt.T17 p.efloGvto;, v Ko-

www.dacoromanica.ro

251
/p6vii tfjg Tpocvat),Eccytag, Ns 6cpu-co; EepcOt&zovw 7:EXonovvirjatoc

&

e'Z

`E6pathov, adicrt: 1772 Ianuarie 13, in Bravvul Transilvaniei, Neofit ierodiaconul peloponesian, cel din Evrei.

Fol. 61-62 albe.
571 (148).
Sec. XVIII (1776). Hartie; 222 fol.; 22X16 cm. Cartonat. Din biblioteca
Episcopului Dionisie dela Buzau.

1. Fol. 1. recupyfou tcti Kopectou ccci Xiou nepl. skyyEXcx(by gri-

ty MatOctrov Inc.: Hepl gririlcaug A lui Gheorghe
Coresi din Hios despre frdmacirile evanghelice. La Mateiu.
yijerenen Big

2. Fol. 187. Mcrthoico Too Kavroocouriyo0 ebae6Eatectou pacfc),icog,
elg .th 6%,:cita Tan/ c'ica[tcivoy
Inc.: 06 7CCM [tot aoxer.
A

iVinct;

lui Matciu Cantacuzin prea evlaviosului rege, traducere la cAntaTea cantrtrilor.
572 (43).
Sec. XVIII (1781). Hartie; 90 pag.; 24X16 cm. Cartonat. Da'ruit de Ministerul Cultelor.

Titlul general ficeregtzdv.

1. Fol. 4. 'Apxt aby 0.u4

Inc.: '0

ecyty ToO 7-Cateptxo0.

ic66ag 'Avtciwto; xoc0461tevog no-ci iv

ti,)

torul lui Durnnezeu, a Patericului.
2. Fol. 86". 0 rugriciune in versuri politice.
7.21.y7iv iyepOsk .r.pb Top V

eiyto.;

Inceputul, cu ajuInc.: 'Ara)

Ttiv

1.,/.1.EpWati.

Pe fol. 88' cetirn notita : reypap.p.iyoy xoci iyvaup.ivov (sic) iTsc
ovInca xxs.ec mvoc 'Iotivtov.

Scrisä §i cetitrt (?) in anul 1781 in luna

Tunic.

573 (26).
Sec. XVIII. Hartie ; 263 fol.; 23X17 cm. Cartonat. Däruit de Ministerul
Cultelor.

Pe scoarIa inthia o cruce cu inscriptia 'boon; Xptath; Ntxot,
apoi in romAnWe: Cazanie la seirbeitorile sfintilor.

Pe fol. 1-2 tabla de materii ; apoi 3 foi albe.
1. Fol. 6. 'Oltata friOdacc ,napez Eap.outX prponoXITou Ateigg EZ;
-thy rcaoculy, gv 'CZ ir.v.Anafic TOO psyc'aou NotcAciou xxl iv .1 jivip
akoo, agni Sestsp,6pfou

;'.Inc.: Hotplyw livilm.Cuvântare rostitO
www.dacoromanica.ro

252

de Samuel Mitropolitul Libiei, la Galata in biserica marelui Nicolae i intru pomenirea lui. 1708 Dechemvrie 6.
2. Fol. 15. Tt xupcoott 1Tpb tç XptaTO yevvecog.-Inc.: Diw.epov,

diXonp.ivot aeXcpor..-In Dumineca inainte de nastera lui Hristos.
Fol. 17 alb.
3. Fol. 18. Tog iv dcytocc Turcpbc tv 'liocivvou cipxcentax67cou KcovcrravTtvonciXecog (sic) TO XpucsoaT6p.ou X6yog ei.g tv xuptaxip Tijg Xap.npocp6pou c'evccuTdarecog, VET cappccaOsi; sE; xotvip ScOcAexTov 7ro:pa: ToG

accpcoTdcrou xbp Ma4o9.-Inc.: Er Tcg ervat nruk xi tiagilg xptaTccevcig.-A santului nostru parinte Ioan Hrisostomul, arhiepiscopul Constantinopolei, cuvântare la Dumineca strälucitei invieri,

tradus in limba moderna de prea inteleptul chir Maxim.
4. Fol. 20. Tfi xupzx r
vuxocrrilg. Inc.: Tt icxo'crg kt,ipqc.
La Dumineca Rusaliilor.
5. Fol. 26' e0v.ato: sk Tip xuptaxip ttird cliyfuiv =MM. - Inc.:
Ha; 5c-ccg ôtioXoripec. - Cuvântare la Dumineca tuturor sfintilor.
6. Fol. 36. A61o; ei.; Ttv xuptaztv ubv patcov-Inc.: Hpb gF, falepinv.
Cuvantare la Dunbineca Floriilor.
7. Fol. 44. Aóyog ek Tip TpcTrp zuptaxip Ttiiv vriaTecthv,
7cpooxonovi ToG uplou xaE

(.141-coco6 azaupor).

EEg

Inc. : "Ocrtc;

Tip/
MX

&c(ao) p.ou axoXoukEv.-Cuvantare la a treia Dumined, a postului,
la adoratiunea cinstitei i .de vieatA dätätoarei cruci.
8. Fol. 53. PO xuptcat 7cpb nig Xptcrco0 yevvilasco;.

Inc.: Him

8otoccoat5m siva% - La Dumineca inainte de nasterea lui I-Tristos.
9. Fol. 60v. Kuptax c&tt to tucpXo0, ?,6yog cO. - Inc.: Dine
05.co; fjp.aptev.-La a cincea Duminecri, a orbului, cuvântarea a 19-a.
10. Fol. 67". ToG [taxapcarci.cou xal cocpurcdccou 7sa-cp6; 71J.J.Tiv mina
xat -,TaTpccipxou 'A)avapetag zup(ci) repacatilou ),6yoc etg Tip xuptawip Taw [3xv.ocp6pcov. Hpoofp.cov. -rupist 1'1

)Xtaxii cip.42.- A prea

fericitului i inteleptului nostru parinte, patriarh al Alexandriei,
domnul Gherasim, cuvantare la Dumineca Floriilor. Introducere.
11. Fol. 73. Xptcs-c6g civicrci7 z vexpv.
Inc.: .64a iv C4Catotg
&q.).

-

Hristos a inviat din morti.

12. Fol. 77v. Ec .cip p.eTattOpcpayucv

co

arajpog.-Inc.: 'Av Tcvac

'nazi. -La schimbarea la fatrt a MAntuitorului.
13. Fol. 83. TO repaatpu 7,:plrfp Koco-Topfag X6yo; ;cep? feptoci,viic.- Inc.: 'OXo
pte xa,?,3c.- A lui Gherasim mai inainte al

Castoriei cuvAntare despre preotie.
14. Fol. 92. To0 ccUTo0 fepczattiou licco-Top( x; ),6yo; e:g th

71T6u

4o1Y6Eig 66vauct auci, xupiocg aoui,e6v.v». Hpoofp.cov.--Inc.: cf.2g qc Ecfl

www.dacoromanica.ro

253

A aceluias Gherasim al
Castoriei cuvantare asupra maximei «nirneni nu poate sluji la
cocpfac zocZ v11; lato ttiyac aciic'caxoao;.

doi stitipani». Introducere.
15. Fol. 100. TO a:5TO Fspcco(p.ou 'A),s'avaps(ccc ).6yog a xuptoott
ô Vocvo; ToG acktato; &Tall 6 6cpOcap.6.;».

tptrii MoaOccfou, stg th

Inc.: 'Ev
twp orcoG ougou),e6ec. A aceluias Gherasim al Alexandriei cuv&ntare la Dumineca a treia a lui Mateiu,
la vorba «lampa trupului este ochiul». Introducere.
16. Fol. 102g. TO ceko6 repceo*ou 7cc'crca xocE 7,:ccepccipxou 'AXEflpoo(p.cov.

ccvSpe(tec )06yo; el; tfiv asutipav tao xupfou napoucriav. Hpoofp.tov.Inc.:
HpoW,inouat o Eilizscpot vcarac tbv xcap6v.
A aceluias Gherasim

patriarh al Alexandriei cuvantare la a doua venire a Domnului.
Intro ducere.
17. Fol. 106. TO c&ot5 repacEtt,ou 1-mtptcipxou 'AXgavSpetct; XóToc icepi 19.cxvo'ccou.Inc.: "Onoco; aveponcoc flOeXev
aceluia§

an.A

Oherasim patriarh al Alexandriei cuvântare despre moarte.
18. Fol. 108v. To0 ocincG repaciliou

pcog ixervog '166. A aceluias Gherasim
poate ceti).

Inc.: 'E7cep66137) 6 ilcocci-

(restul titlului nu se

19. Fol. 112. TO airco0 rapaatilou 77p6v Kocc-rop( cq X6yog tij xuptoosil TAv `66o) Sactiov*pivtov. Inc.: Ko:03); ixervot oE xcaciabtoc.

A aceluias Gherasim mai inainte al Castoriei cuvantare la Dumineca celor doi chinuiti de diavol.
20. Fol. 114'. TuG ocirco0 repacr(p.ou sA)4avapeta; X6yog
tptrr,
xupccext Taw notetthv.
Inc.: Occup.goilat 'Sty lie yciX7 7cp6vocav.

A aceluias Gherasim al Alexandriei cuvântare la a 3-a Dumineca
a postului.
21. Fol. 118". EC; -th a6n4cov itoi014 to6 xupfou )p,(7)v 17)cror, XpcoHpootpaov.Inc.: Eeg xacpbv T.6a71; 19,XLPetog. La patima man-

-co0.

-tuitoare a domnului nostru Isus Hristos. Introducere.
22. Fol. 125v. 1-51 yevei 3E7CM-tog, ECOg '7,6TE 7Cpbc GO; ffao[toct 6 .0e24,

6yo; xce-c&. Mipxov. Hpoottuov.

Inc.: Accal Xoc7thv vac iiltiv dam. Salo

0! neam nelegiuit 'Ana când voiu fi &are voi Dumnezeul, cuvantare dupti Marcu. Introducere.
spov.

23. Fol. 132. repczaktou irp(iniv Kocctoptcq A61og t xuptocn 'caw
aixoc Xenpetiv.

Inc.: HoXbv 7c6Oov erxceat ncacccat oE CE6pccroc.A lui

Gherasim, mai inainte al Alexandriei, cuvantare la Dumineca celur zece lepro§i.
24. Fol. 140. Kupcomt apfro ToG Aouxi. Inc.: Opilvou; vsydaouc
xcd. 6XoXuyp.oi4 Eappoiy; c'exoUto.La a treia Dumineca, a lui Luca.

www.dacoromanica.ro

254

Inc.: Bc25. Fol. 152. Tt xuptax9,) Tcpb Tfj; XptcnoG yevv4.
6Xfov 1329kx.rov xcd ttuatcx&catov evac.- La Dumineca inainte de

nasterea liii Hristos.

26. Fol. 159v. n; tv 6.yiav x

Xccpcpocp6pov tivcicrraacv TOG xu-

6v 'Incop Xpcatoo X6yo; 6)paro; natpcdpxou eIspocroX6p.m 7cup/co Nextapfou.-Inc.: 'Apturq act/ crovinci-cn EtaacmaXia cpCdystCa veC
gym. - La sfanta i striilucita inviere a Domnului nostru Isus
pfou

Hristos, cuvantare foarte frumoasrt a patriarhului Ierusalimului
domnul Nectarie.
Tfc &bast c xecpcat,
27. Fol. 163". e0p.afa ç Tbv
[Lou 6Suip.-Cuvantare la secetrt.
28. Fol. 166v. Ei'; tv d;ro-co[ttv Too' -ctplou IfpoSpOttou.-Inc.: KaXth; icpilpp.cocev r -ccgcs.

La trtierea capului cinstitului Prodrom..

29. Fol. 171v. Rept Tij; int-cp.-11=4 Tthy OUTC011 D.22011 Tri,) iop-ct
TOO p.sycaoptupo; IratycpEou.- Inc.: AcT-c4; rpoyciam; afittepov covaeuccv ciyop.ev.- Despre dojenirea apelor; s'a rostit in srtrbAtoa-

rea sfantului mare mucenic Dirnitrie.
30. Fol. 174. Et; 'St* liaxapcapdoc iXi(071 iv v0 /tvir.-0 zoo' octotr
t.thv NcxoXciou. Inc.: "Ots npb; rip &auto 19stav atiXtv 6
7tcccp
Beanc5T)N.-La «fericiri». S'a rostit in amintirea cuviosului nostru
prtrinte Nicolae.
31. Fol. 179. `01.tcX/a 1T.Sel TO5 llEOG T.0 )(ileac.

Inc.: "AXX7 07th-

Cuvantare despre fiul vkluvei.
32. Fol. 184. V; v Xptacop yivnacv. - 13)17rowca; 6 19sóaopo;.
La nasterea lui Hristos. - Pe fol. 191" cetim notita: 1735 AeOscrcv 6pi_trittivo;.

xegpEou 25 i's...partii9n nap' il_to5 Acovuoiou ispop.ovcixou l'OXativdotou
TOG g 'Aypdtsocov EE; 1-ccva (?) adicA : 1735 Dechemvrie 25 a fost

rostit de mine Dionisie ieromonabul Slatineanul din Agraf la
Itina (?).
33. Fol. 192. Eucteup.6pfou (sic) 71' ei.; th yevvictov Tfj;
ozóxou.
Inc.: 'Exefn; Tfi; 7Cayx0OtitOU iop-c1;.
Septernvrie 8 la nasterea

Maicei Domnului.

34. Fol. 196. Ka/ tkps;

cv Tec 4ecAata ./J.G.iv, (1.); xal fip.e?:;
Inc.: E?; C 1.1,EyOsoc xod ktitpritx
7p16.
Si lasii-ne nourt gresealele noastre, precum i noi 15.siirn
gresitilor nostri.
ric,oEep.v.,

'sag bcost)i-ccag iuiv.

35. fol. 206. TI,) iy( ct xupcan -cCov poftwv, ),Oyog uovrotto;.
Inc.:
AvEgaig xcd 7coXXi evocc Tat: xpECCV;011ENCG. - La sfanta Duminecrt a_

Floriilor, cuvantare scurtrt.

www.dacoromanica.ro

255

-

36. Fol. 210. Tt xuptctxt cti; 6p9oSoUcq.
Inc.: Karieog 6 piyag
dxoup.ing pwarilp. -La Dumineca dreptei credinte.
37. Fol. 222. Ek tbv daryeAtagv.
La Buna Vestire.
Inc.:

-

'Apc02c xod 64)nkijg xod. pocOutchu OstopEcq 67C6OSOLg vac that.

38. Fol. 230. Eg Tip MEI-07CM T; 15aoróxou.-Inc.: Minovreg att;[tepov oE Mot. - La adormirea Maicei Domnului.
39. Fol. 240. Ek Tip xotnacv Trigl5ear6xou.-Inc.: Th iTC0xCiabig
X0C7thli, iTi siXte.-La adormirea Maicei Domnului.
40. Fol. 248. .A.6yo; 7cavyrupotk ei.g Tip xofmccv -crix ilSOT67.01).Inc.: 'OXEyov TWpot Xoycgoucicv ot bOpconot. - Cuva.ntare de laudtt.

-

la adormirea Maicei Domnului.
41. Fol. 262. Tt zuptaxt tp(.c1). Inc.: Oczu[Lgetat 6 cocp6rscrco'Aptatot.Dalg.
La a treia Durnineca.

-

574 (96).
Sec. XVIII. Hartle; 44 fol.; 15X10 cm. Legat cu piele.

Miscelaneu; contine o serie de rugaciuni i poezii bisericesti1. Fol. 1. 'Apxt TOO [Lecovuxtotop.- Inc.: Boccasti oUpc'ate.-Ince-

putul slujbei de miezul noptii.
2. Fol. 12. EUA To0 p.ecrovoxtmo0 TOO ZO:PP:CGU. -Inc.: MeT,:x -c6
sUontbv, pccacX0 o6pcivte. Inceputul slujbei do miezul noptii de
SAmbata.
3. Fol. 21. 'Axo),ouOta sk T6v cixacctov 6p.vov ç 61-cepen-Aoy7Lin1g
Inc.:
asarcolmg vp.,Cov OegrOxou v.zl clecicapObou Mocp(ag. fixog

_

Slujba la imnul acatist al prea slavitei noastre stapane, nascätoarei de Durnnezeu i pururea fecioarei Maria. Glasul al 2-lea.
"OX7p arCONIVOC.

4. Fol. 32. 'ApA abv &CO Tijg xov4g naparaliceo4.

Inceputul

cu Dumnezeu, a rugaciunii obisnuite. -Urmeaza indicarea unor
Inc.: crypckv Sto'66ucccrugaciuni i apoi un canon cu 9 ode.
(.;y1e1

sperto.

5. Fol. 37. 'Axo)souOloc TG0 pAxpoG cecycacp,o0.-S1ujba rnicei sfin-

tiri.-Urmeaza indicarea unor rugaciuni, apoi o poezie alfabetica.
Inc.: `II T6 xarpe Ceciyyaou 84ccuivn.

pc izefvca; civacrciaz
Mccpc4t.- In zilele acelea sculitndu-se Maria.

6. Fol. 44. Fret titlu. - Inc.: 'Ev Tar;

www.dacoromanica.ro

256

575 (103).
Sec. XVIII. 1.1b.rtie; 261 fol.; 15X10 cm. Cartonat.

1. Fol. 1. `Ay(cov iscaipcov yvalicet e.?; 76 iv cipn ixoblasv 6 ,frab;
7bv oöpav6v vat Tip yv 7tal SCk ECp4g. 'AO p.sycaou Bacrasiou.Pil-

reri de ale sfintilor pArinti relative la «La inceput a facut Dumnezeu cerul i piimântul» i celelalte. Ale lui Vasile cel Mare.
Inc.: 'Ev apy.t iltobpS, touticacv.

2. Fol. 212. Ms; oF

cf

77.61PrateUX011 UTCOVAVOCTLGTOGECine sunt

cornentatorii Pentateuhului. Inc.: 'Aeczvdmco; 6 no2,157),a;, 8; noc7p(So: ply Eaxe 7tv 'AXeVcvapemcv.

Necomplet. Ultimul de care se vorbeste este Origine.
576 (166).
Sec. XVIII. lErtie; 95 fol.; 21X17 em. Cartonat. Dela Serninarul Central.

Fol. 1-2. Tabla de materii.
Fol. 3-4 albe.
1. Fol. 5. ToP p.ocxczpiou Atiyouc-avou nc:cpX7P,o; Tan, aixa vop.cxeov
7C2pacreX1cov %al 76v Sixce cdr.nrmxxiiiv 7cAryrolv. vi'lL 172,-Trt 7cX-Fiacre7ca 6 'siva ivzoXtv napce6k. Meter?sarrdan Si ix 7-71; Acc-avtov cptovix e?; tv CEXAriviacc ScoiXemov nom& To9 aocptotitou xxl AoyttoTchou
iv Eepop.ovcixotg xupoP IIpox6pou 7o0 KuSthvn.
Ale fercitului Au-

gustin paralele intre cele zece porunci i cele zece rani egiptene;

cu ce ranä e lovit cel care a calcat o anume poruncâ. S'a tradus din limba latinil n limba greacit de atre prea inteleptul si
invatatul intru ieromonahi domnul Prohoros Kydones. Inc.: OUx
dxfi, air Co; ituxev, diyc277177ol ciaeXcpol, 6 tli)v
Inedit.

106[1.6.W TOO 19600 Cipt0-

Fol. 12 alb.
2. Fol. 13. Tor) ecytoyaccou 7ccaptdcpxou x5p revvaaEou TO!) Exo?,aptou.

A prea sfamtului patriarh domnul Ghenadie Sholarios.

Inc.:

ToP7ov 7bv cf&I-cov At'rrouctivov.

3. Fol. 13v. Tati7a; -cez; eUxet; eSpiov iv '1704 6 'Ecpicou xt5p
Mcipxoc 6 Eirrevcx6;, 'set; p.e7e-rX6777pev fia7spov xi5p A-v.177pco; 6 KuStbv7};.--Aceste rugilciuni gAsindu-le in Italia domnul Marcu Eu-

genikos mitropolit al Efesului, pe urrra le-a tradus domnul Dirnitrie Kydones.

Inc.: 'Ercc-rvoi7 o xt5pcs, 76v incycw'oaxov7c't

Sunt 38 de rugilciuni ale sfiintului Augustin, traduse in greceste
de Kydones.
www.dacoromanica.ro

'257
4. Fol. 61. l'-axoc. KpL-corcoUou Mcxoci-d,

TOO

'1[1.6plou.Versuri Sale

lui Mihail Kritopulos din imbros.Inc.: "-Occt; i'porcx Oso0 loxev
e5ypOvco;.Sunt 17 versuri, in lauda sfantului Augustin.
5. Fol. 61v. EUxt Kpnonoid,ou
'Ip,6plou.
RugAciune a lui
Kritopulos din Imhros.
Inc.: Mcs7COT2 xlipte 'Liana Xpctr ô 15e6;
1,[1.6iv, 6 ROvo; cruptct0i1;.

Despre acest Kritopulos, v. Krumbacher, Geschichte, p. 311.

Fol. 65-68 albe.
6. Fol. 69. ToG pay.aptou Aöyoucnivou =pi ct.in) 666exx pxOp.thv t;
mxpccxp-Ipecoc. METETXCOTtfae)7 Si. ix ''CU TEPI Aa-clvon StaXiXTOU E?;

WalviSCZ 7Capa Too acyarcdt-cou v p.cavocxa; xupop MccElp,ou toO 11Xoc-

vo6671. A fericitului Augustin despre cele 12 .trepte ale abuzu,

lui. S'a tradus din limba latinil in cea greact de dire prea inteleptul intre dlugäri Maxirnos Planudes.
7cccpaxplicrew; &tiV Z TC; iv :yaay

picp

Inc. IIpOto; pc40116;
cocp6; xcd Ocactaxoacxb; errf.

7. Fol. 85. Rep/ TO p.vw.ovetkcv toO rca-cptccpxmor, 6v6pmcc; gy Tod;
ixx;vriacotcrctxce; eiocar;. Despre pornenirea numelui patriarhal in

rugáciunile biserice§ti. Inc.: 'Avciiso

c tteposobg giro plct auvo-

p.cVcc.

Fol. 94 ptinii, la fine alb.
577 (190).
Sec. XVIII. Hârtie; 236 fol. scrise; 17XI1 cm. Cartonat. Dela Seminarul
Cen.tral.

1. Fol. 1. ToO 6cycorcdccou mtporcoM'cou 'Ecpicrou ythp Mcipxou toO
Ebyevtxoo, Tc5 nosocotarou xcei i'Uoycitarccitou xecpiXcacc 7cp2); Acccivou;

aundiv-ccc. A prea sfantului mitropolit din Efes domnul Marcu
Eugenikos, prea inteleptul §i invAtatul, capitole compuse dtre
Latini. Inc.: n TcveGp.o: 'th ci.'r.ov c 77.cap6; xo uoO ixrcopeu6psvov.
2. Fol. 28. M4xon Eir1evtxo0 7cpC; Aocsfvou; cht6xptcn; Tcept xceOczp-

Triptou 7c6p6;. A lui Marcu Eugenikos rtispuns dtre Latini despre focul purgator. Inc.: 'EiteCat llEt& clycini7; chroxpivaGOat Tcp6;
Tat 7E CV URN ei'inp.gyse Zysaop.sv.
3. Fol. 39. TO cckci.) TCpbg -cob.; Acruivon; 7rept .c-c-ck.rcoXen5avog'Tfov

ecy(wv. A aceluia§ dare Latini despre desfatarea sfintilor.Inc.:
IloXVisp.iv 4); fiX7106.); ipeUvrj; Bet Itcd. Cst4tyciicato;.
4. Fol. 64. ToO °extol). Tcpbc akok, 7cept...c7x Toy aylcov p.cosocpc6t1A 'aceluia.§ dire aceia§i, devre fericirea sfintilor. Inc.:
tog.

'Eit

acepicrcepov

tia;

inca-catat.

Fdl: 73-74 albe.
B. A. R. Manuscripte grecesti.

www.dacoromanica.ro

17

258
5. Fol. 75. To% CiTCCV/Tax00 VI; ifj; XM! vivo VROV bpOoagocg xptcr-m00% Mdcpxo; intaxOTCOg Srl; 'Ecpsa/cov nyorcCXecog gv xuptcp xdpicv.

Marcu, episcopul mitropoliei din Efes, salutare intru Domnul catre-

crestinii ortodocsi din orice parte a parnantului si a insulelor.
Inc.: OE Ti]v xxxtv )1_1.6% alxrawatocv ccExpacoTEI5cravTi;.
6. Fol. 81. TO cet3Tog &noXoyto: kOslacz in/ ep TaXeuTt aToG.

A aceluias aparare rostita la moarte. Inc.: Boaoltat raoccircepov.

rip into yvkviv e/Tretv.
Fol. 82-8i albe.
7. Fol. 85. BccpXcalt p.ovaxot, irpb; Accv:vou;.
Ale monahului
Inc.: El [tiv xptTilv TEVC4 altcpciTepot gxorivVarlaam catro Latini.
ix OsoG cispcntivov. Sunt 6 discursuri polemice.

Fol. 138-140 albe.
8. Fol. 141. NexTapfou IspocoXiquov 7co:Tpccipxou ivoxXoulthvou 7cocpck
TCov gY eIspocroMp.oc; cDpatOpuw, 7cpbg &snap TcpoTervotrst ScaciascovTeg
Ale lui Nectarie patriarhul Ierusalimului
xxviez; ataccaxaXEccç.

care era suparat de Fratii din Ierusalim, in contra invrtcaturilor
noua pe cari le propuneau. Inc.: Tecc tv teyEaTwv 7coXg/ttov &cpop-

-

Sunt in tot 3 scrieri polemice.
Fol. 206-212 albe.

[wig.

9. Fol. 213. ToG vcotapcuriTou xce. gv aX719e(c CoponiTou zupColr
xuptou NmoXdou ToO Kcc66cmacc nept T1; gv XptaTtp
A prea

51p.

fericitului 1 cu adevarat prea inteleptului domn Nicolae Cava-

sila, despre vieata intru Hristos. Inc.: cii
ply gv TrOs t4

v XpcaTip

cot cp5SUCC-

(p.

578 (213).
Sec. XVIII. Hartie; 372 fol.; 30X21 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

Fol. 1 alb.
1. Fol. 2. Iimccylia xca& aTocxeiov TGiv ircepciargivivew cinacibvincoOicrecov To% EpoI xxl &tot; zavOst 7COnOb Ts apl ICM1 auvTieiv
Compendiu
Tip iv Eipop.ovoixoc; iXxxtaTtp MwtOccilp 'CC? BXcco-coin.

pe alfabet a tuturor chestiunilor cuprinse in sfintele i dumnezeestile canoane, lucrare muncitit i compusa de foarte smeritul
intre ieromonahi Mateiu Blastaris.Inc.: HpoOstopEct. Tb Taw lipCtiv
xal 15etcoy xplp.cc mcvc;w1w.

2. Fol. 222v. Tec q; viy4kg gxxX-tlatx; Opcptxca.Slujbele marei
piyac ollcovcittoc.
a. Fol. 223. Rep/ Tar) c2p7c46vuov ini ri[up Tuvatzag.
Despre-

biserici. Inc.: `0

www.dacoromanica.ro

259

cei ce rApesc femei pentru disAtorie.
Sunt niste explicAri ale
lui Balsarnon.
4. Fol. 224. 'Arcocny.stcbcracq gz tç scpeig Taw TC(7.T4cov, ei; T6
cpce),T4cov.
Insemnäri din catena pârintilor, la psaltirie. Inc.:
Yowstaxrca. ag 5-cc Tcpco-co; 8063.

Fol. 227-367 albe.
5. Fol. 368. 0 rugaciune a patriarhului din Constantinopol Neofit pentru iertarea pacatelor unui oarecare Mihaiu; rugiiciunea e
datatA 1739 (o4)f.) j iscAlitA de Partenie al Ierusalimului, Meletie

fost al Ierusalimului, Partenie al Cesareei, Gherasim al Cretei,
Teoclet al Nicornediei, Neofit al Ungrovlahiei, Calinic al Chalcedonului i Bartolomeiu al Silistrei.
Fol. 370 372 albe.
579 (241).
Sec. XVIII. Ilftrtie; 166 fol.; 24X17 cm. Cartonat. Din biblioteca Mitropolitului Iosif Naniescu.

1. Fol. 1. My(); incTdcpco; to v yfoc; Tca-cpb; 113.6iv rgyopfou to
koAóyou iTccax6rcou N4tavvo0, sç Kcacc'epcov T6v iccutori ciSEXcp6v.

CuvAntare funebrA a sfantului nostru prtrinte Grigorie teologul,
episcopul din Nazianza, la fratele stin Chesarie. Inc.: Oreaeg tc
Cco4,
cp(Xo xzi ciasAcpor.
E parafrazat intre rAnduri in greaca
T

vulgara.
2. Fol. 29. To6 ttcompturcciTou xcx/ aocpcoTcitoo 0goacopirrou g7Cccrx6-

A prea fericitului i inteleptului Teodoret episcopul din Kyros, despre ProvidentA. Inc.: N61tog icat
TOE'Y civOptInTocc
Parafrazat intre randuri.
TCOU KUpou, nap/ itpovoicn.

3. Fol. 60. A61o; ToO OsocpcXecrudTou incathrcou iymou 'Apuipag xupion OeoUTou ç Ttv rivvnatv too cyton,pc4 XptazoO, avorrvcoaealq Ey
00 'Ecpgatp (sic) away, icl Tv) apxcentaxónou KupfUou.
Cuvan-

tarea prea iubitului de Dumnezeu i sfantului episcop din Ankyra domnul Theodotos la nasterea mantuitorului Hristos, cetit in
sinodul din Efes, find arhiepiscop Chiril. Inc.: Acep.np& TN 7:2poi5arx gopTN 1 inc6Ozacg.Parafrazat intre rAnduri.
4. Fol. 75. ToO gv ayfoc; noccpb; )11(1)v Bac:radon apxceittaxcircon
Kataccpatcq Kcacnceaoxiag, oöpavo.pcivTopoc Top p.syciAou, )óyo Eç ,T6
ne6crsxs crecrycq).
A sfantului nostru pArinte Vasilie cel mare

arhiep scopul Cesareei din Capadocia, oratorul ceresc, discurs la
www.dacoromanica.ro

260

vorba: 'fii atent la tine insuti. Inc.: To5 X6you
v.ev 4.tv.Parafrazat intre rânduri.

v xptatv agato-

5. Fol.-94. TOO ccoica p.syciAou Bacadou, 4.01cc Itati Taw c3py*-

Itgvcov. A aceluias mare Vasilie, cuvântare contra mâniosilor.
Parafrazat intre

Inc.: "9, anEp int -cCov Ecaptxtbv 7C2payysktc'ectov.
rimduri.

6. Fol. 111. ToG gv Ccitocg na-cpb; kiLv BaccXetou inccrthTCGO XeXeuxefag eip.cXEct eEg .thv 'A.561//.A sfitntului nostru parinte Vasille

episCopul Seleuciei, cuvantare la Adam.
gp.awc6v..Parafrazat intro rânduri.

Inc.: Otax xpeckm

7: Fol. 123. ToG ockoG aytou Bacrastou Y..6,euxE( :cg ),6yoc 6%. T6v

Ms. A aceluias sfAnt Vasilie al Seleuciei cuvântare la Noe.
Inc.: "Oco; Eve= ,a.scp Parafrazat intre rtinduri.
8. Fol. 131. A6yog E z6v nciyxcaov 'Icootcp 'cop ccircoG BczatXdot,
l'eXenxeicq. Cuvimtare la prea bunul losif, a aceIuias Vasilie al
Seleuciei.

Inc.: Tor; lay Tec ttomp3: neXcin atalzeptoacv.

frazat intre randuri.
9. Fol. 140w. ToG gv iyioc; nccrp6; 1,11cov
c?cpxtentax6nou Kataapsfug Karcrcocaorlog Xóyo;

BocacXiEou ToG
EE;

Para-

you

Toip.; Teccrapcixovtaz

ro'cp-cupc. A santului nostru parinte Vasilie cel Mare arhiepiscopul Cesareei did Capadocia cnvântare la cei 40 de mucenici.
Inc.: MccptOpcov p.vionc -of; eiv yivo:ro r..6po;.
Parafrazat intre
ritnduri.
10. Fol. 155. To5 Ev &yioc; 7:0:*; pv 'fivv01.) TO5 Xpusoc.r,6[Lou

apxcencax6nou Kcovatceravounaecoc A6yo; rce,sl 7cpoceuxijc.- A

santului nostru pgrinte Ioan Hrisostornul arhiepiscopul Constanfinopolei cuvântare despre rughciune: Inc.: 'Ap.epo*wv bestx
ispocriptet.

La urmg, fol. 166',- explicarea nurnelor lui Avraam.
580 (341).
See. XVIII. Hartle; lel fol.; 20XI4 cm. Cartonat. Debi Sthinarul Central.

La inceput 1 fol. alb, nenumerotat.
1. Fol. 1. Ac.cthipq to5 7rbrzptapxou lar.(1)6
tpccipxo4 tiobg cit'yccG y.s.cX ,thv ,O.d..voctov

naev,rc01.- Testmeiitill. patri71:pb; Tobg e6y8exci,

arhului -lacob dare cei .12 patriarbi, Iii std, duptt thoarte. Inc.:
"Otav 6.1; '44i.EXXev

'1=6)6%

2. FIX:7. ra6ptt),,E4oato:v.6v6o to5
tosv

Tcbig. gr.; -Totpnribir dotb- rzeicmtc) 11elson6-vrpahv- arz6.- fIaLriteeg Ircitpd,;`'ET.Sticic";tan? aux0v/.6)v

www.dacoromanica.ro

261
Taw ii(baexa uithv 'CO5 rcatpccipxou 'Ictxth6, p.staypacOstaa cbth Eou$caxtis
etcaixTou, ç Odalvtxt (sic), axx`a thp
66dc-co.). AE Sec Mxoa Tthy

nawcapxan, ukTo laxeo'6 TOO na-cpccipxou. A lui Gavriil ierodi-

aconul, fost din nearnul Iudeilor, din renumitul Pe!opones din
Vechea Patras, vestea testamentelor celor 12 fii ai patriarhului
Jacob, tradusrt din limba iudaidi in cea greaca, la 1624 ziva Sambath. Testamentele celor 12 patriarhi fiii lui Jacob patriarhul.
Inc.: 'Avaypcapov

ç ScaOfixu.

Ful. 121 alb.
581 (374).
Sec. XVIII. Maio; 205 fol.; 15X9 cm. Legat cu lemn. Dela Seminarul
Central.

Pe fol. 1-2 notite fara valoare.
Fol. 3-7 albe.
1. Fol. 8. OE x8' otxot ..cf6 onspcqtag ascncoing. 4.Cov Oeo-c6xou xcd
iscrcapOávou Mapiccc, veom/ reg t'fri TC011 c.130.1126V i7cv yViicso.av nbcpcappaccotEK p.s.cevexeivteg icapec MeXe-ciou Eepop.ovixou KaUovec eel
Kprc6c. Con licenza de superiori. 'Dist(nct. Hap& NcxoLip TCp nuxer -cc) è 'IwcovEvuw. axoy.
Cele 24 de stofe ale prea sfintei

noastre stapane nascatoare de Dumnezeu si pururea fecioare Maria traduse in limba simpl& greacä de dare ieromonahul Meletie Kallona din Creta. Con licenza de superiori, In Venetia. La
Legrand, Bibliogr. hell&
Nicolae Glykes din Ianina 1673.
XVIII siecle, vol. 3, p. 40, cunoaste numai editia din 1695 a acestei scrieri. Manuscriptul nostru, cum so vede, e copiat dupa una
mai veche.

Fol. 53-51 albe.
2. Fol. 55. 'Op068oEo; 6p.oXoy( a tç xa0oXo* x

Oacoato)axil; ix-

Marturisirea ortodox& a bisericii catolice si apostolice de Rtsärit. Textul incepe la fol. 61v: CO civ-

xX)Iolacc Tfx avatoXw.fic.
Opencoc 6 xptcyccavag.

3. Fol. 198v-201 cuprinde scurte extrase din diferiti parinti
ai bisericii.

Fol. 202-205 albe.
582 (382).
Sec. XVIII. HArtie; 719 pag, scrise, plus 4 fol. la inceput nenurnerotate;
31X21 cm. Brosat. Dela Muzeul de Antichitati; fost mai 1nainte al Colegiului Sf. Sava.

Pe fol. 3-4 nenumerotat se alit tabla do materii.
Textul incepe la pag. 1.
www.dacoromanica.ro

262

Pe pag. 1, sus, se afl
sop NEopOsou Rase Xcipou
xouWoor.).

noLia, scrisa, de dour' mMni: 'Ex sthy
v, yOv 66 Ex s6v TOG Ecoycsaysivou 1(c:once-

Din ale lui Neofitos Patelaros era, iar acum dintr'ale

lui Constantin Cantacuzino.
Manuscriptul cuprinde scrieri teologice si in cea mai mare pate
tAlmäciri i explictiri la diferite parti din vechiul i noul Tes-

tament, scrise de Gheorghe Coressi.
Wit tabla amanuntita, a materiilor:
lisp?. 6itococuri /ccr.pcxthy.
lIepl papsUptoy.
Ilep/ vo14ceo4 T.thv voynpthy ayyiXaw.
'EElinak sthy cpce),p.65y TOG Acce:a.

Ek soy Aczycip,.

Etc sbv Noó.
Ek sok 15plivou; IspElifou.
Ek -thy 'Ispep

El; sbv lecex(cey.
Ek 'thy 9.asci.
Ek TOY 'Aph;.
Ek sby 'Aecitoz5.

Ek 'thy 'hod.
Ek -thy Mcycday.
Ek TOY 'A66axotitE.
Vg s6y F..ocpoyEav.

Ek s6y 'Anccroy.
Ek -thy Zaxaptav.
E/c sby Mcacq(co.
llp Elipicou i'oitoXoy-sjaecog.
Ihp/ acw.popic p.vr46 to 'A&&Ll cpb tir6 rcapazoil; x21 cv civ0p6ittov p.esec stv 7C 2paltoirl.
Rep: ma-cefok.
Bap!. 7tpocau7fig.

EE 6 Xricst; xasi Ay cpcoytir, sci5 Xptazoi, atiOwspby se sç tby
icapciaaccov.

thpi 'qc 7CC4p06ou. si. Evol xa/ coZ, ytivac.

Tk

v

xecpoat s)71; 13:6xou.

Ek 'ay Tcpopirop 'llacctocv.
Ek tv TO Icodovou anoxiXocpcv.
nap?. sq.); p.ixw Too My 'tat MayWy.
El; th pt6X(ov Tog :166 gilyriatç.

www.dacoromanica.ro

263

Tig th vOpenr.6c tcc zeacvs tinb 'Ispc u23it etc 'Epcxth.
1?,Eq Tip yiveacv.
Eig Ttirl g.W01".
Eic ti) Xsu:-ccxciv.

Eç Tobc cipcOpok.
Eic th 8sticepov6p.cov.

Rept Tfic vstopsw

cc.3 Ccifou nvsUp.a-coc.

lisp! vijc &scnapOivou Mapfac.
IIspt Top pazrccco0 'Iwdcvvou.
lisp! TOO PCLIZT(Gp,WC0;, tthv T.abrov xczi cfi; &vac Tc.'castoc TOD cenfipoc

t-L6w.

Rspi vcitiou )tai Socaconc.
Rspi rcpooptcp.oG.

El; zb

Ccap,a Tthv e,calicfcccov.

583 (559).
See. XVIII. HArtie; 416 pag.; 21X16 cm. Cartonat. Dela Muzeul de Anti.chitilti; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

1. La inceput, 32 fol. albe, nenumerotate. Pe verso al fol. 3
-se [alit titlul urrnAtor:
Top.coX6ycov 7cpcixov Tag avcov61oug axoXoublac cpa2,241.vocc eic Eva

"tat sic noUoiic 6cylouc 8Xou ToG ivtautoO, xcth' v Tgcv circacur Trdo'cz
iopti7 xal 7cavidyupcc tthv Scgcaoyoup.ivcov v.zi op-cce(oitiven ecyhov.

Eortologiu, cuprinzAnd slujbele anonime, cari se cantA la unul

-sau la mai mulci sfini ai anului intreg, duph ordinea pe care o
-are toatA stirbAtoarea sfintilor s1itvii

i

stirbittoriti.

Inc.: 'Axe-

louO( a ecvthvutto; sic Eva anciar..e),ov. Ti as bvop.ciaco.

2. pag. 353. 0 carte tipiiritA. Prima foaie lipseste. Este slujba
sfântului Visarion, tipAritA in Bucuresti la 1759, de Mitropolitul
Yilaret Mihalitzes. Vezi Bianu qi Hodoq, Bibliogr. Rom. torn. II,
pag. 147, No. 316.
Pe pagina 416, o notilA din 1786 Noemvrie 24, fiira imporUnlit
584 (565).
Sec. XVIII. 1-1Artie; 141 fol.; 21X15 cm. Brosat. Dela Muzeul de Antichitiiti.

Fol. 1. AcSaxat sic imicac Tecc xuptaxacc vric &Trete %ea vsycaric
-rsacrapaxoczc Itatez 'Lb axpa Esoc th awriwcov.Invätilturi la toate

Durninecile sfantului Post mare in anul rnântuirii 1641.
www.dacoromanica.ro

264

Contine in total 9 discursuri biserice§ti n limba greacii vulgartt, §i anume:
1. fol.

Inc.: Et5p(cxeTov,.

1. AcE5axii e?; .Criv 7cpdrup xoptomip.

I.LeyaXonpaniatocvoc.

2. fol. 18. 1.3mxt EE; Tty Sartipccv xoptaxliv. - Inc.: Ebpfaxe.cov,.
ixpooaxf [too.
3. fol. 136. AtOaxil sEg 'Eby EiiczyyeXtap.6v -cfig 0Earózoo..-Inc.: Meidariv Mnrei.
Inc. : aptaxe-cov.
4. fol. 50. AtBaxt a TtV TpErtiv xoptaxiiv.

-

biErV0j.

5. fol. 64. Atacexii ti stiprri xopcan.-Inc.: MeriXov 0.ippoc.
6. fol. 79v. AcBaxt ria Tcipmr,-1 xupccott.- Inc.: E6pEarzcov 6, ixAer...c24 Xak.

7. fol. 94v. Acactxt t ciyix xzl p.sycE4 I1. Inc.: 'Extrrobtov.
o p.gyac.

8. fol. 122v. A6yo; et% St), 0.66caotiov touftv to xupfon ijuSiv
Xpto-co5. - Inc.: MsycOop otimatv.
9. fol. 130. Ataxxil do; tv xXczpzpo., avciaucatv vo0 xoptou ttfinfr-

enS

'1(71co5 Xptcrcop.

Inc.: 'E7ri1icp971 6 plyx;.

Pe scoartele manuscriptului se aflit catevet insernriAri frit valoare.
585 (608).
Sec. XVIII. Hartie ; 250 pag.; IGXII ern. Legat culemn. Dela Muzeul de
An tichi UAL

La inceput, 2 fol. albe, nenumerotate.
1. pag. 1. 'Axo7souOta To0 tttzpoo" 6.ytoop,o0.-Slujba micei sfintiri.

2. pag. 35. Tgcc Ttvotign ç xwpcicptov 11 eç ciltTrOabvz 11 elg
EJ augt AcintscrOat. Unb ipirst.thy. -11ânduealA care. se face la
camp, vie sau grildini, dadt se intamplVde se stricA de insecte.Inc.: Xpil ytvecOccc. - Contine slujba sf. Trifon, Hipatie, Modesty
Haralambie §i Mamant, pentru cArnp i vite i o suma de altemici rugaciuni pentru diferite imprejurAri.
tom

3. pag. 88. Eöxcci

co

opxioi Tot) ileydc.Xou BexacXdou 7Cp6G -cobg

7ciaxortag Cyrc2) ScallOvono xaZ Tcpb; ixciarriv ciaribecav.-RugAciunile

adica moliftele lui Vasilie cel Mare pentru cei chinuii de demoni §i pentru toate boalele.- Inc.: CO 19,e6 Ttliv 191.6v.- Sunt In
total trei rugAciuni.
4. pag. 109. ava Too' Xpuaos-c6[Lov ei.; -cac ccerzi.
Rugaciunil&

www.dacoromanica.ro

265

lui Hrisostom p'entru aceleasi.Inc:: CO 19sOg 6 cd6vtoG. In toidI,
7 rugAciuni.
5. pag. 136. EkTy7cc4 Ecoecmic avcccrcoiaclicc.
Evanghelii de in-

viere, pentru utrenie.

Sunt in total 11 fragmente din evan-

ghelie.

6. pag. 172. Eö ircl v pzravooLivuov.Rugaciuni pentru cei
podtiti.
Inc.: Oebg & awl*.
In total 2 rugttciuni.
7. pag. 177. Kawbv nocpctxXritcx6g et; cv önepayfav ei0T6-40V, itowcz TOO cvccpwtcroo p.ri-cpomoXitou `HpaxAtheg xbp KccXXcv(xou.

Canon de rugaciune cAtre prea sfânta Nitscatoare de Dumnezeu,
poezie a prea sfantului mitropolit al Heracliei chir Calinic.Inc.:
Tv arirce36vcx T.N cpuxf,; [Lou.
8. pag. 200: "Ezepog xo:viov, =Ewa TOO pccolXicog xupfou OeotApol.)

Aczaxcipecog. Alt canon, opera, a imparatului domnul Teodor Laskaris.
Inc.: `My XuTcripv incicycoyoaxetp.dcouac.
9. pag. 219. Kaviov ant:mall-akin ç tbv Tcap.plycatov Too cy6Yrripoc
floactco-ztv %chi 11p6Spollov 'Iuivv)1v, nap& TO5 %iv MccUp.ou Tpc66)1.

Canon de rugilciune catre Joan Prodromul prea mare Botezator
al MAntuitorului, de catre domnul Maxim Triboli. Inc.: Tç p.eTavola; yeyovk.

10. pag. 240. EVA auncopittx12.--Rugaciune de iertared pcatelor. Inc.: K6pm hpoci Xptati.
11. pag. 248. Eki7 Troy xoX660.w. Rugdciunea colivei.
Inc.:
'0 Itc'cvtcc TeXeccpopipo4.

586 (633).
Sec. XVIII. Hartie; 190 fol.; 15X10 crn. Cartonat. Cumpitrat.

1. Fol. 1. Manuscript litutgic, continand un mare numar derugriciuni, pentru diferite ocaziuni. Inc.: Ttv 111.4.pccv ixetvylv.

Fol. 132-133 conOn o iertare din robie facutà de spátarul
Constantin Dudescu, in romAneste.
2. Fol. 135. Tori nxvteporcisou prcpo7coXhou eitapcoLvotnc6Xeco; sthp
icp qc E7.7a7r;LOCUTnqg ea.oXoul3fccg. A prea sari-

Neocpkou 6/1aCcz

tului mitropolit al Adrianopolei, domnul Neofit, cuvântare despre
slujba bisericeascl Inc.: 'Axotiaccliev noXXok Troy xpEolco:vrov.
Fol. 142 se afla. notita urmittoare: Iul(ie) 24, 7245 (.1737) au
venit colonelul . . . . in Buc. cu husari 400 de ne-a luat

mergand la TArgoviste s'au pus cilte sapte husari arest pe la.
casele noastre. La Av(gust) 2 ne-au pornit cu 24 de husari fiwww.dacoromanica.ro

266

indu cu dumnealui Iordache Cretules(cu) vel vornic i pe la Ramnic ne-a dus la Craiova si dela Craiova Wit pela Minnie intor-cAndu-ne ne-au dus la Sibii, iara dela Sibii fara de nice o drep-

-tate pe vornicul 1-au trimis la Carolina in arest kr& pe mine
la Fágüra cn cetate intrAnd la Septemvrie 2, 7246 la ceasuri
doo pl. den zi am intrat in casa de arest.Dupa scrisoare, pare
a fi tot a lui Dudescu.
3. Fol 143. laras diverse rugaciuni.
587 (667).
Sec. XVIII. liârtie; 276 fol.; 14X10 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

1. Fol. I. Inceputul lipseste. Prime le vorbe sunt: Nam.= ,ct `Po).

Un fragment dinteun tractat calendaric.

Ttahoy (pont 2,iyetac.
-SfArsitul lipseste.

2. Fol. 3. Inceputul lipseste. Prime le vorbe sunt: ircappliv ixoccr-

-co; i'ouc:rcaVsto.Este o colectie de canoane bisericesti.
3. Fol. 31. Rept to5 npoaxuverv xat& avatoX&c.Despre inchina-

rea dare rasarit. Inc.: 01! dacXiBc dB' Cog Etuxav.Sunt de fapt
mai multe capitole de natura teologica, unele anonime, altele extrase din cliferiti parinti ai bisericii.
4. Fol. 108. Kat& 'App.avicov.
Contra Armenilor. Inc.: Mazdc
-tpi tstcimv &v Xcaxnacivc.

5. Fol. 114v. Kat& titiv Xeyop.Evoiv HauXnacEvcov ix tioy (Notfou
4.Tuotitou Tcatpuipxou KawatancvotrithXso4.--Contra asA zisilor Pa-

vlicheni, dintr'ale prea sfAntului Fotie patriarhul Constantinopo-

lei. Inc.: Eaphaata nat.; iati T1; Eupfac.
6. Fol. 122. Kat& Boyotawv.

Contra Bogomililor.

Inc.: CH

-row Boyo[auiv arpeacc.

7. Fol. 142. Kat& Eapanvv.Contra Saracinilor.Inc.: 01 Eapanvol tAixpc.

8. Fol. 155. Un tractat de teologie polernica despre natura lui
Dumnezeu, in forma de dialog intre un Turc i un Crestin.
Inc.: Vitt p.m 6 Xptcyck aou.
9. Fol. 170. 1',uvari.iyil Eioyp.citcov xat& atocxer.ov.

Adunare de
Inc.: 'Ev dvóticcrc Top va-cp6;.
dogme pe alfabet.
10. Fol. 192. Fara titlu. Sunt 80 de capitole teologice, despre
pocainta, dragoste, etc. Fol. 191-194 au tabla de materii; textul
incepe la fol. 195. 'Ant) t6ta fipato.
Fol 275-276 cuprind lista diferitelor functiuni bisericesti.
www.dacoromanica.ro

267

588 (709).
Sec. XVIII. Hitrtie; 34 fol.; 30X21 cm. Cartonat..Din biblioteca mitropolitului losif Naniescu.

Contine 19 discursuri religioase in greaca modernA, aproape
toate anonime, pentru diferite särbatori.

1. Fol. 1. T napap.on .qg

son Xpcatoo yevv-iFecoc.-Inc.: "Apcere

das),tpot.

2. Fol. 2v. Ek tv opv tiv yevve0Mcov

Ton crurctpog 15p.Cuv.

iloXXocr; cpopotig.

3. Fol. 3v- Etc Ti gita6XLCZ rç ,aso-c6xou. - Inc.: 'METE &cc TCS-

-

01:16),c.

4. Fol. 5. EE; tv rcepc.rop.tv To5 Xptc-coo.
Inc.: 'Apaye avtato.;.
5. Fol. 6' Tq Y.ccacicy Tcpb 'urn cptlyco.w.- Inc.: /-411spov p.c7; Scn-rer-ccct.

6. Pol. 8. T Kupcccxt ispb v.-6v cicdrctuv. - Inc.: Ilcacv c2) Eep6v.
7. Fol. 9v- T

7cccpccp.ovt -cti)v cptirccov. - Inc.: Tpxvcott 6 it iycq.
8. Fol. 11. TO iv Ccyfocc 7coripb; tiAv Ilp6xXou cipxtuccox6rcou licovc-ccottvourc6Xeco; X6yog s/ç cô ôycz eeocpciveccc.
Inc.; 'Ecpccvsp607)

-

aeXcpot.

9. Fol. 13. ToG =plot) IlpoSp6p.ou xc1 (3cattca-co0 'Icdcvvou. - Inc.;

Ek Tobg =amok.
10. Fol. 14v- Tc) l'o:66i-cy [tit& -cec <Nita. -Inc.: "Eva; Taxvf-tric.
11. Fol. 16. Tt Kuptaxt !Is's& Tat (Nita,- Inc.: 'EXcep.cpav 7) 86.oc.
12. Fol. 18. Eig Tec p.sOiornot 'cup utoclyccov.

Inc.: lice. cotp&zwca.

Inc.: JJ aTtecpog crocpicc.
13. Fol. 19v- Tt cy"Iccvouccp(ou.
14. Fol. 21v- Po aexc'ecT) wujcp-cn.- Inc.: Aliydan ptopEcc.
15. Fol. 22v- Tro- ce.'_ TOO Iccvouccptou.- Inc.: 'Avicson xcel OeXiv.
16. Fol. 24v. 'It tc"licvouccpiou. Inc.: Diip.epov napiXx6ev.

17. Fol. 26" T7 cc Inouezpiou, To0 p.sytaou 'Avvoviou. - Inc.:
'Avfato; gvo:c.

18. Fol. 28v- Tt
.coo (Deupouccptou. - Inc.: Alsycan xccpci.
19. Fol. 32. T Kupccoct p.e-cdt Tip Xpcatotl yivvriccv. Inc.: 'Ayrrcto; xccl c-coxxaet.

589 (162).
Sec. XIX. Iliirtie; 24 fol.; 15X8 cm. Brosat. Din biblioteca Episcopului
Dionisie dela Buziiu.

Extrase de prin Psalmi, din parintii bisericii, §i alte scrieri religioase.

www.dacoromanica.ro

268

590 (270).
Sec. XIX. Hartle; 168 fol. paginate; 21X16. cm. Brosat. Din biblioteca
Episcopului Chenadie Enäceanu.

Manuscriptul e mutilat la inceput §i la fine. Foile prime sunt
rupte §i putrede, incat nu se poate preciza, ce este prima scriere.
Dup.' tonul primelor cuvinte §i dup5, continutul intregului nianuscript banuirn crt e traducerea neogreaca, a unui discurs, poate
a lui Vasilie cel Mare.

t

2. Pag. 27. To5 cdrro0 XOyo; sEg Tbv cin6utoXov 1-1(x5A0. A ace-

luia§ cuvantare la apostolul Pavel.
Optorco;.

Inc.: Tt

Tcpcinta etym. 6 (Iv-

3. Pag. 38. TO5 akotti iyx4cov sEg tobg C'cytoug irdarCOL; Mb; iv
acp TO) %Orally.

A aceluia§ lauda tuturor sfintilor din toata Iu-

mea.

'Apo() iteXecckapiv.
4. Pag. 53. Toa Ccriou BocucXstou Opc),(oz xx-ci 'OW brrrcop.ivaw. -A sfAntului Vasilie cuvAntare contra mânio§ilor. Inc.:. KocHen
dxoXoueet.

5. Pag. 74. TO aka') cip.c),Ccc d,-; cb Kc.cOeMi pou ti; arcoeiixoc xat

A aceluia§ cuvAntare la vorba Imi voia
distruge depozitele §i mai mari voiu zidi. Inc.: Tb etaog v_Tr,
p.a(Cova; oNoaop.ilaco.
3oxcludiv.

6. pag. 93. Toa at)toa 611ata

EE;

th 1Ip6aexe GEZLIC(0.A, aceluia§

ouvantare la vorba Fii atent la tine insuti. Inc.: CO Sylptouprilcrag 7)pai,.; 15e6g.

7. pag. 121. TO oceito6 Xciyo; r2

th

ycov llc.

A aceluia§

cuvAntare la Sf. Pa§te.. Inc.: 'Av ficov Suwaciv.
8. pag. 129. Toa iv c yocc ica-cpbg 7)pcbv rpnyopiou imax6nou Nó-

A stântului nostru prtrinte Grigorie
episcopul din Nyssa, cuvânt funebru la Pulheria.--Inc.: Aiv 31'46crw, EE; IlouXxepfzv invccicpto..

pc° tivc TpOny.
9. Pag. 144. TO p.cxxxptunci-cov xact copenci-cou 0eoacopircou i7cca-

A prea fericitului §i inteleptului
Teodoret episcopul din Kyros, despre Providentrt. Inc.: NOpo;
xdrcou Kópou, nepl npovoin.
that eEq tobg civOrimoug.

591 (618).
Sec.. XIX. Hartle; 12+126 pag; 17X13 cm. Cartonat. Dela Muzeul de Antichitäti.

La inceput, 1 fol. nenumerotat, pe care se aflii titlul: IIpooxuwww.dacoromanica.ro

269
vryccipcov ToG pamXtxo0 7ccapcapxtv.Z crtexupo7crlytaxofj 'se xa: ce6occrplou Eepor5 p.ovocc-criptou Too Poxecapfou, to0 gv T4 ) 6qtaw611.6,) 6pec TOD
'At3covo;, auvteHiv p.iv xcd cpc?,onovriOb nap& TOG 77;avocrcoXoyccotemu
.x21 c.s6acrruotcitou iTton TcpWriv p,eyeaoo npurroauystaXou T71; ToG Xptc-

-coo ileyci2,76 ixxXlat,cq xup(ou xupioo KupiAXou Top ix E/Lópvw iv (.1)
wpogsvAricrav iv 'VP TE)kst Er.; xaveov napaxAyrtzbc si; Tip onspaylxv

4sot6x0v Tip 19.autioctoupybv ropyow*oov xcd eixocrctiactcpec orxot
-caw 0.Efwv ecpxocrawv. Tin-cot; ai vpv Tcp @Toy ixSoOiv imiteAdqc xat
cp:Xo-cfpq acciroivr,1 son notvoaco?,orttneaco Ocyfou Ccpxcp.ocvap(tou %at xot-

Oriyouttivou Tijg 2:),op.7coVag xupiou xup(ou IVA). Il.tupvcefau xoci xocvo6u1nou Too akoG Eepo6 Movacrrivfou. ocom8
1814. (Apoi de altA
manA): 'ASeEct tori nmoteptoteccou 4.6r) 8ecnc6tou cleytou Obyypoaccyjag
7.upfou xuptou Neopircou.

Proschinitarur cinstitei i sfintel manAstiri impAratesti, patriarhale si stauropighiace tori Aoxseaptou dela .sfAntul munte Athos,
alcAtuit i muncit de prea inteleptul, cinstitul i sfantul lost mare

protosinghel al sfintei biserici a lui Hristos domnul Chiril din
Smirna; la sfArsit s'au mai adilogat un canon de rugAciune cAtre
prea sfanta nAsciltoare de Dumne2eu facittoare de minuni i 24
de strofe ale sfintilor arhangheli; acum pentru inthia oarA tiphrit
prin ingrijirea si cu cheltueala prea inteleptului, sfAntului arhimandrit i egurnen al Sloboziei domnul Gavril din Smirna, chinovit al aceleias mAnAstiri 1814. Cu invoirea prea sfantulu nostru stapAn sfantul Ungrovlahiei domnul Neofit.
Pe prirnele 12 pagine numerotate cu litere se gasesc:
Dedicatia autorului atre pArintii Eftimie i Neofit;
Inchinarea aceluias crare cAlugArii dela manilstirea tori Aoxecapfou ;

Prefata aceluias, ciltre cetitori;
Versuri ale lui Evloghie crtlugArul care autor ;
Versuri ale lui Paisie.
Textul proschinitarului incepe la pag. 1: Aelipov x ToOto.
La pag. 98 incepe canonul cAtre fecioara Maria: DI; Ocoz6xou
Este opera calugArului Nicodirn din insula Naxos.
TT1 sEx6vt.
La pag. 112 incep cele 24 de strofe in cinstea arhanghelilor:
Toi4 &pxnyaouc tfig tptdcaoc.
Pe fol. ultim este notita: 'Apy,cp.avapftnc. Ebyivco; EXorcoVcvoc.

Arhimandritul Evghenie Slobozeanu.

www.dacoromanica.ro

270

592 (723).
Sec. XIX. Hartie; 32 tol.; 24X18 cm. Cartonat. CumOrat.

Pe fol. 1 este dedicatia dare domn a traducerii Noului Testament filcutil de Ilarion al TArnovei.
1. Fol. 2. 'lacy i7tV3TOX"; TOG Ccocatp.ou y5powcoc dcyCou Kucbcov xu-

rcpb; tby aro Topv66ou x6pcov 'llaphovcc =pi tl;
'Tape& rpcaprov. Copia scrisorii renumitului samt
latran domnul -Mateiu al Cyzicului ciltre domnul Ilarion al Thrnovel despre traducerea slintelor Scripturi. Inc.: 'Erb 6i Op.o()too 11.12TOcdou

ve.-cappcitascog Tan,

Xor(B.

2. Fol. 3". 'Anchanacc to0 dytou Topy66ou xuptou `IXago.woc.--RilsInc.: 013te 6 yo% p.ou.
punsul dornnului Ilarion sfitntul TArnovei.

www.dacoromanica.ro

VI

MISCELANEE

www.dacoromanica.ro

Manuscripte Miscelanee.
593 (656).
Sec. XII, XIII. Pergament; 382 fol.; 16X12 cm. Cartonat. Cumpkat.

Inceputul lipseste. Prime le vorbe sunt : Tip dcyfav To0 Ildcaxa
tipocv.

Manuscriptul contine in rezumat toate desbaterile urmate la
cliferitele sinoade bisericesti precum i canoanele fixate in aceste
sinoade.
594 (508).
Sec. XIII. Bombiuin; 337 pag. scrise; 22X15 cm. Cartonat. Dela Muzeul de
Antichitali; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

Pag. 1-3 albe.
Pe pag. 4 se aflit notita: Kod -r6Se Tcpbg Tag aXXOL; gx Te6v cicpcspwOgvtoiv 13c6Xittiv -brig iv Bouxoupscr4 gUnvotg axo?Sw zetpivrx gv
74") ae6ccavicp p.ovactripfy to &ytou Eg6cc, t4 &v 'CCP 1C04140Gyfy TO:cm
1)7coTeXotivtc, 6crug S'av 7COTE ToXpijaecev ci7coevaicrat TakrIg 'MOTO, g0.70
asowpcovivoc 7capec &op xupfou noevroxpc'cropog xoci i7c63Exog Vil ochovicp

avoceip.cat, 1728 p..qvi Mary. '.AAgavapog 7LCetptipng Ktovaucv-cmu-

i aceasta impreunä cu altele este dintre cArtile afierosite scoalei grecesti din Bucuresti, care se aflgt in cinstita mangstire a Sf. Sava, inchinatá prea slantului mormant ; i cine vre-odatil ar cutezit sä o instrAineze dela dânsa, sh fie afurisit de
domnul Dumnezeu atottiitorul si condamnat Ia vecinich afurisenie
1728 luna Maiu, Alexandru patriarhul din Constantinopol.
1. Pag. 5. Inceputul lipseste. Primele vorbe sunt: Kcceccpc)
,ce fitop.
Sunt mai multe poezii anonime.
7c6Xecog.

2. Pag. 7. Eig Tin ceiscbv Circiptcp.ov p.owpSfa.Monodie la acelas

prea cinstit.

Inc.: 'ISol5 aot Tbv Ticpov.

3. Pag. 19. ETExot vol ako0 dg -cob; dyfoug dvapp5poug.Versuri
ale aceluias la sfintii ftult de arginti. -- Inc.: Tok cfpyupov iu-

oIivr;.
B. A. R. Manuscripte grecesti.

www.dacoromanica.ro

18

274

4. Ibid. "Etepot erg tobg aircoUg.--Altele la aceiasi.Inc.: 05 xpua6; oax dpyupog.
5. Pag. 20. Erg ttycc EeXeuxfocg intaxonov dcveyricov. Care un episPoezie in
cop prost al Seleuciei. Inc.: Acdrapya cpccat thcc.

trimetri iambici.
6. Pag. 27. TO airco0 ilucrcoXcd. Tqi c`cyto.)-cciay tvfireoltoXiTy,1 'AO-flyer/ xopep MtxaiiX Teo Lovuirfa.
Ale aceluias, scrisori. Catre prea

sfAntul mitropolit al Atenei domnul Mihail Honiatul. Inc.: Bpxxercc xcd 8XcyocrO2Act6og.

7. Pag. 33, 'EnccrcoAil Ms0o8rou 7C0aptCipxol) Ktovatcouvowtaswg
Scrisoarea lui Metodie, patriarhul Constantinopolei, despre azima. Inc.: Th Culla o5x aptog.
nepi Taw ciV)[Low.

8. Pag. 39. rpoccpil Aoi.uvixou 7ccapt«pxou Bevetfocg Tcp6g -thy iv 'AvTtoxsicc ncapipxyjv xupe.) Hi-cpcp icepl Ten, g5tuov.- Scrisoarea lui Do-

minic patriarhul Venetiei dare domnul Petru patriarhul din Antiohia, despre azim5.Inc.: Tip ti2; OWsotc'ang di-crag.
9. Pag. 42. 'Elucycoca
atoccpcipoug

TOE-)

1101,1C4X00 clepoOiou axaiicoco-Ocraou np6g

rieTec cv x tfig Tc6Xecog ivaxeop-fictv.

Scrisori ale mo-

nahului Ieroteiu improvizate cMre diferiti, dupa plecarea din Con-

stantinopol. Sunt in total 7 scrisori adresate urmatoarelor persoane: Tep 11E1,64 aouxt, Tip TCOCCp*X7,) "pc) AOGLOgy t(T) Et5py (4),
Tag 6p,ot.pkocg ),[1.Ev (1)puyavc&roccg p.ovaxorg (2).
10. Pag. 55. TO 7CaveucpuscrcciTou xupoO Notype5pou Too' BmacX4x7)

v thcot 16youç
fiOorrocta t(v
15sot6xog TiSpotActxeccrOca x<n3>auopivy (?) trp TCCUTIS u14.
A prea inteleptului domn Nichifor Ba-

silakes etopoie ce vorbe ar fi spus Maica Domnului dare flu!
sau caruia i se dedeau ultimele griji spre immormAntare.

Inc.:

Tofito ixervo yAuxtiTat.e.
11. Pag. 62. TO ccOtoG imatoXcd. T(i) crcycorritcp prcpoTcoXitii 'AOn-

Ale aceluias, scrisori. Catre prea
sfAntul mitropolit al Atenei domnul Mihail Honiatul. Textul acestei scrisori Iipseste. In schimb, la pag. 63, incepe o colectie
de scrisori anonime, dintre cari numai o parte au numele persoanei catre care sunt adresate, altele insa nu. Intre cele dinthi
intAlnim iaras una adresata Te) p.sycay &oux i doua adresate
Torg cIvoyconkatg, incAt e probabil ca, i aceste scrisori sunt tot
ale lui Ieroteiu monahul, ca si cele dela No. 9 ale acestui manuscript. Scrisorile merg pAna la pag. 317.
Yap/ xupef.) MCX0AX trp XOWCit73.

12. Pag. 318. 'EmcrcoXcd (1)cadcpc6og Ton Tupavvou.Scrisorile tira-

nului Falaris.

Scrisul e sters aproape in intregime de umezeala..

www.dacoromanica.ro

275

595 (377).
Sec. XIII. rg a men t ; 264 pag.; 33X23 cm. Brosat. Scris intreg de aceeas
mAnA, pe douit coloane. Dela Muzeul de AntiChitati; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

1. Pag. 1. 'Apxt abv 4ecii th yevLatov -cfj; intepayix; ivagou aecItofvrig kt Coy Oso-thxcu xcd aecnapOivou Mapix;.Inceputul cu Durn-

nezeu, na§terea prea sfintei stralucitei stAphnei noastre näscrttoare de Durnnezeu §i pururea fecioare Maria.
Inc. : 'ErcecCt
yap p.nab iteAshocrev.

2. Pag. 25. 'ft mkt kt6px,

Tot; iv "iyicc; 7tx-cpb;
iv lunivvou
7rpec6trthpou TOG Accp.ccamvoii Xóyo; a
th yeviatov rri; kcepayix;
aesItoivn; 7116-.)v 15sotOxou.
In aceea zi, a sfântului nostru prt-

rinte presbiterul Joan Damaschinul cuvântare la na§terea prea
sfintei stäpânei noastre nascatoare de Dumnezeu.
Inc : AeGte
Itdc.WC04

04

10v71.

3. Pag. 40. Tt 0461 ktipx, To6 xercoo Xóyo; 66-cepo;

c th yevictov

Tg UTCEpay* 19sot6xou /let' cirro8eieco; etc ix arcipp.ccto; xx-cdcye-txt 'co5

In aceea4 zi, a ace1uia5, cuvântarea a doua la nWerea
prea sfintei rnaicei Domnului, cu proba di se trage din semintia
Inc.: 'AXXot rtiv ov Wx;.
lui David.
4. Pag. 59. ToG iv clyiot; nx.-cpà; l*Cov 'Iwciwou TOO Aaftccaxnvori
Xóyo; Tpi'co; ei; tv yeN40Xcov
&pv t
vap4ou Secnolvy); )1165v
19-eotOxou xoci demxpObou Mapicg.
A sfAntului nostru parinte
Ioan Damaschin cuvântarea a treia, la ziva de na§tere a neprihrtnitei noastre stapâne, nriscAtoare de Durnnezeu §i pururea
AzOiS.

fecioare Maria.

Inc.: lIdacv &opt xxi TCciXtv ltavin,up cc.

5. Pag. 73. To6 iv &Tim; 7CMTp6;

)1t(531)

(Dat(01) apy,terctax6nou

Kowatawctvourcd4cog ),Oyo; ei; -cb yevLacov vri; intepayix; OsarOxou.

A sfitntului nostru parinte Fotie arhiepiscopul Constantinopolei
cuvantare la na§terea prea sfintei näscatoare de Dumnezeu.
Inc.: Mac& [tiv

iopmi).

6. Pag. 87. Aiovto; iv Xptcrup 13ccacAer cticovicp paccA6a); X6yo; ei;
sijo iX crtscpurcouBV AccyOwov avellaccaxv aurciiptov av9pckcoc; yovv

A lui Leon impáratul, intru
IIristos vecinicul imptirat, cuvântare la pururea fecioara mama
a lui Dumnezeu, rAgritrt pentru mantuirea oamenilor, din panInc.: A(3t
tece sterp.
pip xuptou.
tv aentxpAbov w6 19,eop pruipa.

7. Pag. 96. latopice lxxthEou apxtentax6rcou dIepocroXtiliwv el; TO
yevaAcov 't; intermix; aETTLONIN kLah, '06076-401.) xxi astnapOivou

www.dacoromanica.ro

276

lstoria lui Jacob arhiepiscopul Ierusalimului la nasterea prea sfintei noastre stilpane, näsatoare de Dumnezeu i puru.Inc.: 'Ev Tat; Ecrcoptoag Vino 6-68gxa cpuXG.w.
rea fecioare Maria.
8. Pag. 112. ToO iv G. yocg 7Ca'cpbc )51,1Cov Ilp6xXou cipxcentax6nou
A sfanKwvatamvotnr6Xion iyilop.cov aEg Tip OrcepayEav Oso-c6xov.
tului nostru parinte Proklos arhiepiscopul Constantinopolei laudrt
Mapiag.

la prea santa nasatoare de Durnnezeu.

Inc.: ItzpOsvcxii

7roc-

viiyuptc.

9. Pag. 120. 'AX4civSpou p.ovaxo0 X6yo; to-ropcxbg Trepi tir).; st5piaeon toti tcv.fou xat c.00nocoO crcaupoO rcpk 'Mac 6atoug Tcocthpag

npotparcivTo; Inc' al:ruby. *A lui Alexandru cAlugarul cuvantare
istoricA despre gäsirea cinstitei si de vieaVii, datätoarei Cruci,
cAtre cativa OHO cuviosi indemnat fiind de ei.
Inc.: Tip
ziXeuacv rijg Op.vcdpag.

10. Pag. 157. Mccp-cópcov to
Fitopytou.

yiou v.o:Z iv36ou p.iyaXop.dcptupog

Martiriul sfântului

i

renurnitului mare mucenic

Gheorghe.
Inc.: Atox)arctowbg 6 Pcokov ati-coxpittop.
11. Pag. 175. Too dquotoitou cipxcencax67..ou Iitovatavv.vouTcavo;,
_Mac dJig x& o?.xoup.evotoG natptcfpxou 'toga) rimopEou (la margine ToO ix I(npou) )6yog Eg 'thy 7co:viv8o;:ov -coO XpEcto0 p.eycao-

A prea sfântului arhiepiscop
al Constantinopolei, Romei NouLt, i patriarh ecumenic domnului
p.dtp-rupa xat zponacopOpov PeWpycov.

Grigorie (din Cipru) cuvântare la prea slavitul mare mucenic al
lui Hristos Gheorghe.

Inc.: TOo.; 'mato ta510 ).6yotg ar.ova;oplvon.
12. Pag. 212. ToO crocpcircou tteyaov Xoyoelrov (1) E0a6 p OU TOG
MSTOVTOU iyxthp.cov E Tby iv kiocg irocripcc ),p.Cov rgy6pcov dpv-

A prea Ineleptului
logofat Teodor Metochites lauda, la sfântul nostru parinte Grigorie Teologul arhiepiscopul Constantinopolei. Inc.: "Oacc p.iv
uctaxonov Koncrcavuvounaecog -thy 4.so7,6yov.

TO)

no:p6vtc X6p.p.

SfArsitul discursului Iipseste.
596 (646).

Sec. XIV. Bombicin; 702 paw; 17X12 cm. Legat cu lemn. Dela Muzeul
de AntichitAti.

Scrierea e aproape stearsit, Incât foarte greu se poate ceti. Foile
initiate lipsesc.
1) Vorbele p.s-fia.ou /oyorkrou sunt scHse pe o thsturã, dar de aceea
mita, ca i restul titlului.

www.dacoromanica.ro

277

1. Pag. 1-448 cuprind scrisori i opere de ale lui Synesios
Pag. 449-456 albe.
2. Pag. 457 "Jana la fine contine scrisorile lui Maxirnos Planudes. Sfarsitul lipseste.
597 (249).
Sec. XIV/XV. 1-1;Irtie; 253 fol.; 25X17 cm. Legat cu lemn. Dela Seminarul.
Central.

La inceput 3 fol. albe. Pe verso al fol. al treilea cetim: 'Anopica xcti Xocetg accup6pcov IT.CGTipcov xz t

OsoXoynt6v xoti. Oact Ttvi

Nedurneriri i solutinni din diferiti parinti si
cartea teologica si alte catevh ale lui Darnaschin. E cuprinsul
Top Actii.acntrivo0.

manuscriptului.

1. Inceputul manuscriptului lipseste. Inc.: Kca(1); ye nota5v 6
,Deca6yoq.

E o culegere din foarte multi parinti ai bisericii,

avand indicat locul de unde s'a luat fiecare pasagiu.
2. Fol. 89. nv &cis) 6pot Oticpopot. Cu ajutorul Domnului, hotruiri diverse.

Inc.: Kcx-rot -rtv 7UMpciatoacv.

3. Fol. 108. Etc-,czywyt Soylici-aov c-rot-xet62.71; drth cpwvij; lan'tvvou
In-

p.ovotxoG Top Actito;axrivoO np6c; 'Icodon-fp gniaxorcov Acco6txdog.

troducere elernentara a dogrnelor, dupa glasul augarului loan
Damaschinul chtre loan episcopul Laodiceei. Inc. : Mak xcti
Oats ma Lopcp. Vezi Migne, Patr. gr. vol. 95, col. 100 sqq.
Dela fol. 112, unde se terrnina aceasta scriere, continua fara intrerupere o aIt lucrare a lui Damaschin, Dialectica, publican
in Migne, vol. 94; incepe cu capitolul IV (Migne 94, vol. 536 :
T

v xocv6v &TM 6vop.x. Continua pana la cap. 66 incluziv

termina cu vorbele: cpu7doctov cia6-ocut6v t xcd
94, col. 669).

4. Fol. 142. ToO v

Ce-cperczov

si

(Migne,

'liocivvou rovaxop mei 7cpec6u-apou Top Accp.ousx7o0 gx6ocrtg axpt6tg Tcepl tirIG 6p0o6gou 7C(GtsWg.
ytoc; nct-cpbc

fdp.61v

A sfitntului nostru pArinte calugarul i presbiterul loan DamasInc.: 0e6v 056elg
chin, expunerea exacta a credintei ortodoxe.
Cf.
Migne,
Patr.
gr.
vol.
94,
col.
789 sqq.
iWpcote 774)7COTE.
598 (394).

Manuscriptul e compus din doua parti, legate intarnplator la
un loc.
I. Sec. XVII. Hartie; 188 pag.; 28X21 cm.

www.dacoromanica.ro

278

II. Sec. XIV/XV. Hirtie; 178 pag.; 28X21 cm. Ambele cartonate Inteun
singur volum. Dela Muzeul de AntichitiiV; fost mai inainte al Colegiului
Sf. Sava.

Partea intaia a manuscriptului cuprinde scrierea lui Boethius
de consolations philosophica, tradusil in greceste de Maximos
Planudes. Pag. 3-5 au o prelata a traductttorului, cu urrnAtorul
titlu: IIpootp.cov r.ç tv Tcczeo6crav rcepi 7Capap.uOtog tç cpcXocopix;
13(aov 'Avvvdou,
Vou, I61pfvou, Bori9o0, cç Ttv giaacc cpwvtv
gx tiri; Aocccv(Sog p.eTevexhiacz nap& MccUp.ou tiovoqoo toO II?Lc6vol56/1.

Prefata la cartea de fata, despre consolarea filozofica a lui Annitius, Mallius, Severinus, Boethius, tradusa din latineste in peceste
de cAtre calugarul Maxirnos Planudes.
Textul incepe la pag. 7 : "Og rcipoc aGnot2o:Cov. La sfârsitul
scrierii, pag. 180, cetim: Kal TOE5e ii_too Too Tecopylou -roG ix Zftcni.; (?)
1704.
Si aceasta e a mea Gheorghe din Zitsa (?) 1704.

Pag. 181-187 albe.
Partea a doua a rnarmscriptului cuprinde :
1. Pag. 188. 'ExXoTil gx -coo state& TXXimov 13c6Xfou tori cpcXoc6cpou
ecopZi Too' Accdvou c1 &v.TCAgyst. ô iyukccco;
(vorbe necetete) xp
Neraog 6 Koc6dcacAotg.
Alegere din cartea filozofului Toma Lati-

nul (de Aquino) in contra ptigemilor, careia ii raspunde prea sfntul.... Neilos Kabasilas. Inc.: 'AA'Oeccev p,eXeticrec 6 Xciplrg p.ou.
2. Pag. 257. 'Apto-zotaoug epoc &pezaw xod Itaxtiov.
A lui
Aristotel definitiile virtutilor i vitiilor.
Inc.: 'Apet gam gts.
3. Pag. 258. TO cocparcitou xaZ Xoycco-cOccou xueoG recopy(ou Too
Telicatoos 'Tref)? dpnOv.

A prea inteleptului

domn Georgios Gemistos despre virtuti.

i

prea invAtatului

Inc.: 'Apeti) &arty gc;.

Pag. 266-267 albe.
4. Pag. 268. ToO ceircoO cpc4c6cpou ecop.ci

TOG

Accdvou 6cov cbconi-

p.thocc; ToO 7cpcb-cou trig ',6heoXoycx5F6 ccO-coO 7.pctyp,x-csicq.

A aceluias

lilozof Toma Latinul (de Aquino), rezurnat din prima carte a
tractatului stiu teologic.

Inc.: 05 TC,Jv teXecotiporv aer

p.6vov

cppowgetv.

Necomplet. Paginele 360-365 albe.
599 (500).
Sec. XIV/XV. IIiirtie; 1007 pag. scrise; 21X14 cm. Legat cu lemn. La legilturg s'au intrebuintat 2 foi dintr'un manuscript de pergament, latinesc.
Dela Muzeul de Antichitilti; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

Pag. 1-2 cuprinde tabla de rnaterii.
www.dacoromanica.ro

279

Pe pag. 3, cetirn urmiltoarea notitä de mitna proprie a lui HrioAt .qg
sant Notara : CO hpocroXiquov Xpócocv0o; cicpteptracao c
iv Bouxoupecr4 to ytot, Ec2(66cc, xcci. 6 eapoupdacov ix tc05-cri; ixd-co.)
civeikpcc. '0 clepoaca6pmv Xpóco:v0o;.
Hrisant al Ierusalimului
a afierosit (aceast5, carte) la scoala Sf. Sava din Bucuresti i eine
o va lira din ea sä aibrt anatemA. IIrisant al Ierusalimului.-Apoi

de altil mânit, data: 1728 prit Mcdp te.-1728 luna Maiu 15.
1. Pag. 3. Titlul sters. Este o homilie a lui loan din Chalkedon
la Dumineca Varnesului.- Inc.: CII cEg Tbv TeXvriv.
2. Pag. 22. ToP c16-cou 61010:, xuptcost tO Cia6TOU.- A aceluias,
homilie la Durnineca fiului pierdut.-Inc.: 'AyccObg ply 6 ,O..s.6g,
3. Pag. 47. ToP ocircoP 6p,t),Ea vupw'>t tç circoxpito.- A aceluias,

homilie la Dumineca ilisatului de sec.-Inc : 43o6spet )ttipa.
4. Pag. 66. ToP cercoP 6/.11Xfoc xopcocxt vjg -cupopecyou.

A acelu-

Inc.: 'Bo?) 'a, .1; teccapo:-

ias, homilie la Dumineca branzei.
xoo-c

5. Pag. 88. ToP czkoP 6p.tXtoc, xuptaxt Tijg ilpOoi5oZiccg.- A acelu-

ias, homilie la Dumineca ortodoxiei. - Inc.: CH TeccapzxovOlgrepo; ccarrl.
6. Pao-. 120. ToP atitoP 613.0,toc, xuptaxt Seutin -cthv c-cy(cov vrjcrcaebv.

e0

A aceluias, homilie la Dumineca a doua a sf. Post.- Inc.:
.-ol; o-cria; Tecaccpcotoc-c-rig.

7. Pag. 139. ToP ccir..40 6101; xuptaxt Tpt-cri T6v vricmv.
A
aceluias, homilie la Dumineca a treia a postului.-Inc.: lIpo-cuTzeov
Ica?. 7cpoacceypcicpurv.

S. Pag. 163. COpAtcc ix ro v.4 Mcipxov c2yfou ekneXtou avceHomilie (a aceluias)
dupa, sfanta Evanghelie a lui Marcu, cetindu-se in a patra Durni-ytwocxollivri xupccoct Terc'cpTri -co")v vriatelGiv.

nee& a postului.-Inc.: Mecrecgocv-ce; 46 7.4Xocyoc.
9. Pag. 180. '011,c),(cc ix TO statec Mcipxov ecytou sOnyeXfou

civoc-

-ymoaxon xuptcat Tcipivro Ttliv cS.y(ov V7p-CECGW.
Homilie (a aceluias) dupii, sMnta Evanghelie a lui Marcu, cetindu-se in a cincea
Duminecrt a sf. Post.- Inc.: Ilccp.V.Oev p,iv 6 xetphv.
10. Pag. 195. 1:311.L)tc4 ToP cc&coP, Eo:66datp ToP icytou xccl iitxoctou

AccVcpou.-Hornilie a aceluias, in Sarribilta sfantului si dreptului
Lazar. - Inc.: ToP xupfou )1J,Cov Irpoa XptatoP.
11. Pag. 209. ToP iv aytotc na-cpb; 7)1.1,Gi v 'huivvou cipxcemax6rcou

A sfântului nostru prtrinte Joan Hrisostomul arhiepiscopul Constantinopo-

licovatccv-ctvouTcastog ToP Xpogo.g.c61.1,ou X61ot G.% tat B6aa.

lei, cuvântare la Florii.- Inc.:

Ili

t

rcvsup.crctx11;.

www.dacoromanica.ro

280
12. Pag. 224. Tot3 akoi; X6yog e% Tip CZICCO, x

syc'anv xuptaxtv

A aceluia§, cuvantare la sfânta i marea Dumineca
a Pa§telor. - Inc.: Xapeig 15nipa.

Ton Hacaxa.

13. Pag. 245. `Op.ata ix To0 xaTec leuivvriv iitou s6aneXtou dvaHornilie (a lui Joan ChalkeSt cupcx to etogc.

r.vcoaxcltiv

don?) dupa sfanta Evanghelie a lui Joan, cetindu-se in DumiInc.: 'EnZ v Xa[tnpocp6pcp.
neca Tomei.
14. Pag. 263. e0itara gx tori xx-cdc Mcipxov erfou elkyyeXtou bar/0=611in xuptaxt VIP/ ppocp6pcov.- Homilie dupa sfanta Evan -

ghelie a lui Marcu, cetindu-se in Dumineca purtatoarelor de mir.

-KaZ

i) napoDaa xupcawil.
15. Pag. 277. e0p.cXfa ix TO nay& 'Iwivvnv Ocyfou ei)ayysXfou ckvaycvcoaxop.im xupcaxt ToG napaX6Tou.
Homilie dupa sfanta Evanghelie a lui Joan, cetindu-se in Dumineca paraliticului.
Inc.:
Honks nal ileydatov xaxiov.
16. Pag. 295. `011tXta gx Tot) xocree 'litiCovip iyiou eimyyeXiou avaytvoicsxop.in xuptaxt
Homilie dupa sfanta Evanghelie a lui Joan, cetindu-se in Dumineca Samaritencei. Inc.:

Kat crtip.spov

17. Pag. 316. `OpAta ix TO :cat& 'Icti&vmv cZyfou sbarreXfou eiva-

ymaxopin t

Homilie dup5, sfanta EvanInc.: ToG
ghelie a lui Joan, cetindu-se in Dumineca orbului.
xuptaxt TOO -cucpAo0.

xupfou xat 19s0.
18. Pag. 333. CO[t:Ma gx Too' xatez 'Itoivvriv iTiou e6ayyeXfou &vccywwaxop.in xupcoott ¶thv ay1C0v tc' xaf 71' 19.zocp6pon TCOGTEpcov. - Ho-

milie dupa sfanta Evanghelie a lui Joan, cetindu-se in Dumineca
sfintilor 318 parinti. - Inc.: Meth zip &op.*.
19. Pag. 346. `Op.ata gx to xatec 'Icoivnv ayfou ekyysVou ecvccricoaxop.in xuptaxt c.; `a-rtac TC ev-cotoo. Homilie dupa sfanta
Evanghelie a lui Joan, cetindu-se in Dumineca sf. Rusalii.-Inc.:
'ft iaXctl'i 1jtiP0,420. Pag. 370. OpAta ix TOO xa-cdc MaT9acov 6cylou eikyyeAtou civavvoicxop.in xuptaxt npclrcti t&iv ciyitov ncivaov. Homilie dup5, sfanta

Evanghelie a lui Mateiu, cetindu-se hi prima Durnineca a tuturor
sfintilor. - Inc.: arm 6 x6pcog.
21. Pag. 384. e0IuMa gx Toe :car& MatOarov iyfou elkyyafou civcc-

riwaxo[tin xuptaxt Setrcip. Homilie dui:A sf. Evanghelie a lui
Mateiu, cetindu-se in a doua Duminecil - Inc.: 'E
ç 15efac.
22. Pag. 396. `OlicAfa ix TO %at& MccrOcziov ktou etkyyaiou dvarmaxo/Aivn xuptaxt Tptria /JET& Teov Zyttov iLdnitC0v.- Homilie dupl.

www.dacoromanica.ro

281

sf. Evanghelie a lui Mateiu, cetindu-se in a treia Dumineca duprt.

toti sflnii.

Inc.: TU coaapyupfag.
23. Pag. 408. `Op..tata baymocrxot.tin ix Tv) %az& Ma-thatov ecytou
eöenTeXtou xuptan tesc'tp-cri.
Homilie dupa sf. Evanghelie a lui

Mateiu, cetindu-se in a patra Dumineca.Inc.: 063iv icrav .1,-;accrucixtou.

24. Pag. 425. eopAca ix TO xatck Matear.ov 4yfou simyysMou civa-

ymoaxop.in xupx

4ict. - Homilie dupa sf. Evanghelie a lui

Mateiu, cetindu-se in a cincea Dumineca.

Inc.: Ihnt itveup.atcxii..

25. Pag. 441. `Op.t?,Ca ix Top ItCaCk Mat9ar.ov ecyfou eimyysVou civa-

ytvcoaxop.in xuptaxt Extri.

Homilie dupa sf. Evanghelie a lui
Mateiu, cetindu-se in Dumineca a sasea. Inc.: OE Tow p.eXcacsibv.
26. Pag. 459. `Op.c?,Ea ix Top %at& Matelatov ecyfou EönyEXfou,

dvamomottivn xuptaxt ird8Org.

Homilie dupa sf. Evanghelie
a lui Mateiu, cetindu-se in Dumineca a saptea.Inc.: Tip %mpg)
ixetvcp.

27. Pag. 472. COltata ix Too xatat Mateatov ciyEou EimyyXiou,

Hornilie dup. sf. Evanghelie a.
Inc.: e0 Tfig polui Mateiu, cetindu-se in Dumineca a opta.
vaymoaxopin xupcaxt by8613.

-cipac crurcriptaç.

28. Pag. 484. `Op.Ola ix TOO %az& Mxtearov eciEou amyysAfou,
xuptaxt 67/ 4111.
Homilie dupa sf. Evanghelie

civaytvcouxop.ivr

a lui Mateiu, cetindu-se in Durnineca a noua.Inc.: Kat oE 'cob;
iautibv cp(Xou;.

29. Pag. 501. `O[tata ix ToO xatac Matearov 6:yfou EbayyzXfou,
civarkoaxop.in xuptaxt Sexcit73.
Hornilie dupa sf. Evanghelie

a Iui Mateiu, cetindu-se in Dumineca a zecea.---Inc.: Trthp Wis
ktfoy cptrociric.

30. Pag. 517. e0p.ata ix Too xatac MatOatov ciyfou MayysXfou,
Homilie dupa sf. Evanghelie

ecvaytmaxopivyj xuptaxt ivaexohij.

a lui Mateiu, cetindu-se in Dumineca a unsprezecea.Inc.: Hari.
ply cpavepeog.

31. Pag. 532. `O[uXia x Too xatat MatOaiov 6citou narreVou,

Homilie dupa sf. Evanghelie a lui
Mateiu, cetindu-se in Dumineca a 12-a. Inc.: 068iv okcog one.
32. Pag. 546. OpAla ix TO xatet MatOat-ov Ccytou EôayyeVou,
IIomilie dupit sf. Evancivarmaxop.in xuptaxt 6VidCt1 TpErri.
ghelie a lui Mateiu, cetindu-se in Dumineca a treisprezecea.
civaytmaxop.ivn xupcaxt L6'.

Inc.: Tip ix vric OcSaaxaXeiag.

33. Pag. 556. `01.uVa ix top xatc3: MaT.Oarov iriou aayTeMou,

www.dacoromanica.ro

282

v ccrcvm-xoitivri zuptcoqxcitrize-cipq.

Homilie dupa sf. Evanghelie a lui Mateiu, cetindu-se in Durnineca a 14-a. - Inc.: EEITev
.6

Ktipco;
34. Fag. 569. CO[tc),Ca ix ToG xxti MatOccrov 6cyfon EOczyTeXtou,

civccycwcy7xo[tivil xupccrq ce'.

-

- Hornilie dupa sf. Evanghelie a lui

Mateiu, cetindu-se in Dumineca a 15-a.
Tan/ avOpckcwv.

Inc.: OE Tok dypobc

35. Fag. 581. COittVa ix TO MCC& MC6700070') cicyfou Ekyys),Cou,
I xal 8excitri.
Homilie dupil sf. Evan-

:,/czycyclyszop.ivri xuptaxt

ghelie a lui Mateiu, cetindu-se in Dumineca a 16-a.-Inc.: Tfj;
acaccaxcaCocg thcpaecco.

36. Pav:. 594. `011,cAtc4 ix Top xccrec McctOccrov ciyEou EkneXEou,
(ivacitvoicxo[cin xupcocxt E7tTi x Sandra.
Homilie dupa sf. Evan-

ghelie a lui Mateiu, cetindu-se in Dumineca a 17-a. -- Inc.: Mip:
yczo6v

c0A.

37. Fag. 609.

'OltcAto:

x

Tot)

ecyccicycomcollim xupcorea 6xzeo x

xu-c3: Aouxiv Ccytou Eiayys?,tou,

Homilie dupa sf. Evan-

Sexc't-cm

ghelie a lui Luca, cetindu-se in Dumineca a 18-a.

Inc.: Tcp

xcapic; ixsEvcp icrcely;.

38. Pag. 623. 'Op.cXicc

z TO xx-c& Aouxav dcytou EOccrreVou,

avcercwaxo[tivr) xupccott cO. - Inc.: HczaCciv tiov eye-co-iv.
39. Pag. 641. COticAfoc dvocycvcoaxopin ix TO xce-ci Aouxab c`cytou
EincyysVon xopcmxt thong.
Inc.: TO .-qc ivocatcaitog.

-

40. Pag. 653. CO/LcVa gx to

xcz-c& Aouxiv ayfou aarriXiou,

avaycycoaxop.im xupEcxxt thtocvfi Tcpeorfi.

41. Fag. 674. e0pAVoc ix TO xccT2c

Inc.: ".C2arcep 7C(Zpasccog.
Aouxeiv cicertou EtkcyyeVou,

-

dvccycvcoaxop.6m xupccoct eExog-ct Seutipcc.
Inc.: 'Ap:Oec rev 7COMM.
42. Pag. 697. 'OluXtoc x -coG v.wci Aouxciv c'tyfou EOczyysVou,

dvaytwocxoplwri xupcoott iNoczt tptro.

Inc.:

"Qcyrcep

accomc.

43. Pag. 713. `0/1cXioc ix TO xcc-ci
dvccreicogxotign xupcocxt vif.

Aouxeiv 6cy(ou EtiarreX(ou,
Inc.: Ko:1 [ceyo'cX)7 iroX)4xcg civcipt.q.

44. Pag. 726. e0p,c)1 cc ix too xactoc Aouxav
ecvayeicoaxolcem xupccxxt eExoc-1 nIlsnsl.

45. Pag. 744. '0[Latoc gx zoo'

avczycvcoaxcliin xupcocxt thwatt gx.c7,1.

46. Fag. 760.

-

xercdc

cfcyCou

EtiarreXtou,

Inc.: Miycc Tcpbc cipe-v6v.

Aouxciv &yEou Eimyyatou,
Inc.: `II 7cAeovOcz taiga.

ix tog xatet Aoux4y ayfou EôccneXtou,
dvacycvcoaxop-in xuptaxt aExoc.ct i686117,).
Inc.: O x6pcoc 7,[ticr,
'011.01x

%al 15ek.

47. Pag. 793. '011cijac ix Tor,

-

5COCCG

eivocycycoaxogn zupcxxt s?xoctfi 6y1567,1.

Aouxecv oecyfou EUarreVou,

Inc.: '0 p.o:xipco; xod.

www.dacoromanica.ro

283
48. Pag. 793. COrcX(oc ix to0 xati Aouxeiv diyiou EirzyyiX:ou, avoc-

vvomogn xupcan sExocrct ivvCati. - Inc.: HoXXoi.); xa/ ac2cp6pou;.

49. Pag. 809. 'Op..cX(oc ix TOO Y.at3: Aouxciv dcytou Et'iczyyeXtou,
avccycywaxoildm xuptcxxt -cptomoul.
Inc.: "5.1a7cep i etEaricpacylo:;.

-

50. Pag. 826. `011.0,fct ix. TO xost3: Aouzeiv 6ytou accneXtou,
avocycvataxoltin xupcomt Xce. - Inc.: "Incog Scxcaoctiv.w.
51. Pag. 840. e0pAXice ix Top v.orr?4 Aouxeiv &yEou aocyTeXEou,
civxmcoaxop.in xupcomt tpcaxocrtt &swan.
Inc.: Max ply &Sot Ea.

-

52. Pag. 859. OuM

v. TO xatec 'hoticvm iyEou E6ocyyeXEou,
...vccycywaxot.tivri xupcazt rcpb T's; Ocpcksw,;.
Inc.: Erns,/ 6 Kiipco;.
53. Pag. 873. cOLLX(
X To0 xo:th MccrOottov 6.yfou EkyyaXfou,
civaytvwcxop.in xuptaxt Tcpb t Xptatoo revvon. - Inc.: OE ply
o:Xoccof.

54. Pag. 899. `Opaioc ix TO v.cccdc Matkrov ecyfou EönyiXfou,
avocytvwcxop.im xupov.
ttdc Tip Xptatoa ydvmocv. - Inc.: 'Avaxtugadcvuov tiov 1..tir.ov.
55. Pag. 914. COttato: Ex TOO xxrac IlIcEpxov iyiou EöxyyeXtou, 01`10--mwaxo[tin xuptaxt nrth taiv 436-cwv.
Inc.: 'Apx-il to0 EkyysXtou.
56. Pag. 925. `Op,tXfo: ix TOO Z2T3: Me4T000.0v (xytou EkyysXtou,

-

civariwaxolti,n) xupcomt !tit& ti (Parra. - Inc.: EE xxi

iopt.15.

57. Pag. 941. To0 iv ciytocg 'r.azpbg kttliv 'Iwcivvou amtemcry.67cou
Kftwatceptcvourthxew; Toa Xpucroat4tou )6'o t eiyEct zal itsycai, 669-

- A sfântului nostru prtrinte loan Hrisostomul, arhiepiseopul
Constantinopolei, cuvlintare la sfiinta Lunea mare. - Inc.: 'Ocp4124tob;

v 6pthv.

58. Pag. 957. Toa iv ciyfocg 1Tactp6; fjp.itiv 'Iwoivvou ecpxcemax6nou
IiwvatocvmourthXewg -coa Xpuo-octktou X6yo; TT; cicy(cr. xxi ilEyetATI

A sfitntului nostru Orinte loan IIrisostomul arhiepiscopul
Constantinopolei, cuvântare la sfânta Martea mare. - Inc.: "0-cocv
--cp(T.,7,1.-

-th sUciancivrictov.

59. Pag. 972. Toa iv 6:y(oc; 'Za-cpà; tv Tocivvou natpuipxou
Kwvatoevuvourcaswg To0 XpucoatOttou X6-yo; 05 diy(qc xoci reyo'aii TEA sfantului nostru Orinte loan Hrisostomul patriarhul
Inc.:
Constantinopolei, cuvântare la siânta Miercurea mare.

-dcrycv.

:1:-/Atepov 6 (Docptaccrog..

60. Pag. 977. Tt Ccyla xcl reydaTi 040009, XOyog etc -th
)az6v

tv t

eCICOGTO-

Xiyov: iyeo napiXcceov irth -cop KupEou. - La stAnta

Joea mare, cuvEtntare la spusa apostolicrt care zice: eu am primit
- Sffir§itul lipse§te.
dela Domnul.
Inc.: EE' 6v70.);

Pag. 996-1005 albe, sau cu note irtrit nici o valoare.
www.dacoromanica.ro

284

61. Pag. 1006. To 15 iv ciytoc; 7ta-cpb; fjp,ciiv 'AOavaatou ripxcerccax67-cou 'AX4avapsia; a6v,cana ataaaxaVag 7cpb; p.ovgovta; xat 7rtho-ca;
xpccrucavok xki7pw.oti; ts xat X.:CZ:sok.

A santutui nostru parinte

Atanasie arhiepiscopul Alexandriei, invätaturä catre crilugAri M
dare toti crestinii, clerici sau laici.
Inc.: ''Ecrav 6 pro tciiv ufrov.
SfArsitul lipseste.
600 (561).
See. XIV/XV. lifirtie; 464 pag.; 20X14 cm. Legat cu lemn. Dela Muzeul
de Antichitiiti; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

1. Inceputul lipseste. Prime le vorbe sunt: ETC &ix iyxx-ccasEtpac;.

Este o culegere foarte bogath de pasagii scurte din Vechiul i Noul
Testament, insotite de cornentarii si privitoare la Sf. Treime.
2. Pag. 113. Prin chderea unei foi intre actualele pag. 112-113
inceputul lipseste. Prime le vorbe sunt: o Ei TC6V ETCTtit GlV/680311.

Este un tratat teologic despre purcederea Sf. Duh.
3. Pag. 176. TO aircog xesoaXcaci)E5a; EXeyxot. -cop napec Aativocc.
mayocpcoo0; BOyva-cog TO Etc tb nye Op.cc tb aircov ix -cop na-cpb; xcd

ix TO ur.op imcopetistac. A aceluias, combatere sumaril a dogrnei

nou5, a Latinilor, cà duhul.sfant purcede dela Teal si dela Fiul.
Inc.: El tb nysaila ix toO ircrcp6c.
4. Pag. 193. Hi-cpou To:5 c2notirou noapcipxou

0.so0 7c6Aewg

p.syciX7ig 'Avvoxelag npbc 'thy ticxxapiviv natpcc'cpriv Kcovc-cawnvou-

;casco; ToO K.rwouAapiou xiipo6 Mcxcri)X. A lui Petru prea sfântul

patriarh al marelui oras Durnnezeesc Antiohia cátre fericitul patriarh al Constantinopolei Mihail Kerularios.
Inc.: "Oacc inonpetiocao &

x0p6c.

5. Pag. 208. 'Altb v; incaToXilg tfig Tcpbc T6v apxcEntaxonov BeveTEct; i;youv 'AxuXEa; eacocrccasEc71; 'nap& Tor) ocircoO fl&tpou na-cpcdpxot)

Din scrisoarea trimisa arhiepiscopului Venetiei adicii al Aquileei de cutre acelas Petru patriarhul
Inc.: OE Tec aup.cc icsOtecv 3ouX6p.evoc.
Antiohiei, despre azimä.

'Avuoxda; lcEpl Taw gOilcuy.

6. Pag. 239. CEKtriver.a to xi,pts Tro0 XpEcrci 6 &b

iv

X-

tteq.

Titlmacirea ruglciunii Doamne Isuse Hristoase DurnInc.: Ta xOpcs 171cro0.
nezeul nostru milueste-ne pre noi.
ov

7. Pag. 242. ToO Focapiou NcxypOpou Tog BAsmtaou ix -caw xca'
airc6v iv or; xat Tas cp-rjoi.
A fericitului Nichifor Blemmydes
Inc:
din scrierea despre sine, in care spune i urmatoarele.

www.dacoromanica.ro

285

Este un extras despre o polemicti privi-

Tec irept 'sty Tcpscov.

toare la Sf. Spirit.
8. Pag. 253. Rirtt" titlu general. Este o adunare a unui mare
numtir de extrase, citate, comentarii din diferiti OHO ai bisericii i alti scriitori, toate privitoare la purcederea Sf. Duh i natura Sf. Treirni.
601 (214).
Sec. x\r/XVI. Male; 415 fol.; 50X20 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

Miscelaneu scris de mai multi.

Fol. 1-2 albe.

Pe fol 3 sus se allä isctilitura posesorului, in monocondil:
-coo Atxtviou.
A iconomului din Monembasia preotul loan Likinios.
1. Fol. 3. Chtevh capitole cu cuprins astronomic. IIepi rot 146.1;

Oixo6p.ou -MovevZoccilAg Icocivvou ispico;

locp,66cvat

askivr) -c:o

cpctic

lumina dela soare.

circb Top )Atou.

Cum primeste luna

Inc.: Eby 0,Xotg %at To5-co ywoutiov crot.

2. Fol. 5. 'Ex -c6-ri Tcpoayopeócrecov Et6OXX-tlq tfi; icpocri,-nciog. MiTpov

txetx6v.

Din prevestirile profetesei Sibylla. Metrul eroic.

Inc.: flOcti croc Ac6in7, cdad 15 ,aciXacradc Ts xcd y.

Fol. 6. Tabla de materii.
3. Fol. 7. Ilepi -cc); cipM
wcicsca
on'ycoG.

gnotricev 6 plycq Kcovc-ccoti:vog To5

v 7c6Xcv Ttv pccacXeUoucrocv 7cao-Cri Taw TCOXSON e?;

th 6vo/ta

Despre inceputul pe care I-a filcut Constantin cel Mare

de a zidi pe numele säu orasul care domneste peste toate orasele.

Inc.: 'Ev TCP icpcky gtet tirs Pacn2se( ocg aka

4. Fol. 8. Un discurs cu continut religios, avAnd drept titlu
-urrntitoarele cuvinte din Evanghelie: AeD-ce oE E15).oyrdpivoc TOO 7Z0C.Tpóg [ton

)povoacxt

v

rcoti.tocc tvv 7)1.ti:v paccAsEctv.

Veniti,

cei binecuvantati ai tatillui meu, sä mosteniti impruAtia pregiitita

voul

t

Inc.: Ktt

5. Fol. 12.

&Ca ypcapfb ecyco-cricot ethe),cpoi.
uov icrav
Xt0vCaTOU, nepi KcovatavvvowtoXvrCov.
A lui flo-

niates, despre Constantinopoliti.

Inc.: Tb à 7;pbc -cobc xpaToOvrag

Znicpopov.

6. Fol. 13. 'Amtog 11c40,ou To5 oinocr-c6),ou.
Cálátoriile apo'ATcb Acettctaxo0 figoao xod -0.0ev e?; elepoucoailp,.
stolului Pavel.
Inc.: '010,71cre KUpco; tt
7. Fol. 13. Aeutux6v.
Levitic.
liot;
)kro)v.

8. Fol. 13. <I>uyxcopritcxbv

ypiv.p.cc

51745

www.dacoromanica.ro

ypc'tcpst

expxcepat5;.

286

Scrisoare de iertare, pe care o scrie arhiereul.

Inc.: OD SOL-

netv6rw fivaiv doTb 051 xdpvcoc xal Scopeig.
9. Fol. 13. <'A>Tc6,:pactg HtXciTou xaTa SCA XptaS95.
Hotarirea.
Inc.: <eIl>ileIg II6vTtog 110,6cTog xat
lui Pilat contra lui Hristos.
yepouota xxi & Ogittog Taw Twp.aiwv.

10. Fol. 16. Rept Tori not%

rthv

vcporcoc-ceov 24ov-cat OrcipTcp.oc.

Cari mitropoliti se zic
prea cinsti(i qi exarhi i cari numai prea cinsli(i.Inc.: '0 Kat.xaE .gapxoc, =tot 81 UrcipTcp.ot

p.Ovov.

otpda,; KarucaSoxta;.
11. Fol. 17. T6 xpuogouXov Too Reycaou paacX6c.oc xal eksOot5;
KcovaTavTivoo Tb

piosului Constantin, dat sfantului

oOv 7..pk T6v aZytov I0,6soTpov ITiTcav '13471;.

Hrisovul rnarelui imparat
Silvestru papa dela Roma.

i

Inc.: 6,&ov ixpivap.ev

tteTec no'cyccov

Tdiv caTpoimov ))pArw.

12. Fol. 19. Sus cetim scris de altrt mama decat restul textului:
Ataaxcd etg Ti xeitteva 'coo c`crfou EbayyeAfou Trig [1,6yo'ckic TecycrapazociN arth Too (.1)p.oc:xog cat5Aou eE; Sty EXXVitaa cpcoviiv
orc6.
'Ifflobvou Eepion Too' Mouata&voo.
Invataturi la textele sfintei

....

Evanghelii ale postului mare, stramutate (?) din stilul romeic in
Inc.: A6yot
limba elenrt de dare preotul loan Plusiadinos.
duly 05TOG Viri; &fag xal Eepag ipaTN.

Sunt in tot 66 de invataturi privitoare la postul mare, urmate

de o serie de invataturi morale. Toate au ate un motto din
Evanghelie, dupa care vine explicarea. Pentru autor (sec. XIV)
vezi K Krumbacher, Gesch. d. byz. Litt. 2 p. 118-119, uncle
autorul are numele Plusiadenos.
Relevez crt invatatura 48 (fol. 233) nu e transpusa in greaca
cultii, pentru motivul ca e compusa in versuri politice.
13. Fol. 335". 0 lista de zile nefaste i un brontologeion, adica
prevestirea viitorului duprt tunete.
6),c11.)

Inc.: AE 7Capa-cripp.oec )1Apac.

toi) ivcautog.

Fol. 336 alb.

-

14. Fol. 337. 'ExXoyai Scacpciewv cç Tca Xatig rv cept TN c`cyta.;
Tptiaog 1taa q.,; ivavOpcor*Ewg TOG UE00 TOO 1960.
Culegere de
diferite ziceri din vechiul Testament despre sfanta Treime si

despre nasterea din om a fiului lui Dumnezeu. Inc.: 'Ev cipn
i7Toirlasv 6 eek T6v oöpav6v xai Tip ^Av.

In josul paginei cetim notita, pe care am gasit-o si la fol 3:
A icono

Otxov6i.tou Movelt6acr(cq 'lincrovoo Eepion Ton Atxtviou.

mului din Monembasia preotul loan Likinios.
www.dacoromanica.ro

287
15. Fol. 350'. E-cEskoc 7ccivu x0acc-cot TcovnObtac Irccci Tcvo; cocFo5
notata datv xecpc'aceta xairac ecpcOp.bv ofj-cto;: xce.
Versuri foarte

frumoase alctituite de un iMelept oarecare, sunt capitole pe numar astfel : 21.
Inc.: Tip eiscoxfav Aiyouccv acpExop.6v T: 66vapov,
16. Fol. 352. "EtEpoc atixoc cO lIpoSpcitiou.
Alto versuri ale
Sunt poezii intitulate : Eç eNovcap.ivov 'ay pEcv,
lui Prodromos.
'Ec xicou, Eig "by ocUte5v. Prima e in versuri politice de 15 silabe,

celelalte douil in trimetre de 12 silabe.
17. Fol. 353. FArrt titlu sau nume de autor. E o culegere de
scurte talmaciri la diferite pasagii din Evanghelie.
Inc.: Bpx-Vovcc xopEou Xiya -thy uE6v ccbrof5 cnvepoilLevov.

SfArsitul lipseste_

Fol. 385-391 albe.
18. Fol. 392. Agecg TCov pv' cpcap..Cov.

Cuvinte din cei 150 de

psalmi.

E un glosar elino-grec vulgar pentru diferite cArti din vechiul
Testament si pentru scrierile apostolului Pavel.
19. Fol. 400. 'EntatoXil Tc6spEou pacaXicog Tcpb; Tbv 7)yeti6vx
Atxcav6v.
Scrisoarea imparatului Tiberiu cAtre comandantul
Likianos.

Inc.: TO IltXdcrou 'ay tiov louScd.cov po:ac?.ice TocoCiv.

xx-cavocyxicavtoc crtaupoMvocc.

A domnului
-20. Fol. 400". TO BooXyaptag xopiou AnKcptou.
Inc.: Malign,/ aTo),tv oE Eapetc.
21. Fol. 401. Hepi criiithov 6E3o'mov, &4v x sefocetiv vec yvtopffzg (?)

Dimitrie episcopul Bulgariei.

Despre semne de ploi, vanturi si timp
frumos, st cunosti dupä rilsarirea soarelui. Inc.: "Moo; gpoOp6c
sEr; 'thy tXtov ivcc-c6Uovta.
civccrOacov.

22. Fol. 402'. "Opczac; Too 19.avocaco-co'ccou npocplicou AccvctX ath'cc 7cine xoci. aexc'cr% .Wpocc circb tfig ocExitcacoo-(ac throo ffwg tfigXpco-co0 xercoc6oicetog xo

Eo

ivte),Efocg toO ocithvog.

Viziunea

prea minunatului profet Daniel dela a cincisprezecea zi a scltiviei lui pana la coborirea lui Hristos si Ont la implinirea vea-

Inc.: Tcias )1yet lit5pwc oinxf Got rj.
cului.
23. Fol. 404". 'Apxtil th aeXnvoSp6p.cov Taw ¶PXOVt lLpV Tirig
ceXifing.

nii.

Inceputul cursului lunii a celor 30 de zile ale luInc.: FA 'eV 7CptinT ti); ceXiivrig 'AS&Et inXcia071.

SfAr-

situl lipseste.
24. Fol. 406. Inceputul lipseste. Incepe cu vorbele:
CZEDthinTOV TCYSOCTLY.

Tire!'

Pare a fi un tratat de anatomie umanä.

25. Fol. 406v. OE k sic) gapxfac tv nrporcoXtviiv.Exarhiile mi-

www.dacoromanica.ro

288
tropolitilor. Inc.: CO KoccoccpsEcc; KocricaBoxfoc; 1.ncivcLp.o; xxl gap.

xog rccian; &vcaca;.Lista scaunelor mitropolitane.
La sfax§itul acestei liste, fol. 407v, cetim: 'ETivov.co tIcruspov xccE
iv ct 06yypo6)ocz(cc no p.-qtpoltoXca, xx? 6 tav et; EXEC -thy vinov
Tirl; Ncxomaefo:; xoc2 E'ocpxo; Aiyelca Tca'coli; Oöyypicc; xcci nAccnviiiv.
C 01 Etepo; p../iTponoXf.cri; Ripou; Oimpo6Xocxfoc; xo:t Tbv TOrcov i7cixec
-coG 'Ap.ccueicg. 'Eyive'co icp' pc xat 1.17po.noXtnN BCativri; xcci iv ,ct

Mccupo6Accx(cc Etepoc.S'au instituit pe urrnä i in Ungrovlahia doi
mitropoliti, i anume unul are locul celui din Nicomedia §i se

nume§te exarhul intregei Ungarii §i al plaiurilor, iar celtdalt
{este) mitropolit al unei pArti din Ungrovlahia §i tine locul celui
din Amasia. In timpul nostru s'a creat un mitropolit §i la Vidin
§i un altul in Vlahia neagrA.
In josul paginei se aflit dour', scurte notite; una: "Ep/L-riveicc

Tog

Explicarea anului bisextil, alta: Mi9o8o; cç Set eOxepo5; eiiptcrxec<v> T?) Maxcc.
Metod cum sa se gAseasca u§or
pcaix-cou

Patele.
Fol. 408-409 albe.
26. Fol 410. 'f rv bpdo;-;gwv pacatAiwv bcpcptxtoc tjc pocac4f.a.;.
Slujbele irnparatiei imparatilor ortodoxi. Inc.: CO aecru6v7;

Lista slujbelor din imperiul bizantin, urmatä de lista mitropolitilor §i episcopilor supu§i scaunului din Constantinopol.
La fol. 412" gasim o nourt lista de mitropolii.
Iath-i titlul:

-roe, Serzepo; 6 os6zotoxpc'c-cwp.

cii yevogn i'xOesc;
7c6Xec

tvirsponciXecov

Tiih)

67coxet1lvcov

t

ti rrj; poccraeta; Too'

pacrEXESt

Kcovcrcccv7cvou-

ciocatp.ou pcco-aico; xupo0

Lista mitropoliilor
supuse domnitoarei Constantinopole, frtcute pe timpul domniei
renumitului impi1rat domnul Andronic II Paleologul.
'Aviipovixou Tog 8eu-cipou

v.-ov

II0scccoX6pov.

La urma listei se spune cä Litvania s'a ridicat la rangul de
mitropolie de catre Andronic la anul 6800 (=1292).
27. Fol. 414. 'Eyx15xXco; iitcatoXil rEvvathfoll 7Coapccipxou Kcovatxv-EcvouTcCaew; xccl Ti7; cfbv czi.rccp auv6aou irpbc &zczna; 'Mb; 6acürcisou;

ttycponoXE'cx; xccl 17pbc -thy winccv. Scrisoare enciclica a lui Gen-

nadios patriarhul din Constantinopol *i a sinodului de MO el
dare toti prea sfintii mitropoliti i dare Papa. Inc.: CO Searcó..q; )1],6ov zoct i5e6; y.dci aorctiip 'bpoOg.
28. Fol. 414v. Rept TO icoo Tc-ov irticporcoXtviiv Exouct cv ci-jp.s-

www.dacoromanica.ro

289

pov gruaxonk.

Care din mitropoliti au astazi episcopii.

Inc.:

'0 CifpcxxXsiczg .q; E6poynn; gxec Tocko:c.

Fol. 415 alb.
602 (452).
See. XV/XVI. Maki; 1040 pag.; 21X14 cm. Brosat. Dela Muzeul de Anitichitati; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

Miscelaneu scris de mai multi, in diferite timpuri; diversele
.caiete au fost cusute intamplator la un loc.
1. Pag. 1. Inceputul lipseste. Este un tractat teologic despre
invierea lui Hristos. Primele vorbe sunt: gm:Vic-cop= xodi5omid*.o.
2. Pag. 12. Top 1.teyci4u 'Aeczvccatou nept vrptetwv 19.ocvivuov ci6ccnIfavov.
A lui Atanasie cel mare despre pruncii rnorti neboteInc.: 4)nal yezp 6 x6pc(4.
.zati.

3. Pag. 17. Fara titlu. Primele vorbe sunt: "Otav 'wok Tcycov
Este un tractat despre sf. Treime.
Sfársitul

iAX.rivc6vzcov.

lipseste.

4. Pag. 33. Titlul in mare parte ilizibil. Descifrez numai vorbele: Hoioc;

Oct xpciaeocc ixciatcp IL2v

mei no(ocg eznixecrOac.De cari

lucruri sa se foloseasca cineva in fiecare luna si de can sà se
0 lista de mancitrile j bauInc.: e Apv.c5i3ec eath xotc%,
abtie.
turile potrivite pentru fiecare lima a anului.
5. Pag. 55. Too crocpurcdctou McxceliAou 'ATCOGT0).01/ TOO B4onrctou
A6yoc thacppliccxk rcpk t4i aCfaxuptaccp.iwp ,a7jv icimov stv tobg EcritsImre.); 6p.otow.
A prea inteleptului Mihail Apostol din Bizant

cu Milt polemic catre cel ce a sustinut ea apusenii sunt asemeni
rasaritenilor. Inc.: 'Ev vt glockricr(oz Octaxuptaco.
6. Pag. 62. Tog ce6-co0 np6g T6v e6a6icacaov xal yoa71vOtccrov floc-acXicz Ton.todow %al no'cycwv xpccraccvoiv x6pcov x6pcov cDpecieptxov ),6yoc ispoacpcuvwcatz6g.
A aceluias, cuvantare catre prea piosul si

blandul imparat al Romanilor si al tuturor crestinilor domnul
Aomnul Frederic.

Inc.: ''ESec Tby gnc6cxXX6tt,evov.Necomplet.

7. Pag. 63. 'ApcaTotiXou; (571.copcxt rcpb; 'AX.gecvSpov.

totel retorica catre Alexandru.

Inc.: 'ETrioteak ior.

8. Pag. 148..K667rog On6cztou nivog.
Inc.: 'ETUM4110p,Ev ItepcncaoGyteq.
Teba.

A lui ArisESTC.

Tabloul lui Cebes din

Pag. 162 alba.
9. Pag. 163. 'Enmicpcoc gicZ

18 TO &COTO:Toll

1.1.thv fiyer.6vog zopoO

fleoSc'opou yuvcaxl xupd,c- EXe67-cTi re(opytou toO rep:stop. Al lui GeorB. A. R. Manuscripte grecefti.

www.dacoromanica.ro

19

290

gios Gemistos discurs funebru la solia prea sfantului nostru domn:
Theodoros, doamna Kleope. Inc.: l'acov ply 6 cocpk. (cf. lifigne,
Patr. gr. 160, col. 940).

10. Pag. 171.

Oecy.ppc'ca-cou xccpccer:Ipe;.

Caracterele Iii Teo-

Inc.: 121 ply xa/ ITp6-cepov.
frast.
11. Pag. 179. Mdtpxou Tou)afou Ktx6pono; aciXoyoc nepi rip.og.

'Epprisfa esoaeopou. A lui Marcu Tulliu Cicerone dialog desprebritrAnee. Traducerea lui Teodor.
Inc.: 2 The, ei xey frt.::
rreOppon.

12. Pag. 199. rgyopfou to5 0.autia-c0upyoa Too xcd Ocoadopou
yop.iyou cpocrircop 'S2pcyboug.-- A lui Grigorie filditorul de minuni,.
zis si Teodor, discipolul lui Origene. Inc.: IIivscc 'Le& `/IM.

Este un tractat despre suflet.

13. Pag. 203. Cuprinde tabla de rnaterii a scrierii care incepe la pag. 205 : NeileaCou incax6nou 'E[tic-qc nepZ cptia64 avepc;)'nou A6yog xecpaXacarig.
A lui Nemesios episcopul din Emesa.
despre natura ornului.scriere sumaril. Inc.: Thy Mpoynov x cpu-

xc

vospa;.

14. Pag. 283. 'Apccrzotaou; 7cept x6ap.ou.
A lui Aristotel despre lume. Inc.: I:kW-4c; [Lb Ep.orre ,OEI6y IL
15: Pag. 303. %Rex- TS (1 'Axivo wepl toS tv m. xod ç ok(as, -71
nept TOO 6VT0 ; )a ?. ¶05 ¶ V eNac, evth Too Xatcycxot) ippmyeuOiv nap&
Top crocpanchou xcd Aoyccotcitou rEcopyiou ¶05 XxoXapfou si-ca :tat gy)-

yri9iy. -- A lui Thomas de Aquino, despre existentA si materie,
tiihruicit din latineste de dare prea inteleptul si invatatul Georgios Scholarios, iar pe urmrt, i tradusA. Inc.: 'En:scat limp&
7c1so'cyri.

Pag. 337-342 albe.
La pag. 343 incepe traducerea scrierii lui Thomas de Aquinodespre existeniá i materie.
16. Pag. 539. Tot3 19scotchou ExoAaptou neet Top' nth; SLccxpEyoy-cac
cd &Cat ivipyecac np6G 'se aX),Y4Xag =1 Tip ,Oday oboiay.
A prea
sfamtului Scholarios despre cum se deosebese sfintele energii si
intre ele si de sfánta substanta. Inc. : Rep/ Tfig -ciby iwv vepyecitiv.

17. Pag. 555. TO coporaccou xai r4

6vTL ,&eoXoymyrchou

raves-

Oiou 0txoutievcxo5 ITcapcipxou xat ScaaaxiXou Xóyog nep/ (puxii;.

A

prea inteleptului §i teologului Ghenadie, patriitrh ecumenic si prolesor, cuvânt despre suflet. Inc.: 'EasEipe06: cot) T6 conpaRicc.
18. Pag. 586. 'Ex ¶00 aeutipou X6you ficp6g IIAtiPawa.
Din a..

www.dacoromanica.ro

291

Inc.: 0moriv Stec 'Lena.
Este un
fragment dintr'o scriere a lui Ghenadie adresatit lui Plethon.

doua scriere crttre Plethon.

Cf. Migne, Patr. gr. 160, col. 599 sqq.
19. Pag. 607. 'Ex Top npozipou flt6Xfou. npbc IIX9cova.

Din car-

tea precedentA atre Plethon. Inc.: 'AXAcic sod ToOto 7cpb; Tag
EEprativot.
Fragment dintr'o scriere polemicA a lui Ghenadie
cu privire la filozofia lui Platon i Aristotel.
Pag. 615-616 albo.
Pag. 617-618 contin mici fragmente, extrase din scrieri teologice, frtr5, legatura intre ele.
20. Pag. 619. flept TOO cruyxpkw.; iva*Tipav etvat tth`j ept
Tip Unspaytav Sianocvav tteov ,O.F.otc;xov.
Despre faptul c prea
sfanta noastrrt stripe-mil nrtscritoarea de Durnnezeu este frir5, ase-

rnrmare mai cinstitrt decAt Serafimii. Inc.: ''Evcot Xiyouutv.
21. Pag. 622. Ilspi EMacttovtaq.
Inc.: 'Ev
Despro fericire.
Tcpdrup Taw ilOcx(ov 'Aptato-caoug.

22. Pag. 626. TO cocpurcitou treao0 giinctg E; tac XxX6aExac

?Ira.

A prea inteleptului Psellos explicarea oracolelor chal-

daice.

Inc.: E6.)A2 ),gystat.

23. Pag. 643. Too cocpcorectou xaZ ),oicurrcaou ravvCCa(OU oncaptc'tpxou Ktovatavttvou7ramg %al vgou koX6you X6yog sEg ti-jv cicriav yivvirav Too' xupEou xal aEo0 %al corciIpoc rp.c.bv 'Inc;o5 Xpcar.o5.A prea

i mnvatu1ui Ghenadie patriarh al Constantinopolei
si nou Teolog cuvetntare la sfanta nastere a domnului Dumnezeului si memtuitorului nostru Isus flristos. Inc.: OE XapcpcitaTot tg ixxbiata;.
inteleptului

Pag. 663 alba.
24. Pag. 664. 'ExOecng

ririg 61.1.oXo1' tot ifjq xx9oXcxilg rdo-reco; Too
p.syeaou 'A9avasiou 7CCapLCZMOU 'A.AeavSpeiag Tcp6g 'foam ireacccv

e1)Expunerea marturisirii credintei catolice a marelui Atanasie patriarh al Alexandriei catre Iuliu papa din Roma.
"Oattg

Inc. :

v poUntat coAirivat.

Pag. 666 alb6..
25. Pag. 667. MatOatou to Kap,apc&cou 7cp6g lnii0o3va xatec dpexpttivris.A lui Mateiu Kamariotes crttre Plethon, contra predestinttrii.
Inc.: IlViOaw o Eleog.

Pag. 686-690 albe.
26. Pag. 691. Ikpt TfIg pap-cupmfi; npoacpioto4 Too licyccAowiptupog
Awntpfou.
Despre dorinta (impulsiunea) de martir a marelui
mucenic Dimitrie.
Inc.: "IIv Zaetv inO9ouv rciXac 44004

www.dacoromanica.ro

292
27. Pag. 715. eso'66pou intax67-cou 'Av8C80.no 7rpo9scopfce xecp0at.6rcep! tä-iv v t &ECG EEpoupy(c6 revovcov augawv Xez/ [Watiip/t011.
7covO.sraa & gc(Imeco.; ToG 4isocpasatoi-cou i7tax.67rou (Dutsfac.
A

lui Teodor episcopul din Andida, cercetare sumarrt despre simboalele i tainele ce se fac la sfânta liturghie, lucratrt duprt ce-

rerea prea iubitului de Dumnezeu episcop al Phyteiei. -Inc.:
El Sivat nag 6cpsast 7CC(7*.
28. Pag. 763. ToG etyfou 'Avaa 'mato!) TOO Etvcctrou. - A sflintului
Anastasie Sinaitul.- Inc.: IIOOev cl)uxil ToG avOpcincou. -Este o

ask numitk nedu»zerire (dnop(x) de naturrt religioasrt cu rilspunsul ei.
29. Pag. 769. To5 6.ytou tc5 'E:picsou.- A sfkntului din Efes (?).
Iara's o nedumerire cu rkspunsul ei.

Pag. 775-776 albe.
30. Pag. 777. ToG voitocpaomo;

'Icocivvou accot6vou To° EbysvcstoG

eixo2sooOfx sig tbv 4cov v.vrocAo[tdptuprz cptX6crocpov.-A lui nomofilax

loan Eugenikos diacon, slujba santului mare mucenic filozoful.
Inc.: "OXriv cv cbti:VCC.
Este o poezie religioasrt (canon).
TcpW-cy)
poccveuxt r.pb; 'Ecpecrfou.; -- (A
31. Pag. 785. 'Op.EXtoc
aceluias) prima cuvântare parenetick dare Efesieni. -- Inc.: 'Ala1soof ttou xal tixvcc iv xuptcp.
32. Pag. 792. ToG ocisioG 6itaict

Tfi

ryjrcii 4.gpcc ToG Abyo6atou

7cp6; 'Ecpeafouc. - A aceluias, cuvântare la ziva intaia a lui August 'dare Efesieni. - Inc.: 'Ab'eAcoot, Tip )jitipocv tat'yrrIv.
complet.
Pag. 797 albrt.

Ne-

33. Pag. 798. ToG egtcyttoXo0 'Iwivvou civ4fou Scont6vou -ceov 9attov partlpf(ov '171croG XptatoG v.ccl vop.ocpaomog ToG &mow°, söxal.:
.?; ttv dyiccv xcct 61.tootiacov rpcd:acc.- A prtcraosului loan Eugenikos nevrednicul diacon al sfintelor taine ale lui Isus Hristos si

nomorilax, rugticiuni dare sfânta Treime cea de o fiintrt.- Inc.:
'0 .0s6c & plyccc.

31. Pag. 814. '0 volloyaocE -c(i) Sea7t6ty 7CapallUOVCOL6g. - Nomofilax critre stiipAn; scrisoare de consolare.
Inc.: EE 62 xa:
diAAoc; ttaf.

Este tot a lui Joan Eugenikos.

35. Pag. 826. ToG cdrcoG ixcpincat; Tdac.nto; pperccevocoG.

- A ace-

luia§ descrierea unui tapet bretanic. - Inc.: `Pii v Xecp,Covc.
36. Pag. 832. '0 vo[tocpa4 tc1 Sec:Nth:v. IDravog.
Nomofilax
cAtre strtpAn. Platanul.
Inc.: K
A)
tv attlxp' &rm.
37. Pag. 834. Too Ccyfou (?) ToG 'Ecpgcrou acciXoyoc. 'Icri&opo;

www.dacoromanica.ro

'72

nep!

293
Cacomoirig.

A sfantului din Efes, dialog. Isidoros sau despre

supunere. - Inc.: 'HOzAov, th ncitsp.
38. Pag. 839. TO atitoO ACCCI:v0; i7/ -zee,/ Trig EN Ttp crup.66Acp npouOiimg.

A aceluias «Latinul» sau despre adaosul din simbol.

Inc.: OocuttiN ncbg )/11.V.

39. Pag. 847. Scrisoare a lui Marcu Eugenikos episcopul din
Efes catre toti crestinii.
Inc.: OE tirl X.00tiV fg.P.dg aExlicacouiccv.
40. Pag. 858. Top cceno0 icp avacnciaetog. - A aceluias despre
inviere. - Inc.: Tb T.)Ig avaaTio-Ewg 86-atcc.
41. Pag. 872. ToO ocircoO. T TC[ttonclup Ev lepop.ovcixocg xbp Lovuatcp nepi ToO aecncouxo0 xz Mot) cap.atog.
A aceluias. Prea

-

cinstitului intre ierornonahi dornnului Dionisie despre sfântul
&Inge al Domnului.

Inc.: 'E-tycnp.ivov .7873

TCP

-

lisyday.

42. Pag. 878. Rept vino Excpepop.iven Tt Ecc con komov.
Despre vorbele caH se pronuntri in sfitnta rugriciune. -- Inc.:
"Oun ply 9 fig E6x-r1;.

43. Pag. 884. E6xt incecallpcoc.

- Rugilciune de reintoarcere.-

Inc.: 'II Ex phi 6v-cop.
44. Pag. 887. ToO cdrcoO EUxt Et% tbv pccac),Ecc.
A aceluias
rugrwitine dare imprtrat. - Inc.: Ktipte 6 Oebg kt6v.
45. Pag. 888. ToO ocötoG eUxii &nip cirroaXarric nopvcxoo 7co),ip.ou.

A aceluias rugaciune pentru sc6pare de luptrt preacurveascri.
Inc.: iliarcota cpcXcivOpcorce.
45. Pag. 891. Ilpoacpdmiacc Exsti-iptog 'Up tteydc?,y itdcp-rupc recopy:cp.-

Cuvânt de rugrtciune catre marele mucenic Gheorghe. - Inc.:
'Aptcrce ci0Ayc6iv.

47. Pag. 901. ToO ccUtoO 7,:pbc -thy (32o.t?,Ex dutopvta.- A aceluias critre imprtratul stfarritorat. - Inc.: Eb p.iv, 4 4)-Ec 6sate.
48. Pag. 921. ToO ocircoO 61.12Xicc Eyxcup.toca-ctxt En/ I TEXeutts Too
60-ttoti-cou iccapbc xupoo MootapEou Top Kopcovez.
A aceluias, cu-

vantare de laudri, la moartea prea cuviosului pririnte domnul

-

Makarios Koronas.
Inc.: CO8cp mot gotxev.
49. Pag. 930. ToG vop.ocpidaxog Too ariEvowO, 6noiov xpt that
'Eby 7cveuttaTtxbv natipa. - A nomofilaxului Eugenikos, cum treInc.: 0 nveup.oatxbc -ncc-r4.
bue sr', fie pririntele spiritual.
50. Pag. 936. TO cf.1)705 s9

oO

p.irspi 7C pocTunng_tcycotil Excppcco Lg. -

A aceluias compoziOe retoricrt cAtre maica Domnului. - Inc.:
%Q. eeo0 nrep.
51. Pag. 942. 'IGO
owc6.) yemteir, Aoicap,Gov.

cci).-coO

xca6veg 6.ettth 7CocpctxXrictxot

xce-cac

Ttbv

A aceluia§, opt canoane (poezii) de ru-

www.dacoromanica.ro

294

giiciune contra celor opt greseli (prtcate?) capitale (?).
opt poezii ale liii Marcu Eugenikos, si anume:

Sunt

a) Pag. 942. Kaveov npetkco; scat& yacrcpcp.apyfa;.

b) Pag. 950. Kawbv Oth-cepo; xath nopveta;.
c) Pag. 958. Kavcbv Tp(-co; xati cpcXapyupiaç.
d) Pag. 966. Kaveov 'citapto; i7c1 Xtir:17.
e) Pag. 972. Kawbv itg 'Into -; %at& aprlig.
f) Pag. 977..Kawbv Erspo; (sic) %at& ecxylUag.
g) Pag. 984. "Erepo; (sic) xavcbv )txt& xevoao.gag.
h) Pag. 990. Kawbv 6y800g xath Tfjg Orcempaviac.

52. Pag. 1000. Tabele despre impärtirea celor patru elemente,
fier, aer, ap, prunant.
53. Pag. 1002. TO aocpccncitou xi .a.sfou Mpbc (?) revva8Cou
gratetCPEOL.
A prea inteleptului si divinului barbat Menadie, versuri funebre.
Inc.: 1-9, 'raw!) Xap..nped

;(0

54. Pag. 103. 'EnctO.cpcog ¶(1) p.axapcco-citcp Y.p Osoathpu; ¶,q) Eocpcavcp
gv c Eepq !Ion' -coo BaTOTC.E&OU TOCSInt.
Cuvantare funebrà la prea

fericitul domn Teodor Sophianos, ingropat in sfemta rnimastire
dela Vatopedi.
Inc.: 'A),?,& (..i)WCO; p.iv ETC.
Este un discurs
al lui Gh. Scholarios.
55. Pag. 1009. Hepi notEra4.
Inc.: "Ott xpecrDespre post.
coy th XE6g crou.
Un discurs religios.
56. Pag. 1015. Hepi ilevocUng.
Despre milostenie.
Inc.:
Oô tainriv gycb.
Un discurs religios.
57. Pag. 1024. Hepi ToCi ttuarripc62,:,ug acblia-cog To() xupfou )/J.thv
'1710.0 Xptato0.
Despre trupul tainic al domnului nostru Isus
Hristos.
Inc.: 'ErcecSil A ac& tibv fjp.epebv.
58. Pag. 1034. Fiirä titlu. Primele vorbe sunt: 'EeouX6mv xpiSLITS 13=0,0.
Un discurs necomplet.
603 (492).
Sec. XV/XVI. Hartie; 336 pag.; 21X15 cm. Legat cu lemn. Dela Muzeul
de Antichitati; fost rnai inainte al Colegiului Sf. Sava.

Pe prima scoarta rnai multe notie, dintre cari numai urmittoarea
este de oarecare pret:Th rcap6v [3c6Mov ypantauxt Top Moaxo6a4c,c pacacxt (?)
-Ocoaou> (gc:rdv?) &x -cGiv npompaop.imv v t
p.ovt Top tgitou HpoOp6p.ou .st i'v l',4onc$Xec nap& Top navarotectou
17captcipxou xupoO qapep.(ou tc2 gxec eccpcoptattbv EacCxecpov top Ervac

www.dacoromanica.ro

295

aket civeVastrnce &x qg ockfig tovfç.

Cartea de faVi, grarnatica
lui Moschopulos, este dintre cele däruite sfintei mânastiri imparatesti a cinstitului Prodrom din Sozopolis de catre prea sfantul
patriarh domnul Ieremia, si are afurisenie de mâna proprie ea
sit fie nesterse din aceasta manastire.

Pag. 1-4 notite si regule gramaticale tarzii.
Pe pag. 4, printre notitele gramaticale, se afla i urmatoarea:
Kat TOSs TCpb; TOE; aXXotg 4to not Xaxta-cou IIcivvou Espion gx nxXzteig Ifurrovccevilc.
i aceasta, pe langit celelalte, este a mea

prea smeritul preot Pannos din vechea Pogoniana.

1. Pag. 5. 'Apxt ale

Osip diyttp Tthy gpcutrawitaw

ppocxuvOivuov

Inceputul cu
ajutorul lui Dumnezeu a intrebarilor scurtate de Manuil Moschopulos. Despre cantitati. Inc.: TE gOTL npocySia;
-nap& TOO Mom* Moaxonot.Uou. Rept npomp8E6v.

Pag. 153-156 abbe. Pe pag. 156, de mana mai noua, este
notita: Et; )(pilaw ExcepUrou Toucciwu toO ktaptcoAo0

Isat Troy

a/awe. Spre folosintti lui Scarlat Russet cel pacatos si a prietenilor.
2. Pag. 157. Ilsp(azo:ccg zoo %aura( Ii-crptcpvto; ),Cyou. Ocaziunea
cliscursului contra lui Ctesiphon. Inc.: CII a-eciat; Top X6iou.
3. Pag. 160. Ataxtvou Atopoc %az& Kvilaccpctivto;.
A retorului
Eschine contra lui Ctesiphon. Inc.: Tip ply 7Capacrxeuip 6pec'Ts.

4. Pag. 294. Titlul i primele douii randuri sunt sterse de umezeala. Este tot un discurs in afacerea soliei catre Filip. Primele
vorbe sunt: <'A>Orpitzio: (Datnny .r.oXerliconOTE; fiatspov insEcrbncyczy.

5. Pag. 309. Inceputul lipseste. Primele vorbe sunt : xat era'
Este o discutie privitoare la Ira57-coypec/Jac 5 ôptcocoOca.

o5tto;

loarea filozofiei.
6. Pag. 319. lIpo),sy6p.evcc sEg ztv Xonciiv.

gica. Inc.: Et pipo; tij 6pycoov 5

Prolegomena la lo-

Xoyotil cptlocroptocc.

7. Pag. 325. lipoXsycitleva a -ctv cpaococptav.
filozofie. Inc.: 'Ev &okra!) axeS6v TcpcZyp.cat.

Prolegomena la

8. Pag. 327. Etg t toO At6ocvfou lizAito:;. La studiile lui Libanios. Inc.: Et ply Mot547..o.

Pag. 334-335 albe.
Pe pag. 336 si scoarta ultima, note fara valoare.

www.dacoromanica.ro

296

604 (262).
Sec. XVI. II Artie; 470 fol.; 20XI3 cm. Legat cu lemn. Dela Seminarul
Central.

Pe verso al primei scoarte se alit notita: 'Ex 'cirri TOO ecpxy.coDin cartile arhimandritului Filoteiu.

SpiTou to0 (tocAoeiou f3c6Ahov.

Mai jos este o retetii medicalti.
Pe scoarta ultimä, sus, cetim: iiyopcic1071 xami th axm my/ 'Ion,-

vooapitp [3': s'a cumparat la 1638 in Luna Ianuarie 2. Iar la mijloc sunt urmatoarele douii, note: 'Ex VIP" TOO 413a0OdOU TOO cipvii,ocvapitou i3c6Xicov. TcafSv 8i Hapeevfou cipxy./vapitoo avatpt,o0 toO avw-

Din cartile arhimandritului Filoteiu. Iar acum a lui Partenie arhimandritul nepotul celui de mai sus.
1. Fol. 1 lipseste. Primele cuvinte de pe fol. 2 sunt : T; cip
012 dp.cc xai v
votas.
Este scrierba lui Joan Damaschin intitulata: Dent yv(ouswg, i anume prima parte: Kecpcaaca cpaocroposet
Osv.

Capitole filozofice (cf. .11.figne Patr. gr. vol. 94, col. 524 sqq).
2. Fol. 65. 0 altA scriere a lui Joan Damaschin anume : 'ExSocng dxpMg rijg dpOoSgou niatewg.

Expunerea exactä a credin-

tei ortodoxe. Fol. 65-66 au tabla de materii. Textul incepe Ia
fol. 67. Inc.: esbv obSeic ithpaxs 7akco-ce. (cf. Migne, Patr. gr. 94,
col. 789 sqq).
3. Fol. 259. Far5. titlu.- Inc.: "Ocucep Sc& Teacicipeov crcotxthov.

Contine o serie de extrase, unele mai mici, altele mai mari, din
diferiti scriitori bisericesti: Clement, Paladiu, Epifaniu, Chiril.
4. Fol. 304v. Farä titlu sau nume de autor. Sunt in tot 37 de
capitole de prin diferiti autori, cei mai multi bisericesti, privitoare in special la chestiuni teologice, credinta ortodoxä, firile Sf.
Treimi. Ful. 304-305" cuprind tabla de rnaterii. Textul incepe
fol. 306: "ExOecnc tv &ahoy xai ,asocpcipwv icccripcov 4Aliv Tcept TN
ayfocc bpOoSgoo Tctcrteo.K. Expunerea cuviosilor si de Dumnezeu

puratorilor nostri pàrini despre sfânta credintä ortodox4.IIca-ce6to sEg lta-cipa xcd ut&v.

5. Fol. 332. 0 scriere anonimti privitoare la erezia Armenilor.
E compusa. din 7 capitole, a caror tabla, se OA pe fol. 331'. Iat-o:
a'. Mr)/ .q; acccavcx-irx cdpicrewg Taw xcotoaguri 'App.ev(cov.

Des-

pre erezia diavoleasca a raucredinniosilor Armeni.
la%

A6yog crcnXt-ceirmthc xa-c& 'App.svicov Troy alpszcxv óp.ocppcivaw

Einux.ofig xal Acoax6pou. Cuvânt stalpnic contra Armenilor eretici de aceeas credinta. cu Eutichie i Dioskoros.

www.dacoromanica.ro

297
y', Etivo8og 'App.evicov xamoS65.w.

Soborul Armenilor rrtucre-

dincio§i.
8'. ToP dyfou 'Iwivvou ToP Xpucrocrt61.tou Tcapt Top -cc Adou &RR) xat
tv &Cóp Ativ.

A sfantului Joan Hrisostomul despre panea de-

plinä §i despre azimrt.

Despre postuf

a'. IIspl vijg aoccetvotg vno-refa.; ToP 'AptCn6otipli.

diavolesc al lui Argivur.
c.'. Aóyo; cropateutcxbc napl tthy xcoto8gwv 'App.avitov.

Cuvânt

stalpnic despre rAucredincio§ii Armeni.
C'. 'Eciv SC; npocrapapliv t

c3p9o8gcp niatec Xiyet ofittog.

Daca

cineva revine la credinta ortodoxA, grAeOe astfel.
6. Fol. 355. TO tcp.ccutchou iv Espollovcixocg xbp Maxapfou ToP vijc(?),

xcaez xciatiov ov (?) Maxpl itpbg Acialvot4 tep tt

ToP Ccyfou 7,Eve4tcc-

A prea cinstitului intro ieromonahi domnul
Macarie cu numele lurnese de Macri, atre Latini, despre pureederea duhului dant.
Inc.: Tet .aerce tthv XIMUTCCGW.TW 86yilata.
Scrierea a fost publican, pentru prima oar5, in Iasi, la 1692, de

TO; ixnopetiavog.

cAtre Dositeiu, patriarhul lerusalirnului, in volumul intitulat TOliog

xcacaXam, pag. 413, sqq. Vezi Bianu §i Hodn Bibliogr.

roan_

vech., I, 338. No. 99.
7. Fol. 365. 'Epc'Ircnacg Aativcov BEVEth; 7cept TOO UOU npb; TUXIntrebarea Latinilor din Venetia
-cptcipmv Kcovatavtwounaat4.
Inc.: Accal
despre foc, crttre patriarhul Constantinopolei.
apxata0a.
8. Fol. 365v. Ilapcanpillicacc icov 'Apttavio.w stat TO.iv Accdvon xce.
Tan, 'kX(.06Vairl.

Observatiunile Armenilor, Latinilor §i Jacobi-

Inc.: TT) nip.arcii ktipcc ToP 'Ion/am/Au pp*.
tilor.
9. Fol. 367. ToP p.00tapuotchou 8c8acrxdaou tGiv opOoagoo xpLauccyaw ToP cpaocr&pou v..upoP ICOCYtirp TOO Bpueviou npbc tobc p.mpbv

xcct

otiSiv olop.boug that -th ilvigtoyauOilvat 'thy 7Lcita =pet rc bpOoagoo-

A prea fericitului
dascrtl al cre§tinilor ortodoxi, a filozofului, domnul Iosif Bryennios, crttre cei ce cred cä e putin lucru, ori chiar nimic, ca Papa
sa fie pomenit de catre biserica ortodoxa, de§i rAmâne schismatie
Inc.: 'EnstSt 1 xog tiot;.
ca §i mai inainte.
Fol. 372 alb.
ExxXnatocc axcalloacxoP 6); th izeiv Scavivov-coç.

10. Fol. 373. ToP ciroracrou xcd Xoycortdczou ilvcporcoAttou 'Ecpicrou
ltupoP Mcipxou ToP EiiyavotoP Op,oXoyfa 'ors Epe.rig iticrcawg, ixteOsica

iv (Rwpavtic,c xciati Tip npbg Acarvoug yevoitinv at5vo8ov.. A prea
sfântului §i invritatului mitropolit din Efes, domnul Marcu Eu-

www.dacoromanica.ro

298

genilcos, mArturisirea credintei drepte. expusti. in Florenta la
sinodul fiicut cu Latinii.
Inc.: 'Eytb I TOO eso5 xcipt-rt.
11. Fol. 380. TO ayteotitou p.7Trpolzolf-cou 'Epicou xupo5 M4v.ou
too Et 3yevExori. Bap! 6pcov Cns7.

- A prea sfantului mitropolit al

Efesului, domnul Marcu Eugenikos, despre limitele vietii.-Inc.:
Oen' ccii.c6g fircOpecc.

12. Fol. 388. 0 scrisoare a lui Marcu Eugenikos ditre Scholarios. - Inc.: "Ow); ei.Lac ivi7r.Xnaccc.

13. Fol. PO. Raspunsul lui Scholarios cAtre Eugenikos.-Inc.:
'9.cp19)7 xat 7,p.tv 77.0234.1v.

14. Fol. 396. E5pcypiou (sic) povaxori. - A calugrtrului Eua-

ivcç. - E o scriere de naturil ascetica.
De sigur ct trebue srt cetim Euagrios in loc de Eugagrios.
La fol 402' se gilsesc, in greaca vuIgarA, 2 notite, una privitoare la recucerirea Constantinopolei in 1261 de Greci, alta privitoare la cucerirea Constantinopolei de Turci, la 1453.
o.rios. - Inc.: '13z-reo c

15. Fol. 403. 'Eporcoxrcoxpfastg Stc'ecpopoc xaZ (.3y.pac/toc. - Intrebrtri
§i

eispunsuri diferite i folositoare. - Inc.: II6ze kcAo:cev 6 ee6g.

16. Fol. 407. Farri titlu. Mutilat la inceput si la fine. Nu pot
determina, ce este. Subiectul se vede cà & religios, cu privire la
Inc.: '1.'6 p.v.pczvccOdc i6pciea-q &cab).
rrtstignirea lui Isus.
17. Fol. 411. AEA cnixto ?6cov cuvraOstitiva Tee apxovitv2z '4;
pacaXeiccg 6.:pcpfxca r.cianc gfog xl tgetin. - Functiunile imparatiei,

duprt demnitate si rang, orânduite in versuri iambice.
Met& 'thy ercc'cvax-co: Osathcri; gTCL.
th civckyvwcw.
18. Fol. 415". rsv&so
Inc.: AO-L:n tI 131.57.og yeviasui; avOpdincov.

Inc. :

- Cetirea genezei. -

19. Fol. 419. Fara titlu. - Inc.: cii TO eso0 xcipcc
20. Fol. 431. `Epp.nveia 6vop.datov xl XiEscov Tan gv Tcdc 19,efacg
7pv.cpcdc ip.cpspottivtov.

TMmacirea numelor i cuvintelor cari se

aflrt in sfintele scripturi. - Inc.: 'A&

y capxoup.in.
21. Fol. 457. AsEcx6v iSwp.c.:Nbv xxzec eacpEnTov. - Vocabular
roman pe alfabet. - Inc.: 'ABoukcepf-qc, wspi. 1.totxstag.

22. Fol. 461. Ta nspi 'cc) 'ApcavicAst Sixo: yevoufrurco: daZ TCCOVX. -

Cele zece parti generale duprt Aristotel sunt urmittoarele.

Inc.:

Oki; 7r,oc6v. - Necomplet. - Sunt extrase scurte din diferiti
scriitori, privitoare la citte unul din cele zece puncte aristotelice.

www.dacoromanica.ro

299

605 (356).

Sec. XVI. filirtie; 235 fol.; I7X1l cm. Legat eu lemn. Dela Seminarul
Central.

Fol. 1 alb.
Fol. 2. Toa irconitou natpcipxou Ispos-oX6p.cov ir2 pacrcXico; 'AXE-

4tou roa Kovvvoa.
A prea sfantului patriarh al Ierusalirnului,
pe timpul impäratului Alexios Komnenos. Inc. : 05 Se 7.61, inpia. Jos cetim notita: 'Ewa-co .0) v6p,wo EN= toQ namic "Avbc[tou.
Acest nomocanon este al preotului Antim.

Fol. 3-25 tabla de materii.
1. Fol. 26. 'Ex TO xavovtxoa TOO iyttozchou ledomo oO wipteuto0.

IIepi ecpviascog.-- Din nomocanonul prea sfantului Ioan postitorul.
Despre tagada. Inc.: 'Oottg cipv)791 'thy XpEcr.ôv.

2. Fol. 208. Lista tuturor mitropoliilor.

Inc.: II Katoc'cpeta,

'Ayxupa.
3. Fol. 210. Xpovcx6v inct6p.tp (sic) TOW pacaXiwv neptixov xa:
-rob; rccaptecpxo:g Tag (.sic) v IspocoAt5v.ocç, TOE; (sic) iv 'AvItoxsta,
Tobg TOrg (sic) iv 'AXgavapeitic 'cob; iv `13Wfq xai -cob; iv Kcovoi:av-mow-cast.
Cronica pe scurt a irnparaiilor, cuprinzAnd §i pe pa-

triarhii din Ierusalirn, din Antiohia, din Alexandria, din Roma
§i din Constantinopol.

Inc.: Kcovatovrcivo; ô p.iyag.

La fol. 219 se pomenesc 4 Sultani ai Turcilor: Mehrnet, Bajazid, Selim §i Suleiman, §i ni se spune c. acesta din urrna
domnia atunci, child se scrieh manuscriptul.
La urma, fol. 233r-235 §i pe scoarta finala, un indemn catre
toti cre§tinii cari vor sa se mantueascit
606 (123).
Sec. XVI/XVII. lihrtie; 44 fol.; 29X20 cm. Legat cu piele. Pe copert6 e
reprezentata rAstignirea lui Isus Hristos. Din biblioteea Episcopului Dionisie dela Buzilu.

Carte de rugaciuni.Inc.: Agat

Sirlatv pircapoa xat axaOcTcycou

Prirne0e rugaciunea unei guri murdare i necurate.
La fol. 33 incepe un fel de stil epistolar; una din aceste serisori, scrise de alt i. mania decat de restul manuscriptului, are data
czOttawc.

r.,px3: 7124 = 1616.

www.dacoromanica.ro

300

607 (140).
Sec. XVI/XVII. Hartie; 423 fol.; 21X14 cm. Legat cu lemn. Din hiblioteca
Episcoputui Dionisie dela Buz Au.
1. Fol. 2. Mepocil iyrcoT15-zomg sccd tkcOlsvrictg Stec crctxtri TcoXvccx6v,
cpuxii cirth toO a6p.ocrog acc4thyvotocc ij 7rog tuyxivec eixpt ririg

rrieg

xocvu &Aura:0104. EtExot Top. lazoOp.al zzi ,OpirIvot p.ovaxo0

cicp.ccp-

Inc.:
v.oXo5 xod Uvou SetTri xoct .insAiye-ro npbq 4)oxilv 'sty Way.
Schitare i amintire partiala prin ver1-1thg v.a.01), nthg 4.eniverc.
I

suri politice, cum sufletul se desparte de corp sau unde se afll
pârA la inyierea comunti. Versuri 372. Plângeri i tanguiri ale unui

clugAr pticatos
priul srm suflet.

i

strAin cu care se desvinovtiti a. fata. de proEste renumita scriere Dioptra, a lui Filip So-

litarul (Mov6Tpencoc).
2. Fol. 241. TO Icifoo 'AOxv2afoo cipxcentax,67rou 'AXgavapsin
Itpbg 'Avtioxov cfpxowrce, tsp tXdo-ct.ov xcel avczyxccEcov '12T7A.LCKTCOV, tthv
iV Targ OSECCK anopoup.ivcov ypacparg, xat 'nap& 7cdcrc xptcruavoi4 ycvd.)-

axecOca bcpecAop.dwov.Ind.: licatek.avteg xx pcmnaogneg. A sail-

tului Atanasie arhiepiscopul Alexandriei cAtre arhon Antioh, despre foarte multe si folositoare chestiunii cari nu se OA in scrip-

turi, si cari trebuesc cunoscute de toti crestinii.
Fol. 313-318 albe.
rocvsucpiip,ou dito3. Fol. 319. AE 7CE p(obsoc Too cleyfou, gvagou x
-cRou xcc/ sbarreXtcrvi0 Iedovoti Ton 19.coA6you, ca-uyypacpsicrat 'nap& -co5

(Zytou ck7ocnc5Aou xal p.akcoG akori ilatpoxcipou(?), 7cep EUX6rov
Inc.: nantcrcad cpyrcv.
Ctiltutoriile sfântului, ilustrului si renu-

mitului apostol i evanghelist loan Teologul, compuse de sfântul apostol i discipol al su Patrohoros; binecuvinteazA parinte.

Nu pot hotarl ce legAturà va fi existdnd intre aceastrt scriere
scrlerea lui Niketas intitulata Ilpaoyog sç TO:g neptciZou; xaZ
Tcpgag 'liocivvou to 0eoXciyou. Cf. Krumbacher, Geschichte der by-

zant. Litterat. ed. 2, p. 90.
608 (193).
Sec. XVI/XVH. Hartie; 178 fol; 27X21 cm. Legat cu lemn. Dela Seminarul Central.

1. Fol. 1. Un glosar grec, dupti alfabet. Prima foaie a azut,
incat nu stiu exact al cui e. Poate di are vreo inrudire cu glosarul cunoscut sub nurnele luiKyrillos (v. Krumbacher, Geschichte 2,
p. 570).

www.dacoromanica.ro

301

2. Fol. 120. 0 serie de poezii bisericesti (xxv6ve;) ale lut Ioan
Damaschinul i Cosma.
a) Ek Ttv kfccv Tivvav, de loan Damaschinul.
b) Eç Ti &vet Osocpciveco:, de acelas.
4) Et; tv ciy(ecv 7GsvTLYZatliv, de acelas (?).

d) EE; cv kfccv xcd veyearri Hip. 'qv, de Cosma, cu explicrtri
in versuri de Mihail Psellos.
3. Fol. 148.'. Adunare de versuri din diferiti autori. Titlul :
Inc. : Et.;
ITlxot aocpcketTor., adecrt : Versuri foarte intelepte.
incvioari.

'Aviv

Cacvioan,;.

4. Fol. 152. Un canon la Dumineca Pastelor, cu explicatiuni
in prozPi, la fiecare stroll Marginea foii fiind deterioratrt, nu se
poate bine ceti inceputul.
609 (346).
Sec. XVI/XVII. Hartle; 181 fol. 19X14 :cm. Legat cu lemn. Dela Seminarul Central.
Pe prima scoartrt cetim notita: Tb rcocpbv f3t6Xfov inTO:pxec xecp.00
'hootcp xod 7Zporlyoup.ivou np,orcetptinc xz
t vou MC,Xou, 67ccog Tb

cinoEevthac g 4.o diva) 'ask/gm* p.ou, vd dvac douyvbpeTo; xod.
ticpopEattivo; &r.b Tbv eviv, xat &MO; TO 7rou4n, xcd. Tb &Topeka, v&
abet ToO avethip.a:Toc. 1715.
Cartea de fatA este a mea Iosif

proegumenul din Simopetra si din insula Milos, eine o va instrrtinh de mine farrt voia mea sh fie M.I.5, iertare si blestemat de
Dumnezeu, i cine o va vinde i o va cumpAret sit fie afurisit. 1715.
Urmeazrt un fol. alb, nenumerotat.
X(
co Tarcetvoo. Esp&pxou Iced StScza1. Fol. I. Aóyoc eel
Itcaou 'AX6ipTou Mecptvou Too Xfou, Aey6p.evo; sEg TV xupcootip Too
-TeXclwou xcci. Too cpaptacdou.

-- Cuvant si invattiturrt a smeritului

ierarh si profesor Albert Marin din Hio, care se rosteste la DuInc.: Mt irpocregcblitsOcc.
rnineca vamesului si fariseului.
2. Fol. 16. Abyoc xcd atSocaxocAtec ToO Temecvori Espdcpxou xod Meta-

-maw 'AX6ipTou Mecp(vou TO )(fol.), sEc ¶V xuptaxtv Too acalnou.
CuvAnt i inviltraura a smeritului ierarh i profesor Albert Marin
din Hio, la Dumineca fiului risipitor.
Inc.: 16, KUpte, Tbv 6vTcc.
3, Fol. 28". El; Tir/ "cupunsty TN Seuripac napouoicg. Aóyog.
La Dumineca invierii a doua. Cuvântare.
Inc.: '18oi, 4.ipoc
:ipxeTect.

4. Fol 43". AOyo; n xuptontt q,'; tupocpdcyou.
Cuvfmt la Dumineca din siiptitmAna brAnzei.
Inc. : Hpinet niVTOTE xal cid

www.dacoromanica.ro

302

Cu5. Fol. 53. A6yog c Tip npthrip xuptaxip Taw noTecv.
Inc.: Mwaic 6 Oscnciacog.
Nânt la prima DuminecA a postului.
6. Fol. 70. Elg 'ere/ ScuTipav xupcaxip "CCP/ MaTECei)v

vânt la a doua Duminecrt a postului.

X6roc.

Cu-

Inc.: Tip nveupauxip,

i.UXT of.

7. Fol. 87. Ec7; Tip Tp&op xuptaxip Tthv 11717Mthy.

La a treia

Inc.: l'ilp.epov yivaTat xapdc.
Duminecrt a postului.
8. Fol. 102". Ei; Tip Ts-cc'tinviv xuptaxip Tthv vricTev.
La a
Inc.: AEOTE inacthp.s9a.
patra DuminecA a po4tului.
trv Tv maTeceov.
9. Fol. 114". Kupx
Dumineca a cinInc.: I'ml.)axeTe i3eXpoi p.ou.
cea a postului.

10. Fol. 119". A6yoc eig Tip xupcaxip Taw Battov.
Cuv Ant la.
Inc.: tHaovii xai eikppocom xai yAuxaaphg.
Dumineca Floriilor.
11. Fol. 124". Tt ezifc,c xai psydall SeuTipx.
La slanta Lunia
Inc.: CO Oebg 'A6padcp

Mare.

12. Fol. 139".

'it

Ccitcr,

xx? p.syciAti TpCT-g.

A61o;

sec Tig aims

La sfanta Martia Mare.
Cuvitnt despre cele zece fecioare, al lui Joan Darnaschin. Inc.:
1Tap9ivou;, 'Iwivvou Too Aap.acmvoi).

"OTav T6 68=in-coy "CI; Cieyri;.
13. Fol. 144". ToG &v OcTiotc 7C0cCp6s 4.63-v 'Eppocip, To0 npou, X6io;
TTJ c2y(9 c xal /1E14:4 TeTpdcari cç Tip 7c6pm Tip easicpacrav T6v xt5pcov

Opp.

A sfântului nostru pilrinte Efrem Syrianul, cuvAnt la
sfAnta Miercurea Mare, despre curva care a uns pe domnul cu.
Inc.: HoUeov &rim xai cgtov ¶ori (*O.

mir.

To0 tometvoG lepcipxou xo..2 ataaszcaou 'AX64Tou Mapivou Tot)* Vol) sig Tip aTa6pwcw Too xuptou xat ,koa xcet
14. Fol. 151". A6yo;

carroog

tv 'Incrop XptaTor).

Cuvânt al smeritului ierarh §i
profesor Albert Marin din Hio, la rrtstignirea domnului dumnezeului si mântuitorului nostru Isus Hristos. Inc.: Iijpspov %pep.[teem

icl

t5Aou.

La sfAssit se ceteste notita: Kai To6To ccv rç Unc Cncdtpxo

vX EtiUms.

Ocz-

i aceasta, impreunii cu altele, este a lui Daniil

Stellias.
Fol.

179-180 albe.

15. Fol. 181. 0 scurtä povestire in limba greacil vulgarrt despre

patirna mucenicilor Gabriel si Kyrmidole din Egipt, cad ar fi
piltimit in anul 7030 (1521) Octomvrie 18.

www.dacoromanica.ro

303

610 (118).
Sec. XVI/XVII. 1-1Artie; 623 pag.; 21X13 cm. Legat cu lemn. Dela Muzeul

de Antichit4i; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

1. Pag. 1. Inceputul lipse§te. Prime le cuvinte sunt: Scov Xpcatiii
vp &cp. e.Epp,vda.
Sunt triim.ciri1e lui Teodor Prodromos la
canoanele (poeziile) biserice§ti.
Necomplet.
2. Pag. 426. To gv ecyfocg Turcp 6g fiplirv'Wovou cipxcErccax6rcou KcovXpucroc-cOtton gyxkuov aç c6v TcpocpircrIv 'IDIccv.

--

GICCYCWOU7C2ECO: TOO

A sfântului nostru prointe Joan Hrisostomul arhiepiscopul Conv ran 'IonInc.: Hp6tEpov
stantinopolei, lauda profetului Ilie.
Soc Ecov 6 Wog.

3. Pag. 436. esocp&voug to TcponoOpóvou gyx4cov sEg tbv ciycov npo-

Mccv.
A lui Teofane, care pre§ede, lauda sfantului profet Ilie. Inc.: 'Ariwo.r, A6you xcap6g.
cplirriv

4. Pag. 455. Mozp-cóptov to iytou [LsyxXclidcptupog flccv-cs.),slacovog.

Martiriul santului mare mucenic Panteleirnon.

tjv

Inc.: Exe

ItiV

NcxopilSoug.

5. Pa(g. 467. 'Eyx(kuov sEg thv

ytov Itsycao[tdcp-cupa IlavteXe-

voyce.Lauda sfAntului mare mucenic PanteleimonInc.: MEXilvn
piv w2 cio-c6peg.

6. Pag. 497. ToO

v ecytocg 7Catpbg .)it,61)*v 'lieivvou ecpxcentaxincou.

Kcovatavt/vou7c6Xecog Top Xpucsoat6p.ou gyx4cov c tobg &y/oug Maxxx5xfoug.
A santului nostru pärinte loan Hrisostomul arhiepis-

copul Constantinopolei, lauda sfintilor Maccabei.

Inc : "Aroma.;

LV oijv iymp,toicag.

7. Pag. 506. TO a:6TO s:g tofig iyfoug liCcptupag Maxxx6cdoug xat
sEg Tip/ prcipa cenc-ov Tip &yfacv.

A aceluin la sfintii mucenici

Inc.: 'Etg cpatSpX xcZ nspIxapiig.
Macabei §i la Warta lor mamg.
8. Pag. 519. 'II avccxop.,caii to6 Xsupd:vou too Ccytou %al ivSciou.
Aclucerea moa§telor
7cpurcop.dcptupog xat apxcacootóvou Etscp6cvou.
Inc.:
stAntului §i renumitului mucenic §i arhidiacon S,qefan.

Iticpavog )p.tv 6 v Stax6vocg npiotoc.
9. Pag. 530. TO pxcxxpEou IIpcixXou cipxcentaxcinou Iicevatav-uvounascog X6yog sEg Tip ciyEav p.suc[LOpywacv ToO xuptou xx/ ilso6 xal cycoA fericitului Proklos, arhiepiscopul
'filcrofi Xpurco6.
-cpog

iv

Constantinopolei, cuvant la sfamta schimbare la fatrt a domnului,
Inc.: Ante cpt),doptot xat
Dumnezeului nostru Isus Hristos.
riarEpov.

www.dacoromanica.ro

304

10. Pag. 539. TO [taxaptcotkou Bacradou EsXstnda; Xciya; etg AN)
itsTaR6pcpcocrcv ro

xoptou xat fl.soo xal croMpoc ktoiv '17)coo Xpcci-coi).

A prea fericitului Vasile al Seleuciei, cuvitnt la schimbarea la fatrt
domnului, Dumnezeului i mantuitorului nostru Isus Hristos.
Inc.: "Into; &Fa xatec yriv.
11. Pag. 549. 'Avacrracrfou ecpxcentothrcou 'Avrcoxsfac X6yoc sf; sIp
Tts-ca[tOpcpcocrtv To5 xupEou xa2 &o0 xzl caorivog ktCov 'fricsori Xptcrco.

A lui Anastasie arhiepiscopul Antiohiei, cuvantare la schimbarea

la fatrt a domnului, Dumnezeului si mântuitorului nostru Isus
Inc.: '0 cpcXcivOptoTco; 'hicropc
Hristos.
12. Pag. 566. Blo; xal itoXyctht: TOG 6aEou Tccaph; tylv MgCp.ou

Vieata si petrecerea cuviosului nostru prtrinte

To5 Op.oXontoG.

Maxim Confessor.

Inc.: Ka/ Tub g v tv 'nap& -cibv cpt7,oxc'acov.
13. Pag. 571. BEoG xcd TcoXt-csta TO5 6criou norcpbg
tv MaEp.ou

Vieata i petrecerea cuviosului nostru parinte

--co0 '0110,orrisop.

Maxim Confessor.

Inc.: T6v Tcspi -cOv f4ly6pcov civapaw.

611 (504).
Sec. XVI/XV1I Hartie; 682 pag.; 20X15 cm. Cartonat. Dela Muzeul de
Antichitali; fost mai inainte al Colegiului SE Sava.

Pag. 1-7 tabla necompletrt a materiilor.

Pag. 8-12 albe.
1. Pag. 13 incepe textul. Nu are un titlu general. Este o carte
-de medicinri. La inceput, pag. 13-20, ctitevà capitolase despre fa-

cerea lumii, despre corpul omului, despre nasterea copiilor. La
pag. 21 gasim titlul, cu rosu: 'Icapoacicpriv 6cpaci.tov 2ç vociii/cact Ossmcstyctxdc.

Carte medicalA folositoare pentru boale cu leac.

Inc.: Elalv aE cixpi (sic). Cuprinde extrase din Hippocrat, Galen

ei multi altii, traduse in greaca vulgarA, liste de plante medininale, retete, prevestiri astrologice pentru viea
i moarte, boll
ii srtniitate.

Scris de mai multi, la diferite epoce; ordinea foilor foarte turburatrt.

2. Pag. 621. ll

v&

tiplani .cb &ycov Hoiaxa 6 xakk xt Exacrcog
Cum s5. grtseascrt in totdeauna Paste le

-xpccrctavbc &el xcd nciv.cots.

,orice crestin.

Inc.: 'Onoi-oc 042,sc.
3. Pag. 637. Xpirrp.6; rcaparip.ivoc icapi Too' 6pocrthrrou Kawcrcavv-vourcasw.
Gracol dat cu privire la oroscopul Constantinopo-

lei.

Incurcat

i

mutilat.

www.dacoromanica.ro

305

4. Pag. 659. Zo2oXbycov abv @sip 6cpacp.ov.
Zodie folositoare
Inc.: revynt9i2 veth.cepo;.
Sfarqitul

c u ajutorul lui Dumnezeu.
lipse0e.

612 (692).
Sec. XVII (1625). Eartie; 225 fol.; 21X15 cm. Cartonat. Dela Muzeul de
An ti chi trtti.

1. Fol. 1. Scurt vocabular greco-român. Inc.: Algthkocresc.
2. Fol. 2. liciscovog `Pcop.atou piquet TCClpatveuxat Stec atfvov, k
.pe-cveyxs gx rij; Accufw.ov cpcmg e/g Tip EXAciacc

8COLX2X,T010 IVIgt/10;

6 BactvoUSw. -- Sentintele parenetice in versuri, ale Romanului
Catone, traduse din limba latina in cea greaca de Maximos Planudes. Inc.: Et 6 0.ióg.
3. Fol. 10. (IN.oxuXWou 7co(mta vouktcx6v. Poema exhortativa a

lui Focilide.

Inc.: Wits ycep.oxXorciecv.

4. Fol. 18°. `Hat6Sou 'Acmpcdou ''Epya xcd 7)Ripat. A lui Hesiod

din Askra (poema) Fapte §i zile.
5. Fol. 49. 'Acpeovfoo crocptatoa npomtvdcapa-coc.
Pregatirile retorice ale sofistului Aftonios Inc.: '0 1.taog TGOCTITcov.
Pe fol. 73-74, 79-81 continua vocabularul greco-roman dela

inceput.
6. Fol. 82. Agothv TO iv &yfotg itaccpbg *Ian KupfAXou nercpcdp-

Vocabularul sfantului nostru parinte Chiril
patriarhul Alexandriei. Inc.: Xpt etaivac.
xou 'AA4avapaiag.

La fine, fol 219°, cetim notita urmatoare: 'Eypeccm Ti, icapbv f3c,6Xfov iv tt lion ..qg Gyas 'Avacrtaato4 all TCP vricrip 'cocci Ter) 4a8

S'a scris
cartea de fata in manästirea sfintei Anastasia in ostrov la anul
7134 (1625) dela zidirea lumii, indiction 9 in luna Dechemvrie 18.
Pe fol. 220-225 continua vocabularul greco-roman dela inceput.
Ezet thrb wciaeteg xciap,ou NB. 0.' iv vrpol AcxeRf3pfe? af.

613 (292).
Sec. XVII (1652). littrtie; 126 fol.; 21X15 cm. Cartonat. Dela Seminarul

Central.
1. Fol. 1. TO gv eCyfoCc 7Ccapbg 71.-tiv 'AOczvoccgou apxcencoxónou
'AXgocvSpeiceg Tcpbg 'Avrfoxov 4xonoc nepi TcAefcruov xml civayxcdtev

cvtlip.dacev cCov iv targ 19.efcag ypoccparg cinopouplvtov ma 7ccep& Tcaat.
A sfantului nostru parinte
xecatcavorg r.vci)crxiabg, bcpscXoRivow.

Atanasie arhiepiscopul Alexandriei catre arhontele Antiochos,
B. A. R. Manuscripte greceeti.

www.dacoromanica.ro

20

306

despre foarte multe i necesare chestiuni cari lipsesc din sfintele scripturi §i cari trebuesc cunoscute de WO cre§tinii.
Inc.:
Ihare6cravtig xal flanucrOivtec.

2. Fol. 43. Este cunoscuta scrierea Drepavt-c% xal 'Ixv7Ac'ecng.
Titlul se af16, pe fol. 42".
Inc.: Tb napbv flc6Mov Zyp&cfm.
3. Fol. 88. Baca xca Tc 6aca nocpcc36cric; dal 1; &tag ypaplq. -

ate i cari sunt traditiunile sfintei scripturi.
7,

Inc.: Hpdyrri &mho

tthv 168ogx.ovta Mo.

4. Fol. 89. AcSaxt 'AAsgoo sp&co to `Pap-co6pou xal xavrocp6Xcoto; Kepx6pcg a/g Tip napcc6oXtv TOO TEX6vou xrzi 413aptcratou t 6
axonk itepl At 0130; npoatug 67cdcpysec. Inv5tAtura preotului
Alexios Rharturos hartofilax al Cercyrei, la parabola varnewlui

-

fariseului, al carei scop este privitor .1a adevärata rugaziune.
Inc.: "OTC4v ccç vOponso; daiX01.
Scrierea a fost publicata, impreuna cu altele ale lui Rharturos, la Venetia, 1560; vezi Legrand,
Bibliogr. hellén. I, p. 308, sqq.
Fol. 98 alb.
5. Fol. 99. AcoiX4K.yevoilivn iv `136m Xptcruzvoiv xxi 'IouSattov. -

Conversatie Facuta in Roma intre Cre§tini §i Evrei.

rum

Inc.: Ai-

tofvuv 'IouScdoc.
6. Fol. 110. 'Bic/n[3=0,6(.0v apVcp,evat arcb Ktovcrumtvou TOO pxydaou
pixpc ClIpaxAefou ToO pacraicK.
Descrieri de ImpArati incepAnd

dela Constantin cel Mare panä la impäratul Heraclie. - Inc.:
Kcovcrcenravo; 6 pkrag. 'Hy Si Tip laiav Top olbp.acog.
vGv xal v.ino Mae= T6ncov ci.)v
7. Fol. 112. lisp/ Tthv &x

fiXtog nopekrac iv Tor; 86Sexcc plat Too ivcautoO. - Despre cele 12

luni §i cele 12 locuri prin cari trece soarele ri cele 12 luni ale
Inc.: Mriv/ March!). 6 i'paog.
anului.
8. Fol. 114. BAcarcpwial. 'Apetou.
Vorbele nelegiuite ale lui
Inc.:
AO.*
yoOv
6
.0.e6;.
Arie.
Versuri
9. Fol. 115. Etfxoc pcoixo1 sE; 'thy &Toy Xpua6a-coliov.

eroice la sf. Hrisostom.

Inc.: 'Wog .4c-14mm.
10. Fol. 115". BccoiXecog 6 plyag I'myopfy ciSeXcpc).
Vasilie
Inc.: 'AXXez Ttc bats 86vapAg.
Mare cAtre fratele Grigorie.

11. Fol. 115". Baaascog E5crvaty.
Inc.: 'Avapccefcc yecp

71

cel

Vasilie atre Eustatie. -

incolpthocn.g.

12. Fol. 116. 'AOavciacog. - Athanasie. - Inc.: "OTt
ikraoc.

ciy&Tcn

tl;

13. Fol. 116. T iv EepottovoixoEc 7CCWOCitalCdtp xcz Xorcottfecy xupiy
.xupfy lyvcafq.1 HetpKg, Hcivo; & xa.s& x6ap.ov MaupkysAog tee acro:

www.dacoromanica.ro

307

tpo

Prea cuviosului intre
ieromonahi domnului domn Ignatie Petritzes, Panos Cu numele
lumesc Maurangelos ii ureazä toate bunAtätile dela singurul
nostru mantuitor.
Inc.: "Av cse xCallyopipco.
E o scrisoare a
lui Panos.
Pe verso al foL 116 se OA räspunsul lui lgnatie.
aya0dc nap& to0

p.Ovou

tGv.

Pe fol. 117 alta, scrisoare a lui Panos catre un BeAncracipcog Aovoirog.

14. Fol. 119. Torg olnavtaxoa cipOoSgocg xpurnavorg ymatocg Tixvocg
1-1g riva.coAecg xca cpcinauyollg ixxXv:siag. IIivog 6 %as& thsp.ov MaupcirreAog tec rcpbg oli.nr)pEav nap& Ton 116vou

po

tthv.

Chtre

cre§tinii ortodoxi de pretutindeni, copii adevAraci ai luminoasei
biserici de r&särit, Panos cu numele lumesc Maurangelos ureaza,
cele spre mantuire prin singurul nostru mantuitor. Inc.: "AXXoc
ply ci.XXcc 67coliviivccoc.
Este o profesiune de credin0.
Pe fol. 124 gAsim, scrish cu auriu §i incadrat intr'un desemn
rudimentar, urmätoarea notit& n versuri 118)1 Tipp.% erlypev
F

pi6XoG tx6rg

7t6vou ply Itotpo5 .c1XXez p.sycaou 7c613ou I Havbg eöTeXo%

cpvtl Toa 'Iwivvou

I

av sEg cpdig '4Tev nat.tcpatg 1.7coXf4a. axv6.

A

luat acum sfax§it aceast& carte, dintr'o mica mune& dar dintr'o
mare dorinta a lui Joan Panos smeritul, pe care 1-a nascut renumita Dipolitza. 1652.
Pe fol. 124v-125 se aflä o scrisoare a unui anonim catre Meletie patriarhul Ierusalimului. Scrisoarea e scrisa, de man& mai
recent& decal restul manuscriptului.
Fol. 126 alb.
614 (205).
Sec. XVII (1691 ?). Hartie; 194 fol.; 20X15 cm. Cartonat. Dela Seminarul
Central.

Pe verso al primei scoarte cetim: Kai TóSs npbg Tag e1XXocg
'Icocivvou uto0 Ecp.,e6v Torii bc. TpaTceotivtog, adica: Si aceasta, pe langa

altele, este a lui Ion flu! lui Simeon din Trapezunt.
Pe fol. 1 sus e data : aria cinpaVou 1691, Aprilie.
1. Fol. 1. Aa6/8 npocpircou xat pacsaitog RiXog.Cantarea lui Da-

vid profetul i imparatul.
Sunt psalmii lui David tradu§i in
hmba greaca vulgara.
Inc.: KaX6Tuxog etvat Exervog & vOpantog.
Pe fol. 97v cetim urmätoarele (cu ortografia manuscriptului):
1716 pcistou 3 &cups (1) 136Cup dydeg Reatacpayk(?).thv ripxov ancithapt
MiixaXt TOY Kcivtaxo4vcov mei tbv cipkov cnr&Oapc rayreax(5 zEg tv
Kóvo-scbacvonoXXot

1716 Maiu 3, a luat Vizirul Aga Mestafagas
www.dacoromanica.ro

308

(Mustafa?) pe arhon spatarul Mihail Cantacuzino §i pe arhon spatarul Dudescu la Constantinopol.
1716 p.,iscou 1 kapave Toy xcaccpccat X.CCZ TOY e6caowe crnlv pcoucrxocpcce

1716 Maiu 1, au prins pe cillära§ul §i 1-au pus la pu§carie.

1716 [Limo 2 i6caccve TOY gYage)TaTWY flpXOY &rex sEg rriv pcovaxaptoc Too eucse6eo-ccccou xca ixXocjinpotoctou xcd cpaoxpucrcou ocôeeno;
to) crcecpccvou xcarccoto4cyou TOY ycvExc'casAcpoy. 1716 Maiu 2, au pus

pe prea renumitul arhon aga la pu§cArie, cumnat al prea credinciosului §i stralucitului §i de Hristos iubitorului domn Ion
Stefan Cantacuzino.
2. Fol. 98. Mcipxou zoo Eiyremo0 pm-cponoMcou 'Ecpicrou c tby paaLXic& 'Icodcyvyi HcaottoXdry circopilacmcc npb zoO Xcacvcap,o0. A lui

Marcu Eugenikos mitropolitul Efesului cAtre imparatul Joan Paleologul, care era nedumerit asupra credintei latine. Inc.: Et!,
ply, 6 .aecdtccce pczaaet).
3. Fol. 110. TO ceino0 &Ulm:7K -1g gxxX-rlacoccruxiN dxoXoueicq.
A aceluia§ explicare a,slujbei biserice§ti. Inc.: 'Rec. ply xcd 'sty
xeXetiouaccv iwcoXtv.

4. Fol. 125. MccUp,ou Mocpyouyiou Top Kprcbg Tcucetvo0 gmax67cou
nept 'yr); Top Tcconfou 1-m6KuOilpcoy &cepa pc6Xicc alf,o rcpb; TO%
A lui Maximos Margunios din Creta, smeripm; ix7copeticrewg.

tp,

tul episcop al Cytherei, alte doua cArti pe langa cele trei, despre
purcederea prea sfantului duh. La inceput avem o scrisoaredeclicatie a lui Maximos catre Petru Voevodul Valahiei. Textul
incepe la fol. 127. Inc.: 'Hy tay 22v 7riacy Znipao-cOv.

La fol. 157 gasim scrisa, de aceea§ mana cu restul manuscriptului, urmatoarea notita: aria p.cepttou x
1691 Martie 27.
5. Fol. 158. Eup,e6v Mayfcrcpou Too Eiel cthyocpcc Tar/ tpuatxtin.

A lui Simeon Seth Magistrul conspect al fizicei.

Inc.: '0 ply

HXotito:pxog, 6 gym-re xcd Osca-ccets poccaeo.

Pe fol. 194r sunt cateva notite scurte pomenind minuni §i
semne de pe vremea imparatului Mauriciu.

Inc.: 'En/ Top Mow-

pcxfou 13ccolA6(14.

615 (75).
Sec. XVII. IMAM ; 157 fol. ; 21X15 cm. Cartonat. Dela Facultatea de
Teologie.

Miscelaneu scris de mai multi, la diferite epoci.
1. Fol. 1. 1Isp/ nocliscx; dte p.ecpcxq T6xyix, accdpsat; el; SOo.

www.dacoromanica.ro

309

Despre arta poetic& sau metrica, tmprçire in douä.
Pe fol. 1 sus cetim urmatoarele 3 notite, de 3 m&ni deosebite:
'Ex TCov To5 /e6carro0 Tpour4ouvtiou TOO Knprircou : Dintr'ale lui
Sevastos Kiminitul din Trapezunt. NOv Si KaUcvfxou Espop.ovdcxou ToO chyruivou: Iar acum a ieromonahului Calinic Fitianul.
Nov à Eirreviou Eepo[tovdcxou EoupeXcUycou : Iar acum a ieromonahului Eugeniu Sumeliotul.
Inc.: TE latc 7CODICCItil ;

Fol 25-27 albe.
2. Fol. 28. Rept ToO

rca); Ser 6/.1AXiccv cmyypoicpacv.

Inc. : MiX-

Despre cum trebue compusá o homilie.
Pe fol. 50 cetim: TiXog Top 7rept 7[64 Ser 6p,atccv auyyppetv St-

Xovu 61.tatocv auyypdapecv

Sciaxoto; -rpencou [teuvexeivtoc nap& cç Taw 'ITcarov 7Cpbc tv tthy
`EA?Sivcov cpcovip nap& recopytou EepLoc Eouyaoum .mo & utacovtwoy,
xccl Tip .0sq.) Eatco xcipcg, 1691 AOyoUcrcou Sexocl) el; 'Iwcivvcvcc-- Sfax-

situl modului care invatA cum s5, se compuie o homilie, tradus
din limba italianá hi limba greaca, de Gheorghe Sugduri preot din
Ianina, i lui Dumnezeu multumire. 1691 August 10 la Janina.
Iar pe verso cetim 'Eypdccpn St& xecr* 500 XpccrcoSotiXou xcd. othv:c8acpou 'Ayourion, gxeiOsv Si
typcp v Trp 7Cap6va Stac xecpk
Egacrcoo Tpoo4ouvriou Too Kuprircou Top xpip.cccrcroatog Tykou 8EaccaxcOsou Too v Bouxoupecrthp 0c Oöyxpo6Wocc cppomcmipfou, gy

ic q;

.)yellov(oc; TOO Ei)(16660-CCZTOU
dice() accap(6ovzog xccl 8c8c1CMOVZOg
iva00-CCITOU xal pxycc),07ZpErceatc'czot) atAercbg xrd .rep.,(5vo; Iscia% OCT

xpoactxtag xupiou xupiou Koncrucvdvou 11Inczacepi6a To5 Mirpayxo6aS'a scris prin mana lui Hristodul si a
you czxtie bxsco6pfou coe.

fratelui sAu Agapios, iar de acolo s'a transcris aici prin rnAna lui

Sevastos Kiminitul din Trapezunt, care a fost primul dascal al
scoalei din Bucurestii Ungrovlahiei, locuind i profesand in ea pe
timpul prea evlaviosului, prea renumitului i prea stralucitului
stäpan i domn a toat& Ungrovlahia domnului domn Constantin
Basarab 13rAncoveanul 1696 Octomvrie 11.

Fol. 51 alb.
3. Fol. 52. Euvccroyt %al glirjacc cv

v#O

Ecrroptoiv 6 gv iytocc

7cattp )11,Cov rpny6pto; 6 esoX6yog Tff.)v gv Tip icpcbscp atriArceuttxrov.
Inc. : '0 XcSyo 6 crcriXt.ceutcxk. Adunarea i explicarea istoriilor

pe cari le-a amintit sfantul nostru pärinte Grigorie Teologul in
primul discurs st6Apnic.
4. Fol. 78g. Euvocynt etc..., gv tq ;MT& 101ACCOOO avdvrelystxcii

www.dacoromanica.ro

310

Semen.
Inc.: lipdrcri icalv /atop foc.Adunare etc..., in al doilea
discurs stAlpnic contra lui Iulian.
5. Fol. 90. Euvezycolt xca &pac v illy/10437i Ecrcopv 6 iv ciTfocq
rpny6pcoc 6 OeoX6yo; iv Tcp 6E; BccarXecov Tbv Mgyccv inurcaptip.

Inc.: flpikn &ray icrcoptcc. Adunarea i explicarea istoriilor pe
cari le-a amintit sfântul Grigorie Teologul in discursul funebru
la Vasilie cel Mare.
6. Fol. 96. Xuvccyurril xcd gidricag v iaviicsen Ecrcopaiiv & gv iyfoc;
iv -op sEg Tde cpcirco: X6rp.
Inc.: OE cbdlycot

uccciip 71_14.)v rpnydpcoc

Adunarea i explicarea istoriilor pe cari le-a amintit
sfantul nostru parinte Grigorie in discursul sail. la Boboteazá.
7. Fol. 102. lisp/ incovuatcc; noXip.cov (sic! de sigur Tc6Xewv) xal
TiSitiov. Inc.: 'Aliczl nacc.
Despre numirea din nou a oraselor i localitätilor.
.6.soX6yoc.

Fol. 103-105 indice alfabetice la istoriile lui Grigorie.
8. Fol. 106. Sase versuri. To0 W)o tb xrco-cbv xcd tb rcepcypcm-c6v.
Inc. : esbg th Svc-c6v.
A lui Psellos fidirea si descrierea.

9. Fol. 106'. Indice, fArA indicatie la ce scriere.
azaCothv.Inc.:
Er Tcg Si 15iXecA episcopului Epifaniu despre mäsuri i greutati.
11. Fol. 119. CEpp.nvelcc T1; TcpocreuA; sop threp
Gv.
Inc.:
T/ 7rpertyvc that. Explicarea rugAciunii Tatett nostru.
12. Fol. 123. Tip eacc6ecadccip, ispoXortovi-cip, &ixtvoucr-cday xca
10. Fol. 107. 'Entcpccvfou imax6nou nap/ pkcpcov x

xcaac Tccivccc p.m iv Xptcrap &pm:quid-city xupEcp Xpocrtivey iipxtacccx6vy
¶00 p.cotapuirrohou 1)/16.w cc60evrk xal Secnc6Tou xupfou xuprou Aoaceiou,
'nay v Xptcrap xcacc061.1,:ov. lisp/ ToO patriptou .qg eöxccpccrciccc. Inc.:

'nip ply ot5v v. Prea cuviosului, prea invtitatului in cele sfin-

te, prea patrunzAtorului cu mintea si prea iubitului mea intru
Hristos domnului Hrisant arbidiaconul prea fericitului nostru stttpan domnului domn Dositeiu, (ii doresc) intru Hristos tot ce pofteste. Despre taina cuminicaturii.
La fol. 147° cetim notita: CO ac'txto-cog iv cncouScdocg mei csk note
xpnRcafacq et xca 6-cat; 6p,iiK ditto xacerlynrilg, Ze6cca.cbg Tpccrc4otivTCO; & Kul.avirc7);. ccx4 voegpiou xe', tirth Tpc474oGv.co; sE; Lovatccv-

tivot5rcoAcv. Prea smeritul intre invAtati si care ti-a fost cândvA,

desi de mic pret, dar oricum profesor, Sevastos Kiminitul din
Trapezunt, 1687 Noemvrie 25, dela Trapezunt la Constantinopol.
13. Fol. 148. ''Evarczat; ToO ticexccpccorOccou p.ou ce,Oewcbg xcd Sea7c6tou xupiou xuptou AoccOgou Tcpbg St5o Ttva V.1311 gp.cpepop.gmv gv tip

www.dacoromanica.ro

311

tlietiptp crxeattp xat drccinnacg ispbg atraix

Inc.: Elg th axgatdv
Obiectiune a prea fericitului meu stäpAn qi despot domnului domn Dositeiu la doua, lucruri din lucrarea mea, i räspuns

cag.

Ia obiectiune.
616 (167).
See. XVII. Hattie; 224 fol.; 20X15 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

Pe prima scoartä se af14 notita: Cnto'cpxic tocXoOgou fepop.ovkou

fleptcrcepuirrou 1745, adea: Este a lui Filoteiu ieromonahul Penis-

teriot, 1746. Pe fol. 1 sus este notita, qtearsä cu cernealA: 'Ex
Te.0" 1) TOO goxondaou EcapoO xupfou Xpucoató[tou, adica.: Din ale prea

distinsului doctor domnul Hrisostom.
1. Fol 1. rvthltat povOcraxoc xcaec crcocxeiov Ex Scacpapcov notvcifiv.

E:g kaki); dvapag.

Maxime intr'un vers, dupä alfabet, din di-

feriti poeti. Despre brobatii buni. Inc.: 'Avilp Si xpncrsbg xpricrsbv
oö wait TCOTi.
2. Fol. 23. licitawog `Pcop.afou [emailprotected] nocpcavetcxat Sicrccxoc, ig pa-

tvyxcv gx c TEA, Aartvow cpcMg elg aXnviaa accaextov Mgcp.og
liovaxbg a MavotiScog (sic).Ale lui Catone Romanul maxime de indemnare in distihuri, pe cari le-a tradus din limba latina, in
limba greacä cAlugärul Maximos Planudes.

Inc. : Hpoofp.cov.
'AvarcoVicag &yb xaTec vo0v iog of nXeratoc. St 'sun civepcbmov 'qg Tans

OCv 68o0 napcapovtat.
3. Fol. 35v. Xpucec gm) Too HuOarópou.
Versuri de aur ale lui
Sccixecvtat.
Pitagora. Inc,: 'AOavcixoug thv npiirra 19.edig yam.)
Pe fol. 38 se cete§te notita: hafIXOoliev dç uvatbv TaXectbc avug Tec
7

xpadi TOO Ilueayapou Ercn gv b-eq) cruXXap.,6civovu nape( Top (socpandc-cou

tp.6.)v xabinto0 xupfou Igacrcou Ev gtec Gerry', uvi abyoUcrcou (sic)
xvic 11.t4 a y', adic5.: Am percurs dupa putinta ispr&vind versu-

rile de aur ale lui Pitagora cu ajutorul lui Dumnezeu, cu prea
inteleptul nostru profesor domnul Sevastos la anul 1683, luna
August 28, ziva Marti.
4. Fol. 39. ITEXOL E/g 'thy (1)(DxuM87.Versuri la Focilide. Inc.:
'0 (DcoxuX(8% etinparcf)

ificrocg PEov.

5. Fol. 39. (tocuxuX(Soo xofmut vouOvaxav.A lui Focilide poem&
Inc.: Milts yap,oxXonescv, rije apasva KUTcpcv apfvecv.
exhortativä.

6. Fol. 48. rviottat p.ovOcraxot =sec atocxerov x Stacpcipon itocnrow.
Maxime intr'un vers, dupg alfabet, din diferiti poeti.

www.dacoromanica.ro

312

Inc.: Ai, xcd, avilp, 6 eivOponcoc. - Este explicarea, vorba de vorba,

in greaca modern& a versurilor cari se afla la No. 1 al manuscriptului de fata.
7. Fol. 83". licircovo; Ch.op.cdou yvoipza, 7Capcavetcxal &aunt, ck
pzciiveyxsv ix T11; Act-cc:yaw cpcovfi; sEg tip iAXtvtact ScOLocrov Mai Ecp.og-

I.Lovaxbg 6 IT74vou 804 (sic). - Ale lui Cato Romanul maxima

exhortative in distihuri, pe cari le-a tradus din limba latina in
limba greaca calugarul Maximos Planudes.

Inc.: 'Eyio 6 Kcitum

6 (1)01,mq. - Este traducerea in.
limba greaca moderna, vorba de vorba, a versurilor dela No. a
al manuscriptului de fat&
8. Fol. 104. Xpucsaz Ent TOO IIu0r6pou.
Versuri de aur ale
lui Pitagora. - Inc.: IIpcirca Into, iv 7cpdycocc. - Traducerea in
6 Pcopzerog, TOLYCiatcv & Tcca 6g,

greaca modern& a versurilor dela No. 3 al manuscriptului de fat&
9. Fol. 108". 'Apxil top (I).oxuM.Sou. - Inceputul lui Focilide.Inc.: Mtre ycy.oxXvnist.v, p.irce vec yap.oxXontc. - Traducerea in

greaca moderna a versurilor dela No. 5 al manuscriptului defata.

Necomplet.

Cântul intaiu din
Parafrazat intre randuri in greaca moderna.

10. Fol. 117. 'IXcao.; cc"Ogpou kcl)cp6tcq.

Iliada lui Homer.

11. Fol. 138°. 'IAciSog f3"01.Ltpoo i5cccpwSiccg. - Cantul al doilea

din Iliada lui Homer. - Parafrazat intre randuri in greaca modern&

12. Fol. 156. 1Xcdcan y"Opou c5ccpparag. - Cantul al treilea.
din Iliada lui Homer.
13. Fol. 172T. 'IXt.ci8o; 8"Op.tpoo keq.)tpSfac. - Cantul al patrulea

din Iliada lui Homer.
14. Fol. 192. 'IXtiao; e"Op.tpoe keg, cpStag. - Cantul al cincelea.
din Iliada lui Homer.
617 (176).
Sec. XVIII. HArtie; 217 fol.; 21X15 cm. Legat cu pergament.

Miscelaneu scris de mai multi.
1. Pe scoarta 1-a: N6p,c1; Iso.)pythv (?), nee btX0Tilv &x TO5 'Ioucrcc-

%coo pc6A6v. - Legea agricultorilor, pe ales din cartile lui
Iustinian. - Inc.: XEt .c6v Tecopyaly tbv lpyaVp..evov tbv r&ov aip6v.
2. Fol. 3. 0 lista a tuturor patriarhiilor i episcopiilor.

3. Fol. 4. Un nomocanon. Fol. 4-9 tabla de materii. Fol. 10
incepe textul: Hpinec Toy xpertv touticru TOy apxcepice.

www.dacoromanica.ro

313

4. Fol. 59--64. Un fragment dintr'un nomocanon scris prin
sec. XVXVI.
5. Fol. 65. Tab la de materii a unui alt nomocanon. Textul
incepe pe fol. 69: 'ExXoyt ileptxt ducb tb v6tup.ov TOG o-ocpundcou iv
Zspop.ovcixocc xupoG McccOafou, &rep dkriler) c

=VA/ cppoicrcv Kouvcaax

Alegere partiala din cartea de legi a prea inteleptului intre ieromonahi domnul Mateiu, pe care a tradus-o in
proza Kunales Kritopulos.
Inc.: licadcpct xal cipopeap.k (8k).
6 KpcsórcouXog.

6. Fol. 194. 'A.Acpc't6VCO; mccavuxuxk x.c:d q)uxtocpsg, noflp.ce xupoO

Nyou cipverccathnou Oecrucaovixix.

Pbezie alfabetica folositoare
pentru suflet, lucrare a domnului Nephos arhiepiscopul SalonicuInc.: 'Apxtv ,iyo:Otv rv 4vvreEccv notou.

lui.

7. Fol. 194". 0 serie de rugaciuni pentru iertarea pacatelor,
precum i pentru cei caH dela credinte eretice se reintorc la
credinta ortodoxa.

8. Fol. 211. 0 serie de notice si de maxime culese din diferiti
autori.

Pe scoarta u1tim. e desemnat in peat& planul Ierusalimului,
insotit de notite: cexXc. 'Eypoicp1 stet xecpbc ip.o5 KcaXtvfxou /epot.to-

(restul nedescifrabil); 1637 s'a scris de mama mea
ieromonahul Calinic cel....

v&xou TOO

618 (179).
Sec. XVII. ID.rtie; 374 fol.; 21X16 cm. Cartonat.Dela Seminarul Central.

1. Fol. 1. 'EUrrlac; sE; Tip at5vtoliov Too 'ApcataziXoug icepZ &pe'thy

x041

xcotteov Scacccmcatav el; &rav cppoiacv,

7conOaraa ply intb

Es6ocatoo TpaTc4ouv-cfou ToG Kup Avircou, acpcepAercroz 61 sç bv fic7?6.scetov, abcre6goTOGT01, xal 15e.oagacrroy ezoOivtriv xcel yzp.Ova nciov
OUyypo6X2xEce; xtipcov TOGivvy) Koncnocvti-vov 1117cocaapcipcx 13os668cc,

iv Eta olotwty 1698. Traducere la scrierea scurta a lui Aristotel despre virtuti i vitii in limba simpla, lucrata de Sevastos
Kiminitul din Trapezunt i inchinata prea inaltului, prea evlaviosului i prea maritului de Dumnezeu stapan i domn a toata,
Ungrovlahia domnul loan Constantin Basarab Voevod, in anul
mantuirii 1698.

bac.: 'Agcop.cc thou, myth --iiia0U; T66; Cia-0--

abcpoK.

2. Fol. 34. 'Enaoyoç. Aóyog TCapcavezcxbc

auvuTccypivoq,
ICp toO [1.37 atixaco; Tccatsóicv tcd; 8c,x6o124, noXXec eocpacp.oq TO%
aociodiq

auvexCec xoct incp.eViic avarvdmoucsc, Stec vec tv ditocco.ivrat,

www.dacoromanica.ro

circX6K

314
xal (s)g gzuxev civ4suicrupg circb 'sok auxocpc'cycag xaZ Sta6oXerg av-

Epilog. Cuvântare indemnatoare compusä intelepteste,
ca, st nu dam crezamânt usor calomniilor, foarte folositor pentru
cei ce cetesc continuu i sArguincios, ca sa nu fie inselati lesne si
fara cercetare de sicofanti i calomniatori.
Inc.: Kaxbv Tcpeiy[ta
Optbnoug.

dvat

dyveysta.

Fol. 53-56 albe.
3. Fol. 57. Hpbg -thy TaXr1v6-catov, OthX6-catov, ixAcciii-cp6Tatov xal
19.s0pp0Uprit0v 71eov a519ivvr xat ebepyiviv 7roic7? g Oirrypo6Xaxfag x15ptcv *toy 'liodtvvriv litovatavtivov Mnacrapcipra poe668a, X6yot GrumOivteg nap& TO croponcraou xaZ Aorco-ccitou dpfatou StSaaxclaou xupEou
xup(ou EE6C4C7T00 TOO Ex Tparc400vtog, ixcpcovOivteg Si nap& oEx(tov

Catre prea blandul, prea inaltul, prea stralucitul si de Dumnezeu pazitul nostru domn i binefacator a toata
Ungrovlahia domnul loan Constantin Basarab Voevod, cuvantari
compuse de prea inteleptul si invatatul dascal domnul Sevastos
din Trapezunt, pronunlate de cAtiva din scolarii lui.
Sunt in total 3 discursuri i anume:
a) Fol. 57. EEg Tip yivvnatv Too Xptatop.
La nasterea lui
-ctvt-ov liccOvrrov.

Hristos.
Inc.: Xptcrrbg yevveccat.
b) Fol. 65. Elg Tip civicrzaacv TOG Xptatop.
Hristos.
Inc.: Aga iv 14E7-mtg.
c) Fol. 74v. EEg Tip &vdcataatv ToO Xpcutop.
Hristos.
Inc.: 'Avoiataatv Xpt7co0.

La invierea lui
La invierea lui

Fol. 84 alb.
4. Fol. 85. 'Eni 55 eZaciStp toa ixXapispoviccou 6 c kump.n.
La intrarea prea stralucitului adica, la reintoarcere.
Inc.: KaOk
6 Xapxpótatog.Un discurs, probabil tot al lui Sevastos, la reintoarcerea lui Constantin Brâncoveanu.axlic A6yoUatou x0' iXix071
ore ittoG tp.ipcc ToO dytou 'liocivvou c9)g cbrasoMg.
1696 August

29 s'a pronuntat de mine in ziva taierii capului lui a ion.
5. Fol. 87. 'Rid Ti) iWcp 'coo ix),apma-cciTou Cl imsop.n.
Inc.: KaOcbg 6
La iesirea prea stralucitului adica la plecare.
Aapscp6Tatog.
Un discurs probabil tot al lui Sevastos catre
acelas.La urma, fol. 88 cetim: cex`ie 'IouXfou e aix071 Oicb Esp66tvou uEoG coO ,ipxovrog picaccipn .)iiipcc top C4yfou 'Aectvacr(ou ToO iv
-r(i) "AOImp lin& Tip Xet-coup7 f
1696 lulie 5 s'a pronuntat de

*erban fiul lui arhon vistierul in ziva sf. Atanasie din Athmos
dupa liturghie.
Fol. 89 alb.

www.dacoromanica.ro

315

6. Fol. 90. 'Epteop.cov el; Tbv ocOOdwrriv. Lauda catre domnitor.

Inc.: 'Arcb ace; Tee; eye*.

Probabil tot al lui Sevastos.
7. Fol. 92". Tyxov el; cdrc6v.
Laud& catre acela. Inc.:
OE oOpocvot Sow) Ovtoci.
Probabil al lui Sevastos.
Fol. 93 alb.
8. Fol. 94. OE =wive; TO cruccupop.
Canoanele (poeziile) cruInc.: Etocupbv xaegac.
Poezii religioase parafrazate intre
randuri.
La urma, fol. 99" gäsim, scrisä cu cerneala, rosie,
iscalitura: MatOocrog Kpe4ouAioxouXog.
cii.

Fol. 100 alb.
Pe fol. 101" o strofa dintr'un canon bisericesc.
Pe fol. 102" note privitoare la picioarele versului trimetru.
9. Fol. 103. Diferite canoane (poezii) ale lui Cosma.
Inc.:
Xptcrcb; yevveecc:a.Parafrazate intre randuri in greaca moderna.
La urma, fol. 119, este notita: lEI6vo; McccOatog (sic) Kpe4ouXicrxoc.

Osteneala lui Mateiu Cretulescu.

Fol. 120-121 albe.
Ale lui
Inc.: 'ApAc xcau.

10. Fol. 123. rpnyoptou ¶00 esoxóyou yvtop,ota &crave.

Grigorie Teologul sentinte in distiburi.
Parafrazata, Iiitrè randuri.

11. Fol. 128. 'AXcpakcciptov roO csocpwc&Tou xuptou Ilviaopiou toO

OsoX6you.A1fabet exhortativ al prea inteleptului domn Grigorie
Teologul.
Inc.: 'Ant/ eCTC6(VC(Ov.
Parafrazat intre randuri.
La urma, fol. 128", avem notita urmatoare in române§te: 7205
luna Octomvrie 1 (=.1696), urmata de nota greceasca: IlOvwcc
MoctOcciou lipetCouX6axou. Osteneala lui Mateiu Cretulescu.

Alfabet
12. Fol. 129. 'AAcpcc67yrciptov NEEXou p.ovaxop.
Inc.: 'Apxtv ciyczev.
tativ al calugarului Neilos.

exhor-

Fol. 130 alb.
Fol. 131 are rezumatul poemului urmator.
13. Fol. 132. Pnyopfou top eeoX6yoo &TM:M(57CW Nc4co4o0 Tcepl
Teo xxO' icarcbv 17c7).

zianz poem catre sine.

A lui GalgoriP Teofsul episcop din NaInc.: Xpco-si div4.
Parilhz-at intre

randuri.
14. Fol. 155. IlapOevhic gnog.
litzpOsvfnv atecpivocg.

Poemul virginit4ii.
Inc. :
Parafrazat intre randuri; opera a lui Gri-

gorie Teologul.
15. Fol. 181. TnoOirixac icapOivocc
N(x

àv MI

sere.

Sfaturi virginelor.

Inc.:

Parafrazat intre randuri; tot a lui Grigorie

Teologul, in versuri.
www.dacoromanica.ro

316

16. Fol. 206. Oilvoc itsp cv t

ino0 Og rcathiiv.

Plan-

gere pentru suferintele sufletului shu.Inc.: Map.opog ota 7c4Oov.
Parafrazat intre rAnduri; n versuri; tot a lui Grigorie
La urmh, fol. 218" cetim : Hdvo; MatOatou gpstcouXiaxou
gul.
a p
tag 11
x
Osteneala lui Mateiu Cretulescu.
CC

Ma('Oaroc) 1Cp(v*uXicrxog) LiEk IIa(Soppe).
17. Fol. 219. ExetXtaattxbv ()nip 'LEW afrco6 7caO6v.
7C

Poema.

Inc.: IfoXAcixt XpecnOv.
141anghtoare a suferintelor sale.
Parafrazat intre randuri; a lui Grigorie Teologul.
18. Fol. 223. Rep/ .q; TOG ptou patatóvirog.
Despre zädArInc.: '110sAov 1 t Itasca.
Parafrazat intre rannicia vieii.
duri; poem al lui Grigorie Teologul.
19. Fol. 225. OMog Sc& v.-ov ako6 p4Sycov.
Plangere pentru su-

ferintele sale. Inc.: rara cpal. In versuri; a lui Grigorie.
Fol. 227-230 albe.
20. Fol. 231. TO iv, aytoc; na-cpbc ttiv Ilnyopfou apxceraax6irou
A
Ktovatarctvouicaecog Toe 8eoA6you, Xóyog EIG tp# f3paSu4ra.

sfântului nostru phrinte Grigorie Teologul arhiepiscopul ConInc.: 'Avacrcdoeco
statinopolei, cuvânt la inthrziere.
Parafrazat intre randuri.
A aceluia§ la
21. Fol. 234". Tot) aerto6 r2ç Tb army IlcXcz.
Inc.: 'Eit tç cpuAaxrx.
sf. Paste.
Parafrazat intre ránduri.
V =AV
22. Fol. 262. rpvropfou N4cav't)vo5 Top OsoA6you Ei
xuptaxiiv xa/ stg ..c6, gap xai sEg 'thy p.ciptupa McEp.ayca.
A lui
Grigorie Teologul din Nazianz (cuvhntare) la Dumineca nouh si
la primhvarh si la mucenicul Mamante.

Inc. 'Eyxar.vca Tcp.doikt.

N ecomplet.

Fol. 268-275 albe.
23. Fol. 276. rmopfou NaCcarivoi3 -cop OeoXoyou Xóyoc el; Tex
,asocpciveta ste o5v yeviRca to aarripog.
A lui Grigorie Teo-

logul din Nazianza cuvhntare la Teofanii adich la Nasterea mantuitorului.
Inc.: Xpccrthc yevvaitat.
Parafrazat intre randuri,
in parte. Necomplet.

Fol. 288-295 albe.
24. Fol. 296. Tp.riyoprou N4cavC-tivoG Toe esoXdyou Aoioc sE Tex
dyta cpio-ca 'caw 'Ent.cpavEcov.
A lui Grigorie Teologul din Na-

zianza cuvAntare la sf. Boboteazh. Inc.: IIciAcv 6 gp.b; 'NcoGg.

Parafrazat intro ránduri.
La urmh, fol. 311" cetim : MaTOarK
Iipv*uAgaxoc raivo;. Osteneala lui Mateiu Cretulescu.
www.dacoromanica.ro

317

25. Fol. 312. rpyropiou No4tccvnvoD TO5 elsothrou X6yo; el; rb
C'erov Pima
A lui Grigorie Teologul din Nazianza cuvantare la sf. botez.
Xccp.npirc.
Inc.: Mig
Parafrazat intre
randuri.
26. Fol. 356. Too aytou Tplyoptou Nc4tocv7Ivo6 to CleoX6you cbcoXoriscxbc tlg e/g 'thy II6v-cov cpuM balm.
A sfintului Grigorie
Teologul din Nazianza cuvântare de desvinovAtire pentru fuga lui
in Pont.Inc.: 'ffrop.ca xcd Tip trsccv. Parafrazat intre ramduri,
in parte.
Necomplet.

Fol. 375 pan& la fine alb.
019 (229).
Sec. XVII. Ilartie; 353 fol.; 30X20 cm. Degat cu piele. Dela Seminarul
Central.

Miscelaneu scris de mai multi.
Pe verso al primei scoarte se afla, urrratoarele notite:
6.pouctfou 7ty. avaitccoOl & 'Iwivvrig:qg BXcicx(ac 6 71yeim.bv Ey
capt0
Teo 15p6vq) carcoii, 6 To5 1.tocxocpf-cou 'AAscivSpou & CiTC**C011 uE6g.

1719 Fevruarie 23 a raposat loan domnul Valahiei, in scaunul säu,
fiul raposatillui Alexandru Exaporitul.
ibasucsav 6 Tetupycizis rptropcig 6 ttiyag
T ccircTo Erst Mccptiou
7coptcipw tinO Bouxoupecrtiou efg Buccivtcov. In acelas an Martie 2,
a mers Gheorgache Grigoras, mare portar, dela Bucuresti la
Bizant.

Eccr.ccpsETLSoc dalA.Oev al; ,th
oaptO 'AnpaXtou xc' .C3 xupx t
Bouxoupiatcov & trap,Cov Ncx6Xaog 6 Maupoxopaitog 6 aoso6g, askepov
p.stdc toy .ativcetov ToO dae2cpo5 ctorop coO p.mtctphoo lo.)dvvoo )1rep.o-

1719.Aprilie 26, in Dumineca Samaritencei a intrat in
Bucuresti domnul NicOThe Mavrocordat cel intelept, domnind
pentru a doua ow% dup5, moartea fratelui säu rAposatul loan.
Pe ultima scoarta, se afla, notita: 175/ ?tic} Airro6eft55 23 Aiipa
vstiactg.

xuptcext 6pOpou pccOicog avercocAl 6 rXcy6p71 136e668exc c BActxfas 6
tysileov iv t(i) ,8.p6v4) ccircoo, 6 To5 iloccxpkou NET= pacc uF6q.

1751 August 23 ziva Duminea in zorii zilei s'a odihnit Gligore
Voevod domnul Valahiei, in scaunul sau, fiul raposatului Ghica
Vodä.
Anul 1751 e gresit. Grigore Ghica a murit in anul 1752
(cf. Hurmuzaki, Docum. Suppl. 1, vol. I., p. 621). Apoi ziva de

23 August a cazut la 1751 intr'o Vineri, pe and la 1752 a fost
intiadevAr o Dumineca. Trebue s admitem prin urmare ca in
notita noastra e un lapsus.
www.dacoromanica.ro

318

1. Fol. 1. Prime le foi lipsesc, incat nu putem §ti titlul. In realitate nu avem o opera unitara, ci o adunafe de prin diferite scrieri
biserice§ti, din sf. Chiril, din Vasilie cel Mare, din patriarhul
Antiohiei Teodor Balsamon, de prin canoanele bisericii, din Timoteiu episcopul Alexandriei, avand, la urma, modele de testaInc.: ylv Ouaccccrunpiocc.
mente pentru patriarhi §i episcopi.
2. Fol. 20. Carte de legi compusa de Jacob arhimandritul din
lanina.. Intaiu avem scrisoarea prin care autorul Ii inchina cartea catre patriarhul Partenie; apoi prefata, prin care autorul i§i
recomanda cartea catre top arhiereii din toate ormele; in urma,
prefata cartii; dupa ea vine o aratare pe larg a izvoarelor §i indicarea persoanelor cari au tratat materii similare, ca legi civile,
religioase, canoane, sinoade ecumenice §i locale, erezii, etc.....
Din aceste not*, introductive afläm ca scriitorul a compus aceasta
lucrare in anul 1645.

Fol. 53 incepe textul. Inc.:

CO ithyocg rp1T6pcoc 6

IN-ticralg,

6

itXp7lc yev6vevog inist5p.acto; oyou.

SfAr§itul lipse§te din acest manuscript.
3. Fol. 217. Formular de scrisoare patriarhala.

Inc.: 01 'MT&

icecacev inocmfocv sUptax6p.evoc.

4. Fol. 217'. Colectie de legi civile §i religioase.Inc.: Er Tcg
xcadcmy TOO aEOU xclipcccptou.

5. Fol. 232". Mr)/ TOO dytou Riaxoc. Despre Sfintele Pa§te.
Inc.: Etta Ti; ttb aXAccq row 67coOimov.
6. Fol. 251. Iara§ colectie de legi.
Inc.: CO utoest6v 6cpeaet

vAcov thca.
7. Fol. 269". Excerpte din Hrisostomul.
Twat thaw).
8. Fol. 289". CEppivetcc stg tb ncivep kubv.
Inc.: Ti ,f5tc oôx gxiXeuciev.
nostru.

Inc.: eibttsv ydcp elVcd

-

Talmacire la tatal

9. Fol. 293. Excerpte din Hrisostomul §i alti scriitori biserice§ti.

Inc.: Hpbg Tobto cpaitiv.

10. Fol. 336". TiEcg npoxaOeSpia; 1.1,1TpoltoXt-cOv xexi, akoxecpcaon
xl incathrceiv TeAolforrori

Crith

Tbv inocrcoXtxbv ,3.p6vov TetliT;

,5eocpuAcixtou xcd pocat.V.So; isdAvog.

t/c

Sirul intaietatii mitropolitilor

§i autocefali §i episcopi cari se afla sub scaunul apostolic al
acestui ora§ imparatesc §i de Dumnezeu pazit. Inc.: 'Encznfac
Iicaucccaoxfcc; 6 licccaocpsEcc;.

11. Fol. 342. Formular pentru un act dotal (Tcpocxoc4ccpcovov).
Inc.: Xcipm To0 -cdc ircincc xcathg accmgocvcoc.

www.dacoromanica.ro

319

12. Fol. 342". Extrase de prin diversi autori bisericesti.

Inc.:

"Urc Tec asta xaXCog ScaTaVcp,svo;.

13. Fol. 843". Formulare de scrisori mitropolitane.

Inc.: CH

tv 8C8coaf aot aiascav.

Tontsvo't

14. Fol. 345. Explicarea unui sir de nume i cuvinte din Sf.
ScripturA si din limba greaca. veche.
15. Fol. 350. flepl 6ve(pcov.
Inc.: 'Ayxciiva;
Despre visuri.
'cat 7ccivTa Tez npo7cTncra6p.eva.

16. Pe fol. 352" gasim urmgtoarele notite:
a) acpc8 Map Ttoo x8' "Ct ch,fc xat itsycikg Ts Tcip-ct Tcapauas Ttg
cipxtg
Tdiv '0061.tavthv pm:0,sta KoncrravTrvov Tbv Mrczaccpc'ettara 3os668cc xcd gv TCP BuCcevTfy cinixTstvav a5T6v Te xat Tot% uEobc airco5
NT(vxouXov, ETicpavov, TaSouxeivov xal MaTa(ilv, xatT6v 'lioclevvnv BaxapiaxouXov TOv plyav Tcaxdcpvcxov 'r4 cctj Esc A5-05aTou es'.
b) Gala Map Ttou xs' )lysp,6vsuasv iv 1 05yypo6Aaxic,c Eticpavog 6
liavTaxo4nvbg 6 tag KcovaTavT(v00 Kav TaxouC700 ,:oo plya aT0Avfxou,

dcp'

05 &vpO nap& Ttc Poccrastag Tow .oewlicevv & Mnacra-

pc'epcag a5v Torg uEorg xat "C45 Ito&vvg BaxapsaxotiAcp.
caPtc lavouapiou X' stcytX0sv eiTcb MoASce6fag stg Bouxoupicrcwv
Ttg Nyypo6Aaxia; 6 aocpb; yc.u1v Ntx6Acco; Maupoxopaire4, icparrov
Ttg 05yypo6Aaxfag 7ysp,ovet5ciag, TIP ag akcp gTsc Nosgpfou W ciniixOn
atxpacoTog slg 05yypfav, 8-cs xcel 'lama 05yypo6Aaxia vaparco&cren
xat ab BouxoupgaTcov limitan Wc 058i7toTs. 'Ecp15yop.sv 8g xat 7p.st-g
m

stg Myypfav Tel) Cenci gut Nosp.6piou x8' xat xaTyprilcsap.ev s

a66n Aexsgpfou 8', Sui Tit p.srvac stg Kfyncvav Exv& 5
tqi acptc g-csc Mardou L6' geMOvreg,

t4c,

M7cpaxaxst:Osv

pLeop.sv et; BouxoupgaTcov Tt tt,"

ToO aino5 pmv6g, s5p6vTsc gv tc) 15p6wp Ttg 05yypo6Xaxtag ),ysp.6va
'thy xaptTeovup.ov 'Ioxivvn Maupoxop8aTov, 8; 7yep.Ovsucrsv iv Tt 05yypo6Aax( ag (sic) p.gxpc. Too acid iTou; (I)s6poucepiou xy', xa0' fv xcei
civanat507) gv xupftp xat iTo'apn iv Tt iv BouxoupsoT(cp p.on ToO clyfou
tep cly(y Tdarp kcoxectlivv.
p.syaXoplepTupoc I'mpyfou
d) cecpc0 'A.TcptU(ou xc' Tt xupcan Ttg Icep.apETt80 e2atX0sv etq
Tb BouxoupgaTtov 6 aocpbg )yep.(1)v Ncx6Xao; Maupoxopaisoc 8s5Tspov
tysp.ovsticsag.

Iata traducerea acestor notite:
a) 1714 Martie 24 in sfânta i marea Miercuri a ridicat din
domnie imp6.rätia Turcilor pe Constantin Basarab Voevod

i 1-a

ucis in Bizant si pe el si pe fii lui Dincu, Stefan, Filiducanu ei
Mateiu, i pe Ioan VAcArescu marele paharnic in acelas an August 15.
www.dacoromanica.ro

320

b) 1714 Martie 25, a domnit in Ungrovlahia inteleptul domn
Stefan Cantacuzin fiul lui Constantin Cantacuzin marele stolnic,
dupit ce a fost ucis de care imparatia Turcilor Basarab cu fiii
sai i cu loan Vacarescu.
c) 1716 Ianuarie 30, a intrat din Moldova in Bucurestii Ungrovlahiei inteleptul domn Nicolae Mavrocordat, domnind intaia (Ara

in Ungrovlahia; si in acelas an Noemvrie 14, a fost dus ca prizonier in Ungaria, cand i toata Ungrovlahia a fost cucerita si
Bucurestii au fost pustiiti ca niciodata. Am fugit i noi in Ungaria in acelas an Noemvrie 24, si am ajuns in Brasov la 4 Dechemvrie, fiindca am ramas in Campina chteva zile; de acolo plecAnd in anul 1718 Martie 12, am sosit in Bucuresti la 17 ale aceleas

luni, gasind in scaunul Ungrovlahiei ca domn pe Joan Mavrocordat, care a domnit in Ungrovlahia pana la anul 1719 Fevruarie 23, chnd s'a odihnit intru domnul si a fost immormântat la
mamastirea din Bucuresti a sfantului i marelui mucenic Gheorghe,

care e inchinata sfantului mormant.
d) 1719 Aprilie 26, in Dumineca Samaritencei a intrat in Bucuresti inteleptul domn Nicolae Mavrocordat, domnind pentru a
doua oara.
17. Pe fol. 353 nista retete medicale.
18. Fol. 353". 0 scrisoare a unui anonim din Smyrna, cu data
1711, adresata domnului Valahiei, prin care cere bunavointa domneasca pentru unul din fiii sai, anume Iosif, care prin interventia
lui Jacob Pylarinos avea, sa fie primit la Bucuresti de catre domnitor.
Inc.: Etipkwp6c Zatcv 6 yoariv6p.oppog .c-g aç
tvcoc At.tv.

xXcxtvrcp6-

Pe scoarta finala, cateva, explicari a masurilor de lungime.
620 (320).

t

Sec. XVII. ll'artie; 130 fol.; 21X15 cm. Legat cu lemn. Din biblioteca Miropolitului Iosif Naniescu.

1. Fol. 1. 430Loeiou Too anotdcrou

xspcdcpxou Kwvatawcwourc6Xeco;

A prea sfiintuldi patriarh al Constantinopolei Filoteiu, orânduirea sfintei liturghii.Inc.: MaXon 6
Stc'cc4c; ti); 19.ifag Xectoupytocc.

fepek.
2. Fol. 14. `11 15sta Xectoupyia 'coo iv 6:yfotg ncetp2); .)1.1.Cov 'lioivvou
toO Xpocrocrc6Rou.

Sfânta liturghie a sfantului nostru parinte Joan

Hrisostomul. Inc.: CO ,19.eb; 6 0.E6c t Kov.

www.dacoromanica.ro

321

3. Fol. 56. E1X tv liyet cincepek i) Espeiic in/ -thy p.intivtoc
petcacc6EN tdiv dxpcimov To5 Xpicrso5 twarriptaiv. Rugaciune pe

care o spune arhiereul sau preotul critre cel ce are s5, se impartä§easca cu tainele curate ale lui Hristos. Inc.: Ki5pce 'Firma
X pccrti.

Fol. 59 alb.
4. Fol. 60. 'Andicpiacc ticxpci .st; toS tisycaou Pi.ropog ti); peyeAnc

tv

ixxXnaicg, 317ccaccafou, itpbc Tot% iporriicrccmc nib; Sat TiOiaOca
tteptacc 'a); navarfac iv c ap npo
.
Un mic thspuns al mare-

lui retor al marei biserici, Balasios, cAtre cei caH 1-au intrebat
cum trebue sA fie push Orticica prea sfintei fecioare in sfAnta...
Inc.: Eicetail &why ply Ica/ & dpm.
Pe fol. 129, printre diferite insemnAri §terse i rupte, se poate
ceti inca: pTi v plA A6yoUcsvp = 7194 (1686) in luna August.
Fol. 130 alb.
621 (354).
Sec. XVII. Hártie; 115 fol.; 18X13 cm. La legaturä s'a intrebuintat o foaie
de pergament dinteun manuscript, probabil grecesc, scris cu unciale (Sec.
VIIIIX), pe doua coloane, din care Ins& abilt se mai poate distinge ici ei
colo ate o liter/. Dela Seminarul Central.

Fol. 1-2 insemnari fär5. valoare.
1. Fol. 3. rpnyopfou top OroX6you Nc4ccevo5 nepl Ttiiv luxe' °dray,
Znyi Min; irapoVivec Aeki3O6uo; 4A; Tcpk Toy iv Xpicrsqi fi(ov. A lui

Ctrigorie Teologul din Nazianza despre ale sale, poezie prin care
iie indeamnä pe nesiintite atre vieata intru Hristos. Inc.: Xpiati.
dv4..kvezi Migne, Patr. gr. vol. 37, col. 969 sqq.) Explicate pe
margine in greaca vulgarä.

Fol. 21-24 albe.
2. Fol. 25. Sfaturi morale in grupe de 4 versuri (tetrastihuri)
ale lui Grigorie Teologul. Titlul e:
Ppyropfou nóvo; p.l tetpacrcixf7 Si cpuXdaoco 114.4ica; nveuraixocrg,
pritidativov aocpfw. Inc.: Hpgcv 7cpoupdpecac Pj 6suipfav. (cf. Migne,

ibid., col. 928 sqq). Explicat la margine.
6pxou.: Juräminte sau fa.3. Fol. 31'. "Opxot ij inayysMac
Inc.:
'Otto=
-thy
Xóyov cdnOv. E tot o
gkluinte cu juramtint.
poemä a lui Grigorie Teologul. Explicat pe margine. (cf. Migne,
Patr. gr. vol. 37, col. 1017).
4. Fol. 32. Kat& crapxk.

Contra cArnii.

Inc.: Lig 6X011.

B. A. R. Manuscripts grecefti,

www.dacoromanica.ro

21

322

Poem& a lui Grigorie Teologul, explicath, pe margine. (cf. Migne,
ibid., col. 1377).
Inc.:
Contra celui viclean.
5. Fol. 33". Kcesec TO5 noMp05.

'MAK

S xaxoupyi (sic).

Poemt a lui Grigorie Teologul, ex-

plicatä pe margine. (cf. Migne, ibid., col. 1397).
6. Fol. 34". 'Enc(StpETVCCXt Tcpbg Oebv vouOsafa.

Indemn de in-

Inc.: ll as cpipoiv. --Poemä a lui Gritoarcere spre Dumnezeu.
gorie Teologul, explicata pe margine. (cf. Migne, ibid., col. 1431).

Fol. 35-36 albe.
7. Fol. 37. Pplyrop too TO esoX6you incatoXat.

Scrisori ale lui

Grigorie Teologul. Inc.: lisXsua(cp &pxovu. 'Enecall riot.

Fol. 112 panä la fine albe. Pe verso al ultimului folio cetirn de
3 ori urmätoarea notitA : KXX(vxo &Xp soG cipxcenfaxono; (?).
Ktovcrsaravounamg Ma; TW11,76 xod oExoup.svock na-rptc'eprig. Callinic din mila lui Dumnezeu arhiepiscop al Constantinopolei,

Romei celei nouä i patriarh ecumenic.
622 (359).
Sec. XVI. HArtie; 42 fol.; 20X15 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

Pe fol. 1 mai multe incercari de condeiu i notite, dintre cari
singura mai de seam5, e urmätoarea (cu ortografia originalului):
'Emu 1-co; 1711 lycvsv t [tsyi)a.a cpeope4 xa copo lx TN gm;
cEy/ac p.ovi); to5 tcp.fou ilpoSpdp.ou ircbtmia TGiV xcX/cov Scaxoafwv yewabv xoci aZg Ix.r1 T6 Rupoc (?) Onicibipa órco5 oTtov 7) kia %at lysysv.

mkt

ixp,aXocrfa.

In anul 1711 s'a Pacut cea mai mare stricrt-

ciune i nesfarsitrt pagubrt a sfintei mele mânästiri a cinstitului
Prodrom, peste o mie dourt sute de grosi, i s aibrt mii de afu-

risenii cel ce a fost pricina de s'a facut aceast5, pagubrt (?).
1. Fol. 2. 'Arcoptac xal )Sa.w ç ipgvsuasv 6 W6; vo5; 471y6pcoc 6 OsoX6yo; xavac nasiv ital ducOxpcacv
Nedumeriri si
muriri pe cari le-a trtlmrtcit mintea cea Inaltit Grigorie Teologul,
pe intrebrtri si raspunsuri. -- Inc.: TkI9.s6; xat xatec tt ask.
2. Fol. 4. Tec sEg Tip itsycra7 ixxXypilav Ocpcpixta.
Functiunile
Inc.: '0 [tiya; oExov6p.oc.
dela marea bisericrt.
3. Fol. 6. Mei Too c'oxsavoti rcotap.o5 ginacg Lamurire despre
fluviul Ocean.Inc.: Il6pcoOsv T1; y; 6A71g.
4. Fol. 6. EskpoSpOitcov tthv SWasxa
viv.
cele 12 luni. Inc.: MT! 2: eircep.6piy.

www.dacoromanica.ro

Mersul lunii iii

323

5. Fol. 7. Rept inoupotvEtov xat inty(wv ma. xaTo9cOovEcov. Despre

cele din cer, de pe pamânt si de sub pämant. Inc.: Th Tiric plc
Necomplet.
Inca; TOG
6. Fol. 13. BEoc xcd itoXvvetcc xat tiepott Octuvov
6atoti 7roapbC *J.thv /up.e6.)v Top EvAhou.
Vieata i petrecerea si

crxttze.

povestirea in parte a minunilor cuviosului nostru párinte Simeon StAlpnicul. Eivov xcci irapoia*v pa-clipcov.
7. Fol. 20". Ispep.lou TOG npocriFou 6cro: itept XptcrcoG yiypcorcou.--

A profetului Ieremia ate s'au scris despre Hristos.Inc.: Ofto;

t

8 Osbc phv.
8. Fol. 24". MccEitiou tiovaxop : Tivoc TUrcov xat qx6vcc inixec

-I)

xa-

A calugärului Maximos : Al cui tip si chip il
are biserica catoliceasca. Inc. : CH TO Ilsop gxxAncice.
9. Fol. 25. 'Icrc86.1pou ix viiv inccrsoX6v. -- Din scrisorile lui IsiInc.: EEplivrpr 6 Eepsk.
doros.
Urmeaza apoi o scurta notitA
despre cele 7 sinoade ecumenice.
10. Fol. 26. Pasagii din sf. Scriptur5, insotite de tAlmäcirea lor.
OoXtxt ixxXna(cc.

Inc.: 'A'rci9e'ce sec Tip cindvanc x6pmv.
11. Fol. 33. 'EUrrnacc imp/ TN oExaottilc -cob lisyciAou wjc 6yEcc;
ocpictc, V ipxoS67asv 6, piyag 'Ioucruvuzvbc 13canXek.
Explicare
despre zidirea marei (biserici) a sf. Sofii, pe care a zidit-o imptiratul Iustinian cel Mare. Inc.: Tip jtyfocv Eocpfav.

Pe fol. 42 notite de prin Vechiul Testament.
Pe scoarta finalA o iscAlitura in monocondil, pe care n'o pot
descifra.
623 (490).
Sec. XVII. flArtie; 1076 pag. scrise; 22X16 cm. Cartonat. Dela Muzeul de
Antichiati; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

1. Pag. 1. 'Ento-roXcel Top AsApou %al tor) liopeaafou.
Scrisori
Inc.:
Eoydnate
xl5pce
Kopiarce.

de ale lui Leger si Coressi.

EMc. Sunt 4 scrisori cAtre Gheorghe Coressi i trei räspunsuri

atre Leger.
Pag. 24 a1b6,.

2. Pag. 25. Scrisoare a lui Paisie al Gazei atre Simeon Lukianovici, prin care ii trirnite scrierea urrratoare:
Pag. 26. Hpoattcroc Scciapopa To5 Oeocrrin-sou jtcv pctaan xopfou xopoO 'AXgiou McvnAo6K71. Diferite probleme ale impAratului nostru cel incununat de Dumnezeu domnul Alexie MihailoSunt o eerie de 61 invici. - Inc.: Elc tobc §crceptvoi4 Toircouc.

www.dacoromanica.ro

324

trebari religioase ale imparatului, urmate de raspunsurile lui
Paisie.

3. Pag. 69. Titlul i inceputul lipsesc. Prime le vorbe sunt: &XX'
otp,cct xcd SCCOTa Nay& elm. Este un tractat de logica, poate al lui

Coridaleu. La urma, pag. 848, se afla nota: age linpaVOU 76'
1665 Aprilie 24.

Pag. 849 852 albe.
4. Pag. 853. Titlul lipse§te. Este tot un tractat de logic&
Inc.: CO ,asthccao; Incixwv.

Pe scoartia finaI cetim Km/ 'th8e crin liXAoc; nporsx.Mcou slc
prisporcaecoc 'ASpccoo0 Iicovatcwthou.
i aceasta, cu altele, este a

protecdicului mitropoliei Adrian Constantin.
Iar mai jos: 1709 At'rroticrrou 17 41po: teTpdc67) dyevvik vç Eaoral; p.m) 1 x6(yri Tcpcircoysvvijc Ic.cd. at; evat 7coX6xpon.
1709

August 17 ziva Miercuri s'a nascut prima fata a flicei mele So!lane, §i sa fie cu multi ani.
624 (493).
Sec. XVII. HS.rtie; 540 pag.; 22XI6 cm. Cartonat. Dela Muzeul de Antichitati; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

Miscelaneu scris de mai multi la diferite timpuri; caietele au
lost intAmplator legate .la un boo in sec. XVII.
Pe scoarta intaia, verso, sunt o suma de notite din cari extrag
pe urmatoarele doua:

t

p.eyikg i7ravdcataatg Taw aTpavccozebv xcei
1618 'Iouviou 28: Env
Tat; 29 to'pec 9 66ycaccv 'thy louXtacv 'Itinpaylp, %al bcdcOnaccv vbv

1648 Iunie 28: s'a facut
marea revolutie a soldatilor, §i la 29 ora 9 au scos pe Sultanul
Ibraim §i au a§ezat pe fiul sàu Mehmet in ziva de Sambata.
uI6v SOU thv Mexpkop 7,pApct Ecc56citcp.

1672 klyev 6 pacrasbc at% Kattavt4ccv, ixfmasv cbth 'A.Spcavo67coAtv 'A.EptXfou 27 Eci,66crcov. --- 1672 s'a dus imparatul la Came-

nita, a plecat din Adrianopol la 27 Aprilie SAmbata.
1. Pag. 1. 'Ex Too X6you

Too

7cepE Taw einc6vccov el; C.Ispocraup.cz

Din discursul lui Grigorie din Nyssa despre
cei plecati la lerusalim.
Inc.: EE Si g co .a'c(.
Mai sunt pe
aceasta pagin a. multe note am valoare.
Tpyropfou N6c3aw.

2. Pag. 2. Fara titlu. Sunt 8 versuri, distihuri elegiace, in
cinstea lui Dositeiu al Ierusalimului. Inc.: `EAXilvcov revs*
3. Pag. 3. Tor., xbp Aionoç.
A domnului Leon.
llv Vwv
afp.cm Tp6cpsucc.

Despre sAnge.

.Necomplet.

www.dacoromanica.ro

3-)5

4. Pag. 5. Rep/ eF86v civambovoc. - Despre felurile cetirii. Sunt 40 de citate din Homer.
5. Fag. 7. "OTt %as& xpioc 6 ofwco; Torc rcivnac.
C mila se
tatore§te stracilor.
Inc.:
Sunt 4 versuri cu explicarea lor.
E auviOevTo TcivnTeg.

6. Pag. 8. 'Ex TOO elg Tb ascopiz yap fjv Tb cpuTbv Too crocpurcciTou
treuori X6you.
Din opera prea inteleptului Psellos despre vorba
Oscopia yap 'N) Tb cpuT6v.

7. Pag. 10. Notite astronomice.

Pag. 11-12 albe.
8. Pag. 13. Kav bye; p.iixoug TS X.0a 70.eiTOUg iTCLO.tpav =aeon. -

Tabele de longitudinea i latidunea orwlor principale.
9. Pag. 22. 'Ex 'qg ellpoS6Tou Ssu-cipcg Ea Toptag.
Din istoria
a 11-a a lui Herodot.

Inc.: Et Sog Si wig 16coc. - Mutilat la urmä.

10. Pag. 23. 'Ex t

liXauStou HToXelicdou yewypacptxfj; ônytilason,
önoypacpt xecpcaccubSlq ro Tlq oExouttiv% ntvaxog.
Din descrierea

geograficit a lui Claudiu Ptolemeu, indfcatiunea sumarti, a tabloului
lumii. - Inc.: Tç xa9' ktibv oExouplwx.

11. Fag. 26. fictxtop.fou Atka; Tcp6g Ttvag
opo5v-cag =pi To5
ycip.ou. - A lui Pahomie deslegare chtre chtiva nedumeriti despre nunta. - Inc. Ttvi; eeTconAcenOivtag.
12. Pag. 30. 'Ex TIc e2ç Tec gvUrcvca Euveatou 6plcrivefav; To!) 0-osow-

TciTou Ncmcp6pou rpuopa. - Din tiilmacirea prea inteleptului Nichifor Gregoras la visurile lui Synesios.
13. Pag. 41. ExXc coi )Xfoo %al tç craX)M; yelqrs4tsval.
Eclipsele de soare §i de lunii cari se vor intampla. Inc.: 1682
1tpc'oT1 aatnc.
14. Pao.. 45. ToO 1.taxapccoTiToy met cocpcoTiTou apxcenccrthrcou KU-

rcpou xupfou MapIcovoc KcyciXa cç o5 XpccrTot5 itcyciA% gxxXrpfccc
4EoXóyou ileycaou =pi. TOO HOLOVZ VA/ TEW xóxXcov TOO tAC011 7.CCI Tti);
aeXijvric xal Tfig ro g-cou; Scopeci)cre64 xod toxtv [trivciiv xcd 13C(SixTUW

xcd iTipcov co6Tocc ixopivtov nXefaTcov. - A prea fericitului §i in-

teleptului arhiepiscop al Cipru!ui domnul Ilarion Kigala, mare
teolog al marei biserici a lui Hristos, despre Pa§te i despre
crugurile soarelui *i ale lunii §i indreptarea anului §i lunile suplimentare §i anii bisextili §i multe altele in legiItura cu acestea.Inc.: 'IIXfou vognaola. In versuri hexametre.
15. Pag. 50. 'Ex TCuv TOO BAccatipecoc. -- Din ale lui Blastaris.
Inc.: Oi xinaoc ToO Vol).
Notite calendarice.

Pag. 51-52 albe.
www.dacoromanica.ro

326
16. Pag. 53. 'ETCUSTOAt TCpocscparnycocti)

Tcp.ttinazov ripxovta x5pcov ExapAdcrov.

icpbc 'thy sOyeviaTatov xai

Scrisoare (a lui Teodosie

Coridaleu) catre prea nobilul i cinstitul arhon domnul ScarEste dedicatia scrierii care urmeaza
Inc.: Aernia crocp6v.
imediat (pag. 55) fara titlu, despre geografie, a lui Coridaleu.
Inc.: IlXcircec tarq poUcracq.
E scrisa in limba vulgar&
17. Pag. 83. Rept datpoA46on.Despre astrolab.Inc.: 'Acrcp6lat.

Xa6ov xa),Ettac.

Despre felurile
18. Pag. 95. llept Taw yevetiv tfig iletpirrecoc.
Inc.: rivn trix p.e-cpilovoc.
Un tractat de geomasuratorii.
metric.
19. Pag. 135. 2:x6Ascov seq rt 7cip.r.cov E6xXeiSou a-cocxdov.

Scholiu la al 5-lea element al lui Euclid.

Inc.:

Exo7c2);

VT)

7ciptvp 131.624.

20. Pag. 137. Too cosoundaou WeXXop ebaUvorczov avta'i
ç Tet;
.ticcapag p.aOrip..auxk iracrcktaq, apthp.ritExtv, touucv, yecop.etpfav xal
eccrspovoplav.

A prea intdleptului Psellos, scriere war.). de

cuprins, privitoare la cele 4 stiinte maternatice, aritmetica, muInc.: MiXXo,ni 1.t.ot xal imp/. 'air/
zica, geometria si astronomia.
Tecoc'tptov.
La pag. 148 gasim data: ctx4 1677.
La fine,
pag. 201 este notita, de alta mana: Hap& Zxxapfou /xoXapiou
'Ago-coo

v Kcova.camvounast.

De Zaharia Scholarios Aristos (?)

in Constantinopole.
pag. 202 alba.

21. Pag. 203. Fara titlu. Un tractat de aritmeticit

Inc.: Iir7q

ciptOp.k.

22. Pag. 222. Ilapdappacag &v

uv&psc

tcxbv cstivtayp.a Toci croporckou tIfeAXoO.

2ç th 7cepi yeanietpfac auvoz.-

Explicare pe scurt la

scrierea sinoptica, despre geometrie a prea inteleptului Psellos.
Inc.: ErItleov icdv.

Pag. 265-266 albe.
23. Pag. 267. Tx Teo%) T05 Raxaptarckou cipxceicco-x6nou Klynpou
xuptoti 'IXapicovo; Kurraa diatpovop.Exv xaTa lIcoAsp.abtobg nspZ apat-

Din astronomia prea fericitului arhiepiscop al Ciprului
domnul Ilarion Kygala, despre sferit
Inc.: cprp
v Ecru rt
athp.a.
In hexametre.
24. Pag. 281. Fara, titlu. Sunt o sum de note, de natura
pag.

astronomica., despre zodiac, constelatiuni, scrise de diferite mâni,

la epoce diferite, si adunate intamplator la un loc.
Pag. 301-310, 316-320 albe.
www.dacoromanica.ro

327

La pag. 321 incepe un tractat mai sistematic de astronomie.
Necomplet.

25. Pag. 353. 'apt xpcivou
Note astrologice.

coffig.

Despre timpul vietii.

Pag. 356-364 albe.
26. Pag. 365. FAA, titlu. Inceputul lipseste. Prime le vorbe
sunt: Erpvca, tel Si To5 ncep6wroc.

Note astronomice. La urmrt,
pag. 384, este insemnarea: Cursus Mathematicus patris Schotti

o societate Jesu.

Pag. 385-388 albe.
27. Pag. 389. crnotintict cruvarvccx6v xcd Vpi[ta el; viiv nspi
Aocevol-.)

oU-

Rezumat scurt i cercetare la tractatul
Inc.: Orév 'SC; vgliAug.Scriere a lui Coridaleu.

rcpaytwasfav.

despre cer.
Necomplet.

Pag. 441-450 albe.
Pe pap:. 451-454 Wits note astronomice.
28. Pag. 455. Inceputul lipseste. Primele vorbe sunt: Tf lattv
lj civoctoXfi.
Tot chestiuni de astronomie.
Pag. 472-474 albe.
29. Pag. 475. EuEtsc;n illaytcrtpou to5

O ativock vino

A lui Simeon Magistru Seth, rézumat al fizicei.

cpuatx&w.

Inc.: e0

ltàv Inotitapxoc
30. Pag. 503. Too' cz±noo Evedno Too Eii9 nspi xpEfocg toiv oUpoviteno

A aceluias Simeon Seth despre folosul corpurilor

-acop.itcov.

ceresti.

Inc.: llEp

LV n'ç xtvipmg.

Pag. 531-535 albe.
31. Pag. 535. OE tiacrocpsc tfilonot wi; tiino ypacpetiv ipiroodocc.

Cele 4 moduri de talmrtcire a scripturilor. Inc.: TpónocEatoptx6g.

Pe pag. 356 pana, la fine, mai multe note räzlete geografice
Op

topografice.
625 (518).

See. XVII. 1-lartie ; 368 pag.; 21X15 cm. Cartonat. Dela Muzeul de AntichitAti; fost rnai inainte al Colegiului Sf. Sava.

Pe pag. 1 cetim: 'EVincrt; s/g tb clap ,c6v cicrildacov.

Expli-

care la antarea ca.ntrtrilor.
Pe pag. 2 este notita: Kai TOSs abv To% eiAXoc; tincipxec TO St.SaaxiXou Molpxou.

i aceasta impreunä cu altele este a dascä-

lului Marcu.

www.dacoromanica.ro

328

Pe pag. 3 jos: Kcd tO8e npac Sok cfXXotg Notyp6pou Espoliovcixot,
it 'Athvar; HpcneXicoq.
i aceasta pe Ian& altele este a iero-

monahului Nichifor Pringeleus din Atena.
1. Pag. 3. (I)cX..... incax6nou toP Kapnoafou abv 0E4) ipmverat.
eig tec

&wax

v ekap.citwv. Hpbg Ektiecov TON) npsa6kepv xcci E6-

A lui Phil

episcopul din Karposios (?), cu
ajutorul lui Dumnezeu tAlmAciri la cantarea cântArilor. CAtre Eustatie preotul si Eusebie diaconul. Inc.: Tanep tnnov e Accoictv.
agtov 8ccixovov.

Pe pagina

5

se aflA notita autografa: KZ t68e 7cpbg Tag dA),o14.

Ex tiny &cpceptAlivtqw pc6XEcov ti-x

iv

Bouxoupecrthp EXX71voqg axoX

xecp.iv% iv tcp ae6ceaply p.ovcc:rmpfy toe c2yfou Ei66cc q v Tti) 7C04
vezyhp tdcpy tinoteXoOvtt, 5cmcq 8' &v note toXpAcrecev cinotevekica =Ur% toPto, Eo-ao dcpcopcapivoq iccepec &of) =ploy Eav-coxpatopo; xat
On6axo; TCp aftovicp tiveteipatt. 1728 p,rivZ May. '0 'IspocsoAt5p.cov TuxTplapnc Xp5actveog.
Si aceasta pe langa altele este dintre cAr-

tile dttruite scoalei grecesti din Bucuresti, care se an& in cuvioasa manAstire a sf. Sava InchinatA prea sfântului morrnânt si
cine ar indrAzni s& o instraineze vreodatti dela ansa, sti fie afurisit de domnul Dumnezeu atotputernicul i supus vesnicei afurisenii. 1728 luna Maiu. Patriarhul lerusalimului Hrisant.
2. Pag 64. TO 111118efac Oeopivoug Xdyog d/co8eixvin.ov 8n too ivOptonlvou crnippAto; ip.cpUxou xzta6XnOivtog, rp 8E aneppAttxt czko0.
8ovip.ec crop:Tr/Amy-cog iv I irritpc to gp,6puov, ivtvc.v cc6tcp tiv 4°xii1O

6 0.64A lui Teofan episcopul Mediei tractat, arAtAnd cA sperma
omeneascA find aruncatA insuflètitA si cu puterea spermatic&
lovind in mar& embrionul, Dumnezeu ii transmite sufletul.Inc.:
Tijg OM TOO ti etym.

3. Pag. 88. Inceputul lipseste. De mAnA thrzie este scris titlul:
'Ex tibv 19.710-ocup6v top p,ctxceprou na-cpb; Kup(XXou cipxtentax6nou 'AXe.
tav8petag.
Din tezaurele fericitului pArinte Chiril arhiepisco-

pul Alexandriei.

Inc.: Et SE& TO Xiyecreac.

Pag. 129-135 albe.

4. Pag. 136. FAA, titlu. Primele vorbe: xal npoyntthv. La legat
s'a incurcat ordinea foilor; pag. 136 ar trebui sA vie dup& pag. 195.

Pag. 140-147 albe.
6. Pag. 148. F.2; TO ncitep fv EVinacc to0 v &Tim; noctpbc
ttiov Magitou.
La tatAl nostru, tAlmAcire a sfAntului nostru
Inc.: Aötbv getipmv.
pArinte Maximos.
6. Pag. 168. Acela§ text de sub No. 3. Inc.: E/ 8cet tb Aiyea9o:c.

SfArsitul se aflA la pag. 136-139.. Vezi mai sus No. 4.
www.dacoromanica.ro

329
7. Pag. 196. recopyfou Kopeatou OsoX6you nap/ ix7copet5aecog SOU.
7cvet5p,ccroc.

A teologului Gheorghe Koresi despre purcederea

sfântului duh.

Inc.: 'Eyxcdpcog 4toy

oxer.

Necomplet.

Pag. 296-299 albe.
8. Pag. 300. Rept TO .8.E0 ltval5aTOU c
fa; ypacFN xcd nc TxUTriv civarcocrciov xal volt.gov.
Despre inspiratia divinä a sfintei

scripturi §i cum trebue§te ea cetit6 i inteleasä.
7LEpt rriXocokcov.

Inc.: 'Ens/

NecomplQt.

Pag. 304-307 albe.
9. Pag. 308. Kupfou recopytou Kopec:goy TOG Xtou nept npoOSou.

A domnului Gheorghe Koresi din Hios despre purcedere.

Inc.:

'Evocyxoc Taw gucfpcov.
10. Pag. 334. 4:13.cottou ItaTeCCEM011 Eke6dge 1.tovan xcd ))youllivyj
rcapccp.uthyccxt &i

ciSeXcpt TeXeuTyscio17.A patriarhului Fo:tie dare

monaha §i starita Eusebia scrisoare de condoleante la moartea
sorei sale.
Inc.: E/ ply ckcp' )1,,cbv & 14civo:Tog.
11. Pap. 340. Euvccroyt xca gilylac; Cov ipmjaen

Ecreopubv 6 gv.

aytocc ncectp p.cIv rprlyópco; 6 OsoX6yo; gv Teo xxr& 'IouAtavip cropAGTEUTCX10 Tcpckcp. Adunarea §i explicarea istoriilor pomenite de-

sfântul nostru parinte Grigorie Teologul in primul sAu discurs
NeInc.: Mr; & aniXtteutcx61.
stalpnic contra lui Iulian.
complet.

12. Pag. 356. Inceputul lipse§te. Primele vorbe sunt: Tb ocOth
Agra )(al 6 dim; Ku7rpcxv6g.
CAteva pagini dintr'un tractat in
Necomplet.
limba greacA modernit despre preotie.
626 (562).
See. XVII. Hârtie; 761 pag. serise; 20X15 ern. Cartonat. Dela Muzeul de
Antichit4i.

La inceput 2 fol. albe, nenumerotate.
Pe pag. 1 avem notita: Toa-co vb pc6Xfov

xXiO

nap' 440 13iXo;

laxupdycatoy 'tat& 'LE V.TAO cdpsuxtbv xat dOicov civOpckcon ay Exec 178t1

'Oxscol.t6piou 29, )(al &rug tb angewixret., v

etv

ek,Ttv ..c6v &rico,/

natipcov xcecc'cpccv.Aceasta carte a fost numitä de mine Sageat5.

prea puternia, contra ereticilor §i ateilor, in anul 1788 Octomvrie 29, §i eine o va instrainh, s5, fie sub blestemul sfintilor phrinti.

Pe pag. 2-3 avem o introducere scurta cu tabla de materii;
pe pag. 2 jos este notita: 'Ex Teov TOO recopy/Sou 'Ayxuptavo0.
Dintr'ale lui Gheorghides din Ancyra.

www.dacoromanica.ro

330

1. Pag. 4. Cinci discursuri ale lui Teofane mitropolitul Niceei,
despre lumina ce s'a aratat apostolilor pe muntele Thabor.
a) Pag. 4. esopcivoug KrporroXitou Ntxce( ag Xciyo; Tcpthcog
Inc :
Kal itav-thg [ay,
b) pag. 30. Acing Sekspog.
Inc.: 'En(icep gx Tiov np6a9ev.
c) Pag. 76. Aóyog Tf:kcog. Inc.: '0 Tirlg.i5oAepag.
d) Pag. 107. Aóyo; thap-cog.
Inc.: locog eiv Tcg.
e) Pag. 152. Aciyo; 7Cpitten.
'AXXck xemcthect.
2. Pag. 172. Ogocpoivou; p.1-cponoXtroo Notatocg gista-coXt ScSacxcatxi)

Irp6; Tok lepgr; xod, Aocnok xXlipcxok tirlg xcee at7rthv &yiocc ixxX71criccg, Secxytkra al &oc
th c9;; Fermn; xpilp,o; %at Orco!:ov Ser, ervat
-thy toircu 71ccottivoy.
A lui Teofane mitropolitul Niceei seri-

scare didascalica catre preotii i ceilalti clerici ai bisericii lui,
aratand ce este preotia si cum trebue sa fie cel invrednicit cu
ea.
Inc.: ezocpdoonc adeAccrog.
3. Pag. 195. esocpcivou; mtporcoXfrou Ncxxfcc; circes.*; St' int6oXthy -ccvcov avccyxatwv voli(co[tiwo`) Ent gairizco g;.; eatou ygigvip6o3
xoci ecycaponil -coco-cw.
A lui Teofane rnitropolitul
Niceei, probarea prin câtevà presupuneri considerate drept recesare, ca lucrurile au putut exisià in totdeauna, i rasturnarea

-cec 1-c.pciThcacc

ei. Inc.: AgEcev &v TCalv

Facog.

4. Pag. 237. lIca'Aou tcyb; imax67cou .071; Amr.tywy gxxAriciac gnca.
tztc 'CL'oC4 Soncatxi Exouoasnpb,; -thy pznXix 7.15(xv
-toX1),
vpv KoNtaxouvby, -thy Stec Too 19-got) xad eiTysXmoG ax-iip.cctoc
to-

voaO&vt 'Iwciaacp. Scrisoarea unuia Pavel, episcop al bisericii

Latinilor, continand cateva chestiuni dogmatice, dare imparatul
dornn loan Cantacuzin, cel numit loasaf prin sfanta si ingereasca
haina monahala. Inc.: enp71),6-cocce

%al cocpdrucce.

5. Pag. 238. 'Enca-coVri iv grcrthimp ariXo0c2 -c(vo: So'ccv gxst p xx0'
ttC-Eg gx7CA7iCTIC4 nspi Troy napi TOO 110:15XOU 7Cpoemsyttivcov r;71"CiiCrEcov,

ouyypcapecra rcapec OEocpOcvou; gncoxd.rcou Nom*, 6.); gx npoo&Tcou to0

Scrisoare aratând pe scurt ce parere are biserica
noastra despre chestiunile propuse de Pavel, compusa de Teofane episcopul Niceei, ca din partea impitratului.
13=0,6(.14.

6. Pag. 250. To5 memo g7Cco-coX3i StScco-xcaext Tcpbg7-ccivta; robç Cm'
czercoa 7r.ocilaworivou; xptaTccevoin, nepi incop.ovirs zal RaxpoOuplog.

A aceluias, scrisoare didascalica dare toti crestinii pAstoriti de
dansul, despre indelunga rabdare.Inc.: Osocpciv% gXc'excaroc.

Pag. 265-269 albe.
7. Pag. 270. Sus gasim acelas titlu general si jos acelas ex
www.dacoromanica.ro

331

lzbrts ca si la pag. 3. Scrierea care urmeazit nu are titlu propriu
zis, ci urmatoarea nota: Tb napbv 7c6vrata gnarl napez TOO Eke6co-ccitou xczE cpaoxpicrcou pacraiwg tiv xupfou Ito&vvou To6 KavuexouToG, TOO Scac tof vovaxmor) 01.1i/to:cog pzcovorccrOivrog 'fiodeacap

p.ovotxor). Lucrarea de fala a fost compusit de prea piosul si de
Hristos iubitorul nostru imparat domnul Ioan Cantacuzin, cel numit calugarul Ioasaf prin haina monahala. Inc.: 'Excap,e1.48%
(sic) Tr:g.
Este scrierea teologica a lui Cantacuzin contra IslaContine atilt apologiile religiunii crestine, cat $i
mismului.
combaterea Coranului. La urmil, pag. 556 este data: 'Ev Int
CROT7)pitp axp.8 pp( Meg).
In anul mantuirii 1644 luna Maiu.
Pag. 557 alba.
cponciTou %al Xoyu.inou
8. Pag. 558. Hpoof/tco sE; Xoymip. To
xupc'ou encOaOU TOG Kopli30a6Mg EASatg 1tCCe irwrophp Trig Xoycx1.;

Introducere la Logic& A prea inteleptului si inviltatului Teofil Coridaleu expunere pe scurt a materiei logice.
ltpxyp.ocreCcec.

Inc. : Otinv oGvu To% CoOpdmocg tlp.tov.

627 (517).
Sec. XVII/XVIII. Hattie; 258 pag. serise; 20XI6 ern. Cartonat. Dela Muzeul de Antichitriti; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

La inceput 3 fol. albe, nenumerotate.
1. Pag. 1. nivedOU SEg tbv oOtoxpci-copce 'Apxciatov nepi paccXciag.

A lui Synesios catre imparatul Arcadiu, despre domnie. Inc.:
'Apa cE

-ctg ix .7.6Xecog.

A lui Synesios despre
2. Pag. 58. l'uveo-Cou nspt pacXeCag.
Este traducerea neogreaca a textului dela No. 1. Pe
domnie.
1670 Iunie 7; iar la
pag. 58 sus se afla data: ocxo louvcou C'.
1670
August
5.
urrna, pag. 117: ocxo AOyokrtou s'.
Pag. 116-118 albe.
3. Pag. 119. ovoictx gliyipeg c 0.sice; xat Espeig Xectoupyta;
ixte6aga nap& TOO iv 3:accoxiXocg xupfou MEAsttou TCwlyou yot ,8soA6you %at SOO EspoO socciyeAtou xlipuxog, Se& -cb cdrykirivac inzb ToO iv
Explicare sinoptica a sfintei
Mouxo64 Tcwcpcapx15ovtog Ntxtuvo.;

liturghii, expusa de domnul Meletie Tzerigos, profesor, teolog
si chirix al sfintei evanghelii, fiindca i s'a cerut de catre Nikon
patriarhul de Moscova.

Inc.: HoXXilv EUxocpmCocv.

4. Pag. 159. Her)/ pltpcov g7CO7COLtCq.

Despre metrele epopeei.

Inc.: 'Eizoltocta EaTZ Tgxwri.

www.dacoromanica.ro

332
5. Pag. 195. esocpaoo TOG Kopu8c4XX6w; &cc Epecy4 tfjg nonTscxu

xccrec Tez day) can% )(Al

ttano EXCZ0701) TOI5U.Ov

Scerpipse.

A lui

Teofil Coridaleu diviziunea poeticei dupa speciile ei, i prin ce
Inc.: Toots Tocyccpoov.
se distinge fiecare din ele.
Pag. 229-240 albe.
La pag. 241 se afla acelas text de sub No. 5. cu acelas titlu,
dar scris de alta mama.
628 (535).
Sec. XVII/XVHI. HArtie; 132 pag.; 21X15 cm. Carto nat. Dela Muzeul de
Antic

La legat s'a arnestecat ordinea foilor.
1. Pag. 1. Fara titlu. Sunt scrisori de ale lui Synesios, uneletraduse in limba greaca modernä, altele numai parafrazate intre
randuri. Inc.: 'Eri) iyivricra X6yon
2. Pag. 80. ryilyopf.ou ..co6 esoxoyou ragot napcmostmoi p.oveicruxoc.

A lui Grigorie teologul versuri iambice parenetice, dupa alfabet.
Inc.: 'Apkilv 8incivuov.
Parafrazat intre
xcaoc crtocxetov.

randuri.
3. Pag. 87. 'Apxil abv 19.8q)

-ccbv

Osii.c'crwv Tthv E7CLaSOXEXthv IX te

Inceputul cu Dumnezeu al
temelor epistolare din Synesios, Prokopios §i
"EXoc6ct
Teel, Euvecriou, lIpoxanfoo )(at auto.

fyrix Stip, ipacpijv mu.

Pag. 96-97 albe.
Pag. 98-99 notite gramaticale.
Pag. 1007-102 albe.

Pag. 103 continua scrisorile lui Prokopios, parafrazate intre,
randuri.
629 (652).
Sec. XVII1XVIII. Hartle; 86 fol.; 19X14 cm. Cartonat. Dela Seminarut
Central.

La inceput, 5 fol. albe, nenumerotate.
1. Fol. 1. Tb icocpbv

(3c6Xiov IXEG TCOXXer:

ix

'VIP Ccylow OcoX6ywv.

xat .0.etcov ScSaaxcacov. xa/ Too ayeurcci.cou ncapecipxou OsoU Tcactoc
p.eyciA77c 'Av-ccoxeict; 'Avoccrcocatou dicopEac. Cartea de fata cuprinde

multe din sfintii teologi i dascali, si ale prea sfantului patriarh
Anastasie, al marelui oras Antiohia, nedumeriri.
www.dacoromanica.ro

333

Fol. 1-2 tabla de materii. Textul incepe cu fol. 3: CH Osta
Ica/ (iyEa Tpecic.

Cuprinde in total 61 de mici capitole cu subiect religios i cu
-extrase din diferiti parinti ai bisericii.
Pe fol. 1, jos, cetim: Kca TOSE abv Tot; XXo x vim) TOO tepEcivou 7cp6nv crsdpocrra pEaftw.
i aceasta impreurat cu altele
.este dintre cártile lui Serban fost staroste.

Fol. 59-64 albe.
2. Fol. 65.

crocpancitou xal Aoyaou'aou xupoo revvaStou 7CMnpaipxou Kcovatancvaunamog, o nt6Xocico rç cixoAouefa; Too lispo-voxtfou (sic) cpcattof.
Ceilalti psalmi ai slujbei de miezul noptii,
ToCI

ai prea sfântului si prea invAtatului domn Ghenadie patriarhul
Constantinopolei. 0 serie de imnuri si rugAciuni.
La fine este hotarirea lui Pilat contra lui Isus Hristos.
Manuscriptul se incheie cu nota urmätoare: TatIta mina söpi4hp:a gv 1 ficatothrixyl 'rob rocaphou Acovucqou TcpUmv 7ccapcipxou
licovatancvowt6Xson to Bganoç, 6 ()nab; gxocriA &v xupfy el; Tb
Tpcy66cono iv het dicb Xpecrcoa axcpc pip/ EETnegpftp xy'.
Toate

acestea s'au gäsit in biblioteca raposatului Dionisie din Bizant,
fost patriarh al Constantinopolei, care a adormit intru domnul la
Tkirgoviste in anul dela Hristos 1696 luna Septemvrie 23.
630 (725).
Sec. XVII/XVIII. HArtie; 218 fol.; 21X16 cm. Cartonat. CumpArat.

Fol. 1-2 albe.
Pe fol. 3 cetim, sus: Cesar Bolliac, iar jos: 'Ex Tebv to
Dintr'ale lui Constantin Rosset.

Kaw-

o-ravtivou To() `PwaciTou.

1. Fol. 3. TO aocpencitou Kouponcadaou nept 'caw bcpcxcaMcov to
loam-dot).

A prea inteleptului Curopalates despre slujbele pa-

latului.
Inc.: '0 plycq axov6p.og.
Oraco2. Fol. 170. TO aocpunitou paciaito; movrog xpno-Rof.
Inc.:
Tip
ixeponotóv.
Jele prea inteleptului impärat Leon.
3. Fol. 187. s'Execat xscpaXafwv icapatvetcx6v crxeScaaOsraa nap&
'Ayanntoa Scax6vou rç d unit-% Toe .asoo veydanc ixxXnatac npbc
Expunerea capitolelor parenetice compusii
pacraia louauvcav6v.

de Agapet diaconul prea sfintei marei biserici a lui D-zeu, catre
Confine textul grec insolit de traducere
impäratul Iustinian.
in greaca vulgarä.

Pe fol. 217-218 ateva notite din anul 1730.
www.dacoromanica.ro

334

631 (85).
See. XVIII (1707). 1-1Artie; 281 fol. 21X16 em. Cartonat.

Miscelaneu, scris de mai multi.
Prime le 8 fol. albe.
Inc.: 'Aviv Si xpntrz6g.
1. Fol. 9. 0 serie de sentinte.
Inc.: 'V gat/ Mp.oc;
2. Fol. 28. Tractat de gramaticrt.
3. Fol. 60. Far& titlu.

Inc.: 'Apx6p.evoc p.Ovov ix viiv ^/)-qp,cov.

Sunt explicari ale cantárilor bisericesti.
4. Fol. 100. 'fob oocpunitou xat Xoroncitou araxaxdaou, p,sycaou
kircopos loapoG t dpfa-uou '467) ai Tofi
ocov atiOircou )(at
&

ccircoauvolliou npia6uog .qg %pa-octet; pm:sada; '0-cp.civcov xupEou xupEou
'AAstoivapou Too &1 Kftwo-carccvounaeco;, Tcept ypappmcmg auvTgewg,
xcecez Tap: axsth plpn -coP Xóyou.
Inc.: Xpd.y.sOo: "C.* npo'comaxol;

A prea inteleptului i prea invatatului profesor, mare
orator si foarte bun doctor, iar acum exaporit domn i sol plenipotentiar al puternicei imp&ratii a Turcilor, domnului domn
apOpotg.

Alexandru din Constantiriopole, despre sintaxa gramaticala, duprt

cele 8 Orli de cuvAnt.
Pe fol. 125 cetim: TiAo; ,z1; napotiaric rpap.p.auxfj; xczr tb ovg
'coç cari)pcov X.C4Tri 141/Ctv (sic) Aexigptov xatec Tet; SOo xoci Sixa
ktipa nocpecaxeull. Adec& : SfArsitul gramaticei de fa ta. in anul

mântuirii 1707 luna Dechemvrie in 12 ziva Vineri.
5. Fol. 127. ToO navas6ciatou xod xpvco0 escicro:Aovixrig TOO CAp1 ,svo7coaou X4cxeiv xcrcet (nocxstov 7Ceptkoll t xocyco; ypacpcittevcc

A prea; respectatului i judecatorului
din Salonic Harmenopulos dictionar alfabetic cuprinzand verbele
p.occa.

Inc.: 'Ayo'cXXop.oLt.

cari se scriu de obiceiu.
6. Fol. 158. eiascg ypap.p.a-ccxoci 7rXripicrroctocc p.s068(p atocXY.V.X.t
intocrtptoOsicsat xca sEg Stagno npow0eraca ix Wig Tixvix 19.ecopettvol;
TS xod pawc cst.
Tapicovog xcti PiXce (sic) KurcpEou iepo8c3ccaxaou xxl
Eepoxilpuxoc. Inc.: rpocp.p.catxt icrd tgxvn. Chestiuni gramaticale

foarte complete asternute dup& metoda dialectic& si propuse
spre discutiune, din arta teoretic& i practic& a lui Hilarion Kigala din Cipru, profesor si ierochirix.
7. Fol. 188. 'Eyxec.pC3cov &via% rfjg pzspoqg 'rim; imp& repa13Xoixou TO %ply* crumeiv.
Inc.: Cif ReAtvc6putog

te

crip.ou

p.oucrio'y

xcOcipa.

Manual al intregei arte metrice compus de

Gherasim Vlahos din Creta.

Necomplet.

Fol. 191-192 albe.
www.dacoromanica.ro

335
8. Fol. 193. 'Ev Eta aorcrIpty dvOscariptcbvog 15 cpOtvovto; cipxt
e4 xXoyt xav6vtov Ttsiiv
6vuov Bt4avthp Maxcepc ixc'pepo-

ain

V 13c6X4 To> nap' Gaup, xat -no-my 'imp/ vim) E.çç 6vop.attuv
Inc.: Tck gE; ag dpaavtx6:.
In anul mântuirii la 15 spre sfarsitul lunii Anthesterion (15
Martie ?), inceput cu ajutorul lui Dumnezeu, alegerea regulelor
de fa t5. de ditre Byzantios Laskaris, publicate in cartea lui, si
p.ivcov

tç Tcpck% xAtcreen TON, ktoo-uAX4.6cov.

mai intaiu despre numele in ag pe declinarea I-a, parisilabe.
9. Fol. 213. 'Enetpfatov Caccia-,N tfic tp.xc .thxyng nap& repo:oitiou Incixou TOO xprcb; (sic) auvteOb.Cf. acest manuscript, No. 7.
10. Fol. 260. AtciX4t; Top 7C owsuyavecrcitou, xmatlittrcohou t xat
copondttou Stepmetrcoo xupfou %Up Havayttkou Tcoti)Ociaa pzco't Ttvo;
aocpoO atSamsdaou Taw 'Ayarnivtbv, gv litova-cavstvounast xardc th axo

kog .qg ivcapxou obtovoplag To!) xuptou )11,6)v 'Ivicro0 Xptcrcoo.
Discutiune a prea nobilului, inatatului
Inc.: Tip aotcp Etet.

si inteleptului dragon-tan domnului domn Panaghioti Mout& cu
un profesor oarecare invatat al Turcilor, la Constantinopole la
anul 1662 dela intruparea domnului. nostru Isus Hristos.
Fol. 271 pAna la fine albe.
632 (181).
Sec. XVIII (1707). Hartie; 200 fol.; 22X15 cm. Legat cu piele. Dela SenUnarul Central.

Pe fol. 1 cetim notita: Tb ItCybv [Let gypicm gx Stacpópto ncaatv
(3t6M.wv

eivaXtollitto NcxoXciou Maupoxop6i-cou litovataymorcoXf-cot).

Prezenta a fost transcrisä din diferite cArti
coç.
vechi, cu cheltueala lui Nicolae Mavrocordat din Constantinopol,
UrmeazA apoi tabla de rnaterii.
la anul 1707.
xatec ne ati)C

1. Fol. 2. Too ilaxapfou ravvaafou Tot ExoAapEou icatptipxou Kwva-cavvvou7c6Xecog.

A fericitului Ghenadie Scholarios, patriarhul

Inc.: At5o oôv Acapettliv.
Constantinopolei.
2. Fol. 28. ToO akoO, 'Imp/ Stacpop4 tdiv anyvaio-c6v xat OavaA aceluias, despre deoseat[tow ktarycwitcov crUvtot.tov xal act*.

birea dintre päcatele ce se pot iertã i cele de moarte, (scriere)
scurtti i limpede.

Inc.: CO ply empt6garazoc irept Taw 19.avaaititiw-

dc[[emailprotected] X6yog.

3. Fol. 38. EUxa/ .19.etornistxal xcd gparcotod at xceXoopevca p.ovbXoyot.
TOG

potapfou AUyoucrufvou intax67cou `[emailprotected] CEptytivet5Olicrav 6g Tcpbc

Tip CEAAciSa yX(.7n-cav Tcccpec Arlm-cpiou too KuSdwri.

www.dacoromanica.ro

Rugaciuni teo-

336

retice si de iubire, numite monoloage, ale fericitului Augustin
-episcopul Hipponului. S'au tradus in limba greaca. de Dimitrie
Kydones.

Inc.: 'Encyvotny ae xt5pta Tbv i7CcycvWcntovtic p.

Fol. 101 alb.
c
rcEpt .q; aua sco toO s6ccaiii.ou orxou rç incepcxytcg SEanofvng tieno .aaar6xou 'q; ece0ou nnm.

4. Fol. 102. A61oc accacep,6civwy

.1-ct

à xca 7rEpl TON) 11, ccötc) TEXEaeiyudy öitepcpucbg 15c4upkcon xccsec

pipoc acinacc, dcp' o5 auvicrui vixpt tiN oljp.spoy, auyypacpek nap&
Ncxypópou KocXXfo-cou toO EcoeorcotiXou.
Cuvantare cuprinzand cele
-despre zidirea cinstitei case a prea sfintei noastre stapane Maicei
Domnului izvorul de vesnica vieata; de asemeni i povestire

una cate una a minunilor savarsite peste fire in ea, compusa de
Inc.: Er= nriyc ply 15S5 se xce
Nichifor Kallistos Xantopulos.
ipuxpbv Tasty.

La sfarsit, fol. 162°, este notita: Meteypeam &Tcd moo;

fL6Mou ncaato5 yeypaRtivou =pl tb c4r\E 1-cog &ith xtfovog, Namtiovo; s'.
S'a transcris dupa o carte veche scrisa pe la anul 6905

dela facerea lumii, indictionul 5 (= 1397).

Fol. 163-169 albe.
5. Fol. 170. 'AXxwbou yaocróyou elaccroyil Taw aoyauw 1105'St Ovg.A filozofului Alkinoos introducere la dogmele lui PlaInc.: Tthy xupturrecuov HAciuoyog Soyplacoy toccOrq tc C/V
ton.
ttaceaxaMce yiyotto.

633 (433).
Sec. XVIII (1713). Hârtie; 515 pag. sc-rise, 22X16 cm. Cartonat. Dela Muzeul de AntichitAi; fost mai Inainte al Colegiului Sf. Sava.

Gramatica
Pe pag. 1 cetim: EgacrcoO Kupithou ipatettxrucil.
lui Sevastos Kiminitul.
Pag. 2 alba.
1. Pag. 3-7 prefata; pag. 9-13 tabla de materii. Textul incepe
la pag. 15. Contine o suma de regule gramaticale i sintactice,
oranduite in ordine alfabetica.
Inc.: 'Ayav accapipa.
La fine,
pag. 321 cetim: Typ&cpOn &az xeLek C.Fgou toO cinb 'Apv); xxrec tb
atply Matou s'.
S'a scris de mama lui Rizu din Arta in anul

1713 Maiu 5.
Pag. 322 alba.
2. Pag. 323. Osocpciyouc IDTcpanoXf.cou Notccia; Xdrog Tcpcirco;.
A lui Teofane mitropolitul Niceei, cuvantarea intaia.
Inc.:
Kix/ -Tomsk tv 6-couopv

71.zin.Larog.

Discurs despre lumina din

Thabor.

www.dacoromanica.ro

337
3. Pag. 342. Aciyog SelfrrEpoc.
Este un
Cuvântarea a doua.
discurs al aceluias Teofane despre gratia divintt. Inc.: 'Eltthrep
ix 'caw TcpcicsOsv Tp.tv dinp.ivcov.

4. Pag. 374. Aóyoc Tptoc.

CuvAntarea a treia.
Un discurs
-al aceluias Teofane, tot despre lumina din Thabor.
Inc.: lisp:
Aticem 'MEW drcóptov.

5. Pag. 397. Aóyoc Tiutptog.Cuvantarea a patra. A acelnias
Teofane, despre simbolul credintei.
lnc.: 'Imo; Eiv -cc; 7cpb; TO
.),ExOiNeca.

uttoç.
6. Pag. 433. Aóyo
Cuvtintare a cincea.
A aceluias Teofane, tot despre simboL
Inc.: 'Alai xav-cocaOcc.
7. Pag. 451. Peocpivoug prcpwroXitou Ntxcztag inccrcoXt ScSacsxcatxt
itpbc tobc Esperg xcei Xot7coi); xXriptxob; vjg xccz' cekbv ckytag gonhsi.Gia; ascxvOca -cf &v th cfj; EepcoaUvric xma.
A lui Teofane

mitropolitul Niceei epistola doctrinalh &are preotii i ceilalti clerici ai sfintei lui biserici, arätând care este datoria preotiei.
Inc.: eeocpivric iXixcatog.PublicatA in Migne, Patr. gr., vol. 150,
.col. 320 sqq.
8. Pag. 46$. esocpc'tvou; V.717..porcoM-rou Noccdag thcOae*g
incEo)Av
-ccv6v Cevaptochov voptCop.ivcov 6-cc i3Uvcao & atou ysisvilcsOcct Tec &Pm

xca civcaponil Tat!row.

A lui Teofane mitropolitul Niceei, pro-

barea prin cateva, argumente cä lucrurile au putut exista din
eternitate, si rilsturnarea acestei probe.

Inc. :

A*tev

v

rtatv

ZattYy.

9. Pag. 497. Iloo5),ou yeS i7CCCIY.6rou atI5 AaccEvcov boarpiac imo-coXt
Wriip.caci 'MCC Boyptacxec gxoucct, 7cpbg Tbv f3ccollia: xt5pwv 'Icocivnv
-thy licevtaxo476v, -thy 8:i Top' 19.siou xai dreXcxo5 crxiktatoc pacevoilacrObta Tocicoccp.
A lui Paul episcopul bisericii Latinilor

scrisoare, continand ca.teva, chestiuni dogmatice, cAtre impAratul
domnul Joan Cantacuzin, cel supranumit Ioasaf sub haina divina
Inc.: Tchxdrcate poasc),e5.
si ingereasch.
10. Pag. 498. 'EntatoAt iv inctOpq aiXoSecx. -ct.va &gay Exec 15
xocO' 75p.egg ixxXv:rict

Tc.spl Teov napi

tf

IIccaou nposvnveypivcov

*EOM eurpcapetcm nap& @eot:pdooug imax6nou NexceEccg, 6.); ix npo-

Epistola aratitind pe scurt ce parere are
biserica noasträ despre chestiunile propuse de Paul, compusa de
lnc.: Ta;
Teofane episcopul Niceei, ca din partea imprtratului.
celynou

o5 132,50,6co;.

Tcpb tuxpo0 to

c&re.

11. Pag. 506. TO ako5 inca-coXii ScSoccrxcatxt rcpbc TCthittn Tobc
Ike ockoo votp.occvop.ivou; xpta-ccavo6g nepl te.rnop.crt; Yoi p.mxpoeuB. A. R. Manuscript(' prece.sti.

www.dacoromanica.ro

22

338

A aceluias, scrisoare doctrinalA cttre toti crestinii pastoriti de el despre indelunga radare. Inc.: Oeocping aixtatoc. --Publicat in Migne, Patr. gr., vol. 150, col. 300 sqq.
Was.

634 (662).
Sec. XVIII (1725). Hi Irtie; 231 fol. scrise; 15X10 cm. Cartonat. Dela Muzeul de Antichitilti; fost mai Inainte al Colegiului Sf. Sava.

La inceput scurte extrase s i versuri ráslete.
1. Fol. 4. Her)/ .710)7. Despre moravuri. Inc.: 'Apxt cocptacg.
Sunt scurte maxime din diferili scriitori, asezate alfabetic.
Fol. 17-32 albe.
2. Fol. 33. 'Ex TOW CO' p,txpcov nponcetiv.
Din cei 12 profeti
mici.
Scurte extrase.
3. Fol. 57. Filth titlu.
Inc.: ecturccraiv iatc.
Sunt mici
anecdote privitoare in mare parte la imparatul Adrian.
Fol. 66-75 idbe.
4. Fol. 76. 'Ex tam/ 7C apotittCov Too EoXop,CovtoG.Din proverbele-

lui Solomon.Inc.: `Opcc-ccx6v avOpa.Textul e insptit de traducerea latina.
Inc.: Mil 7C tatsuiscocav..
5. Fol. 80. Fara titlu.
legi, insotite de traducerea latina.
6, Fol. 96. Fara titlu.
Inc.: ' Apy(av o5 194 p. cg.
poezii in metre antice.
7. Fol. 120. Hept claTropicg.
Despre alegorie.

Sunt scurt&
Sentinte si
Inc.: cii Oa-

Jarrop(cc etym. EWZ lifXrata.

8. Fol. 124. lepox)ioug cpcXoo.Opou ecatdcz.
Povestiri veseleale filozofului Hieroldes.
Inc.: Exo2cco-ctx24 xoAutiOeiv.
Fol. 131 133 albe.
9. Fol. 134. Fara', titlu.
rcko; loatog Katcap.
0 list a. necompletil a imprtratilor romani i bizantini dela Cezar pAna la

Teofil (sec. IX), cu scurte aprecieri asupra dornniei fiecitruia.
10. Fol. 198. "Avwovo; Kapx718ovicov (3za:Xiwg neptraou;.
PeriInc : 'Eao;.a. Kapplaoplul lui Hannon regele Cartaginezilor.
viocc.
Este insotit de traducerea

11. Fol. 205. Fará titlu. Sunt o sumg, de regule ortografice.
12. Fol. 212. 'EnccrcoXii 'lioivvou NotoXecou 'AANOpou Bos6Oax

woccxG thp Agavt:p.

Scrisoare a lui Joan Nicolae Alexandru Voevod catre cAlugArul chir Axentie. Inc.: `07c6ax icsp
-CCU

p.e-cattopcpc'ouscog.

www.dacoromanica.ro

339
13. Fol. 215. AO7o; to6 trazaperotd-cou :sod copancitou eIepoco)4cov
Tcztpccipxou Ithp XpuccivOou dg p.,vw6ctivov VI; p.azapkg. ixXximpo-citrig Sop.,v(*4 Mczpiag Maupoxopairrig.
Cuvântare a prea feri-

citului

i inteleptului patriarh al Ierusalimului domnul Hrisant
la parastasul fericitei, prea strälucitei domnite Maria Mavrocor-

dat.

Inc.: 'Av xaXec stal 7ccivzote.

14. Fol. 220. Incepe o serie de scurte extrase, notite, insemi versuri de naturrt dif'ri1
i frtra,' legiitura intre ele. Una

nrtri

din ele poart5, data 1725 Iu lie.
La fol. 225 incep cateva, poezioare morale in greaca vulgarA,
far% titlu sau nume de autor.
635 (69).
See. XVIII (1736). Hartie; 60 fol.; 21X15 cm. Cartonat. Dela Facultatea
cle Teo logic.

Fol. 1 e notita: '0,-'orcrev 6 aciaxcacc toac 8;acexarg to6 XpuccivOou

sEg 'thv xbp Mrcavayt6-q. Dascillul a dat lui chir Panaghioti
àturiIe lui Hrisant.

Fol. 2-3 alb.
Fol. 3v cetim: K -c63E abv Tot; aUcc; (PcXo06ou Eepop.ovcixou Ilspco-cept6Tou.*i asta impreunrt cu altele e a lui Filoteiu ieromonahul Peristeriot.
1. Fol. 4. Yow.cav6p.svoc Tthv 7cpoOio-scov.Inte1esurile prepozitiuni

lor.Table sinoptice despre constructiunea i intelesul prepozitiunilor grecesti.
2. Fol. 11. liccv6v
itccampoo', ei.;

tv

acov crilcov to6 &iiou lerivvou Top

Acc-

ioptilv tfi.g Tot Xptaroo yevviicEcog. 'II rixpoutcxig

fipuiNv. 'Tawas Xx6v.
Canon in versuri iambice al sfantului Joan Damaschinul la sarbatoarea nasterii lui Hristos. Acrostihul in versuri eroice. Cf. W. Christ, Anthologia graeca carminum christianorurn, p. 205-209. E parafrazat intre randuri.
La urrnii, fol. 17 giIsim notita: Tao; 6 ecciAtx6g xxviov rijg Too
b&I

XpcatoG yevvscog Ev het, ckrth Xpco-cofi cc4,24' eNalcpsv,

xcci

qi 9.eti)

Canonul iambic al nasterii lui Hristos a luat sfe.rsit in anul dela Hristos 1736, iar lui Dumnezeu gratie, arnin.
zcipcg 4.11v.

3. Fol. 19-60. Traducerea in neogreadi a unui mare numär
de poezii religioase, in special canoane. Vorbele poeziilor nu sunt
scrise intregi ci prescurtate, d. ex; atm*, xocpg: p.cog: etc..; subt

tiecare din ele e o cifra; iar la urma strofei vine traducerea,
www.dacoromanica.ro

340

unde fiecare cuvant e precedat de cifra corespunzatoare a textului. Toate canoanele de aci sunt publicate in opera citata a
lui Christ.
636 (274).
Sec. XVIII (1738). HArtie; 463 fol.; 23X17 cm. Cartonat. Din biblioteca
Mitropolitului losif Naniescu.

Miscelaneu scris de mai multi.
.1. Prime le foi, anume 17, au disparut. Folio numerotat azi 1
e pagina 35 a manuscriptului. Prime le cuvinte sunt : MnSinote
7r.scpCo St5o pato sty= xpc-clx.
Sunt versuri parenetice, cu traducerea neogreaca intre randuri.
2. Fol. 3. ra6ptou EXX/ivo; tetpciatExoc.
Poezii de cAte 4 versuri
Inc.: 'Avar*,coalv natetto niTptvog Xicov.
ale ellenului Gabrios.
Traduse intre randuri in greaca moderna.
3. Fol. 19. "ExOcac; .xecpcaoicov

7capoavetw.Co'v

axe3caceeca

'AyarcycoO Smx6vvi 'ffy; ecyccorai-qc p.eyOolg ixx2,71crEag.

7CCCC)

Expunerea

capitolelor parenetice facuta de Agapetos diaconul prea sfintei
Inc.: Ttwilc dinoicri; finiptepov. (Cf. Migne, Patr.
marii biserici.
gr. vol. 86, 1, 1153 sqq.).
Tradus intre rânduri.
4. Fol. 36. NE:Xou inccv.circou zo:/ ttiptupo; zscpdacctoz EctpaLviactg. -- Ale episcopului i mucenicului Neilos capitole sau indemnuri.
Inc.: 'Ant curcnpEac ien-coa xcc-rincoacq.
Tradus

t

intre randuri.
5. Fol. 52. 'koxpci-cou; 7cpbg Aril/6=ov 7capo(vecic.
A lui Isocrate cuvant de indemnare catre Demonikos. Inc.: 'Ev no),Aw.7.;
AwCvms.
p.dv,
Tradus intre randuri.
Pe fol. 67° cetim: TiXor; ccpal ccoyoUcrcou 8.
Sfarsit 1738 August 8.
6. Fol. 67. Top cebtoP 7upb.; NcxoxXioc 7cipl pacrasEcz;.
A aceluias dare Nikokles despre domnie.
Inc.: OE Ili%) eEcoOcitec
Tradus. intre randuri.
c1

7. Fol. 83. 'Avvov(ou ToP Bgavto;, aciictaxcaou VI; iv Iicovcrcavvvourc6),ei axpVtiq, .notrivoz, xplotoilOsta, xcao4,evov.
A lui Antonie
din Byzant, profesor la scoala din Constantinopol, lucrare numita
Hristoethie (bunele moravuri).
Inc.: Ttp,c6n04T011 pit) tcliv gv dye p6nry.
Tradus intre randuri.
8. Fol. 129. Sus cetim: ccOS xoct ['Siva co3youcruov
1744 in

una Au gust; vine apoi titlul: Top iv diyEoc; Ti.wcpbg )1_tthv Bacradou

www.dacoromanica.ro

341
cimentax6nou Kaccapstoc; KeusiTcx3oxice; toti p.sycaou xp6c 'se); viol);
&Tung 6.tv gx T6511 iXX)pcx-Cov expeXavTo XOycov 7Capaiveacc.

A sfAn-

tului nostru pArinte Vasilie eel Mare arhiepiscopul Cesariei din
Capadocia indemn cAtre tineri cum sit se foloseasca de scrierile
elinesti. Inc.: lloUci p c c mxpaxcao6vTo:.Tradus intre rAnduri.
9. Fol. 156. TO v tiyfot; 7caTpb; -Fjp.eird Bccaaslou &pxcerctax61Tou
Ka:m:4pda; Kannzaoxia; To5 p.sic'cXou óp.afcx, 6Tc oöx icyTtv aiTco; TV)

A sfAntului nostru piirinte Vasilie cel Mare
arhiepiscopul Cesariei din Capadocia cuvAntare, c Dumnezeu
nu e cauza relelor.
Inc.: IIo?,Xot T; ScaccoxocAfo4 o! Tp61Toc.
Tradus intre rAnduri.
10. Fol. 180. Toii 6tytou Bacaefou apxcentaxCaou to p.,syciXoo,
6p.cMcc xaTdc TIM) bpytCoitivcov.
A sfAntului arhiepiscop Vasilie
cel Mare, cuvAntare contra mAniosilor.
Inc.: "gansp E7t Vile
ExTpcx6w.
Tradus intre rAnduri.
SfArsitul lipseste.
v.ocx6v 6 @E6G.

11. Fol. 194. Toa iv deyloc; Itcccf*

tv rpvropEou Nc4ccol;71vocj

Ale sfantului nostru pArinte Grigorie din Nazianza
tetrastihuri.
Inc.: Ppyoptou 7c6vo d1d.
Tradus intre rAnduri.
12. Fol. 204. I'myopiou co *EoXóyou 7zpin Toi); noXcTnop.ivou;
NaCcc4o6 ciycovcCovToc; xat Tbv dpxovToc cipyc64t.svov.
A lui Grigone Teologul cuvântare cAtre locuitorii rasvrittiti din Nazianza
si crttre cArmuitorul mAniat. Pe fol. 204 e rezumatul discursuTeTpdcaTcxa.

lui. Textul incepe fol. 204: Tip xoafav i.t.on, Tip xocXEccv ttou &AV).

13. Fol. 216. Discursul lui Grigorie din Nazianza in fata celor
150 de episcopi. IntAiu vine un rezumat, apoi incepe textul: llöç
Up.i"v cd
tLtpz.
Tradus intre rAnduri.
14. Fol. 245. Inceputul lipseste, prin cAderea unor foi. SfAr-

situl de asemeni lipseste. Pare a fi tot un discurs, probabil al
Inc. : <ci>nciaToXo; To),[tipace; Ts zed xotb'
lui Grigorie Teologul.
iccuToij St6: T6v lapA cp0i'gaceocc. Tradus intre randuri.

15. Fol. 281. To6 ockoo sE; TEw iccuTo0 TcaTipa iv ip xoct E; N6v-

A aceluias cAtre tattd sAu, in care
si dare mama sa Nonna, discurs de consolare. Inc.: 'AvOptone
Tot) Oso0.
Tradus intre rAnduri. Sfarsitul lipseste.
vav tivripcx napociluOvccx6g.

16. Fol. 319. rgyopEou Ncet;Lav-tpol5 To6 OsoX6you s?; Bacastov
iTcfaxoxov Kau:lc:Teta; liounTaSoxEcc; intTicpcog.
A lui Grigorie Teologul din Nazianza discurs funebru la Vasilie episcopul Cesareei
din Capadocia.
Tradus intre rAnduri.
Inc.: "Ep.sUsv pz.

In susul paginei e un scurt rezumat al discursului.
lipseste.

www.dacoromanica.ro

SfArsitul

342

17. Fol. 403. nveciou eF; T6v ockoxpisopa 'Apxacov nspi (32GLA Iui Synesios ciltre imparatul Arcadiu despre domnie.

2.sfoc;.

Urmeaza un scurt rezumat al .discursului i apoi vine textul.
Inc.: 'Apa el p.-4 ..cc; c nascoc.
Tradus intre randuri. Pe fol.
402v se aflA 2 scurte notice privitoare la acest discurs.
Sfarsitul lipseste.
18. Fol. 452. 'accrcOo; ce"Ogpou kxptpatag.
Prima rapsodie
din lliada lui Homer.
Tradus intre rânduri.
637 (212).
Sec. XVIII (1759). fliirtie; 161 fol.; 30X22 cm. Legat cu piele. Dela Seminarul Central.

Pe fol.

1:v

cetim notita : K2 TOBe abv toç Caocg <Hc'co.x00

ypop.p.txtExk, xaTec T2) cepv0. ESpapy,0511t0; TOG eoce6ecti.cou iyactpcpoT.CGTOU x

ozp(o-cc'aou cx60.4..vtou xupEou xupt'ou 'Icociwou Idexcxp74.T.ou ry'rxx

BogOaa xi iep..thv (sic).
i aceasta impreunil cu altele Pascal
gramaticul, la anul 1759 pe când domnià prea piosul, prea str-lucitul 1i inteleptul stAprm domnul loan Scarlat Ghica Voevod si
domn.

Fol. 2 tabla de materii.
tp ItcxpmaxeA.
Fol. 3. Sus e data: 1759 dxvn6pEou tpc
1759 Octomvrie 1 ziva Vineri. Urmeaza o serie de sentinte
morale. --Inc.: '0 1-cov 7uovripi e%g czo.c& iyxu?,ccOlicstocc.

Fol. 3v-5 albe.
1. Fol. 6. Sus e notita: Kal -c66 v.p6g -coF4 &Um; M.-war); ypcgiiicacxbg ToP eollevecti-cou ExccpXcitou BoEeciax. i aceasta pe langa
altele Pascal gramaticul prea binevoitorului Scarlat Voevod.
Urmeaza titlul :

ToO Espoxfjpuxo; 'Icovivou CA6P2p.tou X6yo;. Cuvântarea lui Joan
Inc.: Atatt Xot7c6v v irv e?..acc: && ciittepov.
Avramios.
In josul paginei cetim: 'Ex Teo" TO OU'yypo6),(xxicq Neo*cou.

Din ale lui Neofit al Ungrovlahiei.
2. Fol. 12. ToP ceito0 Eapoxiipuxoc EE'c 'thy 66cxyys2scal.thy rijg
tOzou.

A aceluias, la buna vestire a Maicei Domnului.

0..s.o-

Inc.:

Mera-ri xapi sEg Tip ply.
3. Fol. 16v. ToO p.axapcw..cdcrou 7TCaptipXou eIepoo.o2,4.o.w xupfou NexTaptou eEg Ti cpptxTZ 7..6:07) Too' xupfou tciv 'No-0 Xpccrco0,
diyia

xcci p.syci4 Ilapaav.sut.
A prea fericitului Patriarh al lerusalimului domnul Nectarie, la groaznicele patirni ale domnului nos-

www.dacoromanica.ro

343

tru Isus Hristos in sfânta zi de Vinerea mare.

Inc.: (I)u)TTov-

Ts; Ti) cgkop.o: xal Tip Tcp:Ip.
4. Fol. 30v. To0 ako0 ITaTpccipxou eIspoacAtip.o.r, xuplou NexTaptou

zl; cv fiyfav xal Xairrcpccp6pov avo'caTaacv w5 xupfou tciiv Incofi
XpcaTo5. - A aceluia patriarh al Ierusalimului domnul Nectarie,
Ia sfânta i stralucita inviere a dornnului nostru Isus Hristos.
Inc.: 'ApiaT1

%at aoymi.T.r) FaaaxaXta cpaiveTat v&

Zvcc.

5. Fol. 35. EE; Tip aoTip Xapcpcp6pov civCconocacv Too xup(ou 7)ticiiv
1-quO XpcaTo0 ).6yo; repaarp.ou Mcixou Tv) Km6;.
La aceea

striilucitä inviere a domnului nostru Isus Hristos, cuvantare a lui

Gherasim Vlahos Cretanul. - Inc.: Mt1 11

fp&pa 'fey inthicev

-x6pcbc.

6. Fol. 51. ToG p.axapccoToiTou naTpctipxou dIepocoX15[Ltov xopfou Nev.-

sE; Tbv vorcpa.
A prea fericitului patriarh al Ierusalimului domnul Nectarie, la spalarea picioarelor. Inc.: 'Avaycv6-

-Taplou,

.axof.Lev eE; Tip &lay xal Eepiv ypoccpilv.

7. Fol. 58. EE; T6v diayyeXcaRbv t

19.sol.6xou.

(Cuvtintare) la

bunavestire a Maicei Dornnului.

Inc.: Bcatov f3a06TaTov van ilua-Tcxd.naTov el'vat Tb acpatpoetai; ToOTo aticrowa.
.

8. Fol. 67. El; cip zath acipxa y6vvriatv Top xupiou

fipAby

'Inuot)

XptaTo0. - (Cuvantare) la na,terea trupeasca a dornnului nostru
Isus Hristos. lninü.wTa; 6 ,a.e6ao:po; piya; mrcpcdcpxn; 'Mpacitt.
9. Fol. 75v. it xupcaxt T; 6p0o6cglag.
(Cuvântare) la Dumineca ortodoxiei. Inc.: nepcxaXXi; xal 6.7aoigrcaTov 7v:(a:la 6piTca.
10. Fol. 83. Kupcaxij 7T&Itz-vt,) cv maTecoiv. - La Dumineca a

cincea a postului.

Inc.: ,Aav cpaCveTat TOcov Oauithato; oUSC4ci.-

ITacvog.

11. Fol. 89v. A6yo; vexpWatlioc.- Cuvântare funebra. -Inc.: El;
Ouov xp6vou Wear/Him

12. Fol. 92v. `'Erepog X6yo; intxfiatoc.
Alt discurs funebru.
Inc.: 'Avtaw; T6 diAov xa: xTcaTbv nvery.a.
13. Fol. 96v. "ETepo; ),6yo; intx#,6coc.
Alt discurs funebru.
Ot &wag.
Inc.: Ab cpOivet ui Tb vac that ttt xal

14. Fol. 99. "ETepo; X6yo; imxco;.

-

Alt discurs funebru. -

Inc.: Ely= npantaTcxeo; 6Xov Tb Tivo; el; Roc TO& stall.

15. Fol. 102. "ETepoc ).6yo; el; 'sob; xotpipivta; toci aocpcoTciTou
KopuScaiwc.-Alt discurs funebru al prea inteleptului Coridaleu.
- Inc.: "Oaa 6 tlerao; iToOTo; xal clecUnTo; x6xXo;.
16. Fol 108v. `'ETepo; )yo c xocirtlegvTac. Alt discurs fu-

www.dacoromanica.ro

344

nebru.

Inc.: Aunr, ntxpi 'sod xataaotaattivn cpctiveTat

in6cpcc-

cc; ToO 19.avisou.

17. Fol. 109v. TTepo; ),6yog TOO akoG eig Tok xotmeivTag. Altdiscurs funebru al aceluias (Coridaleu ?).
Inc. : ExErvo a 1C0
)o5a0Ao; xcd xacycepcx6; '166.

18. Fol. 110v. "ETepog Atiyog intxliacog.

Alt discurs funebru.

Inc.: Ail/ etvat napiagov Start cMivag kt.nopa vez
19. Fol. 114. TTepog Aóyog
'bIcso0 XptcrTop, 'ItoOmou

ixxA)lcila b(lyncov

ToG

1511,viian cg(tog.

ç th citoTivtov nc'tOcc Top xuptou ktti)v.

/spit(); 'Mpaplou, Wei; gv Tts atAsv-ctxa

ciscp.viicrcov atAgvvou xupCou litovaTavTivou Bac-

Alta cuvAntare a pArintelui Joan Avramios, la

crexpcc pos6cSacc.

patima mantuitoare a domnului nostru Isus Hristos, rostitA in
biserica domneascA, in fata renumitului domn Constantin Basarab Voevod.

Inc. : EE; xcapav Tc5c.qg .8.ACtintog, eEg TCGI'Mp Tip 4..6-

pay Ti.jg Al5n7.N.

20. Fol. 120". TO otaToO lepc)ataccaxiXou 'hocivvou Eepitog 'A6pagol,
?,6yo; namyuptxag eEg Tbv p.sTaXclicipTupa xai TponatopOpov re6pytov,
ri cpouz toO dotaCp,ou cdAivTou Ktova-cconevou Bacrapd6ot.
cciAtg

A aceluias fireot Joan Avramios cuvAntare panegiricA
la marele mucenic i biruitor Gheorghe, iarris in prezenta renuInc.: `52g xcd el; c&
mitului domn Constantin Basarab Voevod.
Bosaaact.

pp.apoc xxl el; Toe; .1titpacc.

-

21. Fol. 124. TO (throa EspoOtaxaxcaou 'hocivvou Eepitog 'A6pagou, A6yo; navirruptxag eEg Tip xoctv Trig 19.eop,ircopc4.-- A ace-

luias preot Joan Avramios cuvAntare panegiricA la adormirea.
Maicei Domnului. Inc.: Ta icToxisbig isotnav, th ilAte.
22. Fol. 129. TO ccaToO Espoxiwuxog X6yog 7Camyupcxb; EE; Tbvircv Espiprip Ntxcamov, ariOsig gni 7Capoucria Too te p.axapturciTot,
na-cpcipxou dlepoo-o),Ot.twv xuplou Xpuadv0ou xai Tor) teignIXor.dt-cou )yep.6vog Ktovo-TavTivou Bacrcapd6z pos6Oax. A aceluias preot cuvan-

tare panegiricA la marele ierarh Nicolae, rostita in prezenta ata
a prea fericitului patriarh al lerusalimului domnul firisant, cAt
si a prea inAltatului domn Constantin Bassarab Voevod.
Inc.:
EiSpopcm atr&catg, Opopcpov crattaoAov, E7Cmlasc6-cepov Siv ilpit6pce.
23. Fol. 133". `Op.atot imp/ c.pumg, Too mircoO.
CuvAntare despre

suflet, a aceluias.
19.ccUp.a-ca

Inc.: Aiv that Tb prApotepov

circb Tec

ciUcc.

cpt5crewg.

24. Fol. 140". 'En ttdaptog ),6yog 7cpbg tbv aotactiov oc5Clivnly 'Itoivvrp
Ntxaaov 'AAgivapou 3oe66 act Maupoxopadcrov, cuneeeig nap& ToO goxtoTiTou xopfou Itip.7).7pEou gasps' IlapsciR toO IlpoxóTctou.
Discurs

www.dacoromanica.ro

gtS
p-mumuoJ urdms uroj orpoilc. napuuxow ponooA
Tepaopoiivehl snduma op road p3Aut Ifl aoloop inuwop olal!tum
DIJI : 1901362204.) 7A 120A73 kyrIsTI 5Gt1xplo1io
sTaodured otdo1ToJI
pox .x)ploromp
Insanosm o lgp000dd op o oIluolpop oawo -uo9
upweis `vepot000.TAvAT ng in .or[ootm o-pq u 1eut2tao P :0.10Drtireal
(Roi.maq, .1/..x11arc391thp chi `62.),oloyt* d1r3,G999Do3.tt pox osoosA

nagounj

lel

-

Iii.Asop pox 1A9r194

er12L334) AuniG.

nopyorw

UAA3ocrq, 6A21Az1zAcoN

-

57oiboy9ocillgo d-qdnx

5tAmpol.

nO1r2d0X0C/n7OJ(1

io2c3nx
A70y3OIL, 50702 -0y

A41 AIDUA9)(100(311. 001 501A0d= norl -13.t?
nolthra, 5o1vdtpAo2c Soda Ato, Ardsaarin `aolttloyfuk1 Ogg-43 noa9 1313'( .9
ti.0301A,

50)31.

420yy0IL

5oroMlEi
42Zyt42

COATI,OX

5nodvi

3'11

so-Tozzd nolAw 59d= '41 ArDDrormd 40221V
523 A41 A20221C3,0% '5U1. 2;1311 AiDnTodza 59A3
AO3y2L '71 A0A01: Aporoat pox 'AGA31-1.0)odsoLp 2rx

goo,

002A720X2M70

50/32,

nodtproyo 'noA9dX

?2:7X

1
2711non3 ?)OX. 79thoy3 ZALbpyaLD Ski ALL9y -70X3"402.72
pox
AtLATI-Lorrl
5ttotpy 5p0nlj -AkAp110232zcbos 5m-10 1Z1A(01701L7p XPD93d
loD2 AnoNdx go. 7orlIrda `5(r)t2ch01nolo1 '112012 )21ZX 41. ATFX,723 41011
5m31. em1tri2,9 529

`Alrgty9aL9 9 59A9a goi, nor1227op 59c31)=. 5Li. 17o13xO2d99 529 (0;1 .toond2ox
5(.4.1

5)oc3,9191-1g

27937i

523 27A3

5011a9y49, AVCA9 A2 70 AM-1719y= 71Arlb°72 A0A3T1).zyn6371.
AoDndLtrii, .Ac1o291x pox 5o2pox
1Arimg x? .5coaD96

i

3411 '73M9770y= 31tpT1 'n7,13n2A727XX7A7p 9p170X 401
Acnor12 Aoa9ch conxn,loy qa? -tzx 9 50601: 001 'nolyboxv1-1 5q) 5oA92, -191
`53Ozanp 2ZIC

13A311 ?9,2

noa.99 `59thrn.c.

ff.3

471:)A23

523 A41

0=9 /oyyolt

53A072,7 7pA

`Anor*plaLox pox AmoiL .A0y0226Thp.
ACOAti..yya ZA3 A9791-19d9oat 4(191

523 91. Sor,31 ACOI

Ar10.0t/.1.0Zq

evond)ox 59A3 to2n

092.9 9)olDrio?

pox

toodp-ge A9.1 Aonz.9

col

'm07303199 5x,A2 5olooloi. 509= l'01.3y
5903.f. 5?029:fi? pox `91.,nlo.9 Go.u.9 eq2 17,19)e39
X2yy 73A3T1
Arno.)29yrom? zst.
`A07-107MX7XZA7?

523 A41 Ati,..mdamac. Attar.1.10 31 270X
Tes 727A13 Aoltoda,
9a41-1
7;

;pm.

antasmy»)..r.

7oA3

31/./.11

`Aoittyp2o1371 50) 5(-90xx Lcomatc-asA,?

1x

Atca, At3,(9,32.e.

Azd31-4

5i

5?dj

A0A70d90 5coamppa,91-1 001 (1010t,LATh3:G Swath pox noaipoxixnyl 59ch.zat "Ma
ma.go A92.noy AffiNdx op.,,s 91 V11).70C/31 5C060d10;1A7? A(01 'Amyycat -DodaL
mc33c1)

i

20d3131-19 6131.31003.a

71.ttl9y49

5?thnX A91-1).zr13;9 pox `ri.9dchoc,

?V

Aolcuo myrxxciza A T tx!,.0X39 ScoAarlp
z1A9dza Ao7th)pim.E.? 'A0,1.0y
7e" 1.19)py e,41 A4Aol-loag 5tua-pdat. ?xx 5xcl1G90 5cossxpaxA7 27)31 23

631-1

0,Arch thrpo ?o3.2ox

A9.1

529

)p1

223

Ac?1

i

'Sol*

,

0931.9

2p7.7.074

A(2.)1

`tpl

70170T1020C301X7X

koovolsrl ,72
Imthnda,q 9y3i1

79y34

5c0y9 5Q91 5nol9yoyld)

Aorri9Amd9ia
pax
p. o)

X

5:od313rlg 5G,UolDod2t.
53

53. 4136?

minitpnq

-22:77C

4Agn...cpdomp

.AlcLdqYJ.n
Stu 5zp-boAngp '00T1 tcAorl 9o2dni.thorl 5111 59Aol-ITAIrg norl `5(r303Epo.22 -no2L9
2X)
X1Z J7 It Op 1 'X
troa.)pynd) 59da A01 A01-1722072 A0A73X3 AtaAncoo norl
2
AO'O
AG.131c19n9 gnorl At-4411%n
d)TIA
511 5.x.lyno2 noil Sz2s9ryQ9
5)2

liA231-1

54,A7othp

529 5(1101

5

'770A73 TI

www.dacoromanica.ro

346
'sat &v.per; ()not xyil; r,p6; Tip oilsTipow .15eocppot5pvcov 00,»7).6TriToc,

aciaoxo

Ti-jv

c .7.cp4 pag ilysp.ovicq xce. Ilsous6e tag xcd apeTflc, fi; Tac

.Ernaccv 15e6OEN 7:ciar:o),X2 zoci Tr.erreui5c4ovoc.
occid4

13.7p).

-lavouapf.y.

Tirx i4t,sTipac '8607,66EGT.G2T71; inki.6-criTor; acixtuTo; xoci Tr.:7T6TaTo;

Zoi.ao;

Argpro; lipor.611tc; IL:q.tithprig, 6 la-cp6g.

Iatii acurn si traducerea:
Scrisoarea de inchinare. Prea inaltatului, prea piosului si de
euránd incununatului nostru domn i staphn a toata, Ungrovlahia domnului domn Joan Constantin Nicolae Mavrocordat.
Vor socoti poate multi ca, inchinând Inatimii Tale aceasta cuvantare funebra, lac i eu ceeace spune Virgiliu din partea imparatului' Enea dare imparateasa Didona, adica reinnoesc in inima
Ta, duprt trecerea unui an deplin, o durere veche i trecutri si
redestept in sufletul Thu vesel o intristare adormita si data, Ilitarii. Dar se inseala frith indoealrt cei cari cugetri. astfel, pentruca,
-dupa, parerea mea, durerea neuitatului Tau parinte se afla in inima
lnaltimii Tale ca un diamant de pret p5strat intr'o cutie de aur;
dupa cum diamantul din fire nu sufere nici o schimbare, nici
nu se invecheste, nici nu se innoeste, tot ask socotesc eu, dure-

rea raposatului, ca durere pentru un astfel de talk cum de s'ar
sili multe veacuri si tot e indoelnic dacrt vor putea, sa mai produca unul la fel in neamul Grecilor, o astfel de durere, zic, in
inima unui fiu care se jertfiit zilnic pentru dragostea parinteasca,
este o durere fara schimbare, care nu sufere nici invechire, nici
preinnoire, ci ramilne mereu neschimbata i neclintith, duprt cum
s'a intiparit in ziva trecerii in cer a neuitatului viteaz i prea
scumpului trtu parinte.
Astfel dar judecând eu lucrul, spre deosebire de multi, inchin
Para sovaire Inaltimii Tale de Dumnezeu incununate aceastrt duvantare funebra, i o rog sit o primeasca cu bunavointa i sit iea
rabdarea de a o ceti odatrt si de doua ori. Daca i se va parea,
-cumvã vrednicrt, atunci din porunca Ta se va imparti la toti iubitorii de invataturk can ii petrec timpul studiind virtutile si laptele mari ale oamenilor renunliti i ilustri; iar daca nu, atunci
sa ritmâie ascunsa pentru ceilalti i, iertându-mi-se slabiciunea, srt
fie singura marturie a recunostintei, pe care o pristrez pentru
neuitatul meu stripan .si binefacritor, precum i un semn neinwww.dacoromanica.ro

347

doios al supunerii mele depline eatre Inaltirnea Ta cea de Durnnezeu pazita, care ai mostenit domnia, evlavia si virtutea Orinteascil, i ai carei ani sa fie multi §i fericiti.
1736 luna lanuarie.
Al Inaltimii Tale pioase prea umil i credincios serv
Dimitrie Prokopios Pamperis, doctor.
25. Fol. 146v. Aóyog iTCVCCICpC0; EF; th c.00lzoibv xcd cmycnpithaec
itcOo rot xupEou iatcliv 'blow) XpiatoG -cca Ccyfc,c xcd ineydaTi Hap:-

cxeut, 'Av Spiou Aixivfou ixTpocpaoc6cpou.

Cuvântare funebra la

patima datatoare de vieata si mantuitoare a domnului nostru
Isus Hristos in ziva sfânta de Vinerea Mare, a lui Andreiu Lichinie doctor si filozof.

Inc.: `Orc&cocv ixeem

7)

xcaocci `Exci67)

295 BeSoEccaRiv% Tpdo:g.

638 (304).
Sec. XVIII (1759). Hartie; 332 fol.; 21X16 cm. Cartonat. Dela Seminarul
Central.

Fol. 1-2 incercari de condeiu i insemnari Met importanta.
Fol. 3-5 albe. Pe fol. 5v, o scurta inaemnare a cuprinsului.
1. Fol. 6. Teme din greaca vulgaril in greaca veche.
Despre parabola
2. Fol. 103. Hepi c 7Capa60XfIc TOG crit6pou.
Inc.: Oi Tatg p.axpci4 dozoi371p..kg.
E o homelie.
semintei.
Despre bogatul
3. Fol. 107v. Hap: to xXoucCou xoci AccVcpou.
Tot homelie.
Inc.: lidatv t cc Oecx-3 ivuTc6c-corco;.
§i Lazar.
E necompletii.

Fol. 111-118 albe.
4. Fol. 119. 0 homelie, avand drept titlu un pasaj din EvanInc.: Aiv accop,occoc civocycw_baxovtac eFg c6v Marco:Roy.
ghelie.
Fol. 122 alb.
5. Fol. 123. TO CZötori X6yoc civaixock; -ctvk emoeCo4 7cepcixcov
xcci XUce:; rcepI .q; TOO Oeo0 X6you obtovoli.kg, iTcwcpeX6a-ccc-cog.

A

aceluias, cuvantare foarte folositoare cuprinzand cateva, nedumeriri i deslegari despre intruparea cuvantului lui Dumnezeu. -Inc.: EZ "CL; gecrcatca Xoyi.U[tevoc.

Bryennios.

E un discurs al lui Iosif

La sarsitul discursului gasim notita:

'AyoacCou

EV

Zepor; tiovaxor.;, 4, iltCxX-tiv lIcucccawcov67TouXoc, )(cep. 'Ev 'cc? ..cfs KopGT,COTWOUTC6Xatt4 'Optabdot 6wcog 1759 Eerc-cep.6p(ou 12, itypeXeCc,c 7C6:1/'TAW.

Maria lui AErapios dintre sfintii monahi, cu nurnele Pap-

www.dacoromanica.ro

348

pantonopulos, pe cand era in Ortakioi al Constantinopolei, 1759
Septemvrie 12, spre folosul tuturor.

tv lyrot5 Xptcr7
To5. Cuvant la rastignirea domnului nostru Isus Hristos. Intaiu
avem indicarea capitolelor, apoi incepe textul: Osbv ozt gxouca.
6. Fol.

135. Aciyog sE; Tip crco:5puxsev Too' xupc'ou

E un discurs al lui Iosif Bryennios.
7. Fol. 147.

CEpnieEat Ecaptxcet Oatl_matcd, cmverx9erom ix aux-

cpo'pqr, &pia-my Ecapiiiv 7Ccaca1v xed vov.

Explicrtri medicale
minunate, adunate din diferiti doctori excelenti vechi i noi.
Inc.: Bpiaov [tetec gon;.
8. F'ol. 163.

"Orcepx acccoptxt %mazy o itpoollmov -42,0cerctop.in.

Opert satiricA atingand vitii nu persoane.
versuri, in greaca vulgarrt.
Necompleta
9.. Fol. 183. Iwivvou

Este o comedie in

TOO 6o:11=-4-Tin' gx3oacg vij; bp9o8gou 7LCa

A lui Joan Damaschinul arAtarea credintei ortodoxe.
E copiata duprt tiparitura facutrt la Iasi in anul 1715, duprt cum
se spune chiar pe fol. 183. Pentru cartea tiparitri, vezi Bianu,
qi Hodoq, Bibl. rom. I, p. 501.
La fine, 3 fol. albe, nenumerotate.

Teci4.

639 (290).
Sec. XVIII (1761). Hartie; 269 fol.; 21X16 cm. Cartonat. Dela Seminarul
Central.

La inceput 14 fol. albe, nenumerotate.
1. Fol. 1. Rept xataXt5cretog, Masco; xx/ nateece; xcel )tieptiri
7.265 gXaTCOV TOI5TWV,

gs.0

CI)

%at nepi xxedcpcszto; xxi tt';

VIA+

67CCO; x-

to:5T71; X7tQ xd nOcog 6
zaz' akbv xp6vo;. liavoymi7 citciptocc;.Despre incetarea postului
si despre post si despre zilele fiecrtruia din aceste lucruri, in
care si despre purilicatiune si care este purificatiunea adevrirata.
Oxpo-t; zcd. nep/ [Let avoectg, -revs; ts oi

si despre pocainta
Hotarire canonica.

i

cari sunt roadele ei

si

cat e timpul eh

Inc. : Too xxvc5vo; Tag xtZT00.150UM.

La-

cetim notita: iypoicpn caga Noep.4Cy. S'a scris la 1761 in
Noemvrie.
2. Fol. 40. 'Rya; Fo Erni ttg X6you; eacccvtdiv 7Cpbg 'rob; a74)1C7)fol. 39"

GOGVECC;

Tip iN6-prEcc tç ivwroAtx,57); ixxkriaecc; Outotok. NeocpCnou.

Ce vorbe ar fi spus cineva raspunzand apusenilor cari cereau
unirea bisericii orientale. A lui Neofit.
Inc.: `5.1g ii:peXOy ye
thrthXXe:co.

www.dacoromanica.ro

349

Fol. 42-48 albe.
3. Fol. 49. Hepl vas cinoAu-ccx(ou tç cZy(ag Hapccaxeuts ip

-c6v

Despre slujba sfintei Paraschive, dare

7cept oce)ToO crycliactv-cct.

c el ce 1-a intrebat despre ea. - Inc.: Ho Xi4 -cor4 no),Xorg 6 ddroa.
4. Fol. 52v. 'AOcevcca:p.
Cgtre Atanasie. - Inc.: 'Exop.ccro'cmv
-co Tcpbc

- 0 scrisoare anonima din 1759.

-

5. Fol. 55v. Tel:) alas?. - Catre acelas.-- Inc.: 'Opearcp6cpot; acydy.
6. Fol. 55'. T im?. ciltre acelas. -Inc.: 'Eiti) as zai atyawrx.

Fol. 56 alb.
7. Fol. 57. Scrisori dela diferiti. Iatrt-le in scurt:
a) Fol. 57. Mcxce)V.og t(i) Bnacexp Cum..

b) Fol. 57'. 'Ito6cvvw TU-*),.; -cc) 'AXghp.
c) Fol. 58. Kopec!) nyavico EitaccaricXy.-0 scrisoare dela Petru

Leclerc din Amsterdam.
d) Fol. 60. Tq) i0o2p.,npo-c6:-ccp. xuprtp v.up(p Arincery -cc) No6oypo-

Z7ceq). - Dela acelas Leclerc.
e) Fol. 66'. 146; -co:).; izAccp.Tcpo-cdc-cou; xai alaecip.oyaccou; 7atpt.6.mccg K(OvaTMOTtvouTc6404, 'AXgaApseccg, 'Av-ccoxefx;, lepocrcatip(ov,
xx2s.

- A aceluias Leclerc.

8. Fol. 70'. e0p,o),0yfcc t

((nett); II6-cpou A Igsipx in-coStax6vou

Tou6v. -Marturisirea credintei lui Petru Leclerc
subdiaconul bisericii din Rouen. Inc.: EE; -c2) voto to 7coctp6;.

-sfj; ixraric( ag 66

Fol. 73. 0 scrisoare a lui Eugeniu Bulgaris catre Petru
Inc. : 'Ev I Too Ktova-conrc(vot) ttEycaarc6),st.
Serisoarea e lungit, cu subiect religios si cu o serie de citaliuni
9.

Leclerc.

excerpte din diferite scrieri privitoare la schisma.
10. Fol. 93. '0063go; ôt.to),oyia tot nicTewc gx0Ecn; xati Tip TO
Xpicnot; kfav xa0oXixtv xa: anocToXixtv eivccuoXtxtv ixxXilatccv. 11Farturisirea ortodoxrt adic5, expunerea credintei dupit a lui Hristos
Inc.: Hca-cet5a)
sfanta catolicit i apostolica bisericil de rasitrit.
eF; Eva ,O,Ebv =apt= 6v-coc.

11. Fol. 105. Scrisoarea unui anonim (probabil a lui E. 13u1Inc.:
garis) dare Robert Stevenson tratând despre amicitie.
°rice TXuxircepov auo Ispé6)alp.a.

12. Fol. 121'. 0 scrisoare a lui Eug. Bulgaris catre un Neofit.
Inc.: MccvOcivw crou TOy yp(cpov.

Fol. 125 alb.
13. Fol. 126. Ilpoo(p,:ov ),oyo*.
Ilav-cb; apxoplvq) xcd ),c5you xcc: Epyou.

Jnc.:
Introducerea logicei.
Poate c5, este introdu-

cerea la logica lui Eug. Buigaris.
www.dacoromanica.ro

350
14. FoL 131. ..1copoOiou Tcpbg to5g aöto5 p,x9ritacc ;cep/ matetag.
A lui Doroteiu catre elevii siti despre post. Inc.: <T,L>p.70
th cpauaor [Lou rixpoxtaf.
Necomplet.

Fol. 138 alb.
15. Fol. 139. 'Eyxscptacov Xae

otv acoaap.6civov xccO' 6aoug tp6;mug ecXXida.ov Scsviivkaacv arcX6i; avOpanoc, %al Etc -ciaaapec yevota6
slat toón.w Stcapopcd, th itspOagov, th i-cepe0a.oaaov, th itepO0e; ma_
-cb iTepc56tov- auv-csOiv :zap& Tii) iv acqtatocc'hodovli pxyday 7cpci.uxnpfy
Trig Tor) XpcaroG veyciXrig ix-hkriat'ag vat yp
occx
ç (.47)XO'Cit7)c

Manual pe scurt, cuprinzand in ca.te
feluri se deosebesc oamenii intre ei, i c deosebirile generaledintre ei sunt patru, deosebirea de credintil, de Iirnbi, de moravuri si de vieatil; compus de prea umilitul Joan mare primichirios
al marii biserici a lui Hristos i gr5mAtic al prea inaltei domnii
ccoOsvutocg OUyypoaccx.r.x;.

a Ungrovlahiei.

Inc.: Taw ivarthm, othri) iarcv incarig.tri.
16. Fol. 149. A6-roc ipte3p.matnth; Iccopf.x6-cepov atcaoq.1.6civtov tbv.
7ceptcpavfi ptov Ton fylnp.oVitou x.ccI aociokrccZtou möOivtou xx? tsp.Ovo;
m

Iria% Of.rapo6),axta.;, xupou zupfou 'Icoivvou Nczo)ou 'AXecivapou.
poe668oc, auv-zaki; 7tapck Vil v Xxxiatotc 'IcoZvvri ypap.p.catzt? xal p,sycOap icp:p.p.txupty TOG 7Ccaptczpvtoo n5ç vsycaric ixx)alafccg .apc5vou.

Cuvânt de laudil cuprinzilnd in mod istoric vieata stralucita, a
prea inaltului si prea inteleptului stApán i domn a toatil, Ungrovlahia doninul domn loan Nicola() Alexandru Voevod, compus.
do prea umilitul loan grämaticul si mare primichirios al tronului
Er p.m wept Two; Taw riicoteu6movpatriarhal al marii biserici.
Fol. 177-178 albe.
17. Fol. 179. Fara titlu. Sunt niste mici compuneri, cu caracter
retoric i cu subiecte religioase, mai ales invierea lui Isus. Inc.:
liczErcep

m

p.sti T.per4 ))/lipaq.

18. Fol. 184. Ilept To6 pazyip(ou Tip; Eepi; euxaptati,x;.Despre
Inc.: cii ixItArtalx 11 xx0oXcx11.
taina sfintei curniniciituri.
19. Fol. 186. Fartt titlu. 0 serie de intrebrtri 51 rtispunsuri priInc.: TE rocov xptatcavo5;
vitoare la caracteristica crestinismului.
20. Fol. 188. "Oax nposcx6,4ov -cbv (.0,37cot6v aucupbv iv t
Xocv,2.

noc.-

Cari lucruri preinchipuiau in Vechiul Testament crucea

clAtatoare de vieatit

Inc.: `II Vc6So; -co0 Mcouaiwg.

Fol. 190-193 albe.
21. Fol. 194. 'liooty t.wixxo Ton Bpunv(ou ),6ycl aekepog rcEpt
A chlughrului Iosif Bryennios cu.viintarea
a doua despre Treimea cea peste fire.
Inc.: Oths 467 aocc.
-61-7; brcepouciou Tpciaog.

www.dacoromanica.ro

351

Fol. 206-207 albe.
22. Fol. 208. Mx Its 2..gyoucnv oE Mpe.ntor that TO,/ t)Eby toci

c'cv-

Opeoltou, oE 0± (7C0`), OF. ply 'Itoivvriv TON 132ntrati4v, A)o
à latccy,
Etepot 01 lepeplocv .7) gym taiv npognitCov.
Cine zic oamenii crt

este fiul omului, iar ei au spus, unii c e Joan Boteziitorul, altii
Ilie, altii Ieremia sau unul dintre profeti. Inc.: Ihov sócrov Soo-Irapc'caextov.
Scriere de cuprins religios, privitoare la invierea
lui Isus.
23. Fol. 222'. flpooixste "Cip DTV Op Ls/
.noterv gp.rpocOevtCov civOpInccov.
Bagati de seama sa nu faceti milostenia voastra
Inc.: zliv ervar xxitp,:cc ap.cpteoX(x.
in fata, oamenilor.
Scrierereligioasrt cu privire la sfatul lui Isus cuprins in citatul careserveste drept titlu.
24. Fol. 239. "Ott ot'rx sia6tx ti xatZ AocEacxXoy xi Exczpov.
Inc.: KxZ
Crt nu sunt naturale cele despre Dedal i Icar.

ir

d'CUOIg tv Etc 70,elo-tocç.

25. Fol. 240. Dourt scurte poezii de cate 3 versuri ficcare.
Inc.: Tcp V.rizt vexpcp.
Mai jos gasim notita: riypz7ct ar. xerpE cif) cpaq) IIcace.oXr.5yo?.

S'a scris de mana arnicului trtu Paleologu.
Fol. 241 'Ana la fine albe.
Pe verso al ultimului fol. i pe scoarta finala notice Mra valoare, grecesti, latinesti si románesti.
640 (44).
Sec. XVIII (1761-61). Hartie ; 258 fol.; 21X17 cm. Cartonat.
Inc.: DaTruci p,o: Evems ipyx.
1. Fol. 1. 0 poezie anonima.
Il teactaLog 'Iricrot).

2. Fol. lv- 0 scurta cronologie dela facerea lumii. Inc.: 'ATth,

'42*

Eurg xcetaxXuatIoS.

3. Fol. 3. Sus cetirn: Aotcp (sic) to fit6XCov that to 'AvSpiou ulOg.
tot) Xbp Zap.cApri.

Aceasta carte este a lui Andreiu fiul lui chir

Apoi: 'Iyvat[o..) TO5 dacc6z.azoi-cou azsuosoacoto; tfig payr.
Zamfir.
)1; ixx?arriug ItapaNECrtg T0'.; VCOC;', 'MCC& TrOCXei:Ov.-- Inc.: "Axotraov,.
A lui Ignatie, prea cuviosul schegooMag.
(7) nal; cç êth

vofilax al marei biserici, indemnare dare tineri, dupa alfabet.
4. Fol. 4"- eEtipa ciXyci6r)tog 'nap:Nett-A npbc tobg viou;, revyaInc.: 'Axoucov, uE, 7CcapcxErr
afou natp*xou Kwvatavttvourai?seco.;-.

www.dacoromanica.ro

352
aBarp.a.ccov.

Alt alfabet de indemnare catre tineri, a lui Ghe-

nadie patriarhul din Constantinopole.
5. Fol. 6. TO iv ayfoc; na-cpb; 7)[emailprotected] Ppcyop(ou (sic) Nav4.rivo3
isic) so5 .aeoXóyou dXcpakcog 7CCCpcaveTtxt 7cpb;
-Avco rctipcocov 7cp6; 19.e6v ou Tets cppivac..

cpcXcixovov.

Inc.:

A sfantului nostru
parinte Grigorie din Nazianza teologul, alfabet de indemnare eatre un iubitor de munca.
6. Fol. 7v- TO cert.o5 Tccapt4 .1.crov T011 v aytocG rpcyopEou Tot ,Dso.2.6yoo iTipa VAT& a),cpc'e672.cog (sic) Tcapcztveccg. Inc.: 'Apxtiv inancov

-xal allot itocoG &6v. A aceluias parinte sfant Grigorie Teologul, altá indemnare, dupa alfabet.
7. Fol. 9v. Dctxot Ec.6%;XXa; tç puepatac itp ToG xupEou 113.6w,
Zxoneg axposTcx(.3a
'171cor; Xpco-cCg, ,aso0 uEk, sco-ctp, staupc5c.--.
Inc.: 'I`Op6sec yap xEleov xpEceco; ami.erov &t Es-cocc.
Versuri ale

Sibyllei erythree despre domnul nostru; avand urmMorul acrostih: Isus Christos, fiul Domnului, rnantuitor, cruce.
8. Fol. 12. TO v dyfocg xa-cpbc kceov rgyop,r.ou Top' OsoAóyou SoInc.: "OMcog &TEL; Eprip,ov Exec pcov. A

c.p6pcov pEcov p.axaptcp.o:.

sfantului nostru parinte Grigorie Teologul, fericirea diferitelor
vieti.
9. Fol. 17. rvibp.ac pov6svcxot xata atocxecov ix accapOpcov nocricthv.

EE; dycceob; avapac. Inc.:
Si xpistbc xpc6v of; p.cceE cosi.
Maxime in cate un vers, dupa alfabet, din diferiti poeti. Despre
oameni buni.
10. Fol. 35. XpriacofiOsta suneOersoc Tcapi to
[tcco.cc'c'coo xal Xoycorcitou aptoo TS EV 'CE ypavturctxt %cc1 cpcAocrocptec xoci 7C6:a7,1 ax)aj
IcacSetqc OcOacxaXou tc 7ca-cpccepxcxtic axokric xupfou xuptou 'Av-ccovtou

toG B4av.ceou. Hpoo:p.cov.

4u.

Inc.: TctutirCOGTOY iv TCYC(OV TOY iv av-

Hristoithie compusa de prea cinstitul, invatatul i distinsul in gramatica, filozofie i orice alta stiinta, profesor la scoala patriarhala domnul Anton Vizantie. In.0pcirrcep

p,spebv

sj

troducere.
La urmil, fol. 92, cetim notita: 1764 vosp.6ptou 12
Bouxoupia-ccov : 1764 Noemvrie in 12, Bucuresti.

Fol. 92v-93 albe.
11. Fol. 94. Top iv crey(ocg ncrcpbc

tv ligyopfou to

19.eoX6you

intax6nou Ncet;ca47o0 ),Cyo; aç th aywv Haaxa.
Inc.: 'En! vjg
-cptatr* vou crviicovocc.-- A sfântului nostru parinte Grigorie Teo-

logul, episcop de Nazianza, cuvantare la sf. Paste.
12. Fol. 184. rpriyopt'ou Top 19.eoXciyou zetpdauxa.
Inc.: ripgtv
itparcgcrecag
4lscopEczy.
Tetrastihuri ale lui Grigorie Teologul.

www.dacoromanica.ro

353

13. Fol. 216. TO crocpwri-cou xupfou Osocpaou TOO Kopuion, ro
bo-cepov Scol Too' Mot) xal Rovaxtr.oG ayAlcao; 46oSoatou vs-covoilaleiwcoç, 126scrtg 'Trap/ i7CLatoAcv.65v TUTCM.
Inc.: `1..; imcrcoXirig .)65

A prea invatatului domn Teofil Coridaleu, care mai apoi
s'a numit prin calugarie Teodosie, expunere despre tipurile epistolare.
La fine, fol. 258, avem notita: Tao; 7.6.A anca-cOav.6v tinvo. Ne-xoXolacov ppecp6Utov, 1762 (sic) I an-cegpfou v.5. (sic).
Sfarsitul
tipurilor epistolare. Odrasla a lui Nicolae. 1761 Septernvrie 25.
641 (473).
See. XVIII (1764-65). Hdrtie; 235 pag. serise; 22X16 em. Cartonat. Dela
Illuzeul de AntiehitAti.

La inceput 4 fol. albe.

Pag. 1-2 tabla de materii.
1. Pag. 3. IIsparitpec ertouv ainnop.o; ExOecn; Too irepi

7rotr1texij;

o-uyypc41,11.2ro;'AXEU.ou Top 1:77.2vo0 74 sel_tdcpatav vriiv Scactaxop.iwov.

Rezumat adica expunere sumara a scrierii despre poetic& a lui
Alexios Spanos, pentru usurinta elevilor. Inc.: Hoerttex)j gate.
xecpbc. recopyfou
La fine, pag. 70, este notita: E-Oarpe tpi
'Ap,neXcexecirrou 1764 EETCTE/ApEou 13.
A luat sfarsit prin maim
lui Gheorghe Ampelakiotis, 1764 Septemvrie 13.
&

2. Pag. 71. ToO csocpon6:Tou xuptou elsopaou Kopu3a2icog toO 'AOrt-

Retorica prea inteleptului domn Teed CoriInc.: Tip p.cputov iztOuplav.
La fine, pag.
134, este data: 1765 Julie 11.

vafou f5/1-copexii.

-daleu Atenianul.

3. Pag. 135. Ek cil-cczacxy Tip Xoyextv p.i0oOov Top 'Apcato-raou; npoStoincreq ircoe daayorrt GUYCCOat'acc =pa recopyiou Espicoc ToO EouySouryiri
-coO

g

'Now/Nom

Introducere la toata metoda logica a lui

Aristotel, compusa de preotul Gheorghe Sugduris din Ianina.
Inc.: CII irepl Tip c,oc),ocrocpfav arcouSii.
La fine, pag. 213, se gilsWe, in 8 rânduri, rezumata vieata lui Sugduris.
4. Pag. 214. liscopytou Xfou tokciv.Xtv Kopecatou vey(crwu Tfj; xa6'

4.4

civatoXerg veyd:?.w gxsarics-Cocg 0.EoX6you itpbg KopuO27.6v -cEvi
lzap' gem, xpwariyscorca 'Apt% -thy x22,6ev6cppova xat ocipetexbv d7:0Zoy:ce xat 406SoEo; atriXtteucreg.
A lui Gheorghe Koressios din

Rios, mare teolog al bisericii noastre rasitritene, apologie
cintuire ortodoxa cake Coridalos calvinistul i ereticul, care a
lost episcop al Artei iàrit demnitate. Inc.: lloXXocig pope% tipmacc.
B. A. R. Manuscripte grecesti.

www.dacoromanica.ro

23

354

642 (584).
Sec. XVIII (1768). I-lArtie; 131 fol.; 17X11 cm. Cartonat. Din biblioteca,
Mitropolitului Iosif Naniescu.

1. Fol. 1.
plicsavTog

Mozpvipiov Too Uyiou p,cipTupog 'AvoccsTccoiou

coti

RcepTu-

xceTcl T6 1753 =Tel rijvo: 'foam x6' sEg tol pin -clic-

Martiriul sfântului mucenic
Anastasie care a patimit in anul 1753 in luna lulie 22 in partileAlbaniei in orasul Caripoli.
Inc. (fol. 2)- 'Ev Tot; pipeat tri-ig' AX6ocv(og

elg x6pocv KarripToXtv.

'AA6ccvi'ag.

2. Fol. 9. Un tractat anonim de gramaticii.
that.

Inc.: _Rept Tam

xviiTcxthv. livarmsbv 6voilcc

3. Fol. 17. Me-rcaou Bcaraelou iccp ypoc[tRaTcxfig yup.vcariag.

A

lui Vasilie cel Mare despre exercitiul gramatical.
Inc.: KOpce
'Irma Xpcari.
Fol. 43-44 albe.,
4. Fol. 45. 'Encipciponce dg re); c6' [ifivccg.
Epigrame la eel&
Inc.: EEg EenTigpcov. Bp(0o ycb arocsouXt.
12 luni.
5. Fol. 46. Ikpl ttirpow.
Despre metre.
Inc. : TpCo: dab,.
ix Taw noUCtiv.

Inc.: 'ExecSil xoa etvac.
6. Fol. 55. Teme greco-elene.
La
fine, fol. 109, gasim notita: 'Avceypcicpn nap' 440 Icocivvou Accquivrou
Too g 'Iwavvi'mov xccscZ pAvoz ro ougn iroug Ee7cTip.6pEov. Icoivvvig

La-

S'a transcris de mine Joan Diamant din Ianina in
luna Septemvrie a anului 1768. loan Diamantiadi.
p.avTccarig.

Fol. 110 alb.
7. Fol. 111. 'Ex Tiov ro OsoMpou.
Dintr'ale lui Teodor. -Bunt cAtevh poezioare in metre antice.

Fol. 114-118 albe.
Versuri catre,
8. Fol. 119. vCo 2c tv GiTepayictv OeoTOxov.
Inc.: hrueig FtocOstv.
prea sfânta näscatoare de Dumnezeu.
9. Fol. 119". 'Apxii Tcstiv Zocgtxthv aTt'.xcov ixSoOivrcov iv oil xcaez
Tip KcovcrTavrcvoinToXcv TCOCCpLapVxt 0104 nap& TOG TC1IGCOrdrcCOU xcd
Aoyttotdccou StSciaxciXou zal AoroCliTou yevcxo0 Tf); ToO Xpco-Too [torahs-

Inceputul versurilor iambice,
date la luminá in scoala patriarhalä din Constantinopol de catre
prea cinstitul i 1nvAtatul dascAl i logofat general al marei biixxXila(ag 'Avrcovlou GeV) lotiv(ou.

-serici a lui Hristos, Antonie, 1709 Iunie.

Inc.: 'Opcpek xca 19.ocvciiv.

www.dacoromanica.ro

355

10. Fol. 128. Un scurt tractat de prozodie.

Inc.: IIpoccpUct

iaTt To'cacc cpuivfx.

11. Fol. 131.

1...TCX0C Coq eath p.ipo9c Taw raoycOacov.

ca din partea ochelarilor. -- Inc. : T p

Versuri

wpsrc, th yew/Ca.

643 (73).
Sec. XVIII (1769). Hârtie; 160 fol.; 21X15 cm. Cartonat. Dela Facultatea
de Teo logic.

Fol. 1 e coperta unei cri tiparite; iat 5. cuprinsul ei:
'Exv.)alatccaTotil
Ea TopCcc

Tg bpOoOgou avccToXcx1rx xcct
xocOoXottig ix-xl/aCocg
EtriTccx0etacc Te xzl cpc),onov710ecycz anonSca xat 7cOvcp -m0 'Aoca<t>
[too liInTponoV.Tou 'AOrivv KO MeXsT.%ou ToO
'Itoccvv(vani

g

'Apxopin cbth .qq iYacipxou oNovogoeg TO KO iiplov
31icro0 Xptcrto0 p.ixpt -To0 TV '&014.
NO'v Te npiiiTov Ttinocg ixSoOslacc xca npoacpcon9stact,
Di) dith),Tcci-up, TaArpoTiTcp Ts xal EOcrefleaTciTy At306<v>
TT/ x.cci 'llystioyc necavic 05yypo6Aocx(c:
Kup((p Kup(cp 'Itothow,)
AXe.VviSpy

.`:xccpX6cTou rxincc Bos663a

'Ent Tljg ,asooT-qpixTou :tat Osocabalou 'llisp.oysicq
TITIg ccUToo `inp,6T7)To;
'ApxtspcasóoyTog one fIcocapcoTecToo MriTponoVrou

06yypo6Xo:Vccg xtipt%o

rprrop(Oo.
'Entp.s4(qc Te xcct ScopOWasc recopyCou KawaTcothou
Tor)
lamyCycoy.

g

Tv Tfi Ngc,c Tonoypccce4 Too '0p0o8gou Tivou; Tcoy Tcopwy, Tt

cili-

aTccesiol kth tv "ExXocvnpov 'llysp.ovocilv IIpouTacsiccv %cc? onspOcanc-

acv 'trig a.ko0 eittaiXevrcog,

l'uvapoi.tt xoa x atovC toO ccircoo IIccvcspundcTou Ooyypo6Aacx(cc;.

Restul lipseste, cAci partea de jos e ttiatt. Se mai distinge
abi a. partea de sus a literelor majuscule 'E B, de sigur 'Ey

Boo-

xoupecnCy.

latri traducerea românii: Istoria bisericeasca, a bisericii ortodoxe de rristtrit, compusil i Intocrnitt cu saxguinta i munca re-

www.dacoromanica.ro

356

numitului Mitropolit al Atenei d-1 Meletie din Ianina, incepAnd
dela intruparea domnului nostru Isus Hristos paairt la anul 1700.
Acurn pentru prima oar tipärit i inchinatrt prea inaltului, prea
seninului si prea credinciosului strtpan i dornn a toatá Ungrovlahia dornnul domn loan Alexandru Scarlat Ghica Voevod, pe
vremea domniei de Durnnezeu pazite i salvate a Initltimii sale,
pristorind prea sfiintul Mitropolit al Ungrovlahiei domnul Grigorie; cu ingrijirea i indreptarea lui Gheorghe Constantin din Ianina; in Tipografia Nourt a neamului ortodox al Grecilor, inflintat6, sub protectiunea i apArarea domneascA a Inriltimii sale, cu
ajutorul i sustinerea prea sfântului Ungrovlahiei, la <Bucu-

restii.
2. Fol. 2. Incepe manuscriptul, un fel de stil epistolar, cu modele de scrisori crttre diferite persoane de distinctiune.
3. Fol. 13. KaXX(votoc iXicp OsoO cipxteTc(axo7cog Ktovcrcamvotnc6Xewg Ma; ePt;Itv; xcd oFxou[tevtxbg 'TCCaptipM.
Inc.: lepetrcate p,r,-

Calinic, din mila lui Dumnezeu arhiepiscop
al Constantinopolei Roma Nourt i patriarh ecumenic.

TpoTcoXita .`:p5pvrig.

4. Fol. 17. ME7,i-cto; 04 191.0 dpxcel-ciaxarcog Ktova-catruvourcacto;
viag `1347 6 xai oExouttevexbg 7cazpaipxw.. Inc.: Osocpagcrcate &pyxoic 1Iwwvvç.
Meletie din mita lui Dumnezeu arhiepiscop al Constantinopolei Noua Roma si patriarh ecurnenic.

5. Fol. 19. øaoowç êXicp 19.eop ripxcentaxorco; Kftricrcaycevounaeco;
Ma; 'Pelvic xad oNoup.evcxbg noc-cpccipmg.
Inc.: esocpc?,dataTe apxce-

Teodosie din mila lui Dumnezeu arhiepiscop al Constantinopolei Roma Noun i patriarh ecumenic.
6. Fol. 21. 'Avi-Avco 'Cc) (pay xcdpecv.
Inc.: CO ply jtGeog
clIc,oaCcrry cut/m-4(4st. Antonie d'art) prietenul s4u salutare.
E
dedicatia scrierii ce urmeazrt.
7. Fol. 21v. Un tractat despre encliticele grecesti.
Inc.: Het)
rceaxorce Iltoyawcavi;g.

8til

..ccov auw, iix2xEcxi.
8. Fol. 27. liurg'ou Osoi)oc(ou 191.11a-coenco-coXcci MaycNcp cç Kpoucisp

Ale dornnului Teodosie epistole tip trimise lui
0 serie de scrisori in limba greacrt vulgar% si
cu traducerea in greaca veche.
9. Fol. 44. TOturccxat ircca-coAai.
Scrisori particulare.
10. Fol. 53v. 04tata gco Taw eltOn. Teme (exercitii de traducere) din greaca vulgarti in greaca veche.
11. Fol. 60. FLtrrt titlu. Iarils o serie de scrisori particulare, cele
mai multe anoninte.
7cE140er.crat.

Martin Crusius.

www.dacoromanica.ro

357

Fol. 72 alb.
12. Fol. 73. eiliczto: EE; Tip Tpcx[tp,ocuxtv t
`opou.

oCpCircc,.TOU 'AX4c2v-

Teme la gramatica prea inteleptului Alexandru.

Pe

fol. 109" cetirn: Tao; 'ffi; napotiqg 0.e[to:Toypacpeocg cEg Tip Too g
&7cogirctov ypaii[tomxiiv 1769, circp. 19 Boux. SfArsitul crtrtii de

teme la gramatica lui Exaporitul 1769, Aprilie 19 Bucuresti.
13. Fol. 111. 'asp/ bpOoypo:cp:cg Stet crtCxcov no2rccx6iv.
Despre
ortografie, in stihuri politice.
Inc.: 'OpOcypay!..ag [tccOyci.
E
lucrarea lui Anastasie ierodiaconul Gordianul.
14. Fol. 127. 'EUirlatg Tor) 7cep1 7Cpoaeuxijg Xoyou Xpucoc.ccip,ou.

Traducerea cuvântrtrii lui Hrisostomul despre rugaciune.
15. Fol. 137. Yt5vzop.oc 8EciXsx-co

7-cep! p.op(cov .071; EUTpLxg 7cpay-

p.orcek;
Scurt tractat despre elementele compozitiunii (?) grecesti.
Un tractat de retoricrt. Necomplet.

16. Fol. 145. 0 hartrt tiparitA a Asiei, lucratrt de Gheorgbe
Constantin din Ianina.
17. Fol. 146. Hspl icoc6-orcoc.Despre cantitate. Tractat de prozodie greacrt.
18. Fol. 157v. 0 serie de poezioare in distih elegiac si in metru
iambic, dedicate lui Alexandru Ipsilante.
644 (283).
Sec. XVIII (1770). Ilârtie; 158 fol.; 22X17 cm. Cartonat. Dela Seminarul
Central.

Miscelaneu scris de mai multi.
1. Fol. 1. Aeuxegiovorjacc (571-cope-At ficouv 'AcoOovCou Tcpon[tvcasoc ix
TF); Accrivon civOoAonOivzoc (?) cptov7,g )0:1 iv i),X7iviat Sco:Aixty örcoa.cpw(Jim: cprcouat xal nOvcp 'Avoca-ma:4u Hanakaaorcoaou & 'hocovivtov
iv Tt xtop,o7casc Topv4 t 0c OEVCCOLtx; Sto:Tp(6ovToog, xolptv VIA) ine
oth-co6 acamaxo[tivcov p.cehtcov Tcpanonstpwv.
Retoricrt in alb sau

pregrttirile lui Aphthonios, culese din limba latin i asternute
in limba greadi cu silinta i munca lui Anastasie Papavasilopulos
din Ianina, pe cnd locuia in oritselul Tesaliei TArnav, pentru
elevii inceprttori instruiti de ansul.
La inceput o scrisoare-dedicatie calre mitropolitul din Larissa.
Textul incepe pe fol. 1": 'Evopv 61,,tbv tbv 17.spl t xocXac V,)Xov.
Pe fol. 56 cetirn notita: TgXog xcd t4 15E4) 1tXi0; LI TccepoOcra .cat5T71
2.euxecilovoliacc ktopott gypciFq 7cpbc to Havarcircou iv ..ct Kc'incevc
cpuyaog 6v.cog fyrth -cthv cp66wv TEri 'OOtoltavitiv, -cop &z TpaTc4cOno;

www.dacoromanica.ro

358

c; v Ko IV& ob'ars, scoack 'th gTo; 'Lb aunlipcov m44., xae'a Tb EayObv
yivo; xatenoXimas Torg '066.ipAyot; xal yourscxbv auycipaer. ,O,e4 &ye-

Sfarsit i lui Dumnezeu s1av. Aceastä

SeCxen xondc Tiby circtaTaiy.

retoria in alb s'a scris de mine Panaghiotes, find fugar in Campina de frica Turcilor, cel din Trapezuntul din Colhida, in anul
mântuirii 1770, cand neamul cel balan s'a luptat cu Turcii Bi.
cu ajutorul divin s'a arittat biruitor al necredinciosilor.
2. Fol. 57. e0tuVa sEg Tb

a6v

p,s 6 Oak 3co/ 'CT Tan, 7CGCVSCOV

CuvAntare la -vorba: milueste-mä, doamne, pentru
folosul tuturor.
Inc.: 'Ayckteaa ds Tee vsyc'act %cc! 0.ccup.ccasac
dicpiXecco.

noclip,aTa.

3. Fol. 63. Tractat anonirn de gramatica. Inc.: 'Avuoyuplcc &ITN.

4. Fol. 59. Tractat anonim de prozodie greacit
llepl nocr6-C7ITO;. Despre cantitate.
Inc.: Tb a v 'Ca% 7cp6Tat; 7cpb aup.cpWytoy
auo-TMeTat.
5. Fol. 99.
Kocyby

Sipa

Teme din greaca modernii in greaca veche.
o

Tcuy en6y.

645 (78).
Sec. XVIII (1771). IIArtie; 62 fol.; 21X15 cm. Cartonat. La legat s'au intrebuintat foi dintr'un manuscript slavon, scris cu litere maiuscule.

Pe copertUt e gravat chipul lui Hristos rästignit; de o parte
si de alta Maria si Joan.
1. Fol. 1. HaXacc,o6:Tou 7,:ept amwv Ectoptoy, Hpaoyog. Inc.: Tecas

Ale lui Palefat istorii de necrezut. Introducere.
24 albe.

7rept thtiaTcov.

Fol. 23

2. Fol. 25. 'Ency.TiiTou iyxstpatcv.

Inc.: Tiby -61a03v Tac ply.

Al lui Epictet manual.
Pe fol. 25 sus cetim: wpm, GE77cagp:Cu ty'-1771, Septemvrie 13.

Fol. 43-45 albe.
3. Fol. 46. Oso:Fecio-cou Ocy-ci (sic) xopcot-cfjpe;. Hpoop.cov.
Inc.:
11677 ply xal 'npOtepov.
Ale lui Teofrast caractere etice. Intro-

ducere.

Pe fol. 46 sus cetirn :

atpoc: p.atou

8' tg x;.-1771 Maiu 9, Isus

Hristos.
646 (672).
See. XVIII (1774). Hartie; 1282 pag.; 24X17 cm. Cartonat. Cumpilrat.

La inceput 2 fol. nenurnerotate, pe cari se aft& tabla de materii. Primele 80 paz. ale manuscriptului au cAzut.
www.dacoromanica.ro

359
1. Pag. 81. ToG &v o%y(ocg nocTpb;

p,thv Bacraseou ¶o p.ayiXou Tcpbc

-rob; vioug. - A sfântului nostru parinte Vasilie eel Mare, cAtre

tineri. - Parafrazat intre rânduri.

-

2. Pag. 151. Sus sta scris: 1774 Noegp(ou 28. - 1774 Noemvrie
28.
Este discursul, parafrazat intre randuri, al lui Vasile din
Seleucia la inceputul Genezei.-Inc.:'Arcoq Ithv 6 'cv civ0p6.nuov p(og.

3. Pag. 171. Discursul aceluia§ la Adam.
Parafrazat intre rânduri.

ip.auT6y.

-

-

Inc.: ET Scc xpabcrolv

-

4. Pag. 201. ToG cco-coG sEg -Ow NCoe. - Al aceluia§ la Noe.
Inc.: 'Ocro; Ivecrct. - Parafrazat intre randuri.
5. Pag. 233. ToG calsoG ek Tay 'Mpadcp..- Al aceluia§ la Avram.
Ind.: Tip cpcXo0i(p. - Parafrazat intre randuri.
6. Pag. 273. ToG ocircoG ),61,(4 eEg EircpOnwv. - A aceluias, cuvân-

tare la Eutropiu. - Inc.: 'Ael

[Lb.

Parafrazat intre randuri.

7. Pag. 309. Top a6ToG ),6yo sEg tby dycov &7c6crroXov IlcoXov. Inc.: Te 'Truth icrw.
A aceluia§, cuvântare la sf. apostol Pavel.

-

Parafrazat intre rAnduri.

8. Pag. 357. ToG cebtoG ek Tip 7CCepcc6oXtv nept Top ciatkou. - A

aceluia§, la parabola fiului pierdut. - Inc.: 'AEZ
Parafrazat intre rânduri.

v assAcpot.

9. Pag. 401. Too cercoG wcpciatexce.-Ale aceluias, tetrastihuri.Inc.: Hp4cv 7rpottgaecocg.
Parafrazat intre randuri. Sunt ver-

suri ale lui Grigorie Teologul.

-

10. Pag. 429. ToG p.azocptunci-cou xat crocproz&sou eso&oviirou Boo
cx6nou KOpou Irept npovoiag.
A prea fericitului si prea intelepInc. :
tului Teodoret episcopul din Kyros despre provide*.
N6p.o; icrst:
Parafrazat intre rânduri.

11. Pag. 445. IIXoutc'cgou Xacpcovion rcept noXunpayp.oa6vnc. - A

lui Plutarh din Cheronea despre iubirea de lucruri multe. - Inc.:
"Arcyoov

axotseviiv.

Parafrazat intre .rAnduri.

12. Pag. 493. XplatoiPacct aunsOacro: nap& 'Arcunfou.B4mrcfou. -

Hristoitie compusti, de Antonios din Biza4 - Inc.: Tqlukccrov
v.6v. - Parafrazat intre randuri.
Al lui
13. Pag. 585. AouxcavoG Iccp.ocrdxecog nepi ToG bur.viou.
Parafrazat intre randuri.
Lucian din Samosata despre vis.
Dialogii mortilor. -Este cu14. Pag. 605. Nexptxoi Sce,aoroc.
noscuta scriere a lui Lucian, parafrazath intre rAnduri.
15. Pag. 719. 'Icoxpdvrou; 7cpbc A71116M0v 7CapCdIkaCc. - Al lui Iso-

orate, discurs exhortativ catre Demonikos.-Inc.: 'Ev 7roXXol;

Parafrazat intre randuri.
www.dacoromanica.ro

pia.-

360

16. Pag. 757. TO ccirco5 itpbc Xmo-Aicx. - A aceluias, catre NiInc.: OE ply dwOOTec.- Parafrazat intre rânduri.
kokles.

17. Pag. 799-832 contin traducerea neogreaca a celor douil
discursuri de sub No. 15 si 16.
18. Pag. 833. Notox),C1; aut_teoueu-ax.6;.-Nikokles sau discurs
de sratuire. -Inc.: Rai 'CLvEg. - Parafrazat intro rAnduri.
19. Pag. 869. 'Icroxpitouc nocmiupcxk. - Al lui Isocrat discurs.
panegiric.- Inc.: IIoAXobtc; gatittocaoc.
Parafrazat intre rAnduri.

20. Pag. 939. Fara titlu.-Inc.: L1c7c),o0v th st6.4 T(L'w napccattthy.

--Parafrazat intre randuri. - E un discurs religios.
21. Pag. 977. To5 iv citytotg

7corcpbc

iv BaccAsCou ro

ttsycUou-

cipxtentaxorcou Kataxpei.ccg lictrcnccaoxtag Xóyog cç Tok eiytou; Teaaoc,

pCbtovta pripsupac, pzracppaceiv (sic) dg xotvilv Swaextov nap& Toil
Xoyttotcfcrou EspoSc8xaxcaou xuptou Neopkou IleXcnrovnafou. - A sfan-

tului nostru parinte Vasilie cel Mare, arhiepiscopul Cesareei din
Capadocia, cuvantare la sfintii 40 de rnucenici, tradusa in limba
simpla de prea invatatul ierodascal domnul Neofit din Pelopones. - Inc.: IloEo th toiig cpcXoitOpTupocc.
22. Pag. 999. Ee; 'rob; diytou; [1.iyaXop.ip.cupocc -reacuzpixwecc.c.

La.

cei 40 de sfinti mari mucenici.- Inc. CO 'AlteXXIIG itEptS07)110c. -

Este o poerna in greaca vulgara.
pzcovop.cccrOsraccv
23. Pag. 1029. Aóyog eFg Tip clertav roAcvSobx
McVay.
Cuvantare la sfAnta Golinduh, numita apoi Maria. -

Inc.: 'Ent& daft.

Este tot o poerna in greaca vulgara.

24. Pag. 1053. 'Icrov
to5 Eotafav
p,ou.

704,

c'arcepdaccx.cov TOO 7CptilToTintoo vrccacepcsotot,

aca -thy civaxacvcap.Ov co

ovoccrolpfou ErlporcouE-

Copia neschimbata a hatiserifului original al Sultanului

Selim, pentru preinnoirea manastirii Xiropotamos.- Inc.: 'llyeitiov.
tiov ivago)v.
25. Pag. 1063. IIepl Taw 13ao-EXion tti; KcovaTcorwotnc6Xecoc.-Des-

pre imparatii din Consiantinopol.-Inc.: Teir) xptatccorino Toiig pa.
cuXezç.

Este o simpla lista.

26. Pag. 1067. Rep?. tv 7ccccpcctpxdiv V); ccingjg. - Despre patriarhii aceluias bras.- Inc.: Ka?. Itoccpc6pxccs -1; viccç.
27. Pag. 1071. To5 crocpancrcrou WEXXoCi iE; &psTecc %al xocxEccs pctouppccaOivtac Trap& Ktovo-canivou Acerc6v-ce. - Ale prea inteleptului

Psellos despre virtuti

i

vitii, traduse de Constantin Daponte.-

Inc.: 'ET6
ppOo.c;.
Traducere In versuri.
28. Pag. 1079. Hap/ Too' RetattopcpwOiwcog 13oca!Aion & ttv 6ne-

pypivecav.- Despre imparatul metamorfozat pentru mandrie.

www.dacoromanica.ro

-

361

Inc.: 'Ikon 'ivag pocaask.
Este un dialog in versuri, intre
persoane Chesarie i Constantin; e, foarte probabil, o opera a lui
Constantin (Chesarie) Daponte.
29. Pag. 1105. ToO ccircoo 2ç TOv 7colyxxXoy 'hoc*.

la prea frumosul Iosif.

A aceluias,

Parafrazat intre randuri; discurs al lui

Vasilie (?).

30. Pag. 1131. Fara titlu. Inc.: IIoAX3: -cc): wpbg Op.vov. Discurs religios, parafrazat intre randuri, probabil al lui Vasilie cel
Mare. Necomplet.
31. Pag 1153. Tipmv

j p.caivOptortoq.
Timon sau mizantropul.
Este cunoscuta opera a lui Lucian. Parafrazat intre randuri.
Pag. 1169-1217 contin lucruri raslete, texte si traduceri, incurcate la legat, incat nu li se poate da de rost.
32. Paz. 1219. TOO cerco0 imp/ Tcpovotag. -- A aceluias despre
providenta. Este cartea a II-a din scrierea lui Teodoret; parafrazat intre randuri.
33. Pag. 1249. Teme.
34. Pag. 1267. 'Oitc( coO Aczyci^,X. Vedenia lui Daniil.

Inc.: "Evo4 7cXoticrco; 'Ayagvc5c.

647 (402).
Sec. XVIII (1780-83). liârtie; 786 pag.; 25X18 cm. Cartonat. Dela Muzeul de Antichitaci; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

La inceput 2

fol.

nenurnerotate, pe cari se afla notite fara

valoare.
1. Pag. 1. lyvatrou ToO 62,a6sa-daou axeuo:paaxog tfig p.syoUn;-

A lui Ignatios
prea cuviosul schevofilax al marei biserici, indemn catre tineri,
.q; ip.fx aul.t6ouVocg.
Sunt
Inc.: 'Axouaov, (I) 7Z
pe alfabet.
versuri parenetice, cu acrostih alfabetic, parafrazate intre randuri in greaca moderna. La sfarsit cetim data: s?; tic 1780 'Ionvfou 26: la 1780, lunie 26.
ixxXlicylag, nap oivea

2. Pag. 4. ToO

Tor; viocç, za:c& Trocxerov.

oycoYccZ-cou xl

gv Kcovosocotoi-cou 3:acco.x&Xou t
psyci),71; gxxX7iatag

o-ccentvourcaet crxoXI; xca )soyo9i-cou yevtx.o0
'Arcurifou 7cOvog.

Lucrarea lui Antonios profesorul prea invatat

si intelept al scoalei din Constantinopol i logofat general al marei
Este a
Inc.: TcpAtkcccov /tiv 'caw iv civ0pdrrcy p.ep6v.
biserici.

XpyrscrtiOecce, cod de maniere elegante, parafrazat intre randuri. La.
fine, pag. 140 cetim notita: Tedvytog MccupoShg ypdc.pag. ccit Nosp.Scriitorul e Gheorghe Maurodes. 1780 Noemvrie 13.
6piou ty'.

www.dacoromanica.ro

362

Pag. 141-144 albe.
3. Pag. 145. ToO

-

tv rpyropfou cipxtentax67Tou
MovaTcormowT6Xecog ro5 OsoX6you A6yoc el; Tobg Maxxcc6adoug.
A
v c`icyfot,; TCcapb

sfantului nostru parinte Grigorie Teologul arhiepiscopul ConstanInc.: lit Si oE Mcxxxoc6cabc;
tinopolei, discurs la Maccabei.

Parafrazat intre randuri.

- La fine,C.pag.Scriitorul
198 cetim :
e Gheorghe

ret'opytoc

MccupoSt; ypdapcg. ottprca 'ItzvvouccpEou

Maurodes. 1781 Ianuarie 17.
Pag. 199 alba.

-

4. Pag. 200. Aouxtavoo Ecci.tocroiTecog nspl ToO EvInnOCOU flTot pEo;

Aouxmoo.

lui Lucian.

A lui Lucian din Samosata despre vis, adica, vie*
Inc.: Eyi & Aouxtocv6g.
Este traducerea neo-

greaca.

-

5. Pag. 222. Nexpotot accUoyot.

lloux, 7T2payyDa(.0.
cuta opera a lui Lucian.
6. Pag. 366. Tilton
Inc.: 1.52 19,Ei Zeo.

Dialogii mortilor.

Inc.: '52

E traducerea neogreaca dupa cunos-

v.taivApconoc.
Timon sau mizantropul.
Este opera lui Lucian in traducere neogreaca.

7. Pag. 438. FLevosaimog eaTop.vmtovsup.ciTm pt6Xiov

Cartea a 4-a din rnemorabilele lui Xenophon.

-

TiTcepTov.

--

Inc.: OE p.iv Mot.

cptX6o.ocpot. Este traducerea neogreaca.In susul paginei cetim:
1782 Mcdou 26.
1782 Mai 26.
La fine, pag. 548 este .notita:
PEWpytoc MaupoNc, 6cp' o5 zal

iTeXaccari. 1782 Aexep.6p(ou 21.

Gheorghe Maurodes, de care s'a qi terminat. 1782 Dechernvrie 21.

Pag. 549-551 albe.
8. Pag. 552. Too iv Wotg nocTek

)/.1.6.1v Bacradou TOG ileydaou
4xtmccx6ITou Katampe(occ Karaccc6oxiceg X6yoc. `OlitMoc xaTex Tani 6pycop,ivcov. 'nfinacc. cztpTcy lavvoutxpEou b.%
A sfantului nostru

p6rinte Vasilie cel Mare arhiepiscopul Cesareei din Cappadocia,
cuvantare. Homilie contra manioilor. Traducere. 1783 Ianuarie
9.

Inc.: "Ov Tp6nov xceOcbg, sE; Td; ncepayysVag.

voiu dararna hambarele §i mai mari voiu

9. Pag. 597. Too aiiToo
'sod ttef.ovccq obtoaoaco.

6p.cXEo:

sEg T6 xo:.00,6) }Lou Tdc; inoOlptoc;

A aceluia§, cuvântare la vorba: Imi
cladi.

Traducere neogreaca.

fixpootTod, 6 Tpentoç.

Inc. :

- -

'52

10. Pag. 635. ToO akoo 6v2tz eE; th p6aexe aeocuTtp.
A
Inc.: '52
aceluin cuvântare la vorba: Fii atent la tine insuti.

-

Traducere neogreacrt. La fine, pag. 678
Gheorghe Maurodes 1783 Septernvrie 7.
thtpotxTcd, 6 dyLo; er.6g.

cetim: Ile6pytoc MccupoSt; capny Ear:Tigpfou C'.

www.dacoromanica.ro

363

Pag. 679 albA.
11. Pag. 680. eip.oact.

Teme. Texte neogrece cu traducerea
lor in greaca veche, pentru exercitii gramaticale.
12. Pag. 759. 'Apkii TEA) eEg Tip ypocp.p.omxiiv co5 & einoglitaw

Inceputul temelor din gramatica lui Exaporitul.
Alta serie, necompletA, de tome.
.19sp,civov.

648 (427).
Sec. XVIII (1782). Hartie; 576 pag.; 23X17 cm. Cartonat. Dela Muzeul de
Antichit54i; fost mai lnainte al Colegiului Sf. Sava.

Pe prima scoarta i pe pag. 1 notite farA valoare.
Pag. 2, o poezie neogreaca. Inc.: Mtec cpoptiq 7CE7CACGM1671.

1. Pag. 3. Scrisori dela Nicolae Mavrocordat atre difergi.
Pag. 306 alba.
2. Pag. 307. Xpuo.66ouUov tç gv -cei) BouxoupecnEy axoXfx.

Hri-

sovul scoalei din Bucuresti. --- Inc.: Otinv olTra) irpbg e5Wo:v.
Este hrisovul lui Alexandru Ipsilante din 1776 (cf. Urechia, Ist.
c. 1, p. 38 sqq.).
3. Pag. 319. Teme eleno-grece. Sus este data cx4nc6 Matou
1782 Maiu 11.
4. Pag. 529. Hapippocacg ttix -coa `OpSipou 'Daciaog napee Neocpkoi

ta'.

Traducerea lliadei lui Homer de ierodiaconul
Neofit. Inc.: (13peccrov p.o:, 1i p.ouarlyittc. Sunt traduse primele
2 rapsodii.
Pe pag. 574-576 notite fitrIt valoare i retete medicale.
ispoStaxóvou.

649 (364).
Sec. XVIII (1782). Hartie; 278 fol.; 21X17 cm. Cartonat.

Fol. 1. alb.

1. Fol. 2. Un scurt text moral, despre virtute.

Inc.; LI;

apaTfig 5 &au.

Fol. 3-6 albe.
2. Fol. 7. Too 6.y(ou rinlyopfou NaCcavoG (sic) TO eaoAoyou iwXo-

rrEcxk cç sig Tbv llóvtov cpbrilc.

A sfantului Grigorie Teologul

De
din Nazianza, discurs apologetic pentru fuga lui in Pont.
fapt manuscriptul contine trilmitcirea acestui discurs filcutit de

dascitlul Neofit.

lnc.: CO rprir6pco; cox thg

3. Fol. 94. Mini titlu.

t

i5-Etypacinj.

Este traducerea neogreaca a discur-

www.dacoromanica.ro

364

sului lui Grigorie Teologul despre Vasilie cel Mare.

Inc.: '0

p.iyag Bacascog 5crre.
4. Fol..1.71. To Ci v ytocc 1CCICCpbc .13,6)v rmopeou Nc4tav'.;tvc.5 co6
OsoX6you, EE; BacriXetov intaxonoY Koccoupeioq. Kanrcocaoxia; tctocpw.
A sfiintului nostru phrinte Grigorie Teologul din Nazianza,

discurs funebru la Vasilie episcopul Cesareei din Capadocia.
Inc.: TIleAAev &pa.
Tradus intre rânduri.
Fol. 220 alb.
5. Fol. 221. rnropCon N4ta.v7Ivo5 -coo' eecAciyou cino2opyccx6g Tflg
sç tbv 1-16wroy pun.; 'bossy.
A lui Grigorie Teologul din Na-

zianza, discurs apologetic pentru fuga lui in Pont. Inc.: "Itcriamc
ma. tV -11-c-cav.

Pe fol. 256w se air', insemnatit data: 1782 'Iot.a(ou 18.
Julie 18.

1782.

Fol. 258-260 albe.
6. Fol. 261. Hpdyrrl

g-Acc-cosrck

1v

7CF. ph

c'cro'croN

xecpaccion Too,

d.f.y(01.) MccUp.ou.

prima suth. de capitole despre iubire a sfan-

tului Maximos.
Necomplet.

Inc.: 'Aydcirri ply taxi.

Tradus intre rAnduri.

Fol. 277-278 albe.
650 (424).
See. XVIII (1783). IIArtie; 320 pag.; 24X18 cm. Cartonat. Dela Muzeul de
Antichitati; fost rnai Inainte al Colegiului Sf. Sava.

1. Pag. 1. Teme elino-grece. La fine, pag. 105, se alb, notita:
re6pyeto; Mccupoet.813; cqacy Aoic50-cou xe'.

Ghcorghe Mauroeides

1783 August 25.

Pag. 106-107 albe.
2. Pag. 108. Titlul pe jurnrttate sters. Este scrierea lui Synesios
Hept 13ac tXdoz;, despre domnie.

Inc.: Tcixa civicc»; Tv*.

E tra-

ducerea neogreacii.
Pag. 224 albh.
3. pag. 225. 'llccicao.; 7cpc'ot-tig `Ogpou (52,4gpaCag.
Traducerea
Inc.: 'g Os& KaUt67c71.
primei rapsodii din Iliada lui Homer.
4. Pag. 249. IlmopCoo to 06oX6you =pi T.C6v Tot) pCou 6Scbv.
v.
A lui Grigorie Teologul despre chile vietii.
Inc.: Kat 7ccine
5. Pag. 250. To0 cdrcori yvtop,cv.ac St'attmc.Ale aceluias, sentinte
Inc.: Tex 7CE pata Taw 7cpayp.civoy.
Tra-

in ate dourt versuri.

dus in greaca modernA.

www.dacoromanica.ro

365

6. Pag. 258. ilapicppac:; tç astrripa; k:c/ApaCx.;.
Traducerea
rapsodiei a doua (din Iliada).
Inc.: OE ply oi5v aAXoc.
7. Pag. 279. Teme elino-grece. Interesant e c unele din ele

sunt traduse nu in proza, ci in versuri cu metru antic.
651 (242).

Sec. XVIII (1784). HArtie; 392 fol.; 22X16 em. Cartonat. Dela Seminarul
Central.

Pe verso al primei scoarte, tabla cuprinsului. Apoi un fol. alb.
1. Fol. 1. 'EUrrriccg st; Ti)v 'MuyOcczxbv npUrcov 46q pa° ivou; X6yov.

Traducere la primul discurs olintiac al lui Demostene.

Inc.:

'Avti TcoUcov ay. Nu e propriu zis o traducere, ci un comentar.

2. Fol. 12'. 'EUrilicg ç tby 13XuyOtoczbv Seinepoy A-qp.ocOiyou,;
Traducere la cel de al doilea discurs olintiac al lui

16yoy.

Dernostene.
Inc.: 'Eni iroUt.by pia.
Tot comentar.
3. Fol. 25". 'M./y.(7)(n; sE; tby '0Auye:ocxby ..cpCtov 60)p.ocOiyoug X6-

Toy.Traducere la cel de al treilea discurs olintiac al lui Demostene.

Inc.: Otixi takci

Cornentar.

4. Fol. 36. 'Eilyvice; sE; zby zo:th (13tAinnou npio Toy Arip,ocOivou; ),6yov.

Traducere la primul discurs filipic al .lui Demostene.

Inc.: EE ply nepi xatvoa.

Cornentar.

Fol. 43-44 albe.
5. Fol. 45. 'ainc:r; sig Tby 1;spi natatov cirtoy;, Too accpunou
StaccomiXou xup(ou xupCou Neocpirsou neXonovyrysicu Too xal Kocuo-oxx-

Traducere la scrierea (lui Plutarli)
despre cresterea copiilor, facuta de prea inva:tatul dascal domnul
Neat din Pelopones zis si Kausokalivitul. 1782 lunie 15. Inc.:
Xu6Ctou. 47:6 louyiou Le'.

`07c0 ri tcycc

OeXev iipcopicm.

Fol. 74 alb.
6. Fol. 75. EC; Tb .rcept t.ccrciwy dycorti; Ton Ilaouricpx.ou

Ocwp-

ticaci uva.

Cateva, observatiuni la scrierea lui Plutarh despre
Inc.: (kit ad,/ Tobg =actg.
cresterea copiilor.
7. Fol. 81. IIXoutipxou nept To5 axoUety. 'EUrryiacc.

A lui Plu-

Inc.: '9 Nbtavapz, gyeo gnep4a.
tarh, despre ascultare. Traducere.
Fol. 110 alb.
8. Fol. 111. To0 cerco0 rzepi noXunpaytioairi. A aceluias, despre
Inc.: 0/v.Eay 1.th Sexop.brjy tvov.
iubirea de lucruri multe.
E traducerea neogreaca.
Fol. 132 alb.

www.dacoromanica.ro

366

9. Fol. 133. Fara titlu.

Inc.: '12 Tptlys, avicrwg 6 'AXgocvapog.

-

E traducerea neogreaca a unui imaginar discurs de solie catre
Troieni.

E tradu10. Fol. 187. Fara titlu. Inc.: 'SI avapec Stxacrccet.
cerea neogreaca a doua discursuri judiciare inchipuite.
FoL 220 alb.
oOicrewc.
11. Fol. 221. Ikpancpcg t
Rezumatul chestiunii.
Inc.: CH Kupilvri 6no5 cixbUop,ev.

- Este rezurnatul scrierii care-

urmeaza.
12. Fol. 225. TEllyriacg sot cocpcinciTou xuptou Nsoykou KccuaoxccXuatou TO5 V.Cd. EE e.E6pcdm et; TbV TOO EuvecrEou 7cepl pccacXsEcc; AOyov. 1783 Nospkiou 15.
Traducerea prea inteleptului domn

-

Neofit Kausokalivitul, cel din neamul Evreilor, la discursul lui
Synesios despre domnie. 1783 Noemvrie 15.
Inc.: "Av raw;
Siv jOasv ao1,.
13. Fol. 283. Fara titlu. Inc.: Ilporircepcc TOvncacabv xacp6v.
Este traducerea neogreaca a unui discurs in lauda mucenicului

-

Varlaam.
14. Fol. 295. ToO gv 61,6ot;

noc-cpbc

-

.4v.cov Booadou ToO reyeaou
61-cco;
v x

4xce7ctax6arbo Kcaaccpsiocg KCCTUTCC50d0G; Tcpb.;. 'cob; vicuç,

-

. . . Aóyono nocpoivecrtg. 1779 'IouVou 15.
A sailtului nostru parinte Vasilie cel Mare arhiepiscopul Cesareei din
Capadocia indeinn catre tineri cum <sa se foloseasca> de scrierile eline. 1779 lulie 15.
Inc.: HoXXo': [Ls TeG 7ccepocxxXoGvtoc.
Parafrazat intre randuri in greaca vulgara.
Fol. 337 alb.

Taw gUnvcxthv .

-

15. Fol. 338. Enpectbp.ceTc'c Tcvcc el; Tb nparcov pc6Vov Too CIIpto-

accevori. Cateva insemnäri la prima carte a lui Herodian. --Inc.:
Kópc t. xop4ca gyavvipnaccv.

-

-

16. Fol. 349. Fara titlu.
Inc.: Koa daAot. Etspoc cpcX6cropoc.
Este traducerea neogreaca a unei introduceri la fabulele lui Esop.

Fol. 359-361 albe.
17. Fol. 362. Fara, titlu.
Inc.: &op' Mc Osiovvp.s MoOcm.
Traducerea rapsodiei I din Iliada.
Fol. 379 alb.
18. Fol. 380.
rapsodiei a II-a.

--

HapcisopccaK rç Scuripce; i3ovp.pat.'ag.

-

Traducerea

Inc.: N p.v o5v diAXoc 4eoC.
La fine, fol. 392 cetim notita: Tao; Tv Sów (5acpcpac6iv 7repczeco-

OEYCOW gy Ezet acovip(tp ccgaca
êv Bouxoupso-c4 Tfig BAocxerzg

.

thxTor.6p(ou (sic) 'ip.ipc,c TeTiprO

Ey ktipcct; (corectat apoi in gni) ToO

www.dacoromanica.ro

367
o.ocpanoiTou ScSaaxcaou xup6ou eso86pou, 1irstiovet5ovTo; tc5

CAlaiXotcZT011

4.thv atAivTou xupiou xuptou AlnxrX fotKou 3OE66SO: TOD aocourciTou

(aceste 2 vorbe sunt apoi sterse), xal iypcEcpri Stec xscpbc l'Tca 872Xaat Tstopylou To0 gx BouxoupeaTiou. Sfarsitul celor doua rapsodii,

terminate in anul mantuirii 1784 la ... (lacuna in text) Octomvrie
ziva Miercuri in Bucurestii Valahiei, in zilele prea inteleptului
dascal domnul Teodor, pe dud domnia prea inaltul nostru sta.
pan domnul domn Mihaiu Sutu Voevod cel prea irrtelept, si a
fost scris de mana lui Ghitit adica Gheorghe din Bucuresti.
652 (182).
Sec. XVIII (1785). IlArtie; 288 fol.; 23X17 cm. Cartonat. Dela Seminarul
Central.

I. fol. 1. Doua mici note cu sfaturi morale. Inc.: 06 TO Oaovtxbv me! kcipoyxov.

II. fol. 2. ripoacpWvva
p.sytaTTI

c
etkre6eaTc:cTri, ,aeoaTinTcp, cre6aaTt, tpxc2 cpaavepconoTiTTI aoyoUciT7,1 xup4 ANaTepfvii 'AXgcat aö-

ToxpciTopc

ITcfccrtIc Twooiac, ixcpcomOgv .157cb NotrjcpOpou ecpxcencaxOnou

EXa6oviou xal Xepaiiivog xaO' v ii.tipav int Tbv Tg apxceptocthmg patevbv npos6c6icy072. 1779.
Cuvantare catre prea cuvioasa, de Dum-

nezeu incununata, cinstita, preamarita i iubitoarea de oameni
augusta doamna Ecaterina Alexiada imparateasa a toata Rusia,
rostita de Niphifor arhiepiscopul Slavoniei si al Chersonului, in
Inc.:
ziva cand a fost inaltat la treapta arhiepiscopala. 1779.
intcpaveicra vop.o0eAinoxpciTcop 0E6c:tante, anoxpErnoc ply i'astev
atm cm.
III. fol. 4. 'EntatoXal ix Tan, TOO MaUp.ou Mapyouvfou intax&nou
KuMpo_v_,

Scrisori din ale lui Maximos Rargunios epTscopul

C JeraL
-1. Tcp TC avoactotc'cup xal crocptoToSTcp gv TWEVATLX0i; naapciat xuptcp
'IWacap (sic) &SEXcpcp iv XpcaTip 7CCOMTLII,COTcitalv (sic codex; probabil

Travemitorcity) MgcRog £5 nOTTecv. 1784 ZeiTTip.6pco.
2. Fol. 5". TCp batcoTkcp AaupevTIT Mgcp.oc.
3. Fol. 6. 'liookracp tq oputzvq), NotoXiicp Tti) Toal(p xal 'Icocivn
Tti) Mougimp, TCOMCYCOrcdcCOGc %al eoXa6saTciTocc gv XptaTcp ckSeAt:porc 31dc-

cp.o; e5 iTpo:TTecv.

4. Fol. 7. Acovuatcp ttsyciX(p npu.)ToauyyiXep Tcatpcapvt(1).
5. Fol. 8. Tij (I)tXtrurounascoc.

www.dacoromanica.ro

368

6. Fol. 8v. Teti nocvocnorccivp :sod XoyccotiTto xupf(1) Acovuc4 MaZgeoc.

7. Fol. 9v. Tip eiact6scrcc'tty Tocivri Trp MoupVvy MdcZcp.,oc.
8. Fol. 10. Me Xe-cito Eapop.ovdt,vp TCp BAocatcp 6ccucoity civ8pZ, MdcZcp,o;.

9. Fol. 11v. Mgctiog .cometvbg inEaxono.; KuOilpcov, Tag
circotth.criv incGXOTcip Stdcyouacv oatandcrot,g 7nreup.crcoto% X

pvv xcl

15.7th yip
Xce6ecr-

Aso; nap& &op.
10. Fol. 12. (110,17-city tro EtpAviXAy Xortircitcp vsocv4, Mgcp.o..;.

Toitocg Eepeacycv

.

11. Fol. 12v. recopycy r4i Mavp.,T, Mctoç e5 Tcpdatecv.
12. Fol. 13. Tip et'Ao46eatchy iv EepeGatv 'Icodov7,1V-p `App.cbc-Q, Mc2.Ztp.og E5 ltpdaTECY.
.

13. FoL 13'. Aczufati ,r(i) 'EaxeAty, Mgq.to; e5 7cpircetv.
14. Fol. 14. AOL llf87,1 ¶4 TaxeMy &vi ocporccitcp, Mgcp,og Ku 011pcov

XO7W

6i 7cpcircetv.

15. Fol. 15. 'Acxxv(cp T.Cp Ilepaty, Mgt Rog.
16. Fol. 15v. NocOavaidap 'CCP ipcópo,), Occurc,city V epoatoot6vocg
Mgtp.o;.
17. Fol. 16. (...kova "Cq) nowoucorccitcp xl )0o.r,co-cday xablyoupivcp
Tijs. (:reexaplag tiovii; Too Lovuatou Mgcl.w; -ccotecvb; Ku Oliptov intaxono; e5 r,pcircecv XZ Raxaphoc inoacittecv.
18. Fol. 17. NotoXdop "cc) Kocv4 eiacc6ecro'cup xat Xoytoycity iv Espepat, 31gclio; KuOUpon e5 rcpc't.c.tetv.
19. Fol. 18. 'Apo-el/Ey tq 7Cavoaconity iv xablyouildvotg, MOcCctiog
-E5 7CpciTTECV.

.20. Fol. 19v. EaRouliXy To; lip peoi000, 6ccurcohod xat )soicorrity lx
Eepop,ovdcxoc;, Mgt Rog E5 7cpcircetv.
21. Fol. 20v. Ilpoxiopy Teo ispoikomóvtp, Mgt.p.og E5 7-r.,pcitTetv.
22. Fol. 21v. Tip itavcepcircdc.up apxtentax6Tcy (1)cXceSeXcptoc; xupf.cp
fa6pridap op Eepcp, Mavouirp,og 6 l'Aut;o6wog e5 .npOc-ctecv.

23. Fol. 22. Tip ockep 6 csa.c6g.

24. Fol. 23. latiov ött

'cod 0:6-Cal

7CECpCX07thvIIMC (sic) Mocvouid,cp
&as Xcpcp

cc: inca.coXxi, &rub To0 3Icccp.ou

cqi rXuouvty, .11Cccti,o; M7pocpcivec, tqi

i 7-cpcircet.v.

25. Fol. 23v. 'AcxxvEy SCp Ilepatcp, copcotivp

&VOA

Mck4og e5

wpdatecv.

26. Fol. 24. Accut37,1 tq 'EcxeMp Mdc4o; e5 npcittecv.

27. Fol. 24v. 'EuxeXty Vil 0-ocpcotity Mdcicp.o; Koptov intaxonog,
-E5 icpcitsetv.

28. Fol. 25 v. e0 c45-r6;

.7.(3,i

25-ctp.

www.dacoromanica.ro

369

29. Fol. 26. Tip totXotasXcpitzg ra6pt114, Mgt/log.
60. Fol. 26". Tq) nocvxycco-ci-cy licovatarrtvourcasto; Tccaptc'cpx.g xupft
`18petagt, Mgt/log.
31. Fol. 28v. '0 czembg Tri) ceozq).
32. Fol. 29v. Tip Xortcpt&tip %al 85Act6eatcray NtxoXicp 'Et? 'NMI),
31gtvog.

33. Fol. 30v. Tip ziacc6eatc'tty xcd. crocpto-cday gv Esps5o.t xuptcp 1TcxoX4y Vil TOM!), Mc'eEtilog Tam* iTcfaxorcog Ku 011pori 85 icpirratv.
34. Fol. 31v. rep 7Coaccictotdcry Tcoygptcipri Konatawctvounason xupfy
`.18p8[4, Mgq.tog 85 7cpcircetv.
35. Fol. 32v. Tq) iley&Xtp nponoauyyiXtp Acovuaty, Mgt/log.
,36. Fol. 33v. Tip aocpwcOmp Accuau -cc) 'EaxeXttp, Mgt/

s5 irpc'crretv.

87. Fol. 34. T aoytutity Asov.thp t(1) E5crcpx.cry, Mgtpog 85 TcpiT7E01.

38. Fol. 35. Tip p.syciatp TcptozoauyyDap, Mgctioc 8i5 npdautv.
uXrcoupyry av8p1 aocrinday, Mgt/tog
tarcavOg intaxonog Ku Oilpwv 6 Mpyo6vco atorlpfccv v Xptcrap.
40. Fol. 37. Ao:ufaTi 'E3.xsAftp, aosoto.c&vp civ8p1, Mc'tEtpog TCCTCECAC

.39. Fol. 35". tyeaspfxy tq

inkTXOTCO; Kueliptov 6 Mapyo6vcoc gppiticseca gv Xpta-q).
41. Fol. 39. Di) rccevccittozity .7catptc'ykg KtovatcoztvourcOXstog xupfy
Clepspic,c, Mgcl.tog.

42. Fol. 39". Mgt /log 'Eax8A4 85 7cpdatstv.
43. Fol. 40. Tip nowtsptotity (13tXtnrcourc6Xeco; xupty esocpivet op

,

Kap5xv, McgtRog g.rufaxonog Kubjptov, 85 .irpcZruscv.

44. Fol. 41. Tip nzyczyttotity &pxtentolt6Tcy Kcovasavrtvourc6Aetog
xupty xuply CIspeploc Mgcpog KuOiiptov g7TECMOTCO; 6 Mapyot5vtog.

45. Fol. 42". Tip aorro'cup xat nxvcaSsactiorciry totXt7crcounastog
cipxtspeE xupty esocpbet, Mgti.to; Tarcetvb; infaxonog livOilptov iv To%
-cop nvel5p,cao; g7CLIBC8610at xcaot.g.

46. Fol. 44. Tip notvaytto.ccivp xupty alepspic, Mgcp,og.
47. Fol. 44". Mgcttog Tanstvb; KuOi/pcov grctaX,OTCO; 6 Mapyotivtog,
asocpaeatcity.
48. Fol. 45". Tqi crocpayrity xiz? Xortwthttp grctax6Tcy xupty Moteittto
T(i) Mapyouvty, Lac/Aog 6 BXccarbg e5 Tcp&rcatv.
49. Fol. 46. Tip XoyconcEttp iv vetzvEcag Mrixcci/Xy t4 BACGC117, 144-

--cq)

40 g 85 upcit.rstv.
50. Fol. 46v. 'Eaxe Xty Tc) aocrinckty, Mgt /tog 85 .7cpc'mscv.
51. Fol. 47v. Itigtp.og Txrcetvbg Ku (*toy gracixonen, Tag TON, X.6rov
-ipao-rctrc gv Torg xcaog gni.Socrtv.
B. A. R. Manuscripts grecesti.

www.dacoromanica.ro

24

370
52. Fol. 48v. Tg) o-ocpwzday iv loc.cpor; xupty 'li.00ivn cp Kopiaq,
31dEtpq ralretvbg liuOptov &icaxoico aii rpdaretv.
53. Fol. 49v. lic) crocpwrciry iv larporg xupty AsovdcpBy "4 ME litolity, ISIOGG11.0C rarcetvk intaxono; Kueliptov ci npdaretv.
54. Fol. 50v. MditEtpoç, 'EcrxeMy et5 TCpcirrav.
55. Fol. 51. T(i) ccOvil 6 ceerc6s.
56. Fol. 51v. T4 aocpw-cdry xxt Xoyturciry pm iv Xptarep tiSeXpti)
xupty 'Apaevty Tqi MaptrCv, 6 raretvb; Ku Oilpop (axoo i 7Cpcirrew.
57. Fol. 52". 'Apagvty t4 6attorday me! Aoytcorday gv tepopovixotg
xat xaelyoupgvy, MdcEtpog Tcercetvbg Ku Oiipcov intaxonog

i Tcpirtecv.

, 58. Fol. 53". Tq) 7Cavceponcity xat. Xoyaorday MycporcoXtrg A076iv.
xupty Nsocpiay, MdEtpog 65 npdcrretv.
59. Fol. 54". Tc) Saturday xat Xoyttoriry. &v nveupartxorg narpdcat.
xupty ExpouilX zip rperrg, MdcEcttog i cpdatetv.

/ 60. Fol. 55. Di) aocpto-city xcct Xoyturday xupty TtvciAay rc) Movairy, 'EpavouilX MapioUvcog 6 Kpiç, xafpetv.

,

61. Fol. 56. EuxppovEy ¶q) lloacaSonot5Ay Saturday iv ttovocxotç, Mctoç ranztvbg KuOilptov intaxarcog i Tcpcirretv.
62. Fol. 56". Tti) eöAa6garciry xcct Xoiturday &v epsaat xupty 'Iwcivvp
rj MopeVvy, MdtEtpo; 65 7cpciTretv.
63. Fol. 57v. MoftEtpo; toacecvb; irctaxoirog KuOilptov, Kwaravrtvy,
(sic) rip Aouxcipst &sXp4 v Xpor4i 5 Tcpcirretv.
64. Fol. 58". cIppeSeptxy SCP EuX7roupyfy, MdECtiog ei5 Tcpdaretv.
65. Fol. 59. Kuvaravrtvy t Aouxdcpst, MiEtpog.

66. Fol. 59". Mgtpo; Aauf817 c4 'EaxeXty, e.i npcirretv.
67. Fol. 61. Atovudy natpC0CpX04 iqpxp, McrcEtpo 65 npdaretv._
68. Fol. 62. Tc) 6atonciay MarOaftp "C41 XaXxtonot5Xy (sic), MciEtpo
intaxono; KuOilptov c Tcpcirretv.

69. Fol. 63. Tq.) paxaptazday xat aocpurciry narpcdpri 'AAgavapetag xupfy xupty MeXerty, 7CavoaSsafpq Searcorg, Mgtpog ranstvbc
KuOilpon infaxonog, 65 npdaretv.

70. Fol. 65. Tip ncevceparrstp x

optoscity dilpaxAslocc (?) xoply

Atovuaty, MdtEtpoc

71. Fol. 66. Tip paxapturiry xupty Maerty, MiEtpog.
'72. Fol. 67. Tc) cc6c4) paxapturday, Mcgtpoc.

73. Fol. 68". Mart; etc

r

xpua66ouXXov ToG EraUpou 'AtPapa.

.74. Fol. 69". Ttii 7Ccricepcouray clipaxAstac xupty Atovudy, Mcgtpo;
vanahvbg Ku011ptav intaxonog e.i npirretv.
75. Fol. 70". Tc? paxapturday 'AXEEavapefac, MdcEtpoç.

76. Fol. 71". Teli aocpurday 'Aaxavty s9 Ilepaty Sijpoata iv Bo-

www.dacoromanica.ro

371
vtovitic Tec

rcEpt To 6c X6youc stacz(yxovrt, Mgcl.to; kfaxonos Ku Oliptuv

66 7C pci-necv.

77. Fol. 72". Ttp votxotptcoTciTy 'A2gocv.3pstotc, Mgq Log 66 nptiTT6tv.

78. Fol. 73". Mgt[toc Tarcetvbc Ku Oilptov intaxonoc rq) navoatanday
20 rcvsui_t.catxolc 'TCC4tpciat xupty M6X6Tty Tip BActaTip, st3 7cpciTTEtv.

79. Fol. 74". Tip ccemp, Mgt[toc.
'80. Fol. 76. Tcp (zinc), Mgt/loc.
81. Fol. 77. Accut4 Ttl.) 'Eo leXty, Mgtp.oc 66 npiTTstv.
82. Fol. 78. Tg) paxotpuoTo'ay 7T6acc xal 1Covcpcdcpro 'AX6Eavapsfac xupty xupty MeXethp, Mgq.toc Tcozetvbc
Oi/ptov infaxonoc 615 npiTTetv.

33. Fol. 79". retopyfy Tip Mgt Ity, Mgtvoc &i cpciTTetv.
84. Fol. 80". Tip cdrup, Mdt4oc 66 nparustv.
85. Fol. 80". IliTpy 'up lityyp iXAorItyviTy %al cinkcciTy vecotqc,
Mc'4ti.toc 'comet%) 6; Ku Oi/pwv intaxono; 66 7cpciTTEtv.

,

86. Fol. 81. Tip aoTcp, Mgt[toc.
87. Fol. 82. Mgy..oc, 'EuxsAly ö 7tpciTTatv.
88. Fol. 84. Mgc /log Totnetvbc Ku Oliptov intaxonoc, 'EaxeXty

'Cc)

aocperciTy 66 TcpciTTetv.

89. FoL 85". cloatmcy tq

tcv0ap, ?xyconchcp iv vectvEcctc,Mgcttoc

cii Tcpc'tTTEtv.

90. Fol. 86. Ectlioui/X

Tq,

lIptp.ariTy SattoviTy iv Espop.ovixotc, Mck-

ti.toc 66 TcpciTTetv.

91. Fol. 86". AccutSTI Tc) 'Ecrx6Xfy (bap! aocpurccity, Mgtp..oc 66
npircetv.
92. Fol. 87". 'Avapdc ,cq) Excirry (?) aocpcoTciTy &apt, Mcgtp.oc.

93. Fol. 88". Tq

(1)accaeXcplac 7C omeptotcity, Mc4tRoc intaxonoc

Ku Oilptov.

94. Fol. 89". Accut4 tj 'EoleAtcp, Mgtitoc.
95. Fol. 90". Tc) icavocrton&Ty vparoo-orriAcp t4 Atovuoiy, Mci4.oc.
96. Fol. 91". Tip Sato.nd Ty Aauperdy p Motpt.vy, Mgtvoc.
97. Fol. 92. Di) navtepanciTy cipxtentax67Ty Mov6X6ccaltz; (8k) xupty

tlepo9iy, maktos.
98. Fol. 93. Ttp E6yavsaTciTy xct/ Xoytunday xup_y _ r my/4y cgt Eivy
.4s71 Xoyoeiry Tfic I_Leyal% ixxX7/csr.cg, Mgtp.oc intaxonoc liu0.4cov 66
nptiTTetv.

99. FoL 94. Tip (13tXctS6Xcpiac, Mgt/loc.
iv EepsOat xupty NtxoAcitp t4 'Po Sty,
100. Fol. 94". TO atiXa6ECitc
Mcgtp.oc.

101. Fol. 95. Tip XoytonciTy iv XptaTip &SeXcpip (1)tXtirrcy Tc) Etitt-

viAXy, Mgtp.oc

sO iTp&TT6tv.

www.dacoromanica.ro

372
102. Fol. 95: 1.4 7Cavccyconcivp ckpxteinathrup liwvcrcavuvourcaetog
xuptcp eeoxXljty, MciEcp.o.; xcipccog nap& esot) in(Soacv e
py cao-

%veal).
103. Fol. 96". Acovuoly TIP ileyciXcp 7Cponocruyy64, Mgcp.oc
GX07C0; KuOtRov E6 7cpc'vrtztv.
104. Fol. 97. Tcji Zacctrcc'cup xcc/ Aoycarrcivp gv Espotiovcixocc xupty
MaTOccitp "C XaXxcvono64, Mci.Eq.tog Toacecvbg Kuqptov infaxarco (cf.

No. 68 al acestui manuscript.).
105. Fol. 99. 1.4 ccercip, Mgcp.og.
roup.ivy, mcgtvoc 6 npc'cvsecv.
107. Fol. 101". Aau/6-0 c4 'EaxeXEcp, Mgc Rog e6 7cpcirrecv.

106. Fol. 101.recopyfy r4

108. Fol. 102". MccUi.Lou Tcorecvop Ku Oig)uw incax6xou, stg 'Ecrxacov

Tbv csocpkawv, ix86vta Tip Top 43arciou p..upt66c6Xov.- Este o poezie

a lui Maximos, adresath. lui Hoschel, editorul bibliotecii lui Photios.
109. Fol. 102v. Mccthaftp c4 Aoyco.)Tity gv Espo[tovcixocc, Mcgc[to;
Tarcetvbg KuCI-6pcov grcfaxonog a6 ItRivrecv.

110. Fol. 103". ,14 alitrp, MgC110;.

111. Fol. 104". T4 O'Cc), 6 ccerck.
112. Fol. 105. 14 ebymcmity xat XaptpowiTy %up/fp 'AXougy vç
AoVvy, MdcEc[toq Tarcecv6; &it faxono; KuOilpwv cpcMag dxpac eircaaucnv.

114. Fol. 105", Tq) r..avarco-cci.cy Ispegric, MdcEctiog.
115. Fol. 106. NaOavaliXy VT) gpaccipy, MoSET,K.
,

115. Fol. 108. 14 7Cavariltktp clepekc, Mgcp,o;.
116. Fol. 109. NctOccvall4 T611 (sic; probabil tq) iv) EapoRovcixocc

6acumi-ccp, Mgcp,o; s6 npcircecv,

117. Fol. 110. Tq) aor.ozoi-cy 'EaxeXiy, Mgctio; e6 Tcpircetv.
118. Fol. 110". Tip 7Cavesponivp (I)cXaSeXcpiag, Mgcp.o; tarcecybg
infaxono KuOilpcov.
119. Fol. 111v 14 7Cavartotivp 7ccrcpcdcpxv Konatavuvourc6Xson
xupty xupicp Clepevia, Mcgcliog Tana* gnEaxono; KIMptov.
120. Fol. 112". 14 itavcsponi.cy (13cXt7crcowc6Aeco; xuptcp Ozocpbsc,
Mcgcp.o; E6 Tcpcirrecy.

121. Fol. 113". Acovucriv vq p,eiday TcpurcocnyrigX4 cfig peril%
ixxX7pEccc, MciEcp,og.

122. Fol. 114. 14 c-crptowity iv tarporc xuptep Tocivvip tq Tispicrg
(sic), McrcEcp,og e6 npcivcscv.

123. Fol. 114". Tr!) drcq), Mgctto; sarcetvbc infaxono; KuOilpwv.
124. Fol. 115°. Accupsvciy tq) Mapfvy iv ispop,ovcixocc, Mc'c4oc e5
npcircecv.

125. Fol. 116. Tcp navareracup licovcrravuvotncaew, Mgcp.oc.

www.dacoromanica.ro

373

126. Fol. 117.

Accuf8.0 'cc?

'EaxeXhp crolocoviup avapi, Mgcp.oc ei;

7COTTELY.

127. Fol. 118. (DpeSepfxy t4 EuX7coupyhp, Mgt Rog 65 Tcpcircetv.
128. Fol. 118". MccvoufiXcp tji Mocrxirg Aoyconcity iv Xpccrui.)
'Wog), Mgcp.oc.
129. Fol. 119". TG) 43cXcasXcpicq, Mgcp.og.

130. Fol. 120'. 'EaxsXhp t4

ocpunivp, 11164E414g.

131. Fol. 122. liccrpcapvxii 1'v inotncrev ó ccötk Mc'cEcttoc. Ecocppoviy
Tri)

1.1.0otapuotdcup Tccaptc'cpx-y T-fig Ocyto4 icavoc Clepoucrakiat.

132. Fol. 124. Mgcp.og uercetvbc Kopov infaxonoc, "Cot

7tEpt

Tip

ispetv .0-soAoytav ckaxoXoup.ivocc Tcpoxorl; inCSocrtv.
133. Fol. 125". 'EaxeXtcp "C(i) crocputc'cup, Mcgcp.oc 13 Tcpcircecv.

134. Fol. 126. `11q) mem?, Mgci.to;.

135. Fol. 126". 'ft xcad4 licovatavuvol5noXtv gv Xptazip auvapotmin (sic) Espa auvOacp, Tccapciat 7COVICMBECTIIIOYC&COLC xcci xuptoc;

IVTL-

p.ovictotg, Mgcp.oc vircetvbc intaxonoc KuOiwcov.
136. Fol. 136. Tcp isavaycco-rcitcp nce.rpcdcpxv Lovatoottvoun6Xecog, xupip Clepettfcc, Mcgcrn Tanavbg infaxorcog KuOilpcov ao.nlptan tPux6v
ne6votav.
137. Fol. 137. Tcp 7Ccooacorrcity xuphp Acovuahp, Mgclioc.
138. Fol. 137". Tc) TC v rot p Clepep.fc, Mgctioc.

139. Fol. 138". Pp

vowtp xat

clocpunday

v

vaup.cc-cmor;

nat pcav 'fibicracp TCp Aopuccv45, MciEgloc Tana* KA-11pm E5 npcircetv.
140. Fol. 139". 1.14 ) 6accotcray v Espop.ovcixocc xca xcc011youp.iwp Top
Boacrap.ovepoa xuphp 1117pocpcivec Teo rpccyoponoRcp, MciEcp.K.
141. Vol. 140. Tqi ncevocicaractcp liwvcrcavivoun6Xecoc rcoapc&pxv,
.14.1ciEcp.o; infaxonoc KuOilpon.

142. Fol. 142. Tip navoaccotdcup Atovuahp, Algq.LK el

Tcpcircscv.

'143. Fol. 142v- Nov/10pp Tit) csocponcivp, Mo'cEcp.og.

144 Fol. 143. Actutall Ti) 'EaxeXhp

vpl aocperuity, Mgcp.oc 6

MapyoUvwc inEcrxonog liu0-4cov et5 rcpdatecv.
145. Fol. 144. Tip 7C avaytoyccity cipxcentax67up Koncrcancvoun6Xecoq

%al chcovevcxqi ncecpccipkg xuphp xuptcp `Ispep.h, 111c.icp.o; Tanscv6;
intaxoicog KuOilpwv, xipc-coc Oefcc; intSoatg.
146. Fol. 146. 1.1(1) ccovi), 6 ocerck.
147. Fol. 146v- Tip navoaccotday xat crocpen&-up iv cipxcacax6voc;

xuphp NcxypOpy, Mgcp.o; Tanscvk infaxono; Buftg.ov

er) Tcpcircetv.

148. Fol. 148. Tip seacz6ecncitcp met crocpuncity v Eepeoat xupty Nt'iioAcicp Tip ToShp, AlciEcp,oq Tana* iltfaxonoc KuOpcov Er) rcpcistscv..

149. Fol. 148v- Tip ccotip, 6 a-Ric.

www.dacoromanica.ro

374
150. Fol. 149. Tip navoCrtanday iv .nveup.auxor; 7Coapciat xl 7C001evutwzcitcp iv Xpccrap &SeXcpc) xuptcp ALovocgy VT) xocl p.eyciXcp TcpurcoauyyDap 7COCCptUpxOtc), Mgtp.og infaxono Ku0.17pwv e5 Tcpirretv.

'151. Fol. 151. Ma.cOatcp c4 XXXXCOTcol5Xcp, 6cru.o.cday %al 1orcircity

iv kpottowixotg, mgtp.,o; Tanecv6; KuOilptov bac:mono; et5 npdazetv.
152. Fol. 152. Clepeplag iXicp @coo cipxtentaxonog KonocrtavvvoulthAecq Niag `13(1.4o7; xcd obtoollembg TCCG.spc6cpxng, To% Tez Taw `Eve.c6v
cipiazon xal fyrceppep6vcco; olaxocrupocpopac, 'Cc) 'SE .9socppoupirup nplyrra,
TO% tieriXocg cppovti.tocc xad To% nap' aozoig Taw gfcov dnacrcv, eIpimv,

e5cppocitivnv xal xae ixeptiiv &el OsOCiev
vourctcz caper.v.
153. Fol. 153. Molcii,o; tarcetvb; Ku Olipcov infaxorcog AauEST)

Tq

'EaxeMp e5 np&rrecv.
151. Fol. 154: M.Irpocpcivet trp Satondery xat Xorom'cup xabwouitivcp -coa Bapaap.ovepoC1 (sic) as?,cpc.) &v Xptcrcip ivvp.ouiTy, 11164q.to;
TWICENb; liu0.4cov intaxoto; e5 7cpcircecv.

155. Fol. 156"..

1(.06:yotcp

..cq)

Aopuaviii TCONOCUOTChy v.Cd CroToyscity

/epop.ovixots, Afigt[1,0c

156. Fol. 157v. NotypOpy tq 'Nap TCavocrcunday
Mgt [tog e5 nparcetv.

LV

Eepollov&xocc,

157. Fol. 158v- Tcp e5Xa6ecrcday iv EepeOcyc xal 7coOstvoTday floc iv
Xptcrup uffii xuptcp 'Io4vv-0 TCP cApOZ11, 3.16iEcp.o;.

158. Fol. 159. A=01-I vp 'EaxeXtcp, Mdtcp.o; KuOlipm kfaxono;
e5 npda-zecv.

159. Fol. 160. Tc)

q v Eepaac xal Xormcdczy xupty

'liocivri Ton (sic) MoupVvy, Mgcl.to;.
160. Fol. 161. Mgcpoc TZTEL1,6; ircfaxorcog KuOiipcov, Torg navoauoxcitoc; iv Xptcr-clii d3eXcporg xup(cp repOtattly Tfp Otxcv6p.o,) xat 'liodosacp
rip Aopuavc).
161. Fol. 162 v. pp e5Aa6scr.c&ty %al aocpto-cday &v EepeOac Ntxo Adap

tq) Tont), Mgc.I.Loc

E i

7tpdeCTELV.

162. Fol. 164. Aauperay Vi) Map /Noy

6 acco.rcito,3 iv Eepottov&xoc;,
M&citog e5 npo'krzetv.
163. Fol. 164v. Tqi 6acercday xaZ Gocptotitcp iv lepollov&xot; MeaeTicp Tip BXaatc.), Mcgtp.,o;.

164. Fol. 165v. (13peSepExtp tq

uAltourrr(4), Mgt llog.

165. Fol. 167. Tcp 6atto-cdecy iv Eepottovolxocc MeXe-cly Ic) Bxceavp,
1116:4oc.

166: Fol. 167v. Tcp nonnsponity cipyjentax67ap /Cloy xupEy
Aky, Mgctiog.
167. FoL 168 v. Tii) 77.triayttlYCCZTtp, Mgtp.oG KuOiiptov.

www.dacoromanica.ro

cJ

375
168. Fol. 172. Mgcp.og TocrreLvbg kfaxonog KuOiipcov 6 Kp, 'Eaxs)4 bap/ o-ocpurrittp ai 7cpc7mecv.
169. Fol. 173v. TCp nocvcepurcdrup (13cXcmcounastog, Mgcp,o; Tanscvk
-infaxonoç KuOlipcov e5 Tcp&rsecv.
170. Fol. 174v. NcxoXcicp 'cif) `PoSicp sUct6ecrarcup xat crocpandmp iv
Iepsocrt, Mcgcp.,og ..covrcetvbg
taxonog Kubjp(ov ei5 7C poiTtetv.
'171. Fol. 175v. roc6pciiXcp ..c6? ePoSt-cri 6accouivp xcd nocp,cpckEdery gv

esoa.
172. Fol. 176v. Tcp Tcavarincity cipxcencax6rccp lioncrcomtvounReon
xca dxoup.avtxqi Tcx.cpwipx.g, Mgtp.og Tanetv6g gnfaxonoq Kuqpow ato.
XpLatiii utcp, Mcgcp,o; t oacetvbg grcfaxotog KuMpon crunufccv 7C CC p

rljpiccv.

173. Fol. 177". Tii.) aim?, Mcgtp,og liuMpwv.
174. Fol. 179. Tip 4:13tXtnnounasco; esocpc'cvec TC can p tos day , Mgcp.o;.

175. Fol. 180. Acovucthp 'cif) Tcpurcocmyyay, Mcfc4og st3 Tcpdatecv.

176. Fol. 180v. Tip Tcavaytondc.up to i.cov.cpt xat oExoup.svotc) 7C G4..cpcecpx/i mph!) dIepepic,c t4 -qg licovcrramvourcaetg, 'Ep.p.ccvoAX 6
Mccpyoówo;.

-

177. Fol. 182v. 11p6; uva xcoubg Xiyov-coc tobg "EXXIlvag,
vouliXou.

0 poezie in distihuri elegiace.

V188. Fol. 183. Pecopyftp -cep 7,youpivco, Mgcp,o; tarcstvk infaxono;
KuOilp(ov,

i

cperautv.

189. Fol. 184-185. Doti& scrisori cAtre Maximos Margunios,
semnate de AeOvuo; Espoaccixovoç.

190. Fol. 186. 0 scrisoare catre Maximos, semnata de MeXi.u.og
EXaa-r6g.

191. Fol. 187. Idem, semnatä de Eup.,e6v.
192. Fol. 187". Idem, semnatä de 'Eaxacoc,.
193. Fol. 188'. Idem, semnata de Acov6o.cog Espop,Ovaxo;.

,194. Fol. 189'. 0 scrisoare catre Gavriil, episcopul Filadethei
semnata. de 43pczyyfaxo; 6 Ii6xxo; (din 1604).

195. Fol. 190'. 0 scrisoare a lui Baptist Cavasila atre Gheorghe Blasios (din 1606).

-196. Fol. 191v. 0 scrisoare a lui Alexandru Charoniades atre
Gavriil (Sever).
--Pe fol. 192 jos cetim notita: TiX(4, 1785 Iavvouceptou 29 t p.ipa
Tptr.72, adea: Sfarsit, 1785, Ianuarie 20, ziva Marti. Pe verso suni

8 distihuri elegiace ale copistului.
Fol. 193 alb.
Laude. - Inc.: Mx, circsgepyov
IV. Fol. 194. 'ErxtbpAce.

www.dacoromanica.ro

nOte

376

eippc.
Sunt o serie de discursuri religioase, compuse in TaraRománeascä.

La fol. 231 cetim notita: TdX,rn Si ea/Ram taftz "r2c int'op.ca &v.
qi p.eyd4 accad-ap nepi Tip TpfS7jv elSpocy r1; vuxT4, 1785 cbcpcXfou,

x', adicä: Aceste laude s'au sfArsit n Sam]) Ata mare pe la ora 3
din noapte, 1785 Aprilie 20.
Fol. 232-233 albe.
V. Fol. 234. 'Eyxthp.ca GIMEOMM nap& TO aocpttyrdtcu ScaccaxciXot,
eeoE6pou vr,; v Bouxoupactry
oXiç.
Laude compuse de prea

inteleptul profesor Teodor dela scoala din Bucuresti. Inc.: Et;
th veownripcov .01; axokijc. 1IoXXol ply pacraerç, 7C0XXOZ 68 9'rEi.1,0vsg.
VI. Fol. 249. 'EttotoAc tci aocporcCacu Stbacx0tou Neopkou .to6
KaucroxaXuarou.
Scrisori ale prea inteleptului profesor Neofit

Kausokalybites.
La urmA, fol. 285 sqq., catev a. tipuri de scrisori i raspunsuri.
653 (423).
Sec. XVIII (1786$. Hartie; 850 pag.; 23X16 cm. Cartonat. Dela Muzeul
de Antichitäti; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

La inceput douä folii albe, nenumerotate.

1. Pag. 1. 'Ebblat.; ak

th EntcrcoXc'cpcov 'COO aocpurccitou Euvealoty

ktaxónou Kuplivn; iemsueetace nap& TVS crocpoAoroviTou veyecAcu ScSocaxciAou -r.; iv t llc.tq axoXI; xupfou xuptou bay* ToD

Hamilton. Traducerea colectiunii de scrisori a prea inteleptului
Synesios episcopul Cyrenei, fäcutä de prea invätatul mare profesor al scoalei din Patmos, domnul domn Daniil din Patmos.
Inc.: 'Ey& kgex xmaicz.
La sfarsit, pag. 319, avem data: acInci9. 'OxTcogpfou )(': 1789 Oc-

tomvrie 27.

Pag. 320-322 albe.
2. Pag. 323. 'EUiplacq el; 'thy =pi. pacrcXeicc; X6Tov

TOO

croporccitou

Iuvecriou ippmvsuOivso; nap& TOO aocpoXoyturcdtou cEptcrsou acaccaxcUot)
.1.-N v Tt Amp Ilik-city Espeic axoXilc xuptou xuptou Am* toti Hcaplot) TOG 61.toStilpou (sic! poate âiloSiniou?) ae6acy.ccourcrou ncrspb; xat

xaenntoo.
Traducerea cuvantärii despre domnie a prea inteleptului Synesios, tradus& de prea invAtatul i bunul profesor al
sfintei scoli din insula Patmos domnul domn Daniil din Patmos,
prea cinstitul pärinte i profesor din acelas oras (?). Inc.: Tcixo:
dv(cren tcvdc; icercacSauplvoc.

Pag. 406 alba.

www.dacoromanica.ro

377

3. Pag. 407. 'Ericg; Llm.Locreivol4 6XuvOccexk X6yo;.

Traduce-

rea discursului olintiac al lui Demostene. Inc.: 'Q &yaps; 'Aenyew. iycb vopgw. Este primul discurs. La pag. 421 se afla discursul al doilea olintiac, la pag. 435 discursul al treilea, la pag.
454 prima filipica, la pag. 479 a doua filipica, la pag. 510 a treia.
Pag. 530 alb.
4. Paz 531. 'EUrrnac; Too nap/ cix.Xfoc; eepAcrctou Top cpaocsóyou Col
iraxX7106no; Socppc4Soac ipp.nveueefact nap& AavcilX Haeplou.
Tradu-

cerea scrierii despre amicitie a filozofului Themistios supranumit cel elocvent, facuth, de Daniil din Patmos.
Inc.: '9 =pone;
xcaótuxoc.

6. Pag. 563. Exam vino ToG aopondcrou Euveafou Stcapópow inca-coX6V.Scholii la diferite scrisori ale prea inteleptului Synesios.
Urmeaz5, o scurf& apreciere a lui Synesios, iar la pag. 564 incep
scholiile: Toi.); ttiv. cirth cf); aspou'ar6.

A lui Synesios lauda
6. Pag. 675. Euvecgou cpaXcixpac irx6.11,cov.
cheliei. Inc.: am, Tcp xpucrc).Tradus intre rânduri. Cf. Migne,
Patr. gr. vol. 66 col. 1168 sqq.
Discursul panathenaic al lui Isocrate.Urmeaz5, notita: 1786 aUyoUcrcou 5, Nc4ilt
Zupthv. 1786 August 5, Simeon Hagiul. Inc.: 'Erb 8te 157cpxov.
Este traducerea neogreaca.
7. Pag. 723. laoxpcitoug Xóyoc irccvaelvazxCl.

La fine, se OA data 1786 Decemvrie 12.
654 (90).
Sec. XVIII (1788). 1-1Artie; 129 fol.; 16X11 cm. Cartooat.

1. Fol. 1. Aexcaspiva Setycipa ttoc fatopEce auvornmil To5 fkoacicxo0
Tog napdvm; g'coug 6p,o0 xal irepcypcapi7 .01; Mop* xspaovirsou xcd n1; rcaeon XspacSnc, tistacppaa-

paaastou eve apxlc czkoa axec

Oeicra ix TN Tepp,avoci); sE; ttv &rXv

T&Y

ypoux6v st&AEXT0v. 'EY

tut 1787. Ecaterina a Il-a adea istoria sinopticit a imperiului
rusesc dela inceputul lui pAna la anul de fatA, totdeodata, si descrierea Chersonesului tauric si a orasului Cherson, tradus b. din
limba german6, in limba simpI5, a Grecilor. In anul 1787.
Fol. 2. Hap/ vijc apx91; xcd cmcrccicreco; to0 xpatacal ficaschlou Taw
ehocrcribv, rç dvcop.dAou ..c6xn; xcel Tan) Scacp6pwv 7coXtuxan) tteta6oXthv

afrcos. Inc.: Kal sec

pacrasca xod

r

RsyciXacc inapxfacc. Despre

inceputul si inflintarea puternicului imperiu al Rusilor, despre
soartea lui neregulata si despre diferitele lui schimbäri politice.
www.dacoromanica.ro

378

Pe fol. 50° cetim: 'Eyp&p th 7capbv nap& balp.nrptou toti E.rotif4rx
et; -cob; 1788 Zccv. 12, adeca Cartea de fa s'a scris de Dimitrie Sturza la 1788, Ianuarie 12; urmeaza apoi iscalitura banului

Sturza.

FoL 51-57 albe.
2. Fol. 58. 0 drama in 3 acte in versuri, de un anonim. Are,
drept motto, cateva versuri din Euripides, `Inicatrcog aucpcmicpcipo;.

Fol, 59. Inc.:
Auxtk;: 'Ajlemcc, cinEcOacact, eg Ildanv p.i fltgetc.
Necomplet.

Fol. 124 pana la fine albe.
655 (31).
Sec. XVIII (1796). Hartie; 148 fol.; 22X16 cm. Cartonat.

1. Fol. 1. Istoria lui Herodian. Inceputul lipse§te.
13(ov tte*Xcgev. Bnpicracp,og 8' '4%; Nopz air*.

Inc.: 'thy

La fine, fol. 129°,

se afla notita: `11pcoScavo0 Ttilg [LET& Mdpxov paatXeict; TaXog.

Sfâr-

itu1 istoriei lui Herodian, a domniei de dupa Marcu.
2. Fol. 130. 'Ermairsou inecpfacov. Inc. (fol. 131): Teti,/ Nztov Tet

lib Ey' pAbv. Manualul lui Epictet. Pe ultimele doua foi se
gäsesc diferite notite i socoteli incoherente; intre ele urmatoarea mai importanta: Ati-cbg 6 xecpcirpacpoc dlipwaccobg iypdcpOn nap'
440 licovaTcmcEvou quivvou v T171 Vilsc 3107,806(04 ax0Xt 'thy, iv ittlat

(sic) 1796 s?; Vbv (sic) TOlutvov.Acest Herodian manuscript a
fost scris de mine Constantin loan, find in §coala Moldovei, la
anul 1786 la Roman.
656 (64).
Sec. XVIII (1798). IlArtie; 92 fol.; 21X15 cm. Bropt. Cumparat.
°S2

1. Fol. 1. 'E-iiry:scg, An[LocsOivouc auvetootb; )brog npatoc.Inc.:
avSpe; 'AOrivccroc, Erb voAco.
Traducere, al lui Demostene

primul discurs olintiac.
2. Fol. 12". 'Apxt ¶00 eutipoo Xciyou Too RuvOccoto0 Inc.: 12
divapeg 'Aenvozoc, cpatvetac ac7; 4p.gva.

discurs olintiac.
3. Fol. 23°. 'Apxil

Top

Inceputul celui de al doilea

Tpitou Inc.: 112 civtps; 'AOrivaroc, Erb am

intsvfaco. Inceputul celui de al treilea.
4. Fol. 36". 'Ant Taw xcrsa (1)aficnou. A6yoc npoitog. Inc.: °S./

www.dacoromanica.ro

379

&ape; 'Aeratot, rilitcren gp&XXsTo &pc*. Inceputul Filippicelor.
Discursul intaiu.
5. Fol. 54° Tog akog xcc-ca: CXErniou Xóyo; Sdrcepo, Inc.: '9
&Spa; 'ACinvatoc, noUai dp,oXoyiatAl aceluias, discursul al doilea

in contra lui Filip.
6. Fol. 77. Inceputul lipseste. Primele vorbe sunt: cTi x6pcs, 6
akawara, a5Oirca, napaxaX0 v pv cinonitmprig.

La urmä, fol. 83, cetim notita: TDo
Tx xscpbc xcip.og Etaupt.vog Xa.s

ç napa6oX9jg Tog dakou.

1798 louvrou 20 enorpe

SfArsitul parabolei fiuhil risipitor. A luat sfârsit prin mAna lui
Hagi Stavrinos 1798 Iunie 20.
Fol. 84 alb.
7. Fol. 85. 'EVirlo-K, Tog av kfots 7CM'cpb; *J.Cov rmoprou Tog
19.Eca6you yvtop.tth Sfauxa
Tow Errow.
Traducere,

Inc.: Tex 7cEpata, ti Tan, al ax6ciaat;

ale santului nostru pärinte Grigorie

Teologul maxime in distihuri.
Pe fol. 91 avem notita: TeX(); Taw yvcop,txthv StUTEXCIW 1798 a5yotkruou 5 Eci6(6aTov).SfArsitu1 maximelor in distihuri. 1798 August 5 SAmbAtrt.

Fol. 92 alb.
657 (15).
Sec. XVIII (1788-9). Hartie; 456 fol.; 23X17 cm. (Jartonat.

Miscelaneu scris de mai multi.
1. Fol. I. equat(ou cpaoa6c.pou

rc.i

incx)opivto; sUcppaSogg, ).6yo;

A lui Themistios filozoful, supranumit
cel elocvent, cuvântare despre amicitie. Traducere.Inc.: At norav
seep/

cpcXfccg.

'Efr7,2c:7.

a?Tfav xal acpopp.ip).

2. Fol. 28. Tog akoO npbc EiAcuxov.
xc26v Ts xciyaeOv.

Inc.: Xcdpety xsAsi5co

T2-ov

A aceluias, catre Seleucus. Fiecare vorbrt a

textului e tradus a. intre rânduri in greac5, modernä.
3. Fol. 47. Tog aercoO X6yo; repl tanscvocppoa6vric, croxppoa6vw xal

iyxpectefeccInc.: lloXXaw cixotico. (SfArsitul lipseste). A aceluias,

cuvantare despre umilinta, pruden i abtinere.Intre rAnduri.
e lAsat loc pentru traducere, dar traducerea lipseste.
4. Fol. 52. Tog gv dlyfocc Itcar* tp.fov &macro!) cipxtentax67tou
liacciapsfag KannaSoxfag Tog Aley6aou 4.We:a 6tt ot'A latcv artcoycaiv

xamlw 6 0.6k. Inc.: 1IoXXot rij; 8cSaamarag o tp6noc. A sari-

tului nostru pArinte Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cesareei din
www.dacoromanica.ro

380

Capadocia, cuvAntare, cA Dumnezeu nu e cauza relelor.
Fiecare vorbA e tradusA printre randuri. La finele cuvAntArii, fol. 85,
gAsirn subscriptia: Ti Aog xcd Tq) .19.scp SciEcc xca Sq) Scazaxday

p.oc.

(5471' cztinyti ce6yo6crcou W. NtxoXciou 'Avccyvt'ocrcoo Koupt.W.cou racpuxev.

Adeca: SfArsit si lui Dumnezeu slava si dascAlului meu putere;
1788 August 9; e a lui Nicolae Anagnoste Curiotul.
5. Fol. 86. 'EUyncng. 'Iooxpi.coug Tcpbg Alp.Ovocov nccpo:Cvecng. Aóyog

Traducere. Exhortatiunea lui Isocrate cAtre Demonikos. CuvAntarea P.
nparcog.

Inc.: '12 oIg ToP `ITcnovixoy, Athyme

6. Fol. 105. 'EUrnolg. ToP cdnoP Tcpbc NotoxALc napaiveacq. lisp!
pacscAerccg 6 A6yog Sekspog.Inc.: 112 ofi TO Eimyópou, Ncx6xXecg.

Traducere. A aceluias, exhortatiune cAtre Nikokles. Cuvantarea a
IP, despre domnie.
7. Fol. 124. 'EEirryng. ToP ocino0 icpbg &my Opco gymbitcov. Achco;
Inc.: ¶Q NothxXecg, pcagXP rilg EccXcy.,ivog.
Traducere.

Tptccog.

Lauda aceluias catre Evagoras. CuvAntarea a 3".
8. Fol. 145". 'EEincag. To ce5-coP Xóyog Incc.ccaxOg. Titccp.cog.
Inc.: 112 cEvSpeg 'Ablvocroc, tterg oE Incetcccof. Traducere. A acelu-

ias, oratiunea Plateana. A patra (cuvantare).La finele traducerii,
fol. 159", cetim: ' gcpb)accv itipocg oZ ToP 'Icroxpi-coug XoTot. 200xcadc p..4vcc Optcov, adecA: Aci au ajuns la sfArsit cuvantarile lui
Isocrate; 1789 in luna Martie.
9. Fol. 160. 'Eincrio.cg AouxmoO Eccitoaccciwg erg tb rcepi. EcapiSog
gyxtbttcov. Acirg Tcpciiccog.-- Inc.: 'S./ dxpocyccd, irposeOpaAycca.Tra-

ducere din Lucian din Samosata, la lauda patriei. Cuvantarea 1.
10. Fol. 163v. 'EUnclacg TO ceötoP Mpg nepi ccopavvox-cávou. Aci-

ng Sekspog.Traducere din acelas, cuvantarea despre ucigasul
tiranului; cuvAntarea a 2-a.

Inc.: Erg dOpuncog dvik

11. Fol. 174v. 'EE.inotg. ToP aircoa Xciyog drcompurrOp,svog, Xóyog
tpitog.
Traducere. A aceluias, cuvAntare de desmostenire. Cuvantarea a 3-a.
Inc.: "Evozg cfvOpco7cog dcp' oi'i circexupien.
12. Fol. 191. 'EUrnacg oP cercoP Tcepi To() iril f5ca(cog norCEISEVI ril
3E04604. Thaptog.
Traducere din acelas, cA: SA nu dam usor
crezAmAnt calomniei. A patra (cuvAntare).
Inc.: '5.2 dxpocccrod, )5.

-

dywoutcc.

-

13. Fol. 206. laoutcipxoo Xcapcoviwg Xciyog 7cepl 7ccd8cDv &rpm
'EVinacg.
A lui Plutarh din Cheronea cuvAntare despre cresterea copiilor. Traducere.
Inc.: AEPTE, Adze, (I) dxpocccccf.
14. Fol. 218. ToP gv dyrocg iccdpbg )11/rov Bcccradou ToP MeyiXou
cipxcencax67cou Kcctacepetccg KocrucaSoxiag Aóyog e/g BccpAccip. ficiptupz.

www.dacoromanica.ro

381

'arjrvac. -- A sfAntului nostru pArinte Vasilie cel Mare, arhiepiscopul Cesareei din Capadocia, cuvAntare despre mucenicul
Varlaam. Traducere.

Inc.: Hpocepa, Tbv 7ccactthv xacp6v.
15. Fol. 224. ToO Genoa Abyog sE; 'cob; ciyfoug Tscraccpixona

op-

tupag. 'EUrnolg.
A aceluias, cuvAntare pentru cei 40 de sfinti
mucenici. Traducere.
Inc.: Hotog xoptccap,k.
16. Fol. 229. To% gvtuyxcivoucav.
Catre cetitori. E prefata,

tradusA intre randuri, a lui Daniil, calugar din Patmos (AccvtilX
p.ovaxbg Ifity,Log), la scrierea ce urmeazA.
17. Fol. 230. Torg reOnueocav 'EXXlivcov nacalv daccr.oril nsp/ toO
&mg Set ippive6ecv tby xa-cez yp
cxi1v Xbrov, org tb xlipecv &noviRco.

Inc.: 'II

LV

irepl 'sty noccasky oloki).Introducere pentru

elevii greci despre modul cum trebue talmAcita, vorba dupa
gramaticA ; lor le impart salutare.
Toata, scrierea e tradusA
printre randuri in greaca moderna.
18. Fol. 26. `11aaou Top 'Aaxpatou 'Epyce. Tb itpifycov palov.

A lui Hesiod din Askra poema Lucraxi. Cartea intAia.E tradus
intre rAnduri.
19. Fol. 266-276. Accaoyot meg &nem, xzl dg x6critov auvtefvovtec xo'cpcv ..c6)v apxceptcov.
CAtiva, dialogi glumeti, cu scop moral,
Sunt
in tot 6 dialogi, din caH primii 5 sunt
pentru incepAtori.

tradusi printre randuri.
Ale aceluias (Grigbrie din

20. ToO aörop yven.tcxec Stcraxa.
Nazianz ), distihuri sententioase.

Inc.: 'Ap7j5 xccX.N xdXXco-rov

xcd taog.
21. Top atop tetpdcrstxa.

etvc

rpnyoptou n6vog sEp,1 TeTpacruxinv è cpuXdcaato
I'v(bp.ca; nveup.ceuxarg, rivnp.bauvov aocpbx.

Inc.: Hpgcv npotticipecocc

15ecoptav.

Ale aceluias, tetrasti-

tin forma de patru versuri
Sunt opera lui Grigorie
huH.
prin sentinte morale, monument al intelepciunii (aceste vorbe
La finele versurilor
formeazA in greceste un distih elegiac).
(fol. 297) cetim: Taog t Si &if) SbEcc ce/t.bwq. Hicpuxe xemloo Nc.i

xoAcou liouptdrsou. SfArsit, si lui Dumnezeu slava, vecinicA. E a

mea Nicolae Curiotul.
22. Fol. 297. /x6accc TEA) tstpaaTivov top gv dytot5 nawbg tub
Scholii la tetrastihurile sfAntului nosTplyopfou toO eeoXóyou.

tru Sainte Grigorie Teologul.

Sunt o serie de talinaciri ale

versurilor dela- No. 21.
23. Fol. 331. ToO cdrcoO 8eoX6you Tccapbc ragoi, 7capcaveuxol pa-

www.dacoromanica.ro

382

Inc.: 'Aprip dizivzcoy vz ziAo now()
Ale aceluia§ pärinte Teologul, versuri de indemnare,
@thy.
iambice, dup5, alfabet. E necomplet si comentat intre râncluri.

y6auxoc xoadc crcocxerov.

24. Fol. 333. To6 cirfou norcp6; 1j6v rpnyopEou co esoX6you lzept
Inc.: noto; stpac lyd.
Ale sailTern) zoo (3Cou 68thy. 'EUrnacc.

tului nostru ptirinte Grigorie Teologul despre chile vieii. Traducere.
25. Fol. 335. ToO ez5zo1$ incypp.o= Sca azfxon -pcosAeythoy etczbv plyay Bac:savoy km-fiasco& Otlica dim mei zativp zip rcapcippaxl o5x ipp.nyetay Ncx.Yjzoc to xccl Aoc6/8 Xsiotavou, TOO xocl zec
Ewa ipp.rpthoczyzo; coO pxy&Xou ncezp6; )[emailprotected] Pprropfou. E6ip.c4 6Cxx
acv

Om.

Ale aceluias, epigrame mor_
tuare la Vasilie cel Mare, in distihuri elegiace. Cred ca, si aceasta,
parafraza, nu almacire, este a lui Niketas zis si David, care a
thlmacit si celelalte lucruri ale marelui nostru phrinte Grigorie.
Inc.: 11/ cpaz Xpcazoa.

Trup fax5. suflet.
Pe fol. 336v gasim numai vorbele: TorS ainoG yvcopcx6A, acaztxon-

glimac;.Traducerea distihurilor morale ale aceluia§; dar textul
lipseste.

26. Fol. 337. Tgapc; 1 (sic) cpcAlcc.
Este cunoscuta scriere a
lui Lucian. Textul necomplet este tradus printre randuri.
27. Fol. 373. ''Exesacc xecramicoy 7CapCM0STM011 o.xeacccaestacc 'nap&
'AyoaclzoO Stax6vou 771; olycarDirqg Ton @zoo p.syciX% ixxAncricq, ioy

dxpocraxl; 686 mu; Exec' VT) 19.ecosiztp xoci, a5a66sazcircp Occoad

4,Co'v

'Iouaztvcavip 'Ayearrizbg 6 akeazoc Sc&xovo;.E foarte cunoscuta si

in Evul Mediu mult cetita declamatiune retorica a lui Agapetos,
publicath foarte des, si in urmA de tot la Migne, Patr. gr. 86,
In manuscriptul nostru textul e tradus intre
1, 1153-1186.
rânduri.
28. Fol. 395. TO (ZOTOO gyx6p.toy 6E; 'coin o1yfoug ncivta; Tot); IV

Xp Tql X6CFM) Vccptukaamq.A aceluias (Grigorie?), lauda la toti
Inc.: 'R oi
.fintii, caH au suferit martiriul in lumea intreagh.
zip tepee%) naviiyuptv.

Textul e tradus printre randuri.

atircou.
A
29. Fol. 413. To5 ccerroa els zip nap26oXtv to
Inc.: 'Azi ply,
aceluias (Grigorie?), la parabola fiului pierdut.
ciSEXTot.

E tradus printre randuri.

30. Fol. 422. 'Irvcctfou mon e5Acc6zazOczou crxeuocp5Aaxoc z1; teyAti; &ACxç icapcdyeacc To% vioK xatc/ =exam/.
A lui Ignatie

prea smeritului skevofilax dela marea biserica, indemnare catre

www.dacoromanica.ro

383

E tradus intre
Inc.: "Axoucrov,
noer.
rAnduri.
31. Fol. 423. revvce8fou nztpcipxou Iicovcrcavuvourcasto; xcce dXcpc't6Tov torg vim; Itcydveacg.
A lui Ghenadie, patriarhul din
Constantinopol, indemnare cAtre tineri, dupA alfabet.
Inc. :
tineri, dupa alfabet.

c7.)

"Axoucrov, uEi.

32. Fol. 425. ToG Ev dyfocc nctcpb;

v rplyopEou N4cocv-iivoG

co$ 0.soXciyou Woe 7CMpoccvetc4o1 p4v6crrcxoc xatec crcoexerov.

Ale

sfantului nostru pArinte Grigore din Nazianza Teologul, versuri
iambice de indemnare, dupa, alfabet.
Inc.: 'Apxilv (incivscov.
E insotit de comentarii.
33. Fol. 431. ToG CdYCOO TCpbg efa61r0V0V.
A aceluias, dare un
Inc.: "Awl) .77r6pcocrov np61 ezóv coo ta; cppivocc.
sArguincios.
34. Fol. 432. rvanica 7Capacvstotal toO .5.7(ou Izcapbg 4.G.W

Sentinte de indemnare ale cuviosului
Inc.: 'April acirclnostru pArinte abatele Neilos, dupA alfabet.
ptag
&Imp xcadywoacc.
Textul e insotit in parte de traducere.

NEIXon, xcaac azotxerov.

35. Fol. 434. COp.oXoyfoc fyoov ypc'tvp.a (57coa ytveucc 6tav Savemet

Act adicA scrisoare care se face, cAnd
cineva, imprumutA dela altul bani.
Inc.: id cç icapokw Iwo

Tcvdcg drcb eIXXov apyupz
Sp.oXoyfcq.

Inc.: At& TOO Tcap6v-co;
36. Fol. 435. 'McpXcatexbv ypcZglue.
A fost scrisA la 1
ou ivwcoypcismo. Scrisoare de descArcare.
Fevruarie 1790.

37. Fol. 436. Tabele de socoteli aritmetice.
38. Fol. 438. Eöxocpccrcsfa Tcpb; 'sty I.Leycanv xupfav xl Tpccae6ccatov Taw Toxsagri AExcaspevocv 13' ixcpconestacc drc' ixxXnafac ivW7Ctov TOO akoxporropmoO ,&p6vou at'sc.N §7th Mysvfou ckpxcentaxernou

EXcavfou xca Xspaciwoc [Let& iV xstpotovtav aka, Itec atpoe &mop:

6pfou (sic) a'. Inc.: Kal

tZ

815vezp.cet 7cpbg söxcepunsfav vez thab.

Multumire cAtre marea si prea cinstita stApAnA a Rusilor Eca-

terina a II-a, rostitA in biserid in fata tronului ei imperial de
cAtre Eugeniu arhiepiscopul Slaviniului i Chersonesului dupä .
hirotonisirea lui, in anul 1775, Octomvrie 1.
39. Fol. 438v. lipocaccXeck Tcpb; 'thy 7Cconepckatov xocl cocpoXon1)TCCCONI dpvenfaxonov Moolco6fcg xtipcov Ilicitona, gxcroneetacc §rth
Eöyavfou TOO VOV CkpXCETCLCM67C01) EXa6cvfou xal Xspacovoc, &cc at:J.*/
Inc.: Bat& th
etc Lepict ixecpoOivicrev, Ives aqms, ccOyoócrcou X'.
i invACuvAntare
catre
prea
sfantul
gicol
Cc'Tcscpov Wog.
Ise

tatul arhiepiscop al Moscovei domnul Platon, rostitA de Eugeniu
www.dacoromanica.ro

384

care acum e arhiepiscop al Slaviniului si Chersonesului, câncl
1-a hirotonisit pe acesta (din urma) ca preot, in anul 1775, August 30.
40. Fol. 441. Tc) önercity *rep.Ovc Hotiiinvc dpvyin (sic) xcd
xn8sp.6vt Taw iv TCCCpcafot; Mcwint8o; 1ftwri; %at Xspattivoc ciTcotxubv.

Inc.: Keive gv Taupc.
Prea inaltului print Potemkin, conduciltorul §i tutorele coluniilor de pe Ormurile lacului Maiotis §i
din Chersones.
In versuri hexametre.
41. Fol. 441v. Tip othuji afcruxov. Inc.: Xpnapbc 'A7t6XXcovog.

Un distih cAtre acelm.
42. Fol. 441v. Ek atpoa.riybv Eou66pocp (sic) afcruxov.

Inc.: ''OCog

"Appg.

Un distih catre generalul Suvarof.
43. Fol. 441v. Etg thv enbv intypap.va.
Inc.: 'Ev &int Nc-

x&vcop.

Epigram5, catre acela§.

44. Fol. 441v. EtExot xcepxtwxot.

Inc.:

Nicpov dvolliatozza,

Versuri cari Inerg ca racul. Aceste versuri se
pot ceti indiferent dela stauga spre dreapta ori, pe dos, dela
dreapta spre stânga; de aci numele lor.
L6Yv 6tptv.

45. Fol. 442. lap.6cxof.
Inc.: (IVEvthv öcroc; thtsan SiriXov ytVETOtt.
Versuri idmbiee.
46. Fol. 443. eip.ccca el; th nptinov erSog.
Tame.
Sunt o

serie de exercitii gramaticale.
47. Fol. 452. `Ixatnpfa Tog Tivouc Tcov rpcaxeov, Tcpbq 'macs= Tip
xpEcrucevosv EOpetnolv.
Inc.: :II efnuxfa TETA) xcttpaw Trig nocAczt-4
`EXAciSog.

Implorarea neamului Grecilor chtre toata, Europa

-creOinä.

658 (17).

Sec. XVIII. Hartie; 452 fol.; 24X17 cm. Legat cu piele. Dela Facultatea
de Teologie.

Manuscript miscelaneu, scris la diferite epoci. Pe fol. 1 jos, e
notita urnuitoare : Havccyccinou eeo6oatciSou TOO bt TpOCTC*OvTOC
icrdv. Este a lui Panaghiotis Theudosiadis din Trapezunt.
1. Fol. 2. Tx T6iv ixXoyCov lovivvou TOO XTO6CdOU auvarmosi7 npoStdOscrtg elG acapipecco Tij; luveciou npbc TpxouAccobv Tetcipt% intatoX.N

Din florilegiul lui Ion Stobeul preg&tire sumarä pentru Parnurirea epistolei a 4-a a lui Synesiu
catre Herculian, de ierodiaconul Neofit. Inc.: 'll TaW &pstaiv SESta Neocp(rcou Espoacccx6vov.

-cpcxxvic.

Fol. 4v-15 albe.
www.dacoromanica.ro

385

2. Fol. 16. Xptc-c6; yo,f). 'Ex Om; kToptx6r, tviv xocv6my Eepcxii-

p4c p.c1Xca-ca cup.6ccXXottiwov, oi.ig ix ..ct; Xoacv(6'o; Tioviry; 6 iv Espo&x)c6voc; Montoipco.; el; Tip aXik cpmtv &notvOccollievo; Tor; ;,;c2,c,A61oc;
npol5Oxiv.
Inc.: Motp& cppov-goucnv oF. pirrope;.
Hristos ajuth.

Expunerea atorvit regule retorice, adunate mai ales pentru predicatori, pe cari ierodiaconul Macarie, traducându-le din latine0e
in grece0e, le-a oferit doritorilor de invatäturà. La urrna. (fol. 44)
cetim:
Tip auv-ceXecn TC.ov xciX6A, *sip xciptg
3Copov tO nocpOv -coG .asoo auvenera
ci.
Lui Dumnezeu, irnplinitorul celor bune, mul
lumire, darul de feta prin ajutorul lui Dumnezeu; 1769, Martie 6.

4'0 jtexp-cion

Fol. 44v 47 albe.
3. fol. 48. XpocrivHou npea6utipou x

(irActuzvapitou to6

ciirco..no-

cxo5 tthv lepoaoXintcov cicyccotitou nxrptccpxtxoG 4p6vou 7CEpi &cpopLatio5,

%xi evrictv to5 ycarivotchou x& ,asor.n6ea-cercou ce.,Oircou

y.c:d

')1,g-

ithvoc tcicmg 06Txpo6Acexicz; v.upiou xupiou 'lio&vvou KcovcrcavTiou (sic)
Bacrap&6% 1-Ipaym.o6civou flos66vacc.
o5 xcei 6
Inc.: To cicpoAco,

g

A lui Hrisant, presbiterul

arhimandritul prea
sfântului scaun apostolic §i patriarhal din Ierusalim, despre afuri.
senie; dap& cererea prea seninului i caviosului stapAn i domn
a toatti Ungrovlahia domnului domnului fon Constantin Basarab Brâncoveanu Voevod.
4. Fol. 54. 'EicroX
xwtxonxi. re(opyfip vp nap! tty &petty
dcpoptagc.

i

I)óso i irpitrew. Inc.: '0 /Lev Inaptco'cqg it
.66pcca.Scrisoare de laudii. Filoteiu salutä pe Gheorghe, cel care
ecaxoXoullively,

se ocupa de virtute.
Fol. 54v
F..).

55 albe.

Fol. 56. Acilywa tO xocci tOv derc6c-ro2ov Hocaov.

thy ii7r6c:noXov IlczoXov &az ,O.ccóitcrcog kcov.

Inc.: '0

Povestire despre apos-

tolul Pavel.
Inc.: '0
6. Fol. 56" "Etepov Sciintut TO %arc& .thy neXixeiv.
AItà povestire despre pelican.
TON; neXexeiv b.ccup.4cov.
7. Fol. 56v Xpek Xoytx-. `Pfccv icaivron Troy xocx(ov 'sty cpLXocp-ruptav 6 circ6o-coXo; IlccOXog tbv6p.acrs.
f3ouXotiivip 'thy ,i7c6crcoXovf1aUXov.

Inc.: eczOcrac (sic) l'ecrct tip

Exercitiu logic. Apostolul Pavel

a numit avaritia räditcina tuturor relelor.
Fol. 58" 61" albe.
Inc.: `Ixavit); lisp! teov
8. Fol. 62. Hpoofttcov etg taeg cnciastc.
Introducere
la
locurile
retorice.
npoyupoccallitcov.
B. A. R. Manuscripte precefti.

www.dacoromanica.ro

25

386

Fol. 125 alb.
0. FoL 126. Tractat de retorich. Inceputul lipseste. Inc.: ccirciiv,
etE 81 p.a9' (sic) ocisEccg 6.4 Tb 60,7t.cl.toc gao.
La urrnh (fol. 16".) e
notita: Tao; 'caw 1T. pornlvaCYLJACCUP), [1,0Lpttoll 27, 1768. Sfttrsitul pre-

gatirilor, 27 Martie 1768.
Fol. 165 alb.
10. Fol. 166. EE; oinao-ccv Tip Xoymilv ToG 'ApccnotiXoug paoSov
Inc.: ell =pl. Tip cpaocrocpfocv anoua-4

rcpoacobortg tircot eicrayarrii.

Introducere la toatti metoda lui Aristotel.

5p.Cig eccosixs-cat.

In capul paginei 166 cetim notita: Hpiv Fpnyopfou vGv McxcdiXou,

intAiu a lui Grigorie, acum a lui Mihaiu; apoi de alth mhnh: To5
Aoyuiraccou xupEou f.ouy3oupil to

&7c

aocptcc p.iro-cov 61101.1,04 i6X7Ixotog,

adech: A prea invAtatului domn Sugduri care a avut mare renume pentru stiinta lui. Iar la fol. 210" cetim: TiXog ply laTCJ.
T45 ai icavecc.thp est? Sgz xat xpi-cog dkv, niv-cco.; yivocto. Hipag
erAypev oc5n50-cou 12, 1757. Kat T6,3e 7Cpbc Toi:g XXo
x tcliv TOO,
Kcovcrsccvti.vou x.
Sa fie sfArsitul, iar lui Durnnezeu atotprici-

i

nuitorul slaWt
putere amin, in totul sh lie. A luat sfarsit la.
12 August 1757. i asta pe langh celelalte o dintr'ale lui Constantin H. (?)
11. Fol. 211. Tot; aocporcitou ttovc9o0 x.cd i-cpso6uTipou To5 Map,p.tiSoo Acing nepi (pum avapcoct6tcaog.
Inc.: FI ply o5v Omit Tor;

A prea inteleptului chlugar si presbiter Blemmydes,
cuvântare foarte trebuincioash despre sullet. SfArsitul lipseste.
Acino.

12. Fol. 222. Ncmcp6pou TOO Melt/J.15U!) SiaCCyCOMS1C inctolifig pc6Xeov itpfirrov 7capi Xoycxg, (lol. 322) ptemov sercepov pl Taw cpucrocCov

cipxcov xcel cdticov. A lui Nichifor Blemmydes, din manualul in-

troductiv, cartea inthia despre logich, (si fol. 322) cartea a doua
despre inceputurile i cauzele fizice. Pe fol. 423' avem notita :
TiAog ply (28-c7) El'Ancpev acec xecpbg 'Avcco-cocafou Edc6ex 'up 1769 thcpc-

Xiou 29: Sfarsitul I-a primit aceasta scriere prin m'ana lui Anas-

tasie Sava la 1769 Aprilie in 29.
Fol. 424 tabla de materii la scrierea precedent a.
Fol. 425 alb.
13. Fol. 426. Nice ExOsacg Vjg acpccipocg, v t cc! zwilascg tv acrri--

to: Ts ncaacEe xx? vL, 1§ Ts X pijaCc
saw yAlv-ccov -Act/ ce. xcaccp.stpijascg 'air/ yeconicpcuv ippptholltat, t7llvpcov, tec coati-iv:Tx Top 7cccv-cbg

TeOeracc ply sk Tip
TXXiivcov

Cficb

11xXX6A)

cpcoviiv,

tct

Ku.ivaTccwri.vou

22. 'Ev Bouxoupscrsiy,

i7r1

-coo

p.etoxvcsu9acct Si sEc StV 'Vint
Tot:, Kocvttou 1780 ct5ToLo-cou

541Xotohou xcd cocpcotCctou 'Ecoivvou

www.dacoromanica.ro

387
'AX4dviSpou "Iwcivvou OthAotOctou 3os668oc.

Inc.: Ilotov &at/ tb Vic

xca cdrth önoxsittsvov;
Nout expunere a sferei, in
care se explicA mi§cárile astrelor, sistemele lumii §i cele vechi
§i cele noua, §i intrebuintarea globurilor §i mäsurlitorile geografilor, compusA in limba francezA i tradusa, in limba greac5.
de Constantin Stamate Vizantios. 1780 August 22. In Bucure§ti
in timpul prea inaltului i invatatului Ion Alexandru Ion prea
Tscop.e.spiok

inaltului voevod.

Fol. 444v 452 albe.
659 (23).
Sec. XVIII. Hitrtie; 117 fol; 22.X17 cm. Cartonat.
1. Fol. 1. Tet ,i7cOppvccc TOG 'AnOAAcovog iv Hapvccaaq). thipspya N-xoXciou TOO XxopEEXAou.

Inc.: Mi vsydaov cntdcvacaov T6v npoxop.-

Secretele lui Apolline in Parna s. Opere suplimentare ale lui Nicolae Scordilles.
p.ivori xat gaopmcotiov 7rpocHinco.w.

2. Fol. 117. 'Ovscpov anou a/Mx
Toff; 14.

ç Tok 1791 Sexsp.6pEou 13 Tcpk-

Inc.: "Ott bag xocrimmachvog.

Vis pe care 1-am vä.1

zut la 1794 Decemvrie 13 spre 14.
660 (27).

Sec. XVIII. Hartie ; 86 fol.; 23XI6 cm. Bropt. Dela Facultatea de Teologie.

E un manuscript miscelaneu.
1. Inceputul lipse§te. Primele vorbe sunt: OE yap noXXol
ply OdjOscav drooOac, 7cpk ai cv 6Eav arroainoucrcv.

Tips

Urmeazä

a§a, o serie de maxime; foile find absolut incurcate, nu se poate
da de rostul i iru1 lor.
2. Fol. 49. Mai multi dialogi cunoscuti ai lui Lucian.
3. Fol. 63. Esvocpthvtog cinoprittovsuTcov 13t6Xtoy oisaprov.Inc.:
06m ai 6 Empivic fp iv nay's/ 7cpinven.Din Memorabilele lui
Xenofon cartea a IV.
Toate textele sunt parafrazate §i explicate printre rAnduri in
greaca vulgara.
661 (66).
S ec. XVIII. Hartie; 58 fol., plus 3 foi volante la urmit; 20X13 cm. Cartonat
Dela Facultatea de Teologie.

Cuprinde cateva texte turce§ti, arnestecate cu texte grece§ti;
www.dacoromanica.ro

388

aceste din urma se compun din fraze de 2-3 randuri, fara nici
o legatura intre ele si inchise fiecare in cate un parentez. Mi-e
imposibil sa determin ce este.
662 (71).
Sec. XVIII. HArtie; 167 fol.; 19X13 cm. Cartonat. Dela Facultatea de Teologie.

Fol. lv lial t6s (tocXoOiou Eepop.ovivu Hepccreptdrcou TO5 ix Tpx-

7c400vzo; naccog, adeca: *.i aceastä carte este a lui Filoteiu ieromonahul Peristeriot din orasul Trapezunt.
Fol. 2 sus cairn notita: Hoti p.iv )1v tot3 Havacraij, Viv a:. (DcXoClaw.) Hiptcrrepcdrcou.

Alta data era a lui Manasse, iar acum e a

lui Filoteiu Peristeriotul; iar putin mai jos: 'Ex tdiv To Mwmaairi
HX1c4 Too iv MeAsvfxou EacOxscpov, adeca: Dintr'ale lui Manasse Die

din Melenic, autograf.
1. FoI. 2-. AcovgaEou "Maxczpvccaico; TCap i. auvOiaew; dvop.i.uov.
Inc.: Aeopov Tot ayd). A lui Dionisie din Halikarnas despre cony
punerea vorbelor.

Fol. 83-85 albe.
2. Fol. 86. Hip! -cl; kp.octhivouc astvOzyco.
Despre forta lui
Demostene. Textul e mutilat la inceput si la fine.
3. Fol. 88. ell p.txril xcd m5vOsTo; 2,gtg, Crrth Opxaup.ixou ,th TcpToy CcelloaesIca, et= Cac"Iaoxpdtot4 p..iv xml HAcircova; gspyccahraz,
Inc.: Tpfrl Xgeon- fiv. p.txt11.
15.7th Awocreivoug Si TEXetwestact.

Stilul amestecat si compus, intocrnit mai intaiu de Trasimah, apoi

prelucrat cle Isocrate si de Platon, terminat de Demostene.
Textul e necomplet.
Fol. 92 alb.
4. Fol. 93-110. 0 serie de mici texte latine, un fel de exercitii de compozitiuni.
Fol. 111-151 albe.
5. Fol. 152. Hip

ckaacpcfcc; xoci eactOcZyou. Oiorio; crocpccroO ix -air/

7zpoyup.vccapdccon, iv vii nip/ p.t5bou. Inc.: 'Aadapeccx p.iv oi5v y[vetoa.

Despre obscuritate si neverosimilitate. A lui Theon sofistul, din
Pentru acest scriitor cf.
pregatirile, din cartea despre fabula.
Walz, Rhetores graeci, I, 145-257.
Fol. 156-168 albe.

www.dacoromanica.ro

389

663 (74).
Sec. XVIII. Hartie; 221 pag.; 20X15 cm. Bropt, cu un inveli de piele.
Dela Facultatea de Teologie.

La brosat s'au intrebuintat mici gisii de pergament, dintr'un
manuscript grecesc din sec. XIII.
Pe fol. 1" cetim: 'Ex Tthy TOO Citocalp.ou EepoWoo Apignpo4 wti liop,-

p.v4.71.Dintr'ale renumitului episcop al Si listrei, Comnenul, a cärui pomenire sä lie vecinica.
vrpot5, oö odcovicc

1. Fol. 2. 'llp.i-cepa cEg -Criv xavailXav

fiyfou an7lAcdou. Inc.:
an7d,c:eftp. (Versuri) ale mele la candela sfamtului Mornaint.
E/g tv 7.CONXCV) TOO TOXy00a.
Inc.: Tep aril ace= TpOnacov. -ToO

Tcp i'v

La candela Golgotei.
E/g 'St', xavXcev v);.; ecnoxcc9-1)Acrawg. Inc.: TCp crcaupwOiv-rt.

La candela tintuirii.
EFg -ctv xavaccv -ci7; ivccalacreto;.

dela invierii.
2. Fol. 3. 'Evtaariiptov. Inc.: CH
Scrisoare de inshrcinare.

Inc.: TtpAbol. Sc-cri. La canp.eTptorqg

p,Cov Ens(nep at3pe.

Inc.:
3. FoL 4v Eripecnc Top Hiaxm x stvo; nxXcaccg 13(.6)xu.
KpiTyrov 'thy becteince (sic) 0.ep.atov.
Gasirea Pastelui, dintr'o

carte veche.
4. Fol. 5. lisp/ p:rmiri, xo:),ave.tTiv, vOvvuri xe:d £v.
!Avec.
Despre luni, calende, none si ide.

Inc.: OE

5. Fol. 6. EinpaneXixt TLv6; xciptv p.scacc'epa.rog. Inc.: IxoAccauxbc

Glume ale cuiva, pentru surits.
Inc.: Kat& netpCov anetpecc. Proverbe.
6. Fol. 8" Hapotp.tx:.
Inc.: 'En/ Mpuinov cpcoveN.
7. ZWuri cparraf.
Vocile anima-

xoXv666v.

lelor.

8. Fol. 9. Etixot xxpxtv:zoi.

Inc.: Noaiii (scrimp tkth 7tUpETC1) a6)-

Versuri ca racul.
9. 0 lisUt a regilor, cu anii de domnie, dela Indieni panA, la

coy.

imptiratii crestini.
10. Fol. 11. "f/pou 'An6),Acovog NaX6ou Espoylucptxci, & gve-rxey
cco Eg Ttv i.)AdeSa trilib air* odyuntix pwv, listicppaos Si
Aex-cov.

Inc.: A/6.pda arip.ceivovieg.

Hieroglifele lui Horos, Apol-

lunul dela Nil, pe cari el lea dat pe limba egiptianä, iar Filip
le-a tradus in limba greadt.
11. Fol. 22.

uvycoy x

êc v

a071 krzoptiov c5 Ev ciyiocc

www.dacoromanica.ro

390
7taTtp *mbv rpny Opto; 6 tilsoX6yo; vim, iv Sq.) 7Cp(ing) OTTIALTSOTLYAV.
Inc.: CO Mioc 6 cmpatelyccx6c.
Adunarea çi explicarea istoriilor

pe cari le-a amintit sfântul nostru pArinte Grigorie Teologul in
primul discurs stAlpnic.
12. Fol. 41. lovaycoyt xai giallac; (I)v ip.vilaerd Eafcopcthv 6 iv c-crEocg
watt() 4.6)%, PpyrOpcoc 6 0soX6yoc v tcp z?.; Bac:0,m%, 'Ow Miyav &M-

Inc.: llprc thv EaToptcc.
Adunarea i explicarea istoriilor pe caH le-a amintit sfantul nostru parinte Grigorie Teo logul in discursul funebru despre Vasilie cel Mare.
Tacp(cp.

13. FoL 41. Euvaywyt xat gi-jrnat; (Dv ip.vii7bn lar.optcov 6 iv irt.oc;

'nazi& 4.v rmy6pcog iv ,r(i) E; ,a< cparcz X6rp Mu. -- Inc.: lIpcIrcl)
fa-copia.
Adunarea i explicarea istoriilor pe caH le-a arnintit
sfantul nostru parinte Grigorie in discursul sau dela Boboteaza.
14. Fol. 44" IIepi imovug noXip.mv (sic! de sigur nascov) xaE
thrum,.
Inc.: 'ARat icatg.
Despre numirea din nou a oraselor si localitntilor.

15. Fol. 45v 48 o tabla de materii a istoriilor pomenite de
Grigorie Teolozul in primul discurs stalpnic
16. Fol. 49. 'ExXoyai 'Itoc'ovou co Koprivo. Excerpte ale
_loan Comnenul.
'Ex Taw McxatA Too lauxc't xpovtxtbv.
Inc.: CO 03E.bq iv

lui
!Ica

Din cronicele lui Mihail Glykas.
17. Fol. 65. cDcaov ii' nee,/ tpuM.
Inc.: Ae.rth; r,apayivou EnxpciTsc.
Fedon sau despre suflet.
&pct.

Inc.: 'Avva xamipt7cra Ouyolvlp

18. Fol. 65" 'Icocivvou &nape&

Ale lui loan Zonaras.

'AX4Cou.

19. Fol. 80. Xericcitou.
gparca.

Inc.: Kai TO xa).ot) a:n6cfutov Tpicpovtsg

Ale lui Choniates.
Inc.: T6v Xo1o6iv Aa.cNot xavxthi-

20. Fol. 84. Enpetcl)asc;-.
pcov.

Insemnari.

21. Fol. 85. KouporcaXci..cou.

Inc.: Po: Tv) patXico;.

A lui

Curopalatul.
22. FoL 88. Mov-co; pacraito; tog crocpw3 Taxtcxol.
icrccv iTrccrrigq.

Inc.: Taxconj

Tactica imparatului Leon ineieptul.

23. Fol. 90" Nualso6pou BpUM(OU 15),71 Eatopicq iv 1.6p.cg; 4. Inc.:
Aopicrrcxov Taiv cszo?abv.

A lui Nikephoros Bryennios materie

istorica in 4 volume.
24. Fol. 81. ''Avv-q; vig Kop.vymc Tt; Katcrapacri; 'AXgf.i; iv (3CInc.: Tawv 6 xp6voc.
Alexiada Anei

6Xoc; ce'. CO 7cp6),oyoc

Corhnene imparateseL in 15 carti. Introducere.

www.dacoromanica.ro

391

25. Fol. 92. raopytou 'AxpoiroXftou

lieyo'c),ou

Xoyobitou taTopcxt

Inc.: To367rng 8po;. - Scriere istorica a lui Gheorghe Akropolites mare logofht.
26. Fol. 92. 'liotX xpovoypacpia v uvót.Pet.
Inc.: 'Ant/ xoci
lzg 8v6p.crco:.
Cronografia rezumata a lui loel.

cuyypczcp-ii.

-

27. Fol. 94. ny,sulicacc Aiov-co; 'AXXatiou. - Inc.: Mucrol o7.

1314o

Insemnari din Leon Allatius.
28. Fol. 98v. racupyIou roo 4pv'r
eyc'aou Xoyobkcou xpovix6v
13(6Xot; 8'.
Inc.: 'A)gio; "AyyeXog. - Cronica in 4 carti a lui
Gheorghe Phrantzes mare logofat.
xac.

-

29. Fol. 99. estimfou eücppoc`aiwg X6yoc. - Inc.: 'Exrckfictolica.--

Discursuri ale lui Themistios cel elocvent.
30. Fol. 99v. '..tpcovo th nparcov. - Inc.: Eileoccc. 11.a.pavimg
icrcfv. - A lui Strabon cartea inthia.
Inc.: '0 dycoc 'Irclaco; cmcf.31. Fol. 101v. Hspi 7tocpOev(czc
Despre feciorie.
32. Fol. 103. 11pc7cc; gmax61-cou.

Inc : 'Eltecat sgtte),Xe. - Fapta

.de episcop.

33. Fol. 103. 'Ex

'troy

'Icoivvou Kop.mvo Too

Eoapot3

ixXorriv.

'Icoatily Bpuevv(ou circa TO v.6' )6you 'Eon TiAoK. - Inc.: Noav (Larcep

Din excerptele lui Joan Comnenul doctorul. A lui
losif Bryennios dela cuvântarea 22 pana la urmii.
czTablatg.

-

34. Fol. 114v. (Durciou f3c6XtoOlin.
Inc.: esciatopo; npsa6i.rcepw
dai6elEav. - Biblioteca lui Photios.
35. Fol. 159. 'Ev ClIpmasEcc tç Opc'cx% stipfaxetca [3c6Xtov v6p.g.tov

11 aci6c6Xo; TOO 'Aplisvonaaou. - In Herakleia Traciei se afla o
-carte de legi, hexabiblul lui Harmenopulos.
36. Fol. 160r-160y. Diferite notite din Harmenopulos.
37. Fol. 161. 'Ev. TOO aircoo pc6Xfou. Koacaoyog tiiiv v Kcov/n6;te:
-Tratpcmpxsuaciv-ccov.

Din aceeas carte. Catalogul patriarhilor din

onstantinopol.
38. Fol. 163v. 'Ex TO oexco5 pc6Vou awstalice toO 'AyoaXuz- Inc.: Alatdc .thv Tcp.66e.ov. - Din aceeas carte, insemnare a
lui Agallianos.

-yo0.

Fol. 165-167 albe.
39. Fol. 168. To ll'eXAO iyx4cov etc Tip c.pidaczv. - Inc.: Thy
A lui Psellos lauda puricelui.

UPOY7C04 pacaE.

40. Fol. 171. ToG cocpwurcrou kcept:p.ou to0 IFEao Tcepi tetiv 6voildt'TOO vino nap' "E),?opc 8ixibv. -Inc.: 'Op(by OpSiv bfoug.-A prea inva-

4atului si cinstitului Psellos, despre numele judecatilor dela Greci.

www.dacoromanica.ro

392

41. Fol. 176. Xpuaocrc6p.ou.

A lui

Inc.: Oivcaov & anOcrcoXo;.

Hrisostomul.
42. Fol. 176. esocppicnou.

Inc.: Ncipm yfvesca iv Tor; isoaiv.

A lui Teofrast.
43. Fol. 177. AtCcocyp.cc

Tot)

iicrsaiw; eflpomXeCou itpb;

T6v

ocko0 T6v elIpaxXcoveiv Telly )(al Kcovarawcivov 6vop.aC6p.evov.

u7.6v.

Inc.:

Porunca impitratului Heraclie db.&
fiul säu Heraklonas care se xnai numeste Constantin.
44. Fol. 179-220 indice alfabetic.
Fol. 221 alb.
`II &Ea xcd noviczyta Tpccic.

664 (77).
Sec. XVIII. I-Iftrtie; 70 fol.; 20X15 cm. Cartonat. Dela Facultatea de Teologie.

Fol. 1 cetirn notita : Meou 28 iedt7CTECCisv 6 Iiiya; Trocruavoto;
litccxo6olmc .c6v NczoAe-ci;cc u7.6v (13).opecxot5Xou 1757, adecii: Maiu 28

a botezat marele i)ostelnic Iacovache pe Nicolai

fiul lui Flo-

reset' 1757.

Fol. 2 3 albe.
Fol. 4 notita: Kz! Toes air, TV; &XXo4 (1)cAo6iou Espotcovcixou Hepcarepcdrcou 1767, adecii: i aceasta irnpreunA cu celelalte e a. lui

Filoteiu ieromonahul Peristeriot 1767.

`EXXiSocNumele celor 7 intelepti ai Eladei. Urrrkeazil numele lor, apoi: Toiv intac
1. Fol. 5. 1..& 6v6p..cacc Tclw

ict

ocpciiv t

aocixiiv scal Taw m:r. ainotg stcrcaptriv.ouvivaw CiTcocpOimcacc, augotAcd.
KXso6otiXou Too aziOpou Acvaiou.
:tszi CmoO'iptcct iiyouv vou6aoica.

inocp9iiticax.

Sentinte, consilii si sfaturi ale celor 7 intelepti

si ale celor ce se numg,r'A cu
Sentintele lui Cleobul fiul
lui Evagoras din Lindos. Inc.: 'Apetfic oExer6v io-sc xcexfav Iuacrv

Mate sentintele sunt traduse si explicate in neogreacà.
2. Fol. 65" Aci,That; nivu ibcpactto; ccv6; c,ocXoa6cpou Acoyivoug nept
Xvwv cp:24a6cpcov, &d
v divo.) np6vocav. Inc.: 'Ev Teg

Troy &wc

tpzc ..Voyivou,; -co0 cpcXoc6cpou.
Povestire foarte folositoare a.
unni filozof Diogene, despre cei 7 filozofi greci, pentru providenta
de sus.
665 (83).
Sec. XVIII. Hartie; 111 fol.; 21X16 cm. Cartonat.

Pe fol. 1-2 diferite notite rAslete.
www.dacoromanica.ro

393
1. Fol. 22'-5". Tpcxyo6Ztcx ipuctxci.

Poezii de dragoste.-Sunt

compuse in limba greactt vulgara.
2. Fol. 6. Kmatee SouXet5ouacc.- Inc.: 176 naA2L6TCCC011 yivog.-Chi-

taia robith.
Pe fol. 79 cetim: 'EaxEaccia971 iv tt pacsaevotiari 776A.Et Moaxo6ia

ci axtly to th urcijp:ov.
S'a compus in orasul regesc
Moscova in anul rnAntuirii 1693.- Iar mai jos: 1748 aentep.6p1otr

xcccac

26-1748 Septemvrie 26.
Aceasta scriere a lui Hrisant Notara a fost publicata de E. Legrand, Bibliotheque grecque vulgaire 3 (1881) pp. 342--441.
3. Fol. 80. Atilyyng nap/ Too Itpirqpiot) v cr)v4e1..- Inc,: CH TO

Povestire pe scurt despre Siberia.
4. Fol. 95'. EouAtclvoc. - Sultanii. Lista sultanilor cu anii de
domnie dela 1299 pana, la 1757.
5. Fol. 97. B46p:asc. - Vizirii. Lista vizirilor dela 1359 On&

l'qurrip(ou ov59evtdcz.

la 1743.

6. Fol. 99'-101'. 0 poezie.-Inc.: Atriccac thou.
7. Fol. 102. AöOi,rcact 13).axiccg.-Dornnii Munteniei.-Lista Dom-

nilor dela Radu Negru (1290) paria. la Constantin Nicolae Mavrocordat (1756).

Dornnii Moldovei. Lista
8. Fol. 104. AöOinat Mo26o6tag.
Domnilor dele Dragos (1352) ph-nä la Scarlat Ghica (1757).

9. Fol. 107-111. Diferite poezii in limba neogreacã.
666 (91).
Sec. XVIII. Hartie; 250 fol.: 17X12 ern. Cartonat. CumpArat.

1. Fol. 1. Tx 'SUP/ 'Axtiaito; np6; ziaamtv s Ti 'ApciTou cocacvtóç. Inc.: Alccab
Dinteale lui Achile,
drept introducere la fenomenele lui Aratos. Despre univers.
2. Fol. 38. rivog 'Apcitoo xcel pinc. - Inc.: 'Apcyco; 6 nonirix.
Neamul si vieata lui Aratos.
v4teva. HEp to

-

3. Fol. 45'. Tcliv 'ApOccou cpatvopivcov 7cpóg sEaccywyip ix viiv 'AxcXInc.: KfxX6v %at&
itipcov axoVe.ri sEaccycoril. Hpootticov.

Xiwg.

'thy Kupparov.- Drept introducere la fenomenele lui Aratos, dintr'
ale lui Achile. Introducere din alte scholii. Precuvântare.
4. Fol. 54. 'EpocrocrOivouc, iv O'ciay Iotivicov, elg ta: cpacv6p.ava.A lui Eratostene, aiurea a lui
Ttv ply Seicv Taw cravoitivftri.

Ipparh, la fenomene.

Fol. 65-84 albe.
www.dacoromanica.ro

394

5. Fol. 85. Hap! avituov.
pre vanturi.

Inc.: 'Eice

NI

v tcat .r67COG;:

Des-

Fol. 113-13Q albe.
Fol. 131 tabla de materii la scrierea ce urmeaza.
132--134 albe.
6. Fol. 135. MetewpoXorx6v, iiyouv Ociiricac xceptecrtivi a; IX 11E.
-ricopcc TotS 'AptatoTaoug, ati iticrou Tfig ondag lipxoper 6 xx6ivag ith
EUxoXtccv
<iocrav

vex

xo:toaci61,1

Eacc tà crip..era âo 4 tbv

ciipa 1vonocc,

&atpanoi, pponac ppoxat, xix4z: zca axx04

cgto2,6yt6tccroc
Ancorrizou v Zspo-

icpciyp,cacc, auvtaftv eç xotviiv yptiaw 7:aphi toG
ttovcixocg xupfou 'Iwavvottou ¶oO Mapxoupet to
x Kapx6pag.

II)ovt v

vsv.

Inc.:

Carte meteorologica, adeca povestire

foarte dräguta despre meteorii lui Aristotel, cu ajutorul careia
fiecare poate sa priceapa usor toate semnele caH se intampla in
aer, precum fulgere, tunete, ploi, grindini i alte lucruri foarte
de seama, compusa in limba cornuna de prea invatatul intre
ieromonahi Ioanikios Marcura din Corfu.
7. Fol. 162. 1:7g.tdcoccg T6P/ erco-ceXouttivwv x .r.lg 77p(2)T7i; 13povr,
Itcce' gxacrrov 6rog.
Inc.: 'Ezdvriv xet Itpdrcriv pov-cip 7)yetabca.

Insemnarea celor ce se inthmpla dupa primul tunet, in fiecare an.

-

8. Fol. 165. eEpp.o5 TOO tpcap.syto-Tou net): csecattebv. 'Ev 0,Xep 'OpInc.: topoScso
A prea marelui Hermes despre cu-

tpitog.

tremure. Aiurea a lui Orfeu.
E scrisa in hexametre.
Fol. 167-172 albe.
9. Fol. 173. lisp vino r:p6g -co5; int& nXzvircx; icnipz; ,suvo:vilv
Inc.: Erlim v uvoSs6oua2 te.p Kp6wp.
intalnirile lunii cu cele 7 planete.
Fol. 178-179 albe.

-cfs ackilv%.

Despre

10. Fol. 180. lisp! o6pccvori y.cci ^ctliv is:Aaviov ciaTiptov.
Inc.: Ptd ncaca inta-ciw.ove;. Despre cer i despre stelele fixe.
zoccocx:Cov vq.; cseXliy% xr tok
11. Fol. 202. /7-guccriat Tcbv
Ivaot5g.
Inc.: ig creiAvrig. et5ptcw.op.i.vrig.
Intelesurile celor 28

vtoaxe

k

de locuinte ale lunii, dupa Indieni.
12. Fol. 211-217. Diferite notite despre lunfi, planete, zodiac.
Fol. 218 226 albe.
13. Fol. 227. 'Icociwou 'A,i6pitog ;zap!. Tifi; Tor) ecar.pcAci6ou x
aeon, x TC -caw iv ockip xx-czypo:cpoplwov Exactov crip.cdvet.
Inc.
{fol. 230): 'Ev tàv cfri V-1.) i.ntrciaw.
A lui loan din Alexandria

despre intrebuintarea astrolabului, i ce insemneaza fiecare din
cele scHse in el.
Necomplet.
www.dacoromanica.ro

395

667 (114).
Sec. XVIII. HArtie; 26 fol.; 17X12 cm. Bro§at. Däruit de d-I D. C. onanescu.

Miscelaneu scris de mai multi.
1. Fol. 1. 'Entcev.6cov 7po.)e?,eyerov s?.; 'thy cd)Obrcriv Iicovatccvtrvov

Toto6(*x (366668av .ao:v6vTa xx.cez th cccp3.- Epitaf in distihuri ele-

giace la domnul Constantin Racovita Voevod mort la 1764.Sunt 8 versuri.
Fol. 2 alb.
2. Fol. 3. 'Entypav.p.z 6c3: o-t(ypv no)auxv. - Inc.: 'Eve&SE xer-

Tat. -Inscriptie in versuri politice.
Fol. 4-5r albe.
3. Fol. 5'. F5x5. titlu.- Inc.: 'II 'EXin yuv cot Kew:nand AocvcipxyAou.
Elena nevasta lui Constanta Daniiloglu.
4. Fol. 7. 0 poezie.
Inc.: limb; 6 tdccpog.
Morrnântul e
comun.

Fol. 8 alb.
5. Fol. 8v. Doua, poezii. Inc.: Auk atop/crow.- Doua. corpuri.
6. Fol. 9. ITtxot ircrthp.6tot

6.7.; T6v

p.cocapfxriv eipxowca gym/ Xo-

yo0i-nlv 11; aikenik Moxao6Xxxim; xl5pcov KCOvatatittliov.-Inc.: b7ilorthv 7Zdat.

Versuri funerare la raposatul arhon mare logofat

al principatului Moldovlahiei domnul Constantin.
7. Fol. 10. 0 poezie.- Inc.: Airq ply .c4.6o; cip.cpexc'autpsv oryro;
11avarircou xupfou Ilaxapvbtou.
Acest mormânt a acoperit cor-

pul domnului Panavhiot paharnicul.-Apoi data 4)3 p.aptfou ne'1734 Martie 25.
8. Fol. 11. Er.; 'thy currpacpix. - Inc.: apbv [tit, odOipce. Chtre
autor.
9. Fol. 11v-13. Diferite notite, poezioare, copii de scrisori fãrit
sens si fàr lefeiturii.
10. Fol. 14. ::-c(xot e?.; Esp6v sOarracov.

lT ckpiupox6anco; na-

poGaa (3(.6),o;.- Versuri la sfânta Evanghelie.

11. Fol. 15. 1:Tfxot lagtv.d. -Inc.: '0 capxf. Versuri iambice.
12. Fol. 15'. :.cf.ot Ecy.Oczo: izao0ins; [Lot sE; incypcaptv top iertou

-

ti.ocv5.712,fou %Me cci'vrinv TOO amovto....; xupf..*1 ExapAitou. -Inc.: Iltixec
to npfv.
Versuri iambice date mie spre scriere pe sf. batista

dupà rugAmintea lui arhon domn Scarlat.

www.dacoromanica.ro

396

13. Fol. 16. Y..rixor, El; -rb biro') Staxo'cpcov. -Inc.: iliaxoc !epic --

Nersuri la sf. disc.

14. Fol. 16. ETfxoc sk th arm norilptov. -Inc.: nor4pwv aro.Versuri la sf. potir.
15. Fol. 17. Fara titlu. - Inc.: Airpoc cpcotauyiic. - Candela luminoasa.
16. Fol. 18. Fara titlu.-Inc.: CO cpaefscpthpo (?) ipyupoos 8as Xt5x-

vo;.-Aceasta candela de argint datatoare de lumina.
't2; 19.upialla s5638sc.
17. Fol. 19. Fara titlu.
parfumata.
18. Fol. 20. Aceeas cu No. 17.

Ca o támaiere

19. Fol. 21. Fara, titlu. 'Aptepeo072 napcoact xavnAa.- S'a consacrat aceasta candela.
20. Fol. 22. Fara titlu. -Inc.: Aci)pov cparcauyiq. Dar luminos.
21. Fol. 23-24. Diferite afierosiri de candele..
Inc.: Eiltia TOS) Lai SoRrig 19soa Efficrc'cvlic.
22. Fol. 25. Epitaf.

-Acesta e mormântul roabei lui Dumnezeu Suzana.
23. Fol. 26. EIc' tb v rcaary abOevv.x6v IIaXcitccv avaxatvcaaeiv
[tct

cv auveciaav Trupxacdcv. -- Inc.: NOv (D.Xos (licpb; cpavt. - La

palatul domnese din Iasi, restaurat dupa incendiul intAmplat.
668 (116),.

Sec. XVIII. Hirtie. 183 fol.; 10X16 cm. Cartonat.

Miscelaneu.

1. Fol. 1. CAteva notite turcesti scrise cu litere grecesti.
2. Fol. 2. Kovc'exta Girth Bouxoupeatiou iiixpc

ilacw.-Conacurile

dela Bucuresti pang, la Constantinopol.
Fol. 4 alb.

3. Fol. 5. KA(xc rç MoX8a6ta. -Judetele Moldovei.
4. Fol. 5' Tat xovdosca einb Aouviemc sit pacrasiJouaav (?). - Co-

nacurile dela Dunare pana la orasul imperial.
5. Fol. 7. Ti ispina vet xcip,ii Exervoc &tor) inciyet, p,i licuxappepfou
yotivav sk Eva aihivvv tat tv )p.ipav Top Rayiou..-,_
Inc.: 'Acp' c pan. --Ce trebue sit faca cel ee merge cu firman
cpEprivt %ad

de confirmare i cu blana la un Domn, in ziva alaiului.

6. Fol. 8-13. Conacuri si distante dela diferite orase pana la
Constantinopol.
7. Fol. 13. Marche-route. KaTO:auxov Teo xovaxicov 'Lou ditb Mckxag ilExec Kono-ravuvouncaccog,

rip

67cofav aocrcopiav inspcivap.ev dEg

www.dacoromanica.ro

397

-

atacrwata 7p.,epcliv 192, b-n20v6.-ct arcb xs"IavouccpEou To 4o; 'ion 5
czeiyotkrcou Too aircoo kot.4.
Marche-route. Condica conacurilor

mele dela Moscova pana la Constantinopol, calätorie pe care am
facut-o in rastimp de 192 zile, adeca dela 25 Ianuarie 1776 pana
la 5 August, acelas an.
8. Fol. 22. eicapov noXvccx6v.

Teatru politic.
9. Fol. 24. 'Avcovtip.ou.

Inc.: liXoSo6iog pacrasbc raXMog.

Inc.: 1:crcb 6 apxixaxog.

A unui

anonim.

10. Fol. 25. H t poOvca (sic) 6no5 ylvsua Tip mxpap.ovilv
(Nrcwv.

Gv

Inc.: To noupv6. - Ceremonia care se face in ajunul

Bobotezei.
11. Fol. 27. lionoaoyoc ubv Opeoagwv p.syc'acov ipplviwv r1; zpoc-

Toad; pccaasfa; vi.)v '00copAvOiv.- Inc.: 06x ar &nen. - Catalogul
marilor dragomani ortodoxi ai puternicei imparMii a Otomanilor.

Fol. 30-39 albe.
12. Fol. 40. Cateva, poezioare de dragoste.
13. Fol. 41. Kecpc'eXcetov s' &c TO npkou TOp.ou To5 Etude mili-

taire.

Inc.: "Eva; crcpccutiorrig.

Capitolul 5 al volumului ntâiu

din Etude militaire.
14. Fol. 48. I'vq.uxt.

Inc.: eannorov x'thmacc.

Sentinte.

15. Fol. 48'. Incep o serie de explicari de cuvinte grecesti
vechi; intre altele cum se numesc strigatele animalelor, cu traducerea franceza in fata; apoi traducerea unui mare numar de
expresiuni intregi; numele metalelor i pietrelor pretioase, ale
plantelor, colorilor.
16. Fol. 83. Cateva extrase din Lucian si Calimah.
17. Fol. 85. Poezii franceze cu explicari grecesti.

Fol. 87-94 albe.
18. Fol. 94'. 0 poezie. Apoi, fara legatura, o serie de notite
gramaticale i lexicale, despre diminutive, despre lucrurile contrarii, sinonime, extrase din Lucian, apoi iar notice lexicale.
19. Fol. 113. 0 serie de poezii, de notite i maxime.
20. Fol. 118. Koc6mp.cc 'cc:by vsyca-ccivcov co yivouc crou. - Inc.: Mi
-T6 vex napextiveil 6 7c6Xsilog. - Lauda mai marilor neamului tau.
21. Fol. 119. Poezii.

22. FoI. 124. Copia hotaririi date de Pilat contra lui Isus.
23. Fol. 126. 0 serie de scrisori.
24. Fol. 130. 0 serie de retete medicale.
www.dacoromanica.ro

398

25. Fol. 137v. Notice lexicale relative la Homer.
26. Fol. 144. Notice medicale, astronomice i geografice.
27. Fol. 153. Poezii i epistole in versuri.
669 (141).
Sec. XVIII. Hartie; 166 fol.; 22X16 cm. Cartonat. Din biblioteca Episcopului Dionisie dela Buzáu.

1. Fol. 1. Hept Taw incip.cov eTc oüx cinb curipp.aTog xca& 'cob;
vuotipoug, &AA' ix aOscog xaTat Toy cpcA6crocpov. Licopo9iou.
Inc.:
Tip

eikijOecav cief.
Despre viermi, ca nu (provin) din samanta,
dupa cum suslin cei moderni, ci din putreviune, cum suscine filozoful (Aristotel). A lui Doroteiu.

2. Fol. 21. Hepl Tiiiv Too 'AptaToTiAoN %al 'TO A.rip.oxpi.Tou cip-

xibv. Inc.: 'End Ii aTepipecog. Despre principiile lui Aristotel
si ale lui Democrit.
3. Fol. 41. ToG akoo 7cipZ fipi[tiag yç.

Inc.: Ilciv pipe); npoa-

A aceluias, despre linistea pamantului.
Inc.: Moak cipxopivy.
4. Fol. 67": Hpoofp.cov Vjg Xoycmg.
Introducere la logicA.
Tc0ip.evov.

5. Fol. 74. ToG ocercoG. IIpb; tobg at:n(4 /Lock*, rcept vnaTifcc;.
Inc.: "5,2p.r1v [Lb.

A. aceluias, catre elevii lui, despre post.

6. Fol. 93. ToO cceytoO Tcep/ ixixstptag.

Inc.: Otix dXuacTeXeig.

A aceluias, despre repaos.
7. Fol. 98! El ZStoxeipou TcpuytoTintou. 'AiTopfat ITpbg
HuOayopetoug Te xal liorcipvcxov Tiriq pjg xfvnolv.

v xaTec
Inc.: EE xtverTat.

y. Dintr'un original autograf. Nedumeriri fata de miscarea
pamantului dupa Pitagarieni i Copernic.
8. Fol. 113. Too cdrroO incaToAt Tcpb; -thy iv pxcxopfc,c e5 Xiltec
yev6p.evov 'AXiEccvapov LiTtiavov, 6v-ccc eEg BouxoupiaTcov.
Inc.:
Ecconiaccg cpO.yw.
A aceluias, scrisoare catre raposatul Ale-

xandru Hatman, cand era la Bucuresti.
9. Fol. 120. ToO (zöToO Tip Hponcovipou avAcipEr.

Inc.: "Hv Sca-

A aceluias, catre arhiereul Proikonesului. Datat& din
22 Decemvrie 1751.
10..Fol. 128. Fara titlu.
Inc.: T4 7t p ci o cc Tibv ix (?) yewTipwv.
Inc.: Lucrurile curioase din cei moderni.
Tnpoin.

www.dacoromanica.ro

399

670 (144).
See. XVIII. Hartie; 159 fol.; 17X13 em. Brosat. Din biblioteca Episcopului
Dionisie dela Buz Au.

1. Pe fol. 1 -e titlul: Tac tiax stSev & XepTot4i; xca26ecg dg Tbv
Cate a vtizut Chertuzes coborindu-se in infern.
Inc.

66371v.

(fol. 2): OcoAcdou tod IDLoinchvoc IIctpaxcao) o, th IIXoUtaw. Sunt

un fel de dialogi intro morti.
Pe fol. 24-25 diferite mâsgt1ituri MIA importanta.
2. Fol. 26. 1688 /ouvtou 12. eEpvsfa to ScxecpciAou Xxycoo.
Inc.: CO 6ry.coupy24 Tar/ ,17cdcyccov.
1688 Iunie 12. Explicarea
iepurelui cu doua capete.
3. Fol. 34. Copia hotaririi lui Pi lat contra mantuitorului.
4. Fol. 42. Aciyog 6p:roc.
frumoasa..

Inc.: "Eva; a6eXcp6g.

Cuvantare

Fol. 44-46 albe.
5. Fol. 47. Prefata scrierii care urmeaza. Pe fol. 4T' e titlul:
Ihpi 0o:vckcou, imp ?. p.vccooitcg xcd Itepl aerglocsilvng.
Inc. (fol 48):
Kó ov. ItXdive, x6apx cpeiycri.
Despre moarte, despre pocáint5.

E scris in versuri.
Fol. 61v-63 albe.
6. Fol. 63' 76 traducerea romanh a scrierii precedente.

despre milostenie.

Fol. 77 alb.
7. Fol. 78. Nou0soica TOO aotattioll MOObTou xopfou 'Iwivvou NcxoAckoo 'AXgc'cvapou pos6Oacc, Ono i860.7)accv Tti) u74) airco 'topic')
Itocivn lionicrucvtfvy NmoAciou 3os668a. v ut aarcripEq) acpxs .tfi;
rzoOssnefag carcO.
Inc.: Tbv cp:56ov tori 00.
Sfaturile renumi-

tului stapan domnul Joan Nicolae Alexandru Voevod, cari s'au
dat fiului su domnului Joan Constantin Nicolae Voevod, in anul
mantuirii 1735 a domniei lui.
Fol. 88 90 diferite notice neinsemnate.
8. Fol. 91. nvotpc; becop,cevoiv pacraicov, peCfpc&ov "cal ca'Aivccov
Obixpo6Xxxlx xo:/ MoX626fce; nap& Koncrcavtivou TLZol5c)-1 TO nayvcck7).
Conspect al regilor i vizirilor turci, si al domnilor

Ungrovlahiei i ai Moldovei, de Constantin Ceaus din Ianina.
Merge pan& la anul 1767.
9. Fol. 111. 'Ex qg TeveczNxfx pl6Aou .qg eacoAsap.cat.)* (sic)
Inc.: Mdcpuoc. "07coto;
IIToXep.cdou, 7cepi av3p5v xcxl yuvcaxeov.

yev714.Din cartea astrologidi a lui Ptolemeu, despre nasterea
de bri,rbati

i femei.

www.dacoromanica.ro

400
10. Fol. 121. Bpovro?,61cov Too pacXico; e1Ipccv.X6Eou.

Inc.: Map-

-ccoc 'Eav ppovr07,1.Cartea despre tunete a impttratului Heraclie.
11. Fol. 126. Bpovroceca1.toA6ycov II-coAsp.cdou x.cd Aiovt0; TOO crocpot").
Inc.: Kpc6c. 'Edv iv 'VP xptqJ Ppoyt(aTi.
Cartea despre
tunete i cutremure a lui Ptolemeu si a lui Leon inteleptul.
Necomplet.
12. Fol. 134. llcp tv raTO)Av ToG zuval Too &away. Inc.; E%
tacg 20 TO lotatou.
Despre ivirea constelatiunii cAinelui.
13. Fol. 142. Ilpoyvwcycnt& -1; ceXiiv% xcd TEA, 366excc c.o8f.cov.
Inc.: 'Edv tOy

th pevxdpc (sic).

Pronosticurile lunii si ale ce-

lor 12 zodii.
Dela fol. 145 pantt la fine diferite notite despre rnri, munti,
ploaie, vAnt, grindinit
671 (164).
Sec. XVIII. Hartie; 146 fol.; 18X11 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

Miscelaneu scris de mai multi.
I. Fol. 1. Esvoxpdrou; 'nap! -ow dna ivt5apcov .cpocpiw.
A lui
Xenocrat despre hrana cu animale de apit
2. Fol. 8. Hapi Tupdvvou alPICYTCSMth;.
Despre domn, in scurt.
Inc.: Kaa icrvthocrev 6 'AptcrtatiX% nth; -a 6o c6v cupocvvi6wv
that acnX6v.

Fol. 11 alb.
3. Fol. 12. Xocpc-cbvt5p.ou Xptcruoviliou ôxr

sc warm zscpacetaz

obv eaAot.; aucrtv dno8scxvOwroz, 6; 6 Xpccruk icrccv uEb; 0.6oG xceli5e6c,
dvcmcpptccoc xcd dvoy.cpc66Xco; v.cd (31)2w &Since-coy.
Ale lui Ha-

ritonim Hristonim sunt aceste 8 capitole impreuna, cu alte douà,
demonstrAnd ca Hristos este fiul lui D-zeu i D--zeu, in mod nediscutabil i neindoelnic si altfel cu neputinta.
Inc.: IIp6-cov
ISTL Si 6vuov p.sytcruov ,gccoticiTtov iv dvdpWnocg.

Fol. 16" 19 albe.
4. Fol. 20. 'A6pocac; Tiov to Aouxmoo iv Sip aoXotxtatt
xcap.cliv.

xca*.

- Adunarea solecismelor lui Lucian din scrierea aoXocInc.: eIa-ciov

csoAot-

vo npb Tar/ dUcov.

Fol. 22 alb.

5. Fol. 23. Un tractat de sintaxa.

Inc.: 1I 6vop.occrcott

[Let&

Tog pjp.cao; cut.tcpenrst ek 615o.

Fol. 26" 'AXcpci671-c6v SC && attxftiv
alfabetica in versuri politice.
Inc.:
6.

-

7COXvstxthy.

'Ape-ctv dam xod coppoatinv Tiipec.

www.dacoromanica.ro

0 poezie

401

7. Fol. 29. MeXitri. Ttva; v thcot Xciyotn MaCgmx; /16726 Tip &nog-mat= xal 'thy rc,6XsiAov, xpa.c710EN Cyrcb ToG cp0,oxptcss.ou pautXito; HiTpou xat RiXXcov cpovstMvac.
Studiu. Ce vorbe ar fi spus Mazepa
dupa, ráscoala, i räsboiu, invins find de iubitul de Hristos imprtrat Petru §i pe punctul de a ii ucis.
Inc.: Oroa thv cacc tin
Itzycacc TS xczt ciat5yyvonrca.
8. Fol. 35. MeXi.cn. T(v
13--cetpli; -cs

v

thcot Xciyou; 6 cpc),Oxptato;, &a-

eel #i vtxyciN flaatX6c II6Tpog 'AXgtcht-cCri; 7cpbg

ctirco5 dicocrt&Triv M4i7cccv, Exe-caiona

tit

,OavattoOfivat

-Coy

guy-

ecXX2c

Tv6p.nc tuxerv gcp' ()I.; 17cp4e. Studiu. Ce vorbe ar Ii spus impa-

ratul iubitor de Hristos, incununatul de D-zeu §i totdeauna biruitorul Petru Alexievici atre rebelul sAu Mazepa, care se ruga
sft nu lie ucis, ci sL lie iertat pentru cele ce a hiptuit.
Inc.:
T2c

v ciltb rir); civ-capcsiag xaxc'c.

Fol. 42 alb.
9. Fol. 43. Tt xupcccea rcpcki,)

!led, a postului.

Texiv

vrIcruccov. -- In prima Dumi-

Inc. : (Deirytovtag 6 ITO:Tptdpng laxa)6

à

TOG;

iit5o ¶00 yuvaixag.

FoL 54-56 albe.
10. Fol. 57. 'A/coxpiaetc Tar) avasoXtx&v apOoagtov npb; tet; &irtb
Bpvravvfac c'tnoo-ccastaa; incip ivWcreo.); xat 6p-ovo(ag tivci 'c'; civa-

Räspunsurile ortodoxilor rilsariteni
la prOpunerile de unire §i impLicare cu biserica de Räsärit, triInc.: Ticetat =Me; c)E dpOóSoN xal sOcre6a;
mise din Bretania.
to)axlc ixxXlatag npoOiastc.

xptg-ctavoi, xcci lic'cAtata oE dpxcepeg xal nottlivec cf,j; ixxXnoiag.

La urmtt, fol. 92v, se cete§te, scris de aceea§ ink& Tytvev
dozcixptcstc

afj-cn nap& to0 7cavteparcc2Tou xoci aosockitou irricporcoAt'cou

Acest irtspuns a lost facut de prea
sfantul §i prea iMeleptul mitropolit al Silistrei domnul Ieroteiu.
Fol. 93-95 albe.
..1p5a.cpag xup(ou elepoOiou.

11. Fol. 96. Atdagc; TOG socpcovitou pxycrtXou ipurpitoc Havayukou
xptcrctavoG xal gr. Troy cexpiTtov .q; '00tot.tavo5v f3acraela; 7cpurcoaup,,6o6Aou epic:pm, Tcptkou xptaTtav00 ipp.rivitog xpwaticawcog
tein
'Whottavow paat?setot, [tvci moo; Bavil tioucrouX/thvou, OtaccaxcUou Teliv
Toupxtbv, Iletacppota0etcra ciTcb 'rid; 'caw Toupxthv Sta?,ix.cou.
Con-

vorbirea prea ii-Aeleptului mare dragoman Panaghiote cre§tinul
§i prim consilier excelent dintre consilierii secr0 ai impArrttiei
Turcilor, care a lost primul dragoman cre§tin al Turcilor, cu un
.oarecare Vani musulmanul, dascAl al Turcilor, tradusa din limba
B. A. I?. Manifscripte urecefti.

www.dacoromanica.ro

26

402

turceasei.

Inc.: 'Ev its: ax6 cino Xpcatot5,
tdpc,c 'qg cGiv Toupxv Eoptg.

Fol. 113-119 albe.
12. Fol. 120. Fret titlu. Inc.:
c'ercb

A,

Tv %cal

etwophicr9ricav

1.1.7Z

'IouX(q)

.771

TpC.c7,)

01 7Cpcotot eivOpuntoc iyevvlibicrav

yfyavtsg.

Primii oameni s'au

E un scurt tractat
nhscut din p:amiint si s'au numit Giganti.
despre zeii g.reci.
Fol. 123-124 albe.
13. Fol. 125. Clo-copfa Taw aniv-ccov tc Obyypo5Xxxfag, Ecot atiOivteucsav ci7r6 T.6v zatpbv 67coti .f1A9ev & ePoiSouA pos`66-62;, 6vo[1,46vevog Niypog, 6 Onor.o; ixa-c661 al7c2) tv therry2pC2v xcii ')X9ev sEg
Tip Obyyps6Xxxfav p6 c-cpatst5vata xa2 i6E(..ge tobg Tx-cc:441)g 67co&
ixatotxofjaav efg -c6v T67C0v xaf ins npth.to; aaO6vvjg c 'coin 1290
thrO Xpictof.; xata6ciaso.K.
Istoria domnilor Ungrovlahiei, ckti

au domnit din timpul cAnd a venit Radu Voevod numit Negru,

care s'a coborit din Ungaria si a venit in Ungrovlahia cu armate si a gonit pe Tätarii cart locuiau in tarã si a fost primul
domn la 1290 dela pogorirea lui Hristos.
Inc.: Cpc'couX 13os66acq 6 Niypoc ins 7cpCotog atAfrcw.

Este un catalog scurt al domnilor Terii-Romanesti si se opreste

la Nicolae Mavrocordat, a croui intrare in Bucuresti, la prima
domnie, e pusit in ziva de Luni, 30 Ianuarie 1718. Celia mai pe
larg sunt tractate domniile lui Constantin Brancoveanu, ,tefan
Cantacuzin i Nicolae Mavrocordat.

Fol. 132 pat la fine albe.
672 (172).
Sec. XVIII (1783-5). Hartie; 280 fol.; 23X16 cm. Cartonat. Dela Seminarul
Central.

1. Fol. 1. Sus e notita: 1785 Maptfou 10, adiat 1785 Martie 10.

E o carte de teme si exercitii gramaticale, cu traduceri din
greaca modernrt in greaca veche.

Inc.: 'Exsivog &cop &yang!.

Ttv Tcpotonip TOLL

2. Fol. 55. Sus e notita: 1783 6x.celApfou 13, adicil 1783 Octomvrie 13. Titlul este: 0ip.ata cç ypa[tp,a-ccm; Top & cbcogliton.

Temele gramaticei lui Alexandru Exaporitul.
Iaras exercitii
de traducere din greaca modernä in cea veche.
Pe fol. 99 giisim notita: 316xpc ToGSe sEai Top ScSacxuou %bp
'Avuovfou, cbcoom SS xata Ti) cap 'Iouvfou ta', Tat Si Aomee Top xbp
Xoupp.4fou (?)
PAna aci sunt ale profesorului domnului Anto-

www.dacoromanica.ro

403

nie; a murit la 1700 Iunie 11, .iar celelalte sunt ale domnului
Hurmazios (?).

Fol. 159-160 albe.
3. Fol. 161. Sus e notita: 1785 cpsup: 4, adicrt: 1785 Fevruarie
4. Fär6. titlu. Sunt tot exercitii de traducere. Inc.: 'Epckncrev
bac 'thy ilnp.oaOinv.
4. Fol. 245. Hpbs tc3v f.471X,6-ca.cov xal s6c7s6ia-catov aöOivrriv xat
tep,ovcc 7c&crig Myypo5Aaxias xOptov x6pcov 'Icocivvnv litovatcaallov
NcxoXcou pos6O8av Scirrnats ncivu auvorrcxt Top csocparceccou xat ciocSilliou at6acxc2Aou xupEou MaxapEou Too gx Hdaliou vtaou.
atre

prea inaltul i cucernicul sta.pan i domn a toata Ungrovlahia
Ion Constantin Nicolae Voevod povestire foarte pe scurt a prea
inteleptului i renumitului profesor domnul Macarie din insula
Inc.: 'End tie t cpcXelloucsos ôç %at cpaipstos acciesPatmos.
cns.
Este o scurtà lauclit a activitätii lui Macarie, fâcuta, de un
oarecare re6pycoc.

Fol. 254 alb.
Expresiuni atice (corecte)
5. Fol. 255. 'Atuxca-p.o2 r&jv XoyEtov.
Inc.: 'Ay-a To0 sEnsiv p.vntioveim To0 Servos.

ale invatatilor.

6. Fol. 263. Tcp navocyconcity xat navaincy [tot iv Xptatcji Ssathc17,
npdyriv oNoutlevoccil 7catpr.cipn xupty scupty KupaAtp, tv p..stac tç
bcpsaol.tivric facoxViascos aouXtxtv 7 yoaxt5vnacv.
Prea sfântului si
tcj

prea venerabilul meu stäpAn intru Hristos, fostului patriarh ecu-

menic domnului domn Chiril, inchinare de serv Impreunä cu
datorita plechciune.

Inc.: Onsis vOttos, nayarkatc Bianota.

E o scrisoare de desvinovätire a unui anonim, din anul 1759
Ianuarie 29.
7. Fol. 271. ToO aocpursitou ScaacrxiXou xupEou Nsocp&rou iseXonovvnatou cbc6xptacs 'brig rcatptapxcxs inccrcok4, 32' )g cruvoStxdis npoas-

xaXarto p.s-cae?jvat ix ToO tç Aaxfas cqoAsiou 7cpb rb iv KOW07 ayStYOUncar L %at& tb minty &t T71; tyeitovtag NotoWtou Kaparcd.

Al prea inteleptului profesor domnului Neat din Pelopones r6.spuns la scrisoarea patriarhala, prin care era, invitat sa, mearga
dela scoala din Dacia la cea din Constantinopol, la anul 1783
Inc.: Tb npocrxuntbv
pe tirnpul Domniei lui Nicolae Caragea.
Tpcimia vis flistipas agacsticcotc'cuis p.ot navccycimrcog.

Scrisoarea

e din 31 Decemvrie 1783.
Fol. 273-274 albe.

8. Fol. 275. IIspl inotarijs xi xxor*

15eXivicecos,

Xst us Tay dmorctxbv Stavimat. ptov %al 6.ct xcabv

www.dacoromanica.ro

xal Tabs Opet..
t1 Tamp nod

404
ilmcpeak ityrcelpy.) xpliaacrOac 66111 tyouy s:crcp? 7cvse,p,a7c 'cup/co

(?)

El; tb ttccOsi'v tet Tl; cipetirig %al Vjg is.wrisc71g Tim; tv aucrzca6pOurrov gpTexclow, xtz27repi 7C(C7C01; -rt; sk, 'cob; 77,YetifiCCMX0t); TCOvripcx; zo:1
&top Ea; cperrk, 15?' oi naacc cpurscCovr1 4)uxil 7.cpoz67-cts: e,?; kir:qv
&op.
Despre renuntare i despre titierea clorintelor si cum

trebue sit trii,easca cinevA vieata asceticii, si cit pentru acest scop
e bine si folositor sa se serveasch de un conducAtor experimentat
adia, de un Orinte spiritual (?) spre a inxitth virtutea i munca
grea de implinit a artei ascetice; i despre credinO, cittre prtrintii
spirituali i despre privelistea luminii, de care orice suflet fiind

luminat inainteaza intru dragostea lui D-zeu.

Inc.: 'Ed:v

11;

tat& TCCapog, &Se Acpi, .x.a046p.,evog.

9. Fol. 279v. 'Iat86.you II7iXoucrufruou incatoXat.
Ale lui Isidor
Inc.: Kal Tot; at); -caW TVs 6p:ot.t.i.voc; etvac

Pelusiotul epistole.
th 7cpchlicacc.

673 (175).
Sec. XVIII Hartle% 148 fol.; 21X16 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

Cuprinde un foarte mare nurniir de notite scurte, fara nici o
legatura intre ele, luate din istorie, geografie, sf. Scriptura, gramatica etc... si asezate in ordine alfabeticit. E scris tot de aceeas
Inc.: "Arot 7cc'cv-ce; St& 7;,/c-cse); xamerdacevro.
La fol.
141 se AA transcrisit o scrisoare a lui Hrisant catre domnul Andronache, datatit din Bucuresti 1692 Martie 21. Inc.: "0-cc Tot-

Tama.

aCnn )) VIP) &Open:Iwo 7Cpayithvov cpopdc.

674 (184).
See. XVIII. Ifitrtie; 255 fol.; 21X15 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

Pe fol. 1" tabla de materii.
1. Fol. 2. H6v7H.ta 'laccxfou ToO Ie6acr-coxpitopo; Imp/ 7zpovofog &Itopnp.itow.
Lucrare a lui Isaac Sebastocrator, nedumeriri despre

Inc.: E/ nOnatov &cc 7;p6voca.
vtj.tottq ti,p 'Iwdcvn T4
-)/xlig, 6 revviSco; xccfpetv. Ilepi xccOccp-c71p/ou.
providenVt.

2. Fol. 25. Tq

Oty..cdto;

c (-)ecaxXo-

Prea cinstitului
domn loan cu dreptate al Salonicului, Ghenadie (Scholarios) saInc.: Akocrx.e8c4o) cot, Aoyukccce xcd
lutare. Despre purgittor.
apLate cpauw.
3. Fol. 29'. 1evvoc8fou Ix.oXapiou p.ovuxoti 7;spi TOO v.capoo xoc/ Tp67;ou

-1; 57;i(gato; raw voapaw cpuzaw TOUSiatt ISO avOpconivcov, cpacp

www.dacoromanica.ro

"C(7.)

405

c7Trificrayct ix8e8opivou. A monahului Ghenadie Scholarios despre

timpul si modul existentei sufletelor ganclitoare, adica, omenesti,

data unui amic care a cerut-o.

Inc.: 'Enetat 7CovEloin SCIACUrcate

xal cpatate 1v au)* iv Xpratcr.
4. Fol. 38. Tofito iypicm Trp 7svsuita-crxcp xöp Ea68athp tç cbrb To5
tta; itept Tijg ¶iV cpux6iv pet& Tip ix Trin? olOOTOW
avdauctv StaOicew, inces6atwctxbv cuyypo'rp4a-cog, 8 7Cpoaex6titasv aöT6g 6 EaSeitco..; 'cop' [taxaptou Oso.caAovimg xbp Eui.tedri.
Aceasta
Ervii iXO6VTL sEg

s'a scris carre cillugarul domn Savatie, care a venit la noi din
Sinai, despre starea sufletelor dupil despartirea de corp, intaritoare a scrierii fericitului episcop de Salonic domnul Simeon,
pe care a adus-o acelas Savatie.

Inc.: cOattkaTe rcitip Ea86ci.cte.
5. Fol. 47. Fevviatog lort,pnw, 'Iavvouaptou cO' iv -ct /len co Ilpo-

Ghenadie Ioannes, Ianuarie
19 in manastirea Prodromului pe muntele Menoekeu.
Inc.:
8p61.tou iv TCP &pet TOO Mivotaiwg.

'IIxtata [Lb cot earoxptv6tteect.

Fol. 53-57 albe.
6. Fol. 58. Tec tthy HuOnopthov

ci "Eck XpUG61.

Versurile de

Uraur ale Pitagoreilor.
meaza apoi la fol. 59' o talmacire a acestor versuri, Mouth de
Inc.: 'Aectvdccot4 [Lb 7rpcirca 19soUg.

Hierokles filozoful:

eIspoxsnioug cptXoc6cF00

eEg

t

nukyopotec 17c1

inst üç vOpunang xo'teapatg.
7. Fol. 97. 'Avac.cactou te ayturcc'ccou rccapbg tgirv, 7ccapt&pxot,

57c6ivirkm.

Inc.:

AoopC

'Awctoxsiag, zai liopiXXou gxOsat; aUvrolloq -cij; 6pOo8*u 7ciatecog.

A prea sfantului nostru parinte Anastasie, patriarhul Antiohiei,
Inc.:
si a lui Chiril expunere pe scurt a credintei ortodoxe.
Haag 0.pricxsiag al, ivOpor7ca.

Fol. 99-100 albe.
8. Fol. 101. Hopi vjg cuvtgarog -c6ri Tacciptov Top Xóyou aspitiv,

Despre sintaxa
celor 4 WO de vorbire, a numelui, verbului, prepozitiei si ad6v4ta-cog, plip.atoc, rcpoOissco; xxl imppidicaog.

verbului.
X6you.

Inc.: Tog ;,6you cot TiV crolt4tV xcd Tan) p.sparv Top

E scrisä in versuri politica.

La fol. 119' urmeaza

un scurt rezumat de sin-taxa, in proza.
Fol. 122-124 albe.
9. Fol. 125. flapi ircto-coXt[tafou xapaxvipoc, auvuOivtog nap& r spaat[tou Eapol..tovdcxou BXo'cxou TOC.) lipric6; xiipuxo; Top' Eapot) et)arreAlot,
acrAcaou 7raarbv tv intatrIpAv xat' arpotipouc (sic) Tag &axcd

2,ixtoug. Despre genul epistolar, compus de ierornonahul Gherasim Vlahos Cretanul, chirix al sfintei evanghelii i profesor al

www.dacoromanica.ro

406
Inc.: 'Enco-coXil [ay o5v ictiv

tuturor stiintelor in ambele limbi.
ercemrog civOp6nou 7cpbc cirvivw SciXgc.c.

10. Fol. 149. 'Encapiatov

-711;

ilecpt; tXv7

Espop.ovc'exou BAcixou -coG KpycOg.
xcdc'cpa.

repacip.,ou

Manual de metricA, de iero-

monahul Gherasim Vlahos Cretanul.
Mooc:r6V

ip

Inc.: ell p.ava6plicog

'caw

Acest tratat e precedat in manuscriptul de

fa0, (fol. 148) de catevà notiuni asupra picioarelor metrice.

Fol. 159-160 albe.
11. Fol. 161. Mcvcip, ro 57rept4tou xce. aocputchou ToG tre?,Ao5
tb tGv EaTpcxcliv flc6Xicov 7r.epl Osuvdtp.swv Tpocpcbv zezi 6c,oeativrayila
Xstiliv xcd rc to5Ton, pXci676 rcp6c 'thy (iczaaix Konctocv-clvov Tay

A prea cinstitului i invatatului
acpi67ICOv.
Mihail Psellos compunere din diferite cri medicale despre
puterile i foloasele alirnentelor i despre striaciunea lor, catre
Mov6p.axov, xr

Inc.: IfoXX(hv
imparatul Constantin Monomahul, dup alfabet.
xc Xoyhov, 6 graze pxo.asi).
Se termink fol. 187v-188 cu
o poezie rnedicala a lui Psellos.
Fol. 189 alb.

12. Fol. 190. Atiacg
xcee' tut; rctateun,

Tij;

Win)

tcwv ccvciiv 'AAgCoapou ippivicog, rcepi

71.triOivzon Tqi obtoutievoup .()6,/(1) nap& rirp;
`136c:Rov ciSeXcA;1).(.1iv ixxkrioiccc, anep auvoacm.74 ixoptaliaocv (?).

Deslegarea chtorva chestiuni de Alexandru interpretul, despre
credinta noastra, cerute dela tronul ecumenic de et-are biserica
noastrà sort'. a Rusilor, cari au fost confirmate prin Sinod.
Inc.: 05 =Um p.6voy cUXec zal vOv.

Fol. 197-200 albe.
13. Fol. 201. Hap/ ypap.I.Lauzil; auvtdc'ecog xccri Ti 6%76 ttiprl
tan X6you.
Despre sintaxa grarnaticalk dupil cele 8 WO ale
vorbirii.
Inc.: Xp61.1.E.Ocz 'col; TCpTCD:Y.TOtot; ipOpoc;.
Gramatica
Exaporitului.

Fol. 233-234 albe.
14. Fol. 235. liocl vias eDaphovo; 7:0Erguz.

'Acryovop.mthv xc

acoXel.t.caxotig. lisp: acoodpa;.;.1 aceastrt poemtt e a lui Hilarion.
Astronomia dupA. Ptolemaici.
Despre sfera.
Inc.: Y.cp2i.pcc
Ertl adv.a.

Fol. 244-246 albe.
15. Fol. 247. 0 cronologie a lui Hilarion Kitola din Cipru.

www.dacoromanica.ro

407

675 (185).
Sec. XVIII. Hartle; 145 fol.; 22X15 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

Miscelaneu, scris de mai multi; la cartonat s'a incurcat orclinea foilor.

1. Fol. 1.

Tot)

a6zot3 rcpbg Nixost.z nip: pas-tXth:;.

luias, dare Nikokles despre domnie.

A ace-

Inc.: OE 11.iv thoOótec, th

E parafrazat intre rAnduri.
Necomplet.
2. Fol. 18-23. Fragment dintr'o scriere, iargts parafrazatgt intre

Noccbasc;.

ritnduri. Pe fol. 18 cetirn: Eapp..ncivog Kup:cotoG, Serbanus Ciriaci.

3. Fol. 24.

Tot)* iv iyEcic noc-cp6; lip.,Cov 'Icoi,dvou Tot) Xpucout6p.ou,

A gaittului nostru pärinte loan Hrisostomul, arhiepiscopul Constantinopolei, discurs despre ruggiciune. Tradus in greaca moderngt.
Fol. 48 alb.
.
eipxtencathnou liwvcrscctravounastog X6yo; nap: npocaum.

4. Fol. 49. Tot) iv iyfocg r.aTp6; tilp,Ov Ppriyoplou ZT:tay.6.77ou Nóacnig

A sfitntului nostru pgtrinte
Grigorie episcopul Nyssei, discurs exhortativ despre pocainta.
Parafrazat intre rginduri.
5. Fol. 76. Too' o:ircol'i 6p.c),Ecic el; T6 r.p6aixe aextrup.
A ace-

Vrro; Tcpaspenztv.6g nip! tivrcevd.

luias, discurs la vorba: Fii atent la tine insuti. Parafrazat intre
randuri.
6. Fol. 101. Fragment dintr'un discurs religios, parafrazat printre
rânduri.
7. Fol. 109. 'Er. ;6)v iTuato)dliv Ucivvou TO Xpucsoatóilou.

Din

Parafrazat intre randuri.

scrisorile lui loan Hrisostomul.

8. Fol. 118. TO p.siL,ou 13za:Xetou op.,:m% xxti viiv 6pio1.ivtov.

A lui Vasilie cel Mare discurs contra mitniosilor.
intre rânduri.

Parafrazat

676 (187).
Sec. XVIII. Hartle; 398 fol.; 24X17 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

Miscelaneu scris de mai multi.
1. Fol. 2. ExciAecx et; Tb 19.soXoyntbv 'Icoivvot, TO Ax[taaxlvoo.

Inc.: 0s6trj; ij ncivzcz
Scholii la teolovja lui loan Damaschin.
4sol.tin.
Fol. 43 alb.
2. Fol. 44. Un discurs al lui Grigorie din Nazianz (?) despre
Zomnie.

Inc.: (fol. 441: Ti%

t

tocrzUrri, rim% Tuppocv!,; za: pEcg.

www.dacoromanica.ro

408
3. Fol. 63. ToO OCUTOO ?óyo

luias, discursuri la Maccabei.

ç

cob; Mcxxxce6cdoug.

Ale ace-

Inc.: Tv TOE; 116CXXC46Cebtor; 13(6X0Lc

Fol. 81-83 albe.
4. Fol. 84. TO ceino0 Tcp6; tby plyay 'Aliotyo'catoy intaxorcoy 'A)EEavapstag.

Al aceluias, catre Atanasie cel Mare. episcopul Ale-

xandriei.

Inc.: '0 ncepthy X6yo; xce9ap6y icrecy iyxthp.toy.

Fol. 112-115 albe.
5. Fol. 116. Too iv irfoc; Trcapb; 71p.eby rpriyopCou cipxtelucnvircou,
KOVO-COMCVOUTCCae* TOO ecox6you, 84- tilv ppozaircritcc A6yo; a'.
A

santului nostru parinte Grigorie Teologul arhiepiscopul Constantinopolei, despre incetinea14, discursul intitiu. Inc.: 'Amoy xecpa-conOsig.

Fol. 134

135 albe.

5. Fol. 136. l'uvavoit x gliyrpc; thy ittyiia971 Eatoptthy 6 it, iytocg
7cccerip

iimbv rpny6pco; 6 0EoX6yo; taiv iv Vi./' Itpth-cy crcrIXttelymteov.

Adunarea i trdnulcirea istoriilor despre cari a pomenit sfAntul

nostru prtrinte Grigorie Teologul in prirnul discurs stallpnic.
Inc.: '0 26yo; &
7. Fol. 161v.

crdatEnstz6; tp6yo; iaTt.

.'..' ..mcyroyil xal g-incrt; thy ip.ylia91i Ecrroptthy 6 iv
(tylo:; 7ratttp film-try rprly6pto; 6 0,EoA6yog iv trir xcadt 'IouXEczycko aTri-

XttEut:74 Uuripcp.

Adunarea i talinitcirea istoriilor de cari a

pomenit sfantul nostru pilrinte Grigorie Teologul in al doilea
discurs stalpnic contra lui lulian.
Inc.: 1-196tr) iatly Ecrcop(ot.
Fol. 184-185 albe.
8. Fol. 186. TrtImitciri la tetrastihurile lui Grigorie cel Mare,
fitcute de Niketas David.
Pe fol. 186-187 avern o introducere, din care se vede c i loan Zonaras a compus o asemenea
ti-drnacire; manuscriptul de fatit pastreazrt numai explicarea prirnelor versuri, iftcutit de Zonaras.
Textul lui Niketas David
incepe Ia fol. 187v : Tvlsoky apxsTat ToO yyroi_toXoydy.

Fol. 225 alb.
9. Fol. 226. rpraopEou Nc4c2,474yoG toO 1Eo6yoo El;

TO

tify:ov

IIdcaxx ).6-ro;. gilyrpc; EE; t inXoov. Al lui Grigorie din Nazianz
Teolovul cuvAntare la sf. Paste; traducere in limba simp14.
Inc.: Hpor.plicri; 'A6.62-hobp. 6 Occuttocap,o0 xoct ircalvou gtoc.

Fol. 265 alb.
10. Fol. 266. FArá titlu. Este talmilcirea in limba rnodernii a
unei poezii religioase glorificánd pe lsus Hristos.
11. Fol. 272. TUjnac; -um/ Top v y(or; TCcapbg uy rpraoplotr
N4cavi;o0 (sic) atoExcov tcoy iy rp 7cpthty Tij; iistuxXoncaSEEcc; T61.up.

www.dacoromanica.ro

409

Traducerea versurilor sfântului nostru pärinte Grigorie din Nazianz din primul volum al enciclopediei.
Inc.: Tfg nEr iyeo.
ci7tX65; avOptonog.

12. Fol. 274v. To0 aka .icnc& to
ccpc
c
TON, p.iyav
Ihmaccov.
Ale aceluia, de irnmormantare pentru Vasilie cel
Mare.
Inc.: 'SI BaaiXece, XaTpeut& xai Eepipxa.
13. Fol. 277. To0 aiscoG ywop,cza ataTcxa.
Ale aceluia§, distihuH gnomice.
Inc.: T& nepaTa Tth11 npaypdmov 8712,ot-ice. soavep6voucc.

14. Fol. 283v. `IIpto&avo5

'DVS [Let&

Mipxov paaiXdag EctopcCuv

Cartea a doua capitolul III din
istoria lui Herodian despre domnia dupá Marcu. Inc.: cii Onsp6Moy SEUTspov xecpiAacov Tp(Tov.

eo'cUouga et'poxil nap' iquiri np6c p.s tcp.t.
15. Fol. 286. Ac6avfou aopcaTo0 ön6Oeacg eEg TOy npCoTov Tim) A71ilocOivou; '0XuvOcaxv. Al lui Libanos sofistul subiectul la primul
discurs olintiac al lui Demostene.
Inc.: "WonOog fito pie 7C6Acc

iniwo

ç tv Opribsrp.

La fol. 264 unneaza olintiaca a doua,

la fol. 302 olintiaca a 3-a ; apoi la fol. 313-339 primele 3 filipice
ale lui Demostene.
Fol. 340-345 albe.
16. Fol. 346. Hpoo(p.tov eE; Tip xpr,o-coi,9scav.
Introducere la
Hristoitie. Inc.: `II vosp&, a ble.s, i i',oycxt ktcov lar/A.
Fol. 395 alb.
Fol. 396 un text romlinesc.
Fol. 397

398" alb.

Fol. 398v. 0 scurta poN estire despre ispita unui calugur, in
greaca vulgar6.
677 (188).
Sec. XVIII. Hartle; 313 fol. scrise; 21XI5 cm. Cartonat. Dela Seminarul
Central.
1. Fol. 1. ZnTraviTcov koAoicx6/ 2,6o.v.; ixao0E.Euat nap& 'A)etopoc cirj; p.sycFArig isotA7latag
ivapou MaupoxopaciTou TGO [teraou
Too KawaTavTivotncoAfTou %at& .c,Z) axo iTog TO aerclipcov (lath XptcrroO
yetivilcao Tcpbc -cob; Xeyop.boug 'Erla;oK, as gxe-ivot anopilacorcec

-cliaccv nap& Top oE-houp.m.x.ofi ;Tat pcipxou Tfic civaToXiMg ixxX71Deslegarile unor chestiuni teologice, date la lumina de
ciag.

Alexandru Mavrocordat din Constantinopol, marele orator al marei

biserici, la anul mantuirii 1670 dela na§terea lui Hristos catre
www.dacoromanica.ro

410

numitii Englezi, deslegrtri pe cari ei nedumer4i le-au cerut dela
Inc. : Oi noVszt
patriarhul ecumenic al bisericii de Ràsärit.
v.6vov (Mc/ x

vPv.

Fol. 14-16 albe.
2. Fol. 17. Too ptcmcpiou revvaVou toi

xcaopiou noapcdcpxou litov-

A fericitului Ghenadie Scholarios patriarhul

cmcv-ccvouir6Xecog.

Constantinopolei.

Inc.:

At5o

oacratv Xcapecthv ma. 19,spcosectiiv Too

E un tratat despre credintrt.
Fol. 42-44 albe.

OsoP.

3. Fol. 45. ToO cebtoo. I[spl iiccapopag say, aurrvcocrubv xal .a%vaav,ccmp.i.swv, aimov.ov xz
cpk.
A aceluias. Despre

CtittISV

deosebirea dintre prtcatele ce se pot ierta
scriere scurtil

i

clarrt.

i

cele de moarte,

Inc.: CO pb Capc6iczepoc Irep/ -caw

19.0C-

VMailOPI div,apttctiv X6yog.

Fol. 55-60 albe.
4. Fol. 61. FärA titlu.
Sunt o serie de maxime cu continut
moral, si de expresiuni in limba greach cultrt.
Inc.: Hated;
-cccrg &sr= p as c.

Fol. 68-70 albe.
5. Fol. 71. Frtra. titlu.

toare la marturisire.
Fol. 73-77 albe.

Citate din canoanele bisericii, priviInc.: 'E'op,o),Orriat; Lacy.

6. Fol. 78. Ifspi cdpicecov.
Despre erezii.
nom)* ciyczObv xcd novwbv iv.uOtheto 19s6v.

Inc.: Mccpthov

6

Fol. 84-88 albe.
7. Fol. 89. EV ccIv Zykov auv6ikov.

Despre sfintele sinoade.

T6)v otxoutievexthv mct tonotetiv auvOacov cbsocaano apxaco.cipoc.

Fol. 96-97 albe.
8. Fol. 98. 'Enc-cop.t vino Othov xc epiov xaveNtov, ytvottivn (sic)
Imp& Top navagiaTou, cre6acycoO xal voliocpialxo; xal xprcop Oeacalovix71; xuplou Kowcrtavtlyou Top `App.evorcoRou.
Prescurtare a
dumnezeestilor si sfintelor canoane, fault& de prea cinstitul,
respectabilul i nomofilax i judecritor al Salonicului domnul
Constantin Harrnenopulos.
Pe fol. 98-100 0 introducere; fol.

101-103 albe ; la fol. 104 incepe textul.
Fol. 176-180 albe.
9. Fol. 181. X6p.oc.

Legi.

Inc.: "Ocra Tt; el; cpuXaxilv

torj

Mot) aktaTo; note.

Fol. 252-254 albe.
10. Fol. 255. TO izaccv.npotitou x

oporciTou cctiOiv-cou

www.dacoromanica.ro

ciTc,*

411
'fzirccov 11; xpatcadi; thv '0001.tavv ozatxthic; zz: np(prid p.e.yoUou Acy1049ETOU 'I; TOO Xptato13 p.syc'cX/N &rya/lc:y(0g xupfou xup(ou 'A)4ivapou

Mccupoxopacitou, /cpoofftta 1:pgscov 7C2TptC4pVteov.

A prea strttluinteleptului domn exaporit al puternicei impildttii a
Turcilor si fost mare logofat al marei biserici, domnului donm
Alexandru Mavrocordat, precuvânttiri la faptele patriarhilor.
citului

i

Inc.: 'Eirscat c& xoci (51Jefi4) ti T:CM2 cruvEcrca-cca.

Fol. 273-275.
11. Fol. 276. NcxoXiou Mccupoxopaciaou p.sycaou XoyoOitou

7471; TOO

Xpco-roO 1.teicarig ixya(og x& pxyCaou ipmviun -cf); v.pcz-mig

tetiv

'00cop,avciiv pozat?,.(cg, 77:pcoffita rupgewv ncaptocpxcy.cov.

A lui Nicolae Mavrocordat mare logofat al marei biserici a lui Hristos
si mare dragoman al puternicei impädttii a Turcilor, precuvitntali la faptele patriarhilor
Inc.: Tag ply /co?,m:xdg ipxecc &iT,:ecv
.)Lcix000t.

678 (199).
Sec. XVIII. Hartie; 122 fol.; 22)07 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

Prime le 7 fol. albe.
1. Fol. 8. Douã canoane (poezii) hisericesti, scrise de mânä mai
tArzie; ele se gilsesc in cuprinsul scrierii No. 2.
2. Fol. 19. CH ()atm xxi Esp3: dotoXoue(dc 'raw exy(tov

ic

sopópcov

7COLT4arl )1/6..r) Bapvci6oc xa! EtoppovEou View
'i1070v nut TOO EspoG
Xpto-rocp6pou, ttov v 7.4) Mex« 6ps: aaX7r;CLVTCOV, CPZUOttan "Ct Oexcit/i
Z,T86 -g

TO Airrot5atoy p.76. EurceOdacc 'nap& tog aocpancitou Macrzcaou

xuptou Neocpt; Tou lepoaccmcivou

o/covvnoiou toO Kaucroxcau6C-cou.

Cinstita i sfánta slujbä a cinstitilor si de D-zeu purntorilor
nostri pärinti Varnava i Sofronie din Atena si a sfântului Hristofor, cari au sihastrit in muntele Me la; se citntil la 18 ale lunii
August. Compusa de prea inteleptul profesor domnul Neofit ieroLa fol. 25 se grtsesc
diaconul din Pelopones Kausocalybitul.
canoanele de sub No. 1.
3. Fol. 37. A6yog ci/toBe:y.tcx.b.; vz &

-txp tc Taw asTrubv

cet,'TN z.fp; 1:x2.occog ypccopfig

axstotfl; npoczuviiazw, iv j

zzE Xat'
inctop.tv Ecrroptoc /cept Ts taw p.m:apt:Env xat 19.soT6pcov rccadpcov Bapitp ç ô lepb; Aouxi; Ecncigcre
'41c6o: Icocppoviou xaci Xptatocp6pou x
.1e6ccaplog etxcivo; c-; 15sot6xou, &bey Te xoci tiruo; et; Tt) top Me Ad
i?),..6vew

6po; p.erylvixOn.
Cuvânt demonstrativ din chiar Vechiul Testament despre inchinarea relativit (?) la sfintele icoane, in care cu-

www.dacoromanica.ro

412

\Taut este §i o istorie pe scurt despre sfintii 0 de D-zeu purtAtorii
parinti Varnava, Sofronie §i Hristofor §i despre cinstita icoanA a
Maicei Domnului, despre care a povestit sfantu1 Luca, de unde
0 cum a fost transportatA la muntele Me la. Inc.: Ttv t6)v a-mai)?
sExi)vcov axetcxtv 7Cp0GX6V7201V.

4. Fol. 68y. Hepl to5 pccat.Xict); 'AXgfou top Ko1ivnvo0 Ercco; &ccx toO ,4cacettiou xX56tovo; 57th -c-; CYTCEp cey
esotOxou, thv

coAsE;

iv T(l) 6pec MEM vothv cc5t)r); ivexoclvtae.

Despre impAratu1 Ale-

xios Komnenos cum, scapat de furtuna marl de catre prea
sfânta Maica Domnului, a reinnoit biserica ei de pe muntele
Mela.

Inc.: Het)/ Rev o5v tv 6cricov rcoc-cipwv.

5. Fol. 72, 'Enctottt ot5ttvo;

icmvo; 6

Otiyxpo6Xocyjoc; 7)-re16)v-

t3.4 Eepq Ron xocco4 -th col4a, Noep.6pl.ou cs'.Rezumatul hrisovului pe care tefan domnul Ungro6)p-iiaccto xeuao6oUAXou 'St xcce'

vlahiei 1-a clitruit sfintei noastre maniistiri la 1764, Noemvrie 15.
Iat5, textul:
NsUp.cat ,asoO 7CCiV-CCOg ciyORsvoc oE 7r(th -s*Cov 4socinXiatoctot ilysRovs;,.

Re6'174; -Tipxo" stotx-iy3Ew xcd TEW iltalna7,015 y, 6); g7rOg SE'TCstv, 'COO.
0600 ,atpctithvccov npovoo5Rsvor. Scs-ciXouv, -cod; ixstvwv xpeica; 61-ctocropvi7cmpxo5v-cec, c'tv(f 6)v xcd t& o5pivccc iccutot; pmlatevaiRsvoc, oExopam
ij3)7 Re-matins; i'vOce fixo; xccOccp2); ioptc46v-ccov, cpci)vt icppiatou.
c'ercaXcciaeo);. ToUtwv -coEvuv -col; Txvsac xcd )1).sr; in6p.svot, oE &Ey
zotl rly ixdvcov 7)yeRovcsthv 01)6vov TCcaponcepaS6vog xX)po)aciRsvoc, @pccrcipAcc iv 4) incativta; iacppccyfaccp.sv xpucro6o5XA(1), 5' Walter,
Ey' iv?); ixia-cou t6))/ Tcpb 1W.Ctiv, encl.) Tot %Mt Ey' itenV xopyyntca,
cirth -c)1; xccp.iimc- v.i)v xoxv6iv an' o5v T611 diX6iv 'cat' gto; EXeo; eipTOpm ixtrthv TT' np6; TpocrcecoOvm iv "CfP coO EouRact 6pec as6ccaRfic
1101 .qg incspuRvircou .aeo-c6xou- ivOoc cprjR1 xca -co rccepi toO söccas-

ilia

Xto-to0 Aouxci Eatoppev Esrthv ccifl; circecx6vcaRx xs(Revov, acilyscpsv'AXgwv ixervov tby iv (3cccrcAsOcycv cio(iicRov Rim KoRvylvOv, ci:veysipcm
ix pc'thpcov -th Eep6v ixsivo Rovocativcov, (14 xod &x to0 ESCou oc5tor.).
-Apoao6o15),41) SiVLov. 'Exccrbv Rev o5v, 6); srplitccE, virj Rovt, sixa OE.
-tei) ixsteav emoateXXoRivq) Xcc6e5 th Xsog optaiRsvot, ditoORav ciasx-

cpcxtb; xal tot); ROY 4.cz; 19.thp aisc )yeR6vcc; incxupoOv %al cceno5;ecUnXoataUxtoc, 67cep xcd )1.t.e1; SmagciRsvcc, xpuao6oUX4 iTcsacpparcaccpsv Re-M vi)v fiReTipu)v cpatito)v -cixvon, McxocilA xc2 Ktuvamn/vou,
'itt ttip xcel tebv 'rap/ tç iv8*-ccrawv apx(oncov.
'EXiy 4ect3 'hyavy% ,:ticpccvo; McxcX Tomo6Etoc; poe668 ccoOivt-q;
xat ).ret.tiov 7Mcni; 05yxpo6Xccxfocc.

Iatä acum §i traducerea acestui hrisov :

www.dacoromanica.ro

413

Domnitorii, inaintasii nostri, manati de semn durnnezeesc, au

ingrijit de armuirea lor i, ca stt zicem asit, de robii lui Dumnezeu de peste tot pärnântul, indestulandu-le oarecum nevoile ;
clrept care au castigat cele din cer si, pristAvindu-se, locuesc
.acum n lacasul unde-i sunet curat de stirbatoare si glas de nespusä bucurie. Pe urmele lor calcând deci i noi, cari am mostenit prin mila domnului scaunul pArintesc, am hotArit in hriso-vul pe care I-am dat ca, dup5, cum eth pe vremea fiecäruia din

inaintasii nostri, tot ast si azi sA se dea pe fiecare an din dimara ocnelor, ca milk 100 arginti cuvioasei m&nästiri a prea
slävitei Maicei Domnului dela muntele Sumela din Trapezunt,
i icoana ei sffint5., despre care povesteste evanglwlistul Luca si care a Mout pe marele i renumitul impArat Alexie
Comneanul s. reclAdeasa din temelii acea &Mtâ manastire, cum
se vede din hrisovul lui. Dup.5, cum am spus, dar, hothrind a da
100 arginti manastirii si 10 celui trimis de acolo ca s primeasca
mila, rugAm fthteste de domnitorii, urmasi ai nostri, sA inthreascä
si ei la riindul lor lucrul pe care, noi gasindu-1 in fiintA, I-am inuncle se afI

trtrit prin hrisov, impreuna cu prea iubiiii nostri copii Mihail si
Constantin, si cu prea renumitii boieri din jurul nostru.
oi

Din mila domnului loan Stefan Mihaiu Racovith Voevod, stilran
domn a toatil Ungrovlahia.

6. Fol. 73. Farii, titlu. Este hrisovul lui Alexios Komnenos
pentru manilstirea Maicei Domnului dela muntele Sumela.
Inc.: .E2 TEExoc &pa iceutorg.

Hrisovul e in greaca veche, iar pe margine se aflil o parafraza a lui in greaca modernä.
7. Fol. 89. A6yog 67coO circo6e(xvec xxl Carb witty cv 7coAcctiv
ypacptv Tip crzeuxtv npoo.y.Ovncrtv tthv ety.hvcov.
Cuvânt care de-

monstreaz i cu probe de insus Testamentul vechiu inchinarea
Inc.: Ttv itpocrstóvricrtv Tthv iyfwv eNów.t.w.
relativ.1 (?) la icoane.

Este traducerea in greaca vulgaril a textului de sub No. 3
din acest manuscript.
8. Fol. 113. Hspi to

paccaXico 'AXe.Uou -co0 Kornivo5 7reti; ayX15-ccocrev ecnb -thy 71v5uvov -cij; 0.xXciamw p.i tv 4)ewcv -cfig incepayEo:c
Oso-c6xou y.cci avezadvtae Tby vocóv VI; ç tà 6poc -coo MeXcZ.
Des-

pre impratul Alexios Komnenos cum a scapat de primejdia
mrtrii cu ajutorul prea sfintei Maicei Domnului si a reinnoit biseInc.: Zit& p.av -cot); 6afou; icoc-cdpag.
rica ei la muntele Mela.

www.dacoromanica.ro

414

Este traducerea in greaca vulgar4 a textului de sub No_ 4
din acest manuscript.
Fol. 116 pánit la fine albe.
679 (203).
Sec. XVIII. Hartie; 33 fol.; 21X16 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

PAn ti. la fol. 11 incluziv precum si fol. 311T panii la urma, sunt

ocupate cu socoteli particulare fára', nici o importantk
Fol. 12-25 sunt ocupate cu notite lexicale, vorbe i expresiuni
grecesti vechi explicate in greaca modernk
Fol. 26-30r albe.
680 (208).
Sec. XVIII (1722-7). Hârtie; 554 fol.; 23X17 cm. Bro§at. Dela Seminarul
Central.

Pe 1 ol. 4, sus, cetim: 1724 ..lexep,6piou 31 )/Aipo; tpinl ilpVcnv

'Ap-cTi: 1724 Decemvrie 31 ziva Marti am inceput in
orasul Arta.
1. Fol. 4. 'Ex Telly -co6 ctiCou 'IcycSeopou Too II7IX011t:n4YCOU.
Din
iv 7raec

ale sfantului Isidor Pelusiotul.

Inc.: TcRoOdy civaywkro. Hap/

toy ttetcipm, i9Acov .a.ccoplasce.

Textul e parafrazat pe margine in greaca vulgark
Fol. 19 alb.
2. Fol. 20. 'Ex Tfirl TOO Tplyoptou TOG 15soXciyou.
Din ale lui
Inc.: KeXeueecp 4xoycc. 'Eneci.toc Tlv atUnTip

Grigorie Teologul.
irtcaetc.

Sus cetim: celAS 'ArcpcXXiou 13 iigtiplv iv Tc6Xec

"Apvri.

1721

Aprilie 13 am inceput in orasul Arta.
Textul e parafrazat pe magine in greaca vulgark
Fol. 33 alb.
3. Fol. 34. To5 Zylou rgyopfou ro soX6you inecrroXat.
Ale
sfantului Grigorie Teologul scrisori.
Inc.: Tep Nex-rocptcp. Tee ply
xcee' )*c-rec Exec eoc gxec.

Fol. 54-57 albe.
4. Fol. 58. Sus cetim: Eig TObg 1722 AbyoUctou ek 1 .6p.ipce ..cpC-rn
Gpcc 6ut&p

ptv napec tcp 5c8ceax0ap tub%) xupty 'Alkevady.

La 1722 August 1 ziva Marti ora douä am inceput la dascAlul
nostru domnul Atanasie.
liceocAsiou -cob pxydaoo 'eat Ac6avtou
top =puma inco-coXceZ d:p.oc6oeloa.
Ale lui Vasilie cel Mare si
www.dacoromanica.ro

415

Libaniu sofistul scrisori reciproce.

Inc.: Baaascog Ac6avEy.

A/axt5voilac xaO' Eva aot. itpoaciyup Tot); Kamraa6xoug.

Textul, necomplet, e parafrazat pc margine in greaca vulgara.
Pe MO', scrisorile indicate in titlu, manuscriptul mai contine o
serie de scrisori ale lui Vasilie dare diferiti altii.
5. Fol. 90. Sus cetim: 1723 Abyoi)a-cou 19 )1J.Epa asuzipa gigittriv

s/g 'Arra.

1723 August 19 ziva Luni, am inceput la Arta.

esocpuAcix-cou axoXaarcxo0 TOG EciLoxi-cou incatoXat Ocxd, dypocxotat,
itacpcxxE.

Ale lui Theophylaktos Simokates scrisori morale,

dunpene§ti, amoroase.

Inc.: KpvcCag 112aot(mp. '0 TdvccE 6 p.ou-

aotbg 4pog cpavEvzog.

Sunt parafrazate pe margine in greaca vulgara.
6. Fol. 121. ToG akoP 7cpbg Ncxox),Ea icp paatsCag, Myog Sei.)-

A aceluia§ (Isocrate), care Nikokles despre domnie,
discursul al doilea.
Inc.: OE lib 6/606zsg, 6 Ncx6x7secg.
Parafrazat intre randuri in greaca vulgara.

-cspog.

7. Fol. 134. ToP akoP sEg Ebay6pav Eyx6p..cov. A aceluia§ (Iso-

crate), lauda lui Evagoras.

Inc.: 'Opetiv, 6 Ncx6xXscg, -ctimirrcci as

tbv -ccicpov ToP nocrp6g.

Parafrazat intre randuri.
Fol. 156 alb.
8. Fol. 157. TO akoP Aóyog I1Xataf.x6g.
1 aceluia§ lIsocrate),
discursul Plataic.
Inc.: E/86-csg (.11.1g, 1 vapeg 'Akiaroc.
Parafrazat intre randuri.
Fol. 176 alb.
Fedon sau despre suflet.
9. Fol. 177. 4>alScov nept cpuAg.

E cunoscuta opera a lui Platon, parafrazata intre randuri. Sus,
sub titlu, cetim: 'Ev Etat a44 gouviou c6': In anul 1727 Iunie 12.
Inc.:
Toxaris sau amicitia.
10. Fol. 233. Tgapcg i cpcMcc.
Tl cptg,

Tgapc, Mists 'OpEcrcTi.

E cunoscutul dialog al lui

Lucian. Parafrazat intre randuri.
Sus, in fruntea paginei, cetim: 1727 (11supouapiou 15 ttipa tspt v BouxopsatEtp : 1727 Fevruarie 15 ziva Miercuri in Bucure§ti.

La fol. 276" gasim notita urmatoare: Wog xat. Tc) crcyty &q)
Sata, Ev gzsc aq.4 'IouvCou 11, pillv)laes ToG 'pigmy-cog Atovuatou EspoRovcixou EAXavIvc6cou

g

'Aypcicpcov. Kal 'thy iStOc6aaa tbv Tcap6wca

Xdyov ano T6v ScaCcaxaXov tbv 7thp rstopycinv Tparc4oUvuov s/g Boyzopdatctiv, 6vTag Erb acadvsmaog to xip ETEcpavKa uloG ToP XorcoTdc.cou irp671v pxya'aou ypalip.attstoP xi)p Havar6tou KtOvaTCMC1007Z0-

www.dacoromanica.ro

416

Sfarsit i sfAntului Dumnezeu slavrt, la anul 1727 Iunie
8, amintiti-vä de scriitor, Dionisie ieromonahul Slatiniot dela
Agrafi. Si am cetit aceasta scriere dela dascAlul chir Gheorgachi
lin Trapezunt la Bucuresti, find eu dascAlul lui chir Stefanità,
liul prea invätatului fost mare gramhtic chir Panaghioti din
AlTou.

Constantinopol.

A lui Demostene primul discurs olintiac. Parafrazat intre randuri. In
11. Fol. 277. ArgioaHivoug dauvOcomb; Xriyo; np&coc.

fruntea paginei e notita: 1726 Nozgpfou sEq Tip 7cptircliv: 1726, la
1 Noemvrie.

La fol. 285 incepe al doilea discurs olintiac, dar e necomplet.
Si acesta e parafrazat intre rânduri.
12. Fol. 293. bor.oaElivou; auvficaxb; ),6yog r..parco;.

"Aceleasi

discursuri, parafrazate intre randuri.
13. Fol. 318. Too atiToG xcaci (bacr.nov 2.6yo; Tcpiirco;.

luias, contra lui Filip, discursul inthiu.
vulgarrt a primei filipice.

14. Fol. 329v. !Ex TCTW To5 AcovucCou =4=TO 'AvTtoxeicg.

ale lui Dionisie sofistul din Antiohia.
duse in greaca vulgarrt.

A ace-

E o traducere in greaca
Din

0 serie de scrisori tra-

15. Fol. 333. 'Ex Tcilv Too 0011%12E60U, 87)roptz Kspxupahov cc/Totincov nap"Afhpaiwv poie9acav ispb; Kopc,v6Eouc. Din ale lui Tu-

cidide, cuvantarea Cercireilor cerand dela Atenieni ajutor contra
Corintienilor. Inc.: 'S2 Mpeg 'AO)paioc, ixervoc orcof) Ipxotaca. E
traducerea in greaca vulgara a unui pasaj din istoria lui Tucidide.
16. Fol. 339v 'Ex Tiov ToG Esvocperwrog, Kt5pou coi 7cpcinou awnyoga 8Ts NV/0CM Tip Tcov Ba6tAcovEcov 4x/iv.
Din ale lui Xe-

nofon, cuvântarea lui Cir I chi-id a cAprttat domnia BabiloneniInc.: ',CI dOpuncoc 7)yalrri[dvot met crup.6o0d.
E tradus in
bor.
,9.:reaca vulgar&

Fol. 347-348 albe.
17. Fol. 349. 'aiarticac to AouxcavoG TOG 1:C4110C/CCTitt); aIg Tb vCncTraducere la «Visul» lui Lucian din Samosata.
Inc.:

vov.

Kcd T6pa 7cpb pcxpoii, npO aVyou

g7CO:UOCG.

vulgara.
18. Fol. 355. 'Ei,yricrtg elg T6v Alma

Traducere in greaca
pAccivOpo.wcov.

Tradu-

cere la Timon sau mizantropul.
Inc.: '12 19.ei Ma, &pope xxi
inccrcciTa ta.)1+ Cpt),M.
In greaca vulgar&
19. Fol. 377-389. Diferite bucAti frft titlu, scrise in greaca
vulgara.

www.dacoromanica.ro

417

20. Fol. 390. I'myopiou TOO eso2.6you iw.ottcxi i.tov6ascxct.

lui Grigorie Teologul, sentinte in versuri.

Ao

Inc.: 'Apxtv ecniv-

TLOV Ita/ Tao; 7COCOO 156v.

21. Fol. 391. 'Ex vino TOO esocptaixsou axoXaa-cotoo to Etitoxitou.
Din ale lui Theophylaktos din Simokata. Inc.: Kpctfog MaoTen).

e0r ..circt, 6 toucax6c.E parafrazat intre randuri in greaca

vulgarA.

Acelas cu No. 5 al acestui manuscript.
22. Fol. 415. "Eupog xav6v Eczp,6tx6c.

Alt canon in versuri iam-

bice. E un canon al lui loan Damaschinul. Inc.: 'Tawas Xa6v,
,rxiitoupythv Secnt6TY6.
Parafrazat intre rânduri.
23. Fol. 421. 'Ex tiov inta-coXitew 'Icocivvou Too Xpucocrt6p.ou. Din

scrisorile Iui loan Hrisostornul.
Inc.: Mapxelatv(p. Maxpiv [ay
iacyficrap.ev c'ettcp6-cepoi. cpv.
Parafrazat intre rtmduri.
24. Fol. 425'. 'Ex Taw c&i i.teicaon Bacrasfou.
Din ale lui VaInc.:
Bacastog
At6avEy.
T6o6
(roc
xcci kepo; fix&
silie cel Mare.
Kanna,36x7x.
Parafrazat intre rânduri.
25. Fol. 435. 'Aptcrcatvitou inco-coXcd. Scrisorile lui A ristenet.
Inc.: 'AptaTaive-cog cl)tXoxiXtp. Aataa *eV lpijv.
Necomplet. Parafrazat intre randuri.
Fol. 437 438 albe.
26. Fol. 439. E un canon iambic al lui loan Damaschinul. Intitiu sunt 4 versuri elegiace cari formeaea acrostihul canonului
apoi incepe textul. Inc.: ):TEC6Ec ,00,c'tcrov xuptazoti[tevov criXov.

La fol. 445-447 se atlrt prima jurnatate a aceluias canon.
La fol. 448-450 e sfitrsitul unui alt canon la Boboteazrt al lui
Ioan Damaschinul; inceputul acestuia lipseste.
Urmeazrt apoi pe fol. 451-452 c&teva poezii i epigrame, insotite de traducere in greaca vulgarrt.

27. Fol. 452. Fait titlu. E un discurs pentru srirbatorile Pastelui, in greaca vulgara. Inc.: 'Avictoc xal fizov Suvat6v. Sfaxsitul lipseste.
28. Fol. 469. Fruit titlu. Inceputul lipseste. Sunt cativit din
dialogii mortilor ai lui Lucian, insotiti pe margine de traducerea
vulgarä.Inc.: 'Avc'470seco xal want/a-az ol imUot.
29. Fol. 509. 'Aptcrzotping lao.cog. Plutos al lui Aristofan.
Inc.: '52; apyaAiov 7Cpayif

Insotit pe margine de traduce-

rea in greaca vulgarrt.
Pe fol. 538' cetim notita: Tao; silly TOO 'Aptccocpcivouc X6you (sic)
.5sai Tc) ccoroc 15scp Sc*c. 'Eypdapn Sca xecpb; 4top Too tanetvo AcoB. A. I?. Manuscripte grecefli.

www.dacoromanica.ro

27

418
vuatou Eepoticv,ixou et; Tot); acPxp Matou 13 lp.ipa Tptsti.

Sfarsituf

piesei lui Aristofan si mântuitorului Dumnezeu slava. S'a scris
de mAna mea smeritul Dionisie ieromonahul la 1722 Maiu 13 ziva
Marti..

30. Fol. 539. Licoyivoo; xaZ 'AX4c'evSpou. Al lui Diogene si AleInc.: TI Tow, cT) 'AXgavape, xal cri) TiOnxn.
Sunt
xandru.

cativà din dialogii Mortilor ai lui Lucian, insc44i de traducerea
vulgarà Intre rânduri. Mutilat la sfarsit.
681 (215).
Sec. XVIII. lartie; 155 fol.; 32X21 cm. Cartonat. Dela Serninarul Central.

Fol. 1 alb.
1. Fol. 2. Scurte extrase din Atanasie arhiepiscopul Alexandriei.

Inc.: IIPw.c6toxo; ply i,i noAAof.; aeXcpotc.

Fol. 3 5 albe.
Fol. 6v tabla de, materii.
2. Fol. 7. Sus cetim urmatoarea notitii: 'ExXoraZ 0.aupdcatat cpao,
IT,OVOCCCIML XII l6toxeiptog ypaysiaat iv VI) xcttpip .tTI; iteXirtic 7CC yip-roc

nap' ip.oCi TO aaxtaTou Havarlyroo.

Culegeri minunate lucrate

si scrise cu propria manä in timpul studiului de mine prea
Urmeaz5, apoi titlurile acestor culegeri
umilitul Panaghiotes.
si anume:
a) Fo. 7. Din Jacob Bill (?), a cärui scriere se aflä la inceputul
Inc.: Mt litgeaat aerv.
c6rtii lui Grigorie Teologul.
b) Fol. 7. Din viega sf. Grigorie Teologul scrisA de crtlugaruI
Grigorie.

Inc.: 43(Xa natpciac.

c) Fol. 8v. Din diverse scrieri ale lui Grigorie Teologul.
Inc.: Tgc; cip(crrti.

Fol. 45-48 albe.
d) Fol. 49. Din istoria lui Choniates.

Inc.: 'Hy et xa( tcg.

CAXog xpoVvouc.

Fol. 85-90 albe.
e) Fol. 91. Din scrierile morale ale lui Plutarh.

Inc.: Tor;

Oup.oGacv EvS6(nv Tixvtov.

f) Fol. 150v. Din loan Hrisostomul.

Inc. : Kat etTcev akcji

xl5pco; 6 ilsk.

Pe fol. ultim (verso) gAsim:
a) Rept aprov,

eccpoptatto0 tr,syciAou, Toccata ypdapovtat.

Despre

afurisenia mare, se scriu acestea. Inc.: OE tocootoc, 6; buxpoc.
www.dacoromanica.ro

419

b) Arm

Ghicitoare. Inc.: eutov [Ilya TeTpoccpcipurrov naco.
() Hepoorda nept rcavthg nupeToO.
Vindecarea tuturor frigurilor.
Inc.: 'EnapE Tiaaapa Spci !tux.
682 (216).
Sec. XVIII. Hartle; 300 fol.; 32X22 cm. I egat cu piele. Dela Seminarul
Central.

Pe fol.

1

cateva, notice românesti.

1. Fol. 2. ToO o-ocporreicTou xuptou esocpaoy Too KopuSaXicog örrop.vii[ma covonTcxec xo 1,1viip.ceTz eg Tip Tcepl o6pavo5 7CpaylltXTELCO.
Ale

prea inteleptului domn Teofil Coridaleu explicatiuni sumare si
cercetari la scrierea despre cer.
Inc.: 0/Ov Tcg vinXug etg 7thXcv
pxylartp.
2. Fol. 67. ToO cocpcoTiTou è anogliTcov ipmvsfez sEg Ttv rcepi yevicreto; xcel cF9opeig TOG 'Apt= Taw; npczyclaTefo:v. A prea intelep-

tului Exaporit explicare la scrierea lui Aristotel despre nastere
si pieire.Inc.: <Map/ TOCCGUTT arc mccocycv6p.sOcc 7cpczyp,cadav.

683 (217).
Sec. XVIII. Hartle; 146 fol.: 23X17 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

Pe verso al primei scoarte, intre maxime i extrase Para, valoare,
gasim epitaful n versuri de pe mormântul Elenei Izvoranu, sotia
lui Dimitrie Izvoranu, al doilea visternic. Iat primele 4 versuri
Tin' zöyvicov TI5/16' dias xpinTTEcc thri pot;

Tip 'Ioeopiptav raot `EXim, Uve,
Ei.movov (1) okay Seuzipou peaTtoipn.
'Avapiiv apEaTou Inp.t ToO Anprcptou.

AdicA: Spune-mi. mormantule, pe care dintre nobili ascunzi tu
aici? S tii, sträine, c pe Elena Izvoranu sotia celui de al
doilea vistier, adica a lui Dimitrie cel mai bun dintre barbati.
Prime le 3 fol sunt ocupate cu mici extrase din scriitori bisericesti si notite relative la scrieri religioase.
1. Fol. 4. 'liocivvou Nmalcov 'AXEciv8pou poE668ce t,E116vog MoXSoc6t7ig irccaToXcd. Tong irp2); 8cacp6pouc.

Ale lui Joan Nicolae

Ale-

xandru Voevod domnul Moldovei, ateva scrisori atre ttiferiTi.

Sunt in total 98 de
2. Fa--1-077

A.11"Seli.
atOZTFE. tiiVUTMOTNOU kirriTplou Moupoi4 ToO tf41-

(1) In ms. stA greOt siy,Eu:ov.

www.dacoromanica.ro

420
XoTcfccou calOivcou Mokao6Xcexec; It* 'thy 7mvoattlnoccov v..ctenyo4tsvov
rthv Eeprov I.Lovacm)pCop N&Ocli4ou xz EiscouA xal 3'4 xxl Apczyogpmg
%bp Ilatacov.
Scrisoarea liii Constantin Dimitrie Muruzi prea

inaltul domn al Moldovlahiei c5,tre prea sfitntul egurnen al sfmtelor mamAstiri Nearntu i Secu i Dragornirna domnul Paisie.
Inc.: Havocrukocre xabraot4tevs.
3. FoL 108v. A)X to 1.)EO otino5 'AXWpou Mrcel4ccai.

(scrisoare) a fiului situ Beizade Alexandru.
lui Paisie i poartà data 1782 Iunie 3.

AIM

Este adresatti tot

4. Fol. 109v. 'Enccrtc),a1 'A.Agdcvapou Mccupotop8i-cou

Top

pxyou

.oyo6.cou tij; pAyolX76 iy.vancrfec; xod yamtoi, gpmitog .q; 7tpCCTCW5E;

Scrisori ale lui Alexandru Mavrocordat
marele logofát al marei biserici si dragoman general al puternicei
impAratii a Turcilor. Sunt in tot 2 scrisori, una catre un anonim,
alta crttre Dositeiu _patriarhul din lerusalim.
Fol. 113--126- albe.
SEP ).3001.0p,aVaiV PCMCAE(Gq.

5. Fol. 127. 'horivn; A)gavapoc NmaCcou Yo5-ecog Boa666o4 iXicp
&oo cetAivt)N mci :rEp.etri 77.6CG76 Oôyypo6Xocx(ag.
loan Alexandru

Nicolae Sutu Voevod prin mila lui Dumnezeu strtpan si domn
a toatA Ungrovlahia. Este o scrisoare a Domnului crttre Iosif
episcopul de Arges.

6. Fol. 128. 0 scrisoare a unui egumen dela sf. Munte, catre
ieromonahul Paisie, cu data 1757. Inc.: ell ta7cetv6vw
7. Fol. 128'. 0 petitie crttre dornn pentru o nedreptate facutA
in? Tip Xuxvccv -thy Xtirov.
la numirea unui profesor.
8. Fol. 129'. Un imn in prozrt pentru sf. Paste. Inc.: Ti;
o*cri

xappAcruvoc fipipoz,;

9. Fol. 130'. 'Amoy* ilovccx6; Tcpbc czbqvcriv 05yxpo6),axicg.
Un cAlugAr ascet entre un domn al Ungrovlahiei. Inc.: Etg tbv
crx.A7Ipbv xecp.Ova.

10. Fol. 131v. 0 serie de scrisori, cele mai multe anonime;
unele sunt repetate de We 2 3 ori subt forme diferite, ca niste
exercitii de scoalrt. Intre ele, una, la fol. 138v, este o petitie crttre Constantin Moruzi domnul Moldovei semnatrt de Ecaterina
Palladi, logofeteasrt (A Exacceptvri IlloaXoCacinoc )oidOsztOccraccl.

684 (221).
Sec. XVIII. Ilárlie; 95 fol.; 32X22 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

Miscelaneu scris de mai multi si avand amestecate, pe aceeas
paginA, mai multe lucruri.
www.dacoromanica.ro

421

Pe scoarta prima gasim niste poezii in greaca vulgara, fitra
nici o insemnatate sau frumusete. Inc.: 71 civocEK via.
Dela fol. 2 si pana la urma, se allä un fel de rudiment de glosar grec vulgar-elinesc. Printre vorbele glosarului i prin spa'
tiurile goale gasim socoteli de datorii, plai, venituri, fárä sa, pot
preciza ale cui sunt.
Dela fol 15" fiind foarte mult spatiu liber, o mama mai tarzie
1-a utilizat spre a transcrie o serie de sc,risori, dar Para data, fara
loc, fara adrese i fara iscalituri. Nu pot determina de eine sunt
compuse sau cui se adreseaza. Imi fac insa impresiunea de a Ii
traduceri in greaca vulgara dupa scrisori grecesti mai vechi, cum
se compuneau foarte multe, ca simple exercitii, prin scolile medievale.

Scrisorile inceteaza la fol. 54.
Dela fol. 58 inainte pana la fol. 64 gasim, pe langa glosarul
pomenit, i o serie de citatii de prin carti cu cuprins religios,

mai ales din sr. Scriptura.
Manuscriptul este li; sit de orice valoare.
685 (228).
Sec. XVIII. HArtie; 216 fol.; 27X19 ern. Cartonat. Dela Seminarul Central.

Fol. 1 alb.
1. Fol. 2. To0 v iyioc; nocrpbc 4.Gov rpnyoptoo No472o4ipotli cipxtencathnou Kowczawnvolynasco; ToO eioX6you X6yog intvicpcog c T6v
Bczaactov.
A sfantului nostru parinte Grigorie Teologul

tam

din Nazianza arhiepiscopul Constantinopolei, discurs funebru la
Vasilie cel Mare. Inc.: Tilei,Aev dipa 7Couk fnzoeiaet; tthv A6rov.
Parafrazat intro randuri in greaca vulgara. Vezi Moe, Patr.
gr. vol. 36, col. 493 sqq.
Fol. 80 alb.
Fol. 81v cateva versuri pentru amintirea scriitorului si posesorului acestui manuscript anume: 'Avactclatog 6 ix IIcipm.
Subiectul discursului
2. Fol. 82. e1c66eac; Too 7cap6vsoc A6Too.
de rata; adica a discursului urmator care incepe la fol. 83. lata-i
titlul: To0 dcriou rmyop(ou N4cc4-17voo. TOG OsoX6you, cbco),oritnthc
virs r.ç -cbv 116v.cov ciourN Evexev -dtcd ov3Ocg inav6aou ixereEll liEth Tip
TOG 7cpaceutipou xstptovfav, iv ip at th 'El); tepoat'Als inciyysXpze tcl
A I sfantului Grigorie din NaziO7corov that Esi: -c6v il-cfaxoTrov.
anza Teologul discurs de desvinovatire cu prilejul fugii lui in

Pont si a reintoarcerii lui de acolo dupa ce fusese hirotonisit,
www.dacoromanica.ro

422

episcop (Tcpsoi(rcepo;), in care se arata, care e misiunea preotiei si

cum trebue s5, fie episcopul. Inc.: <ID-mg.= xal tv irm cip.oParafrazat intre rânduri i adnotat pe margine. Vezi
Xoya
Migne, Patr. gr. vol. 35, col. 407 sqq.
3. Fol. 165v. lItyg ix Tan ToG esoX6-rou TOO finoXoyriscxci) Xóyou.
Tabla, din discursul de desvinovatire al lui Teologul. Inc.:
eabg &ex 'VIA) Epopyceev iAi)ope.

Fol. 168-169 albe.
e0Apou pztkpatocc.
Prima rapsodie din
4. Fol. 170. 'IXcdcao;
Parafrazat intre randuri in greaca vulgarti.
Iliada lui Homer.
5. Fol. 188. IXcao; Cogpoo fScap ya:cx;. Rapsodia a doua din
Iliada lui Homer. Parafrazat intre ránduri.
6. Fol. 202v. IXccao; y"Opiipou atin.patz;.
Rapsodia a treia
din Iliada lui Homer. Parafrazat intre rimduri.

Pe fol. 214 jos cetim: Kol T6as (sin, Tor; taXoc; 'Avcco-Tuatou Too
ix Hoipm. ti aceasta impreunA cu altele e a lui Anastasios

din Parge.
Pe fol. 215 gäsim caleva dictoane i maxime in greaca veche.
Pe fol. 216 notite firä insemntitate.
686 (233).
Sec. XVIII. Hartie; 392 fol.; 25X17 cm. Legat cu lemn. Dela Seminarul
Central.

Manuscript miscelaneu, compus din mai multe parti, scrise la
epoci diferite si legate intamplator la un loc.
1. Inceputul lipseste. Prima scriere este o traducere in greaca
Inc.: par Xstóvico;, &Ott.
vulgar& a unui discurs bisericesc.
inscat 8v Tpenroy xcc664.

2. Fol. 2. 'atinat; -c.; Too" peyZXou B<Xelou> r,rth; -cob; viou;
Traducerea scrierii lui Vasilie cel Mare, Indemn
Inc.: '9 vio:, th itatati.
atre tineri.
7Gapcaviastoc.

3. Fol. 55. Iuyeafou e; -thy cztkoxpiTopo: 'Apxdthstoy imp! pa:As:mg.

A lui Synesios catre impAratul Arcadie despre domnie.
Inc.:
Tkz civfo.o.); TV* 6.); ird).
E traducerea in greaca vulgartt.
Fol. 203 alb.
4. Fol. 204. ToO iv ciyfoc; 7:7.-cp6; fip.cov Ppyiyoptou e; Ti iitce
Osocriyetcc, 3; xst-Ta.t, -aim) StuTipy.
Al slantului nostru pArinte
Grigorie, la sf. Bobotezti, care se aria in volumul al II-lea. Inc.:

cj

Osivepanco; Irdcooc.

www.dacoromanica.ro

423

La fol. 236 cetim notita: 44 Matou 28: 1787 Mai 28.
5. Fol. 237. FArä titlu si mutilat la inceput.
Inc.:

v.-vtic:v.v,

xXê ettopcpcc [1,ETiTCECTCG 6crcepov. Este tot o traducere neogreaert

dupk, un discurs religios.
6. Fol. 274. FAA. titlu.
Inc.: '12 yam %GCE 7rveólica( p.ot (sic)
liSeXcpot xat nccripeg.
E traducerea neogreack a discursului futnebru rostit de Grigorie Teologul la moartea fratelui sa.u.
7. Fol. 322. ToP iv dytocg itoc-cpbg 4.0v Tocivvou Too Aczp,ozy.rivo0.

A sfântului nostru pärinte loan Damaschin.
torvicruvov

Inc.: Mvia/ri

th

E o traducere vorbil de vorbk a

ivOt5p4 (sic).

discursului lui Ion Damaschin la adormirea Maicei Domnului.
8. Fol. 354. Fara titlu. Inc.: 11/ 7CCZCati, 6 VE0t, (1) Tixvcc p.ou.

E traducerea discursului lui Vasilie eel Mare dare tineri.
687 (239).

Sec. XVIII. Hartie; 225

foI.

paginate, plus 9 la inceput nepaginate;

27X18 cre. Cartonat. Din bibhoteca Episcopului Ghenadie Enáceanu.

1. Fol. a. Lista imparatilor crestini, dela Constantin eel Mare
phnä la Constantin Paleologul. Lista e in versuri.
Inc.: Tcbv
-xpcatccevcbv -cob; pccoaerr; p,oc. ax67cec.

2. Fol. c. Lista patriarhilor din Constantinopol dela Metrophanes
Inc.: Kat TCGCTPpXa; Tfj; Nia;

(315) pAnk, la Kallistos (1350).
T6[1.7); 13Aine.

Fol. eg tabla materiilor.
Fol. hi se arata cuprinsul a 10 volume de istorie bizantink.
.3. Fol. 1. Lista istoricilor bizantini incepánd en Dexippos.
4. Fol. 6. Lista impkratilor bizantini cu anii de domnie.
5. Fol. 19v. Lista patriarhilor din Constantinopol cu anii de
pastorie.
6. Fol. 22v. Incepe cunoscuta scriere despre sobi, cuprinzand
.excerpte din istoricii greci Ora in sec. X. Iatrt titlul pe care-I
gäsim in manuscript: lIpoorlicov icuot UTthOsacg s

th Izepl icpacr6etag

csóvtayp.a, iffog 3712,ocSt iatall011TO OE 7Cpga6EL; napac Taw ockoxpo:T6ptuv

Paliociwv irpbg Tok iOvotobg sod TA; iSixov-co 'cob; rczp' iy.sEvwv.

introducere adick, cuprinsul scrierii despre solie, curn adich se
trimiteau soli atre prighni din partea impäraOlor Romeilor si
Inc.: "Oaoc dith -cob.; r.cacztob.;
cum primiau pe ai acelora.
csast5. E traducerea neogreacrt. Textul incepe la fol. 23" si se
termina, la fol. 133.
13

www.dacoromanica.ro

424

6. Fol. 133". Numele lunilor la Evrei, Macedoneni, Egiptieni,
Abisinieni, Persi, Armeni i Turci.
7. Fol. 137. Bioc Tajv cpc.Xocs4wv iiecx(katoc, siiyoattivoc arcb tbv
Acciptwv xcel aTcb caXoug TCOacccoin aurpogpstc, p,s-ccappaaeivtsc ciç
xocvtv ScOssx-cov napi 'Avcarracsiou Espop.ovcixou ropSiou ToG &i 'Aypicptov :tat npotaivteg sic xotvilv cbcpiXecco TEri cpaoL6ycov.
Vieti,

foarte morale ale filozofilor, extrase din Laertius i multi alti
scriitori vechi, traduse in limba comuna de ieromonahul Anastasie Gordios din Agraf i propusi pentru folosul comun al iuInc.: Biog to0 Oca. CO ecac 6 cpca6crocpog.
bitorilor de carte.
8. Fol. 211. 0 scurta cronica dela facerea lumii paná la anul
1523. Titlul este:
tte-cepocc yevsac.

generatia noastra.
greaca vulgara.

'Apt.13i_toi iv:by &572) IQi 7cpckou cleApckcou Ito; Tiric

Numärul anilor dela cel din-Wu om pana la
Inc.: 'A7cb 'Asap. TOO 7tp6ri:ou CoOpeonou.

Iii

9. Fol. 220. Opijvcc tç Kcovcrccotavotrx6Xaog.
Jelirea Constan'9, IJ6Aç, 116Xcg, zaswv rmaibv zscocc:kii.
tinopolei.

Pe fol. .223" continua indicarea cuprinsului din alte volume
de istorie bizantina (vol. 11 30), indicare inceputa la fol. h.
688 (2431.

Sec. XVIII. flartie: 358 ol. scrise; 23X16 cm. Cartonat. Dela Sezninarul
Central.

Con line o serie de comentarii la diverse scrieri ale lui Gnigorie Teologul.

La inceput 4 fol. nepaginate; pe primul din ele se afla' tabla
de materii.
1. Fol. 1.

Tori

tofi etc -thy [Ilia,/ Bcccascov ipxce7ciaxo7rov Kat-

capsiccc. A aceluias, la marele Vasilie arhiepiscopul Cesareei.
Nu este insus.
Inc.: 11a9atvonlivric zal 62,O:Fopollivric acccOicaoc.
textul discursului funebru al lui Grigorie Teologul, ci numai un
comentar la acest discurs.
2. Fol. 33. To5 aiicon X6yog ino)sopiaxbg ;cep? t elq 1-16v-cov
cpuyi-w x
FAS altzv68VJ Ezsi OEN.
A aceluias, diseurs de desvinovatire despre fuga lui in Pont si reintoarcerea de acolo.
Inc.: EC xal 6 016.; -11.(7r).
Nu e discursul insus, ci numai uri.
c omentar.

3. Fol. 127. TO aka; sEq Koctsc'hpecov T.6v iccuto5 ciWapbv lotAl aceluias cuvant funebru la fratele sau Chesarie.

tciptc;.

1

www.dacoromanica.ro

425

Inc.: Tpia Tec [tin cal TCCGpOvto; A6you.
Iar
comentarul discursului.
4. Fol. 142. Nocirca Toe, xal Ace6/B Soaou 'Irmo XptatoO Tog cpaoa6ceou ipp.rivera TCov TeTpoccrtivov ToO pxydeXou itcapbc 4.6.1v Pyryropfou
to esoX6you, dEtep qg ippivefcg ri); TcpcIn% ivvcirrx xod Sexo'crw
yve3RoXoyfccs i Evt. -coO Zwvapa.
A filozofului Niketas zis

David servul lui Isus Hristos, tälmacirea tetrastihurilor marelui
nostru piirinte Grigorie Teologul, afarri, de almacirea sententei
intaia, a noua si a zecea, care e a lui Zonara.
Inc.: 'EvteOOsv
cipxma TOO yvorp.,oXoyerv..

-

5. Fol. 172. Comentar la discursul lui Grigorie Teologul despre: Care e domiriatiunea.
Inc.: Tic t toacct5Tri pia/ Tupccvvic.
6. Fol. 185. TO cdrcoO X6yoc s/g 'Cob; Maxxa6cdoug. Al aceluias,
discursul la Maccabei. Inc.: 'Ev Tod; vaxxcc6o:Norg 3f6Aocg. Tot
comentar.

7. Fol. 199. TO v ytoc; ncecpb; tub,' rplyopfou cipxcentax6not.,
litova-comcvounastoc toci esoA6you, A6io et; Tbv gyccv 'AOotvc'cacov.
atentaxorcov 'AXgavapeCo:c.
A santului nostru pArinte Grigorie

-

Teologul arhiepiscopul Constantinopolei, discurs la Atanasie cel
Inc.: '0 nape.ov X6yog xceOccpbv
Mare arhiepisconul Alexandriei.
iyx6p,cov.
Tot cornentar.
8. Fol. 220. TO aircoO X6yoc sEg Tip Xpca.toO vvv.
A ace-

-

luias, cuvantare la nastorea lui Hristos.
votta.

Inc.: Tb Xptcrcbc 6-

Tot comentar.

9. Fol. 237. ToG ot57015 Xóyog

euvantare la sf. BoboteazA.

ç Tet eiyta (101iiiTa.

Inc.: Hanyupcxbg x

A aceluias,
oko; 6 X6yo;.

Tot comentar.

Fol. 252-253 albe.
10. Fol. 254. Too ocirroO sEc noctipa a:arm-Lim: accic -vid; Tckrairig ti-jg

A aceluias,.catre parintele sau care tacea din cauz5.
Tot coca-1 batuse grindina.
Inc.: 05-rog 6 i.6yo; Erpvcac.
mentar.
A aceluias,
11. Fol. 270. ToO cetkoll X6yoc 7cEpi cpc?,orcv.oxetag.
Inc.: l'u[rOotAeutcxk 6 rcapiov
cuvantare despre iubirea sitritciei.
Abyoc.
Tot cornentar.
12. Fol. 286. ToG &v Ccifoc; 7coccpbc tv rgyopfou Top (,so),6you
xoacZ;71;.

irctax67cou N4cavcoo X6yoc stg rgy6pcov .z6v &SeXcobv 132craciou.

A sfantului nostru parinte Grigorie Teologul, episcopul din NaInc.: 'ESec4.
zianza, cuvantare catre Grigorie fratele lui Vasilie.
rpnybpco; &x to0 vGv 2,6you.
Tot comentar.
www.dacoromanica.ro

426
13. Fol. 290v. TO ockoU et; Ttv TO%) pv' intax61-cow napourtiocv.

A aceluias, la prezenta celor 150 de episcopi.
cxonot xeXsUce.t. tori pctaclico;.
Tot comentar.

Inc.: OE pv' ilti-

14. Fol. 310. To5 iv etyfoc; 7C car* )1./.thv TpniopEou N,gccz4nvo
to EisoA61ou, X6yo; 6E; Tip &yEav Ilemptoctijv. A sfantului nostru

parinte Grigorie Teologul din Nazianza, cuvantare la sf. Rusalii.
Tot comentar.
15. Fol. 330. TO cercO X6yog elg cv .cztvilv xuptaxip xca slq
imp xal s?; -thy piptupa Mcip.ocroc.
A aceluias, cuvantare la Dumineca Noua si la primavara si la mucenicul Mamas.
Inc.:
'Eptadvcce tl vaO.
Tot comentar.
16. Fol. 342. TO afrro Elso),6you rca-cpb; rctiAot =yaws-alto/ p.oInc.: MeTpcoppovdiv 6 i9so2,6yoc.

-vOcruxot, xcccec OTOCX61:0v.

cEpp.liveta TOD ND:feta toO xcd. Acc6ia.

A

aceluias parinte Teologul, versuri iambice parenetice dupa alfabet.
Talmacirea lui Niketas zis si David. 'Apxtv Cacciv-ccov xcd Tao;
zotop 19s6v. Xpi) cpriol. -thy 1916v.

17. Fol. 352. TO akoO e?.g -thy &rtov Eepop.ciptopa Ku7;pcav6v. A

aceluias, la sfantul .mucenic Ciprian.
Zpo; fare.

Inc.: 'Avercipw Noectecvi;o5

Cornentar.

In tabla de materii dela inceputul volumului se mai afla insemnat inca un discurs comentat: E?; cv ppan-r.nta X6yo; npOzoc,

care nu se alseste in manuscript.
689 (246).
Sec. XVIII. flartie; 182 fol.; 23XI6 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

La inceput un fol alb pe care se afla de 2 ori urmatoarea

no-

-tit5.: Kai. TO8s air, TO% tiAX0t; MCCLO2(013 eiro-cacpf-cou.*i asta impre-

mu& cu altele este a lui Mateiu dela sfimtul mormant.

1. Fol. 1. Introducere biogralica la scrierea care urineaza pe
fol. 2.
Fol. 2. TO iv iytot; ncc-cp6; -rjp.cov Mc4(pou TOO 6[1.0)0MCOO r,p6;koyog r.p6; 'DotiBcov npec66-cepov 7,:sp? ciyircr2g.
A sfantului nos-

tru parinte Maximos Confessor proloty, despre iubire catre preotul
Elpidios.

Inc.: '16o5 T:pbg i4 r.spE

(2787.7iStV.00 PCOU

X6ycp.

Bunt

cele 4 centurii de sentinte, publicate in Migne, Patr. gr. 90, col.
-959 sqq.
2. Fol. 39. To cdrco 6afou xml bsocp6pou itm-cpb; 7)p.thv Mo:Ep.ou
-coO '01.144ra-co
TOO 19E0g, T;p6;

ap

soXoyia; x2 -c; ivadcpxou ON0011.(04 TOO u7.00

07acicigtov. A aceluias sfant parinte Maxims Con- .
www.dacoromanica.ro

427

fessor despre teologie i despre intruparea fmlui lui Dumnezeu,
cittre Thalassios.
Inc.: <E>rg 0s6; &yaws, axatCc4rcTog.
Sunt
cele 7 centurii publicate in Afigne, Patr. gr. vol. 90, col. 1083 sqq.
3. Fol. 145. Elg <imam/
v Xorztv TOO 'ApcccotiloK pi0o8ov
.npoacoimacg fizot sEaceicoyt cm-meet-cm 'nap& recopylou Espicog EonSoup/ TO5 &J 316.ntvvfmv.
Introducere la toath, metoda logica a

lui Aristotel, compug de preotul Gheorghe Sugduris din Janina.
Inc.: ell icp cv cpaoaocptav onoubll 15114 67coSixstac.
690 (266).
Sec. XVIII. Hartle ; 138 fol.; 21X15 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

Miscelaneu scris de mai multi.
Pe verso al primei scoarte, cateva socoteli.
1. Fol. 1. Notite de evenimente din anul 1765.
Sus si jos gäsim iscrtlitura: rgy6pcog lepoaccbtovo; p,iptuc. Gnigorie ierodiaconul martor.
2. Fol. P. Socoteli din 1765.
3. Fol. 2. Scurte extrase din Theophylaktos Simokates.Inc.:
hler p.,3)

116vov Tag ix Ocewg.

4. Fol. 3-89. Insemrari de cheltueli, venituri i datorii ale mitropoliei din Bucuresti (?) si diverse alte socoteli, tinute de un
anonim. Printre textele i notitele grecesti se OA imprastiate o
sumA de note si socoteli romimesti. Toate sunt din anii 1762,
1764 si 1765.
5. Fol. 90. Incheierea mitropolitului Ungrovlahiei, prin care rididt hirotonia pàrintelui Alexandru ca ilegala i filrä valoare.
6. Fol. 91. Transactiunea mitropolitului Ungrovlahiei cu patriarhul Alexandriei Mateiu, cu privire la mAnastirea Cernica.
7. Fol. 93 94, notite ftr valoare despre Sinoade.
8. Fol. 95. En[tetthp.ccra. Insemnári. Inc.: 'Encavel) 7.6v sEn6v7;ce.

E o laudá a lui Scarlat Ghica Voevod.
9. Urmeaz, dela fol. 97, scurte extrase din diferite scrieri religioase si profane, apoi exercitii retorice de scoalit
10. 'Fol. 114. Ikpi TO5 iTCOXUTMEOU q; iyiocc Ilapccaxel4; Tcp6c -c6v
7sepl ainoo 7.1-c7pacivra.
Despre slujba sfintei Vineri, cAtre cel ce
a intrebat despre ea. Inc.: Elo),U; -cirp; noUorg 6 ),6yo;.

11. Fol. 117 p6.nrt la urmit contine iaras atevà socoteli si note
grecesti si rom'anesti, precum i un mare numitr de formulare
de scrisori, testamente, foi dotale, etc.
www.dacoromanica.ro

428

691 (272).
Sec. XVIII. 1-1Artie; 152 fol. plus 2 nenumerotate la inceput; 23X17 cm.
Cartonat. Dela Seminarul Central.

La inceput dota folii albe.
1. Fol. 1 39. 0 sumä de extrase, unele mai mici, altele mai
mari, din diferite opere ale lui Grigorie din Nyssa . Inc.: Twain.% .coNev yavoplv.ric iv Tti.) tpi.up
LcCL
2. Fol. 40. To5 eiytou MCCUtIOU to 611oXonto5 gporcijast,; zact a7T0xpiasc; 3ccap6pow xecpaXatwv anopout.tivcov.
A sfântului Maximos

Confessor intrebäri i raspunsuri la diferite capitole dubioase.
Inc.: 'Meg cips.cal cpu.

3. Fol. 56. Tx viiv rtspl arciroN stscpaAcdon To5 olytou MaUp.,w,
Tor) 6p4Aoynto5.
Din capitolele despre iubire ale sfântului Maximos Confessor.
4. Fol. 79. ToG

Inc.: EE

e

fty'q

.co5 vo5 6 cpcintap.k.

ciytot; IT01-cp6; 4.6av Mc4ittou ToG Olicaoritorr
xecpraaca nepi .aeoXoyEag xal c
vac'cpxou oixovoplag to5 ui,o0 19.so0.
v

Ale sfantului nostru parinte Maxirnos Confessor, capitole despre
teologie i despre intruparea fiului lui Dumnezeu.Inc.: Erg 4e6g.
bapxoc.
5. Fol. 117. To5 v iyfocc naTpbg ktiov Magp.ou to 6p.00.n.co5
X6yog ciontnag ma& 'ice.5atv xal anOxptacv.
Al sfantului nostru
pririnte Maximos Confessor, discurs ascetic pe intrebAri si ràspunsuri. Inc.: 'ASEAcpbg pthrve yipowra.
6. Fol. 137. To5 iv ciytocg na-cp6;

thv 1coc'avou Too' Xpucloarcittou,

A sfantului nostru prtrinte Joan Hrisostomul, cuvemtare admirabila, acum data la luminit. Are drept
subtitlu vorbele: "0.rc xpliattiot oE necpaoliol oE aiip.p.atpot 7cpbg TcCanc.
xeci. 8-st p.iymov xipaog t iv Tar.; OXEtpecrtv 5-xaptcyda xoct Tcepl xpEaewg 19.so0 -.Act/ iyUnrig.
Inc.; "Onsp npthvi arm.
Aóyog v0v ixao9sig gaipetog.

Pe fol. 137, sus, este data 1757.
7. Fol. 147. Trei scrisori ale calugrtrului Neilos; prirnele doua
cAtre imprtratul Arcadiu, a treia dare Sever.
Fol. 148 alb.
8. Fol. 149. T
6Va &not) gxto at6-4-nTra Waptxci TS xal 13X6:^Ami ixxXystautt-Ai TS xal iNteptx6e. a,g71 'IouXiou Y.
Cartile pe
cari le am proprietate, grecesti i românesti, bisericesti si profane. 1768 Iulie 9. Inc.: 3 thpoiaSyca.
Fol. 150 part la fine albe.
www.dacoromanica.ro

429
692 (275).

Sec. XVIII. Hartie; 309 fol. plus 3 nenumerotate la inceput; 21X16 cm.
Cartonat. Din biblioteca Mitrupolitului Iosif Naniescu.

Miscelaneu scris de mai multi.
La inceput 3 fol. albe.
1. Fol. 1. Aotnaccvo0 Eanoacaicog nip/ Top ivonvtou TITot ptoc AouxcavoO.

A lui Lucian din Samosata despre vis sau vieata lui

Lucian.
Inc.: 'Ara ply iitenoct5mv.
Tradus intro randuri in
neogreaca.
2. Fol. 8. Nexpcxol SciAoyot.
Dialogii mortilor.E cunoscuta

opera a lui Lucian. Tradus intre randuri.
3. Fol. 47. Mica i) p,ccoivOptorcog. Timon sau mizantropul.
Inc.: 11 ZEG cpate.
Tot o opera a lui Lucian tradusit intre randuri.
Pe fol. 72' gasim notita: 'Iouvtou x0.' 1738.

lunie 29, 1738.

Apoi cu litere latine: Ego o filacton logofetul.
4. Fol. 73. 'Icsoxpdcroo; r.pbg laqi_tóvotov napcdvsatç.
crate, indemn catre Demonikos. Inc.: Tv noXXor.g

Al lui Iso-

niv. Tradus

intre randuri.
5. Fol. 85. ToO akoO 7cpbg NcItoxXicz nept paaae(ces.
A aceluInc.: OE p.iv etco96-csg. Tra-

ia§, catre Nikokles despre domnie.
dus intre randuri.

6. Fol. 97. ToO czkoo et; Eöczycipo:v iyx6p.wv.

A aceluia§, lauda

lui Evagoras. Inc.: Opc.bv, 1 NEv..6x)secg. Tradus intre randuri.
thv 'liocivvou Too Xpuo.oc.ccip.ots
7. Fol. 115. Too iv dzytocq ictpb
rimencoxentou licovcrcavuvoun6Xecog Aciyog nspi 7C pocseuM.

A sfan-

tului nostru parinte loan Hrisostomul arhiepiscopul ConstantiInc.: 'A p.cparipcov Evexcx
nopolei cuvantare despre rugaciune.
npoofjxic.
Tradus intre randuri.
8. Fol. 123. TO aico5 Xóyog ets Eb.cpcincov.
A aceluia§, cu.
vantare catre Eutropiu. Inc.: 'Aii 1thv, picAco-ta Si vov. Tradus
intre rânduri.
9. Fol. 133. Too czercoO Xciyo; el; 'thv dycov ecnciatoAov HczoXoy.

A aceluia§, cuvantare la sf. apostol Pavel.
ivOpttyrco;.
Tradus intre randuri.

Inc.: Tt 7coti icrctv

10. Fol. 140v. Too oceno0 x.tov st5 tobg dyioug ncrcrcct 'cob; iv
aq.) Teli xhancp p.aptuplIcromse; (sic).
A aceluin lauda tuturor
n9 Tip/ Eepiv
sfintilor cari au patimit in toatä lumea. -- Inc.:
7caviiyupcv.

Tradus intre randuri.
www.dacoromanica.ro

430

Fol. 152-153 albe.
11. Fol. 154. ToG a6ToG et; Tip 7capoc6oX3p nap/ to

&atkou.

A

aceluias, la parabola despre fiul risipitor.
Inc.: 'Ad ply aeXpof.
Tradus intro rAnduri.
12. Fol. 170. ToG iv dytocg =TO; tp.rov BccacXdou imax6nou EeXeuxfag A6yog ek T6 iv apxt ircolirrev 6 13e2);

-thy

oöpacvbv xcd Ttv

A sfAntului nostru parinte Vasilie episcopul Seleuciei
cuvAntare la vorba: la inceput a fAcut Dumnezeu ceru i paInc.: *Anag ply 6 Trov riv0p4nubv pcos.
Tradus intre
mAntul.
rAnduri.
43. Fol. 178. ToG ciötoG X6yog sEg T6v
A aceluias, cuInc.: Otacc xpecoottv.
vAntare la Adam.
Tradus intre rAnduri.
A aceluias,
14. Fol. 190. To0 atYcoG ç 'thy TcciyxzXov lcuatcp.

Inc.: Tors ply tac pax/A =Air).

la prea bunul Iosif.
intre randuri.

Tradus

15. Fol. 200. TO iv olytocg rccap6; 7)p.thv Bac:radon TOG perfaot,
cipkentax6nou Kataccpdag liarcitociioxfag 7cp6g 'Eck vioug.
A sfAn-

tului nostru parinte 'Vasilie cel Mare arhiepiscopul Cesareei din
Inc.: MAX& tv Tec rcapaxocAo0vccc.
Capadocia catre tineri.
Tradus intre rAnduri.
16. Fol. 218. ToG

yfoLg ncycpbg p.iv BccatAdoo TO5 IIETOGA01.)
Cimentaxcircou licaucepeCccg Kciavrcexaoxfag X6yog r2 BccpAcap, p.c'cricupcc.
v

A sfAntului nostru parinte Vasilie cel Mare arhiepiscopul Cesareei
Inc.: Hp6tepov
din Capadocia cuvAntare la mucenicul Varlaam.
ply -nip" ciyhov of Mv2TOE.
Tradus intre rAnduri.
17. Fol. 224. TO aircoO A6Tog c cob; yfoug teaaccpcixona op-

tupag. A aceluias, cuvAntare la sfintii patruzeci de mucenici.
Inc.: Mapt6pcov pvpiç.

Tradus intre rAnduri.

18. Fol. 240. ToG ccerroG 6p.afcc xatec tiov cipytopivtiw.
A aceInc.: "clamp 7cl Titiv lamp
x6v.
Tradus intre rAnduri.
19. Fol. 256. ToG cdycoG 6uX(c aç tb xccOsX65 p.ou Tatg arcoOfixocg

luias, cuvAntare contra mAniosilor.

A aceluias, cuvAntare la vorba: imi
voiu distruge depozitele si mai mari voiu clAdi. Inc.: AtTcXoav
cb etSog -caw Tcetpacrythv.
Tradus intre rAnduri.
xat p.s:ovccg obtoSop,15aw.

20. Fol. 270. Acikviou imp/ Suaxaou civapbg ô''rc yp AciXov yuvarxx iccutbv icpocrocio'cysc. A lui Libanos despre bArbatul greoiu,

care luAnd de nevastà o femeie limbuta se acuzA, pe sine. Inc.:
Tasc thv, c1 pou4
Tradus intre rAnduri.

www.dacoromanica.ro

431

21. Pol. 288. At6cofou [teXitl tpt9. Al lui Libanios al treilea
exercitiu (retoric). Inc.: ''Excov tç yuvarxa.Tradus intré rânduri..
Fol. 303 On& la fine albe.
693 (276).
Sec. XVII]. Hattie; 546 fol.; 22X16 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

Miscelaneu scris de mai multi.
Pe verso al prirnei scoarte, o tabla incompletti a cuprinsului.
Urmeaz 5. apoi un fol. alb.
1. Fol. 1. Tos 6tyico rmoptou Nat.:tca;tvoij t OcoX6you ircoXomtczbg t
; -cbv IlOv-cov cpuyirdc. A sfântului Grigorie Teologul

din Nazianza discurs de desvinov4ire pentru fuga lui in Pont.
Nu este chiar textul lui Grigorie, ci o traducere-comentar facuta.
de Neofit dascrtlul. Pe verso al fol. 1 gasim chiar potita: 'W4rgcrtg. 1783 'Iouvtou 1 Neorfircou Sta'ccaxiXou.
Traducere. 1783 Iunie 1. Al.lui Neofit dascalul.
2. Fol. 97. TO al)-coo

eFg

-thv ply= BocafAstov ipxten(axo7cov Kat-

A aceluias, la Vasilie cel Mare arhiepiscopul Cesareei.
Este iar o traducere-cornentar a discursului lui Grigorie Teologul.
3. Fol. 177. Tot v &yiocc Itcapbc 1)1J.G.ri rpnyoptou to .19.soX6r.,
accpetag.

tipventax6nou licovatcarctvoun6Xecog ),6yo r2ç BocaaEtov iclaxo-zov Katth anAolpv nap&
crapalag licamccaoxfac e7cmicpcoc, oi; civci7ctutg r
Nsocpti-cou athccaxciXou.

A sfantului nostru parinte Grigorie Teo-

logul arhiepiscopul Constantinopolei, cuvantare funebra, la Vasilie

episcopul Cesareei din Capadocia, a carei desvoltare in limba
Inc.: '0 plya; Bo:simplá (s'a Mcut) de dare Neofit dascalul.
aD,stog &mtg.

Fol. 291-293 albe.
4. Fol. 294. Traducere-comentar a unui discurs al lui Grigorie
Teologul la nasterea lui Isus. Inc.: Tb xptc-cbg 6voi.ta xupiwç.
Fol. 319 alb.
5. Fol. 320. To0 v iyfocc Tratpbc )p.Cosi rgyopfou 2ç c& yc esoA santului nostru párinte Grigorie la sfanta Bobo(pima.
teaza.

--

Inc.: '0 19sciv9ptonog 'InaoGg.

E traducerea in greaca

modern 5. a discursului lui Grigorie.
Fol. 343 alb.

6. Vol. 344. Inceputul lipseste. Sunt chtevit explicari la un
discurs despre dragostea de sarAcie errepi cpci,orczne(oK) al lui Gri-

gorie Teologul.

www.dacoromanica.ro

432

7. Fol. 346. 'aiiplacg 6.7.; Tbv ),6yoy Tthv creylcov (I)druov Tthv 'Enc-

-

cpczvfaw Ton iv aytoc; noapbc 7)116v rnyoptou N4c,c47)vva ToO .0.eoTraducerea discursului la si. Boboteaza., a sfantului nosIdyou.
tru pärinte Grigorie Teologul din Nazianza. Inc.: Ilavnyupcxb;
orito; 6 2,6yo;
E tot un comentar,

Fol. 370-371 albe.
8. Fol. 372. NO*C6 X6yoq elg Thv xcaviiv xuptaxiiv xal sE;

T6 gccp

Cuvântarea lui Niketas la dumineca nourt si la primAvarrt si la mucenicul Mamante.
Inc.:
'Eptaftota ir2 vocoO tidy.
E o traducere comentar.
FoL 392-395 albe.
9. Fol. 396. Exasco: sk Tip oly(ocv 7CeMpt007/111.
Scholii la sf.
Inc.: Metpcocppoviiw 6 19.eo),6yog.
Scholii la un discurs
Rusalii.
al lui Grigorie Teologul.
Fol. 429 alb.

Itcel sEg 'thy cidcptupx Mcip.couc.

10. Fol. 430. 'Ecacircocc, 17c6ntac, civaypacperc, Toupxtati taxtp-Vec.

Copisti, supraveghetori, grefieri, pe turceste tahirgii. lido: etyac
cdkcn e Tcpb; Tb A&v ptc6. Lin discurs religios al unui anonim..
Vorbele cari stau drept titlu n'au absolut nici o legAtur& cu cu.
prinsul discursului.
11. Fol. 451". FArrt titlu.

Inc.: OE Riv Re'rec Xpcutbv &nip ainoo.

Traducerea in greacrt vulgarrt, a discursului lui Grigorie in
onoarea Maccabeilor.
12. Fol. 471'. Far& titlu. Traducerea in greaca vulgar& a discursului lui Grigorie Teologul care incepe cu vorbele: Orecrei

Fol. 505-507 albe.
13. Fol. 508. Too iv c2yEocg rcarpbg ktiov TrniropEou Too eeoX6you
incax6nou [emailprotected] X6rog sEg 'thy thyv 'Aeavciutov &nterc(axonov
'A)gavapeicq. A sfântului nostru parinte Grigorie Teologul epis-

copul din Nazianza cuvântare la Atanasie cel Mare arhiepiscopul
Alexandriei.
Inc.: EEg xacpbv 67coO gxkt cntolcOv.
ducerea neogreacrt. Necompletrt.

E numai tra-

Fol. 536-537 albe.
14. Fol. 538. Frirä titlu. E traducerea discursului lui Grigorie despre sfiirsitul obstesc. Inc.: El %ad xocv6Tocrov Taog.
Fol. 544 alb.
15. Fol. 545v. (DtXodiou nipepya.
Parerga
Inc.: 'II [tiv Tcccpotplcz ottolg cbtivauvov ripag.

www.dacoromanica.ro

ale lui Philotheos.
Necomplet.

.433

694 (278).
Sec. XVIII. Hartie; 108 fol. scrise plus 4 fol. albe la inceput si 34 la fine;
22X16 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

1. FoL 1. 'ApA abv 0.erp
Sop.scrixou r
nap' ce;:rcol;

th

uncx6v th ixtebiv rcapi Tv; p.sycaou

at'icrew; xupoB recopyfou rots

WCCOOE;:acev

IIaxoupcivou npbg rv

p.ovir 1-71g orceporriag .asozCxou r

IIETp4co)-

Inceputul cu Dumnezeu, tipicul (actul de fundatiune)
clat de cAtre marele domestic al apusului domnul Gheorghe
Pakurianos catre manttstirea zidittt de dânsul a preasfintei Maicei
-cf.cmg.

Inc.: 'Encxoup(a xo:E ko:66tt.
Domnului Petritziotisa.
Acest tipic, impreung, cu lista tuturor lucrurilor pretioase, icoanelor, precum si a averii mtinttstiresti, a fost publicat, duptt manuscriptul nostru de ctitre L. Petit, Petersburg 1904.

Fol. 70-80 albe.
2. Fol. 81. Tax-coav xxvovothv criivtocyp,a

rIt

nveup.catxfig ouv6aou
ounpogpiv St& rcpoo-caM toO xpecto:COTO/T011 7)1.teiri ikaaitin xcd cawxp&Topoc nicrr); Tcoacriag lI&tpoo To6 npitrcou, ado,c è xcd Ocopecket
tfjc irtotcfccrig ScomoUallg nveup.orctx% auvOSou xca& tb a4)xo: rij; ma-qpiocg gt0g, EVIZTEgpfou p.tivbg te iv t 13ccolleuot5cv 7r6Xet top Iletpo-

Actul constitutiv canonic

nroUpyoo, &cep Statpetutt sç Tpict

al sinodului spiritual, compus din porunca prea puternicului
nostru rege i impttrat a toatä Rusia Petru I, cu invoirea si
indreptarea prea sfimtului sinod spiritual diriguitor, in anul mantuirii 1721, luna Septemvrie 17, in orasul impttriitesc Petersburg, si

care act se imparte in trei pàri.

Inc.: Mgpog npiinov. Heptypicpat

Tex; enhyoug atztag.

Fol. 109 Ontt la fine albe.
695 (286).
Sec. XVIII. HArtie; 123 fol.; 22X17 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

La inceput 7 fol. nenumerotate. Pe ultimul din aceste 7 se
afItt tabla de materii. Pe verso al acestui fol. se Ott o scurta
notiVi cu titlul: Tots orriou 'Ecppalp, 7crog xø civocicvthaxew Pr) bar-

A sfântului Efraim, cum trebue stt cetirn
sau s asculttun la cel ce ceteste.

vdmovu TCp00'EXEM

1. Fol. 1. ToO cet)Oevvxop ypogitioccmoO Boevayakoo IxAoyal gx
Tijg grelaecog OsocpuXdoccou .1g BouXyapiag -qc np6; `Pcoitcdoug ant-

CTOXfig ToG acyfou IlothXoD.

A gramaticului domnesc Panarzhioti

B. A. R. Mamiscripte grecesti.

28

www.dacoromanica.ro

434

culegere din traducerea epistolei crttre Romani a sf. Pavel, PaInc.: CH auveAc civciyvcoarg.
cutl, de Teofilact al Bulgariei.
Mai sunt excerptate: Scrisoarea I dare Corintieni (fol. 7), Serisoarea II cg,tre Corintieni (fol. 14), Scrisoarea cAtre Galateeni (fol.
20), Scrisoarea care Efesieni (fol. 22), Scrisoarea cake Filipieni

(fol. 26), Scrisoarea crttre Coloseeni (fol. 29"), Scrisoarea I care
Tesaloniceni (fol. 311, Scrisoarea II crttre Tesaloniceni (fol. 32"),
Scrisoarea I dare Timoteiu (fol. 341, Scrisoarea II ctre Timoteiu
(fol. 381, Scrisoarea crttre Tit (fol. 40), Scrisoarea crttre Filimon
(fol. 41"), Scrisoarea catre Evrei (fol. 42).
2. Fol. 53. Toci a?yroti ypcmipauxoG llavarircou B4avtiou at5wcop,o;
7C6p(Ancpc; nepi Tiov &eat pap.p.ivcov Sontc'ctwv -CCM) xaA6cvoXou-cipwv xat

c& xa-c& Tip &XIMI .36av cç xaO' ))Iteig cfcyc totch-71;
indwripcg stg
ivatoAtx; TOO Xptatop ExxXviatag.
A ace1uia grimiitic Pana-

ghioti din Bizant scurt rezurnat al dogrnelor sucite ale Calvinoluteranilor i rrtspuns la ele dupä prtrerea adeviiratri a sfintei
Inc.: Hpio-cov. Tt) 7cveGp,a ct)
biserici rasiiritene a lui Hristos.
dycov.

Fol. 67-72 albe.
3. Fol. 73. Tot1 airrop ypa[tvauxo0 anevuxot3 HavaytUrcou ExXoyai
Ia 'ai)v Top 'Aptato-caoug ipcxeov Ntxo[taxthov.
A aceluias gramiltic domnesc Panaghioti culegeri din etica Nicornaheica a lui
Inc.: IIa-aa yvtbacg xat npoalpsucg.
Aristotel.
4. Fol. 83. 'Ex Tthli TOO 'AptcrcotiXou noXrctxinv.
Din politica

Inc.: '0 f3oOg avz' dxkou.
5. Fol. 92". 'ExXoyal Ex teov toG 'Aptcr-co-caoug

lui Aristotel.

Culegere din Economica lui Aristotel.

oiXovoltcxCov.

Inc.: HpOtepov yevicrec.

6. Fol. 94'. 'ExAoyal thcccpOsyp.datov Ttve6v Ttiw Ero cor.piiiv Ex '1;
f3C6Aou ciç xaXoup.Evrig MEAtcrl.% toO aatop Tpattp.auxofi Havayuircou.

Culegere do ckeva, apoftegme ale inte!eptilor pagani din cartea
numitrt Melissa (Albina), ale aceluias grArnritic Panaghioti.

Inc.:

Tocroiyap Stapipenr.
7. Fol. 106. 'ExXoyal Ex -ccov Tot) &66a- Mag[tou TOO cpcXocrOyou xl
picEsupog, guar Tthy MpaOsv.
Culegeri din operele abatelui Maxim,

filozof i martir, cAte sunt ale pilganilor.
Eupa pin.

Fol. 116 pftnrt la fine albe.

www.dacoromanica.ro

(Dawvog. ToO (paw;

435
696 (297).
Sec. XVIII. Hartie; 257 fol.; 20X16 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

La inceput 7 folii albe, nenumerotate.
1. Fol. 1. Eopia '17poo nEo0 Eepc'tx.
Intelepciunea lui [sus fiul
Inc.: Kc'cOe o-ocpta.
lui Seirah.
FoL 62-68 albe.
2. Fol. 69. Nomocanon tradus de Gheorghe din Trapezunt, imOrtit in 8 cruli, av&nd o serie mare de legi i porunci bisericesti, facut din ordinul lui Nicolae Mavrocordat.
Fol. 69 cuprinde o scurth tablA de materii. Textul incepe fol. 70: `11p.st; oE
Co-c6crso),ot. xal Esper.c.
La finele scrierii intregi, fol. 241, gtisim
notita urrnAtoare:
Aii-coa

cc! Scatayal tetiv ,a.thov xal isp6w &moo-Taco c5p,op !let& -ce.bv

ix-Zarytastcxthv a6vihr xavOvcov p.eteyAtorciablaav el; arckv cppiacv
Scec npoo-car4; toO e;:ysgeo-rci-cou, 64,71Xotc'crou xat croporcciTou al,O6vtou

xat 7)yep.6vo; ncEcrn; Obyypoaaxia; xuptoo xuplou 'liocivvou NocoMou
'AXeE.o'cvapou Bor666a. napec Top iv anouSatot; EXCCXECMOU FECUpylou
Tpan4ouvtiou acaasxdaou .s.; iv Bouxoupearty aO0Elitnt csxoX.N xal

So6Aou ncatoTcitou tfi; akoi; CAP)7Xcitrizog, xat& th xatocrthv intaxoolocrrbv tpcaxocrcbv gro; einb Xptcrco0 v [Env/ Mczty stxocrzt.

Aceste

porunci ale divinilor i sfintilor apostoli, impreurA cu canoanele
bisericesti, au fost traduse in limba simpla din ordinul prea cuviosului, prea inaltului i prea inteleptului stitp6n i domn a
toatä Ungrovlahia domnul domn loan Nicolae Alexandru Voevod,
de cAtre cel mai neinsemnat dintre invatati Gheorghe din Trapezunt, dascit1u1 coalei domnesti din Bucuresti i serv prea credincios al Inrdtimii sale, in anul dela Hristos 1730 1\1aiu 20.

Fol. 242 Oat la fine albe.
697 (300).
Sec. XVIII. Hartie; 116 fol.; 23X17 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

La inceput un fol. nenurnerotat, pe care se afla o notith roma,neasa, Mr valoare.
1. Fol. 1. Tip.cov 0 lito.Ocveipconoc.
Este cunoscuta scriere a lui
Lucian, parafrazath, intre randuri in greaca moderná.
2. FoL 44. E.rixoc 1pweA<E>yO cc Tip ZOG/InCYCV tç OnspeuXon[Lb.% 15scrt6xou Map*. dai ai (.1); iv east acnriicrecog. lIotwcz Accitaax7poo tiovocxoti Top Ecouattou.

Distihuri elegiace la adormirea

www.dacoromanica.ro

436

prea binecuvantatei Maicei Domnului *Maria; sunt in chip depovestire. Opera a calugarului Darnaschin Studitul.
0E013 Any xXtycil Mapct pubsotou.

Inc.: E5 Ts

E parafrazat intre randuri

in greaca moderna.
3. Fol. 49. 'Ex T6v -coP aocparcitou Euvectou intatoACtiv.
Din
Inc.: Ncxavapp. Hai:Saq
scrisorile prea inteleptului Synesios.
iydr.
Parafrazat intre randuri.
Necomplet.
698 (311).

Sec. XVIII. Hartie; 424 pag.; 21X15 cm. Cartonat. Din biblioteca Mitropolitului Iosif Naniescu.

La inceput 2 fol. albe, nenumerotate.
Pe fol. 3 tabla de materii.
1. Pag. 1. 'Iwatcp tots Bpuevviou Xdyoc irparroc EZ; ibv zbayyeXcatibv

A lui Iosif Bryennios cuvantarea intaia la Buna
Vestire a Maicei ,Domnului.
gav Tfig 7CCOTocvciou,
Inc. : E
.c4; .8.ear6xou.

tpcd:N.
2. Pag. 25. `Foci akofi Xerroc Sekepoc aç 'thy sönyeAtallbv T-1;
19.2o-c6xou.

A aceluias, cuvantarea a doua la Buna Vestire a

Maicei Domnului.

Inc.: eek 6 Tez Taivta.

3. Pag. 53. ToP a5-coP X6yo; tpctoc alq Tip Too e5aTTEXtav,o0

iopato.

A aceluias, cuvantarea a treia la sarbatoarea Bunei Vestiri.

Inc.:

`11 pacracoaa tGv cirriUtov.
4. Pag. 79. ToP aOtoO A6yog cbayxatag tcvecg &nor)* TCEpLgx(010 x(ZZ

X5aetc Tcepl tç Tot) &op X6you ivcRipxou dxovotitag.

A aceluias,

cuvantare cuprinzand cateva necesare nedumeriri §i deslegari
despre intruparea cuvantului lui D-zeu. -- Inc.: Er TLC gicrocuct.
5. Pag. 105. ToP a5-coP 'lioatcp A6yoc nprotoc etq Tip crraóptoacv
tots xopfou xat Osoos xat cronfipoq )1.0.firv 'IricroP XptcrcoP.

A aceluias

losif, cuvantarea intaia la rastignirea domnului si dumnezeului
Inc.: CH TOSe TO noEv cipsi mantuitorului nostru Isus Hristos.
viitocc X6yocc.

6. Pag. 145. Too ainoO X6yoc Sekepoc sEc ttv crca5pcoacv ToP xopfou
'hicso5 XptatoG.
A aceluias, cuvantarea a doua la rastigInc.: OEbv c.puxt gxouaa.
nirea domnului nostru Isus Hristos.
7. Pag. 183. ToG airco15 X6yog rcparcoc nepi r; p.eXAo5cns xpiaaoc
item/

xaZ cESCou p.axapc6Tvco;.
A aceluias, cuvantarea intaia despre
judecata viitoare i fericirea vecinica.Inc.: "Eocxev 6 ScacZaxaXos.

8. Pag.'_214. ToP,a5-co02A6yog as5zepo; itp t

www.dacoromanica.ro

2,Xo5a71; xpfaecoc

437

A aceluias, cuvântarea a doua des-

zl Tijg ckarou p.ocxccpc6-cntog.

pre judecata viitoare si fericirea vecinica. Inc.: Tdc XdcPccvoc Teov
Ctrernad-aoa.

9. Pag. 241. ToO ocko0 Aóyog TcpCirco; Tcepl ouneAsicg.
luiaa, cuvântarea intaia despre implinirea timpurilor.
xcipto; &y

A aceInc.: Mcc-

atispov.

10. Pag. 267. To5 oth-co0 X6ioc Beiyczpo; nept aurceXefag. A aceluias, cuvântarea a doua despre implinirea timpurilor.
Inc.: ecbg
To% natal cpc6spOv.

11. Pag. 295. ToO ockn 67t6p,vm.tcc 7capi vok. A aceluias, exhor-

ttatie despre minte.

Inc.: CO Tec TCCilita

TcX7ipitiv.

12. Pag. 327. Et3xoci xce-cavuxTotal rcpbc rbv xt5pcov

tv 'InabOv

Xpccrtdv.

Rugaziuni de poctiintrt cittre domnul nostru Isus

Hristos.

Inc.: liano-ccc litSpte,

Sunt,

iXetImov.

clx-cEpp.cov xcct

in total, 11 rughciuni.
13. Pag. 393. Eoxii EF.g tv ipy(v 4E0TOXGv.
atre prea sfttnta näsctitoare de Dumnezeu.
Inc.:
p.aveatcitn Siarcocvcc.
Sunt in tot 10 rugAciuni.

Rugaciune
Agocc, cT

ö-

14. Pag. 421. TO p.ccxocptcu Ivan Too Aoyaitou xcei MiTcappccatoo.

Ale sfantului Simeon Logofatul si MeInc.: 'ATth xatXion Xerpoc acu.
taphrastes, plângeri pe alfabet.
19.p.vcc xcyci ciXcpci6vccv.

699 (316).
Sec. XVIII. HArtie; 254 fol.; 21X16 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

1. Fol. 1. apc7cfacu `Exci671.-- Hecuba lui Euripide. Inc.: 'HX.0.)

vaxpcir). Tradus intre randuri in greaca modernii. Necomplet.
2. Fol. 9. FAO, titlu.

Inc.: 'Ev 7colXorg p.iv,

scrierea pseudoisocrateicii TcapotEveac; 7rpb;
Necomplet.
intre ránduri.

I AnOvoce.

An[t6vcx0v.

Este
Tradus

Fol. 20 alb.
3. Fol. 21. 'Ex "C6P/ TOO iliou latac'opou toO IIIIXouankou.

(scrisorile) sfantului Isidor Pelusiotul
cleXcov.
Tradus intre rânduri.

Inc.: MO

v

4. Fol. 40". 'EncaTo)Loct ix -c(i.w ToG p.eycaou BocatXeCou.

dintr'ale lui Vasilie cel Mare.

Din
iesipxv

Scrisori

Inc.: 'MU act xcci Esspoc.

Tra-

5. Fol. 51'. Tx tv (13cc?apt5cc typcivvoy 'Axpccycctatvcov.

Din

dus int; rânduri.
scrisorile lui Phalaris tiranul Agrigentinilor.
Tradus intre rânduri.

Inc.: Tc) uEcp aou.

www.dacoromanica.ro

438

6. Fol. 55. 'Ex Trtiv Tan Bpokou cr.rpcxtriyoo CINop.cd.cov.
Din serisorile lui Brutus comandantul Romanilor. Inc.: 'Axo5co 4w-4.
Tradus intre rAnduri.
Fol. 62 alb.
7. Fol. 63. 'Ex V.TA, TOG 060CITAGOVCOU Cry.0).2=x05 TOO Ectioxoitou.

Din scrisorile invatatului Theophylaktos Simokates.

Inc.:

CO

tivcit 6 tiouatx6g.

Printre aceste scrisori se gAsesc si alte lucruri probabil tot
pe cari nu le pot determinA, deoarece ordinea foilor
a fost perturbata cu totul la cartonat.
8. Fol. 95. ra6pCou TXX-tivo; T.StpCiatCV VUOMO.G.
Ale Elenului
Inc.: 'Avap6.; nocr:v r:wce!'-co IsiTpcvoc
Gabrios mituri in 4 versuri.
scrisori

Xitov.

Fol. 109-110 albe.
9. Fol. 111. (I)coxuAESou .notrw.a vouOmx6v.
Inc.: 311i-ce yalioxXorcietv.
exhortativA.

A lui Focilide poemA

Tradus intre rAnduri.
Poema e precedata de chtevii versuri in lauda lui Focilide.
10. Fol. 121'. Rapsodia I din Iliada lui Homer, tradusA intre
rAnduri.

Necomplet.

Fol. 126 alb.
11. Fol. 127. Fara titlu. Este un canon religios al lui loan Damaschinul, tradus intre rAncluri. Inc.: nraup6v xxpgcc; Mwafx.
Necomplet.

Fol. 131-134 albe.
12. Fol. 135. Kp(tcov.
Inc.: Tt. vricx&as.

Criton (cunoscutul dialog al lui Pla-

Tradus intre rAnduri.
Necomplet.
13. Fol. 139. Inceputul lipseste. Ordinea foilor perturbata. Iat
primele vorbe: xal 6 ,ivdcpaog xath x6pav iftectav.
Pare a Ii
un discurs religios. Pe alocurea tradus intre rAnduri.
Fol. 149-151 albe.
Fol. 152 continua dialogul Criton intrerupt, mai sus, la fol. 139.
14. Fol. 166. Un fragment din cunoscuta parenezA a lui Agapetos catre Iustinian.
Inc.: labt, di skrgaix; ,O.s6-cextov diyaXp.a.
15. Fol. 174. Euvaywyt xo:l ginlacc v ittviic.-671 6 iv iy:oc; nattp
kuln rpriy6ptog 6 eicaóyo; zdiv iv VP 1:porcy atrI)uttxthv
Adunarea i explicarea (istoriilor) pe cari le-a amintit sfAntul nostru
Inc.: e0
parinte Grigorie Teologul in primul discurs stAlpnic.
ton).

A6yoc 6 cr-p3Xtteu-ccx6.

16. Fol. 190'. 1:uvaycoyt v.7,1 gijyricc; &Jv
Orj Eazoptthy 6 iv'
76? xcadc louAto:vo atrp:etycncip

ayfocg rcvAp 4.,Cov rgyóptoc iv

www.dacoromanica.ro

439

Adunarea i explicarea istoriilor pe cari le-a amintit
sfhntul nostru pArinte Grigorie in al doilea discurs sthlpnic contra

Zetyripy.

lui Iu Han.
Inc.: 'ApcdcBvIi b.uydrcrip Urcfjpxe.
17. Fol. 197. Euvccycor Ecrcopcifw Coy ip.vijal 6 ,5soX6yo; rpni6pco;

iv Tip stg T6v plyav Bacrascov inrcoapfy 16rp.Adunarea istoriilor

pe cari le-a arnintit Grigorie Teologul in discursul funebru la
Vasilie eel Mare.

Inc.: Iunpfvog 6 dytoc.

Fol. 200-201 albe.
18. Fol. 202. raptou Danvog Tezpicraxa.
Tetrastihurile Elenului Gabrios.
Inc.: 'Avapk 7roc(v.
19. Fol. 218. Fhrh titlu. Inceputul lipseste. Primele vorbe aunt:
Kati Tip iv croi toti nveópAzog xicnv.
Sunt o serie de scrisori
.de ale lui Vasilie cel Mare, traduse intre randuri.
20. Fol. 234. Fara titlu. Este o poemh exhortativh, ash nurnitele
versuri pytagoreice, in greaca veche si in versuri hexametre.
Inc.: 'AOccvcitou;

v npio-coc "hob; v6p.cp (1); acciXECT2C.Tradus intre

rânduri.
21. Fol. 236w. rwiip.cet p.ov6aTcxot. xavi cnocxerov ix aca:cp6prov not71-

76v. Sentinte in chte un vers, pe alfabet, din diferiti poeti.
Inc.: 'Avilp xpyrrbc xplcrviv.

Fol. 248 alb.
22. Fol. 249. Teme din greaca rnoderná n greack veche.
23. Fol. 252. 0 scrisoare a arhiepiscopului din Ahrida, Ioasaf,
chtre un arhimandrit Ioannikios, din 1725 Septemvrie 23. Inc
stduph titlu): Atec noUdg nipco-viaecg x2 TCEptanacrp.ok.

700 (322).

See. XVIII. Hârtie; 460 pag. plus 1 fol. nenumerotat la inceput, 20X14
cin. Cartonat. Cumpilrat.

Pe primul fol. gäsim, intre altele, urratoarele notite: Kcci viSe
i aceasta pe
Mgt altele este dintr'ale lui Emanoil Sergios. lar mai jos :

itpbc Tag 61),Xocg ix VIA) TOO 'Ep.p.avouilX Espyfou.

Kai T6Ss Tcpbc TO% (1A)6K &x TOV TOO 'ERLOGNIOAX Ispytou Tcep6sv6oSocAoD.

Si aceasta pe langil altele este dintr'ale lui Emanoil

Sergios dela Cervenavoda (Serban-Vodh?).

1. Pag. 1. 'Exesol; xecpoaccfon 7CapOGINSTEMTW axeStccaeacycc copZ
'Aycenvot) Scootóvou vilc &I'm-xi-07g TOO 19.eoG p.sycals ixxXlIcrEct;.
Expunerea capitolelor parenetice intocmita de Agapetos diaconul
prea stintei i marei biserici a lui Durnnezeu. Inc.: Tc4 ; dadTradus intre rhriduri in greaca vulgarrt.
cric kciptepov.

www.dacoromanica.ro

440
2. Pag. 33. AouztayoG Eattotsatitog nepi ToO bunviou tot pie); Aou-

A lui Lucian din Sarnosata despre vis adicA vieata lui
Inc.: 'Apt v inotaUplv. Tradus intre randuri.
3. Pag. 49. N pm!. StdXoyot. Dialogii mortilor.
E cunosCuta opera a lui Lucian. Tradus intre randuri.
xtavoG.

Lucian.

4. Pag. 132. TO iv civriocg nompOg tttaiv 'hocivvou too Xpucrocrvittou.
apxtentax6not, KtovatavtwounRecog Aciyo; 7rspl npocreox.
A sfan-

tului nostru parinte Ioan Hrisostomul, arhiepiscopul Constantino-

polei, cuvantare despre rugkiune.
Tradus intre randuri.

Inc.: 'Aticpo-cipuw bota.

5. Pag. 148. To0 aCrcoO A6yog sEg EUTpóntov.
A aceluias, cuInc.: 3 AE2 ttiv, OXtata Si vOv.Tradus

vântare catre Eutropiu.
intre randuri.

6. Pag. 162. ToG a6-roO 'ACro; elg -thy cVytov cindatoXoy IlaGXov.

A aceluias, cuvantare la sf. apostol Pavel.
Eiveptonoq.
Tradus intre randuri.

Inc.: TE not& iartv

7. Pag. 174. ToO iv oiTiotc nx-cpb.; tttliv BaatArrou TGO ttsycaou,
cipxtEntaxonou Kato4efocg Kannao"oxlcg, X6yog r2ç BxpXaitt pAcpsupcc...

A sfantului nostru parinte Vasilie cel Mare, arhiepiscopul Cesareei din Capadocia, cuvantare la mucenicul Varlaam.
Inc.:
Ilpdtspov ttiv.
Tradus intre randuri.
., 8. Pag. 184. ToG Zitou BaolXsiou toO ayiAou 6ptXia elq '0> npóarxe asautcp.
A sfantului Vasilie cel Mare cuvantare la vorba

ingrijeste de tine insuti. Inc.: ToG X6you rv xmatv. Tradus
intre randuri.
9. Pag. 210. Too Ia ecyCotg tp
t&i Hp6xXo,.) Kuwatayttyoun6Aeon E

T6 nci0o; Top XptatoO

dcyffic

v.od [teydcA-Q Ilapecaxen.

A sfantului nostru parinte Proklos al Constantinopolei la patima
Inc.: 4)oeepi tfx aritteptv.
lui Hristos la sfanta Vinerea Mare.
Tradus intre randuri.
10. Pag. 218. TO alkoO HpC-Aol) Eptt'otttoY E7.; Tts! nowayfay Oso-

A aceluias Proklos, lauda prea slintei nascatoare
tie Dumnezeu Maria. Inc.: HapOavtxii notvirrupcq. Tradus intre.
rânduri.
11. Pag. 234. ToO iv iyioc; natp6g jv 'AOavxutou Top pxyciXou.

TOxov Maptav.

dpxtentaxónou 'A'Agavapefac El; Tip aviAntPt`i Top zupEov ttiby 'Inao5

A santului nostru pArinte Atanasie cel
Mare arhiepiscopul Alexandriei, la inaltarea domnului nostru Isus
Inc.: OU:s otao: nota xAmilat. TraHristos. Cuvantarea intaia.
dus intre randuri.
XptatoO. A6yog npC6To;.

www.dacoromanica.ro

441

12. Pag. 242. To5 iv ayfotg ita-cpb; )p.t-Pv rgyoptou incax.6not,
NUacoN, elg flouXxep/av incuicpco;. A sfantului nostru pärinte Grigorie episcopul Nyssei, cuvântare funebra, pentru PulheriaeInc.:
ON dam anto; 'Cc) X6yy. Tradus intre Mnduri.
13. pag. 258. TO iv &yloc; ncycpb;

tiv 'Avocataciou dpve7taxi6-,
icou 'Avuoxdocc Xóyo e 'thy enzneXcap.bv .qg nzvup.vircou SecrrcoEvix

OCri

.19sotOxou.
A sfantului nostru pArinte Anastasie arhiepiscopul Antiohiei cuvântare la Bunavestire a prea slavitei noastre
stripáne nilscAtoare de Dumnezeu. Inc. U. nciXtv ircl 11,g yiç.
Tradus intre Mnduri.

14. Pag. 263. TO liaxcepturcoEtou Xl

ocpurcirou OeoScopirsou iicc-

ax6nou Kópou nepE npovotag Xdyog Tcparco;.

A prea fericitului
inteleptului Teodoret episcopul din Kyros, cuvântul intaiu despre
providentil.
Inc.: Ncip,oc icrci To% avep6notg.
Tradus intre randuri.
15. Pag. 286. TO ockoO ;rept 7cpovotag, Xciyoc Seinepon.
A acedespre providentil, cuvantul al doilea.
Inc.: OE -cot% r1;
npovofac )vfoccç.

16. Pag. 301. Top iv olyfocc
tp
tv Bccaasiou -cog p.sycaol,
cipvencax67cou Kcaaccpetcg KcacnccSoxiccg 7cpb; sok viouc
A sail-

tului nostru prtrinte Vasilie cel Mare arhiepiscopul Cesareei din
Capadocia, cátre tineri. Inc.: IIoXXc'c p.s Tec 7cocpccxcaoarccc.-- Tra-

dus pe margine in greaca vulgarä.
A lui
Lucian din Sarnosata, lauda patriei. Inc.: °Ort p.iv oUSiv. Tradus pe margine.
18. Pag. 328. To ccercoP tupavvoxtóvoc.Al aceluias, ucigasul tiInc,: 'AvijX9i "ng.
Tradus pe margine.
ranului.
17. Pag. 323. AouxuzvO Eap.00YCETECOg 7Coccptao; iyx6p.cov.

19. Pag. 342. ToP c6TOG icepi Tot, phi rE,ocatcog ncatetietv t 6 accc6o4.
Inc.:
A aceluias, ca st nu dam usor crezArnânt calomniei.

Tradus pe margine.
s) kvoca.
A
20. Pag. 359. IIXotyscipxou Xacptovicoc nepi =taw,/ dywyc.
Inc.: Tf tc;
'1ui Plutarh din Cheronea despre cresterea copiilor.
Ascv6v ye

So

Exot thcetv.

Tradus pe margine.

21. Pag. 391. TO cckoO nept TO dxoUscv. A aceluias, despre
Tradus
Inc.: Tv yevop.ivnv p.o axoXiiv.
ascultarea (poeiilor).

pe margine.

Pag. 417-424 albe.
22. Pag. 425. At6ccvlou 3pea6eutcxo'c (sic) 8efrcepoc 7cpb; Sok Tptimg

&nip tc `EXdv.rx. A lui Libanios a doua cuvantare de solie,
www.dacoromanica.ro

crt-

442
Inc.: '21).riv 1.thv tr) Tpibec.
tre Troieni pentru Elena.
Tradus
pe margine.
Pag. 459-460 tabla de rnaterii.
Pe pag. 459 sus cetim : Kat viSe Unc'epxac. 'AvSpiou Ekno:Otou
l'ouyaoupfl.
i aceasta este a lui Andreiu. Eustatie Sugduri.

701 (323).
Sec. XVIII. lihrtie; 123 fol.; 20X15 cm. Cartonat.Dela Seminarul Central.

La inceput 3 folii nenumerotate.
1. Fol. 1. Ziitypcg, Tivc. TOT-4 6 '166-04 &ir to Meatou boccrtilcetat, MCC& th Xciicov Tor) eIspettiop.

Cercetare. In ce mod va

Invià Iuda in timpul lui Mesia, clupa vorba lui Ieremia.

Inc.:

'AiropoGacv GE look:cot.

Fol. 2 alb.
2. Fol. 3. Ilepl rv iv.bv ith Y.T1g-20.1; xótatiou.Despre anii dela
Inc.: 'A77,6 705 'Aacip..
facerea lumii.

Fol. 4-10 albe.
3. Fol. 11. To5 coporcdt-cou xal loytandaou ExtpocpcXca6cpou -pa xxi
T91; p.sycarx ixxXrptcc; rewpitou tots Kopeatn, 7rpocivov e?;
sty -coa 'hodovou anoxcautPcv.
A prea inteleptului si invatatului
4eoX6you

medic si teolog al marei biserici Gheorghe Coresi, introducere
Inc.: IIipl Too' 'IcoCovou.
la apocalipsul lui Joan.
Fol. 110 alb.
4. Fol. 111. lisp: -cu On; to5 rt:o6 xaci Tor) Mara.
Despre
lupta lui Gog cu Magog.
Inc.: 'Ecrativecv gcov.
Fol. 118 páriä la fine albe.
702 (325).
.

Sec. XVIII. Hartle; 171 fol.; 22X17 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

La inceput 3 fol. nenumerotate. Pe primul din ele se af15.
cAteva, mici i neinsemnate extrase din Alexiada imparatesei
Anna Komnene.
Pe verso celui de al treilea fol. gasim indi-

carea pe scurt a cuprinsului manuscriptului i notita: 'Ex vv zoo
Kunocca.vt(you l'xiouxoc To ix Mria:o4.
Din ale lui Constantin
Gheuca din Mesia.
1. Fol. 1. 'Apxt VIP/ 0,Arivtxcbv 15spiCatri.
Inceputul temelor
ellene.
E o colectie de teme elino-zrecesti.
Fol. 114-116 albe.
2. Fol. 117. 'Er.d.y.cov r:p6; Tby 1.411),Inato`i 2;i6iv

www.dacoromanica.ro

tir'S Mo)3z6Eag

443
xi5pwv 'hoc'cvvriv KtovaTayttyov Noco).ciou 130666k, gxcpwvoiv ma& 'eV
gorycip Tql; XpLaToP yEMICFSOK, 7COEIWAX NotoXiou to XacoSpo1.ia4.

CuvAnt de laudä cAtre prea inaltul domn al Moldovei domnul
Loan Constantin Nicolae Voevod, rostit la shrb6.toarea na§terii lui
Hristos, opera lui Nicolae Hiliodromeus. Inc : Oc Tfj; antispcvirs
nocvnyOpetoç.

3. Fol. 119". Ek ttv bciatccacv 'co5 Xpco-To0. 'Navy. liwycsT. Now-

Iciou poe665a. -- La invierea lui Hristos; ditre (?) loan Constantin
Nicolae Voevod. Inc.: 'Ex Sthv xpriatiTuv 1150E. SfArsitul lipseste
prin ruperea unei foi din manuscript.
4. Fol. 121. Top ccOto0

Tcpb; -thy c45-thy ocOdivrtly 'tat& Ay iopTip

xath ad.pxoc revvilasto; -coO xupfou.
A aceluias, catre acelas
Inc.: AiY Ervat yo0g
domn, la särbätoarea intrupärii domnului.
Tics

cruaTcacxk.

5. Fol. 122. Top dim-) r.pbg -cbv oct!nèv anivvp xoaez v ioptip
Tibv &ylcov eEocpaveicov. A aceluias, dare acela§ domn, la sarbatoarea sf. Boboteze. -- Inc.: MeTA6wey E8o5.
6. Fol. 124. Fttra, titlu. -- Inc.: 'Acp' or) civixockv ittMen.
E

tot un discurs catre Constantin Mavrocordat, cu prilejul Pastilor.
7. Fol. 125'. Top ocercco 7cp6; Tbv rpnyopcoy cOOvtv xoccdc tv
A ace-

Iliipccv TOO Tcpo6c6czap,o0 aircoO in/ tby .0pciyoy ixcowynOiy.

luias, ctitre domnitorul Grigorie (Ghica ?), rostit in ziva urcArii

sale pe tron.

Inc.: 'Avc póvtc cq

VCC.

8. Fol. 127. TO ako5 7rpbc Tbv ock6v anivtriv xcade

viiv

ioptip

TN ma& acipxa yevyiicsso4 toO xupfou.
A aceluias, catre acelas
dornn, la särbAtoarea intrupArii domnului.
Inc.: 'Excapsv eUpoOcra
ixelm o) yuA.
9. Fol. 129". Too CCUTOO np6; T6y certhy otheinny xoadc Tty ioptip
Tani esocpaythoy.

-- A aceluias, care acelas domn, la Arbätoarea

Bobotezei.
Inc.: Mir& ply xoa Tb .q; TcapeXOot5aN.
10. Fol. 131". 'Eyx6[1,coy np6g Tin/ tk4niX6Tcycov ocoOinv z; Motiacc6Ecc; x4cov 'lido/my Tocivny NntoXOcou poE6Caczy, ixci:xonOiv xcaez
Tip )1.tipcev toO npo6c6aap,ofi aircofj el; Tby ExXcginpoy ,f}póyoy TN
tyelloyfac NotoAciou XcXtoSpoRion 7colmia.
Cuvânt de lauda atre

prea inaltul domnitor al Moldovei domnul loan loan Nicolae
Voevod, rostit in ziva urcArii sale pe tronul strälucit al dornniei.
Inc.: eautictati -cep b'vrc.
Opera lui Nicolae Hiliodromeus.
11. Fol. 133. Top ccUTOG TCpb; 'thy CZOTbli aljein7 tç MoVoocUcc;
xz'r tv goptip Ti); Xpcar.o0 yavviicrecoc.
A aceluias, dare acela§

www.dacoromanica.ro

444

domnitor al Moldovei, la sitrbAtoarea nasterii lui Hristos. Inc.:
Ka/ imOEY vb.
12. Fol. 135'. TO afrcoa npl); Tby a:).thy aoeiyv xath tv Taw
.0.socpaysItov Eorrridv. A aceluias, catre acelas domn, la sArbätoarea
Bobotezei.
Inc.: esoycbsta Ttis 01111EPV.Ig naporrc'getos.
13. Fol. 137'. To0 a5-coO npb; .thy a)-thy at'hivtiv, StateC tip iop-cip

T; civaa-ciam; ToO Ituptou. A aceluias, ditre acelas domn, la sArbMoarea nvierii domnului.Inc.: CO ply alakth; xai ol,payoapc5Roc.
14. Fol. 138". Top a:6TO Tcpb; -thy afrthv atAimy xatec rv ioptip
-c71; XptcrroO yeyytipEcoc. A aceluias, dare acelas domn, la stirbaInc.: Eii[tepov 11; nayxoaplou Tcpocrtoarea nasterii lui Hristos.
Scxiac.

La a Bobotezei.

15. Fol. 140. Kat& -rty Troy eeocpaythov.
Inc.: EaXonplYe [too 15ei.

16. Fol. 141'. Ka-ci

till,' v11; civaa-ciam; Eorytfiv.

La sArlAtoarea

Inc.: 'Arth Tot); Tiaaapa; xacpok.
invierii.
17. Fol. 143. ToO alrcoti np6; 'thy at'rthy atAiv-cny xcaet Tip iorysty
A aceluias, ditre acelas domnitor, la
rç Xptato0 ysyyfia'sto;.
Inc.: 'Si; plya xe:4 cpo6sp6y.
siirbAtoarea nasterii lui Hristos.
18. Fol. 145. Ka-cat Tip iop-cily Tioy esocpaveicov.
Inc.: Rep/ 11,6 Taw yeyi9Xca.
Bobotezei.

La sarbâtoarea

La Mr19. Fol. 148. K'c tv op-cty -EU Xpta-coO rewilasco;.
britoarea nasterii lui Hristos. Inc.: TipTcoy-cac -aby cpcXonacoy.
La sfArsitul discursului, fol. 150', gäsim vorbele: El; .thy Matalv
rxixa po66Sa: CAtre Mateiu Ghica Voevod.
20. Fol. 151. 'Eyxkuov si; -thy npo6c6aa[ay -co5 figniXati-cou cz5-

Cuvânt de lauda la
urcarea pe tron a prea inaltului domnitor loan Scarlat Ghica
8

ou 'Iwiyyou LtapXcZtou rxfxa pos666a.

Voevod.

Inc.: T-4; TE-cpattepsia; -cCov =Ow.

Fol. 154-156 albe.
21. Fol. 157. 'EpoInicov

EP.;

'hodyyou Mccrahl Thtixa poseciaa.

-eriy

Lopviri

T(Tlo

c.yr:toy

Ompaythoy,

Cuvant de lauda la särbilloarea

sf. Boboteze, (catre?) loan Mateiu Ghica Voevod.--Inc.: 05x Icrscv
"inamc.

22. Fol. 158. To5 aircoO np6; -thy 'AXiWpoy x6tuariv.
cMre comisul Alexandru.
Inc.: 'Eptcop.cgay

A ace-

23. Fol. 159'. "Esepov el; 'thy Ktoyatay-crvoy Kap.wcfpnv.
Alta
atre Constantin Cãminarul.
Inc.: Wise 'sty nalasuacv rinv.
Fol. 162-166 albe.
24. Fol. 167-170 contine cktevà modele tipice de scrisori.

www.dacoromanica.ro

445

703 (332).
Sec. XVIII (1726). Hartle; 77 fol.; 20X16 cm. Cartonat. Dela Seminarul
Central.

Pe fol. 1, un scurt text turcesc cu litere grecesti, urmat, foarte
probabil, de traducerea greaca.
Pe fol. 2" cetim, scrisa, cu litere cirilice, notita: Din biblioOica
sfintei Mitropolii.
1. FoL 3. Notirca

xal tioc6ES, SotAou Iwo%) Xpta-roa, roa cpcXocrácpot), ipmveta Taw Tezpacnixtov ToG p.eyiXou icctp
tGiv rgyopiou
TOG

ipplvdac %-t; ispcircw, it/viz% xal Sex;
Zcovocpa. A lui Niketas zis si David, servut
lui Isus Hristos, filozoful, dilmäcirea tetrastihurilor marelui nostru
pärinte Grigorie Teologul, afara, de tälmAcirea maximei inthia, a

ToP OsoXdyou, &Tep tfig
TvcoRoXoyfccg, i) Evc coi

noua si a zecea, care este a lui Zonara. Inc.: 'EvtePOzy cipyyrat
za0 yvtop,oXoye.N.
2. Fol. 41r. ToP ccircoP 19.8oX6you nctcpb; ragoL napacve-uxol p.ovóctcxoc xcadc aTocxerov.
A aceluias pArinte Teologul, iambi pareSi
netici inteun vers dupá alfabet. Inc.: Xpli cpnat Tbv 0e6v.

aceste versuri sunt insotite de talmAcirea lui Niketas David.
3. Fol. 51v. 'AD cerro0 pxyaou ncapbc Pnyopfou to esoX6you
incyp&p.p.ata licc)*eca the (sic) incvicptcc sEg Tbv tyzv Bccaaecov.
Ale aceluias mare pärinte Grigorie Teologul, epigrame funerare
Sunt insotite de
Inc.: Ic.iitta Sixcc cl)uxu.
la marele Vasilie.
trdmAcirea lui Niketas David.
4. Fol. 54. 'Ioxivvou rewgzpou (1) ix Tcbv ot; repowucxoP et; TCOL7iypacpt Tcapo'cSecaoc. A lui loannes Geometres
ç

ttxtv tgtv,

t

orânduire poetica, al cArei titlu este Paradisid. Inc.: 'Aveactoecc
Tcapaecaoc.
Diferite caractere
5. Fol. 63. Xccpaxcpeg inccrcoXiov Ocipopoc.
Sunt tipuri
Inc.: Tiov Tcccv-mx6as Scacp*p.ivcov.
de epistole.

de scrisori.
La urmä, fol. 74, este notita:

CH

ypoccpt Si viva cadivocc ec7cepcbrco4.

)(Op
cv,bx

yp4acroc crijne-cocc Tdccpcp,

V FM EETrcegp(tp c'.

Mana care a scris putrezeste in mormant, iar scrisul riimâne
veacuri nesfArsite. 1726 in luna Septemvrie 10.

,1.5rmà

i isca-

litura, care insil a fost stearg.
1) Pe margine: iv ).)ap N.ot .oxo: In alt manuscript al lui Neilos
lugdrul. De fapt opera e a lui Geometres; cf. Krumbacherl, p. 734-35.

www.dacoromanica.ro

c5.-

446

Pe fol. 75 este inc5, un tip de scrisoare pentru iertare, dela
patriarh.
Fol. 76

77 albe.
704 (334).

Sec. XVIII. HArtie; 134 foL; 21X16 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

La inceput 4 folii albe, nenumerotate.
1. Fol. 1. cl)ocXo'cpcSo; inccnoAoct Tupcivvou 'Axpayocvrivtov.

Scriso-

rile lui Phalaris tiranul Agrigentinilor. Inc.: FIoX6xXecto; 6 Mecscriptoc.

2. Fol. 91. HuOocrOpocg `Iipcovc.

Pitagora atre Hieron. Inc.:

'Acrcp03g 6 ivb; fifog.

Fol. 92 95 albe.
3. Fol. 96. 'Icodtvvou NotoXecou 'AXEVcvapou To5 §chAvcdcrou xcd aocporccitou ).yep.Ovoc 7ccicmq ClOyypo6Xccxtoc; irccatoAcd Tcvec, xx.cdc vfp,ncrcv
Taw tc.ti Dcaciptaoc.
A lui loan Nicolae Alexandru prea inaltul

si

inteleptul domn, a toata. Ungrovlahia câtevà scrisori, dup.

imitarea scrisorilor lui Phalaris.

Inc.: Etre iauxpp6vetc.

Fol. 99-103 albe.
4. Fol. 104. McOpcMrqg pacraer. McOptacrccv tc) avecpup xcelpscv.

Mitridate catre nepotul salt regele Mitridate, salutare.

Inc.:

Teg Bpokou EOccop.xacc.
5. Fol. 106..McOpcaciTou cruvovrorrt Tar) Bpc6-cou &ICU:MX(7A

A lui

Mitridate, culegerea scrisorilor lui Brutus.
Fol. 128 pana la fine albe.

Inc.: 'Axotico 6Kg.

705 (3451.

Sec. XVIII (1771). lItIrtie; 248 fol.; 17X11 cm. Cartonat. Dela Seminarul
Central.

La inceput 7 fol. albe, nenumerotate.
1. FoL 1". To5 7C avas6640-cou xod xpctoO
ov(x
oIi `App.evonoaou "Agcx6v )(AT& crcocxeiov iseptixov c& xotvs ypoccp6p.evcx r5.1)p.vvcc.

A prea respectatului judecator al Salonicului Harmenopulos,
dictionar pe alfabet cuprinzand verbele curente.
Inc. (fol. 2):
kiXXopcct tb xafpco.
2. Fol. 112. Keydacacc Too &riot) 7coapbc )5p.61v NeiXou liovctxo0.
Capitole ale cuviosului nostru Orinte calugtirul Neilos. Inc.:

'Apxt cconviag ictutoG xcccoircoacc.
La sfArsit, fol. 119" cetim notita: Tip cuvtaecrct TO%) xcathvi5e0

www.dacoromanica.ro

447

xciptc, atpoa Matou 01.

Multumire lui Dumnezeu implinitorul
celor bune, 1771 Maiu 18.
3. Fol. 120. Euvayarril )tai kilynot cv viaO atopv 6 iv olyfotc
naTtp

t6v rertiy6pco; S 9eoX 6yog VIP/ iv TIP ispttrup atriXtteuttaq.).

Adunarea i explicarea istoriilor amintite de sfântul nostru pärinte

Grigorie Teologul in primul discurs stalpnic.

Inc.: CO X6yoc 6

crtnXcteutock.

Fol 152-165 albe.
4. Fol. 166. Daxot ltoXt-axot imottcacraaol 7cpbc 'thy navcepkatov,
Aoyakasov xcd 19,Evrcp66)accov .licporcoXf-criv vr); oc.notCanc 1.1.71Tpone)scog OtYrypo6Aaxta; xóptov xtipcov 'AvOcp.ov ibv i 1671pfag.
Ver-

suri politice de laudii, dare prea sfântul, prea inviltatul §i de
Dumnezeu condusul mitropolit al prea sfintei mitropolii a Ungro-

vlahiei domnul domn Antim din lvir.

Inc.: 'Avapaiv TCCM0?(Olt

Autorul versurilor sernneazii, Gheorghe din
Trapezunt, probabil Gheorghe Hrisofron Hypomenas.
TAXijvcov seiyevicov.

5. Fol. 168. EuAXoyt Stacp6por, i?.Xlivtxr.ov a/ventatcoac.iv Eatopubv,
ciXXyroptco'v akar).
Adunare de diferite istorii enig-

1.tec& v.Tiv

matice e1ineti, impreuni1 cu alegoriile lor.
"E?anvec.

Inc.: Mul3oXoyoOv o!

Este opera lui Gheorghe din Trapezunt pornenit

mai sus.

Fol. 186-189 albe.
6. Fol. 190. Too copyro'crou Osocpaou Top KopuSaUitoc 7cspi x6ap,ou xat Taw lispCtiv akoo.
A prea inteleptului Teofil Coridaleu

despre lume i partile ei.

Inc.: Mai= Tcct

11,06acets.

Fol. 210-211 albe.
7. Fol. 212. ravext ScaCpeacc .q; 114.Impärtirea generala, a 0mantului. Inc.: CH ^1,7 7reptixec T6v x6aRov.

Fol. 216-217 albe.
8. Fol. 218. 0 serie de scrisori tip dela patriarhi, pentru diferite ocaziuni.

Inc.: H pxrpc6t7lg )1.1.6)v &a Too 7rap6v.co

4.01;

rcatpcapvtoO.

Fol. 247-248 albe.
706 (347).
Sec. XVIII. Hârtie; 48 fol.; 20X14 cm. Cartonat. Dela Seminarul Central.

La inceput 2 fol. albe, nenumerotate.
1. Pe fol. 1 se afIrt titlul primei lucrari: Hpayp.auta rcapt inctcl.aou -coo aytoycec;ou n&Tca HaCaou 7cipnou auvuOstaa nap& cDpi

www.dacoromanica.ro

448
lIccaou cç Tcgswg Tthv SotiAcov x(zt (i),X(2)v OsoAbrov ziT(1)0ev bye).Cop

Tractat despre pedeapsa (excomunicarii) prea sfantului

Papa Paul al cincelea, compus de Fra Paul din ordinul robilor
Textul incepe la fol. 2: CO
si de alti teologi numiti mai jos.
Xog &cop 7rpi1tsc vac gxec.

2. Fol. 29. Aóyog no:patveTcxbc aor.pOic Cronetayplvw icspi Top pi)

Cuvant parenetic compus inInc.:
telepteste, ca sa nu dam usor creztunant calomniilor.
ENcatog Ittatetiecv Tar; accc6oXa%.

&yv(f)akc.
Kcotbv npayp.cc stvcct
3. Fol. 41". `Epvetcc Too Tepsv-ccap.o0.

mului.

Inc.: flpits v&

pev nib;

Explicarea terentis-

707 (372).
See. XVIII. Hartle; 243 fol.; 16X10 om. Cartonat. Dela Seminarul Central.

La inceput 15 fol. albe, nenurnerotate.
Pe fol. 1 sus cetirn: 146 (sic) Mcxcdp.ou toO rnyopiou. iNov II
4)(Adiot, Eepop.ovdc'xou.
lnainte a lui Mihail Grigorie. Acum a
ieromonahului Filoteiu.
1. Fol. 1. recopyfou Top Aexccncvo5 nept aungeo); bvpiTcov.

A

lui Gheorghe Lekapinos despre sintaxa nurnelor. Inc.: CH "Tepi
sl); crungsco; Top Xóyou.
Pentru autor i opera, cf. Krumbacher,
pp. 558 sqq.
FoL 72 alb.
2. Fol. 73. Texvokoy(cc auvTop.co-ami xx.T' ip&opcv xoc/ cincixptacv
auvTaOstoct xccc

th Tcpci)cov 13E6mov "C-.7X ToO KcovcrucvTEvou ToO Actaxdc.-

pato; ypap.ticacx% view Toy cipvcpf(ov xal vicov p.ccOvaiiv nap& TO

Tex-

.rcetvoG 'Akvccatou Espop.ovdcxou Top g 'Aypcip(i)v Toi)7t60,7 'EXccxf.aTou,
ciaeXcpcp Te xol p.ccO)TcoO too crocptuTchou xzl Xorctotchou xexelyrricop
xuptou zupfou 'AvezaTcca(ou Eepopmcicxou Too rop8Cou.
Foarte scull&

gramatica pe intrebari i raspunsuri, compusa dupa prima carte
a gramaticei lui Constantin Laskaris, pentru elevii tineri i in-

cepatori, de dare smeritul ieromonah dela Agraf Atanasie cu
numele Elachistos, frate i elev al prea inteleptului i invatatului
profesor domnului Anastasie Gordios ieromonahul.
Inc. (fol. 74):
Ti iatc ypap.t.tomxii.

La sfarsitul gramaticei, fol. 153w, gasim notita: 'Eypicpri Stec
S'a scris de maim lui loan
preotul din Betbleern.
Fol. 154-160 albe.
xstpbc locivvou Espiwc l3710).cepl,Tou.

www.dacoromanica.ro

449

3. Fol. 161. Tab la de materii a scrierii lui loan Damaschin
eapitole filozofice, care incepe la fol. 163'.
Fol. 238 pAnä la fine albe.
708 (395).
Sec. XVIII. flártie; 160 pag.; 28X19 cm. Cartonat. Dela Muzeul de AntichitAti.

1. Pag. 1. ToO llpoap6p.ou roo cpaoo-Ocpou xupEou eeo3Wpou WI-mac;
zEg -coin iv 'NG% Espar; Scomormat; iopraic ixreOivrag nap& rii3v fiyEcoy
p,sAyStby Koolia xat Tocivyou xceyOyag.
A filozofului domnului

Teodor Prodromos talmäcirea poeziilor (canoanelor) pentru sfintele s5x135tori dominicale compuse de sfintii melozi Cosma si
Joan.

Inc.: "Eocxag

(1)

divOpance roO .19so0.

Pag. 135-136 albe.
2. Pag. 137. Fragment dintr'un nomocanon. Inceputul lipseste.
Prime le vorbe sunt: yd4toy oe.) 044.
Pag. 158 pAnä la fine albe.
709 (406).
Sec. XVIII. Hartie; 1366 pag.; 22X17 cm. Cartonat. Dela Muzeul de Antichiati; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

La inceput 4 fol. albe, nenumerotate.

Pag. 1-2 tabla de materii.
1. Pag. 3. "Exesacc xecpcaahov 7t apatvetoccin axeScocaestcra nap&
'ATc7nrco0 Scax6vou r4g ku.orir% TOO 19so0 tteyan; ixxXvEcig.

Expunerea capitolelor parenetice compusa de Agapetos diaconul
Inc.: Tpç
prea sfintei i marei biserici a lui Dumnezeu.
tircdcrtic.
Parafrazat intre ra.nduri.

Pag. 39-42 albe.
2. Pag. 43. c(o

r2ç rby IlcoxuAtalv.

Versuri la Focilide.

Inc.: CO (I)coxuAlang sUrcps7c4 Viacc; 13foy.

3. Pag. 43. cNoxuXESou noinpze you0ercxOy.
Inc.: Milts ymp,oxXonEetv.
ram duri.

ema exhortativA.

A lui Focilide poParafrazat intre

4. Pag. 61. Xpuccat grcn roO HuOczy6pou.Versuri de aur ale lui
Inc.: 'Avou àv npairct Osok. Parafrazat intre
Pitagora.
randuri.

5. Pag. 68. Kc'crcovo; Chop.atou Typ.ca napcaverma2
1.1.eryeyxsv

SEarcxot 6.;

z ril; AarEycov cpcovN sEg rv DArE8cc acciXextoy Mcittpo;

B. A. R. Manuacripte gremiti.

29

www.dacoromanica.ro

450

Ale lui Caton Romanul sentinte exhortative in distihuri, pe cari le-a tradus din limba latin b. in limba greacil calu,
Inc.: 'AvaicoVicroc; &r.b xatec voGy.
Parafrazat
gärul Maximos.
intre randuri. La urma pag. 95, este notita: Mipmrses Top ypipovaxcig.

IIMProc Atovuafou lepop,ovaxou ZOAcc-cetvc6yrou &

'ATpdaptov.

Amin-

titi-v6 de scriitorul Dionisie ieromonahul Slatiniotul dela Agraf.
6. Pag. 96. Kay 6.)v cCov Bat" 7coilp.a ToO xupoo Kocrp.d.

Ca-

Inc.: YS2cperrrav cE
nonul Floriilor, opera domnului Cosma.
La urma, pag. 104, se AA
Parafrazat intre rAnduri.
rolycd.

aceea§ notita, de mai sus, insatitá de data 1743 (?) Maiu 30,
7. Pag. 105. ToO gv CcrEocg TCoapi4 4,cov rprifropiou Top ClEoXóyou

Ale santului nostru parinte Grigorie Teologul sen-

yviop.ca.

Parafrazat intre randuri.
Inc.: 11p4cv Tcpo'ccp.irrecag.
tinte.
p.ovOcruxot
xa-ca
crcotxerov x Scoapopow wool8. Pag. 125. I'vei.y.ac
Cov.

Sentinte intr'un vers, dupa alfabet, din diferiti poeti.

Parafrazat intre randuri.
Inc.: 'Aviip è xplcr.c6c.
Canonul cinstitei
9. Pag. 171. 9) xaveov ToO upfou crcaupoO.
0
poezie
a lui Cosma,
Inc.:
Etccupbv
xapcgag
Mcoth.
cruci.
parafrazatA intre randuri.
Canonul Pa§telor. Inc.:
10. Pag. 182. '0 xaveov Tot) Hdaxa.
'Avoccrsicetog ))1tipcc.Poezie a lui loan Damaschinul, parafrazata .
intre rânduri.

11. Pag. 189. '0 xcothv ttç Eaccucav1;. Canonul intampinarii
Poezie a lui Cosma, paInc.: Xipaov a6uaciatc5xov.
rafrazatä intre rânduri.
domnului.

Canonul na§terii lui Hristos. Inc.: XpEcnbc ysvvc-c-coa. Poezie a lui Cosma, pa12. Pag. 198. CO =yaw tç Xpccrcoo yevviicrecoc.

rafrazatä intre rânduri.

Alt canon in versuri
13. Pag. 208. "Etepog xavWv Eagcxóg.
Poezie
a
lui
loan Damaschinul,
iambice. Inc.: "Ecnocre AccOv.
parafrazatä intre rânduri.
14. Pag. 219. CO xaveov Taw Osocpavhov.

Canonul na§terii dom-

Inc.: BueoG eivexcUutps.
Poezie a lui Cosma, parafranului.
zat5.' intre rAnduri.
15. Pag. 224. 'Eupog =yaw lagmbg ToO iyCou 'Itodcwou TO Actvaanvofi.
Alt canon iambic al sfantului Joan Damaschinul.
Inc.: ETE(6EC 15C6XiaCrIN.
Parafrazat intre rAncIuri.

Pag. 231-234 albe.
16. Pag. 235. Eopvraou 'Exi671.

"fat°

vexpiiw.

Hecuba lui Euripide. Inc.:

Tradus intre randuri.
www.dacoromanica.ro

451

17. Pag. 339. 'EEIncre; Taw incypap.I.Ldmov.Traducerea epigramelor. Inc.: Ek Tip CEXXc'taa stvat xat TEXCZYTCGt Tiocrapec Etyclivec.

La fine, pag. 372, glsim insemnarea: Taos TO npdysou Trviipmcoç.
1730 Emc6pfou 18. Sfarsitul primei sectiuni. 1730 Septemvrie
Urmeazà apoi nota: ag)A /entsgpfou yi911iipc,c nipirc7,1, sk Tag
giweau clipac am-m.501 iv xuply 6 501X6ta.cog othOivr% xUpt.oc Nr.x618.

Xao; (ioe668ac MocupoxopSdaoc, 6 earapcipAXXo;

via'

aocpEcc xat ecyxcvo4

xa-caz Tby rcap6vta atiiiva, xal 'ins Sec'cBoxog TO airco0 19.p6vou 6 Lag
akop licovcrcavtivog pos668ag, xat 'con 91AOs rb xa66c2c nap& TO pacnAiwg sk Tdcg exourcpsrg ToO at)-coO [vrivbg tp.ipa ts-ccipq. Kat nc'cXtv
s?; tacc sExoccsx-cdc 'coO aircoG p.-qvbc iii.dcOap.sv xcd Tip gokilv TO j3asaitoc crouktecv 'Axiii-c xat Thy occpaytv TO (3491pstog xat xcxarec xoa

eaxtov nouthy, xat g6aXav par:yak 'Eby

civscpcbv Top at'xcop croukcciv

Maxilopt nap& Top ciSeXcpo5 Too. Kat iatc'cOl aUlivvig 6 avcoOsv Kmcrrawavog 911.tipac es'.

1730 Septemvrie 3, intr'o zi de Joi la ora

61/2 s'a odihnit intru domnul prea inaltul st6pAn domnul Nicolae
Voevod Mavrocordat, cel neintrecut in intelepciune si inteligentá
in veacul nostru, si s'a fkut urmas al tronului fiul sat" Constan-

tin Voevod si i-a venit caftan dela imptirat la 23 ale aceleias
luni, inteo zi de Miercuri. *i iaras la 27 ale aceleias luni am
aflat depunerea imphratului Sultan Ahmet si täierea vizirului si
chehaia si multor altora ; si au pus impärat pe nepotul lui de
frate Sultan Mahmud. *i a stat domn sus numitul Constantin
15 zile.

Pag. 373-378 albe.

Rapsodia intlia
Tradus
intre
rânduri.
din Iliada lui Homer.
Rapsodia a doua
19. Pag. 433. 'IXccaoc p"Ogpoo occ1,)(1)Stag.
din Iliada lui Homer. Tradus intre rânduri.
18. Pag. 379. '1Acciacl d eOpoo fkapcpatcq.

20. Pag. 474. 'IXtc'eSog y' f5401a.

Rapsodia a treia a Iliadei.

Tradus intre randuri.
21. Pag. 515. '145:8(4 `01111pou 91 a' (54cpatoc.

din Iliada lui Homer. Tradus intre rânduri.
Pag. 561-564 albe.

Rapsodia a patra

Epigrama
22. Pag. 565. 'Extypalip.a sk Thy iyxuxXonacadav.
la enciclopedie. -- Inc.: '9, yeXottaOicrcats, ti x07CC4st s.
23. Pag. 566. ECK AouxmoO. Vieata lui Lucian. Inc.: TWpa
Este traducerea operei «VisulD a lui Lucian.
xpb 6X(you Ercalma.

Pag. 581-582 albe.
www.dacoromanica.ro

452

24. Pag. 583. Euveatou

Inc.: liana; irb X6youg.
Pag. 764-768 albe.

Scrisorile lui Synesios.
Traduse intre rânduri.

ircEcnoXocf.

25. Pag. 769. 'EUrnac; TOG iv cZyloc; Turcpbc

tthv 'AOccvccafoo Top

p.sydaou ckpxcentax6nou 'AX6EccvSpe(ocg elg .thv ).6yov ToG ch,fou nciaxcc.

Traducerea discursului pentru sf. Paste al sfautului nostru phrinte
Atanasie cel Mare arhiepiscopul Alexandriei. Inc.: 'Aviacog 1)Tov
Buvccz6v.

Sus, cetim notita: 1726 circpcXXiou 18 ilpVcp.71v El; Bou-

1726 Aprilie 18 am inceput in Bucuresti.
26. Tag. 779. 'Ioxpou 4 Eincy6pccv iyx4cov.
A lui Iso-

xoupiatcov.

crate, lauda atre Evagoras. Inc.: '5/ NocoxAer uEi To0 Etkcy6pou.
E traducerea neogreaca. Sus, cetim nota: 1726 'Iouvfou 5 elg Bouxoupicrucov cc Scciciaxcaov xOpcov Mcxdalv.

1726 Iunie 5, in Bu-

curesti la profesorul domnul Mihali.
27. Pag. 811. ToG cthroG 'Icroxpercouc X6yog IDatcax6g.
A aceInc.: "g bOpurcot 'Aerivcaoc.

luias Isocrate discursul Plataic.
Tot traducerea neogreaca.

28. Pag. 836. 'Ex tcliv inccrcoXilw 'cop iv elytotg 7ccapb; )1.1.cbv &catXefou wO tieriXou.
Din scrisorile sfantului nostru parinte VaAc6cicvcs, vec 6rcoO gpxsuct.
silie cel Mare. Inc.: lip6g Ac6civcov.

E traducerea neogreadi.
Dialogii lui Platon.
E traducerea neogreacti. Sus, cetim notita: El; Bouxopiatcov 1726 Nosp.6pfou 28.
1-Ipricroc seg Tbv StaciaxaAov xbp ruppydcx.7.
La Bucuresti 1726
Noemvrie 28, am inceput la profesorul chir lorgache.
La
sfarsit se aflA notita: Kai pi th gilnciev 6 Xoycdrucao; 6cac'caxcao;
xty recopycbclic 6 Tpcc7c4otincog sEg Bouxopiattov.
i mi-a tradus-o prea invätatul dascAl chir Iorgache din Trapezunt, la Bucuresti.
29. Pag. 852. IIXc'acovog Stcaoyot. Krkccov.

Criton. Inc.: '52 lipt-cwv, Stec =fon, cicpopgv.

Pag. 877-880 albe.
30. Pag. 881. Toa cZytou Ilvslyoptou Nc473c4-qvo5 ToO OsoX6you, stg

A sfântului Grigorie Teologul
din Nazianza, (discurs) la sf. Boboteazä.
Inc.: IIcatv 'IrIcroaç.
Tradus intre rânduri.
Tec dyccic 436yroc Taw 'Entcpccveicov.

31. Pag. 920. FAO, titlu. Este tot un discurs la Boboteaz5, al
lui Grigorie Teologul.
Inc.: Mig Tfi Xccp.rcplc 'saw 436M010.
Tradus intre randuri. La fine, pag. 1018 este notita: TiXog xcci
¶ci) &ti) 86Eoc. Ka/ iteXecarl E; 'cob; 04)0 'IouXfou V, 8L8ccx0e1g T6v
Isccp6vtcc X6yov impec toO Xoyccutc'c'cou Scaccaxdaou xupfou xupfou Pew-

www.dacoromanica.ro

453
yea() Eleo8Wpou TparreouvTiou a?c BouxopioTtov ak Tby cZycov la66av
Ti-jv abeemxtv axa8)7plav. Mil Ivysee xcltto0 ToP ypc'vPavToc Acovuo-fou
fepop.ovkoo iE 'Aypicpcov ix stkolg ZeXaTavng.
Sfarsit si lui D-zeu

slavrt. *i s'a terminat la 1729 Iu lie 9; am invatat acest discurs
dela prea invätatul dasal domnul domn Gheorghe Teodor din
Trapezunt, in Bucuresti la sf. Sava, academia domneasa. Aduceti-v a. aminte si de mine care am scris, ieromonahul Dionisie
dela Agraf din satul Slatina.
Pag. 1019-1021 albe.
32. Pag. 1022. 'EUnots To5 iv cicyfocc 7raTpbg 1t6v rnropiou ToP
15eoXóyoo intaxcinou N4cav7IvoP rEg Tv); Xóyoug xal sk Tbv iEcacoTtv

Traducerea discursului sfantului nostru parinte Grigorie Teologul episcopul din Nazianza la discursurile si la egalizatorul Julian. Inc.: Hoia that e rce.E traducerea neogreacA.
Pag. 1043-1045 albe.
'Iou)scavOv.

33. Pag. 1046. 'E-ilynacc ToP iv cicytoLG .naTpbc ')Iiiiiv rmopiou ToP
,asoXóyou Eg Tiro XpEaToP yivnacv.
Traducerea discursului sari-

tului nostru parinte Grigorie Teologul la nasterea lui Hristos.
Inc.: '0 x6pcog

1.Cov.

Pag. 1070-1077 albe.
34. Pag. 1078. ToP iv Czytocg naTf* 4.6:w Pplyoptou ToP esoX6you
incoxónou N4t,v47)voP ag Tobg Myoug %a/ dc 'thy gtountv 'IouAtav6v.

A sfântului nostru parinte Grigorie Teologul episcopul din Nazianza discurs la cuvántarile si la egalizatorul Julian. Inc.: Ttg
Tupavvfç.
Parafrazat intre randuri.
.,

35. Pag. 1110. Exercitii de scoalà. Teme din greceste in elineste.
710 (408).
Sec. XVIII. Ilartie; 230 fol.; 2IX16 cm. Cartonat. Dela Muzeul de AntichitAi.

Fol. 1 tabla de materii.

Pe verso cetim: 'Ex tdiv TO TaDintr'ale smeri-

necvoG 'AvT(cov(ou) recopy(Sou ToP iE 'Ayxópac.

tului Antonie Georgides din Ancira.
1. Fol. 2. Sus e notita: "ETo; 1780 MapT(ou a'.

Anul 1780

Martie 1. Urmeaza titlul: Top iv 6tytoc; naTpbg iiKov locivvou TO XpuaoaT6p.ou ckpxcencoxOnou licovaTavTcvourcaeo4, ),Ciog =pi. npoo-suM.

A sfantului nostru parinte Joan Hrisostomul arhiepiscopul ConstanInc.: 'AtypoTipcov Evexa.
tinopolei, cuvânt despre rugAciune.

Tradus intre randuri.
www.dacoromanica.ro

454
2. Fol. 18. ToO iv 6cyfocc 7t0:796; )116.)v Iwcivvou ToO Xpocrocrcópoo
fiRcentax6nou licova-rancvourc6aeco; ).óio 2ç tv ltapoc6oX3v nept toO

A sfantului nostru pärinte loan Hrisostomul arhiepiscopul Constantinopolei cuvant la parabola fiului risipitor.Inc.:
'Ael p.iv, ciSeAcpoi.
Tradus intre rAnduri.
3. Fol. 46. Sus e notita: 1779 Ientegplou e: 1779 Septemvrie
ao-6-cou.

10.

Urmeaa. titlul: ToO gv o yocc norcpà; )5p.Giv 'Iwoivvou To0 Xpu-

croo-c6vou, dpxcentax6nou KOWC7TCVntvounciXeco; iyx6p,cov

ç Toiig cfcyfou;

A sfântului nostru
parinte loan Hrisostomul arhiepiscopul Constantinopolei, lauda tuturor sfiOlor cari au p6timit in toat5, lumea.
Inc.: 'R ob. Tip
!spiv.
Tradus intre randuri.
Fol. 63 alb.
4. Fol. 64. FAO. titlu. Inceputul lipseste. Primele vorbe sunt:
Tccivtag -cob; iv Wap "Grp xbatup [tap-curAcravtaç.

vev st0

14114 alticc Nct cgcto000 p.sv. --- Este o parte din traducerea

neogreacil a discursului precedent.

Fol. 69-70 albe.
5. Fol. 71. 'Ex TtZv iitLatoA6jv 'Iwivvou rO Xpuo-oatóttou.

Din

scrisorile lui loan Hrisostomul. Inc.: Maxpaev ttiv go-cyliaap.ev.
Traduse intre randuri.
Fol. 78-80 cuprind o parte din traducerea neogreaca a acestor
epistole.
6. Fol. 81. 'Ira-aou toO et'Aa6eo-ccitoo axeumptaaxog tç p.eyoalic

A lui Ignatie
prea cuviosul schevofilax al marei biserici, indemn catre tineri,
pe alfabet. Inc.: s'Axoucrov, 6 nal; t
pç au6ou),(71;. Tradus
intre ránduri.
gxxX-floicq 7CO:pcciveacc Tag viocc MCC& cruoc(etov.

7. Fol. 83. Too iv iytotg nocrpb; tuin BaatXdou to0 peyeasou

entothrcou Xcpç Kanicaoxta; ótO

&ex--

ee; ,r6 7cpciaexe (3E2u-cif:L

A santului nostru parinte Vasilie cel mare arhiepiscopul Cesareei
din Capadocia cuvantare la vorba: Fii atent cAtre tine insuti.
Inc.: Top Xciyou Tip xpilacv.
Tradus intre randuri.
Fol. 110 alb.
8. Fol. 111. FA,r5, titlu. Inceputul lipseste. Primele vorbe sunt:
-ctvb; eecioxiicou, thre raccrea. E discursul, tradus intre rânduri, al
lui Vasilie cel Mare, in contra mâniosilor (xatec VIA) apy*p.ivo)v).
Inc : Exav6.4, 7CEpLVCOI %Ca Ti
9. Fol. 134. Inceputul lipseste.
"CU 07.71c.

Este discursul, tradus in parte printre rtmduri, al

lui Grigorie Teologul la moartea fratelui säu (e% Koamipcov graTCapcog).

www.dacoromanica.ro

455
10. Fol. 176. Top iv arfocc Tccapbg )*(i)v Tocivvou TOO Accp.cusx7ivo5
iyx(l)p.cov sIG Thy incepayfav i5sotóxov xa/ ciecnapeivov Maptav sEq Thv
ocervIg p.esc'tcrcocatv.
A sfântului nostru pitrinte Joan Damaschin lauda prea sfintei nAsatoare de Dumnezeu §i pururea
fecioare Maria la sfânta ei adormire.
Inc.: Mv-iim Smahov.
Tradus intre randuri.

lepecv

11. Fol. 210. ToG 19socpcXecimi-cou Osoacitou incaxónou 'Ayx6pac,
6p.afcc XexOeracc &v 'Ecpicup rcpbg NecnOpcov iv
t&p
Toc'evvou Tog

ebarreXcatop.

A prea iubitului de Dumnezeu Teodot episcopul
Ancirei cuvântare rostitä in Efes cAtre Nestorie in ziva evanghelistului loan.
Inc.: 'Ocncep icyclv To% aciltaccrcv.
Tradus intre
randuri.
12. Fol. 218. Un canon al calugarului Joan Damaschin pentru
buna vestire.
Inc.: 'Avo(5.) tb atórz [Lou.

Fol. 228-229 cuprind un rezumat, in neogreaca, al acestui
canon.

Fol. 230 alb.
711 (410).
Sec. XVIII. HArtie; 126 fol.; 21X15 cm. Broqat. Dela Muzeul de Antichiati.

Pe verso al primului folio se aflä urmAtoarea notitä in italicne§te:

1694 li 19 Agosto s. v. di Domenica.
Il Mons. Arciv. Meletio Tipaldo, per haver in una sua predica
detto al G. G. Michiel Peruli et a tutta la Nation aseni e vilani,
hanno fatto (partito detto mons. di chiesa) solevacione et si volevano unire per ribalotarlo conforme Ii privileggi delle loro parti
e licenziarlo; finalmente, per aggiustar le cosse, si raddunorono i
Primarii della natione con altri in casa del T. Diamantin Bufessi
dalla Gianena che furono il S. Michiel Peruli G. G., Pano Strati
Vichario, Zorzi Nanachi Scrivan, Giacomo Zen Sottovicario, Zorzi
Cumano et Zorzi Zandini governatori, Zuanne Calichiopulo dr.,
Marco Zuoro, Costantin Christoforo dr., Pegio Giorgi, Zuanne
Marula (?), Zorzi Stamatelo, Michiel Lalo, Zorzi Dilio, Diamantin
Bufessi, et fecero quattro deputati, 2 per la Natione et due per
Arciv., quali furono quelli dell' Arciv. ii s. Demetrio Cabogera et s. dr. Zuanne Calichiopulo, et quelli della natione ii s.
dr. Mario Moro et il s. dr. Auxendi dal Zante.

www.dacoromanica.ro

456

1. FOi. 2 Actaxil imp/ cixccpcatto4.

tinta. Inc.: Etvat noAXcba;

t

Diclahie despre nerecuno--

ixapecracc.
2. Fol. 16. 'Eyxcop.caTZDtbg A6yo; Elg -thy crcaup6v.
lauda pentru cruce. Inc.: Kat x.cc66.)g Maxril; ficlicoas.

Discurs de

Fol. 23-24 albe.
(.13o86xov myri)v.
3. A6yo; e2;
Cuvantare la izvorul tamaInc.:
CO
ipxospayrocpcA6crocpo
'AptcrroTalc.
duirii.

Fol. 35 alb.
4. Fol. 36. AOrn elc Tip up.ictv gal.= .r4g OcecrcapOivou Mccp*.

Cuvantare la cinstita haina a Mariei cea pururea fecioara.Inc.:
'Exa-racrxeUccasv 6 iiiyo4 xod 64.na-cog as6c.

Fol. 50-51 albe.
5. Fol. 52. AcSaxi) e% Tip Te*-c7 Ituptaxtv c &Tin Teaaccpccxoarrig. IIspZ iNioXoripuog.
Didahie la a patra Dumineca a sf.
paresime. Despre spovedanie. Inc.: AoycciiN nth; noti 1 Ecyobtri.

Fol. 66 alb.
6. Fol. 67. Ilspi EspocrUng, X6yog ipu.op.cocatcx6g ek Tip tpipav stg
xecpotovECa; [Lou.

Despre preotie, cuvantare de lauda la ziva

hirotonisirii mele.

Inc.: Ta xotnav aab navdcrov, navcireov.

Fol. 85-88 albe.
Cuvantare la izvoInc.: Tec Tip= 6noo Stet vi srv arccivca.

7. Fol. 89. A.6yoc sEc Tip sc;cooacixov Tcvrip.

rul tamaduirii.

8. Fol. 96. EOcpt( ç c6 yivoq 8Too tà g7.2,accv sr.; Tip .1; &cmp.spfac gray iv Vi.) ve:aii toO &Ttou recopyfou, 'Evethrnv cxxrc 'IcoXfou.
Multumire catre natiune, cand m'au ales la demnitatea serviciului
zilnic in biserica santului Gheorghe, in Venetia 1687 Iulie.Inc.:
Antahoc tv crapov 1 Icov -xopftwv actg.

Fol. 97-103 albe.
9. Fol. 104. 'Eyxthittov lltpou xal IIceiaou. Lauda lui Petru si
Pavel. Inc.: 'Ayxcaei xcct oE crricpavoc.
10. Fol 116. A6yog nocvniupn* sts Tip er a oi5ov r; kcyc6xou.

Cuvantare panegirica la Intrarea in biserica a Maicei Domnului.
Inc.: `Trcep6oXotil xapdc xxi EUXa6iatatog cp66oq.

Fol. 122-126 albe.
712 (413).
Sec. XVIII. Hartie; 211 pag.; 23X16 cm. Cartonat. Dela Muzeul de Antichit5.0.

Pag. 1-6 albe. Pe pag. 5 este doar notita: AUT6
www.dacoromanica.ro

T6 incaToXcE-

457
pcov stvac ToP 'Axo TcoAdxs.

Acest manual epistolar este al lui

Apostolache.

1. Pag. 7. Incepe epistolarul; contine modele i tipuri de seriInc.: '140; rcpb; Tbv cipxovza crnocedpriv.
Preotul chtre
arhon spätarul.
sori.

2. Pag. 81. ToP iv ecyfok natpbc )116-.)v rpnyoptou To5 OcoX6you .g7ccox6nou N4avnvoP sk Tobg Xóyoug scat ek Tbv gEGO'COTtv 'IouXcav Ov.

A sfantului nostru pArinte Grigorie Teologul episcopul din Nazianza cuvAntare la discursurile si la egalizatorul Iulian.
Inc.:
Tç Tupawk.
Tradus intre randuri.
La sfarsit, pag. 144,
cetim: 'Eyo & 'Anoo-ToXcixcg aim/ 71p0: Othti TeC ic,a9f,[ta-coc .)ii.ouv 15

xpovOv: 1780 Asxegptou 6.Eu Apostolache, când am luat aceste

lectiuni eram de 15 ani: 1780 Decemvrie 6.
Pe pag. 145 o reteth, medical6.
Pag. 146-148 albe.
3. Pag. 149. llcp to gvurcvtou Eapotion (sic) AouxcavoP. 1776
'IouXfou 3.
Despre visul lui Lucian din Samosata. 1776 Julie
3.
Inc.: 'Aptc ply gnenatfylv.
Tradus intre randuri.
Pag. 177-180 albe.
4. Pag. 181. Mici poezioare bacchice.
Inc.: 'AvofN th cOp.pa two.

5. Pag. 184 pAnA la fine texte romaxiesti.
713 (436).
Sec. XVIII. BArtie; 79 fol.; 24X18 cm. Cartonat. Dela Muzeul de Antichitfiti; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

Pe fol. 1 recto si verso, gasim urmatoarele 3 notite: 0406
EE7Cup.6piou a' gycva xouncipc; cç Tbv ExhX6'catov aeieircriv xcd tys[Lova =Zang 06yypo6Xaxfac xiipcov xOpcov 'Iwo'cvvriv Ma-cOiov Kb= pos668a.-1752 Septemvrie 1 am ajuns cupar la prea inaltul stäpAn
si domn a toatA Ungrovlahia domnul domn loan Mateiu Ghica
Voevod.

acpva A.Oyok-cou c', gycva poacixo; -c6v ci7cpc5-cov (sic) Ili
Tgitiv inacvciwca; p.e napcafav & igindbra-cog ccabrcri; 'Icocivvng Marcitg

rxixag posE6Sag xc'ecnx MoaoRaxtac. 1754 August 10 am ajuns

vataf al aprozilor, cu cinste läudându-má de fa g'. prea inaltul
domn loan Mateiu Ghica Voevod a toata, Moldovlahia.
acpvs A6yotkruou

gycva &pliciacc p.sycacoc.

am ajuns mare armas.
Fol. 2 alb.
Fol. 3 insemnAri religioase MI% valoare.

www.dacoromanica.ro

1755 August 17

458

Fol. 3"-4 albe.
1. Fol. 5. Un glosar greco-turc, compus de Atanasie Romadani.

Fol. 55-57 albe.
2. Fol. 58. OE p,e'ca tv acoacv v otxou[tivtx9 ncaptapxsocrocyteg
Cei caH dupa cucerirea (Constantinopolei) au ocupat

46vcp.

scaunul patriarhal ecumenic. Lista patriarhilor dela 1451 On&
la 1757.
3. Fol. 64. 'II acctSoxii Taw '013coltavthv §cccraicov.

*irul mptrailor otomani.
Lista sultanilor dela 1299 00. la 1757.
Fol. 65 alb.
4. Fol. 66. Bectpc8e;. Vizirii. Lista vizirilor dela 1329 pAna
la 1757.

Fol. 72-74 albe.
5. Fol. 74'. Cele 10 plagi ale Egiptului.
Fol. 75 §i urmAtoarele cuprind o sum5. de notite, greceti §i
turce§ti, fara, valoare. Pe fol. 79 cetim: capv6 Abyolficrcou x' gycvev
6 Mccte66804 acii0ivvt);

T'Tir;

BXccx(cc; xcd xXwov6p.o; Ton 7tatpoto5 'sou

Op6vou xcd cciAirCEIXSE'v mvcc; 191.-1752 August 20 a ajuns Mateiu

Vodà domn al Valahiei §i motenitor al tronului parintesc, §i a
domnit 9 luni.
Aceastá notitä este bifatA. Mai jos cetim: El;
'cob; oapv6 Aeiyolia-cou xy'

thp Kupc

c ..cb icacipoc; 2ç tocg 'spec

65pag tç vox* ixocp.ik iv xuptcp 6 6012,6to:rog oce,Oiv.rng rpriy6pEoc
7CCC171; 08ixpo6Accxtz; xc
ç Tk xi' Ton nozpOyco;
tuipa 'p('t
ç TiG 7CEVTE Cop; Tby Evccicpcaccv 1c tb On' ccinon (?)
l'xixcc; poe66acc;
Y.SCafgv

p.ovcccrclipcov Ton 6cyfou %ad 19.callatoupyon ficcvocaSigiblloc pè

napargcv ocOOevux-ip. La 1752 August 23 ziva Duminecä seara

la ora 3 din noapte a adormit intru Domnul prea inaltul domn
Grigorie Ghica Voevod a toat:1 Ungrovlahia §i la 25 ale prezentei

ziva Marti la ora 5 1-au immormântat la mântistirea ziditä de
el, a santului i de minuni fácatorului Panteleimon, cu parada
do mneasca.

Pe verso §i pe scoarta fina1, notite turce§ti.
714 (439).
See. XVIII. lia.rtie; 242 pag. scrise; 22X17 cm. Cartonat. Dela Muzeul de
Antichitati; lost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

1. Pag. 1-2 albe. La pag. 3 incepe textul. Este un tractat de

.

retorica, al lui Coridaleu. Inc.: Tip gp..cputov E7ccOuplav xoci Ecpsatv.
2. Pag. 102. es[cacov ocl; 4.e'cipcc; 19.prIaxeicc; Tonto go-TC.
Te-

www.dacoromanica.ro

459

melia religiunii noastre este urmatoare.

Inc.: IlicneUst ply e?;

tbv rcccthpoz.

3. Pag. 103. 'Avtipplacg rcpbc tec top 'Apacavoo.

Combaterea

spuselor lui Arie.

Inc.: 'net [tiv tok okcog civepuOpecZatc14.
4. Pag. 119. 'Avttpmacg 7cpb; 'AXofiacov 'AvSpoir*p liOrcpcov Xce-

Combaterea

Tcvocppova, nept tfig butopaUcre.cog TOG dytou 7Ive4t.cccog.

lui Alois Andrutzes din Cipru, cel cu credinta catolica, despre
purcederea sfantului duh.
Inc.: Poi ecvOptkcon.
La fine, pag. 242, cetim notila: lica TOGTO NeocpU-cou. *i aceasta

este a lui Neofit.
715 (450).
Sec. XVIII. Hartie; 208 pag. scrise; 21X17 cm. Cartonat. Dela Muzeul de
Antichitilti; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

La inceput 3 fol. albe, nenumerotate.
1. Pag. 1. 'Avaatacriou Eapop.ovkou to5 ropaiou nept .1g ma& X6Tov noccinTrog (sic) Taw cruAlsoc66:w inacp(Scov.

A ierornonahului

Anastasie Gordios manual despre cantitatea silabelor vorbirii.
Inc.: Terry GuAXedcbv cd /ley dal vaxpal. Necomplet.

Pag. 85-92 albe.
2. Pag. 93. KoasYcciptov listayXcurctcrOiv gx, tfig ACCUCV(80g socoviic elc

7C4ip Scdaextov.

greaca simpla.

Calendar tradus din limba latina in limba
Inc. (pag. 95): 'Anb Tot% 22 To p.apttou.

Pag. 140-148 albe.
3. Pag. 149-150 un tablou calendaric cu prezicerea timpului.
Pag. 151-156 albe.
4. Pag. 157. Un tractat anonim teologic. Consta din 12 capitole, dintre cari primul lipseste din manuscriptul nostru. Inceputul capitolului 2 este: IIoIct Scittgav Tobg piv apxcepsIg =iv= Si
p..uuvipccc teXsiv 'sok Si Eepe% Twee v6vov; 'An6xpcatc. TOccg la-cfv.

716 (451).
Sec. XVIII. HArtie; 1184 pag.; 23X17 cm. Cartonat._Dela Muzeul de Antichitati; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

1. Pag. 1. Teme grecoeline.

Pag. 23-30 albe.
2. Pag. 31. CO xavtbv Tiri; aytac civacrucrewg.

invieri.

Inc.: 'Avacrvicreco; )116pcc.

www.dacoromanica.ro

Canonul sfintei

460

3. Pag. 39. laccovo; yvthp.

pcvcw.

atasixot

ç vevipayxev

ix T.4g Acatvcov cpcovi); sEg Tip aXnvcxtv aCCCAEXTOY Mci4o; 6 Moc-

Sentintele parenetice, in distihuri, ale lui Caton, pe
cari le-a tradus din limba latinA in cea greac5. Maximos PlavoUanc.

nudes.

Inc.: 'AvccitoVicso:g 46.

Parafrazat intre rAnduri.

4. Pag. 71. Un tractat de gramatick

Inc.: rpap.p.oatxt gcnt

tixvn.
5. Pag. 135. 'Avoco-cacy(ou EspoRovkou wf ropSiou rcept tfj; xatec
XOyov 7coc6'nizog (sic) "Car/ CruXX0:6cov Eyxecp(Scov.

A ieromonahului

Anastasie Gordios manual despre cantitatea silabelor.

Inc.:

nip cruX)Aciiv cd ply seat p.cmpod.

Pag. 189-190 albe.
6. Pag. 191. Kccv6veg cioUexOivtes Ex ToG crocponciTou Ktovatco-rivou
Aocaxcipecog, bayxceterzepot eig cb Triig ypap.p.ceuxfig t4oc.
Re-

TOD

gule adunate din prea inteleptul Constantin Laskaris, foarte foloInc.: Tac sEg ceg Airrowca.
sitoare la partea gramaticei.

Pag. 236-238 albe.
7. Pag. 239. ToO iv c`cyfoc; 7Ccetpk id.tthv rpyroptou toO ,8soA6you
inco-xOnou N4-tiocv-tvoo X6yo; ToG ocircoG elg t 19sosoiveca eFe o51,)
TeviOAccc to0 aciniripw.
A sfAntului nostru pärinte Grigorie Teo-

logul episcopul din Nazianza, cuvAnt la nasterea mAntuitorului.
Inc.: Xpco-c6g yevvCaccc.. Parafrazat intre rAnduri.
8. Pag. 269. NotoxXirx fj atwaxmcig, X6yoc y'.
Nikokles, sau
despre aliantA, cuvAntarea a treia.
Inc.: Var. -ccve; ol Suax6Aan.

Parafrazat intre randuri.
9. Pag. 309. IIp6; NcxoxXicc nepl toO pocolAstiecv A6Tn

cAtre Nikokles despre domnie.

Inc.: OE ply dcoO6Teg.

Discurs
Para-

frazat intre rAnduri; este un discurs al lui Isocrate.
10. Pag. 341. ToG cdrzoO EauvOcaxbg Seircepoc.
Al aceluias, al
doilea discurs olintiac.
v.
Inc.: 'Erc/ noAX63v
Parafrazat
intre rAnduri.
11. Pag. 357. 'EUnlac; Too Evunviou AouxcavoG.

Traducerea
visului lui Lucian.
Inc.: TO-ra np6-cepov.
La fine, pag. 371,
gAsim notita, de altA manA: gypc* lepOvvoc 1740.
A scris
Hieronim 1740.
Pag. 372 alba.
12. Pag. 373. ToG crocpurccitou esocpaou roO KopuSocXEcog Top Oazepov
Stec too ,Osfou xaZ llovaxEstop crxiitucto; EkoSodou lietovoliccainog,
ExOeac4 itsp/ ErcccrcoAdiv (sic) tin-ccov.
A prea inteleptului Teed

Coridaleu, care pe urmA prin haina calugAreascA s'a numit Teowww.dacoromanica.ro

461

dosie, expunerea tipurilor epistolare. Inc : Tç gIZECSTOX; )86.

Parafrazat intre randuri. Necomplet.
Pag. 391-402 albe.
13. Pag. 403. rpnyopfou Top N4cccvLvoG zEg Bacaecov listaxarcov

Al lui Grigorie din Nazianza
cliscurs funebru la Vasilie episcopul Cesareei din Capadocia.
Kaccrapslag liCt7C7LCCSOxfag inLviccpcog.

Inc.: ''Ep,sUev apce.
Tradus intre randuri.
14. Pag. 555. Euveatou ilucrroXcef.
Scrisorile lui Synesios.
Inc.: Ilazaag fy6 Xóyouc
Traduse pe margine. Necomplet.

Pag. 714-718 albe.
15. Pag. 719. 'A ptcnoybou (sic) MoDzo;.
Plutos al lui Aristofan. --- Inc.: CS2g cipycaiov.
Tradus intre randuri.
16. Pag. 771. ToO ayfou rpnyoptou N4c04700 TOG eaaciyou yvto-

A sfantului Grigorie Teologul din Nazianz sentinle in distihuri.
Inc.: 'ApAg xcafjc.
Traduse intre ranluxes Sta-ctxoc.

-

La fine gasim notita: 1738 es6&op6g (?) MOaxou.
duri.
Teodor Moscu.

1738

Pag. 785-790 albe.
17. Pag. 791. Kovi6v ?ctp.6nthg To6 oytou Todcvvou ¶00 Actp.ccaxnvo5
sEc Tiz

kta

cpthut.

sf. Boboteaza.

Canon iambic al sfantului loan Damaschin la
Tradus intre randuri.

Inc.: Dref6sc 19.aXiacnx.

Inc.:
18. Pag. 804. Rapsodia intaia din Iliada lui Homer.
La pag. 853 incepe rapTradus intre randuri.
31.1\av auk.
sodia a doua, la pag. 891 a treia, i acestea traduse intre randuri.
Pag. 927-930 albe.

19. Pag. 931. Un mare numar de epigrame,- probabil din Antologia palatina; pe cat pot hotari, este chiar sectia inthia a AntoA lui Arhias,
Inc.: 'Apxfou aç Tob; Tiacrapag eirbvcq.
logiei.
la cele patru lupte. Tiacrapic sv &yetivec. Toate epigramele
sunt traduse intre randuri.
717 (457).
Sec. XVIII. HArtie; 268 pag.; 21X16 cm. Cartonat. Dela Muzeul de Antichitati; fost mai Inainte al Colegiului Sf. Sava.

1. Pag. 1. Discurs funebru la moartea lui Nicolae Mavrocor-dat.

Inc.: 4:1>ea etc Tip Toadar pxycalv.

Pag. 6 alb&
Inc.: MiUovzsg
2. Pag. 7. llepi vets6pcov. Despre meteori.
Un tractat de meteorologie, inchinat principeva: StnnOoVev.
www.dacoromanica.ro

462
lui ; autorul tractatului este Ioannikios Markoras din Cercyra ;

scrierea a fost publicath in Venetia, la 1642 (v. Sathas, pag. 409).
3. Pag. 50. Discurs funebru la moartea sotiei lui Nicolae Mavrocordat.

Inc.: Moc-cca6-c% p.ccrocco*cov tha t. xocca dAilOscav. La

fine, pag. 54 cetim: AOt

SEScrcxt EcruvOiOri (sic) =pi -roG Daoytv
Bouxopecnicp
8t8ccaxciXou
xupEou retopyfou Tpcm4ouvcfou
pmno'ccou
ek cv O'CLIIiiv "q; ao[tvKce; oO stl:n6Ecr-rderou anEwcou xuptoo Nocoxc2ou por6Ovlia xal flyep.Ovo,; =Ea-rig 06yypo6XaxEczg xod awctypcEgn (sic)
fyrc' iitoG toO Atovuctou Espol.tovci-pu EeXcccEniukau Tog g 'Aypcicpcov.

Aceast6, cuvantare a fost compusä de prea invatatul dasc5,1 din
Bucuresti domnul Gheorghe din Trapezunt la moartea domnitei
prea piosului domn Nicolae Voevod stApAn a toati Ungrovlahia
si a fost transcrisii, de mine ieromonahul Dionisie Slatiniotul din
Agraf.

4. Pag. 55. Comentariile lui Niketas David la tetrastihuri!e lui
Grigorie Teologul; la inceput o introducere.Inc.: Eç v xcipcv.
Textul incepe la pag. 56. Inc. : OE StSo ()km crrixot.
5. Pag. 175, ToO Ocötoo pxyiXou 7corcpbg rgyopEou toO esoX6you

01 atCxcov 19o.)EXeyetcov aurcceiwcoc, cowcccx0iv-ca xca Eppiveu0Ev-ccc Tccepat Nt.-

incyp4p.a-ccc inexi,3sca the Erct-ccicpccc ek Tbv plyav Bacraecov,

71.11= cpcXocr&pou to5 IlfacpAccrOvoc, 86o xcd SE= Tin aptOliciv Eorca.A

aceluias mare pArinte Grigorie Teologul epigrame funerare la
Vasilie cel Mare, in versuri elegiace compuse, adunate si explicate de filozoful Niketas Paflagon, in numar de douasprezece.
Inc.: EtbIla aexcc Om.
6. Pag. 182. 'Iwcrovou rewpkyou Ex TGri too yapccuxo0

xtv

ç nooTct-

A lui loan Geometres epigrame
Inc.: 'AvOephEcc TcccpciSetcroç.
in tetrastihuri, cu titlul Paradisul.
(cf. Migne, 106, col. 867 sqq).
Pag. 203 206 albe.
.4g 1 intypcecpt Hopc'castacc.

7. Pag. 207. Tycopcxt top ry1.1.6Yoc.
Inc.: cii kcoptxt ei!vozt pAcc mixvn.

Retorica domnitorului.

718 (459).

Sec. XVIII. Hartle, 684 pag. scrise; 21)05 cm. Cartonat. Dela Muzeul
de Antichitrtti; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

La inceput 5 fol. albe, nenumerotate.
1. Pag. 1. FAr5, titlu. Inc.: CH rthatc Top that Os6v.Tractat
de teologie.
www.dacoromanica.ro

463

Pag. 26-40 albe.
2. Pag. 41. Ilpbg repp.avok 57-ap elpiRg X6yog.
catre Germani pentru pace.

CuvAntare

Inc.: 'Elm Sciv 6 A6yo;

Pag. 85-90 albe.
3. Pag. 91. 'AAgcivapou MaupoxopMtou dcnocpHyp.wca.

rile lui Alexandru Mavrocordat.

Inc.: 'Eptorifrti 6

Cuget5,caxaXog.

Pag. 109-118 albe.
4. Pag. 119. (Durciou ToG jtyccozcitou naspccipxou licovatancvoundAvo
Tcr* Mcxai7X z6v apxorca BouXyapEag
oXi.
A prea sfAntului

patriarh al Constantinopolei Fotie scrisoare catre Mihail domnul
Bulgariei.

Inc.: AE ply diXXat xcipmeg

Pag. 179-182 albe.
5. Pag. 183.

na-cpccipxou Küncrcamvourr.6Xeun xuptou ClepeRtou np6g tv AOyouctafav 6p.oXoyEav ci7c6xptatg, 6E; TO6cyyav oapoc
lilp(Irryi

Primul raspuns al patriarhului din Constantinopol
domnul Ieremia la marturisirea augusteica, trimisa la Tubingen
7reRcpeerc:ra.

in 1576.
Inc.: AsVcp.svot Tdc nap& vilg 15[LeT4ag dycirgg.
Pag. 317 albA.

t

lc

6. Pag. 318. Et5wroilog npayp.a.cda Tcepl
xpt-codj; cicrcpoXoyiag,
Soxet 7C0.); xp-qati.t.615av sEg Tecg rcepl vocrwohcov xpiastc.
Tractat

pe scurt despre astrologia critic6., care pare a fi de folos la judecarea boalelor.

Inc.: Ka Ob TOG iv -cep Cacaxii).

Pag. 354-361 albe.
7. Pag. 362. acpet triw Oscopoupivwv
TeCag.

&ic

*irul reflexiunilor despre fizica.

01; cpucycxN Tcpayila-

Inc.: 'Rita

netiacc

anyOriat.g.

Pag. 610-617 albe.
8. Pag. 618. 'Ensta6acog Oscopfa nepE trov gv cpaocrocgc,4 aEpicrecov
Revista episodicit
xal tg 'nap' cipxalocc notxcXfag Tthv Boy/Atm.

a ereziilor din filozofie i despre varietatea dogmelor printre cei
Inc.: El ma crilcxpbv ckcorcXavla6p.a0a.
vechi.
719 (460).
Sec. XVIII. Hartie; 455 pag.; 21X16 cm. Cartonat. Dela Muzeul de Antichit'aci; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

Pe pag. 2 cetim urm5.todrea notita: KUMVPITNOU
cpuxev

Kou ni-

fiCaog cdStri, sE; xplatv KcovataAnivou xcI Taw gxEvou cpEXcov.

Aceasta carte este a lui Constantin Suu, spre folosul
lui §i al amicilor lui. 1740.
1740.

www.dacoromanica.ro

464

Pag. 3 albA.
1. Pag. 4. Aouxcavoa Eattocrcitectn nept co ivunviou firm p(o; Aou-

%moo'. - A lui Lucian din Samosata despre vis, adicä viega lui
Inc.: "Aptc thv. - Tradus intre randuri in neogreaca.
Lucian.
2. Fag. 17. ACM) cpcimiArcari. - Judecata vocalelor (a lui LuInc.: Mixpt. pv. - Tradus intre râncluri.
cian).
3. Pag. 25. eev xpfcag. - Judecata zeitelor (a lui Lucian).
Inc.: CEpp.c7, Xce6cbv. - Tradus intre randuri.
4. Pag. 39. IIpbc 'thy thrchacz IIpopmOsk et iv A6Tocg. - CAtre

cel ce a zis: e§ti un Prorneteu la vorba, (a lui Lucian). - Inc.:
OintoGy IIpopmOicc.
Tradus intre rkiduri,
Scrisoare (a lui Lucian)
5. Pag. 46. IIpbg NcypEvov incatcall.
Inc.: CH pv nap0C/110Z.
Tradus intre randuri.
Urmeaz a. apoi scrierea lui Lucian Ncyptvog.
imacivepuncog.
6. Pag. 75. Tfi.twv
Timon sau mizantropul (a
lui Lucian).
Tradus intre randuri.

-dare Nigrinus.

Pag. 112-115 albe.
7. Pag. 116. Not6xX71.; 4 aup.6ouAeuctx.bg Xóyog.
Nikokles sau
discurs sfatuitor. - Inc.: Rai rcveg oi Sucncacog.
Tradus intre
rânduri (al lui Isocrate?).
8. Pag. 150 'Iaoxpc'ctouc A6To; 7Canyupcxóg. - Al lui Isocrate
discurs panegiric.
Inc.: IloAAcrexc; Ekop.ccaa. - Tradus intre
randuri.
9. Pag. 243. locgot Tcapacve-moi p.ovdauxot xcycez crrocxeroy Too
no:Tpi4 )11div xca 19.6oXirrou Pplyopfou. - Versuri iambice

-cirEoo

parenetice, pe alfabet, ale sfantului nostru parinte Grigorie Teolegal.
Inc.: 'Apxtv inivuov. - Traduse intre rAnduri.

Pag. 245-251 albe.
10. Pag. 252. Nexpcxoi acciXoyoc.
Dialogii mortilor (ai
Inc.: TS2 IrloXOSeuxeg.
cian).
Tradus intre rânduri.

lui Lu-

11. Pag. 333. EuvecTiou ek -thy throxpoitopo: 'Apxciacov icepl pacnXafezg. gliplacc made allacc4tv.
A lui Synesios catre imparatul
Arcadiu despre domnie, traducere dupil constructie. - Inc.: tO

ainoxpitcop.

Pag. 438-443 albe.
12. Pag. 444. Un scurt tractat despre sf. Duh.

Inc.: '0

ficrccao; oi5-cog.

Pag. 452-454 albe.
Pe pag. 455 cetim: Takn lj fripog nicpuxey ip.o0 Too ExapXchou
..Ear*u.
Aceasta carte este a mea Scarlat Sutu.

www.dacoromanica.ro

465
720 (462).

Sec. XVIII. Hartie; 842 pag. scrise; 2IX15 cm. Cartonat. Dela Muzeul
de AntichitAti; fost mai Inainte al Colegiului Sf. Sava.

1. Pag. 1. Fragment dintr'un dictionar eleno-grec.Inc.: 'AXcpo:
th ithptoy.

Pag. 17-20 albe.

2. Pag. 21. -EpurriwAtc co
ç Tty xuxXoyncancy gx &cap Cpuni
atamaxcaov auvax0ivta xod cpaorcovOivtoc no:piz Tog v Sciiccoxcaocg
.0axxCatou 'Elip.otvoutA [epilog to
excipxou xi xprivic, xpuxog Too

Diverse chestiuni de enciclopedie adunate de prin diferiti profesori de catre prea smeritul
intre profesori preotul Ernanuil decarhul i judecatorul, chirix
al Evangheliei al marei biserici. Inc.: T( gau cmxsEov; Este
un tractat de gramatica.
e6ceyyEMou

ç p.syci),Tic ixxX.tryfa.g.

Pag. 72-73 albe.
3. Pag. 74. Diverse retete pentru facut vopsele.
vg-q.

At3c 'a) zps-

Pentru carmAz.

Pag. 80 alba.
4. Pag. 81. Pprcropfou Nc473cv4OO Too OeoX6you al; TO cliytov

A sfântului Grigorie din Nazianza, la sf. Paste.

Inc.: 'Era Tfig cpu-

Tradus intre rânduri.
Pag. 135-136 albe.
5. Pag. 137. Sentintele morale ale lui Grigorie Teologul.

),ocxfs /lc°.
.

Inc.: 'Apxtv juccivro.w.
6. Pag. 139. rpriropfou Nceccav;71voG to0 OsoX6you sEc

'

v xcavtv

A lui Grigorie Teologul din Nazianz, la Dumineca noua, la primavara
Tradus intro
Inc.: -Eyx.cdvto: Tcp.olcOac.
la mucenicul Mamant.
randuri.

xupcomtv %Ca 6E; To 'gap xod sE; Tbv picpTupoc Mckicota.

7. Pag. 155. Tgyoprou Nc4r17.40 TOO OsoA6you aç ttv diy(ocv
A lui Grigorie Teologul din Nazianza la sf. Ruflavvrtoctip.
Tradus intre randuri.
Inc.: lispi .q; lopy6s.
salii.

Pag. 184-186 albe.
8. Pag. 187. Discursul lui Isocrate dare Demonikos.
Tradus intre randuri.
'Ey noUci-4 !Av.
aup.p.mxtxég.
9. Pag. 243. Ncxox)js
Inc.: EEca twsg ol Suaxaa).
aliantä.
(A lui Isocrate?).

Inc.:

Nikokles sau despre
Tradus intre rânduri.

Pag. 275-282 albe.
30

B. A. 11. Manuscripte grecefli.

www.dacoromanica.ro

466

-

10. Fag. 283. 'Icoxpeitouc 7tconyupcx6c.

lui Isocrate.

Inc.: IIoUcbac

-

iOccop.acm.

Discursul panegiric al
Tradus intre randuri.

-

Pag. 385-394 albe.
11. Pag. 395. Visul lui Lucian. Inc.: 'Atm lib inercatip.T.
Tradus intre randuri.
Inc.: 'SI Zeci cpae.
Este scrierea
12. Pag. 411. Fara titlu.
Tradus intre randuri.
Urmeaza
lui ;Lucian: Mizantropul.
cativa, din dialogii mortilor.

Pag. 569-576 albe.

-

13. Fag. 577. Hi* Tbv thccivtz IIpop,n9Ebg et v ),6yotq.
Inc.:
cel ce a spus esti un Prometeu la vorba.
Tradus intre randuri. A lui Lucian.
pm9icc.
Pag. 615-624 albe.

-

Catre

Ot'ntotiv Hpo-

14. Pag. 625. IlpoplOck KutSzccuoc. Prorneteu sau Caucaz.
Tradus intre rânduri; a lui Lycian.
Inc.: '0 lib KcOxocao.

-

Pag. 636-640 si 648-656 albe.
15. Pag. 657. Fragment dintr'o cantare bisericeasca. Inc.: -Et
'eV Extov.
16. Pag. 660. 117prq star& Scacpópouc 8:caix-covg.

ferite limbi.

-

Inc.: 'Iccvouipco; oanvatoc.

-

Lunile in di-

Pag. 662-664 albe.
17. Pag. 665. To êv ayfot; Tccapb; 15ps.ri rpriroptou Top esoXóyot)
Mio; sE'c -thy Tccczipc4 acconiirnz at& Tip 'civil), T/Ig )(Gag-%

A.

stAntului nostru parinte Grigorie Teologul cuvAntare dare tatal
sau care tacea din cauza brartii de grindina. Inc.: Otrro ô 26,
Tradus intre randuri.
yos srpritac.
Pag. 707-710 albe.

-

18. Pag. 711. 0 poezie (canon) religioasa. Inc.: XpLcrcbc yevvercar.

-

19. Pag. 727.
ot3

Kaveov /ocp.6m6g, nobly.% xupEou 'Icocrovou coO . . , .
axpocrsr,(Ig ace& GttXtOv t)coeXeysicov.
Canon (poezie) iambic,

opera domnului Ioan (Damaschin), al carui acrostih e in versuri
elegiace. Inc.: Oetoys* AOya.. isveOpcc Tradus intro rAnduri.
20. Pag. 739. 141 tv %tam cç csUptyyo;.Despre membrele
formei poetice numite Syrinx.
Inc.: Tb npanov xaaov.
Pag. 742-746 albe.
21. Pag. 747. 0 poezie bisericeascit
Inc.: eccUpAcoq altspcpool;.
Tradus intre rânduri.
Pag. 775-778 albe.

-

-

22. Pag. 779. 'Apecrcocpivou IDsoOtoç.

Inc.: `52g appaicv.

-

Plutos al lui Aristofan.
Necomplet.

Tradus intre randuri.

www.dacoromanica.ro

-

467

23. Pag. 796. tOgpou pc4Tpcqopoliaxca. Batrahomiomahia lui
Inc.: 'Apx6p.evoq vouc.Cov.
Tradus intre randuri.
La pag. 819 reincepe Plutos al lui Aristofan. Necomplet.

Homer.

721 (472).
Sec. XVIII. Ilartie; 254 pag.; 22X16 em. Cartonat. Dela Muzeul de Antichitäti; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

Pe pag. 1, notite fara valoare, afara de urmatoarea: Ki T6.6e
npàc Tag azXXocg Alwocpivou; Eepop.ovrixou. VG,/ è ip.o5 licovcnavtivou
fIcacczativou (?).
$.1 aceasta pe 1ngt altele este a ieromonahului

Mitrofan; iar acurn este a lui Constantin Papastenos (?).
1. Pag. 3. 'Apccaocpcivouc IIXoGicy;
Plutos al lui Aristofan.
Inc.: `Qg elpycaiov.
Tradus intre rânduri in greaca moderna.
2. Pag. 113. `Hcaou 'COS 'Aaxpcdon gpytx sad tpa.
A lui
Hesiod din Askra 1110111'i si zile.

Inc.: MoO5ccE HcepfOsv.

Tradus intre randuri in greaca moderna.
Pag. 172-174 albe.
Tabloul lui Cebes din
3. Pag. 175. Ki6r)-co; (9716cdou nfoceE.
Inc.: T-cuyxcZvoitev iceptIv.rcoOwcsg.
Tradus intre rânduri.
Teba.
4. Pag. 201. lacomg Tcy.cciou yvktat Itexpatvettx71 iiicrccxot ecg
p.stipeptev ix rijg XexttviZoG yarn); et% -cip EXXviScc atilextov Mc't-

Sentintele parenetice in distihuri ale Romacitoc 6 HAccvot58%.
nului Caton pe cari le-a tradus din limba latina in cea greaca.
Maximos Planudes.
complet.

Inc.: 'Avccrcokipag iyo xxzec vo5v.

Ne-

Pag. 206 alba.
5. Pag. 207. Tot) iv eiy{oL; ncerpOs tv Ppirropfou intax6Trou Nóç HouAxspfav intuisotos.
A sfantului nostru parinte Gri-

cr)g

gorie episcopul din Nyssa, cuvantare funebra la Pulheria.
Inc.: 06x orb'ex &non Tip ?LON.
Tradus intre rAnduri.
Pag. 231-238 albe.
6. Pag. 239. esp.to-itou X6yog nap! '* cparptotag tor.)

13occrairg.

A lui Temistiu cuvântare despre placerea de a asculta, a imparatului.

Inc.: 'Apex 6cug ei,a6xEttoc ervccc. Tradus intre randuri.
722 (475).

Sec. XVIII. Ha.rtie; 482 pag.; 22X16 cm. Brosat. Dela Muzeul de Antichitati; fost mai Inainte al Colegiului Sf. Sava.

1. Pag. 1. Inceputul lipseste; primele vorbe sunt: fiyouv tb xaUn tractat teologic privitor la intruparea lui Isus.

TxXagivet.

www.dacoromanica.ro

468
2. Pag. 37. A6yog iTccTicpcog dg th Ccoonothv xal act)Tripe.; Tc.ciOog
Cuvantare funebra la patima mantuitoare §i de
T05 xvpiou.

vieat datatoare a Domnului.-Inc.: 07u5S2,1 ixefm Tco:Xxtdc 'Ex& 6n.
Inc.: EEg
Cuvantari funebre.
3. Pag. 94. A6yot vexpc'octp.ot.
:19

63-ov xp6vou 8:o'co-T7La.

4. Pag. 101. 'ETipz vexpcbaqi.og. - Alta, funebra.
el

Inc.: 'Avfo.o.);

&uXov.

5. Pag. 109. "ETepog X6yo,; Tp(Tog iTaxii&og.

funebra, a treia.

Alta cuvantare

Inc.: Aiv that Izapola*v.

6. Pag. 120. 'Eyx(.14.uov &not; d.r.ogiev d Ta: 1071/16Gova 1--71; 86/J,vo4
Maptac, a4trr(ou roS pxovTog p.sycaou 7coaTeAvixou xbp Tecorriou
Twaoktou.
Lauda. pe care am rostit-o la parastasul doamnei

Maria, sotia lui arhon mare postelnic domnul Gheorghe Rosset. Inc.: 'Avice4 XomOv iyvtho4a. - La fine se aflii, data cand a fost
pronuntat acest diseurs: axorl &Tcpc234 x9' e% TO Bouxoupio-T! 90

1678 Aprilie 29 la Bucure§ti in mitropolie.
7. Pag. 123. "ETepog incxecog X6yog, TiTapTog. - Alta cuvanInc.: Mt 4aup.geTe 'COTO.
tare funebra, a patra.
8. Fag. 130. "Erepog 2,6yog imxl*cog, r.iptTog.- Alta cuvantare
73 piTpoTc62ec.

funebril, a cincea. - Inc.: Ervat TcpayriocTcxthg 6),ov TO Tivog.
9. Pag. 137. Too' cosocoti-COU Kopt;30,6cog X6yo; e?g Tobg xocmEvzzg.

A prea .inteleptului Coridaleu cuvantare la cei ador-

Inc.: "Occz 6 cleyaUo; iToriTog.
miti.
10. Pag. 156. "ETepo; X6yog sEg xocp.06vTag.

Alta cuvantare

la cei adormiti.

Inc.: Aumpec, 7.cxpec %al xcaocacxccat.iin.
11. Pag. 158. "ETepog X6yo; TOO ak.013 el; xoctirdinctg. - Alta

cuvantare a aceluia la cei adormiti.

-

Inc.: 'Exervog 6 IToX6o:OXo:;-.

12. Pag. 162. EE; ràv votTiipcc, Nerrceprou Clepoa0At5p.cov.
La spalatul picioarelor, a lui Neetarie al Ierusaliamlui.
Inc.: 'Avocycvthaxop.ev dg Tip &Cow ypaccriiv.
13. Pag. 178. E?g T3: Tcdc071, To5 o:5Tof3,

La patimi, a aceluia. -

Inc.: 4)0,i-caw/mg TO cg;:top.oc.

14. Pag. 208. repcco(ltou Mixou Tor) Kpthc, ).6yog el; Ttiv 6:ylxv

A lui
Gherasim Vlahos din Creta, cuvantare la sfânta i stralucita
inviere a domnului nostru Isus IIristos. Inc.: At3Ty) 4.lpa.

)tod Xcep.r.popOpov etvGioT2Gtv TOG V.UeCOU /Alan 'Ilan XptaToG.

15. Pag. 238. E:g Tip MoTip EopTi-iv ),6rog thparog TCC;Ccpcdpxou 'Ispoacat5p.cov xupfou NexTxpEou.
La aceea sarbatuare, cuvantare

frumoasa a domnului Nectarie patriarhul Ierusalimului.
cursul lipseste prin caderea unor foi.
www.dacoromanica.ro

- Dis-

469

Pag. 239-240 albe.

- Este un fel de comentar al Sim-

16. Pag. 241. Inceputul lipse§te. Prirnele vorbe sunt: cerccg TOG
Xpurcog xcd [Lay) gx p.gpou;.

bolului credintei.
17. Pag. 242. 'Incivrilacg

7C pbg -Or) namoOet-csotv T CT)

7C witzycorcciacp

7caTpEcipxii :Op Kc6XXcv&ap grasToXiv, nap& recopyiou Eepio4 Tog Eouyaourl 6 'hoavviwov, yevoltivri nap& Tog npco-ce.x3ixvi Tfig IlEydang

Rdspuns la scrisoarea trimisd prea sf&ntului patriarh domnul Calinic de preotul Gheorghe Sugduri din
Ianina, rdspuns fäcut de Spantonis, protecdic al marei biserici.
ixxXwEce; Ercavvol.

Inc.: EOXAgatcc7e xca Xoyukcc-ce v Eepstiac.
18. Pag. 245. Tip &itcp xal uzyciAcp acc666cup si.'g Tifiv 0.E6ccol_tov TX-

cpijv.- La sfanta Sambdta mare, la immormantarea domnului.
Inc.: Xpeco:Ullevov iitOv -ctv elipcxv itokriv.
19. rag:252. Tij 'nip:n.03 Tog Aex1.1.6p(ou aiq 'sty p.vimv toG &riot)
&v Eci6Occ Tog ..rc.ccup.gvou.
In ziva de 5 Decemvrie,
in amintirea cuviosului nostru pilrinte sf. Sava. Inc.: Xoyckceta
6 ttiyag sEg Tip crocpeco.
Scriere a lui Gherasim Vlahos.

7ccapbc

20. Pag. 266. Tog ciyi.ou Ncxcaciou. IlpooCp.tov repacCp.ou.
La
Inc.: 'Otow Oaco

sfantul Nicolae. Introducere a lui Gherasim.
ivOup.r101).

21. Pag. 285. To v riot; 7C cccpb; )1.1,6w 1:1-cupEatovo; To5 0,ccup..xLa sfAntul nostru parinte Spiridon fAchtorul de mi-

Toupyo0.

nuni.

Inc.: e0v,o(cocc

=peg-cc:Zvi yivetac.

-

22. Pag. 298. Ei.g v Eop-ctv vrx nava6cpou xoct p.sycaopTupoc
AExatep(vw.
La srtrbIttoarea prea inteleptei §i marei mucenice
Inc.: Euvipecocv i'7,01JGC oE Tot) x6cp,ou dvepancot.
Ecaterina.
La
23. Parr. 315. EEg Tip exit/ frx6Osatv Taw Oixcz napebtov.
aceea§ chestiune a celor zece fecioare. Inc.: 'Eisot157:covev 6 iv

-

7r.pocrirratc pAycq Acc6(8.

Pag. 327-334 albe.
24. Pag. 335. Inceputul lipse§te. Primele vorbe sunt: lzpoccincou

77pciyo; Xiyeakt. ErcoOev. Cuprinde o sumá de comentarii
la diferite poezii religioase.
Pag. 433-434 albe.

7.2i

-

25. Pag. 435. 'EppapeCce Tog av.parccraou xa.2 0.e.oXoymoyci-cou lisycaou
yci.2.71c gzxA/ciag.
)soyo06-cou xupt'ou %uptou 'IwCovou t
TAlmit-

cire a prea inteleptului si invAtatului dornn loan mare logofilt
Inc.: 'Ev tti Taw napotpiov [3:6XEcp. Este o
al marei biserici.
hermenie la un dicton evangelic.

-

www.dacoromanica.ro

470
26. Pag. 447. ToO copco-c4Tou xal ,OsoXoymo-cdctou p.e.riXou Xoyoc
p.sydaix ixxXricrEag xuptou xupiou 'liacivvou KapuocpaXou.

OdTou

A prea inteleptului si invgatului domn Joan Cariofil
mare logofAt al marei biserici. Intrebare. Cuprinde o serie de
intrebilri de natal% teologicA, cu rttspunsurile lor.
La fine, de altä mAna, decht restul manuscriptului, gasim no74.crip.a.

tita: 1732. 'Eypcfccpri rcxpez v.ovccxo5 'Av Oip.ou: 1732, s'a scris de mo-

nahul Antim.
723 (482).
Sec. XVIII. Hartie;.470 pag.; 21X15 cm. Cartonat. Dela Muzeul de Antichitati.

La inceput 2 fol. albe, nenumerotate; pe pagina 2 se afirt noEp.upvcdou.
Din ale lui

tita: 'Ex Taw Too' l'aepctX Eepoataxcivou
Cravriil ierodiaconul din Smirna.

1. Pag. 3.

(Dorciou Tat

kuircdccou 7C2Tptipxoll

'Cot5

KUP/UTalatvou-

x SIX np6; Mcvzid, T6v eimovzx BouAyczp/o4 incatoXi,x, T(
iatcv gpyov apxovto;.
Din scrisoarea lui Fotie patriarhul Con-

17.62ECOg

stantinopolei catre domnul Bulgariei Mihail, despre care este
Inc.: AE tLiv Daze xo'pr.-ce;.
Parafrazat
lucrarea unui domn.
intre randuri.PublicatA in Migne, Patr. gr., vol. 102, col. 628 sqq.
Pag. 169-171 albe.
2. Pag. 172. TO av &Trot; 7Ccapb; .fdp.div Bovn Woo dcpventaxcinou
Kataccps Ea; KanrcaBoxIccg oUpccvocOvtopog ToO p.ayiXou, ).6yo; r.spi

A santului nostru parinte Vasilie cel Mare arhiepiscopul Cesareei din Capadocia, cuvAntare despre invidie.
Inc.:
'Aya96; 6 lack.
Parafrazat intre rAnduri.
cp9Ovou.

Pag. 198-199 albe.
3. Pag. 200. TO v iy(oc; Tr.capb;

clpverc:ax6nou
KaccsapiEz; KarmaSoxEcc; oôpcoocpircopo; Tor) Reroaou, ),Oyo; xath
tDv Brzo.:Xsfou

9u5v.ccov. A sfAntului nostru parinte Vasilie cel Mare arhiepis-

copul Cesareei din Capadocia, cuvAntare contra betivilor Inc.:
Kv p.iv pa Tcpb; tbv ),Oyov.
Parafrazat intre rAnduri.
4. Pag. 232. Tor) iv crcylocc; ncecp6g )p.ci)v IlmopEou Nat;tccv7ivoil zo5

A sfAntului nostru pArinte
Grigorie Teologul din Nazianza, cuvAntare despre iubirea de sàInc.: 'AvSpe; daiXcpoi xal cupuivlts.;.
racie.
Parafrazat intre
Oscaciyou ),60(o; itspi cp:XontcoVoq.

rAnduri.
5. Pag. 308. Too b &riot; mrcpb; tip.cbv 'Ahvaciou ToO 1ey0.ou.

www.dacoromanica.ro

471

A sfAntului nostru parinte Atanasie cel Mare.
despre suflet.
Pag. 310-311 albe.

Scurte extrase

6.Pag. 312. Cr7comip.accbcsec; xcd gpplvalt TLIPC.;.

CAtevA insernnari
Inc.: Ilocraxa; Cnth -co5 Scallovo;.
7. Pag. 314. 'Ay0oXoytcc Ex Too yepoy-ccxoG TOG Xs-roils:you Tcapci.-

§i explicatiuni.
Zsceog.

Antologie din cartea calugareasca numita Paradisul.

Inc.: 146-crics tig c6v

c166c7,v 'Ay-air/coy.

8. Pag. 410. Scrisoare a lui Calinic patriarh al Constantinopolei catre toti preotii spre a recomandit scrierea care urmeaza.
9. Pag. 411. CEpplyzEo: 'Iwo; xpEcocter. 6 EEpek xcd 6 accixoyo; yck
itrcustoiacy Elg Ttv 6.yEay ixxX-qcfccy. ME-cscppicer) Ex TO5 coX6ccycxo0.

Explicare cum trebue sa slujeasca preotul i diaconul in sfAnta
biserica. S'a tradus din sloveneste. Inc.: Eg Tby v6p.oy TT); xdcpc-co;.
10. Pag. 442. 1eycauy4coc cpcc2X61.tEycc ei'; Tip xcimucy tç incepocTice; Oso-c6xou.
Himnuri ce se cAnta la adormirea prea sfintei
nascatoare de Dumnezeu. Himnurile sunt compuse de retorul
Emmanuil. Manuscriptul nostru e copiat dupa cartea imprimata
la Venetia in 1626; cf. Legrand, Bibl. neohell. I, pag. 202 sq.
724 (496).
Sec. XVIII. Hiirtie; 406 pag.; 21X16 cm. Cartonat. ,Dcla Muzeul de Antichitati.

Pe prima scoarta o tema, elina; urmeaza un fol. alb, nenumerotat.

Despre Ju1. Pag. 1. Hap! to0 Ack, (Doupyot5-cou (?) aoptotoO.
Inc.: "52arcep SE )1.1.Et; thrb tpux.
2. Pag. 5. TO av ci.y(oc; noccpb; jLV rgyopiou cipxcerccox67cou

piter, a sofistului Furnutus.

Korm-rowayou7c6Xeu.); Top OeoX6you, X6yo; Elg -thy p.diccv 'AOccydcacoy.

A sfantului nostru parinte Grigorie Teologul, patriarhul ConstanInc.: CO rcapcby ),e5tinopolei, cuvAntare la Atanasie cel Mare.
Nu
este
insus
discursul,
ci
numai
un
comentar,
compus
To.;
de Nichita din Serres.
A ace3. Pag. 37. TO ccercoG X61o; a?; tip Xpcgto5 yivyqacy.
Iaras comentar alluias, cuvAntare la nasterea lui Hristos.
aceluias Nichita.
yco: (Dam
A aceluias,
4. Pag. 66. To5 cciyco.5 X6yo; sç t
cuvAntare la sf. Boboteaza. Tot comentar al lui Nichita.
5. Pag. 92. To5 aim!) Ncxii-ccc E.Ok-oy "E.qyficiecc (sic) -rby -cop 0.eo-

www.dacoromanica.ro

472
ei!g th
ycov VITT:calla X6yov. A aceluia§ Nichita
din Serres talmacire la discursul lui Grigorie Teologul la sfantul

X6you rpnyogou

botez.
6. Pag. 162. eEppilveEcc ee; ..c6v inct6ccp:ov Voyov to

eriXou Bacot-

Xstou, 6vnep 6 !lir; iv OsoXoy4 nercOvnxe rmy6ptoc.

Talmacirea

discursului funebru la Vasilie cel Mare, compus de marele teoInc.: CO 7cpoxeillevog oircog.
log Grigorie.
Pag. 203--204 albe.
7. Pag. 205. Euvccpoyt xtzt 47:finacc cT)v
&yEocg Totztp

OrgnEjatil Ecrcop:thv

6 iv

t&v Pply6pcor; 6 0,soX6yog, Taw iv TO) Tcpcircy cryparzu-

Adunarea si talmäcirea istoriilor pe cari le-a pomenit
sfantul nostru parinte Grigorie Teologul in primul discurs stalpvxthv.

Inc.: CO XOyo; 6 c-criXtteuzcx6g.
nic.
8. Pag. 234. Euverywyt xcd gilynatc COY

roc*
Oeutipy.

v l'ply6ptog 6 19.soX6yog

iO EcTopccov 6 iv egiocg

v CCO xo:rec louXtavoG crqXrceurxg)

Adunarea i thlmacirea istoriilor pe cari le-a pomenit

sfantul nostru Orinte Grigorie Teologul in al doilea discurs
stalpnic contra lui Iulian.

Inc.: IIpcbq if:ray Ectopta.
9. Pag. 246. Euvzywyt zat glipp-cg ebv ip.vip0.71 laropubv 6 iv eiyfocg
7Ccatp )tr.rov ligy6pcoc 6 19,eoX6yo; iv -cc) et; Bal(Xstov !tiny inczacp:'(;)

Adunarea si talmacirea istoriilor pe cari le-a pomenit
sfantul nostru parinte Grigorie Teologul in discursul funebru la
Inc.: 11pt[rn7 ic-ctv.
Vasilie cel Mare.
vOv topciov 6 iv
10. Pag. 253. Euvocycoyt xxi glirpcg v
(feytotg Tccatp
tiv Pply6pco; iv vi.) et;. T3: (1a X6yq.). Adunarea
si talmacirea istoriilor pe cari le-a pomenit sfantul nostru parinte Grigorie in discursul sau la Boboteaza.
Inc.: OE av011tot
)6y(p.

19-eoX6yoc.

Pag. 260-264 cuprind tabla de materii a acestor istorii. Pag.
265-268 albe.
11. Pag.269. Culegere de proverbe grecesti vechi si medievale
cu explicarea br. asezate in ordine alfabetica.
Inc.: IkpocpAcc
inal

napcxEvecng.
Lista proverbelor incepe cu: 'Maiptho; 61:ascic.
La pag. 359 gasim urmatoarea notita: luveXiplaccv emu c:cE xxzec

ciX,:pci67ov 7czpotplza. ix Oca-f6pcov [3:6Xwv xal SiXtaw cptAocrocpcxCov nap&
Tor) Xoyctoticou Sc`60.xciXou zupEou :Op lizpOsvrou Eepop.ovcixou Tot Ko:.6;o6X7) Tor)

&

'ItozvvEvcov.

Aceste proverbe pe alfabet au fost

culese din diferite carti filozotice de catre prea invatatul daseM
ieromonahul chir Partenie Catulis din Ianina.
Pentru acest
personagiu v. Sathas, NEosX. pa., pag. 599.
www.dacoromanica.ro

473

Proverbe vul12. Pag. 369. Hopoc Rica xovicd xa-c& 'lioavvEcog.
Inc.: KO# ViXo, xcts Ketia-ca.
gare dup locuitorii din Ianina.
13. Pag. 395. 0 suma de notite gramaticale i conjugari de
verbe. La pag. 399, este notita: Ii6va-cog 6 Too 'Avoccmactou EEpico.;
iypicPocco "th 7Capbv iv 'hoccvvfvocg. Costa fiul parintelui Anastasie

a scris cartea de fata la Ianina.
14. Pag. 402. l'exotWaou cot-pv=0 yvcop.z. Sentintele sofistului
Inc.: Ti icTE x6csp.og; 'Axa-ccarlz-cog zeptoxii.
Secundus.

Pag. 405 alba; pag. 406 note fara valoare.
725 (503).
Sec. XVIII. Hardt); 228 pag.; 22X16 cm. Brosat. Dela Muzeul de AntichiMO; fost mai inainte al Cokgiului Sf. Sava.

1. Pag. 1. Mc6rcou pf.oc To5 ii,u9o7cot.s5 Mg[vAp Vil Illovo6ati guy-

ypoperg. Vieata scriitorului de mituri Esop, compusa de MaxiInc.: Hpayp.citwv cp6acv. Parafrazat intro ranmos Planudes.
duri in greaca moderna.
3. Pag. 75. Fara titlu. Inceputul lipsete. Primele vorbe sunt:
... czo ivtonev. Sunt fabulele lui Esop.
Dialogii zeilor (ai lui Lucian).
3. Pag. 133. 0v-by accUoioc.
Inc,: A.Gativ Rs, 6 Z.

Discursul lui IsoParafrazat

4. Pag. 193. 'Icoxpci-cou; X6yo; zapl

Inc.: "Azov-cog [Lb dWOccatv.
crate despre pace.
intre randuri. Necomplet.

5. Pag. 209. EtipcnCiiou `Exik.
"IImo vexpCov. Necomplet.

Hecuba lui Euripide.

Inc.:

Pe paginele ultime, note ffira valoare.
726 (511).
Sec. XVIII. I-Iârtie; 861 pag.; 22X16 cm. Cartonat. Dela Muzeul de Anticleteti; fost mai inainte al Colegiului Sf. Sava.

1. Pag. 1. Inceputul lipsete. Primele vorbe sunt: xoprcbc 8'
ecyca6g. Este o colectie de maxime morale in versuri trimetre,
cu traducerca neogreaca intre rancluri.
Pag. 47 alba.
2. Pag. 48. Koittovog Tuw.cdou yvc1.1.tat 7C2pcave-n-ccd bITCLX0C, c5i; veriiveyxsv x T;ijg Acatvwv cpcovg eEg Tip iXX7p6(3cc Scdasx-cov Mgc[to;
p.ovux24 6 IIAccvotiaco;.
Ale lui Caton Romanul sentinte exhor-

tative in dile doua versuri, pe cari le-a tradus din limba latina.
www.dacoromanica.ro

474

in cea greaca calugarul Maximos Planudes. Inc.: 'Avotrokliacq
dyd.
Parafrazat intre randuri in greaca rnoderna. La urmrt,
pag. 78, cetim : 1729 Matkio; tepop.6vaxo;.
1729 Mateiu ieromonahul.
3. Pag. 79. Atackcou [1.50c:Ie.
Inc.: 'Act6g
Miturile lui Esop.
-xx: .a),(1Yrog.

Parafrazat intre randuri.

4. Pag. 151. 'Ext3eatg xecpcaccicov mxpacvercxthv crxeatoccrOercro: nap&

-too' 'Ayamr..0

x6vo

t

ytto-ccitng to5 .aeo0 veraric ixxX.ria(ac.

Expunerea capitolelor parenetice, compusa de Agapetos diaconul

prea sfintei si marei biserici a lui Dumnezeu. Inc.: Tcgg
-ow

icc

Necomplet.

Pag. 162-164 albe.
5. Pag. 165. Inceputul lipseste. Primele vorbe sunt :

du& Viiv

Este scrierea intitulata Tabloul lui Cebes
4Iii43nto; 7t(vc4) Parafrazat intre randuri.
Pag. 182.
6. Pag. 183. Ekux66otao; 'Axeato&bpep.
Eutychobulos catre
Akestodoros. 0 'scrisoare fictiva.
Inc.: Tc.) p.cexpcp mei TOM
7. Pag. 189. banyiw.cacc.
Povestiri.
Inc.: 'Arcast.tov inola
),57triv xxl ibv 6aum.tov.

mpsgce.

8. Pag. 213. Tivag ay thcot X6yoa; 6 Qaui3 Sccoxcittevoc

57cb TGO

./cco5X xxi xpatOsk 157r5 Titiv &XXotpcov xxl itiXAm circoccpcxyglvect.

cc vorbe ar Ii spus David fugarit find de Saul, prins de oarneni
-de neam strain i pe punctul de a fi ucis.
Parafrazat intre randuri.

Inc.: E5ye vjg tern

.6p.ocp0mv.

9. Pag. 218. TEvag &v ernot Xóyou & Accui3 Cyrth TOG 'A6ecyca)a.bp.
-ro5 nacabg oano0 accox6Iievog.

Ce vorbe ar fi spus David fugarit

find de fiul sau Abesalom.
-tre randuri.

Inc.: 05x incXthcco.

Parafrazat in-

10. Pag. 222. Ttvocg (Iv thmt. X6you; 6 Acta iv ampa.(q) zcccoaoceoy &cpiactx-cov önvoovToc .thy EatobX &Ts in' ct5-co0 i3c6xsto.
Ce
vorbe ar fi spus David gasind adorrnit i nepzit pe Saul intr'o
pestera, pe cand era gonit de dansul. Inc.: 'Exco a T6v &thy,
-up.
Parafrazat intre randuri.

11. Pag. 226. Tivag av Er7COL X0y014 -4)77:wpCc incp.ao5i.tevo; xtrou
"tat pe.coccputeucc'citevoc xce: xu.n&prrcov irc' i'Arciat xcepicthv xo:1 Tebv 0.lttaeri &avixijaag.
Ce vorbe ar fi spus un gradinar, care ingri-

jeste de o gradina in care a sadit i un chiparos cu speranta de
Inc.: %I xvv xeivtov.
poarne i inselat in sperantele lui.

www.dacoromanica.ro

475

Parafrazat intre randuri.La fine, pag. 234, iscttlitura copistului:
31a-cOaio; ispop..ovaxoc.

12. Pag. 235. Xe6iipou crocptatoP '104avOpictic ilOonottat.

Etho-

piiele sofistului Severos din Alexandria. Sunt in total 3 scurte
compozitii retorice cu urmtitoarele subiecte:
a) pag. 235. Eva; eiv etne Xóyoug axotka; 'Axt?ask -c6v III5ppov
IropOlicavta 'Lir) Tpc(av ;

b) paz 236. Ma; ezv Etna XóyouG Mavaao; tc 'AlgivBpot) 'ere!
lainv 6.pnicav-coc;
c) pag. 238. Ttvag v ens X6you; `'Exatip ci-Act5ca; v "Aaou Ilpfap.ov curreiglacOat 'AxcXXer.

13. Pag. 241. Atpavfou cop.tavo0 Ex?pact; navriyUpecoc. A soilstului Libanios descrierea (retorica) a unei adunttri. Inc.: Ham-

Parafrazat intre randuri.
14. Pag. 245. TO akot; xpela. A aceluias, chreia (1).

TOpecov Si.

ee6.

r.ppocc-co; gpunriesig T.( icatv gpo)g; icmce 7cci0og cl.wyfic axoX4o6cric.

Parafrazat intre randuri.
15. Pag. 255. 'ATcopOintocza cpcXoc6crov ix Acoyivou; AaepTiou cruX.),exOgv-ca.

Maxime de ale filozofilor culese din Diogenes Laer-

Inc.: OdOarcog Ma7)crou.
Parafrazat intre rânduri.
tios.
16. Pag. 267. ToP gv ayfotg v.a-cpbg jv 'Iwivvou tot5 XpucoczciA
v,ou apx:maxinrou licovaravtfvou naswg Xciyog nee,/ ispocreux.
sfiintului nostru ptirinte Joan Hrisostornul arhiepiscopul Constan-

tinopolei, discurs despre rugâciune.
Parafrazat intre randuri.
17. Pag. 290. ToP aercoP X6yog

Inc.: 'Ai_tcpotipcov Evexa.

ç EUTp67ciov ainoPxov 7razpixeov

A aceluias, cuvântare dare eunuhul Eutropios paInc.: 'Asz ply p.ci7,cata.
Parafrazat intre
si
consul.
trikios
Itat fina-cov.

rânduri.

Pag. 318-320 albe.
18. Pag. 321. Inceputul lipseste. Primele vorbe sunt: Kat ti
Este tot un discurs, (poate ?) al lui Hrisostomul. Papot Xiye.
rafrazat intre randuri.
19. Pag. 325. To5 ctiyror, gymbp.tov e?;. Toii; diyiou; itivta.; T.e.-,i); iv

A aceluias, laud5 la toti sfintii
x6.09tty p.aptupiicavta;.
acp
cari au pAtimit in toath lurnea. Inc.: 'E ci -dr/ Eepiv. Para'CC!)

frazat intro randuri.
20. Pag. 355. ToP akoP

ç Ttiv napa6oX3v 7cep? co

aollitol). A

(1) Desvoltare retoric 5. a unei maxime, sentinte, vorbe de spirit, etc.

www.dacoromanica.ro

476

aceluias, la parabola fiului risipitor.
Parafrazat intre rAnduri.

Inc. : 'Ael p.iv a

eXc,00f..

21. Pag. 395. ToO iv eiytocc natpb; )11,6.)v Bacactoo intax67cou Es2.auxera; X6yo; cç tb v ipx9j gico(7lovi 6 15E6; -thy oöpayby xcd rilv

A sfântului nostru parinte Vasilie episcopul Seleuciei cuvântare la vorba: La inceput a facut Durnnezeu cerul i OmanInc. "Ano:s !AY 6 -ct.Tri civept;mtwv.
tul.
Parafrazat intre rAnduri
22. Pag. 412. ToO ccino0 ),6yo; s% Tbv 'Aacry,. A aceluias, cuInc.: (Ace xpecbaviv.
vb.ntare la Adam.
Parafrazat intre randuri.
La fine, pag. 434, este not4a : 1729 privi (I)e6pouxpfy MatOaro; Espoa6yaxo;.
1729 luna Fevruarie, ieromonahul Mateiu.
23. Pag. 425. TV) ca'rcoO e% .thy N.
A aceluias, la Noe.
Inc.: "Occ4 iveo-cc.
Parafrazat intre ra.nduri.
yfiv.

-

24. Pag. 450. ToO ceCrcoO e?; -thy 'Appac'sp.. A aceluias, la Avraam.
Inc.: Di) cpcXoaip xat.
Parafrazat intre rânduri.
25. Pag. 468. ToO excoO a% -thy 7c:incaoy lonip.
A aceluias.,

lit prea bunul Iosif.
Inc.: Tor; Lib od (tcapci.
Parafrazat.
26. Pag. 487. Tot; akoO e% -thy Mwoaiiv. A aceluias, Ia Moise.
Inc.: Ilo),Xec t cpb; Oi.tvov.
Parafrazat intre rânduri.
17. Pag. 506. Tora iv diTto:c itrtpó 1v BccatXefou ToO payc2)co
ecpxcenta7.67cou Kataapdag Iccaurccaox( a; X6yo; s% Bap),x4r. riptupoc.

A sfantului nostru parinte Vasilie cel Mare arhiepiscopul Cesareei
din Capadocia, cuvantare la mucenicul Varlaam.
Inc.: Hp6Tepov iv -c-Cav dyloo.
Parafrazat intre randuri.
28. Pag. 517. ToO ockoO A6yo; e?.q -cobg

yfouq TE:-.,-cceprizoy-co: p.ip-

A aceluias, cuvantare la sfinifii patruzeci de rnucenici.
Parafrazat intre rAnduri.
P400.
29. Pag. 545. TO ccino5 610,foc xx.th -aby 6picop.ivcov.
A ace"9.anep
i7d
'caw
ta-cp:cuvantare contra mâniosilor.
Inc.:
zap/.
Parafrazat intre rânduri.
topc.c;.

Inc.: Mccp-cUpwv

30. Pag. 577. Too akoO

6[0,Ex eEg TE) KocOeXCo i.tou Tet; ircoO-kixocg.

A aceluias, cuvantare la vorba Imi voiu distruge depozitele.
Inc.: .Soz.Xopy th araog.

31. Pag. 608. Tot; oc5-coO 611.0.icc a%

T2)

itp6oe ceau-cip.

cuvântafe la vorba: Fii atent la tine insuO.
you 'Ct.) XMGCV.

A ace-

Inc.: ToO ).6-

Necomplet.

Pag. 634 635 albe.
32. Pag. 636. TO tkOzoO s% z:fly ciyoa-tignv Top xupfoo

iv 17por)

Xpto-coO. A aceluias, la inriltarea domnului nostru Isus Hristos.

Sunt 2 discursuri parafrazate intre rAnduri:
www.dacoromanica.ro

477

a) pag. 636. Inc.: th'ir. otacc itc(a.
b) pag. 646. 1-1 tv tç ivccaticreco;.
33. Pag. 664. TO iv &Trot;