Een taal toevoegen of taalvoorkeuren instellen in Office (2023)

Excel voor Microsoft 365 Word voor Microsoft 365 Outlook voor Microsoft 365 PowerPoint voor Microsoft 365 Access voor Microsoft 365 OneNote voor Microsoft 365 Microsoft Project Online-desktopclient Publisher voor Microsoft 365 Visio Online (Abonnement 2) Excel 2021 Word 2021 Outlook 2021 PowerPoint 2021 Access 2021 Microsoft® Project Professional 2021 Project Standard 2021 Publisher 2021 Microsoft Visio Professional 2021 Visio Standard 2021 OneNote 2021 Excel 2019 Word 2019 Outlook 2019 PowerPoint 2019 Access 2019 Project Professional 2019 Project Standard 2019 Publisher 2019 Visio Professional 2019 Visio Standard 2019 Excel 2016 Word 2016 Outlook 2016 PowerPoint 2016 Access 2016 OneNote 2016 Project Professional 2016 Project Standard 2016 Publisher 2016 Visio Professional 2016 Visio Standard 2016 Excel 2013 Word 2013 Outlook 2013 PowerPoint 2013 Access 2013 OneNote 2013 Project Professional 2013 Project Standard 2013 Publisher 2013 Visio Professional 2013 Visio 2013 Excel 2010 Word 2010 Outlook 2010 PowerPoint 2010 Access 2010 OneNote 2010 Project 2010 Project Standard 2010 Publisher 2010 Visio Premium 2010 Visio 2010 Visio Standard 2010 Excel Starter 2010 Taalvoorkeuren Taalvoorkeuren 2010 Taalvoorkeuren 2013 Taalvoorkeuren 2016 Meer...Minder

Nieuwere versies2010, 2013, 2016

U kunt de Office-taalopties gebruiken om een taal toe te voegen, de weergavetaal van de gebruikersinterface te kiezen en de taal voor ontwerpen en proeflezen in te stellen.

U kunt de taalinstellingen vinden in het dialoogvenster de taalvoorkeuren voor Office instellen, dat u kunt openen via bestand > opties > taal. De talen voor weergave en ontwerpen kunnen onafhankelijk van elkaar worden ingesteld. U zou bijvoorbeeld alles kunnen laten passen bij de taal van uw besturingssysteem, of u zou een combinatie van talen kunnen gebruiken voor uw besturingssysteem, ontwerpen, en de weergave van de Office-gebruikersinterface.

De beschikbare talen zijn afhankelijk van de taalversie van Office en eventuele extra taalpakketten, taalinterfacepakketten of talen voor scherminfo die op uw computer zijn geïnstalleerd.

Een taal toevoegen

U kunt een weergavetaal of een ontwerptaal toevoegen. Met een weergavetaal bepaalt u de taal die door Office wordt gebruikt in de knoppen, dialoogvensters, enzovoort van de gebruikersinterface. Een ontwerptaal heeft invloed op de richting en lay-out van tekst voor verticale, van rechts naar links en gemengde tekst. Ontwerptalen bevatten ook taalprogramma's zoals woordenlijsten voor spelling en grammaticacontrole. (De standaardontwerptaal wordt boven aan de lijst vet weergegeven. U kunt dit wijzigen door de gewenste taal te kiezen en Instellen als voorkeur te selecteren.)

Een weergavetaal toevoegen:

 1. Open een Office-programma, zoals Word.

 2. Kies Bestand > Opties > Taal.

 3. Selecteer onder Office-weergavetaal bij Instellen van de Office-taalvoorkeuren de optie Extra weergavetalen installeren vanuit Office.com.

 4. Kies de gewenste taal in het dialoogvenster Een ontwerptaal toevoegen en selecteer vervolgens Toevoegen. Er wordt een browserpagina geopend waar u het installatiebestand kunt downloaden.

 5. Selecteer Downloaden op de browserpagina en voer het gedownloade pakket uit om de installatie te voltooien.

 6. De toegevoegde taal wordt weergegeven in de lijst met bewerkingstalen.

Een ontwerptaal toevoegen:

 1. Open een Office-programma, zoals Word.

 2. Kies Bestand > Opties > Taal.

 3. Selecteer onder Office-taalvoorkeuren instellen onder Office-ontwerptalen en controle, Taal toevoegen...

 4. Kies de gewenste taal in het dialoogvenster Een ontwerptaal toevoegen en selecteer vervolgens Toevoegen. Er wordt een browserpagina geopend waar u het installatiebestand kunt downloaden.

 5. Selecteer Downloaden op de browserpagina en voer het gedownloade pakket uit om de installatie te voltooien.

 6. De toegevoegde taal wordt weergegeven in de lijst met Office-ontwerptalen.

Als taalprogramma's beschikbaar verschijnt naast de taalnaam, kunt u een taalpakket verkrijgen met taalprogramma's voor uw taal. Als taalprogramma's niet beschikbaar verschijnt naast de naam van de taal, zijn de taalprogramma's voor die taal niet beschikbaar. Als taalprogramma geïnstalleerd wordt weergegeven naast de taalnaam, bent u klaar.

 • Selecteer de koppeling taalprogramma‘s beschikbaar om online te gaan en het benodigde taalpakket te downloaden.

Beide soorten Office-talen (weergeven en ontwerpen) hebben een standaardtaal die u afzonderlijk kunt instellen.

De standaardtaal wordt vetgedrukt bovenaan elke taallijst weergegeven. De volgorde van de talen in de lijst is de volgorde waarin de talen worden gebruikt in Office. Als uw weergavetaal bijvoorbeeld Spaans <voorkeur>, Duits en Japans is en de Spaanse taalbronnen van uw computer worden verwijderd, wordt Duits uw voorkeurstaal voor weergave.

De gewenste taal instellen:

 1. Open een Office-programma, zoals Word.

 2. Kies Bestand > Opties > Taal.

 3. Voer een of beide van de volgende handelingen uit onder taalvoorkeuren voor Office instellen:

  • Kies onder Office-weergavetaal de gewenste taal in de lijst en selecteer vervolgens instellen als voorkeurstaal.

  • Selecteer onder Office-ontwerptalen en taalprogramma‘s de gewenste taal in de lijst en selecteer vervolgens instellen als voorkeurstaal.

U kunt met de taalopties voor Office een taal toevoegen of de taal kiezen waarin de Help en scherminfo worden weergegeven.

U kunt de taalinstellingen vinden in het dialoogvenster de taalvoorkeuren voor Office instellen, dat u kunt openen via bestand > opties > taal . De talen voor weergave en help-informatie kunnen onafhankelijk van elkaar worden ingesteld. U zou bijvoorbeeld alles kunnen laten passen bij de taal van uw besturingssysteem, of u zou een combinatie van talen kunnen gebruiken voor uw besturingssysteem, bewerken, weergeven en Help.

De beschikbare talen zijn afhankelijk van de taalversie van Office en eventuele extra taalpakketten, taalinterfacepakketten of talen voor scherminfo die op uw computer zijn geïnstalleerd.

Een taal toevoegen

U kunt een taal toevoegen aan Office-programma's door een bewerkingstaal toe te voegen. Een bewerkingstaal bestaat uit de typrichting en taalprogramma's voor die taal. De taalprogramma's bevatten taalspecifieke functies, zoals woordenlijsten voor de spelling- en grammaticacontrole. (De standaardbewerkingstaal wordt boven aan de lijst vet weergegeven. U kunt dit wijzigen door de gewenste taal te kiezen en Instellen als standaard te selecteren.)

 1. Open een Office-programma, zoals Word.

 2. Kies Bestand > Opties > Taal.

 3. Selecteer in het dialoogvenster De taalvoorkeuren voor Office instellen onder Bewerkingstalen kiezen de bewerkingstaal die u wilt toevoegen vanuit de lijst Extra bewerkingstalen toevoegen en kies Toevoegen.

  De toegevoegde taal wordt weergegeven in de lijst met bewerkingstalen.

Als Niet ingeschakeld wordt weergegeven in de kolom Toetsenbordindeling, gaat u als volgt te werk:

 1. Selecteer de koppeling Niet ingeschakeld.

 2. De Windows-instellingen worden geopend op de pagina Taal. Selecteer in het dialoogvenster talen toevoegen van Windows-instellingen een taal toevoegen, kies uw taal in de lijst en selecteer vervolgens toevoegen.

 3. Sluit het dialoogvenster talen toevoegen in de Windows-instellingen. In het dialoogvenster van Office wordt uw taal weergegeven als ingeschakeld onder toetsenbordindeling in de sectie Kies bewerkingstalen.

Als Niet geïnstalleerd wordt weergegeven in de kolom Controle, moet u wellicht een taalpakket of taalinterfacepakket ophalen om de taalprogramma's voor uw taal te verkrijgen.

 • Selecteer de koppeling Niet geïnstalleerd om online te gaan en het benodigde taalpakket te downloaden.

De talen voor weergave en Help zijn de talen die in Office worden gebruikt voor weergave-elementen, zoals menuopties, opdrachten en tabbladen, en de weergavetaal voor het Help-bestand.

De standaardtaal wordt boven aan de lijst vetgedrukt weergegeven. De volgorde van de talen in de lijsten voor weergave en Help is de volgorde waarin de talen worden gebruikt in Office. Als de volgorde van de weergavetaal bijvoorbeeld Spaans <standaard>, Duits en Japans is en de Spaanse taalprogramma's zijn verwijderd van de computer, wordt Duits de standaardweergavetaal.

De standaardtaal instellen:

 1. Open een Office-programma, zoals Word.

 2. Klik op Bestand > Opties > Taal.

 3. Selecteer in het dialoogvenster De taalvoorkeuren voor Office instellen onder Talen voor weergave en Help kiezen de taal die u wilt gebruiken en selecteer Als standaard instellen.

Welke weergavetaal wordt gebruikt voor welk Office-programma?

Als u meerdere talen gebruikt en Office aan uw wensen hebt aangepast, kunt u bekijken in welke taal elk Office-programma standaard wordt weergegeven.

 • Selecteer in het dialoogvenster De taalvoorkeuren voor Office instellen onder Talen voor weergave en Help kiezen, Weergavetalen bekijken die voor elk Microsoft Office-programma zijn geïnstalleerd.

Opmerking:Deze functie is alleen beschikbaar voor de volgende Office-programma's: Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio en Word. De functie is niet beschikbaar voor Office 2016-programma’s.

Scherminfo wordt weergegeven in kleine pop-upvensters met korte, contextgevoelige Help wanneer u de aanwijzer boven een weergave-element houdt, zoals een knop, tabblad, besturingselement in een dialoogvenster, of menu. Wanneer u de taal voor de scherminfo instelt in een Office-programma, wordt deze ingesteld voor alle geïnstalleerde Office-programma's.

 1. Open een Office-programma, zoals Word.

 2. Kies Bestand > Opties > Taal.

 3. Kies in het dialoogvenster De taalvoorkeuren voor Office instellen onder Taal voor scherminfo kiezen de gewenste scherminfotaal.

  Notities:

  • Deze functie is niet beschikbaar in Office 2016.

  • Als de gewenste taal niet wordt weergegeven, moet u mogelijk meer taalservices toevoegen. Selecteer Hoe kan ik talen voor scherminfo downloaden vanaf Office.com? en volg de aanwijzingen voor downloaden en installeren.

  • Wanneer u een nieuwe scherminfotaal hebt geïnstalleerd, wordt deze de standaardscherminfotaal.

Zie Scherminfo weergeven of verbergen voor meer informatie over scherminfo.

Zie ook

De taal van het toetsenbord inschakelen of wijzigen

Spelling en grammatica controleren in een andere taal

Automatische taaldetectie inschakelen

Meer hulp nodig?

Deelnemen aan het gesprek

Vragen aan de community

Ondersteuning krijgen

Contact met ons opnemen

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Carey Rath

Last Updated: 01/24/2023

Views: 5760

Rating: 4 / 5 (41 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Carey Rath

Birthday: 1997-03-06

Address: 14955 Ledner Trail, East Rodrickfort, NE 85127-8369

Phone: +18682428114917

Job: National Technology Representative

Hobby: Sand art, Drama, Web surfing, Cycling, Brazilian jiu-jitsu, Leather crafting, Creative writing

Introduction: My name is Pres. Carey Rath, I am a faithful, funny, vast, joyous, lively, brave, glamorous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.